13.07.2015 Views

Kalkens geologi og strømning i kalk - ATV Jord og Grundvand

Kalkens geologi og strømning i kalk - ATV Jord og Grundvand

Kalkens geologi og strømning i kalk - ATV Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Geovejledning om kortlægning af<strong>kalk</strong>magasiner• 3.1 Kalkbjergarterne i Danmark• 3.2 Strukturer <strong>og</strong> sprækkesystemer• 3.3 <strong>Kalkens</strong> hydrauliske egenskaber


I de efterfølgende afsnit beskrives de enkelte <strong>kalk</strong>bjergarters udseende,sammensætning <strong>og</strong> hærdningsgrad/hårdhed. Hårdheden af <strong>kalk</strong>en er beskrevetved en 5-delt skala efter Larsen m.fl. (1988).• H1: Uhærdnet. Materialet kan uden besvær bearbejdesmed fingrene.• H2: Svagt hærdnet. Materialet kan nemt bearbejdesmed en kniv, <strong>og</strong> det kan ridses med en negl.• H3: Hærdnet. Materialet kan bearbejdes med en kniv,men ikke ridses med en negl.• H4: Stærkt hærdnet. Materialet kan ridses med enkniv, men de enkelte korn lader sig ikke løsne med en kniv.• H5: Meget stærkt hærdnet. Materialet lader sig ikkeridse med en kniv.


Skrivekridt (kridt)E. Thomsen


Bryozo<strong>kalk</strong> (Danien)Skrivekridt (kridt)E. Thomsen


Kalksands<strong>kalk</strong> (Danien)København KalkFormationenBryozo <strong>kalk</strong>


Slam<strong>kalk</strong>


Lellinge Grønsand


E. Thomsen


Porøsitet <strong>og</strong> permeabilitet i <strong>kalk</strong>bjergarterne


3.2 Strukturer <strong>og</strong> sprækkesystemer• Sprækker• Forkastninger• Folder• Saltstrukturer


Subvertikale sprækkerNormalForkastningReversForkastningOrienteringVertikalesprækker


Subhorisontale sprækker


Glacialtektoniske sprækkerkote (m)302520151050-5-10-1510 20 30 40 50 60Antal horisontale sprækker pr. m


Sprækkeintensitet


Forkastninger


Carlsberg forkastningen


Folder(Rasmussen & Andersen, 1994)


Saltstrukturer


Lærke Terese Andersen, 1998


E. Thomsen


1. 3.3.1Geol<strong>og</strong>iens2. <strong>Grundvand</strong>s<strong>strømning</strong>en1. 3.3.22. Man3.3 <strong>Kalkens</strong> hydrauliske egenskaberbetydning for de hydrauliske egenskaber i<strong>kalk</strong>eni <strong>kalk</strong>magasiner afhænger primært afsprækkesystemer <strong>og</strong> lagdeling <strong>og</strong> i mindre grad af porøsitet <strong>og</strong>permeabilitet i <strong>kalk</strong>matrix.Beregning på <strong>strømning</strong>sforholdmå betragte <strong>kalk</strong>en som et dobbeltporøst <strong>og</strong>dobbeltpermeabelt medie når <strong>strømning</strong> <strong>og</strong> stoftransport skalmodelleres3.3.3 AnisotropiHvis størrelsen af den hydrauliske ledningsevne for et magasin erretningsbestemt siges magasinet at være anisotropt.


1. <strong>Grundvand</strong>s<strong>strømning</strong>en3.3 <strong>Kalkens</strong> hydrauliske egenskaberi <strong>kalk</strong>magasiner afhænger primært afsprækkesystemer <strong>og</strong> lagdeling <strong>og</strong> i mindre grad af porøsitet <strong>og</strong>permeabilitet i <strong>kalk</strong>matrix.


3.3.2 Beregning på <strong>strømning</strong>sforhold• Man må betragte <strong>kalk</strong>en som etdobbeltporøst <strong>og</strong> dobbeltpermeabeltmedie når <strong>strømning</strong> <strong>og</strong> stoftransportskal modelleres


3.3.3 Anisotropi


Fracture model (FracMan)Fracture permeability(CMoS TM )TransmissivityPermeability tensor


Tak for opmærksomheden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!