Lokalplan 03-009, Boligområde, Barken øst - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Lokalplan 03-009, Boligområde, Barken øst - Aalborg Kommune

LOKALPLAN03-009BOLlGOMRBtDE, BARKEN OSTAALBORGKOMMUNEMAGISTRATENS2. AFDELINGIr. ............. ......... . . ... . . . . . . . . . . . . ...................... ..~.~~............................................................................. .........:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.~:.:.:.:...................................... . . . .................................... ........................ ‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.:.:.:.:.:.:.:.:.:.............................. . . . . . . . ......................... ‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.:.:.:.~:..................................................................................... . . . ................................. ...............................‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.FEB 1983::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:............................................................................................... ‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::y:::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...............................................


INDHOLDSFORTEGNELSE--------------------------- --- ---------REDEGØRELSESideLokalplanens baggrund og område 1.Lokalplanens indhold 1.Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning forområdet1. Dispositionsplan for Gistrup 3.2. Kommunens §15-rammer 3.3. Kommunens spildevandsplan 5.4. Vandforsyning 5.Lokalplanens retsvirkninger 5.LOKALPLAN1.2.3.4.Lokalplanens formålLokalplanens områdeOmrådets anvendelseUdstykninqer1.1.1.2,5.Vej-og stiforhold2,6.7.8.9.Bebyggelsens omfang og placeringLedningsanlægBebyggelsens ydre fremtrædenUbebyggede arealer3.3.3.4.10. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse11. Ejerlav12. Tilladelse fra andre myndighederVedtagelsespåtegning4.5.5.5.Bilag nr. 1Bilag nr. 2


REDEGØRELSE


Lokalplanens baggrund og områdeLokalplan 03-009 er udarbejdet på grund af aktuelle ønskerom at udstykke et område øst for Barken i Gistrup til parcelhusbebyggelse.0mrådet ligger umiddelbart sydøst for Barkenog er på ca. 19.000 m2. Heraf ligger ca. 2.000 m2 i byzoneog resten i sommerhusområde. Den nordligste del beståraf åben græsmark , mens den øvrige del udgøres af to bebyggedeejendomme med tæt havebeplantning. Se fotografierne pånæste side.Lokalplanens område er vist på ovenstående kort.Lokalplanens indholdI lokalplanen reserveres området til boligbebyggelse. Områdettillades udstykket i grunde med en mindste størrelse på700 m2, hvilket giver plads til ca. 14 grunde. På grundenekan der opføres enten almindelige parcelhuse med én boligeller dobbelthuse med to boliger.Bygningernes samlede etageareal må for den enkelte grund ikkeoverstige 25% af grundens areal og må ikke opføres medmere end én etage og udnyttelig tagetage. Den maksimale bygningshøjdeer 8,5 m og den maksimale facadehøjde 3,5 m.To halvdele af et dobbelthus skal være ens. Tilbygninger tilhver af de to halvdele skal være ensartede og skal harmoneremed udformningen af det oprindelige bus.


Grundene skal udstykkes langs to korte sideveje til Barken.Fra de to sideveje fører stier ud til en sti, der forbinderAspedalen og Løndalen.Lokalplanens bestemmelser begrænser mulighederne for at placerehegn og bygninger nærmere end 2,5 m fra de to nye vejeog de to stier i forlængelse af vejene. Begrundelsen for bestemmelserneer ønsket om at give de to veje et åbent prægog sikre et forholdsvis åbent udsyn fra Barken og op modskoven.Mellem grundene og lokalplanens sydøstlige grænse udlæggeset 15-17 meter bredt areal til fælles opholdsareal for beboernei området. Arealet skal være tilsået med græs og beplantet,inden nye boliger i området kan tages i brug. Stienmellem Aspedalen og Løndalen går i et kurvet og varieretforløb hen over det fælles opholdsareal.Der skal oprettes et ejerlav med medlemspligt for alle ejereaf nyudstykkede grunde inden for området. De nuværendegrundejere kan efter eget ønske blive medlem. Ejerlavet skalNordlige del af området set fra Barken.Sydlige del af området set fra Barken.


