Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

Fortegnelseoverafdøde Landskabsmaler, Justitsraad J. P. Møllersefterladte SamlingafMalerier, Studier, Skizzer, Haandtegninger, Kobberstik,Raderinger, Lithographier, Kobberværker, Bøger, m. ni.,hvilke ved Auction bortsælges Tirsdagen den 30te October 1855 ogfølgende Dage, Form. Kl. 10, paa Charlottenborg, mod Betaling tilLandsoverr,- samt Hof- og Stadsrets - Procurator C. M. Winther, boendepaa Gammelamagertorv Nr. 38.Hvor og naar Auctionssagerne ere til Eftersyn, vil blive nærmere bekjendtgjort.Kjøbcnliarn.Thieles Bogtrykkeri.1855.


CONDITIONER.§ i.Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget erog forefindes og ligger fra dette for Kjoberens Regning ogResico i enhver Henseende.§ 2 .Kjøbesummen erlægges contant og i Rigsmynt; dog kunneKjobere, der ere mig bekjendte som vederhæftige, vente 6 Ugersrentefri Credit.§ 3.I Tilfælde af mislig Betaling er Kjoberen, hvad entenhan sagsøges eller ikke, pligtig at betale 5§ Rente fra Auctionsdagenog indtil Betaling skeer, og naar han sagsøges, pligtigat give Mode for Kjøbenhavns Forligelsescommission og Jurisdiction,det sidste Sted efter Varsel som for indenbyes Mand,uden Hensyn til hvor han opholder sig; han er fremdelespligtig til at betale Sagens Omkostninger skadesløst.Kjøbenhavn, i August 1855.C. 31. Winther.


Indhold:Pag.I. Den afdøde Kunstners egne Arbeider:a. Malerier i Ramme.............................................. • • •b. Ufuldendte Studier og A n læ g ................................. 2-c. Skizzer og S tu d ie r................... ...................... 2 ®-II.Andre Kunstneres Arbeider:a. Malerier.......................................................................... 6'8,b. Skizzer og Studier.............................................. ®III. JJaandtegniriger a f Kunstneren s e lv .......................................... ® ^4.IV. n a f andre Kunstnere.................................... • • 34-41.V. Kobberstik og Raderinger a f danske Kunstnere:a. Kunstnerens egne Raderinger..................... . • • 41 *4^b. Andre danske Kunstneres........................................... 43-47.VI. Kobberstik og Raderinger a f fremmede Mestere................... 48-94.VIL Litho g ra p h ier.................................................................................94-96.VIII. Kobberværker, Bøger m. ............................................................97IX. Gipsafstøbninger o. desl.................................................................X. M aler- og Restaurations-Apparater, Meubler m. .....................106-7.108XI. T illæ g................................................................................................A n m æ rkning.Med Hensvn til Kobberstik og Raderinger bemærkes: a t , livor intet Særligt er amortom Aftrykkenes Godhed og Bladenes Tilstand, ere disse af sædvanlig Beskaffenhed,og a t de sædvanlige Forkortninger ere benyttede ved Angivelsen af denne,saasom opkl. for opklæbet; beskad. ist. f. beskadiget; besk. ist. f. beskaaret;Pir. ist. f. Pladeranden; Str. ist. f. Stilranden o. s. v.I. Kunstnerens egne Arbeider.a) Malerier i Ramme.1. Papegøie paa en Kurv med Frugter. 1808. 1' 6£" bred2^" høi.2. Parti i Boulogne Skoven ved Paris. 1812. 7{" br. ' h.3. Iiskjælder i en Bøgeskov. 1820 (?). 1' 7£" br. 1' 11 h.4. Eckernførde Havn. 1821. 10 5 bi. 7 10 h.^5. Haraidsborg Mølle ved Roeskilde. 1823. 2' H " br.1' 8f" h.6. Skovparti ved Hellebæk, med Udsigt til Kronborg. Eftermiddag.1846. 3' 10±" br. 3' 3', h.fos 7. Natstykke. Aaleblus ved Troense paa Taasinge. 1847.2' 3f br. 1' 8“ h.ic, 8. Platanen i den botaniske Have. 1848. 1' 5" br. 1' 11" h.9. Schweizerlandskab med et Jernstøberi paa Veien fra Berntil Basel. 1849. 2' 61" br. 1' 11" h.10. Fresløv Mølle ved Bregentved; Solnedgang efter enregnfuld Dag. 1849. 2 5{ bi. 2 h.11. Sennhytterne paa Veien over Scheideck til Grindelwald iSchweiz; i Baggrunden Wetterhorn og de storeEger. Formiddag, 1851. 5' br. 3 8^ h. U •12. Veien med Sletten hen imod Byen Wesen ved Reuszfloden;i Baggrunden Bjergene omkring Wallenstådtersøen.Solnedgang. 1851. 4 '3 |" br. 2 l l f h.


213. Nordlyset d. 19de Februar 1852- Strandparti af densjællandske Kyst imellem Aalsgaard og Odinshøi.1852. 2' 3'" br. 1 h.14. Bakkerne ved Buderupholm, med Udsigt over GravlevBy og Sø. Overtrækkende Bing. 1853. 2' 7^ br.2' 9'" h.15. Lyngegn ved Non-Molle, i Nærheden af Viborg. 1853.2' 2" br. 1' 6^" h.16. Udsigt fra Landeveien i Nærheden af Rye. 1854. (Detsidste af Kunstneren udførte Maleri). 1' 6" br.1' H " h.17. Optegning paa Lærred af et Skovparti ved Nærum. 1854.b) Ufuldforte Studier og Anlæg.18. Piletræ i den botaniske Have.19. Parti ved Svendborg.20. Landskab ved Solnedgang.21. Strandvei under en Klint.22. Parti af Frederiksborg Slot. 1828.23. Fiskere ved deres Baad paa Stranden. 1837.24. En Brønd.c) Skizzer og Studier,fra Paris og Omegn. (1811-1813).25. Indkjørsel til et Landsted.26. Træbro over et Yand.27. Parti i den botaniske Have (jardin des plantes).28. Udsigt over Sædemarker til en fjernere Høide.29. Skrænt i en Skov.Luft- og Plantcstudier.30. Unge Træstammer.31. Træstamme ved et Steengjærde./-O i332. Eeg og Bøgestamme.33. Planter ved Foden af en Stamme.34. Træstammer.35. 3 Luftstudier.36. Udsigt til en skovbegroet Høide med enkelte Bygninger.37. Udsigt mellem Træer til en fjernere Høide.fra Danmark. (1817-1821).38. Bøgestammer ved et bevoxet Kjær. 1817.39. Bøgestammer. 1817.40. Udsigt fra Kroen i Fredensborg.41. Parti af Esrom Sø ved Nøddebo.42. Studium fra Møens Klint. )43. Mindre do. i 1819.44. 2 do. do. j45. Træparti ved Frederiksdals Sø.1818.46. Studium af Egetræer ved Indkj. til Charlottenlund.47. Skovparti ved Bagsværd. ? 1820.48. Liggende Bøgestamme under blomstrende Buske.49. Bæk mellem Stene i et Skovparti.50. Parti af Landsbyen Borby.51. Indløbet til Eckernførde Fjord.52. Egetræ i Ermelund.53. Skovbæk mellem store Stene.54. Bevoxet Træstub. > 1821.55. Bøge- og Egestammer.56. 3 Skystudier.57. Luftstudium paa en Sommereftermiddag.58. Natlig Vinterluft.fra Tydskland. (1825).59. Broparti fra Plauensche Grund.60. Vandløb forbi en Klippevæg sammesteds.61. Klippeparti ved Deutsch i Tyrol.


-62. Klippeparti i det sachsiske Schweiz.63. Vandløb imellem Træpartier sammesteds.64. do. forbi et Fjeldparti sammesteds.4fra Danmark. (1826-1832).65. Ildebrand om Natten.66. do. i Bredgaden i Kbhv. (Marschalls Gaard)A ).! 1826.67. Bevoxet Skrænt med et P ar Bøgestammer.68. Parti ved Ordrup. ^69. Strandveien med Udsigt til Kjøbenhavn. , 1827.70. Sundet med den skaanske Kyst. (Luftstudium.)J71. Lyngstudium fra Jylland. | 182972. Lyngbevoxet Bakke sammesteds, [73. Moorskov ved Lydersløv. 1832.5fra Fyen. (1846— 1847).91. Sandbakke med Skov, ved Svendborg.92. Gaden i Nærheden af Frue Kirkegaardsammesteds.93. Udsigt fra Frue Kirkegaard over Svendborg > 1846.til Taasinge.94. Det Indre af en Kjøbmandsgaard i Svendb.95. Parti ved Stranden sammesteds.96. Vandmølle sammesteds.1847.97. Færgebro paa Taasinge.98. Knækket Birkestamme, Studium efter Ruysdaels Malerii Samlingen paa Christiansborg. 1848.99. Parti ved Freslov Mølle. 1849.fra Norge. (1833).74. Pai’ti ved Aggerselven ved Christiania.fra Sjællaud og Lolland. (1837-1845).75. Parti af Hellebæk, i Baggrunden Kronborg.76. Trægruppe fra Hellebæk.77. Hytter i Skoven sammesteds.78. Teglbrænderi sammesteds.79. Sandgrav med Planter sammesteds.80. Studium i en Gaard ved Skoven sammesteds.81. Udsigt til Kulien.82. Nordlys, Studium. 1838.83. Brønd i Dannemarre Præstegaard paa Lolland. |84. Udsigt til Kulien fra Hellebæk. j85. Udsigt over den botaniske Have. Morgen.86. do. do. Eftermiddag. I 1842.87. do. do. Maaneskin. |88. Parti ved Søen i Hellebæk Skov.a , 1844.89. Agerland ved Skoven sammesteds.90. Parti af den botaniske Have. 1845.1837.fra Jylland. (1850— 1853.)100. Vrist-Mølle ved Harboøre.101. Klitternes begroede Landside sammesteds.102. De nøgne Klitter mod Stranden sammest.103. Præstens Gaard sammesteds.104. Udsigt fra Klitterne ved Harboøre. 1851.105. Landevei fra Harboøre til Holmene.106. Udsigt fra samme Sted imod Liimfjorden.107. Bondegaard med dens Marker ved Harboøre.108. Lyngstndie ved Harboøre.109. Havedige fra samme Sted.110. Neeg paa Marken sammesteds.111. Udsigt til Engbjerg sammesteds, overtrukkenHimmel.112. Do. do., klarere Luft.113. Harboøre Kirke.114. Parti ved Juul Sø, i Nærheden af Silkeborg.,1850.1852.> 1853.


