En pjece til forældre med kommende skolebørn - Blåvandshuk Skole

blaahuk.dk

En pjece til forældre med kommende skolebørn - Blåvandshuk Skole

På vej i skoleEn pjece til forældremed kommende skolebørnom overgangen fra børnehave tilBlåvandshuk Skole


ForordMed denne pjece vil vi informere om overgangen frabørnehave til skole og SFO samt give gode idéer til, hvordanI som forældre kan medvirke til, at jeres barn får den bedstmulige skolestart.Den beskriver dels, hvad institutionerne gør i forbindelsemed skolestarten, dels hvad forældrene kan bidrage medfor at støtte barnet i dets nye omgivelser.For de fleste børn er overgangen fra børnehaven til skolen og SFO præget af storeforventninger til de nye muligheder og forandringer i deres liv. En sådan forandring rejseren række spørgsmål.


SamarbejdeFormålet med samarbejdet mellem institutionerne er at skabe størst mulig sammenhængi indsatsen omkring det enkelte barn, for at lette overgangen mellem de forskelligeinstitutioner.Børnehaverne, skolen og SFO arbejder sammen om at gøre den nye hverdag så tryg ogoverskuelig for børnene som muligt.••I løbet af foråret kommer de kommende skolebørn fra børnehaverne på besøg ibørnehaveklasserne og SFO’en.••Pædagoger fra børnehaverne inviteres i maj til et møde på skolen, hvor overgangenfra børnehave til skole/SFO drøftes.••Der inviteres til informationsmøde for forældre og børn på skolen i april/maj.••Børnehaveklasselederne og SFO pædagogerne sammensætter primo junistamholdene. Hjemmene får i løbet af juni måned besked om, hvilket hold barneter på.••I juni besøger de nu fastlagte stamhold igen skolen for at hilse på de kommendebørnehaveklasseledere og pædagoger. Her får de mulighed for at være sammenmed de andre børn, de kommer til at være i gruppe med i perioden med udskudtklassedannelse.••De kommende skolebørn besøger SFO’en sammen med en pædagog fra børnehavenen af de sidste uger før sommerferien.••I oktober kommer en pædagog fra børnehaven på besøg i børnehaveklasserne forat hilse på de ”gamle børn”.


Udskudt klassedannelseVi har på Blåvandshuk Skole indført udskudt klassedannelse. Målet med udskudtklassedannelse er at lære børnene at kende, så der kan etableres velfungerende klasser.I praksis betyder det, at børnene fra første skoledag ikkeer tilknyttet en fast klasse, men i stedet i et stamhold.Hjemmene får i løbet af juni måned besked om, hvilkethold barnet er på. Hverdagen bliver herefter planlagtsåledes, at barnet starter og slutter skoledagen i gruppen,og at der i løbet af dagen bliver mulighed for at arbejdepå tværs af grupperne. På den måde lærer alle børnenehinanden at kende. Børnehaveklasselederne, lærerne ogpædagogerne får på denne måde et rigtigt godt indblik ibørnenes relationer og bliver dermed klædt rigtig godt påtil arbejdet med at skabe harmoniske klasser. De endeligeklasser dannes lige inden efterårsferien.


HelhedsskoleIdeen med helhedsskole er at skabe en indskoling med sammenhæng mellem fritid ogskole. Hermed gives der anderledes muligheder for variation i valg af aktiviteter, derbidrager til læring og udvikling.Helhedsskolen er kendetegnet ved:••Helhed omkring det enkelte barn og sammenhæng i børnenes hverdag.••Et tæt, integreret og ligeværdigt lærer – pædagogsamarbejdei et nyt praksisfællesskab.••Et ugentligt timetal i skolen med tid og plads til fordybelse.••Styrket ledelsesmæssigt samarbejde mellem skole/SFO.IntranetFor at styrke samarbejdet og muligheden for at skaffe sig information om børnenesskoledag, har vi på Blåvandshuk Skole valgt at benytte os af intranettet ForældreIntra. Pådenne måde sikrer vi, at I som forældre modtager alle relevante informationer i forhold tilbarnets skolegang. Vi har dermed samtidig minimeret skolens brug af papir væsentligt.Denne folder er derfor et af de meget få stykker papir, I vil modtage fra skolen. I vil,når barnet er indskrevet i skolen, modtage et brev med de relevante oplysninger omForældreIntra.


Forældrenes rolleGode vink til støtte for barnets skolegangBørnenes udbytte af undervisningen er i høj grad også et anliggende for jer som forældre,idet vi som skole har forventninger til, at I tager et medansvar for denne opgave. Skolenhar en forventning om, at I som forældre:••sørger for at barnet møder til tiden, er udhvilet, har fået morgenmad og er parat tilat modtage undervisning.••hjælper barnet med at holde orden i skoletasken, huske biblioteksbøger, tøj til idrætog lignende.••følger med i skolens liv ved at læse beskeder på intranettet fra skolen og ved atsende svar tilbage.••bakker op om skolens arbejde, og at barnet ved, at far og mor mener, at det ervigtigt, at barnet samarbejder og lytter til de voksne.••vænner barnet til at have små pligter. Barnet opøver herved hjælpsom ogopmærksomhed på andres behov, får lettere ved at acceptere forskellighed, ogbarnet lærer derigennem at respektere nødvendige regler/aftaler.


VK 0411 CADABlåvandshuk SkoleSkolevænget 12, 6840 Oksbøl Tlf: 7994 7399www.blaavandshukskole.dk

More magazines by this user
Similar magazines