3.Isørge for ren- og vedligeholdelse af stier, veje og det fællesopholdsareal. Græsrabatten ud for den enkelte grund skalvedligeholdes af grundejeren.For ejendommene matr. nr. 2 av og 2 bc fastsættes bestemmelserom, at den berørte del af ejendommene overføres fra sommerhusområdetil byzone. Endvidere fastsættes at de kun måanvendes til boligformål, og at der kun må opføres parcelhusbebyggelse.Lokalplanen fastsætter for begge ejendommebestemmelser om hegning mod det fælles opholdsareal og omafstanden fra bygninger og faste hegn til skel mod opholdsarealet.Lokalplanens øvrige bestemmelser omfatter ikke deto ejendomme.Ved lokalplanens offentliggørelse efter byrådets endeligevedtagelse overføres den del af lokalplanens område, somligger i sommerhusområde, til byzone.Lokalplanens område er omfattet af naturfredningslovens begrænsningerfor byggeri nærmere end 300 m fra skoven. Fredningsstyrelsenvil blive anmodet om at få begrænnsningerneophævet samtidig med offentliggørelse af lokalplanforslaget.Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området1. Dispositionsplan for GistrupDispositionsplan for Gistrup er udarbejdet i 1975 sideløbendemed udarbejdelsen af Aalborg Generalplan. I dispositionsplanenreserveres arealer til boliger, erhverv, center,grønne områder og forskellige offentlige institutioner. Desudenfastlægges beliggenheden af nye veje og stier, og detbestemmes hvilke af de eksisterende veje, der skal lukkeseller omlægges. Bl.a. omlægningen af Nøvlingvej og Hadsundvejer indeholdt i planen. Et udsnit af dispositionsplanener vist på næste side.Lokalplanens område er i dispositionsplanen udlagt til boligområdemed åben lav bebyggelse. I lokalplanen inddragesen større del af sommerhusområdet til boligområde end angiveti dispositionsplanen.Vejadgang til området skal ifølge dispositionsplanen etableresdels direkte fra en del af den tidligere Nøvlingvej (nuBarken) og dels fra en kort sidevej til denne. I lokalplanenfastholdes disse principper ligesom lokalplanen sikrer en afdispositionsplanens stier, som skal forløbe langs områdetsgrænse mod sommerhusområdet med forbindelse til Aspedalen,Løndalen og områdets boligveje.2. Kommunens §15-rammerKommunen og miljøministeriet, planstyrelsen, har i 1978 indgåeten aftale om rammer for de nærmeste års byudvikling ikommunen. Rammerne er midlertidige og skal kun gælde,indtilAalborg kommune i løbet af 1983-84 har udarbejdet en kommuneplanfor hele kommunen. Rammerne kaldes §15-rammer efterden paragraf i kommuneplanloven, hvori de omtales.


5.I rammerne indgør nogle bestemmelser for indholdet af de lokalplaner,der udarbejdes inden for rammerne. Hvis en lokalplanomfatter arealer, som ligger uden for §15-rammerne,skal der udarbejdes et tillæg, som inddrager arealerne i§15rammerne. Byrådet kan først vedtage lokalplanen endeligt,når rammetillægget er godkendt af Nordjyllands amtsråd.Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med §15-rammernefor Gistrup by, men da lokalplanen også omfatter arealeruden for rammerne, er der udarbejdet et tillæg nr. 63 til§15-rammerne*.3. Kommunens spildevandsplanLokalplanens område er omfattet af kommunens spildevandsplan.Området skal ifølge planen separatkloakeres, d.v.s.der skal i de to boligveje etableres to sæt ledninger henholdsvistil spildevand og til regnvand. Ledningerne tilsluttesde eksisterende kloakledninger i Barken.4. VandforsyningVandforsyningen af nye boliger inden for lokalplanens områdeskal ske fra Aalborg kommunes vandforsynings anlæg.LokalplanensretsvirkningerEfter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse aflokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølgekommuneplanlovens §31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigtanvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættesom hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sigselv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdti planen.Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelseraf lokalplanens bestemmelser under forudsætning af,at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, dersøges skabt ved lokalplanen.Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføresved tilvejebringelse af en ny lokalplan.*) Det omtalte tillæg nr. 63 er godkendt af Nordjyllandsamtsråd den 14. marts 1983.