6fra Sjælland. (1S54.)115. Broen i Vedbek. Aften.116. Kroen sammesteds. Formiddag.117. Eng ved Yedbek.118. Parti sammesteds ved Veien til Rongsted.119. Tryggerød Skov.II. Andre Kunstneres Arbeider.a) Malerier.120. Carl, A. Udsigt fra Iloien imellem Præsto og Vordingborg.1' 1" 2'" br. 9" 8"' h. forg. Ramme.121. Dahl, C. Udsigt til Taasinge. 1' 2 \" br. 10^" h.122. — Fiskerleie med Udsigt til Faaborg. 1' 8" br. 1' 4"h. forg. Ramme.123. Eckersberg, C. W. Brystbillede af en ældre Mand.1' br. 9 ^"h . do.124. — Penelope. 1 '2 " 5'" br. l '5 " h . do.125. — Marine; russiske Krigsskibe. 1 ' 9§" br. 1' h. do.— &


U*4.8150. En Dame. Copie efter den saakaldte Ruysdael i WestsSamling. 1' 5" br. 1' 6^" h. do.151. — Copie efter et Schweizerlandskab af Juel. 1 ' 1£" br.9{" h. do.Ibekjendte Kunstnere.152. Tog af Silen med Satyrer og Nympher [Brudst. af enøeldre Copie efter en bekjendt Compos. af Rubens].5" br. 3' 3" h.153. Frederik VI. som Kronprinds. Knæstykke.154. Portrait af en dansk Adelsmand paa Fred. III.s Tid.forg. Ramme. 1' 4" br. 1' 7“ h.155. Strandparti, en Baad.156. Elieser og Rebekka ved Brønden. 2' 4^" br. 2' 10“ h.b) Skizzer og Studier.157. Baade. Midnatsolen.158. Bolke. Skjervoen i Vest-Finmarken.159. Brendstnip, Tli. Parti ved Ordrup Mose.160. CarrniencJce, I I Vandløb i Plauensche Grund.161. — Studium fra Bjergene ved Konigssee. 1832.162. — Egn i Tyrol.163. Dahl, C. Hpvedgaden i Faaborg.164. Eckersberg, C. W. Qvindelig Modelstudie.165. — Skizze til Arvebyldingen.167. Etzdorff. Kilden Stockr paa Island. 1832.168. Hellesen, J. Parti ved Kjorom, sildigt Efteraar.169. Ingemann, Frue. En Bonde med Tværsæk over Skuldrene.Brystbillede.170. Kobke. Udsigt til Gaard og Have paa Blegdamsveien.Studie.171. Kiichler, A. Udsigt fra Slotskirken til Christianshavni Maaneskin. Vinterstykke.172. Lund, F. C. Hvilende Soldater.9173. Marstrand, W. Studium af en Bondekarl fra RomsOmegn.174. Mohr. Egn ved Chiemsøen i det sydlige Bayern, i Nærhedenaf Bjergene.175. Morgenstem. Trauen-Fall. 1832.176. Muller, Ad. En Arbeider i et norsk Jernværk.177. Wolff. Studium af Træer.178. En Ubekjendt. Studium af et Klippeparti.c) Billedhuggerarbeider.179. Kollberg, A. Portraitbiiste af Comp. Weyse. 1842. Gips.180. — do. af Billedhugger Freund. do.181. Quittschreiber, A. do. af Oehlenschlæger. 1818. do.182. Herbst, Frøken. En Ko med sin diende Kalv. do.183. E t antikt Hoved. Brudstykke. Gips.184. En Samling Gipspaster.185. 2 antike Dørstykker i Form af Mandshoveder. Gips.III. Haandtegninger.A. af Kunstneren selv.1804.180,b. 6 BI. Træ- og Plantestudier.181,b. 3 do.— colorerede.Holland 1810.Blyant.(Tusch og Sepia.)182,b. Meudener Porten i Amsterdam.26. Septbr.183,b. Udsigt over Amstel til Utrechterporten i Amsterdam.29. Septbr. Pen.184,b. Søparti, Pen.*) C*fi tt~ t fO -3c tutcf} J ol***.J I7


10185.b. Udsigt over en Deel af Brilssel med det militaire Arresthuus.9. Novbr.Paris og Omegn. 1811. (Tusch og Sepia.)186. En Bariére i Paris. 10. Marts.187. Dampmaskine ved Seinen. 11. Marts.188. Bariére ved en Canal. 19. Marts.189. Parti i jardin des petits augustins. 22. April.190. Bariéren ved Montmartre. 6. Mai.191. Parti af jardin des petits augustins. 6. Mai.192. Dito. 10. Juni.193. Dito dito.194. Dam ved Montmorency. 18. Juni.195. Udsigt over Landsbyen St. Gratier, s. D.196. Dito over Landsbyen Eudil. s. D.197. Parti af Haven ved St. Cloud. 26. Juni.198. Pont de Sevres. s. D.199. Udsigt over Paris, taget fra St. Cloud. s. D.200. Udsigt fra St. Cloud. s. D.201. Udsigt over Sevres og Slottet Belle vue. s. D.202. Parti af bois de Boulogne. 19. Juni.203. Parti af Sevres. 28. Juni.204. Vandledning i Arceuil, en Miil fra Paris. 29. Juni.205. Pont neuf.206. Udsigt over St. Cloud.207. Dito fra Slottet Meudon.208. Parti af Vandledningen i Arceuil.209. Haveparti ved Paris.Paris og Omegn. 1812. (Tusch og Sepia.)210. Pont royal. 6. Marts.211. Parti af Neuilly. 13. Mai.212. Dito. 19. Mai.213. Marc d’orteuil i bois de Boulogne. 24. Mai.11214. Parti af St. Cloud. 31. Mai.215. Trægrupper ved Longchamps. 17. Juni.216. Udsigt fra en Bro over Seinen.217. Oppasserboligen ved Indgangen til bois de Boulogne.29. Juni.218. Parti ved Montmorency. 3. Juli.210. Gretrys, tidligere Rousseaus’, Bolig. s. D.220. Parti af bois de Boulogne. 10. Aug.221. Klosterbolig ved Longchamps. 11. Aug.222. Parti af Paris.223. Skovparti.224. Nuilly-Barriéren.225. Parti i jardin de mousseaux.Studier. 1812.226. Grupper af forskjellige Planter.227. Brombærbusk ved en Træstamme.228. Et bladløst Træ.Hjemreiseii fra Paris igjennem Schweiz. 1813. (Tusch og Sepia.)229. Kathedralkirken St. Pierre i'Genf. 20. Juni.230. Pax*ti ved Genf. s. D.231. do. paa Vejen til Champoix ved Genf. s. D.232. Parti ved Genf med et stort Træ i Forgrunden. 21. Juni.233. Bjergene i Savoyen, seet fra Lausanne. s. D.234. Udsigt fra Kunstnerens Logi i Genf. s. D.235. Sneebjergene i Omegnen af Genf. 22. Juni.236. Genfersoen og Bjergene i Savoyen. s. D.237. Sneebjergene i Canton Wallis ved Genfersoen. 23. Juni.238. Auanchi nær ved Genfersoen; i Baggrunden Jurabjergene.s. D.239. En Molle ved Lausanne. 24. Juni.240. Parti psa Veien til Lausanne. s. D.241. do.242. Auanchi. seet fra Lausanne. 25. Juni.


13243. En Deel af Kathedralkirken og Slottet i Lausanne.26. Juni.244. Scheidau ved Thunersøen. 1. Juli. Coloreret.245. Udsigt, fra Kirkegaarden i Thun, over Scheidau ogScherzlingen.2. Juli.246. Thun, ved Aarfloden. 2. Juli.247. Yeien fra Thun til Merligen, med Udsigt til Beatenberg.3. Juli.248. Beatehulen og dens Bæk. 3. Juli.249. Parti ved Seissbach. 4. Juli.250. Udsigt fra et Huus i Interlaken. 4. Juli. Coloreret.251. Ueterseen ved Aarfloden. s. D.252. Harderen i Interlaken. 5. Juli.253. Spatenberg ved Zweilutscheuer, seet fra Veien til Lauterbrunnen.s. D.254. Ruiner af Slottet Unspunnen, paa Yeien til Lauterbrunnen.s. D.255. Parti ved Interlaken. s. D. Pen.256. Parti ved Lauterbrunnen. 6. Juli. Blyant.257. Staubbach ved Lauterbrunnen. s. D. Coloreret.258. Kirken i Lauterbrunnen, samt Staubbach. s. D.259. Goldschwyl ved Brienzersøen. 7. Juli.260. Den forreste Gletsche i Grindelwald. s. D.261. Ruiner af Slottet Roestein i Meiringen. 8. Juli. Blyant.262. Det nederste Fald af Reichenbach. 9. Juli.263. Det øverste Fald af Samme. s. D.264. Parti ved Ziirichsø. I Baggrunden Berner-Alperne. 14.Juli. Blyant. (2 Bl.)265. Belisgau ved Rhinen. 16. Juli. Blyant.266. Rhinfaldet ved Lauffen. 18. Juli.267. Ruin af Slottet Ortenburg. 21. Juli. Blyant.268. Hausach i Kiesingerdalen. s. D. do.269. Heidelberg Slots Ruiner. 25. Juli. (Blyant og Tusch.)270. Parti af samme Slot. Blyant.271. Parti af det Indre af Samme. 25. Juli. Blyant.272. do. af Haven sammesteds, s. D. do.Studier. 1S13.273. Schweizerhuse og Huusgeraad.274. En Vandrende.Sjælland og Møen. 1814.275. Begravelse paa Marken ved Langebek. 16. Juli.276. Sommerspiret. 18. Juli.277. Taleren.278. Taleren, seet fra Liselund.279. Sommerspiret, seet fra Graaryg.280. do., seet fra en anden Side.281. Sandpynten med Græderen.282. Aborrebjerget. 19. Juli.283. Badehuset i Liselunds Have. 19. Juli.284. Sommerspiret, tegnet ved Stranden. 20. Juli.285. Steilebjerget, seet fra Stranden, s. D.286. Klintholm, seet fra Marken. 21. Juli.Sjællaud. 1818. (Tusch og Sepia.)287. Kalkbrænderierne ved Kjebenhavn. 17. Juni.(Parti af Nøddebo. J288* ( Parti -d at t børup. o ) 1 Paa eet289.(En Bro paa Yeien til Sorup. 7. Juli. ).( Skipperalleen i Fredensborg. )paa eet Bl.290. Parti ved Sørup.291.(Esrom Mølle. 17. Juli. )-rxI Munkevangen ved Esrom Sø. s. D. )Paa eet292.(Parti ved Asminderød Kirke. 16. Juli. ){ .(do. ved Esrom. 17. Juli. )paa eet Bl.Steengaardsmølle med Udsigt til Nødde- )293. ( bo. 20. Juli. >paa eet Bl.Grønholtkirke. 21. Juli. i


