Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

trige.dk

Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

TrigeØlstedSpørringTreklangNr. 25 Maj 2006 - Årg. 5Læs inde i bladet:Byfest i8SpørringTo islandske12familer1936ST70-Håndboldpå tureTilmelding til“Sportsdagen”Gymnastikopvisning


Velkommen til 20-års-jubilæum hos"DE GRØNNE FINGRE"Haveforeningen "De grønne fingre" fylder 20 årog fejrer det med at invitere alle interesserede til"Åbent Hus"Søndag den 11. juni kl. 10-14i haverne på Vestermøllevej, lige overfor den nyerækkehusbebyggelse.Der serveres lidt mundgodt, og alle inviteres til atkigge forbi, hilse på og se haverne.Vil du høre mere, så ring tilJytte, tlf. 86 23 13 03 eller tilIvan, tlf. 86 10 97 74Glæd dig allerede nu til>>Etnisk Basar


TrigeØlstedSpørringSå tager vi hul på sommeren!Bladet må læses under parasollen,tåler dagens lys.Så er vi i fuld gang med de udendørs aktiviteter.Fuglene er vendt tilbage fra de varmere himmelstrøgog der er blevet grønt overalt omkring os.Hvad sporten angår er de indendørs aktiviteter i halog gymnastiksale lukket for denne gang.Vi har i dette nummer bl. a. indlæg vedrørendeSpørring Byfest, med et vælg af aktiviteter.Fra ST 70 er der referat fra hovedforeningens ekstraordinæregeneralforsamling. Envidere er derannonce for Sportsdagen i august og tilmeldingsseddelbagest i bladet..Der er rapporter fra spændende aktiviteter i afdelingerneog indlæg fra løberne.Vi har også en beretning fra nyligt afholdteGymnastikopvisning..Vi opfordrer til at sende os indlæg om løst og fast iområdet og at overholde de anførte deadlines.Hold øje med deadlines for indlevering af tekst tilbladet; for nr. 26 er det 1. juli 2006.Nr. 26 udkommer i uge 32, i starten af august.Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i dinpostkasse, så kontakt PostDanmark, ConnieShemtov på tlf.: 80 20 70 30 eller undertegnede.Aage Birkkjær LauritsenFra Trigeparken er der tilbud om mange spændendeaktiviteter.Vi fortsætter med vores serie om “spændende kultureri Trige”, denne gang om en islandsk familie.Treklangnr. 25 · maj 2006 · årgang 5Redaktion:Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør),Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen, ViviSalling og Peter JesTekst til Treklang, kontakt:Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95e-mail: aage.lauritsen@mail.dkAktivitetskalender:Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99e-mail: heh@privat.tele.dkAnnonceansvarlig:Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82Forsidefoto: Fra ST70 gymnastikopvisning(foto: Carl-Erich Hansen)Web:www.trige.dkTryk: Vitten Bogtryk A/SOplag: 1.800Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6gange om året og postomdeles til samtlige husstande i8380-området.Næste nummer af Treklang udkommer i uge 32, 2006.Deadline for tekst og annoncer 1. juli 2006.3


Trige - ØlstedFællesrådNyt fra FællesrådetStatus for byfornyelsen og ny dagligvarebutikTrige MidtbyEndelig er vinteren forbi, og nu skal der gang i tingeneigen. To gange har vi fået at vide, at nu sketeder noget, men det var kun tomme løfter. Dennegang er der syn for sagen. Der arbejdes på at forskønnemidtbyen.Flere borgere har spurgt om, hvornår der kommerny belægning på Smedebroen, og ikke uden grund.Den trænger virkelig, men der er ligesom ikkenogen mening i at bekoste ny belægning, før restenaf arbejdet er færdigt.AffaldspladsenDer kan læses om perspektiverne andetsteds i bladet.KommunikationDer er ikke meget nyt at berette, men vi opfordrerfortsat til at benytte hjemmesiden og, til at læseTreklang.Bjørnshøjvej 24 til Søndergård.Spejderne har ønsket selv at beklæde væggene ideres lokale, så nu kan de bare gå i gang.Der varer lidt inden ST70 kan tage kampestensbygningeni brug. I løbet af meget kort tid skal der værerejsegilde. Præcis hvornår alt er færdigt er ikke til atsige, men lokaliteterne kan i hvert fald bruges nården nye sæson starter.DagligvarebutikSom tidligere nævnt har Fællesrådet kontakt til enentreprenør der vil bygge en dagligvarebutik iTrige. Projektet er sendt til Århus Kommune, så nuer det spændende, om de synes om ideen. På detseneste har der været et par sager, hvor beboerneikke ønsker en dagligvarebutik i deres område, menher i Trige hører vi da jævnligt, at der savnes endnuen butik med dagligvarer.På vegne af Trige-Ølsted FællesrådHenny HansenTrige SøndergårdSelvom vinteren har forsinket arbejdet med renoveringen,så er vi nu så langt fremme, at hovedbygningener færdig, eller næsten færdig. Det er dogkun småting, der mangler og den 1. maj har dagplejenfået overdraget nøglen, så de nu kan flytte fraFormand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem:Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Anton Birk Jensen Bodil FrederiksenBjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Hvidbjergvej 26, Ølsted Trige Centervej 44tlf.: 86 23 12 99 tlf.: 86 23 20 23 tlf.: 86 98 90 74 tlf.: 86 23 16 26 tlf.: 86 23 08 584


Ingen løfter om bedre trafik i yderområdeDen 27. marts var der trafikmøde på BjørnshøjCentret. Arrangører var Trige-Ølsted Fællesråd,Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd ogSpørring Borger-forening.Der var oplæg v/afdelingsleder Rigmor Korsgaard(RK) og trafikplanlægger Ole Sørensen (OS),Århus Amt. Temaet var kollektiv trafikbetjening.Ca. 50 mennesker var mødt op til debatten.RK og OS fortalte i deres oplæg om de aktuelleaktiviteter de har på nuværende tidspunkt, og at derikke er planer om at ændre på det i en overskueligfremtid. De fortalte også lidt om det nye regionaleTrafikselskab, der skal tage over efter 1. januar2007.Der blev besvaret spørgsmål om takster, zoneændringerog mulighed for at benytte samme billettyperi alle busserne. Der var bl.a. ønske om en tidligebusafgang fra Trige om søndagen, så folk kunnemøde på arbejde kl. 7. Svaret var, at det er der ikkeplaner om. Ønsket om, at natbusserne kørteomkring Ølsted, var der heller ikke er planer om.Der var også ønske om en buslinje fra Spørring tilTrige by, men dette var alt for omkostningskrævende,selvom både ST70, Bjørnshøj Centret,Bakkegårdsskolen og Biblioteket også benyttes afSpørringborgerne.De daglige forsinkelser i myldretiderne kan der ikkept. gøres ret meget ved.Rigmor Korsgaard fortalte, at der i øjeblikket opkøbeshuse langs Randersvej på Christiansbjerg medhenblik på at anlægge en busbane fra Kystvejen tilDR. Den forventes påbegyndt i 2006/07. Det vildog nok ikke hjælpe ret meget, da det er IKEArundkørslen,der stopper til i myldretiden.Så længe Vejdirektoratet ikke har afklaret, hvordandet nye stykke motorvej skal "bindes i" Søftenvejen- eller det motorvej, der går syd-nord - kan det ikkeforventes, at amtet/regionen tager beslutning om atændre rundkørslen til et trafiklys reguleret kryds. Etsådant kryds vil kunne regulere trafikken megetbedre end rundkørslen.Hun fortalte også om den meget omtalte Letbane.Her er det trafikministeren, der i øjeblikket sår tvivlom, hvorvidt den skal etableres. Men det var nu indtrykket,at det er en holdningsbearbejdelse der skalfå ham til at ændre indstilling.Det var en livlig diskussion om mange forskelligeting, men konklusionen må være, at der var masseraf ønsker, men ingen løfter om, at tingene bliver retmeget anderledes, end de er i øjeblikket.Standardsvaret er, at der skal mere økonomi til, hvisvi skal gøre os håb om at få mere kollektiv betjeningtil yderområderne.På vegne af Trige-Ølsted FællesrådHenny Hansen(Artiklen er skrevet af Karen Abildtrup til ÅrhusStiftstidende)KLOAKSERVICETrigeMaskinstationv. Claus Sørensen86 23 17 37biltlf. 20 27 33 20FØRST MED DET SIDSTE- moderne klippe-tekniktil herrer og damer.LUKKETMANDAG!FRISØRHUSETv.Pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf. 86 23 13 775


