Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 43/2009 K ApS mod ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 43/2009 K ApS mod ... - Revisornævnet

Den 5. juli 2010 blev isag nr. 43/2009K ApSmodStatsautoriseret revisor Rtruffet følgendeB e s l u t n i n g:Ved skrivelse af 29. juli 2009 som præciseret ved skrivelse af 17. november 2009 har K ApS v/direktør KK klaget overstatsautoriseret revisor R.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R, der oprindelig fik beskikkelse som registreret revisor den 24. november1989, har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 3. februar 1995.Klagen angår, at den indklagede revisor har sendt fakturaer med honorarkrav for revisorbistand, som ifølge klagerenaldrig har været aftalt med klageren.Sagsfremstilling:Den 1. juli 2007 sendte Revisionsfirmet BF ved revisor FDR HF et aftalebrev til klageren, K ApS, om gennemgang afårsrapporten 2006/2007 for klageren. Af aftalebrevet, der ikke fremtræder med underskrift for klageren, fremgik bl.a.:”...Vi vil udføre følgende arbejde:Vi vil foretage gennemgang af balancen for virksomheden og den tilhørende resultat-opgørelse … Vi vilikke revidere regnskabet, og vi vil ikke afgive en revisionskonklusion derom…”På en generalforsamling i det klagende selskab den 2. juli 2007, hvor HF var dirigent, blev der truffet beslutning omvalg af revisor, og herom anførtes i referatet:”…Dagsorden for generalforsamlingen er:1) ændring af selskabets revisor til: BGC Statsautoriseret revisionsaktieselskab,…gade ,2) …Det vedtages enstemmigt at selskabets revisor fremover vil være BGC Statsautoriseretrevisionsaktieselskab a/s.…”Indklagede var tilknyttet denne revisionsvirksomhed.Revisor HF sendte den 8. august 2007 følgende tilbud til klageren:”…Tilbud:Udarbejdelse af årsrapport for 2006/2007 inkl. Revision og selvangivelse kr. 19.200,00…Honorarerne er eksklusiv moms.…”1


Klageren har oplyst, at denne pris telefonisk blev forhandlet ned til 10.000 kr. + moms, hvorefter der blev indgåetrevisionsaftale med revisor HF på dette grundlag.Revisionsselskabet BGC Statsautoriseret revisionsaktieselskab skiftede den 1. oktober 2007 navn til RSM plusStatsautoriseret revisionsaktieselskab. Den 5. november 2007 blev det registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, atindklagedes revisionsfirma var blevet valgt som revisor for den klagende selskab.Den 30. november 2007 svarede revisor HF følgende på en e-mail fra klagers direktør KK:”Kære KKAfstemningen af egenkapitalkontoen fra bogføringen til årsrapporten sidste bedes venligst foretages afAnne Lise, idet der her vil være en betydelig besparelse for dig på revisionshonoraret.Hun kan hente bilagsmaterialet samt hendes egen bogføring i dag fredag og senest kl. 15.00 hos RSMPlus (min samarbejdspartner)R eller LB skal hun kontakte i receptionen.…Hun vil her få en uddybning af det som hun skal gøre og herefter bringe materialet tilbage til disse,således at de kan fortsætte.”Indklagede har oplyst, at han i december 2007 talte i telefon med direktør KK og meddelte ham sin pris på 25.000 kr. +moms. Af indklagedes telefonnotat herom fremgår følgende:”Kaftal prisKK…pris 25.000 + momsBasis + Ekstra Hvis H’s bogh.matr. ikke er i orden”Den 13. december 2007 sendte indklagede et udkast til årsrapporten for 2006/07 med tilhørende specifikationer til detklagende selskab.Indklagede forsynede den 19. december 2007 årsrapporten med en revisionspåtegning med forbehold. Efter jul skrevhan til selskabets advokat om kapitalforhøjelse.Da indklagedes honorarnota fremkom, protesterede direktør KK den 4. januar 2008 på klagerens vegne mod fakturaen ifølgende skrivelse:”INDSIGELSERAng. faktura nummer 1035852Den 8. august 2007 har fået et tilbud fra HF på kr. 19.200,00 som vi har ikk underskrevet og aftaltanden tilbud pr. telefon med H på kr. 10.000,00, vi kender dig ikke og vores tilbud kommer kun fraRevisor H. Og jeg forventer at faktura skal kommer fra Revisionsfirmaet BF som tilbud 8/8 kommer fra.Deres kommentarer udbedes inden 5 dags”Indklagede - der benægter at have modtaget denne skrivelse – skrev den 8. januar 2008 til klageren om et møde tildrøftelse af den fremtidige bogføring.Den 11. april 2008 skiftede det klagende selskab til sin nuværende revisor.Da indklagede efter egne oplysninger blev klar over dette i december 2008, og at klagers årsrapport for 2007/08 varblevet revideret af en anden revisor, rettede indklagede henvendelse til en advokat, der den 21. januar 2009 tog2