14Sjælland. 1819. (Tusch og Sepia.)294. Ulsø ved Bregentved. 3. Aug.295. Skovparti ved Bregentved. s. D.296. Parti af Thurebyholms Dyrehave. 4. Aug.297. Skovparti ved Bregentved. 5. Aug.298. Parti ved Kjøge. 11. Aug.299. Bregentved. 13. Aug.300. do. fra en anden Side.301. Bregentved Mølle. 14. Aug.302. En Bro ved Vindbyholt.Studier. 1S19.303. En Eeg i Charlottenlund.304. En do.305. Unge Bøgetræer i Ermelund.306. Ved Ermelund.307. Studier fra Ereslev.Sjælland. 1820.308. Frederiksdals Mølle. 20. Juni.Studier. 1820.309. Piil.310. Ellebuske.311. Hyld og Rosenbuske.312. Skræpper og andre Planter.313. Bøgetræer.314. Et Steengjærde.315. Piil og Siv.316. Vild Rosenbusk.317. Bredbladet Piil.318. Unge Bøgetræer.319. Eeg.320. En Bog.Sjælland. 1821.. (Tusch og Sepia.)321. Udløbet af Holmerdammen i Bregentved Skov. 4. Mai.322. Holmerdammen ved Bregentved. 9. Mai.323. Veien til Freslev Mølle. s. D.324. Vemmetofte, seet fra Ostsiden.325. Lellinge Mølle og Kirke. 10. Mai.326. Gammel-Lellinge-Gaard. s. D.327. Ulstruplund. s. D.328. Ingelstrup By. s. D.329. Parti af Skovhuusvænget ved Kjøge Aa. s. D.330. Et andet Parti af Skovhuusvænget. s. D.331. Yderholms Kro. 11. Mai.332. Herlufsholm, Canalen og Slusen. 13. Mai.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.Sjælland 1822.En Hytte i Charlottenlund. 11. Sept, j Blyant ;En Bro ved Kalkbrænderierne. 14. Sept. ) paa eet Bl.Studier. 1822.Hyldebusk.Eeg og Hasselbusk.Planter ved Ladegaardsaaen.Vandplanter.En Tjørnebusk under en Bøg.Poppel og Piil.i Buske fra Volden. ,paa eet Bl.I Kastanietræer.Elletræer i Charlottenlund.Piil ved Kalkbrænderiet.Eeg i Charlottenlund.Bøg sammesteds.Et Valdnøddetræ.Ege i Dyrehaven.Hassel og Eeg i Charlottenlund.


16Sjælland. 1823. (Tusch.))Et Kalk- og Teglbrænderi ved Fredensb. \20. Juli. > paa eet Bl.Parti med Fiskerhytter ved Esrom So. s.D. j349. Fredensborg, seet fra Frederiksborg Vejen. s. D.Studier. 1823.350. Træer i Rosenborg Have.351. do. i Charlottenlund.352. Eeg og Birk ved Esrom.Studier. 1824.353. Bøgetræer ved Lundehuset.354. Planter, tegnede paa Yolden.355. Markplanter.356. do.357. do.358. Skræpper.359. do.Det sachsiske Schweiz. 1825. (Tusch og Sepia.)360. Tharand, ikke langt fra Dresden. 3. Juni.361. Kirken i Tharand. s. D.362. Parti af „Plauenscher Grund“. 8. Juni. Blyant.363. En Mølle sammesteds.364. Parti med en Steenbro sammesteds. s. D.365. Udsigt i „Plauenscher Grund“ fra den saakaldte Karnappe.s. D. x366. Klippeparti sammesteds. Blyant.367. Udsigt fra Hytten paa Basteien. 9. Juni.368. Basteien. s. D.369. Slottet Lohmen. 11. Juni.370. Lochmuster i Liebethaler Grund. s. D.371. Parti i Lohmen, 4 Miil fra Dresden. 12. Juni.17Tyrol. 1825. (Tusch og Sepia.)372. Slottet Salzburg. 7. Juli.373. Parti ved Salzburg. s. D. Blyant.374. Et do.375. Geissberg, Capusinerberg og Schwarzenberg. 7. Juli.376. Parti ved Aigen, een Miil fra Salzburg. 8. Jnli.377. Mønchsberg, med Udsigt over Salsach til Aigen. s. D.Coloreret.378. Reichenhall. li. Juli. Coloreret.379. Klippen med Ruinen Karlstein. s. D.380. Karlstein, i Nærheden af Reichenhall. s. D.381. Parti ved Reichenhall. 12. Juli. Color.382. Reichenhall. s. D. Color.383. Watschmann, seet fra Berchtesgaden. 13. Juli. Color.384. Parti paa Yeien til Win dbachthal.385. To Partier ved Konigssee. 13. Juli. Blyant.386. Udsigt i Berchtesgaden. 14. Juli. do.387. Saline sammesteds, Watschmann i Baggrunden, s. D.388. Berchtesgaden og Watschmann. 15. Juli.389. Franciscanerkirken i Berchtesgaden. s. D.390. Parti sammesteds med Salzberg og Konigsberg. 16.Juli. Color.391. Windbachfelsenthal med Almokopf. s. D.392. Windbach. 17. Juli. Blyant.393. do. Bjerge i Baggrunden, s. D.394. Det østerrigske Grændsetoldsted Unken. 19. Juli.395. Parti af Endsam. s. D.396. Knapsberg, ikke langt fra Rattenberg. 20. Juli.397. Schwaz. s. D.398. Veien langs med Eisach til Sterzingen. s. D.399. Parti ved Zierl paa Yeien til Insbruck.400. Parti ved Insbruck. 23. Juli.401. Tvende Partier sammestedsfra, s. D.402. Parti i Nærheden af Insbruck. s. D.2


18403. Parti ved Schønberg. s. D, Blyant.404. Capusiner-Klosteret ved Sterzingen. 26. Juli.405. Slottet Greiffenstein ved Sterzingen. s. D.406. To Partier, ikke langt fra Sterzingen. s. D.407. Kapellet imellem Brenner og Sterzingen. s. D.408. Bjergparti, ikke langt fra Sterzingen. 27. Juli color.409. Wolfsthurm, 1^- Miil fra Sterzingen. s. D. Blyant.410. Parti paa Veien til Wolfsthurm. s. D. Blyant.411. Wolfsthurm, Gletscheren Ferner i Baggrunden, s. D.Blyant.412. Flækken Obermittelwald ved Eisack. 28. Juli413. Paa Veien fra Brixen til Kollman. s. D.414. Parti ved Eisach. s. D.415. Parti imellem Brixen og Kollman. s. D.416. Parti ved Kollman. 29. Juli. Blyant.417. do. ved Deutshen. 31. Juli. ligeledes.418. do. imellem Kollman og Deutschen. s. D. ligeledes.419. I Deutschen. s. D. ligeledes.420. Bjergparti ved Botzen. 1. Aug. ligeledes.421. Et andet Parti sammesteds, s. D. ligeledes.422. Saluren, seet fra Oberbotzen. 2. Aug.423. Den store Pyramide, paa Veien til Oberbotzen. s. D.424. Parti fra Oberbotzen. s. D.425. Vandfaldet ved Drusustaarnet. 3. Aug. Blyant.426. Drusustaarnet med Omgivelser, s. D.427. Slotsruinen ved Talfa. s. D.428. Ruin, ikke langt fra Botzen. 4. Aug.429. do. s. D.430. Bjerget Rit ner.431. Sigismundskrone. 5te Aug.432. Samme Ruin, fra en anden Side. s. D.433. Et tredie Parti af Ruinen.434. Slottet Tyrol, ikke langt fra Meran. 6. Aug.435. Ved Meran. 7 Aug. Blyant.19436. Parti i Tyrol. s. D.437. Do. ved Meran. s. D. Blyant.458. Parti ved Finstermiintz. s. D.439. Paa Veien til Finstermiintz, hvor Innflodeu forener sigmed Waldback. s. D.440. Paa Veien til Nandes, i Baggrunden Ortlespidsen.8. Aug.441. Landeck ved Innfloden. 9. Aug.442. Parti af Schweiz i Tyrol.443. Do. i Tyrol.Schweiz 1825.(Tusch og Sepia.)444. Parti af Feldkirch ved Illfloden. 10. Aug. Blyant.445. Voralbjergene, seet fra Feldkirch. s. D. ligeledes.446. Dribach ved Rhinen. 11. Aug. ligeledes.447. Do. med Sletten Guttenberg.448. Nyfalden Snee paa Bjergene i Wallenstådt. 12. Aug.Color.449. Landsbyen Wallenstadt seet fra Søen af samme Navn. s.D.450. Parti ved Wallenstadtsøen. s. D.451. Bairebaehs nedre Fald. s. D. Blyant.452. Sammes tre Fald. s. D.453. To Partier af Buchs ved Vierwaldstådtersoen. 16. Aug.454. To Bjergpartier i Schweiz, s. D. Blyant.455. Udsigt ved Vierwaldstadtersøen. s. D.456. Kulbrænderi, ikke langt fra Stanz. 17. Aug.457. Ved Vierwaldstadtersøen. s. D. Blyant.458. Parti ved Sarnen. s. D.459. Reichenbachs øverste Fald. 19. Aug.460. Do. nederste Fald. s. D.461. Do. fjerde Fald. s. D.462. Ruiner af Slottet Resti i Meiringen, samt 2 Blyants-Udkast. s. D.463. Parti i Meiringen. 20. Aug.