Generalforsamling i Trige BorgerforeningDen årlige generalforsamling blev afholdt 14. marts2006.I fravær af foreningens formand aflagde HennyHansen beretning for året.Som sædvanlig har foreningen stået for flaghejsningde 2 konfirmationsdage.Sammen med bestyrelsen for Trige Forsamlingshushar vi afholdt arrangement med Visens Venner. 80glade deltagere spiste gule ærter eller smørrebrødmed efterfølgende kaffe og lagkage. Visens Vennerspillede og sang deres lystige viser og deltagernesang med efter bedste evne.Efter ansøgning fra Borgerforeningen blevBjørnshøjvej 24 i 1979 istandsat og overdraget tilbyen. Siden er der afholdt utallige møder og arrangementeraf vidt forskellig karakter, og huset harfungeret som fast tilholdssted for KFUM spejderneog dagplejerne i området. Disse aktiviteter flytter 1.maj til Trige Søndergård, og Bjørnshøjvej 24 skalsælges.Borgerforeningen har en del materiel opmagasineretder og der skal tages stilling til, hvad der skal skemed disse ting.Det blev op til den nye bestyrelse at sørge for, at derbliver ryddet op og at foreningens ting bliver genplaceretet andet sted.Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.Genvalg til Henny Hansen og Jørgen Solberg,nyvalgt Paul Isvik.Jette Sørensen blev valgt som suppleant.Anne Birthe Bruun Madsen genvalgtes som revisor.Bestyrelsen har efterfølgende holdt møde. Somsædvanlig er det svært at finde en person, som vilpåtage sig opgaven at være formand. Vi enedes om,at bestyrelsen deles om de opgaver, der opstår.Bestyrelsesarbejdet har før fungeret udmærket påden måde og det vil det altså også gøre fremover.Kontaktperson til foreningen er Henny Hansen.Bjørnshøjvej 18, 8380 Trige, tlf. 86 23 12 99.Mail: heh@privat.tele.dk.Ønsker nogen at leje flag og flagstænger, sker detved henvendelse til samme adresse.På vegne af Trige BorgerforeningHenny HansenKLINIK FORFODTERAPIv/ statsautoriseret fodterapeutJytte Bjerregaard- Alm. fodbehandling-Tilskud gives fra den offentligesygesikring til diabetikere ogbøjlebehandling af nedgroede negle.-Aflastninger - og indlægssåler-Tilskud gives fra SygesikringDanmark- Også behandling i eget hjemHold da helt fest iTrigeForsamlingshus!Trige og omegns samlingsstedsiden 1904.Stor sal med service til 100mennesker.Få yderligereoplysningereller lej salen påtlf. 86 23 13 32,bedst kl. 16-19.Erbækvej 2, 8380 Trige.Tlf. 86 23 24 426


Nyt fra Bjørnshøj CentretKære borgerNår du er 75 år eller derover, vil du få tilbudt etsundhedsbesøg/forebyggende hjemmebesøg 2gange årligt. Der bliver sendt et brev til dig med tilbudom besøg og forslag til tidspunkt for besøget. Ibrevet er angivet telefonnummer, hvor du kanændre aftalen, hvis et andet tidspunkt passer digbedre. Samtalerne er et tilbud og det du taler medsundhedsvejlederen om, er fortroligt.Hvilken betydning kan en samtale have?du kan få oplysninger om de mange tilbud ogmuligheder, der er i dit lokalområde samt i heleÅrhus Kommune.du kan få støtte til at lære dit lokalcenter at kendeog få indsigt i frivillige organisationer og foreningerstilbud, samt evt. få styrket kontaktenmed andre mennesker.- du kan få at vide hvordan du kan styrke din livskvalitet og få afklaret evt. fremtidsplaner.- du kan få støtte og opmuntring til at få afhjulpetevt. besværligheder i din hverdag og/eller dithelbred.- du kan få hjælp til at finde ind i et fællesskab ogfinde nye interesser.Du og sundhedsvejlederen aftaler om der skal sættesnoget i gang i forhold til din situationHar du brug for at tale med sundhedsvejledereninden næste tilbud om besøg, er du velkommen tilat kontakte dit lokalcenter.sundhedsvejlederAnne-Marie SallingNy aktivitetsleder og daglig lederBjørnshøj Centret har fået ny aktivitetsleder pr. 1/52006 - hermed får lokalcentret en erfaren leder somaktivitetsleder og daglig leder.Annelise Valbak har de seneste 4 år været leder af etgenoptræningstilbud til borgerne i Grenå og har tidligereværet aktivitetsleder ved et lokalcenter iÅrhus Kommune i 7 år. Annelise er uddannet fysioterapeutog har desuden diplomlederuddannelse. Viønsker Annelise Valbak velkommen som aktivitetslederved Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj.SundhedsklinikDen 6. juni slår Bjørnshøj Centret dørene op tilsundhedsklinikken, som er et nyt tilbud til borgernei lokalområdet.Sundhedsklinikken skal arbejde med forebyggelseog behandling af sygdom, samt fremme af sundhedog trivsel og er et gratis tilbud til alle borgere, somhar behov for:- hjælp til lægeordineret behandling- råd og vejledning omkring sundhed og sygdom- pårørende med behov for støtte og hjælpPå åbningsdagen 6. juni afholdes reception kl.10.30 i sundhedsklinikken og åbent hus påBjørnshøj Centret, hvor alle er velkomne til at se,hvad lokalcentret rummer. Der vil blive udlevereten pjece om sundhedsklinikkens tilbud, hvor telefon-og åbningstider fremgår.Sundhedsklinikken er bemandet med sygeplejerskerneTrine Helø og Kirsten Berg. Der er desudentilknyttet terapeuter i forhold til træning.ByggerietNu går byggeriet af de 24 nye plejeboliger på hjørnetaf Smedebroen og Gartnerparken snart i gang -byggetilladelsen er givet, og vi venter nu blot på, athåndværkerne får tid - det er lovet i juni.områdechefJette SiggaardLokalcenter Skelager og Bjørnshøj,tlf.: 87 40 87 00,e-mail: jsi@mag3.aarhus.dk7


Byfest og 700 års-jubilæumi SpørringSpørring har 700 års-fødselsdag i år..det fejres i forbindelse med byfesten i dagene14.-18. juniMød de lokale og bliv dus med din nabo!Du kan opleve følgende og meget mere:- kirkekoncert med Michala Petri og Lars Hannibal- jubilæumsrevy- hoppeborg- musik i teltet med Front Page- optog med Århus Pigegarde- festtale ved borgmester Nicolai Wammen- fødselsdagslagkage til alle- udgivelse af bogen “Spørring gennem 700 år”- optræden fra Spørring Børnehus- ballonklovn- kemishow- fiskedam- dåsekast- skydetelt- spisning i skolegården- musik i teltet med Out of Time og Hop Hoyer- morgenkaffe- kræmmermarked- gadefodbold- Århus Brandvæsen- ballonopstigning- stand og grill fra biogasanlæggetByfestudvalget8


Nyt køkken- så er detLAGERSALGKØKKENBADGARDEROBEVi er en gruppe socialrådgivere/studerende,der som frivillige holder enÅben social rådgivningfor alle Triges borgereTRIGE KØKKENETFinlandsgade 27C - 8200 Århus NTlf. 86 10 13 66 - Fax 86 10 13 53TIL HAVEN og DRIVHUSETfinder du den bedste kvalitetog det største udvalg i ...Vi kan tilbyde:Hjælp til at læse og forstå breve.Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve.Samtale om dagligdagens svære spørgsmål.Det kan være:Personlige forholdØkonomiBørn og ungeArbejde og arbejdsløshedUddannelseMisbrugsproblemerSociallovgivningTab, savn, usikkerhed.Intet er for stort og intet for småt.Så har du brug for råd og vejledningeller nogen der har tid til at lytteså kom forbi til en snak.Du kan selvfølgelig være anonym.SPØRRINGPLANTESKOLE I/SVi træffes 1. tirsdag i månedenkl. 18.30 til 20.00på Trige Centervej 30, kælderenJan, Steinunn og LonnyV. HANNE OG PETER NIELSENRANDERSVEJ 570 · TLF. 86 98 91 66Yderligere oplysninger hosLonny Damgaard JensenTlf.: 86 23 09 039


Har du lyst til at lære en familie fra en anden kulturat kende? Høre om deres kultur og deres liv iDanmark, invitere dem hjem til dig til eftermiddagskaffeeller aftensmad og senere aflægge demet besøg?Vi vil gerne i kontakt med både danske familierog familier fra en anden kultur, der vil besøge hinandeni løbet af september måned. Vi slutter medet fælles arrangement for alle deltagere.Kend hinandenVil du være med?Tilmelding gerne allerede nu, men senest1. september til:Hatice Alkan, tlf. 86 23 29 77,.e-mail: c.alkan@mail.dkFortæl lidt om din familie, børnenes alder etc.Singler er også velkomne.Hilsen fra "Kend hinanden - gruppen:Karina Sczürbak, Ayse Baser, Hatice Alkan ogaktivitetsmedarbejderne Helle Lykke Jørgensenog Lise Reinholdt.Mic´s BarPool-DartButikscentretSmedebroen 178380 Trige · Tlf. 86 23 05 53HF Tømrer- &Snedkerforretningv/ Henrik FrandsenGartnerparken 32, 8380 Trigetlf.: 86 23 23 81, mobil 20 67 99 8110


