13.07.2015 Views

Bilag 1.pdf - Gladsaxe Kommune

Bilag 1.pdf - Gladsaxe Kommune

Bilag 1.pdf - Gladsaxe Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GLADSAXE KOMMUNESocial- og sundhedsforvaltningenStab og sekretariatStatus på genoptræning efter Sundhedsloven § 140<strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>NOTATDato: 06.03.2007Af: Morten Ørsted-RasmussenTabel 12007I alt modtagetgenoptræningsplaner(GOP)Heraf Specialiseretambulant genoptræningForløb på Genoptræningscenter(GC)I ALT 229 49 173heraf er 32 visiterettil kørselAndreforløb(Serviceloven§ 86)*januar 132 25 102 2 plejebolig,3 via SL§86februar 97 24 71 1plejebolig,1 via SL§86)% fordeling specialiseret/almengenoptræning(20/80 – Glx)7 22,0 %18.9%24,7%Almen genoptræning§140 SundhedslovenFordeling efterKvalitetsstandardernefor genoptræningTabel 2 . Genoptræningsforløbpå GenoptræningscenterGenoptræningstypeGenoptræningDøgnplads, GC(18 pladser)Genoptræning,HjemmetræningAntal Forløb29 indlagt i alt i perioden17 er/ har væretindlagt til genoptræningjf sundhedsloven§1406 er/ har væretindlagt til genoptræningjf serviceloven§866 er/har været påmidlertidig plads(venter på plejebolig)siden 200611 borgere(nogle af disse borgereefterfølgendeovergået til genoptræningpå hold ellerindividuelt på GC)Bemærkningerkomplekse forløb -brudapopleksiÆldre m kompliceretbrud, andrelidelser og hvor dethar været svært atkomme ud frahjemmet ellertransportere sig tilambulant genop.Følger efter apopleksi(kognitiveprobl.)Der er løbendeoprettet hold efterdiagnose eller efterfunktion..Pladskapacitet erp.t. udnyttet 100%på GC og i delejede lokaler idanseskolen(GCDans).Sportscentret(GCSport) anvendesp.t. 50%. Udnyttelsesgraderafhængig af, at der,til mange af deambulante ptt., erbehov for træningsapparatur,som viikke har mulighedfor at opstille i delånte lokalerGenoptræning, 145 almen ambulantambulante, - hold genoptræningog individuel Individuel eller holdtræningTyngden iforløbene er megetforskellig. Der tagesafsæt i det skrevnepå GOP, men da dehar været af varierendekvalitet harledelse og koordinatorpå GC fagligtvurderet omfang oghvilken indsats, derkunne tilbydes iforhold til GOP,diagnose og borgerenstilstand i øvrigt.* Enkelte borgere har selv fravalgt tilbud om genoptræning efter §140. Disse har ønsket at fortsætte på et allerede visiteretdagcenterhold (SL §86). Borgere i plejebolig med et evt. genoptræningsbehov får, som hidtil, genoptræning af distriktets terapeuter.J. nr. 16.00.43G01Sag: 2007/0001631-002


Fakta om Genoptræningsplaner• GOP er sendt frao 9 hospitaler i region Hovedstadeno 2 andre regionshospitalero 3 kommer fra privathospital/ klinik• I januar var der flere GOP, som angav behov for specialiseret genoptræning på trods af endiagnose, som svarede til de indgåede aftaler om almen ambulant (jf. aftale med KAS Herlev)Disse var fra Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital.Kvaliteten af de modtagne genoptræningsplanerKvaliteten af de modtagne GOP har for langt størstedelen været og er fortsat meget svingende.Der ses dog ikke et fælles mønster i de mangelfulde planer, men derimod en lang rækkeforskellige mangelfuldheder.Krav til udarbejdelse af genoptræningsplanerAf Sundhedsstyrelsens vejledning om træning i kommuner og regioner, december 2006 fremgårdet blandt andet, at genoptræningsplanen skal udarbejdes i samarbejde med patienten ogat patienten skal give sit informerede samtykke dertil. Genoptræningsplanen skal desudenindeholde funktionsbeskrivelse af patienten og være baseret på et lægefagligt begrundet behovfor fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.Konstaterede mangler i de modtagne genoptræningsplaner- GOP modtages som håndskrevne faxer og er vanskelige at tyde- Der mangler oplysninger om diagnose, årsag og supplerende væsentlige oplysninger- Manglende underskrift fra lægen- Det er i flere tilfælde uklart om patient selv har fået GOP, om patienten har accepteretGOP og om denne er motiveret- Der mangler patientunderskrift- Der henvises til vedligeholdende træning via GOP (terapeuter anbefaler)- Det er terapeuter der udfylder GOP – og der mangler således en lægefaglig argumentation- Der ses en manglende overensstemmelse mellem GOP og det der er noteret i demedsendte kopier af journal- Mangelfuld beskrivelse af funktionsnedsættelse og deltagelsesbegrænsning ift. dagligdagog mål for træning- Der udarbejdes GOP på borgere fra ambulatorier (fx rheumatologisk, gynækologisk)uden at patienten har modtaget genoptræning i hospitalsregi. Flere af disse patienterburde henvises til fysioterapi via egen læge- Praktiserende læger sender uddrag fra skadestue og henviser til genoptræning. GOPkan kun udarbejdes på hospitalet af hospitalslæger. Skadestuebesøg uden aftale omopfølgning i hospitalsambulatorium skal henvises til fysioterapi- Der ”ordineres” antal og omfang samt foranstaltning. Dette afgøres i den enkelte kommuneud fra kommunens eget serviceniveau2


- Der udarbejdes GOP ved udskrivning, selvom patienten ikke har fået genoptræningunder indlæggelsen (medicinsk afdeling)- Enkelte ambulatorier fremsender en ”standard-GOP” med forslag til ydelser, som patientenenten allerede har modtaget på sygehuset eller slet ikke ønskerLøsningsmodeller- Der arbejdes i øjeblikket på, at hospitaler i regionen kommer til at anvende samme fællesskabelon for genoptræningsplaner (01.04.07)Uafklarede problemstillinger- Der er stor forskel på standarder for genoptræning på regionens sygehuse og dermedogså for videre genoptræning - såvel almen som specialiseret- Da det er terapeuter, der udfylder de fleste GOP, er der behov for en afklaring af, ombetalingen skal foregå via takster under indlæggelse, eller som specialiseret ambulantgenoptræning- GOP udarbejdes på flere forskellige afdelinger, hvilket betyder, at patienten i nogle tilfældehar andre diagnoser end de, der fremgår af overdragelsesbrevet fra amtet3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!