20464. Schiedeck med et af de smaa Vandfald.4G5. Broen over Reichenbachs tredie Fald. s. D.460. Meiringen, ikke langt fra Reichenbach. s. D.467. Badehuset og Gjestgiverstedet, kaldet Rosenlavi. 21. Aug.Blyant.468. Rosenlaviliorn og Gletscheren, s. D.469. Reichenbach. s. D.470. Saugmølle paa Yeien 1il Schiedeck. s. D.471. Wetterhorn ved Rosenlavi. 22. Aug.472. Wetterhorn og Schwarzwaldalp. s. D.473. Wetterhorn. s. D.474. Den store Eger. s. D.475. Restauration paa den hoieste Top af Scheidau. s. D.Blyant.476. Schmadribachhornet. 23. Aug.477. Kirken i Grindelwald og Wetterhorn. s. D.478. Sneebjerget Mittaghorn, seet fra Wengerenalp. s. D.479. Parti fra Wengerenalp. s. D.480. „Die Jungfrau“, seet fra Wengerenalp. 24. Aug. Blyant.481. „Die Jungfrau mit den Silberhornern“. Udsigt • fraWengerenalp. s. D.482. Parti seet fra samme Sted.483. Lauterbrunnenthal, i Baggrunden Smadribachklippen.s. D. Blyant.484. Staubbach i Lautherbrunnenthal. s. D.485. Parti ved Brienzersøen. Blyant.486. I Lauterbrunnenthal, i Baggrunden „die Jungfrau.“Ligeledes.487. Et andet Parti i Lauterbrunnenthal. 24. Aug.488. Kirken sammesteds, ved Lutschenen. 25. Aug. Blyant.489. Schmadribachs nederste Fald, fra Steinbergalp. s. D.490. Parti ved Lutschenen. I Baggrunden die Jungfrau ogWengerenalp. 26. Aug. Blyant.491. Bæningen ved Brienzersøen. s. D.21492. „Die Jungfrau" i Lauterbrunnenthal. s. D.493. Bjerge i Lauterbrunnenthal. s. D. Blyant.494. Broen over Lutschenen. s. D.495. En Deel af Giesbach ved Brienzersøen. 27. Aug. Blyant.496. Do. s. D.497. Gieselqvel ved Brienzersøen. s. D.498. Goldschwyl med Slotsruinen, tegnet i Interlaken. s. D.Blyant.499. Der Harder med Goldschwyl og Jnterlaken i Baggrunden.28. Aug. ligeledes.500. Thunersøen medUnterseen og Goldschwyl, samt Brienzersøen.s. D. ligeledes.501. Scherzlingen ved Thunersøen. 29. Aug. ligeledes.502. Parti i Meiringen med Udsigt til Brienzersøen. s. D.503 a. Smelteovn paa Yeien fra Bern til Basel. Ligeledes.Studier fra Tyrol 1825.503 b. Forskjellige Figurer fra Schweiz og Tyrol.504. E t Gjærde i Insbruck.505 a. Steendysse ved Kollman i Tyrol.505 b. Huse i Berclitesgaden.506. En stor Steen.507. Huse i Haslidalen.508. Kippeparti i Tyrol.509. Nogle Fragtvogne fra Egnen ved Insbruck.510. En Fragtvogn. Tyrol.511. Et Klippestykke.512. Klippepai’ti. Tyrol.513. Stene og Buske. Tyrol.514. Klippeparti. Lauterbrunn.515. Stene og Trærødder.516. En Sluse i Berchtesgaden.517. Klippeparti. Botzen.518. Stene.


22519. Fragtvogn. Schønberg.520. Klippeparti. Reichenthal.521. Værtshuus i Wengernalp.522. Bjerge i Tyrol.Studier 1827.523. Gjærdeplanter.524. Markplanter.1S28.525. Bondehuus ved Fredensborg. 9. Aug.Holsteen, Slesvig og Sjælland 1830. (Tusch og Sepia.)526. Badehusene ved Kielerhavn. 1. Juli.227. Slottet og Nicolaikirken i Kiel. s. D.528. Parti i Borby ved Eckernførde. 4. Juli.529. Krusenmolle og der Ort; i Baggrunden Nøls Molle.10. Juli.530. Steindamm i Eckernførde Forstad, s. D.531. Fiskerhytte ved Witten So. 11. Juli.532. Parti i Yogelsang ved Eckernførde. 13. Juli.533. Do. ved Eckernførde Noer.534. P arti af Vindeby. 13. Juli.535. Eckernførde, Borbykirke og Morberg, sete fra Galgebakken.s. D.536. D o., sete fra Noret.537. Ved Borby, i Egnen af Eckernførde. 14. Juli.538. Yogelsang ved Eckernførde. s. D.539. I Borby. 16. Juli. Blyant.540. Kirken i Borby, i Bagrunden Yogelsang.541. Parti af Sellmark. 16. Juli.542. Parti ved Eckernførde. s. D.543. En Bro i Borby. 17. Juli.544. Buchenau, ikke langt fra Eckernførde. 18. Juli.545. Yogelsang og Borby. 19. Juli.23546. P arti af Yogelsang.547. P arti ved Snellmack. 20. Juli.548. „Der O rt“ ved Eckernførde Havn. s. D.549. Indkjorselen til Schnellmack. s. D.550. To Partier ved Schnellmack. s. D.551. Schnaper Mølle. s. D.552. Neumiihlen ved Scliwentinen.553. Slottet Gottorf seet fra Tahrdorf. 20. Juli.554. P arti med Haddeby-Kirke i Nærheden af Slesvig.555. Piøen, seet fra Kirkegaarden. 25. Juli.556. Rasdorfer Mølle. 26. Juli.557. Klosterkirken i Preetz. s. D.558. P arti af Frederiksdal. 27. Aug. Blyant.Sjælland og Jylland 1831. (Tusch og Sepia.)559. Rye-Mølle. 6. Aug.560. Parti af Himmelbjerget, s. D.561. Kolden ved Juulsøen. s. D.562. Udsigt til Skibsbroen fra Lille-Grundet ved Yeile. 8. Aug.563. Kirken og Præstegaarden i Yinding. s. D.564. St. Jørgensbjerg ved Roeskilde. 7. Septbr.Studier 1832.565. Elven i Nærheden af Ladegaarden.566. Piletræer ved Ladegaarden.Sverrig og Norge 1833. (Blyant, kun lidet udførte.)567. Elvsborg ved Indseilingen til Gothenborg.568. En Bondehytte. 5. Juli.Elvsborg ogen Udsigt fra Hotellet i Gothenborg. 14. Juli.Ryttere paa en Bro.Nogle Trækar ved et Yandløb i Bolkesjø. 18. Juli.571. 4 Bl. Partier af Krogkleven. 24. Juli.572. 2 Tegninger fra Gulleksund. 26. Juli.2 Bl.2 Bl.


24573. En Sæterhytte. 28. Juli.574. Huse i Bolkesjø. s. D.575. Parti ved Bolkesjø. 29. Juli.576. 2 Partier af Kamnæs. 30. Juli577. 2 do. ved Holmestrand. 31. Juli.578. Gjestgiverstedet i Holmestrand. 1. Aug.579. Haugsund.Harzen 1835.(Blyant, kun lidet udforte.)580. Brocken, seet fra Nuszberg ved Braunschweig. 27. Aug.581. Et lille Vandfald.582. „Die Teufelsbrticke.“583. Parti med en Kulsvierhytte.584. Do ved Blankenburg.585. 2 Partier i Harzen.Sjælland 1836-37.(Blyant.)586. Parti i Hosterkjob, i Nærheden af Hirschholm. 15. Juli.587. En Bro ved Klampenborg. 14. Juli.588. Parti ved Hellebæk; i Baggrunden Kulien. 4. Aug.589. Skovfogedbolig i Hellebæk. 5. Aug.590. Parti i Nærheden af Hellebæk. 6. Aug.591. Slibemølle i Skoven sammesteds, s. D.592. Parti ved Hellebæk. 7. Aug.593. Do. af Hellebæk Skov. s. D.Studier 1837.594. Parti ved Klampenborg.595. Bøgetræer, i Baggrunden Sundet.596. Steen og Brombærbuske.Studier 1838.597. Buske fra Hellebæk.598. Enebær- Bøge- og Egebuske.599. Træstubbe og Grøftplanter.600. Vandplanter fra Hellebæk.25Sjælland 1839.(Blyant).601. Tvende Partier ved Hellebæk. 23. Juli.602. Omegnen af Odins Hoi.603. Udsigt fra Kobberhoi, henimod Odins Hoi.604. Nakkehoved Fyrtaarn.605. Gilleleie, seet fra Gjestgiverens Mark.606. Udsigt fra Hellebæk ud over Kronborg. 4. Aug.Studier 1839.607. Gjærde og Buske i Hellebæk.608. Parti ved en Tørvemose.609. En Sandskrænt,Sjælland, Hofsteen 1840, 41 & 42.(Blyant.)610. Teglværket ved Odinshoi, 12. Septbr.611. Parti af Ploens Slotshave.612. Piøen.613. Do., seet fra Slotshaven. 17. Septbr.614. Do., seet fra Veien til Preetz. 18. Septbr.615._ Træparti ved Ploen. 26. Juli.2 Bl. ( Parti ved Ellebek. 12. Aug.616. Goldens Mølle paa Veien til Liitgenburg. 28. Juli.617. Skovparti ved Hellebæk. 24. Aug.618. Hellebæk, med Udsigt over Sundet.619. Parti af Øresund med Kulien i Baggrunden.620. Do. med en Steendysse ved Hellebæk. 25. Aug.621. Et Teglbrænderi sammesteds.Studie 1842.622. En Eeg i Hellebek Skov.Fyeu 1843.623. Udsigt fra Svendborg til Øxnebjerg Skibsværft. 23. Aug.624. Dampmølle og Kalkbrænderi ved Svendborg, s. D.625. Parti af Svendborgsund, henover Christiansminde.626. Do. do. ud imod Hestehaven.


26627. Ørbeklunde, seet fra Landeveien. 30. Aug.628. Ørbek og Ørbeklunde. s. D.629. Nymølle ved Lykkesholm.Sjælland 1844. (Blyant.)I630. Fiskerlejet Aalsgaard, seet fra Hellebæk.631. Teglbrænderi, ikke langt fra Hellebæk.632. Parti af Hellebækskov. 8. Aug.633. Udsigt over Hellebæk og Sundet, seet fra Veien tilOdins Hei.634. Et Teglbrænderi ved Odins Hoi.635. Parti af Aalsgaard.Holsteen 1845.(Blyant.)636. Parti ved Pioner So, seet fra Værtshusets Have. j=s637. Do. af Fyrreskoven ved Ruhleben. 23. Aug.638. Oliemølle i Nærheden af Piøen. s. D.Fyen 1846.(Blyant.)639. Grubbemølle ved Svendborg. 3. Aug.640. Leergrav ved Hvidkilde. 6. Aug.641. Troense By og Skibsværft. 12. Aug.642. To Partier paa Taasinge, paa eet Bl.643. Parti ved Ørkildsmølle. 17. Aug.644. Viid Udsigt over Thurø, Taasinge og Langeland.18. Aug.645. Udsigt fra et høit Punkt i Svendborg. 21. Aug.646. Svendborg, seet fra Øverste Molle. 22. Aug.Fyen 1847.(Blyant.)647. Grubbemølle ved Svendborg. 14. Maj.648. Svendborg, seet fra et nærliggende Skibsværft. 17. Aug.649. Taasinge Færge. 20. Aug.650. Parti fra „Nederste Molle“ ved Svendborg. 20 Aug.651. Do. bagved Grubbemølle. s. D.27Sjælland 1847-48.(Blyant.)652. Parti paa Volden i Kjøbenhavn. Pen.653. Bregentved, seet fra Mølledammen. 14. Septbr.654. Freslev Mølle ved Bregentved. 15. Septbr.655. Vandingssted sammesteds. 16. Septbr.656. Skovparti ved Kilden paa Bregentved. s. D.657. Parti i Nærheden af Stataf Kro. 17. Septbr.658. Parti ved Holmerdammen og Undermose paa Bregentved.s. D.Sjælland 1849.659. Emiliekilde paa Strand veien. 20. Juli.660. Ligeledes^ sammesteds.661. Parti af Sølyst, sammesteds.662. Udsigter ved Emiliekilde. (2 Tegninger).663. Sølyst.664. 3 Partier i Solyst Have.Studium.665. Details af Emiliekilde og Omgivelse.Jylland 1850.(Blyant.)666. Klitparti veb Harboøre. 17 Juli.667. Do. do. 20. Juli.668. Parti ved Aggerkanalen, med Udsigt til Vestervig.22. Juli.(Stedet, hvor Vesterhavet gjennembrød Klitterne. 1850.669. { 22. Juli.Parti paa Veien fra Lemvig til Harboøre. 23. Juli.Bro og Værtshuus paa Veien til Lemvig. 23. Juli.Harboøre Kirke, seet fra Rønland. 2. Aug.671. Enghjerg-Veien til Harboøre. 1. Aug.672. Klitparti ved Vrist; i Baggrunden Thyland.673. Parti ved Harboøre, med en Mølle i Baggrunden.13. Aug.