AALBORG KOMMUNELokalplan nr. 03-009for et område mellem AspedalGistrup.en og Løndalen øst for Barken iI henhold til kommuneplanloven1975) fastsættes herved følgendesnit 2, stk. 2.1 nævnte område.(lOV nr. 287 af 26. junibestemmelser for det i af-1. Lokalplanens formålLokalplanen har til formål at overføre arealer fra sommerhusområdetil byzone og at fastlægge rammerne for udbygningenaf et boligområde sydøst for Barken således,atatat —bebyggelse og friarealer gives en udformning, der harmonerermed de eksisterende boligområder ved Barken ogStubben,der anlægges et sammenhængende stisystem i tilslutningtil det overordnede stisystem i Gistrup, ogfælles opholdsarealer, stier og veje placeres således atder skabes afstand mellem boligbebyggelse og sommerhusbebyggelse.2../.. 2.12.22.3Lokalplanens område og zonestatusLokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og 2 ogomfatter følgende matr. nre.:Gistrup by, Nøvlinqdel af 2c, del af 2av, del af 2 aæ, 2aø, del af 2 . bcdel af 2bd,2cb og 2or. —samt alle parceller, der efter den 12. juli 1982 udstykkesfra de nævnte ejendomme inden for lokalplanensområde.Lokalplanens område opdeles i områderne A og B som vistpå bilag nr. 1 og 2.Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagnelokalplan overføres det på bilag nr. 1 med skraveringviste areal fra sommerhusområde til byzone.3. Områdets anvendelse0mråde A3.1 0mrådet å5 kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen måkun bestå af åben og lav bebyggelse i form af enkelthusemed A bolig eller dobbelthuse med to boliger.3.2 På hver ejendom må højst opføres eller indrettes 2 boliger.


I2.3.3 Aalborg kommune kan tillade, at der på ejendommene driveset sådant erhverv, som almindeligvis kan udføres ibeboelsesbygninger under forudsætning af,at erhvervet udføres af den, der bebor den pågaldendeejendom,at —atat —det pågældende erhverv efter Aalborg kommunes skøndrives piå en sådan måde, at bygningens karakter afbeboelsesbygning ikke forandres (herunder ved skiltningeller lignende), og områdets karakter af boligområdeikke brydes,erhvervet ikke medfører ulempe for de omboende, ogerhvervet ikke medfører behov for parkering, der ikkeer plads til på den pågældende ejendom.3.4 Inden for området kan der opføres transformerstationerog andre tekniske anlæg til kvarterets daglige forsyning,når de udformes og placeres under hensyntagen tilden øvrige bebyggelse, beplantningen og terrænet.0mråde B3.5 Området må kun anvendes til boligformå1. Bebyggelsen måkun bestå af åben, lav bebyggelse.4. UdstykningerOmråde A4.1 Udstykning må kun ske efter denningsplan, der er vist på bilagretningsgivende udstyknr.2.4.2 Ingen grund må udstykkes medm2 .mindre størrelse end 7005. Vej- og stiforholdOmråde A5.1Der udlæqqes areal til nye veje oq stier med en beliggenhedog-omfang som vist på-bilag nr. 2. Vejene skalafsluttes med vendepladser som vist på bilag nr. 2.5.25.35.4Vejadgang til parceller af ejendommen matr. nr. 2 c,som grænser til vej nr. 2, kan etableres fra vej nr. 2.Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødendeejendomme afskæres som vist på bilag nr. 2.Arealet mellem kantsten og skel skal, hvor der ikke e-tableres overkørsel, anlægges som græsareal.5.5Der må kun etablereslig. Overkørsel overudgående godkendelseørens kontor.én overkørsel til vej for hver borabatmå kun etableres efter forafAalborg kommune, stadsingeni-


3.Stigning (eller fald) på indkørsler til garager og carportemå højst være 1:20 (50 0/00). Den del af indkørslen,som ligger mere end 5 m fra vejskel, må dog haveen hældning på indtil 1:5 ( 200 0/00).5.6 På den enkelte grund skalser svarende til mindst 2der anlægges parkeringspladbilpladserfor hver bolig.6. Bebyggelsens omfang og placeringOmråde A6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikkeoverstige 25.6.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade måvære højere end 8,5 m over terræn, målt efter reglernei bygningsreglementet.6.3 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnytteligtagetage.Hvor terrænforholdene giver mulighed for det, kan Aalborgkommune tillade, at enkelte facader fremtræder ito etager.6.4 Bygninger må ikke opføres med større facadehøjde end3,5 m, målt fra terræn til skæring mellem facade ogtagflade.Hvor terræmforholdene har medført, at der er givet tilladelsetil at facader fremtræder i to etager (se pkt.6.3), kan Aalborg kommune tillade, at facadehøjden bliverhøjere end 3,5 m.6.5 Stuegulvskoten må ikke være mere end 0.5 m over terræn.0mråde A og B6.6 Bygninger og faste hegn må ikke opføres nærmere end 5 mfra skel mod Barken og ikke nærmere end 2,5 m fra skelmod stier, vej nr. 1, vej nr. 2, Aspedalen og det fællesopholdsareal.7. LedningsanlægOmråde A7.1 El-ledninger, TV-kabler og lignende må kun udføres somjordkabler.8. Bebyggelsens ydre fremtræden0mråde A8.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendesmaterialer, som efter Aalborg kommunes skøn virkerskæmmende.