“Hvad skal barnet hedde?”Mandag den 24. april havde beboerhuset i samarbejdemed sognepræst Lone Hindø indbudt til foredragom traditionerne ved et barns fødsel og detsførste år.Hatice Alkan og Ayse Baser fortalte om de muslimsketraditioner, Priya Tharmalingam fortalte omhindutraditionerne fra Sri Lanka og Lone Hindøfortalte om de danske traditioner.Det var en meget spændende aften, hvor alle blevklogere på hinandens traditioner i barnets første år.Foredragene blev krydret med video, fotokollagerog Alice Michaelsen og Kirsten Eberhard fra Trige,viste deres familiers dåbskjoler frem og fortalte omderes traditioner omkring kjolerne.Arrangementet blev besøgt af 40 interesserede ogspørgelystne gæster i beboerhuset Oasen iTrigeparken.Arrangementet var startskuddet til et øget samarbejdemellem kirkerne og beboerhuset "Oasen". Næstearrangement bliver torsdag den 26. oktober fra kl.17.00-20.00 i Sognegården i Trige, hvor emnet bliver:"Vi skal giftes".En glad gruppe kvinder fra arrangementet "Hvad skalbarnet hedde?". Fra venstre ses: Kirsten Eberhard meddåbskjole, aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, PriyaTharmalingam, aktivitetsmedarbejder Helle LykkeJørgensen, Hatice Alkan, sognepræst Lone Hindø, AliceMichaelsen med dåbskjole samt Ayse Baser. (Foto: PalleHolm).MalerHuseT a/sJens Baggesens Vej 41, 8200 Århus NTlf. 86 16 11 33, Fax 86 16 56 10www.malerhuset.dk11


Mange spændende kulturer i TrigeVi fortsætter serien med portrætter af folk fra hele verden, der har valgt at slå sig ned i Trige-området.Denne gang har vi fået en snak med to familier fra Island.To islandske familierAf Eva Marianne HudecekSundhedsplejerske, Sundhedshuset, Århus NordUddannelse lokkerKolbrùn, hendes mand Valdimarog deres børn kom til Danmarkfor 3 år siden. Kristin, hendesmand og børn for 7 månedersiden. Der var ved ankomsten tilDanmark flere ting, der overraskededem, for eksempel sproget.Èn ting er at lære dansk i skolen iIsland, noget helt andet er at forståog tale dansk i Danmark. "Det Kristiner som om dansk er to sprog - detskrevne og det talte", siger Valdimar. Og han måttederfor ændre sine oprindelige planer om at starteuddannelse straks ved ankomsten til Danmark. Detblev for svært rent sprogligt. Valdimar fik i stedet etjob, og blev på den måde mere fortrolig med detdanske sprog. Han er nu i gang med HF.Det var også ønsket om uddannelse, der bragteKristin og hendes familie til Danmark. Hendesmand skal studere 1 år på universitetet, og familienvil derefter vende tilbage til Island. Kolbrùn ogValdimar er derimod blevet så glade for Danmark,at de ønsker at blive her."På mange måder ligner dagligdagen og detKolbrun og Valdimar med deres børn Alexander,Dominik og Freyjaalmindelige familieliv, vi lever i Danmark vores tidligereliv," fortæller de. Men samtidig oplever de, atder i Danmark er mere tid til børnene og flere pengetil familien, - livet her er ikke så hårdt og konkurrenceprægetsom i Island. Men på andre områderser de også mangler i forhold til livet i Island.Valdimar fortæller, at når jeg han går forbi en fiskebutikog kigger på varerne i vinduet, tænker han:"Det her er ikke fisk, - det er affald!" Islændinge ermed andre ord vant til en bedre kvalitet, og de køberderfor ikke frisk fisk i Danmark. Der kan gøresnogle bedre indkøb via internettet!Fårekød - og knoglerDer bor en del Islændinge i Danmark, og mangedeltager aktivt i de islandske foreninger, der findesover hele landet. Det gælder også i Trige. Her samlesislændinge blandt andet til fester. Èn af disse erThorra Blot, som bliver holdt midt i februar. Det eren gammel hedensk skik, - en midvinter offerfest.Så selv om Island blev kristent i år 1000, er mangegamle skikke blevet genopvakt efter at den danskedominans ophørte, fortæller Kristin, Kolbrùn ogValdimar. Ved Thorra Blot serveres der mangeIslandske specialiteter, som fx tørfisk, røget lammekød,brændt/ kogt fårehoved og syltede fåretestikler.Der har været en tradition for, at alt fra fåret blevanvendt, og de knogler der blev tilbage, brugte børnenetil legetøj. Valdimar husker, at kæbeknoglenfungerede fint som pistol, da han var dreng.Vaner og uvanerUdover fortsat at spise islandsk mad holder beggefamilier også fast i deres modersmål. De taler derforislandsk indbyrdes og med børnene. Desuden fårbørnene islandsk undervisning èn gang om ugen iTrige. En anden tradition, som familierne har holdtfast i, handler om rygning. I Island har der i mangeår været rygeforbud på offentlige steder og en traditionfor at vise hensyn, ryge udendørs og bruge lommeaskebæger.Det var derfor meget mærkeligt atopleve danskernes rygevaner og manglende hensyn,når der er børn tilstede og det er mærkeligt at se demange cigaretskod ligge på gader og alle steder."Men jeg har også måttet rette op på en dårligvane", tilstår Valdimar. I biograferne i Island laderalle bare affald ligge tilbage, når de går ud. Det gørhan ikke mere! Det er mærkeligt, som man kanvære blind for noget i sin egen kultur, - og som manså får øje på, når man har været på afstand af det,slutter han.12


I det nordlige Atlanterhav, lige syd for polarcirklenog ca. 300 km øst for Grønland, ligger Island.Landet er lidt mere end dobbelt så stor somDanmark, men kun ca. 1/5 af landet er beboeligt,og her bor knap 300.000 islændinge. På grund afden varme Golfstrøm er klimaet forholdsvismildt med gennemsnitstemperaturer på 1 gradom vinteren og 11 grader om sommeren, og havneneer isfrie året rundt.Island har en meget særpræget natur. Der er aktivevulkaner og varmt vand, der kommer op afjorden overalt, og intense svovl- og blyfarverpræger landskabet. Der er søer, elve og vandfald,fjeldheder, moser og højsletter med høje bjergtoppeog gletschere med et islag på, der kan væreop til én km tykt. I dette barske landskab findesder kun lidt skov, men mange forskellige buskvækster,græsser, urter, mos og lav. Der leverkun få vildtlevende pattedyr, men der er får ogislandske heste og et rigt fugleliv - bl.a. søpapegøjer- og en mangfoldighed af fisk, sæler oghvaler i havet.I år 874-930 bosatte de første mennesker sig iIsland, og de var nordmænd. Derefter kom danskevikinger og keltere til. Island var dengangunder norsk herredømme, men blev i perioden år1380 til 1918 underlagt Danmark. Landet blevderefter selvstændigt, men var dog stadig i personalunionmed Danmark indtil 1944, hvorIsland blev en selvstændig republik. I 1980 blevIsland det første land i verden, der valgte enkvindelig præsident. Vigdis Finnbogadottir varKort fortalt om Islandpræsident i 16 år indtil den nuværende præsidentOlafur Ragnar Grimsson blev valgt i 1996.Det islandske sprog har ikke ændret sig megetsiden de Islandske Sagaer blev skrevet i 1200-1300 -tallet, og islændingene er bevidste om atbevare deres sprog. Dansk er et fag i skolen fra10-12 års alderen. Tidligere var dansk det førstefremmedsprog der skulle læres, men i dag er detengelsk.De fleste islændinge bor i hovedstadenReykavik, eller i småbyer langs kysten. Fiskeri -af blandt andet torsk, rødfisk, sej og kuller - ogeksport af forarbejdede fisk er stadig en vigtigindustri, og den moderne fiskerflåde er blandt debedste i verden. Men i nyere tid har også turisme,fremstillingen af aluminium og data -, gen - ogbioteknologien fået stor betydning for denislandske beskæftigelse og økonomi. Klimaet iIsland har gjort det vanskeligt at dyrke grønsager,men i dag kan store drivhuse opvarmes vedhjælp af varmen fra jorden, og på den måde kander dyrkes både agurk, tomat, salat og peberfrugt.Island har været præget af århundredersfattigdom, men efter 2. verdenskrig har islændingene,ved hjælp af hårdt arbejde og en stærkog selvstændig mentalitet, skabt et velfærdssamfund,der er blandt verdens rigeste.Kilde:"Lande i lommeformat - Island"Udgivet af Det Udenrigspolitiske Selskab ogUtrikespolitiska Instituttet 2004.13


