13.07.2015 Views

Svære traumer sender danske eks-soldater på gaden - Hus Forbi

Svære traumer sender danske eks-soldater på gaden - Hus Forbi

Svære traumer sender danske eks-soldater på gaden - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

foto Polfoto, Jens Dige<strong>Svære</strong> <strong>traumer</strong> <strong>sender</strong><strong>danske</strong> <strong>eks</strong>-<strong>soldater</strong> <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>af Simon AnkjærgaardDe har været udsendt til krigszonerverden over med det lilledannebrog syet <strong>på</strong> uniformsjakken.Efter endt tjeneste venderde tilbage til det civile liv, men<strong>traumer</strong>ne fra de barske oplevelserforbliver ubehandlede, og ganskelangsomt smuldrer hverdagslivetfor dem. Først ryger kontakten tilvennerne, så til familien. Rudekuverterneforbliver uåbnede ientréen. Fogedens trin kan høres<strong>på</strong> trappen.Sådan er situationen for flerehundrede <strong>danske</strong> mænd, der sidenstarten af 1990’erne har væretudsendt til tjeneste <strong>på</strong> Balkan ogi Afghanistan og Irak. Af de omkring25.000 <strong>danske</strong> <strong>soldater</strong>, derinden for de seneste 20 år blevetsendt af sted til verdens brændpunkter,har op mod 14 procentoplevet psykiske problemer efterendt tjeneste. To procent har ellervil udvikle så svær en grad afposttraumatisk stress, at der eroverhængende risiko for, at deender <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.Det oplever man blandt andethos fagforeningen Hærens Konstabel-og Korporal Forening (HKKF),hvor tallene fra Livlinen, en akuttelefonfor tidligere <strong>soldater</strong> medar <strong>på</strong> sjælen, taler deres tydeligesprog. Der er i øjeblikket 373 verserendesager. I 299 af tilfældenehar <strong>eks</strong>-soldaten forsøgt selvmord.I 189 tilfælde mere end én gang.286 fortæller, at de har misbrugsproblemer,og 259 er blevet single,efter at de er kommet hjem fraaktiv tjeneste. 68 har mistet kontaktentil deres børn.- Det gælder for denne gruppesvært traumatiserede <strong>eks</strong>-<strong>soldater</strong>,at de isolerer sig, afbryder kontaktentil omverdenen og til sidst eri fare for at blive smidt <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.Den gruppe får ingen hjælp fra forsvaret,og grundlæggende halterDanmark <strong>på</strong> det område langt bagefterandre krigsførende lande. Detraumatiserede og socialt udsatte<strong>eks</strong>-<strong>soldater</strong> skal selv sparke enmasse døre ind for at få den rigtigestøtte, og for netop den gruppe erdét den første og sværeste beslutning,fortæller Flemming Vinther,formand for HKKF.- Derfor har vi Livlinen, selvomdet egentlig ikke er vores opgavesom fagforening. For os er det heltbanalt et spørgsmål om at kunnesove godt om natten, siger han.Får et spørgeskemaNår en dansk soldat vender hjemfra aktiv tjeneste, <strong>sender</strong> forsvaretham igennem et tremåneders akklimatiseringsforløb,der mentaltskal ruste ham til tiden som civil.Derudover bliver han bedt om atudfylde et spørgeskema et halvtår efter hjemkomsten. Det er der4 | HUS FORBI | nr. 6 juni 2010 | 14. årgang


foto Polfoto, Thomas Sjørup- Vi har rigtig mange Balkan-<strong>soldater</strong>, for hvem hverdagen er blevetuoverskuelig. De har opgivet at betale regninger og at holde kontaktentil familien. Vi bliver et af deres sidste håb.Ann-Christina Salquist, sekretariatschef ved SoldaterlegatetHvor stor opgaven bliver i fremtiden,vides ikke med sikkerhed,for der er meget lidt viden <strong>på</strong> området.Selvom Danmark har haft<strong>soldater</strong> i skudlinjen i to årtier, erdet først i år, at et sammenhængendeforskningsprojekt underDet Nationale Forskningscenterfor Velfærd (SFI) er skudt i gang.Og det er bestilt af Soldaterlegatet,ikke af hverken forsvaret ellerFolketinget.- Ideelt set burde SFI’s forskningvære sat i gang tidligere, men vi erbare glade for, at arbejdet nu er igang, siger Ann-Christina Salquist.Projektet skal blandt andetmåle, hvordan <strong>soldater</strong>nes psykiskeog fysiske helbred <strong>på</strong>virkesaf indsatserne ved fronten, og deendelige resultater vil blive præsentereti 2011.- Vi har presset <strong>på</strong> i årevis forat få undersøgt de langsigtedekonsekvenser af udsendelserne, såvi kan rette vores arbejde ind <strong>på</strong>forebyggelse i stedet for brandslukning.Problemet har været, atde krisepsykologer, der har skulletudføre forskningen, har hafttravlt med at sagsbehandle, fordibehovet har været så stort, sigerHKKF’s Flemming Vinther.Værn om veteranerneDen store efterspørgsel <strong>på</strong> krisepsykologerog de foruroligende talfra blandt andet Livlinen er ikkegået ubemærket hen <strong>på</strong> Christiansborg.Senest har Venstre med bredenighed i Folketinget foreslået atetablere et militærmedicinsk centertil behandling af <strong>soldater</strong> medskader <strong>på</strong> krop og sjæl og opretteen vidensbank.- Vi skylder <strong>soldater</strong>ne meretryghed. Og skal vi yde det allerbedsteherhjemme, så er vi nødttil at centralisere <strong>eks</strong>perthjælpen,siger Preben Rudiengaard (V),formand for Folketingets Sundhedsudvalg.Samtidig er Forsvarsministerieti gang med at udarbejde ensammenhængende veteranpolitik,der blandt andet skal sikre detstigende antal <strong>eks</strong>-<strong>soldater</strong>, hvor’de psykiske efterreaktioner kanantage permanent karakter’.- Vi hilser en forbedret veteranpolitikvelkommen, fordi deter så vigtigt at få defineret rollerne.Hvilke opgaver har staten,fagforeningerne og de frivilligeorganisationer? Det skylder vide unge mænd, der har været afsted for Danmark, og som kommerforkrøblet hjem, siger FlemmingVinther fra Hærens Konstabel- ogKorporal Forening. |6 | HUS FORBI | nr. 6 juni 2010 | 14. årgang


foto Polfoto- Derfor har vi Livlinen, selvom det egentlig ikkeer vores opgave som fagforening. For os er det helt banaltet spørgsmål om at kunne sove godt om natten.Flemming Vinther, formand for HKKFfoto Polfoto, Thomas SjørupFlere hundrede <strong>danske</strong> <strong>soldater</strong>, der har gjort tjeneste i verdens krigszoner, ender så svært traumatiserede, at de falder gennem det sociale sikkerhedsnet, når devender hjem.HUS FORBI | nr. 6 juni 2010 | 14. årgang | 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!