4.8.2 To halvdele af et dobbelthus skal være ens i udformningog med hensyn til materialer på udvendige bygningssiderog tagflader.8.3 Tilbygninger skal udføres i materialer, der harmonerermed den oprindelige bygnings ydre fremtræden. Ved dobbelthuseskal tilbygninger til de to dele af dobbelthusetudføres i ensartede materialer.8.4 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.Denne bestemmelse gælder ikke for ejendomme eller boliger,hvor der i henhold til afsnit 3, stk. 3.3 er meddelttilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed. På sådanneejendomme eller boliger må skiltning og reklameringdog kun finale sted med Aalborq kommunes tilladelsei hvert enkelt tilfælde.9. Ubebyggede arealer0mråde A9.1De arealer, som er vist med priksignatur på bilag nr.2, må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges somfælles opholdsarealer for bebyggelsen.9.29.39.49.5De fælles opholdsarealer må kun anlægges og beplantesefter en plan, som er godkendt af Aalborg kommune.Den eksisterende beplantning skal bevares i videst muligudstrækning.Ubebyggede arealer på såvel ubebyggede som bebyggede e-jendomme skal ved beplantning, befæstelse eller lignendegives et ordentligt udseende og friholdes for generendeukrudt, ligesom en passende orden ved oplagringaf materialer i byggeperioden skal oveholdes.Terrænreguleringer på mere end -+ 0,5 m i forhold tildet eksisterende terræn og nærmere skel end 1,0 m måkun foretages med Aalborg kommunes tilladelse.Område A og B9.6 Hegn i skel mod Barken, stien e-f og det fælles opholdsarealmå kun etableres som levende hegn (ligustrumatrovirens).9.7 Langs vej nr. 1 og 2 samt stierne a-b og c-d skal hegnplantes i en afstand af mindst 2,5 m fra skellinien.Øvrige hegn i skel mod vej, sti og fælles opholdsarealskal plantes i en afstand af mindst 0,30 m fra skellinien,og således at bevoksningen til enhver tid kanholdes inden for skellinien.10. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyq gelseOmråde A10.1 Før nye boliger tages i brug, skal de fælles opholdsarealervære anlagt og beplantet som nævnt i afsnit 9,stk. 9.2.


5.taler særlige forhold herfor, kan Aalborg kommune dogudstede ibrugtagningstilladelse mod fonøden sikkerhedsstillelse.10.2 Samtlige nye boliger inden for området skal tilsluttesAalborg kommunes fjernvarmeforsyning.Nye boliger må ikke tages i brug, får denne tilslutninghar fundet sted.11. EjerlavOmråde A11.1Der skal oprettes et ejerlav med medlemspligt for samtligeejere af nye grunde inden for området. De nuværendegrundejere inden for området har efter ønske krav påat blive optaget i ejerlavet.11.211.311.411.5Ejerlavet skal oprettes senest, når 25% af de udstykkedegrunde er solgt, eller når Aalborg kommune kræverdet.Ejerlavet skal forestå drift, vedligeholdelse og renholdelseaf de i afsnit 9, stk. 9.1 nævnte fælles opholdsarealersamt de i afsnit 5, stk. 5.1 nævnte veje,vendepladser og stier.Ejerlavet skal påse, at hver enkelt grundejer ved såning,pasning og klipning opretholder et ensartet udseendeaf græsrabatter langs de i afsnit 5, stk. 5.1nævnte veje.Ejerlavets vedtægter skal godkendes af Aalborg kommune.12. Tilladelse fra andre myndigheder12.1 Uanset ovenstående bestemmelser må der i henhold tilnaturfrednigslovens §47 ikke uden fredningsnævnets tilladelseplaceres bygninger, skure, campingvogne og lignendeinden for en afstand af 300 m fra skoven øst forlokalplanens område.Fredningsstyrelsen vil blive ansøgt om ophævelse af denævnte bestemmelser inden for lokalplanens område.VedtagelsespåtegningI henhold til §27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranståendelokalplan endeligt.


6.JS/mgLokalplanen er i medfør af kommuneplanlovens § 30 offentligtbekendtgjort den 27. april 1983, fra hvilken dato planen harretsvirkning.Indført i dagbogenfor retten i AalborglvAd pkt. 12.1Fredningsstyrelsen har ved skrivelse af 6.maj 1983 ophævet naturfredningslovensskovbyggelinie indenfor lokalplanens område.Aalborg kommune,magistrates

More magazines by this user
Similar magazines