Bestyrelsesmedlemmer i boldklubben ST70HovedbestyrelsenAage Birkkjær Lauritsen 86 23 17 95 Vestermøllevej 236, 8380 Trige aage.lauritsen@mail.dkBjarne Pedersen 86 23 24 42 Erbækvej 2, 8380 Trige bjp@ats.dkMikkel Damsgaard 86 98 99 94 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige mikkel@gl26.dkFodboldPoul Torp, formand 86 23 02 37 Trige Møllevej 204, 8380 Trige lomax@post5.tele.dkOle Mølbach Nissen, sekretær 86 23 08 39 Vestermøllevej 238, 8380 Trige o-m-nissen@get2net.dkMichael Holst-Hansen 86 23 18 04 Trige Møllevej 34, 8380 Trige m.h.h@tele2adsl.dkHenrik Knakkergaard, kursus 86 23 16 90 Vestermøllevej 248, 8380 Trige h.knakkegaard@tiscali.dkHanne Edeling, materialer 86 23 26 26 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dkHåndboldSusanne Ladefoged, formand 86 98 92 81 Østervang 20, Spørring, 8380 TrigePeder Iversen, næstformand 86 23 01 40 Vestermøllevej 232, 8380 TrigeVibeke Rasmussen, turn. leder 86 98 91 85 Østervang 3, Spørring, 8380 TrigeHenrik Knakkergaard 86 23 16 90 Vestermøllevej 248, 8380 TrigeSolveig Skjærlund 86 23 07 46 Trige Møllevej 56, 8380 TrigeJohn Nielsen 86 23 05 09 Trige Møllevej 248, 8380 TrigeBadmintonLars Vestergaard, formand 86 23 08 74 Lergravvej 15, 8380 TrigeInge Pedersen 86 98 91 89 Sognevejen 5, 8380 TrigeClaus R. Jensen 87 42 00 47 Bærmosehøjen 22, 8380 TrigePeder Mølstrøm 86 23 18 30 Holmkærvej 98, 8380 TrigeKim H. Christensen 22 57 50 15 Herambsgade 23, 3. th., 8200 Århus NGymnastikLykke Hansen, formand 20 26 55 64 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykkeh@gmail.comSanne Salomonsen, sekretær 86 98 99 94 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige sansal@mailme.dkHenrik Carstensen 20 32 76 67 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten henrik@bellevue1.dkBrian Basse 86 23 15 24 Lergravvænget 28, 8380 Trige brian.basse@mail.dkLars Toft Jensen, skolekontakt 24 40 92 65 Niels Ebbesensvej 40, st., 8900 Randers larstoftjensen@hotmail.comMargit M. Hanssen 26 93 64 15 Trige Møllevej 74, 8380 Trige margit_hanssen@hotmail.comSusanne Møller 86 23 00 76 Trige Møllevej 250, 8380 Trige sipmoller@yahoo.dkBankospilBjarne Sørensen 86 23 15 84 Gartnerparken 8, 8380 TrigeSkolens pedelLars 22 80 07 17(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)Telefon i kontoret 86 23 08 92BakkegårdsskolenBjørnshøjvej 1 86 93 41 41bak@aaks.aarhus.dkJa, så nærmer sommeren sig igen, så sidste gangder er bankospil i denne sæson er 31. maj.Vi stater igen den 6. september.En tak til Jytte Bjerregaard for de årlige gavekorttil julebanko.BANKOSPILi TrigeForsamlingshushver onsdagkl. 1914


Nyt fra hovedbestyrelsenEkstraordinærGeneralforsamlingDer blev den 26. april afholdt ekstraordinær generalforsamlingi Boldklubben ST70, hovedforeningen.Der var mødt repræsentanter fra Badminton,Håndbold, Fodbold og Gymnastik.Formanden startede med et kort resume af grundentil den ekstraordinære generalforsamling, og gennemgikpunkterne i indlægget fra Treklangs side 26(i nr. 24) "Nyt fra hovedbestyrelsen", og gjordeopmærksom på, at han var kørt træt i arbejdet, manglede"gnisten".Der var enkelte kommentarer til punkterne, mengenerel enighed om, at man kendte for lidt til hinandeni afdelingsbestyrelserne og kendte for lidt tilindholdet i HB´s arbejde.Generelt var der enighed om, at Hovedforeningenskulle bestå i en eller anden form, for at kunne væredet samlende og koordinerende midtpunkt forklubben.Forslagene gik på, at visionerne skulle drosles ned,og der skulle arbejdes mere målrettet på at øge kommunikationenmellem afdelingerne og HB og vicaversa.Jan Frederiksen blev indvalgt i HB i stedet for AageLauritsen, Bjarne Pedersen bliver foreløbig i HB tilnæste fællesmøde.Det blev endvidere besluttet, at der indkaldes til detførste fællesmøde den 9. juni kl. 18.00 i klublokalet,hvor der vil blive arrangeret med grill, hvorafdelingerne hver især medbringer kød og tilbehørtil eget forbrug, og hyggeligt samvær samt mødemed følgende dagsorden:- Handlingsplan for afdelingerne/hovedbestyrelsen- Tilkendegivelser om deltagelse i sportsdagen- Trige Søndergaard- FremtidenFor mere uddybende referat, se vores hjemmeside,www.st70.dk.Med venlig hilsenformand for ST70, hovedforeningAage Birkkjær LauritsenSportsdagen 200619. august på Trige Gl. StadionSportsfesten er nu planlagt og siderne sidst i dette nummer af Treklang er til at hive ud og gemme.Sæt allerede nu kryds i kalenderen og aftal med dine naboer og andre om at få dannethold til sportsdagen og tilmeld jer på sedlen som lægges i “postkasser” i Brugsernei Spørring og Trige. Tilmeldingsseddel findes på omslaget sidst i bladet.Vi håber på stor opbakning til dagen!15


GymnastikEfter en sveddryppende men også sjov sæson vardagen kommet, hvor der skulle vises, hvad de forskelligehold havde lavet den forgangne periode.Parkeringspladsen var fyldt til bristepunktet, ognogle var kommet tidligt, for af få de bedste siddepladser.På gangen kunne man mærke spændingenblandt de udøvende gymnaster. Som vanen tro startedeopvisningen med indmarch og fællessang, ogderefter gik det ellers bare derudad, lige fra Tarzandrengeneog Mini-hopperne til Step og Seniordans.Der var også inviteret et springhold fra Hinnerup,og flere gange holdt publikum vejret, indtil gymnasternevar sikre på benene igen. Til sidst fikinstruktørerne en velfortjent buket blomster, og enhyggelig eftermiddag var til ende.Inge PedersenOpvisningenlørdag den 1. aprilAlt indenfor: • Snedker-• Tømrer-• og glasarbejdeP.N. Snedker- og TømrerforretningParallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 2616


Orienteringsløb kort og godt!Orienteringsløb er et løb, hvor du får udleveret etkort over et område, hvor der er sat nogle markeringerpå. Disse markeringer viser, hvor posterne er.Opgaven er så at finde posterne, på den hurtigstemåde. Det gælder altså også om at få overblik overområdet.Vi fik udlevet et kort og en forklaring på hvordan etsådant skal bruges. Jeg har i andre sammenhængelært kortlæsning, men det her er anderledes, så jegmåtte bare klø på.Nogle havde prøvet det før; de løb alene. Jeg fandtsammen med Karen, og det skulle senere vise sig atvære en fordel for mig. Det gik godt med den førstepost, så vi tænkte, at det var let nok. Det gik barederudaf, men så gik det alligevel galt. Vi var enigeom, at vi løb i det rigtige område, men finde postenkunne vi ikke. Vi opgav så denne post, og forsøgteat finde den næste. Pludselig kom det fra Karen:"Nu ved jeg, hvor vi er!" Fra det øjeblik blev vi såenige om, at Karen læste kort, og jeg blev dirigereti den rigtige retning. Jeg løb, gik og sprang alt efterterrænet efter posterne, og nu kørte det for os. Dergik rigtig sport i det, men det skal lige siges, at jeg,når jeg løb efter posterne, havde en lille seddel med,hvorpå der stod nogle få stikord, som så skulleTak til sponsorerneVi vil gerne sige tusind tak til vores sponsorer vedgymnastikopvisningen den 1. april:Trige NærkøbMario grill og pizzaBuddy legetøj v. Anette MeinrtzDagli´ Brugsen TrigeTrige GrillNCC TrigeAlpharma v. Dorte StückFrisørhuset TrigeKlinik for fodterapi v. Jytte BjerregaardFlower Power v. Alexandra FolkmannSuperklip TrigeSpørring PlanteskoleGreat outdoorsSlagter Fisker, ÅbyhøjDanske Bank, KannikegadeBrugsen SpørringBasse BlikkenslagerforretningNordea bank, Lystrup afd.sikre, at det er den rigtige post, jeg havde fundet, såjeg fik den stemplet rigtigt. Det var utroligt som jegkunne få de poster til at ligne det, der stod på sedlen.Der kunne for eksempel stå "vejknæk", men det varikke lige dét vejknæk, som jeg fandt.Efter en time havde Karen og jeg fundet syv ud aftretten eller fjorten poster, så vi vendte tilbage tiludgangspunktet stolte som paver. Men hovmod stårfor fald! Det viste sig, at to eller tre af posterne ikkevar dem, som vi troede de var, men pyt med det. Jegtror, vi endte med elleve point ud af fyrre mulige.Men det var en dejlig tur også for dem, der komhjem med fuldt hus.Næste løb skal min husbond og mine børn med på,for det er sjovt.Mange tak til dem, der havde medbragt kage, kaffeog te det var utroligt hyggeligt at sidde og småsnakkeom turen, og om hvordan det var gået for deandre.Der er orienteringsløb igen den 11. juni kl. 10.00med start fra Trige hallen. Alle er velkommen, detkoster kun 10 kr. (medlemmer gratis).venlig hilsenEllen KjærGymnastiksæsonen2006-2007Starter i uge 36.Tilmeldingsdagden 2. september 2006i gymnastiksalen fra kl. 13-15Kom og prøv vores nye airtrack.Mange sommerhilsnerGymnastikafdelingenST7017