indklagedes ubetalt honorarkrav til inkasso. Dette skridt blev senere i 2009 fulgt op med et sagsanlæg, hvorpå detklagende selskab som nævnt ved skrivelse af 29. juli 2009 indbragte indklagede for nævnet.Klagen:Det klagende selskab har formuleret sin klage således:Parternes bemærkninger:”RSM Plus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har således fremsendt fakturaer til K ApS på i alt kr.51.125,00 incl. moms for regnskabsåret 2006/2007, indkomståret 2007, uden, at K ApS nogensinde harbedt RSM Plus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab om at udarbejde noget som helst arbejde for KApS, og uden, at der er indgået nogen som helst aftale med RSM Plus StatsautoriseretRevisionsaktieselskab om, at RSM Plus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab skal udføre nogetarbejde for K ApS.”Klageren har gjort gældende, at der ikke er indgået nogen aftale om revision med indklagede, men derimod medRevisionsfirmaet BF v/revisor HF vedrørende udarbejdelse af årsrapport, udførelse af revision og udarbejdelse afselskabets selvangivelse for 2006/2007 for et beløb på i alt 10.000 kr. excl. moms. Klageren kan derfor ikke acceptere atskulle betale fakturaer fra indklagede, idet der ikke ligger nogen aftale om tjenesteydelser til grund for fakturaerne. Defakturaer, der er sendt af indklagede, er fremsendt i strid med de etiske regler for god revisorskik, og helefremgangsmåden, hvorefter indklagede – der har en samarbejdsaftale med Revisions-firmaet BF - efterfølgendefakturerer så højt som sket, er udtryk for bondefangeri. Hertil kommer, at der ikke foreligger noget aftalebrev mellemklageren og indklagede.Indklagede har gjort gældende, at det klagende selskab var fuldt ud bekendt med, at det revisionsfirma, som indklagedevar tilknyttet, var selskabets officielle revisor, samt at klageren var klar over, at indklagedes revisionsfirma ikke varunderleverandør for Revisionsfirmaet BF. Dette underbygges af generalforsamlingsreferatet, hvorefter indklagedesrevisionsfirma er valgt, ligesom det underbygges af telefonnotatet fra december 2007 vedrørende pris. Hertil kommer,at samarbejdet mellem klageren og Revisorfirmaet BF aldrig var kommet i gang på grund af uenighed om et honorar foret møde, ligesom klageren var blevet opmærksom på, at firmaet manglede autorisation til foretagelse af revision.Endelig havde indklagede fået det indtryk, at klageren fandt, at Revisionsfirmaet BF ikke besad den fornødnekompetence til at forestå selskabets bogføring. På denne baggrund var der enighed mellem klageren og indklagede om,at indklagede skulle foretage den fornødne revision og udarbejde årsregnskabet, samt at det skulle ske meget hurtigt,idet afleveringsfristen var overskredet. At der blev indgået denne aftale underbygges af indklagedes skrivelser af 13.december 2007, hvormed han sendte årsrapporten til klageren, samt af 8. januar 2008. I forbindelse medregnskabsgennemgangen ved juletid var han i øvrigt på rundvisning i klagerens virksomhed, hvorunder klageren igengjorde det klart, at selskabet ikke ville samarbejde med HF’s firma. Indklagede har bestridt at have modtaget klagerensbrev af 4. januar 2008 med indsigelser mod fakturaen, og indklagede har i den forbindelse anført, at han - såfremt hanhavde modtaget brevet med indsigelser - naturligvis ikke ville have foreslået en udvidelse af samarbejdet. Indklagedehar i øvrigt gjort gældende, at klageren bevidst i lang tid holdt ham hen med betaling af honorar.Revisornævnets bemærkninger:Der er klaget over, at indklagede har afkrævet det klagende selskab betaling for revisionsarbejde til trods for, at dettearbejde – ifølge klageren – ikke var bestilt eller aftalt, og at selskabet ikke havde noget klientforhold til indklagede.Efter de oplysninger, der er fremkommet for nævnet – navnlig, at indklagedes revisionsfirma fremstår som valgt tilrevisor for selskabet på en generalforsamling i 2007, og at dette blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen –finder nævnet, at dette spørgsmål i overensstemmelse med langvarig nævnspraksis må anses som et spørgsmål omberettigelsen af revisors vederlag, som nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til, jf. § 19, stk. 3, i Revisorlovenaf 2003, jf. § 57, stk. 3, i Revisorloven af 2008.Som følge heraf afviser nævnet sagen.Klagegebyret tilbagebetales.T h i b e s t e m m e s :3


Denne klagesag afvises.4

More magazines by this user
Similar magazines