674. Klitplanter. 3 Bl.675. Klittidsel. Color.28Studier. 1850.Jylland. 1851. (Blyant og color.)676. Silkeborg Yandmolle. 4. Juli.677. Parti af Silkeborg, s. D.678. Papirfabriken sammesteds, s. D.679. Parti ved Non-Mølle, nærved Viborg. 6. Juli.(Udsigt over Halds Ruiner. )680. L 2 TVfm( Kolber Aa imellem Viborg og Hald. 6. Juli. j681. Klitmøllerne. 9. Juli. Color.682. Parti ved Klitmollerne henimod Fyrtaarnet Hansted.9. Juli. Color.683. Teglværk i Vestervig og Figurer. 11. Juli.684. Efter en Stranding ved Knopperne paa Harboøre Tange.16. Juli. Color.68o. Parti ikke langt fra Harboøre, i Baggrunden Vestervig.16. Juli.686. Klitparti ved Ron og Udsigt over Vesterhavet. Tusch.687. Klitterne ved Veilby med Udsigt over Noret ved H arboøre.18. Juli.688. Klitparti ved Havet. 19. Juli. Color.689. Parti af Bovbjerg. 20. Juli. Ligeledes.690. do. do. Blyant.691. Vandborg Mølle.692. Harboøre Kirke, seet fra Langehusene. 30. Juli.693. Parti ved Præstegaarden i Tørring. 31. Juli.(Klitparti ved Veilby. 5. A ug., tilligemed ) ^ ^jet derefter modificeret Udkast. 11. Aug. ( ^ Tegn.Klitterne neden for Vrist. 12. Aug., samt \{Faberg Mølle imellem Lemvig og Holstebro. I 2 Tegn.13. Aug. J696. Viborg med Udsigt til Asmild. 16. Aug.697. Parti ved Viborg, paa Veien til Hald. s. D.29. Studier. 1851.698. 2 Tegninger. l'Iydske HovoSne (Harboøre), samt° ( Et Klitparti.Sjælland og Jylland. 1852. (Blyant.)699. Parti af Sølyst paa Strandveien. 2. Juli.700. Stranden sammesteds, s. D. Color.701. Parti af Haven sammesteds. 3. Juli.702. Strandparti ved Moesgaard, ikke langt fra Aarhuus (efterHukommelsen).31. Aug.703. Gudenaa, ved Randers. 2. Aug.704. Fusingø. 3. Aug.705. Parti ved Malledammen sammesteds, s. D.706. Buderupholm. 5. Aug.707. Parti ved Buderupholm med Gravlev Kirke og Omgivelse.s. D.708. Eegholm Slots Ruiner, ikke langt fra Buderupholm. s. D.709. Huulvei i Nærheden af Buderupholm. 7, Aug. Color.710. Parti henimod Gravlev, s. D.711. Parti af Rebbildbakkerne sammesteds, s. D. Color.712. Vandmølle i Nærheden af Agger. 9. Aug.713. Skibsbroen i Lemvig, seet fra Vertshusets Vindue. 10. Aug.714. Parti i Rye, color.Jylland. 1853.715. Udsigt fra Himmelbjerget udover Juulsø. 13. Juli. Sepia.716. Rye Kirke og Omgivelse. 20. Juli. Sepia.717. Udsigt fra Teglværket ved Silkeborg. 22. Juli. Blyant.718. do. fra Louisehoi til Himmelbjerget. 24. Juli. Color.719. Parti af Silkeborg med Fabrikens Hovedbygning. Blyant.720. Parti af Seilgaarden, 1 Miil fra Silkeb. .25. Juli. Sepia.721. Herregaarden Ryssensteen. 11. Aug.


722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.30Sjælland og Jylland. 1854. (Blyant.)Parti ved Rundforbi i Dyrehaven. 27. Juli.do. af Troggerød Skov. 30. J^li.Stovringgaards Kloster. 10. Aug.Parti i Nærheden af Gjessing, 3 M. fra Randers. 12. Aug.Tegninger, uden Angivelse af Aarstal.Parti af Hellebæk Skov.Udsigt over Kronborg og Sundet.Vallø Kloster.Parti af Dronninggaards Have.Taasinge Færge ved Svendborg.Heidelberg Slots Ruin.Et Bjergparti.To Partier af Haslidalen. 2 Bl.Parti ved Lauterbrunnen og ved Ziirich. 2 Bl..Buffons Have og hans Bolig. 2 Bl.Vandmølle ved Birsefloden, paa Veien til Basel.Parti ved Strandmøllen.do. i Nærheden af Strandmøllen i Dyrehaven.Bernstorf.Holmblads Liimfabrik paa Amager.Parti af Frederiksdal.Et andet Parti sammesteds.Parti ved Søllerød.Familiebegravelse paa Holtug Kirkegaard.Kronborg og Sundet, i Baggrunden Sverrige.Kastelsbroen.Munkevangehuset i Fredensborg.Nøddebo Kirke ved Fredensborg.( Udsigt fra en Have i Fredensb. over tilNøddebo{Fiskerhytte ved Holte.Parti paa Veien til Asminderød.>Blyant.Sepia.751.i Udsigt fra Fredensborg over til Nøddebo.I Parti af Sørup.752. Kapellet i Liselund Have paa Møen.753. Det gamle Kalkbrænderi.754. Parti fra Veien ved Classens Have.755. Udsigt over Kjøbenhavn.756. Udsigt fra Fortunen til Kjøbenhavn. Sepia.757. Haraidsborg Mølle ved Roeskilde.758. do.759. Enkeltheder af samme Mølle.760. Bjerget og St. Ibs Kirke ved Roeskilde.761. Composition efter Walter Scotts Roman: „GuyMannering. “76-2. Jydsk Hedeparti, color.763. Parti ved Strandmøllen, i Dyrehaven. Tusch.764. Udsigt ved Holsteinborg. (?) Sepia.765. 2 andre Partier sammesteds.766. En dansk Landsbykirke (Lyngby).767. Parti ved Sørup.768. Udsigt fra en Have ud over Kjøbenhavn.769. Parti fra Glenø.31Tegninger fra forskellige Aar, uden nærniere Betegnelse afStederne, hvor de henhøre.770. Skovparti, color.771. 2 qvindelige Figurer.772. En Mand, siddende ved et Skrivebord.773. Haveparti med en stor Bygning. Sepia.774. Skovparti med Udsigt i det Fjerne.775. Et andet Haveparti med en Bygning.776. Ved Udkanten af en Skov og et Studie.777. Høstvogn med 2 Figurer. ^778. Skovparti. I Tusch.779. do.


32780. Klippeparti. )781. Bro over en Aa*og etx enSkovparti.•)Tusch.782. Arcliitectonisk Studium og 2 ubetydelige Pentegninger.783. 3 Partier af danske Egne.784. 3 Bjergpartier.785. Gravmonument og Stakit, 2 Tegninger.786. 3 Studier.787. 3 do.788. 3 do.>Blyant.789. 3 do.790. 2 Bl. med forskjellige Figurer og Kjøretøier.791. 2 do. med Fartøier.792. 2 do. med Studier af Huse og Vogne.793. 2 Sepia-Tegninger. *Træ- og Plantetegninger m. in., uden Aarstal.794. Siv.795. Parti af en Mose.798. Lyng og andre Planter.799. Høstfolk.800. Tvende Skovpartier (det ene bag paa Papiret).801. Et Asketræ.802. Piil og El.803. Gjærde med forskjellige Buske.804. Hasselbuske.805. do.806. Træstammer.807. do. med blottede Rødder.808. Gjærde med Pilebuske.809. V andplanter.810. do.811. Nogle høistammede Bøge.812. Bøgetræer.813. Skovparti med en Høstvogn.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.33Lyngstudium. "Unge Bøge.Danske Bønderhuse og unge Ege.En Bøg.Et Yandløb.En Ask.2 Bl. Studier af Birketræer.Hyld og Lyng.Kronen af et Træ.Træstammer paa en Skrænt.Egetræer.Vandplanter, Bøgetræer og Pilebuske, 3 Bl.Et stort Egetræ.En Eeg.(Rønnebærtræer,2 Bl.(Stene og Træstammer.(Enebær- og andre Buske./ Piletræer, forbundne med et flettet Gjærde.Forskjellige Træer ved Vand.Stene og Buske ved Vand.[ Pilebuske,Steengruppe,Klippestykke og(afløvede Buske.Sandgrav med Træ og Buske.Hassel og Eeg.En Eeg.Pilestubbe.Asketræer.El.j Birk og )I Et Træ i to Dele. j 2 Te?ninSer-Pile- og Elletræer. 2 Bl.32 Bl.