Jeg vil gerne slå et slag for løbeafdelingen i ST70.Jeg vil starte med kort at fortælle om min debut iløbeklubben.Jeg begyndte sidst i september 2005. Jeg havdeikke løbet før og var meget spændt på, om jeg nublev hægtet af fra første dag. Jeg havde jo set dem,som kom løbende let og elegant og tilsyneladendeubesværet, og det kunne jeg ikke leve op til.Jeg blev vel modtaget af Frank og Karen. Efter enkort snak foreslog Frank at jeg løb sammen medham. Vi skulle gå et minut, løbe et minut, gå etminut osv. otte gange i alt. Min første tanke var, atdet kunne jeg ikke, men det skulle vise sig at jegtog fejl.Frank talte som et vandfald og ville have svar. Hansagde, at man ikke må løbe hurtigere end man kanFra gang til løbsnakke samtidig. Jeg tror ikke, vi løb hurtigere endat et barn på tre år havde kunnet gå ved siden af,men jeg havde min allerførste og allerbedsteløbestart. Jeg har efter denne start løbet efter etprogram, som er lavet til mig.Så vil du have en almindelig god form så er det hérdu skal melde dig.Vil du have topform, er det også hér, men det månogle andre nok hellere fortælle om.venlig hilsenEllen KjærHvis du vil prøve noget nyt, så kom med til orienteringsløbden 11. juni kl. 10.00, vi starter vedTrigehallen. Se artiklen om orienteringsløb.Til sæsonen 2006-2007Søger ST70 Gymnastik afd.Instruktør og hjælpeinstruktør til:Show' n hip hop 6-7 årShow´ n hip hop 8-10 årVoksendansHjælpeinstruktør tilMummitroldene 3-5 årTarzan-drengene 3-5 årEr du interesseret i et eller flere af holdeneså kontakt venligst Margit Hanssen, tlf.: 26 93 64 15eller Lykke Hansen tlf.: 20 26 55 64Parallelvej 578380 TrigeTlf. 86 23 16 2218


HåndboldDrenge og piger skulle for første gang af sted tilinternationale stævner.Drengene skulle til Kolding og pigerne til Holland.Det har været nogle rigtig gode dage.Håndboldmæssigt har det givet meget på opleverenfor alle tre hold. Resultatmæssigt så blev der bådevundet, spillet uafgjort og tabt kampe. Det rakteikke for nogen af holdenes vedkommende til nogenfinalepladser. Hvad betyder det også, når det harværet gode, sjove og oplevelsesrige ture.Vi trænere har nydt hvert et minut sammen medspillerne. Der har været godt humør hele vejen. Allehar bidraget til at turen skulle blive god og det sigervi trænere stor tak til spillerne for.Også tak til de forældre, som kørte til Kolding.Juhu for nogle gode tureDer skal også lyde en stor tak til Ellen og NielsJørgen for deres store bidrag til Hollandsturen. Dehar sponsoreret tasker og drikkedunk til hver afpigespillerne, som skulle med til Holland. Det erbare utrolig flot.Tak til Maibritt Sørensen (Bønnes søster) for at hunhar skaffet tasker til alle drengene til deres tur tilKolding, samt stor taske til alle tre holds spilledragter.Tak til kiosk-folket for deres bidrag, som holdenefik med på turen for at trænerne så at kunne give lidtmad eller hvis uheldet var ude -i.Holland- at vikunne betale for, at børnene kunne komme på hospitalet.Der var heldigvis slet ingen skader på turene.Tak for en god sæson skal lyde fra os ungdomstrænere.Der holdes en afslutning forspillerne. Datoen kommer ud senere.Hilsen fraMichael, Peder, Peter og Bønne19


Lilleputpiger igen i ST70 håndboldFor første gang i flere år har vi ST70 håndbold haftet hold lilleputpiger. Da vi startede efter sommerferienkom der 3 piger, som gerne ville spille håndboldi ST. “Kommer vi ikke til at spille?” var detstore spørgsmål? “Rolig”, svarede jeg, “vi skal nokkomme til at spille”. Det tager lige lidt tid inden allekommer ind i hallen i det gode vejr. Uha, troede jegselv på det, men den bedste reklame var de 3 pigersom trofast kom hver gang, og minsandten om ikkevi stille og roligt blev næsten 20 spillere, alle sammennye uprøvede kræfter i forhold til at spillehåndbold, men alle havde lysten.Vi deltog i nogle få stævner inden jul, da vi ikkeville risikere at miste lysten, hvis vi fik en ordentligøretæve i turneringen. Vi havde nogle gode kampe,men vi kunne ikke have klaret os uden de mindrepigers hjælp. De var jo egentlig kun minier, menman vokser med opgaven.Efter jul kom vi i JHF-turneringen i pulje C, viturde ikke sætte forventningerne for højt.Uha, første kamp - en storsejr over Harlev og vi liggernr. 1. Turneringen fortsætter. Vi ligger godt iden gode ende, og inden vi får set os om er turneringenforbi. Vi tror, vi er nr. 3, men vi får lidt hjælpaf et af de andre hold, og pludselig er vi nr. 2.Vi skal til kredsmesterskab i Viby bedst som vi troede,at vi var færdige. Vi vinder vores første kamp,men møder så overmagten i de efterfølgendekampe, og vi drager hjem til Trige og Omegn medBronzemedaljer om halsen. Kære piger, I har ærligtfortjent dem.En god afslutning på en dejlig sæson med håndbold.Kære piger, selvom I nogle gange har været lidthøjttalende har det været en fornøjelse at komme ihallen og træne jer 2 gange ugentlig, Tak for gavensom I gav os til afslutningen.Tak for i år.Sportslig hilsen fraVibeke og HenrikPlanlagte træningstider for sæsonen 2006-2007Lilleput piger Mandag 17 - 18 Onsdag 17 - 18 Peter og BønnePuslinge piger Mandag 17 - 18 Onsdag 17 - 18.30 Henrik og AnetteDrenge Mandag 18 - 19 Onsdag 18.30 - 20 MichaelJunior Damer Mandag 19 - 20.30 Onsdag 20 - 21.30 PeterDamer Mandag 19 - 20.30 Onsdag 20 - 21.30 BønneHerrer Lars og Jens M.SKYTTENS hundefodernæringsrigtigt foder i topkvalitet til hunde og katteForhandler af skyttens hundefoderSe evt. www.skyttens.comtlf.: 86 23 07 67/26 20 01 205 ton brændekløverudlejeskløvelængde 52 cm, ø25pr. døgn kr. 125,-man-tors kr. 300,-fre-søn kr. 300,-tlf.: 26 20 01 2020


Kampliste for juniordamer ST70Tirsdag 09.05 19.00 Trige Gl. Stadion ST70 Viby IFMandag 15.05 18.00 CIF, Bodøvej 211 CIF ST70Tirsdag 23.05 19.00 Trige gl. Stadion Lystrup IF ST70Tirsdag 30.05 19.00 Viby Idrætspark Viby IF ST70 - rødTorsdag 01.06 19.00 Trige gl. Stadion ST70 CIFTirsdag 06.06 19.00 Trige gl. Stadion ST70 Lystrup IFSom I kan se skal der køres to gange. Det regner jeg med, vi bare finder ud af.Hej med jer alle.Sådan ser sommerturneringen ud.Vi spiller 2 x 20 min.Da der kun er en pulje og nr. 1, 2 og 3 går videre tilAmtsmesterskaberne skal vi være opmærksommepå følgende:Skulle vi gå videre til Amtsmesterskaberne er datoen:Søndag den 18. juni i Søften. Deltagerpriskommer senere.Skulle vi blive Amtsmestre går vi videre tilLandsmesterskaberne som er den 18.-20. august iPræstø Amt. Deltagerpris kommer senere.Prisen for at spille udendørs er:100 kr. pr. person ved deltagelse i alle kampe.SommerhåndboldDem, som kan det er også dem, som bliver foretrukkethvis vi går videre til Amtsmesterskaberne.Derfor er det vigtigt at få at vide hvem, der vil spilleher i sommer.Besked snarest til Bønne på tlf.: 25 19 63 80Skulle der være nogen som allerede nu ved, at dekun kan være med i enkelte kampe, vil jeg gernevide besked.Pris pr. kamp 20 kr. Gælder kun for dem, som ikkekan spille hele turneringen. De 20 kr. skal faldeinden kampstart.Velkommen til sommerturneringen.Bønne og Peter/PederMandag - fredag 6.30 - 21.00Lørdag - søndag - helligdage 7.15 - 21.0021


