13.07.2015 Views

Kalkens geologi og strømning i kalk - ATV Jord og Grundvand

Kalkens geologi og strømning i kalk - ATV Jord og Grundvand

Kalkens geologi og strømning i kalk - ATV Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Geovejledning om kortlægning afkalkmagasiner• 3.1 Kalkbjergarterne i Danmark• 3.2 Strukturer og sprækkesystemer• 3.3 Kalkens hydrauliske egenskaber


I de efterfølgende afsnit beskrives de enkelte kalkbjergarters udseende,sammensætning og hærdningsgrad/hårdhed. Hårdheden af kalken er beskrevetved en 5-delt skala efter Larsen m.fl. (1988).• H1: Uhærdnet. Materialet kan uden besvær bearbejdesmed fingrene.• H2: Svagt hærdnet. Materialet kan nemt bearbejdesmed en kniv, og det kan ridses med en negl.• H3: Hærdnet. Materialet kan bearbejdes med en kniv,men ikke ridses med en negl.• H4: Stærkt hærdnet. Materialet kan ridses med enkniv, men de enkelte korn lader sig ikke løsne med en kniv.• H5: Meget stærkt hærdnet. Materialet lader sig ikkeridse med en kniv.


Skrivekridt (kridt)E. Thomsen


Bryozokalk (Danien)Skrivekridt (kridt)E. Thomsen


Kalksandskalk (Danien)København KalkFormationenBryozo kalk


Slamkalk


Lellinge Grønsand


E. Thomsen


Porøsitet og permeabilitet i kalkbjergarterne


3.2 Strukturer og sprækkesystemer• Sprækker• Forkastninger• Folder• Saltstrukturer


Subvertikale sprækkerNormalForkastningReversForkastningOrienteringVertikalesprækker


Subhorisontale sprækker


Glacialtektoniske sprækkerkote (m)302520151050-5-10-1510 20 30 40 50 60Antal horisontale sprækker pr. m


Sprækkeintensitet


Forkastninger


Carlsberg forkastningen


Folder(Rasmussen & Andersen, 1994)


Saltstrukturer


Lærke Terese Andersen, 1998


E. Thomsen


1. 3.3.1Geologiens2. Grundvandsstrømningen1. 3.3.22. Man3.3 Kalkens hydrauliske egenskaberbetydning for de hydrauliske egenskaber ikalkeni kalkmagasiner afhænger primært afsprækkesystemer og lagdeling og i mindre grad af porøsitet ogpermeabilitet i kalkmatrix.Beregning på strømningsforholdmå betragte kalken som et dobbeltporøst ogdobbeltpermeabelt medie når strømning og stoftransport skalmodelleres3.3.3 AnisotropiHvis størrelsen af den hydrauliske ledningsevne for et magasin erretningsbestemt siges magasinet at være anisotropt.


1. Grundvandsstrømningen3.3 Kalkens hydrauliske egenskaberi kalkmagasiner afhænger primært afsprækkesystemer og lagdeling og i mindre grad af porøsitet ogpermeabilitet i kalkmatrix.


3.3.2 Beregning på strømningsforhold• Man må betragte kalken som etdobbeltporøst og dobbeltpermeabeltmedie når strømning og stoftransportskal modelleres


3.3.3 Anisotropi


Fracture model (FracMan)Fracture permeability(CMoS TM )TransmissivityPermeability tensor


Tak for opmærksomheden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!