34841. 3 Luftstudier. Tusch og Farve.842. 4 do., Sepia.843. 7 mindre do., ligeledes.844. 6 do., Blyant.IV. Ilaandtepingeraf andre Kunstnere.Danske.845. Abildgaard, N. A. Bl. med en siddende qvindelig Figur.(Paa Bagsiden nogle Notitser om KunstnerensLiv.)Pen.846. — do. med forskjell. Figurer. Pen.847. — Tvende Allegorier. Tusch. 2 Bl. i Glas og R.848. Andersen, historisk Tegning efter Ingemanns Roman„Valdemar Seier“.Blyant.849. Bloch, R. Forskjell. Hoveder. Pen.850. Clemens, J. F. Portrait af Frederik II. Blyant ogKridt, meget udført.851. Cramer, P. En Dreng, der falbyder Æ g. Rødkridt.(Paa Bagsiden nogle Optegnelser vedk. KunstnerensLevnet.)852. — E t Gravmonument. Pen & Tusch.853. D ahl, J. Tvende Landskabsskizzer fra Fredensborg.Blyant.854. — E t Blad med tvende Figurer.855. — Skovparti. 1818. Tusch.856. Eckersberg, C. W . Hunden vogtende sin sovende Herre.1804. Tusch.857. — Regulus forlader sit Hjem, for at vende tilbage til35• Carthago, hvortil hans Eed binder ham. Paris1811. Tusch.858. Eckersberg, C. W. En ung Pige leder sin blinde Faderover en Klippebro, meget udfort. Tusch.859. — Numas Kroningseed. 1804. Tusch.860. — Hagar og Ismael, Paris 1812, meget udført. Tusch.W 6 861. — Moses og Iraeliterne ved det røde Hav. do.862. — Christus ogQvinden, beskyldt for Ægteskabsbrud, do.863. — En sørgende Qvinde. do.864. — Familiescene. do.865. En Lysttour til Skoven. Sepia, meget udført, nogetplettet.866. — En Chaluppe med Latinseil. 1822.867. — I orhalle ud til en Have. Persp. Tegn. Tusch.668. — En Ilest, bunden udenfor Døren til et Huus. do.869.Den blinde Isak velsigner sine Sønner. 1807. Skizze.Pen.870. — Tvende qvindelige Figurer. Skizze. Tusch.871. — Zephyr og Psyche. 1806. Pen.872. — Siddende qvindelig Figur. Tusch.873. — Afskeden. Composition. Pen.874. — Qvindelig Figur. 1807.875. — Scene i en Boutik i Paris. 1812. Sepia.876. — Studie af Planter og Stene. Paris 1812. do.877. — Siddende qvindelig Figur. Model. Tusch.878. — Tvende Piger, legende Skjul i en Skov. Sepia.879. — En Kone med sit Barn. do.880. — Bl. med ■flere Figurer.881. — Østerport med Omgivelser. Blyant.882. — E t Færgested. Pen.883. — 3 qvindelige Figurer. Blyant.884. En Vandbærer i Paris, samt 2 qvindelige Figurer.(Paa Bagsiden Træstudium af Gubitz).3*


36885. Eckersberg, C. W. Klædedragter fra Harzen og Vierlandene,1811. Tildeels color.8 8 6 . — Historisk Composition. Pen og Tusch.887. — Gadescene fra Paris. Tusch.8 8 8 . — do. do. do.889. — Parisere i forskjell. Stillinger.890. — Lignende Sujet, noget plettet.891. — Reisende ved Anlobsstedet for et Dampskib. Sepia.892. — Den Blinde, ledet af sin Datter. Tusch.893. — Samme Sujet. Blyantskizze.§9 4. — 4 Bl. med tildeels kun skizzerede Figurer.895. — 4 andre do.8 9 0 . — 4 Bl. med Fartoier i forskjellige Stillinger, forstørste Delen gjennemstukne.897 Fiebig, A. H. Knælende Figurer. 1802. Blyantsskizze.898. Friis, P. Architechtonisk Composition. Coloreret.899. Frisch (Blomstermaleren). Udsigt mod Trinitatis Kirkefra Kunstnerens Bolig i Springgade.Color.900. Frolich, L . Bl. med en Rytter, en Kanin m. m. (Ungdomsarbeide).901. Gebauer, C. D . Et Hæfte med Studier af Heste, Køerog Træer, efter Naturen.Blyant.902. — En staaende og en liggende Ko paa en Græsgang.Blyant.903. — Indkjørselen til en Skov, med flere Figurer ogDyr. Tusch.904. — Tordenskjold, forfulgt af Svenskerne. Skizze. Blyant.905. — Eqvipage med 4 Heste. Blyant.906. — En opsadlet Ridehest, do.907. — Et brægende Faar. Tusch.908. — Blad med tvende Koer. do.909. — En polsk Officeer tilhest og en Bondevogn medSoldater,do.910. — Qvægstykke. Coloreret.37911. Gebauer, C. D . Bl. med en Kareth og tvende Ryttere.Color.912. — Faar paa en Græsgang. Color.913. — Tvende Ridende. Tusch.914. — Faar i liggende Stilling, do.915. — Bl. med en Rudel Vildt. Col.916. — Bønder tilfods og tilhest med deres Qvæg ved etVadested. Tusch.917. — Et Faar, seet fra Ryggen, do.918. — En Ko, som malkes, do.919. — Studium af Køer i forskjellige Stillinger, do.920. — En Korøgter og en Mælkebonde i Samtale, do.921. — Bl. med en Pakvogn.922. — do.' med tvende Geder.923. — do. med Køer i forskjellige Stillinger.924. — En Vogn, som vender hjem fra Skovning. 1805.Tusch.925. — Et Dyr paa Slagterbordet.926. — Bl. med tvende Heste. Tusch.927. — do. med Qvæg i hvilende Stilling. Col.928. — Gruppe af Heste.929. — do. af Køer.930. — En opsadlet Hest i Rygstilling. Kridt.931. — Scene paa en Kjøretour i Skoven. Tusch.932. — Bl. med Faar. Tusch, noget plettet og brækket.933. — Lignende Sujet.934. — Qvægstykke.935. — En Hoppe med sit Føl, nogle Randtegninger.936. — En Malkeplads. Sepia.937. — Bl. med en Ko.938. — do. med en Mand, der pløier. Blyant.939. En Rytter, der fører sin Hest fra Vandingsstedet.Sepia.940. — Scene ved en Tørvevogn.


3839941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.•959.960.961.962.963.964.965.Gebauer, C. D. Dyrehavsscene, Gruppe af Folk leiredei det Grønne. Pen.— Bl. raed løse Heste i en Skov. Tildeels col., bræk.paa 2 Steder.— En Pige, ridende paa et Æsel, driver et andet tilligemedandre Kreaturer foran sig. Sepia.— En ridende Bonde med sin Hund. Tusch.— Bl. med Faar. Sepia.— Hvile paa Jagten. Blyant, tildeels gjennemstukket.— Gruppe af Heste i det Frie. Blyant.— Bl. med forskjellige Scener af Hverdagslivet. Pen.— 2 Smaablade med Grupper af Iiesle i det Frie.— 4 Bl. med Forskjelligt, tildeels gjennemstukne.Gjelstmpy A. G. Landskab, Parti med en Yeirmølle.1815. Tusch. Ramme Og Glas.Hellesen, Jul. Et Egetræ, Studie 1846. Blyant.— En Birk, do. do.— Parti ved Roeskilde Fjord, 1850, do.Holm, Chr. Bl. med Hovedet af en Kat.— Parti af Marmorkirken, coloreret.Klingenberg, W. Extrapost zum Gasthof der Ruhe.1827. Pen.— Abraham offrende sin Søn, Parodie. Pen (plettet).— 11 Bl. med forsk., tildeels lost henkastede Com-. positioner.— Bonder, der mødes paa en Gade. Pen.Kraft. Et Bl. med flere Figurer i forskjell. Stillinger.1819. Blyant.Liebert, G. E . Landskab. Kultegning.Lorenzen, Chr. Aug. Storm, Composition; ir/ed KunstnerensHaandskrift 48 Timer før hans Død.Messmann. Bondehuus. Pen.Meyer, Ernst. En italiensk Pige, der leger Skjul i enVugge. Vandfarve. Ramme og Glas.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.Mygind, Sam. Indkjorselen til Nyborg Fæstning. Sepia.Peters. En Fisk, hængende i en Snor. Col.; Glas ogRamme.Petersen, S. M. Landskab med et Vandfald. Sepia.— Træstammer med Slyngplanter. Col.— Klippestykke, Studie taget ved Kollmann i Tyrol.1825. Blyant.— Træstudie. Carlsruhe 1826. Blyant.— En Eeg. Sepia.— do. do.; paa Bagsiden ligeledes.— Studie. Sigismundskrone i Tyrol. 1825. Blyant.— do. Kiesingerthal i Schwarzwald. 1827. do.Eas7nussen, Eiler sen. Bl. med et Egetræ, Studie efterNaturen. Blyant.Rerbye, M. Havnen ved Palermo; i Forgrunden enFelouque. Blyant.— En italiensk Landmand med sine Born. Blyant.— Tre staaende Munke. do.— Qvindelig Figur fra Iscliia. do.— En hvilende Landmand. 1830. do.— Tvende Fontainer i Constantinopel. Pen og Tusch.2 Blade.— Gadescene i Paris (marchands de brioches, balayeursetc.). 1834. Blyant, Paa Bagsiden lignende Scene.— Torvescener sammesteds (marchands de contous,de cerneaux de legumes). 1834. Blyant.— Landskab med en Plov. Blyant.— En Deel af Dækket paa en dansk Jagt, under Seili Kattegattet. 1833. Blyant.— Bonder i Nærheden af Frederikshavn. 1830. Col.— do. fra Vestervig og Hanherred. Col. (Paa Bagsidenet Parti af Viborg Kryptkirke.)— Strandparti i Nærheden af Skagen, i Forgrundenen Brønd. Blyant.