TrigeparkenBoligforeningen RinggårdenAfdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)Ib Christensen (formand) Trige Centervej 52, st. mf. 86 23 08 01 / 80 66 60Ilse Telmark Trige Centervej 28, 1. mf. 86 23 19 43 / 80 67 70Harald Engen Trige Centervej 58, 2. tv. 77 89 72 31 / 80 66 61Lene Christiansen Trige Centervej 72, st. th. 86 23 13 34Yvonne VoerTrige Centervej 30, st.Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)Teddy Weinreich (formand) Trige Parkvej 33, st. tv. 86 23 03 69 / 80 69 82Annie Svejgaard Trige Parkvej 21, st. th. 86 23 02 31 / 80 69 30Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68Helle Confrey Trige Parkvej 23, 1. th. 77 66 05 54 / 80 69 42Lis M. Rasmussen Trige Parkvej 11, 1. mf. 86 23 10 95 / 80 68 91Varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)afd. 19: Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14 / 80 68 14afd. 20: John Højsholt Trige Parkvej 39, kld. 88 83 56 30 / 80 81 68Aktivitetsrådet for de boligsociale aktiviteter (A-rådet)Afdeling 19Ann Szczürbak Trige Centervej 28, 2. th. 28 61 80 74 / 80 67 76Karina Szczûrbak Trige Centervej 60, st. tv. 86 23 05 57 / 80 66 27Anna Bjørg Samuelsdottir Trige Centervej 12, 1. tv. 86 23 25 01 / 80 68 41Afdeling 20Annie Svejgaard Trige Parkvej 21, st. th. 86 23 02 31 / 80 69 30Finn Buhl Trige Parkvej 19, st. mf.th. (3) 27 24 51 56Poul Jørgen Sørensen Trige parkvej 29, st. th. 86 23 08 65 / 80 69 66Aktivitetsmedarbejder Trige Centervej 26 A 86 23 16 64 / 80 79 4622Klubber og aktiviteterAerobicLucy Moli 86 23 06 90Arabisk kvindeklubLina Ayoub 97 95 28 70BillardBenny Winther 77 33 92 47DUI- Leg og VirkeJan Madsen 20 97 34 87"Fantasi og Farver"Helle Confrey 77 66 05 54LektiehjælpenAktivitetsmedarbejder 86 23 16 64LegestuenAktivitetsmedarbejder 86 23 16 64Børne-PC-klubbenHelle Confrey 77 66 05 54PC-caféErling Svendsen 77 89 71 20"Grønne Fingre"Ivan Vang Gertsen 86 10 97 74OnsdagsklubbenKirsten Skou 86 23 20 16SeniordansGitte Mouritzen 86 23 07 60SnedkerværkstedetErling Svendsen 77 89 71 20Trige LystfiskerklubVagn Mikkelsen 40 26 81 24Tamilsk klubKarunahara Kadiresan 86 23 20 01Trige dart clubMartin Beikes 86 23 07 44Unge-UdvalgetLene Christiansen 28 73 47 35Tegne - male - akvarelIlse Madsen 86 23 07 02Vise/VersGitte Mouritzen 86 23 07 60NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne foralle interesserede i Trige og omegn.


Aktiviteter i TrigeparkenAktivitetsmedarbejder Helle Lykke Jørgensen, tlf.: 86 23 16 64International køkkenskoleislandske lækkerierPå en kold lørdag i marts havde køkkenskolen iTrige sin debut. Vi deltagere stod lidt forsigtige ogtilbageholdende inden snakken rigtig kom i gang.Men over en kop kaffe og en hurtig præsentationsrundefik vi sat navne og nationalitet på hinanden,og vores gæstekok Kirstin - fra Island - gav en kortintroduktion til Islandsk mad, og udleveredeopskrifter på de retter vi skulle lave i dag.Islandsk madlavning har i stor udstrækning hentetsin inspiration fra det danske køkken, men en vispåvirkning fra USA gør sig også gældende. Fisk bliverhyppigt anvendt i Island - især hellefisk, kullerog rejer. Desuden bruges SKYR i mange retter.Skyr ligner græsk yoghurt eller kvark, og kan ikkekøbes i Danmark. Desuden anvendes der en del piskeflødei retterne. Tidligere bestod Islandsk madmest af kogt fisk og kartofler, løg og gulerødder.Men i dag kan alle slags grønsager, frugt og kødkøbes i Island, og bruges i madlavningen.Med til den traditionelle islandske madlavninghører også pandekager. Disse tynde pandekagerdrysses med sukker og rulles sammen, og er en vigtigdel af det Islandske kaffebord.Vi blev opdelt i hold, hvor vi to og to skulle arbejdesammen og producere forskellige retter - og så gikarbejdet i gang under Kirstins kyndige vejledning.Travlhed i køkkenetVi lærte at vurdere hvor frisk fisken er og at skæreskind, ben og det mindre gode kød fra på de storekuller- og lakse fileter. Vi hørte også, at den sundestemåde at tilberede fisken på er at koge eller bageden i ovnen. Desuden gav kurset os også ny videnom dessert- og bagerkunst. Fx bagte vi islandsklagkage, og på en speciel stegepande blev de papirtyndepandekager stegt.Efterhånden som timerne gik og retterne blev færdigesteg både temperaturen og stemningen i køkkenet.Snakken gik livligt - vi havde alle nogle erfaringervedrørende mad og meninger om den bedstebåde at tilberede den på. Forskellige traditioner ogmeninger blev luftet. Men dagens højdepunkt komda bordet var dækket, og de inviterede gæster varankommet. Da kunne vi sætte os til bordet og smagepå 3 forskellige fiske retter og 3 slags kager. Det erikke muligt at fremhæve en ret frem for en anden,alle retterne var meget lækre og velsmagende. Detstørste problem, der opstod var, at nogle maver ikkekunne rumme mere. Under middagen fortsatte snakkenom islandske traditioner og mad, og alle deltagernevar glade og tilfredse med forløbet af dennelærerige, hyggelige og velsmagende dag i køkkenskolen.Sundhedsplejerske, Sundhedshuset, Århus NordEva Marianne HudecekSå er der serveret23


Køkkenskoleri efteråretDen internationale køkkenskole fortsættermed to arrangementer i efteråret.Lørdag den 30. september:"Mad fra Tyrkiet"Lørdag den 4. november:"Mad fra Sri Lanka"Flere oplysninger i kommendenumre af Treklang.Trige Tømrerogsnedkerforretningv. Søren Peter KreiBærmosehøjen 328380 TrigeMobil 40 37 93 03 · Tlf. 86 23 21 33 · Fax 86 23 21 03· Døre og vinduerefter mål· Forsikringsskader· Glasarbejde· I øvrigt altinden for faget· Fast pris VVS-arbejde Fjernvarme Badeværelser Solvarme Gas-installationer Blikkenslagerarbejde DøgnserviceVVS GARANTIVVS-INSTALLATØRNavervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70flemming@flemming-vvs.dk24


Trige PC-klubPC-klubbenny bestyrelsePC-klub for voksneDu kan bl.a. lære lidt om selve computeren,eller få indblik i diverse programmer, ellersurfe på internettet og få din egen e-mail.Vi går frem i det tempo, du ønsker.Og der er altid kaffe på kanden.Det koster 10 kr. pr. gangDer er ikke mødepligt!Åbningstid: Hver onsdag kl. 10-13PC Klub for børnAlder: 5 - 14 årSkynd dig at komme, der er også plads til dig.Vi har fået opdateret computerne, så der kanspilles i netværk, plus der er indkøbt nye spil.Kontingent1 år………….. 100 kr.fi år ……….… 60 kr.Eller 10 kr. pr. gangÅbningstid:Hver søndag kl.10-13i PC-lokalet, Trige Parkvej 19, kld.PC Klubben har fået nye ind i bestyrelsen ogvi forventer, at der vil blive sat gang i tastaturerne,og at ens viden bliver opdateret.Bestyrelsen har efter sit første møde torsdagden 20. vedtaget, at vi skal holde åbent hus ijuni, hvor vi hver onsdag har workshop foralle. Her er det meningen, at der skal udviklesnye hold og tiltag. PC-klubben har også planerom, at vi afholder et sommerferiearrangementi skoleferien 2007.Bestyrelsesmedlemmer er:Erling Svendsen - formandHelle Confrey - kassererMichael SvejgaardPeter NikolajsenLars SørensenPC-Workshop i junionsdage kl. 19-23Alle onsdage i juni vil der være åbent for alle,da vi her vil undersøge hvilket hold, der kanlaves. Så mød op og være med til at udvideTrige PC til en stærk socialt værested for alle.Skal der være et fotohold med digitale billeder?Eller hvad med at lære lidt om programmernei office? Surfe på nettet? Lære om sikkerhed,bl.a. virus og worms.Besøg vores hjemmeside: www.trige-pc.dk86 23 20 1625


