Kapitel IV - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel IV - De Økonomiske Råd

Beskatning af formue og arvFordele og ulemperved en formueskatArveafgifter giveren mere ligeligfordeling afformuerArveafgifter ermindre forvridendeend andenkapitalbeskatningMan kan somme tider i den offentlige debat høre forslag omat genindføre formueskatten. Beskatter man i forvejen denløbende kapitalindkomst, der jo i sig selv er en forrentningaf en formuebeholdning, vil en særskilt formuebeskatningimidlertid som udgangspunkt reelt blot være en uhensigtsmæssigekstra beskatning af den samme kilde, hvor manville kunne opnå den samme ønskede virkning ved at ændrekapitalindkomstskattesatsen direkte. Dog vil en formuebeskatningbeskatte kapitalindkomsten mere upræcist. Enformueskat sat i forhold til kapitalindkomsten vil værefaldende med afkastet, sådan at en investors held ellerdygtighed bliver beskattet mere lempeligt. Når den effektiveformueskattesats er faldende med kapitalafkastet, vil investorernesefter-skat-afkast udvise større udsving og dermedmere usikkerhed end ved en kapitalindkomstskat.En særlig variant af en formueskat er arveafgiften. Ligesomen formueskat vil en arveafgift være en skat på koncentrationaf formue, som derfor kan være hensigtsmæssig, hvisman af fordelingspolitiske grunde ønsker en mere jævnfordeling. Samtidig kan en arveafgifts fordelingsmæssigevirkninger virke mere rimelige end en skat på formuer ellerløbende kapitalindkomst, hvis hensigten er at beskatte folksforbrugsmuligheder over livet. Kapitalindkomst afspejlerikke kun personers livsindkomstforskelle, men også præferencerfor at udskyde forbrug til senere i livet. Dermeddiskriminerer den almindelige kapitalindkomstbeskatningmod personer, der ønsker at forbruge deres indkomsterrelativt sent i livsforløbet. Det samme gælder imidlertidikke den indkomst, man modtager i arv.Også af effektivitetsgrunde kan det være hensigtsmæssigt atbeskatte arv i højere grad end andre formuer eller løbendekapitalindkomst. Det skyldes, at der er flere forskelligeårsager til, at der efterlades arv. En årsag er, at arveladerneønsker at overlade formue og dermed større forbrugsmulighedertil deres efterkommere. Efterladt arv kan imidlertidogså skyldes andre forhold som usikkerhed om fremtidighelbredsstatus og restlevetid kombineret med manglendemuligheder for at forsikre sig mod denne usikkerhed. Mens274

More magazines by this user
Similar magazines