40990. Wallich. Romersk Obelisk, méd flere Bygninger. Blyant.991. — Samling af romerske Bygninger, do.992. — Parti af Ostia. do.993. — En italiensk Aquæduct. Pen.994. Wulf. 3 Blade med Scener af Casortis Pantominer.Tusch.995. — Landskab, Udsigt over Nissedals Vandet i Øvre-Tellemarken. Tnsch.996. — Norsk Bondehuus fra Nissedalen. Col.997. E n Ubenævnt. Parti i Nærheden af Odense. Sepia.U


42439) Parti af Krogkleven. Chin. Pap.10) Bl. med forskjellige Randtegninger.11) Bondehuus i Udkanten af en Skov.1027. 11 Bl., nemlig alle foranstaaende.1028. 10 do. do. undtagen Nr. 9.1029. do. do.1030. do. do.1031a. 9 Bl., nemlig de fornævnte Bl. med Undtagelse afNr. 9 og 10.b. do. do.c. do. do.1032. 8 Bl. do. do. undtagen Nr. 9, 10 og 11.1033. do. do.1034. do. do.1035. 7 Expl. af Bl. Nr. 3, gode Aftryk, alle paa chin.Pap. f. M.1036. 7 do. af Bl. Nr. 4, meget middelmaadige Tryk, do.do. f. M.1037. 1 do. af samme Bl., do. do., ældre.1038. 9 do. af Bl. Nr. 5, gode Tryk paa chin. Pap., f. M.1039. 2 do. af samme Bl., ældre Tryk.1040. 6 do. af Bl. Nr. gode Tryk paa chin. Pap., f. M.1041. 2 do. af samme Bl., ældre Tryk, det ene endeel besk.1042. 7 do. af Bl. Nr. 7, det ene mindre godt Tryk, f. M.1043. 3 do. af samme B l., ældre Tryk, forsk. M.1044. 10 do. af Bl. Nr. 8, gode Aftr. paa chin. Pap., de 2Expl. noget smal, de andre f. M.1045. 3 do. af samme Bl., ældre Aftr., forsk. M.1046. 3 do. af Bl. Nr. 1, f. M.Kobber- og Ziukpladcr til OYcnstaaeiule Raderinger.1047. Kobberplade til Nr. 1.1048. do. til Nr. 2.1049.1050.1051.1052.1053.1054.1055.1056.1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.1067.Kobberplade til Nr. 3.do. til Nr. 7.Zinkplade til Bladet Nr. 4.do. til Nr. 5.do. til Nr. 6.do. til Nr. 8.b) Andre danske Kunstnere.Bartsch, C. Koer ved et Led, godt Aftr., besk. til Pir.Carrniencke, II.Studie af Planter ved et forfaldetGjerde, første Forsøg. 1836. Noget plettet.— Landskab fra det nordi. Italien. 1850. Godt Aftr.Clemens, J. F. Portrait af Charl. Bonnet, efter J. Juel.Genf 1778; fortrinligt T ryk, men noget plettetog s. M.— Portrait af Henr. Hjelmstjerne, efter Samme. 1782;smukt Aftr. b. M.— Portrait af Prof. J. Juel, efter Kunstnerens egenTegning. 1801; s. M.— Portrait af Geheimeraad Joach. G. Moltke, Grevetil Bregentved, efter J. Juel. 1816; b. M.— Portrait af Jo. Just. Berger, efter Samme, fortrinligtTryk; b. M.— Le soufleur ou le philosophe hermetique, Portraitaf et Barn, efter Samme.— Portrait af Alb. Thorvaldsen, efter C. W. Eckers-berg; b. M.— Kunstnerens eget Portrait, efter Samme; b. M.— 16 Bl., efter Juel & Abildgaard; Illustrationer tilDahl, J.Holbergs Niels Klim, gode Tryk; f. M.Norsk Landskab, Udkanten af en Granskov.1828, besk. til Pir.


1068.1069.1070.1071.1072.1073.1074.1075.1076.1077.1078.1079.1080.1081.1082.1083.1084.1085.1086.1087.1088.1089.44Eckersberg, C. W. Qvindelig Figur (Klogskaben).1830, godt Aftr., s. M.— Jagt, tørrende Seil i stille Yeir, godt Aftr., s.M.— Samme Blad (2 Expl.) besk. til Pir.— Tvende Bl. Raderinger, henhørende til Læren omPerspektiven. 1839.Eckersberg, E . C. W. „Eudamidas fra Corinth“, efterNic. Poussin; b. M.Gebauer, C. D. Jagthunde, tegnede efter Naturen;et Hæfte med 15 Raderinger samt Titelblad. Kbh.1821, gode Tryk.— do. do., 12 løse Bl. 1819, gode Aftr.— „Manden paa Livets Bro“, gode Tryk, s. M.— Kosakker paa Yedette, godt Aftr., besk. næstentil Pir.— „Les voyageurs d’ artistes“, f. M.— En reisende Officeer, forfulgt af fjendtlige Cavallerister,besk. til Pir.— En hvilende Love, efter Naturen, i Menageriet i1 Schonbrunn. 1830, godt Aftr., f. M.— En Kosak med tvende Heste.— Gruppe af Heste, Faar og Køer.Geriner, J. W. En hundredaarig Olding, godt Tryk, f. M.Grove. Landskab med Bønderhuse, sm. M.Gurlitt. Landskab i en klippefuld Egn, med en Kirke.1836, b. M.Hansen, Heinr. Rosenborg Slot, br. M.Heuer. Thorvaldsens Portrait, efter C. W. Eckersberg,b. M.Holm, Chr. En Vandhund, aqv. fort., b. M.Holm, H. C. F. Barakkerne i N ørre-G lacis, efterNaturen.Komernp, J. Meerløee Kirke i Sjælland, 1854, udg.af Radereforeningen, f. M.451090. Kor ner up) J. Mandligt Portrait. 1852, smukt Tryk, s.M.1091. — Sjællandsk Kirke, br. M.1092. Kyhn, W . Parti af Issefjorden ved Frederikssund. 1847,godt Tryk, f. M.1093. — -Skovparti. 1847, s. M.1094. — Landskab fra Egnen ved Jægerspriis. 1848, s.M.1095. — do. do., samme Tilstand.1096. — Landskab med enkeltstaaende Træer, uroligt Yeir.1849, f. M.1097. — Stille Yeir paa Søen. 1849, f. M.1098. — En Jagt i Magsveir. 1849, f. M.1099. —■ Bl. med enkelte Seilere. 1850, besk. til Pir.1100. — Skovparti med gjennemstreifende Glimt af Solen.1854, udg. af Radereforeningen.1101. Købke. Parti af Frederiksborg Slot, smukt Tryk, besk.til Pir.1102. — do., ligeledes.1103. — En antik Hund, besk. til Pir.1104. — En Hund, efter Antiken, ligeledes.1105. — En gammel Mand, s.M.1106. — Samme Bl., besk. til Pir.1107. — Aarhuus Domkirke, ligeledes.1108. Larsen, Em. Geiser paa Island. 1849, f. M.1109. — Hekla i Udbrud. 1849, do.1110. — Almannagjaur paa Island, do.1111. Lundby, J. Th. Et Æsel. 1834, besk. til Pir.1112. — Steendysse med Faar. Frederiksværk 1838, b. M.1113. — En lille Pige, som strikker. 1839, besk. til Pir.1114. — En Tyr, tøiret ved en Ledstolpe. 1844, godt Tryk,besk. til Pir.1115. — Sydsiden af Refsnæs. 1844, ligeledes.1116. — Vinterlandskab ved Himlingoie. 1845, b. M.1117. — Landskab med en Yei. 1845, besk. til Pir.1118. — Portrait af en gammel Mand. 1847, b. M.4t


46471119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1126.1127.1128.1129.1130.1131.1132.1133.1134.1135.1136.1137.1138.Madsen, P. Hørup Mølle paa Als. 1851, godt Tryk, f. M.— En Landsby, do. do.— Tvende Køer. 1854, samme Tiist., udg. af Ra-dereforeningen.M eyer, Ernst.Portraiter af samtidige Kunstnere ogKunstvenner; paa 1 Bl., noget plettet, s. M.— Kunstacademiets Model (Glisner).Morgenstjerne, Chr. Skovparti. Miinchen 1842, godtAftr., b. M.Mygind, Sam. Gruppe af Egetræer, s. M.Muller, Ad. Mandligt Hoved, godt Aftr., b. M.— Den saarede Herluf Trolle modtages ved sin Hjemkomsttil Herlufsholm af Birgitte Gjøe og SkolensDisciple, b. m.Petersen, S. II. Landskab med et Vandfald, efter Ruys-dael. 1822— 23, godt Aftr., men noget plettet, b. M.— „Le matin des bergers44, Landskab efter Wehle.1825.— „Le soir des bergers44, do. efter C. Fahlkrantz(Orfg. i den Moltkeske Samling). 1828, nogle Rifteri Kanten.— do., samme Bl.— Parti ved Kjøge Aa, Storm, efter J. P. Maller.1829, f. M.— Vandfald efter Everdingen. 1839, godt Aftr., f. M.— do. ved ITohenschwangau i Øvre Bayern, efterF. Sødring. 1845— 46, godt Aftr., s. M.— Ruiner af Hammershuus, efter J. P. Møller. 1846,godt Tryk, f. M.— Tyrolerlandskab, efter Kjærschou a. 1. 1., godtTryk, b. M.— Landskab, efter J. Both, i det kongl. Gallerie paaChristiansborg, forsk. M.— do., samme Bl.1139. Petersen, S. II. Landskab, efter J. Both, i det kgl.Gallerie paa Christiansborg, forsk. M.1140. — del. & sculp. Frederiksborg Slot, b. M.1141. Roed, J. Parti af Slotsgaarden i Frederiksborg. 1836.besk. til Pir.1142. — do. ligeledes.1143. — Roeskilde Domkirke, smukt Aftr., ligeledes.1144. — Portr. af Hs. Exe. Grev S. Danneskjold-Samsø, b. M.1145. Horby, M. E t jydsk Fiskerleie. Thisted 1830, aq. f.godt Tryk, f. M.1146. — Erindring fra den 20de Juni 1830 (Borgerskabeti Thisted), f. M.1 1 4 7 . — Til: „50 Fabler for Born44, af Hey, med Billederaf Otto Speckter, overs. af Chr. Winther, 1834,52 Blade, f. M.1148. Scholer, P. Den fattige Malers D atter, efter J. B.Greuze, Stylographie, nogle Bræk i Kanten.1149. — Landskab efter Ibbels. Berlin 1847. Stylog. f. M.1150. — Vandfald, efter J. Ruysdael, f. M.1151. — Ruin af en Kirke, ved Vandet, efter de Vries iden Moltkeske Samling, f. M., har i Marginenmange Pletter.1152. Sonne, C. E . Erobring af Skandserne paa Igumveieni Slaget ved Fredericia, efter J. Sonne, fortrinl.Aftr., f. M.1153. — Samme Blad, samme Tilstand.1154. — Portrait af Maleren Juel og hans Hustru, efterMaleriet af Kunstneren selv, fortrinligt Aftr., f. M.1155. Thiele, J. M. Landskab med Bøgetræer, f. M.1156. — Landskab, f. M.1157. — Do., sign. T. I., f. M.1158. Kittendorff fy Aagaard. Blad med forskjellige Studieraf Planter, Træsnit (Thieles Bogtrykkeri).