Heldagstur til SkagenLørdag den. 26. august er der voksenudflugtTuren går i år til Skagen, hvor der vil blive mulighed for at opleveSkagens natur, kunst og hyggelige atmosfære.Få flere oplysninger i næste nummer af Treklang, men sætallerede nu kryds i kalenderen!Legestuefor alle 0-5 årigeAktivitetskalender forLegestuen i Oasen, Trige ParkenÅbent Husmed sundhedsplejerskenDen 1. tirsdag i måneden holder sundhedsplejerskerneSusanne Hede og Birte Åkjær "ÅbentHus" i beboerhuset "Oasen".Du kan få vejet dit barn og få en snak om, hvordandet går med både dig og dit barn. Du vilogså møde andre mødre og deres børn, så I harmulighed for at udveksle erfaringer over en kopkaffe/te.Sundhedsplejerskerne er herkl. 10-12tirsdag den 6. junitirsdag den 4. augusttirsdag den 5. septemberTorsdag den 1. juniTorsdag den 8. juniTorsdag den 15. juniTorsdag den 22. juniGå-tur til legepladsLeg og bevægelseLeg på fingermaling.Sommerafslutning.Legestuen holder sommerferie frem til torsdagden 10. august.God sommerferie til alle og velkommen til nyeog gamle brugere efter ferien.Flere oplysninger:Margrete Sørensen, tlf.: 86 23 08 65.26


OnsdagsklubbenHver onsdag kl. 13-16i OasenHyggeligt samvær for voksne i allealdre.Tag dit håndarbejde eller dit kortspilmed, vi har altid kaffe på kanden ogplads til nye medlemmer.Faste aktiviteter i OasenTrigeparkens BeboerhusTrige Centervej 26 AMandag og onsdag kl. 18-20.30:Lektiehjælp for fremmedsprogede.Onsdag kl. 13-16:OnsdagsklubOnsdag kl. 18-19.30: Blid aerobicTorsdag kl. 10-12: LegestueYderligere oplysninger hosKirsten Skou, tlf.: 86 23 20 16Sct. Hans i TrigeparkenTraditionen tro, afholdes også i år sankthansafteni Trigeparken fredag den 23. juni.Klokken 19.00 startes med fakkeloptog fra beboerhuset. Optoget vil bevægesig rundt mellem blokkene i Trigeparken.Klokken 20.00 vil bålet blive tændt, hvorefter Sognepræst Lone Hindø vil ståfor årets båltale.Fra kl. ca. 20.30-24.00 vil der væremusik i beboerhuset og mulighed forat købe:kaffe, øl, vand og vin samt pølser med brød.Alt sammen til rimelige priser!Det er forbudt at medbringe egne drikkevarer til arrangementetTlf. 86 99 95 66Bil. 40 27 66 93Fax. 86 99 92 66Spørringvej 19 · Mejlby · 8530 Hjortshøj · E-mail: Sporring-el@mail.tele.dk27


Idrætsdag for voksne og børn i Trige ParkenDansk Arbejder Idrætsforbund og A-rådet har indgået et samarbejde, som gerne skulle blive til glæde foralle idrætsglade beboere i Trige Parken.Formålet med samarbejdet er, at der på længere sigt skal dannes en idrætsforening med udbud af aktiviteter,som I, der bor i Trige Parken er med til at bestemme. Allerede ved det første arrangement i junimåned, vil der være et spørgeskema, hvor alle beboere har mulighed for at komme med ønsker tilidrætsaktiviteter, de gerne vil ha´ sat i gang i boligområdet.Det første store arrangement er en:Idrætsdag for hele familien fredag den 16. juni ved området omkring BeboerhusetMellem klokken 12.00 - 21.00Der vil være masser af aktiviteter, hvor hele familien kan udfordres og udfordre hinanden.Prøv bl.a.: hoppepuden, at gå på opdagelse i "Sørøverland", at spille Crocket, at ta´ på vandring medStavgang, at spille familie-tennis o.m.a..Her er virkelig en god mulighed for en god oplevelse for både børn og voksne!Klokken 12.00 starter aktiviteterne, hvor der frem til kl. 18.00 vil være instruktører.Klokken 17.00 - 20.00 er der mulighed for at købe øl, vand og vin. Man er velkommen til at medbringe madkurv eller engangsgrillen og nyde aftensmaden i det grønne vedaktiviteterne.Klokken 18.00 - 21.00 er der fri afbenyttelse af alle aktiviteterne.Klokken 21.00 slutter idrætsdagen.Hold øje med opslag i opgangene!Trigeparkens BeboerhusÅRHUSKatrinebjergvej 117Postboks 1120, 8200 Århus Ntlf. 87 39 29 99fax 87 39 29 98aarhsu@hustomrerne.dkwww.hustomrerne.dk28


Nyt fra Trigeparkens BillardklubTrigeparkens Billardklub har i år haft 4 hold tilmeldttil B.B. turneringen og efter en spændendeafslutning, fik TBK en førsteplads i både B-rækkenog C-rækken. I D1-rækken blev det til en flot 2.plads samt en 4. plads i D2-rækken. Totalt set var viden bedste klub i B.B. turneringen denne sæson, deter jo dejligt at fejre, når vi også i år har 30-års jubilæum.Lørdag den 18. marts holdt vi vores traditionsturnering"Nytårscuppen".Vi valgte i år at invitere 2 klubber, B.K. Fluen ogGalten B.K.I alt var vi 20 deltagere (max. antal) og efter ca. 10timers billard blev resultatet i B-finalen, nr. 1Johnni (TBK), nr. 2 Dennis (TBK) og nr. 3, Rene(Galten). I A-finalen vandt Jørgen (B.K. Fluen), nr.2 Kim (TBK) og nr. 3 Per (TBK).Over hele turneringen fik Kim (TBK) et flot totalsnitpå 13,21.Turneringen blev spillet i god ro og orden med enmasse gode og spændende kampe.Sommeren er ikke helt over os endnu. Vi har 2 holdmed i en handicup turnering og i næste nummer afTreklang har vi resultater fra denne turnering, mende første resultater er, at Trigeparken 1 spillede 4-4mod Hovedgård B.K. og Trigeparken 2 vandt førstekamp 6-2 mod Silkeborg.Venlig hilsenTBKB-RækkenTrigeparken 82Rosenhøj 76Galten 73Søndervangen 69GBC 64Tousparken 60Søvangen 60Statsbo 51Holme Møllevej 45Langkærparken 0C-RækkenTrigeparken 94Rosenhøj 93Galten 2 88Galten 1 80Solstrålen 79Engparken 1 78Søvangen 71GBC 58Engparken 2 53BK 22 26D1-RækkenRosenhøj 1 128Trigeparken 1 122Galten 1 99GBC 94Klostervangen 1 74Solstrålen 72Rytterparken 1 44Langkærparken 41D2-RækkenTousparken 126Galten 2 112Statsbo 111Trigeparken 2 84Rosenhøj 2 77Klostervangen 66Rytterparken 2 59Engparken 3729


ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD JENSENILLEMANNs EFTF.V/ Erik Kold Jensen☎ 86232162 - Mobil 20483619E-mail erik.kold@email.dkVi harprofessionelleprodukter tilgør-det-selvmaling●●●●●Pleje og vedligehold af haver og anlægNyanlægOmforandringFlisebelægningSnerydning/saltningMalermesterPaul IsvikSmedebroen 2, 8380 Trige.Tlf. 86 23 14 35.Åben 13-17.30, fredag 13-18,lørdag 9-12.www.flugger.dk0156R0230


Boligforeningen RinggårdenAfdeling 20Udskiftning af vandrørUdskiftningen af vandrørene skrider planmæssigtfrem. Det medfører selvfølgelig en del gener forbeboerne - dels på grund af støj, når der bores, ognår håndværkerne skal ind i de enkelte lejemål forat udføre arbejde. Men det skal nødvendigvis væreskidt, før det kan blive godt. Så vi må bære overmed generne. Det kommer os til gode, når det heleer overstået.Desværre har det vist sig, at nogle af de vandskadervi har haft herude, er forårsaget af varmerørene ogikke vandrørene.Hvis der pludselig er et varmt område på et gulv,hvor der normalt ikke er varmt, hvis parketgulvetbegynder at bule op, eller en af træpladerne på væggeni entreen danner bobler under malingen, såmeld det til varmemesterkontoret, så der kan bliveset på det. Det kan være en vandskade, der er på vej.Internettet - nye IP-adresserTil vore internetbrugere: Alle har nu fået nye IPadresser.Det betyder, at den enkelte bruger nu erdirekte på nettet og ikke som hidtil via BolignetAarhus´ server. Det betyder også, at det nu er endnumere vigtigt at sørge for sin egen netsikkerhed, etgodt virusprogram, spamfilter, eventuelt en firewall.På Bolignet Aarhus` hjemmeside er der hjælpat hente under punktet IT-sikkerhed, hvor der findesen række links til både firewall og antivirusprogrammer.Gæsteværelser i afdeling 20Sov sødt og godtI skrivende stund er der indkøbt nye senge, dyner ogpuder til vores 3 gæsteværelser på Trige Parkvej 3,13 og 23. Alle gæsteværelserne er dobbeltværelser.Vi håber, det bliver til glæde for de gæster, derfremover skal overnatte.Gæsteværelserne kan lejes via varmemester JohnHøjsholt, som kan oplyse nærmere vedrørende priserog betingelser for leje. Henvendelse i kontortiden0830-0930 på Trige Parkvej 39, kld. eller på tlf.88 83 56 30/80 81 68.Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsenTrigeparkens afd. 20Annie SvejgaardSpørring - ÅrhusRute 743Lystrup - ÅrhusRute 744FragtruterneBrdr. Terkildsen ApSSpørring · Tlf. 86 98 90 17Århus Fragtmandscentral: Tlf. 86 15 40 0031


Få et OK Benzinkort til billig benzinog støt ST70OK støtter lokalt.OK er altid billig med benzin,samtidig støtter OK forskelligeforeninger og klubber, bl.a. ST70.Så kom og få et OK Benzinkort,så giver vi et beløb til klubben,hver gang du tanker hos os.Med et OK Benzinkort får du:● altid billig benzin● mere end 500 tanksteder iDanmark● mulighed for at tanke iNorge og Sverige● en månedlig opgørelse● kort til broafgift påStorebæltsbroen ogØresundsbroenTrige32


Boligforeningen RinggårdenAfdeling 19Genbrugspladsen i TrigeNu ser det ud til, at genbrugspladsen på TrigeCentervej endelig kan komme i gang. Selve pladsenhar stået færdig længe, men vi manglede at fåbemandingen på plads. Der er kommet en aftale istand med Beskæftigelsescenter Nord, så hen oversommeren skal der føres diverse samtaler og ansættes2-3 m/k.Vi vil allerede nu gøre opmærksom på, at der ikkebliver tale om en fuld udbygget genbrugsplads, davi ikke kan modtage olie og byggeaffald. Der vilkomme en liste over hvilken typer affald, der kanmodtages.Sidst på sommeren vil der blive indkaldt til stiftendegeneralforsamling, hvor der skal vælges enbestyrelse, der så sammensætter vedtægter og finderud af åbningstider. Desuden skal der også fastsætteset årligt kontingent.Vi har ikke noget navn til pladsen, så hvis nogle haren god idé til et navn, hører vi gerne fra jer. Detnavn, der bliver valgt vil blive præmieret med et parflasker rødvinUdvalget for genbrug, afdeling 19Ib ChristensenNCC Danmark A/S · AsfaltVestermøllevej 118380 TrigeTelefon 86 23 23 23Telefax 86 23 14 76• Asfaltbelægninger• Overfladebehandling• Båndforsegling• Kørebaneafmærkninger• Bærelag og slidlag• Slurry seal• Reparationer• RumlefelterIndkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje -Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner -IndustrigulveIntet arbejde er for stort- og intet er for småt!33


Slagter Lund GårdbutikHerstvej 88, Grundfør8382 Hinneruptlf. 86 13 02 40 / 26 70 46 33Put kvalitet i din mundkøb pølse hos Slagter Lund!åbningstiderman - fre kl. 17 - 19lørdag kl. 9 - 17søndag lukketRing gerne for aftaleudenfor normal åbningstid! EL-INSTALLATION ApSTRIGE - GRUNDFØRSkolestien 6 - GrundførTlf. 86 98 85 55Gartnerparken 24A - TrigeTlf. 86 23 16 93Samsøvej 318382 Hinnerupwww.marimatech.com• Sikkerhedssystemer tilkaj-anlæg• Instrumenter til havneopmåling• Navigationssystemer tilstore skibe 34


DebatsidenDet er her du kan komme med din mening om stort og småt!En opfordring til alle hundeejereIndlæg fra Lars ChristensenTrige Møllevej 260, TrigeDet er helt fint, at hundeejeren opsamler hundensefterladenskaber i poser, men det gør mig vred, at seselv samme hundeejere bare smider poserne langshække og skovstier eller hænger dem op i træer.Når I nu er så omhyggelige med at samle op, kunneI så ikke være lige så omhyggelige med at tage detmed hjem til skraldespanden.I dag da jeg gik en tur til skoven, talte jeg 10 klarefryseposer med hundelort, som bare var henkastet.Det er ikke noget kønt syn.Jensen´s MurerfirmaRandersvej 591, Spørring,8380 Trigetlf. 30 32 64 48Alt murerarbejde udføres.Materieludlejning:Pladevibrator, minigraver, mm.www.jensensmurerfirma.dk35


36Sportsdag påTrige Gl. Stadionlørdag den 19. august


Du skal snakke med dine naboer pådin vej, gade eller blok eller du kankomme selv. Man tilmelder sig på tilmeldingsblankettensidst i dette blad.Reglerne er simple og alle kan væremed - børn, voksne og gamle. Vi harvalgt 3 discipliner, der henvender sig tilalle aldre.Der findes en vinder i hver af disciplinerne,men der findes også en vinderfor den vej, gade boligblok, der kansamle flest point.Fodbold - er 7-mands hold og vi harsat en mindste aldersgrænse for deltagelsepå 7 år -holdene skal helst være blandede,mindst en kvinde/pige på hvert hold.Petanque - spilles double, dvs. man erto på hvert hold og der spilles med trekugler hver. Spillet er for alle aldre.Volleyball - bliver med hold på 4 ellerflere, afhængig af tilmeldingerne - allekan være med.Bliv vinder afårets sportsdag2006!Trigeløb: Sidste chance som fortræning til Marselisløbet.Det vil være muligt at tilmelde sig på dagensenest en fi time før løbet starter.Skatere og løbere har samme rute.Startsted: Trige Gl. StadionStartbebyr: Kr. 20,- der betales på dagen.Rute: 8 km lokalt i området.37


Tid Aktiviteter Turnering Turnering Turnering10-11 Trigeløb for skatere og løbere11-12 Opstart på stadion Fodbold Petanque Volleyball12-13 Køb af is, vand, øl, aktiviteter Fodbold Petanque Volleyball13-14 Opvisning: Endnu ikke fastlagt! Pause Pause Pause14-15 Salg fra boder, aktiviteter på pladsen Fodbold Petanque Volleyball15-16 Salg fra boder, aktiviteter på pladsen Fodbold Petanque Volleyball16-17 Afslutning med præmieoverrækkelseST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflaskeri Spørring, Trige og Ølsted.Indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden ogbliver i den nærmeste fremtid følgende dage:Lørdag den 27. majLørdag den 24. juniIndsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage. Såhusk at stille flaskerne ud til vejen senest dette tidspunkt.Man bedes stille sine flasker ud til fortovet iplastikposer.Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl. 13, kontakt:Lisbeth Madsen ellerHusk flaskeindsamlingenErik Ladefoged tlf.: 86 23 06 14.Der er desuden opstillet en flaskecontainer på hjørnetaf Parallelvej og udkørslen til Randersvej, og også veddet nye byggeri på Vestermøllevej.Flaskeindsamlingen har i 2005 givet ST70 et pæntbeløb til støtte for foreningens arbejde, så bliv vedmed at aflevere jeres flasker. Pengene går til et godtformål.Indsamlingen ledes af Lisbeth Madsen,tlf.: 86 23 15 11.RevisionsfirmaetLind&Lauritsen I/SKurt Lind Sørensen HDLinda Lauritsene-mail: Revisionsfirmaet@lind-lauritsen.dkSamsøvej 30 C · 8382 HinnerupTelefon 86 91 17 11www.lind-lauritsen.dkRegistreredeRevisorerFRRHer kunne dinannonce have setflot ud!kontakt:Kaj Nielsen 86 23 06 8238


TilmeldingsblanketJeg tilmelder et hold i disciplinen:________________________________NavneVej, gade, blokJeg tilmelder mig individuelt (evt. husstanden)Navn Disciplin GadeTrigeløbet, tilmeldingLøber Skater StavgangAfleveres i ST70 - postkasser iBrugserne i Spørring og Trigesenest 5. august 2005!39


Det sker i Trige, Ølsted og Spørringjuni/juli 2006Dato/Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør6. juni kl. 14.00 Gudstjeneste Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret6. juni kl. 18.30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen7. juni Pensionistudflugt til Tunø Afgang fra Trige Menighedsrådet11. juni kl 10-14 20-års jubilæumsfest VestermøllevejHaveforeningen De Grønne FingreHaveforeningen11. juni kl. 10 Orienteringsløb Trigehallen ST70, løbeafdeling13. juni kl. 14.00 Banko i roligt tempo Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret16. juni kl. 12-21 Idrætsdag v. Beboerhuset, Trigeparken14.-18. juni Byfest i Spørring Spørring Byfestudvalget18. juni kl. 11.45 Sommerfest, m. Jane & Shane Trige Sognegård Menighedsrådet20. juni kl. 14.00 Underholdning v. Baseralle Bjørnshøj Centret Bjørnshøj Centret21. juni kl. 9-15.30 Pensionade i Hjortshøj Hjortshøj Bjørnshøj Centret23. juni kl. 19 Skt. Hans Trigeparken Aktivitetsrådet27. juni kl. 14.00 Petanque Bjørnshøj Centret Bjørnshøj CentretTrige Sønderrgård under ombygningHold dig informeret om nyt i afdelingen og foreningenpå vores nye hjemmeside, www.st70.dk40

More magazines by this user
Similar magazines