VI.48Kobberstik og Raderinger affremmede Mestere.1159. Adam, G. 2 Blade, Tyrol eregne, B. 1 og 6 af Suiten,f. M.1160. — 2 mindre do., ligeledes.1161. Ahen, J. v. 4 Bl. Rhi npartier, B. 18—21. 3die Aftr.med N. Vischers Adresse, besk. til Pir.1162. — 2 Bl. af samme Suite, B. 18 og 19, samme Aftr.,ligeledes.1163. Aldegrever, H. Af Susannas Historie. B. 32, lidt restaur.1164. — do. B. 33, opklæbet.1165. — Hyrdernes Tilbedelse. B. 39, do. .1166. — Af Parablen om den barmhjertigeSamari taner. B.42.Underskriften bortsk. og opklæbet.1167. — Af samme Suite, B. 43, samme Tilstand.1168. — Sophonisbe, P>. 62, s. M.1169. — Af Suiten „Hercules-Arbeiderne", B. 88. plettetog opkl.1170. — Vignet 1537, B. 261.1171. Aliamet, J. Landskab; „Le lever de la lune“, efter v.der Neer, s. M.1172. Altorfor, A. Maria med Barnet, B. 17.1173. — En ridende Fanedrager standses af en Mand tilfods,sign. 1521.1174. Amman, Jos. Vaabnet, der bæres af Loven og Dragen,B. 23, ganske s. M.1175. Amsier, S. Dagea og Natten, 2 Bl. efter Thorvaldsen,f. M.1176. Aquaroni, A. Ponte Salaro, stemplet Aftr., f. M.1177. Audran^B. Les Pelerins d’ Emaus, efter P. Veronese, s.M.1178.1179.1179b.1180.1181.1182.1183.1184.1185.1186.1187.1188.1189.1190.1191.1192.1193.1194.1195.1196.49BacTchuysen, L. Marine, B. 4 af Suiten 1— 10, Aftr.paa holl. Pap. med Backhuysens Navn, s. M.— Do. B. 5 af samme Suite, lignende Aftr., besk.til Piranden.Ballin. ■ Qvindelig Figur i et Værelse, efter Victor, f. M.Barlow, F. 2 Bl. til Æsops Fabler: Høns.Baroccio, Fr. Den hellige Franciscus i Henrykkelseover den himmelske Aabenbarelse, 1581. B. 4.Noget beskad., plettet og restaur.— Hvile paa Flugten til Ægypten. B. Anl. I. 171og II. 131.Barriere, Dom. Landskab efter Cl. Lorrain, 1664.sign. D. B.— Do. efter Samme, 1668.Bas, le. „Guinguette Flamandeu, efter D. Teniers, s.M.— „Embarquement de vivres“, Landskab efter Berghem,besk. næsten til Pir. Et Par Rifter og Bræk.— Landskab: „la matinée du printemps“ , efterWouwermann, taalelig, lidt plettet M.— „Le chimiste“, efter D. Teniers, besk. næsten tilPir. Blækplet paa et uvigtigt Sted.Bega, Corn. de. Konen, som røger Tobak, B. 11.s. M..— Konen med Kurven paa Hovedet, B. 18.— Bonden, som seer ud af Vinduet, B. 19. Aftr.med Kunstnerens Navn. s. M.— De to Elskende. B. 25.— Konen med Barnet og hendes Mand. B. 30.Lidt plettet og opklæbet.— Samme Bl., smukt Aftr., smal. M.— Moderen med sit Barn og 2 Bander i et Værtshuus.B. 31. s. M.— Den gamle Værtinde. B. 32. Aftr. førendAdressen.4


50511197.1198.1199.1200.1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207. ,1208.1209.1210.1211.1212.1213.1214.1215.1216.1217.1218.1219.1220.1221a.1221b.Beham, B. Erasmus Baldermann, æt. suæ XXXIII,1535. B. 63, smukt Tryk.Beham, B. De 4 Dødningehoveder og det sovendeBarn. B. 28, godt Tryk, men et Hjørne restaur.— Portrait af Keiser Ferdinand d. I. B. 61, førsteAftr. førend Adr.Beham, II. S. Brylluppet i Cana. B. 23.— Christus og Samaritanerinden. B. 24.— Den forlorne Søn, vogtende Sviin. B. 35.— Den hellige Antonius. B. 64.— Alexander den Store, som tæmmer Bucephalus.B. 67.— Trajan. B. 82.—• Paris’s Dom. B. 89.— Af Suiten Hercules-Arbeiderne. B. 101. Indskr.:„Hercules multis b e llis............. “— Soldaten og hans Elskerinde. B. 202.— De 2 Narre (bouffons). B. 213.— To Genier med en Carrikaturmaske. B. 228,smukt Aftr. med en ubetydelig Beskadigelse.— Det romerske Alphabet. B. 229, smukt Aftr.— Den lille Nar med Bændlet. B. 230, ligeledes.— De 2 Genier med chimæriske Figurer. B. 236,smukt, lidt plettet Aftr.— Yase med to Børn. B. 242.— De to Elskende. B. 161. Træsnit.Beich, J. F. Et Bl. af Suiten: Bjerglandskaber fra Tyrol.— Samme Bl., klarere Tryk.— Et do. af Suiten: Landskaber fra Bayern.— Et do. med Yand, sign. B. fecit, besk. indenf. Sti*.Beichling, C. H. Bjerglandskab med et stort Huus ogen Bro, s. M.Bella, della. „Vue d’ Amsterdam.“— Samme Blad, et Hjørne mangler.1222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233.1234.1235.1236.Bella, della. 2 Bl., Søkyst med Soldater, og en Marine,Israel excudit, det ene Blad lidt besk.— 2 Partier ved Calais Havn.— Et Bl., hvor en Kanon trækkes af en stor MængdeHéste.— Sokyst, hvor en Mand i Forgrunden bærer enstor Kasse, med Ded. til L. Lorenzo di Toscano.Ciartres excudit, beskad. og opklæbet.— 3 Bl., det ene med forskjell. Dyr og Hoveder,de 2 andre med Heste og Ryttere.Berger, F. Monumentet med Thorvaldsens Løve, f.M., ubetydeligt plettet.Berghem, N. Hyrden, som blæser paa Fløite for Hyrdindenmed Hjorden. B. 6, betegnet i Margenen,forneden tilhøire, med Nr. 51. Sildigere Trykmed en Fugtighedsplet, s. M.— Hyrden, som blæser Floite, siddende paa en Brønd.B. 8. Fjerde Tryk med Danckerts Adresse. Olie-plettet og beskad.— Den hvilende Hjord. Bl. 10, forneden tilhøireNr. 3, lidt plettet og*restaur.— 2 Bl. af Suiten: Cahier å la femme. B. 44 og46, det første med Berghems N avn; sildigereTryk uden Nummer.Bink, J. (?) Born, beskæftigede med Viinhøst. B. Tom.VIII. 35. Graveur inconnu, sildigere Tryk, lidtbeskad.— Christian den 3dies Portrait, som Kronprinds, s. M.Bleker. Cabrioletten. B. 12, smukt Tryk, s. M. sjældent.Bloemart, Corn. Madonna paa Tronen med den hl. Roehusog den hl. Sebastian, efter F. Baroccio, fortrinligtTryk, men smal Marg. og opklæbet.— Den hellige Familie i et Landskab, efter Parmesano,smukt Tryk, men besk. til Pir.


1237.1238.1239.1240.1241.1242.1243.1244.1244b.1245.1246.1247.1248.1249.1249 b.1250.1251.1252.1253.1254.52Bloteling. 2 Bl. med Lover, efter Kubens.Boel, P. Vildsvinejagt. B. 7, godt Aftr.Boel, Q. En gi. Kone i en Lænestol, veiende Pengeved et Bord, efter D. Teniers; har nogle Bræk.Boissieu. Et Bl. med 3 Hoveder af Mænd og 2 afGjedebukke. 1803. Rigal 108, fortrinl. Tryk, s. M.— Do. med flere Mandshoveder, deriblandt Boissien’seget Portrait. B. 112.— De ni syngende Munke i Choret. 1795, chin.Pap. R. 9.— Landskab med et stort Træ og flere Figurer. R.73, br. M., har et betydeligt Hul i Luften.— Høstfolk holde Hvile, efter A. van der Veide.1795. R. 139.— Møllen, efter Ruysdael, 1774. sm. Tr.Boil, Ferd. Gideons Offring. B. 2, smukt tredie Tr.Familien. B. 4, smukt Aftr. paa chin. Pap.Kunstnerens Navn og Aarstallet sees paa "Vinduet;lidt beskadiget paa den ene Side.— Den gamle Philosopli. B. 6. 2det Aftr.— Portrait af en Officeer. B. 11.— Konen med Pæren. B. 14.Bonasone, J. Silen ridende paa et .Æsel. L. 88.Both, J. v. Landskaber i Hø i den. Konen, somer steget op paa Muulæslet. B. 1, 4de Trykmed Boths Adresse og Nr. 3 forneden tilhoire.— Do. Vognen, trukket af Oxer. B. 2, sammeTryk og Adresse.— Do. Det store Træ. B. 3, ligeledes, nedersttilhoire Nr. 4, s. M., et Hjørne beskad.— Do. De 2 Muulæsler. B. 4, ligeledes, nedersttilhoire Nr. 2.— Landskaber i Breden. Ponte Molle. B. 5Aftr. med Both fe. indenfor PI. tilvenstre.531255. Both, J. v. Do. Muulæseldriveren. B. 6, samme Aftr.1256. — Færgen. B. 7, samme Aftr., bruunligt og lidtbeskad.1257. — Do. De to Koer ved Strandbredden. B. 8,samme Aftr., bruunplettet og Hjørnerne beskad.1258. — Do. Træbroen. B. 10, med Boths Navn fornedentilvenstre.1259. — De 5 Sandser. B. 11—15, de første af Bl.med de Witts Adresse.1260. Bout, P. Fisketorvet. B. 1, besk. indenfor Str.Underskrift mangler.1261. — Skoiteleberne. B. 2.1262. Breemberg, B. Caracallas Bade. B. 13.1263. — Ruin af et Palads i Tivoli. B. 16.1264. — inv. & pinxit Laurentii Martyrdød, Underskrift:„Quam clarificata Roma Laurentiou, beskad. tilPir. og opklæbet.1265. Bresang, H. (Monogr.) Christus nedtaget af Korset, begrædtaf Qvinderne. Træsnit.1266. Brosamer, H. Paris’s Dom. B. 11, rundt, fornedenubetydelig restaur.1267. Burgmair, H. De 6 Lærde omkring et Bord, beskæftigedemed Udlægningen afTexten i en stor Bog.B. 74, sign. forneden tilhoire H. B. Træsnit.(Hører til en tydsk Oversættelse af Cicero deofficiis fra 1545, af H. Steiner).1268. Briissel, H. v. 2 Landskaber.1269. Bry, J. Th. de. Christi Indtog i Jerusalem („ChristiTriumphus“) , efter H. S. Beham, taaleligt, lidtplettet Aftr.1270. — Kirkevielsesfesten, efter Samme, Tryk og Tilstandsom foregaaende.1271. Callot, J. „Les miseres de la guerre“ (de store). 18Bl. 1633. Israel excudit; Aftr. med de franske Vers.


541272. Callot, J. „La carriere de Nancy“.1273. — 4 Bl. med forskjellige Optog og Scener, hvertmed 2 franske Vers, de 2 Bl. opklæbede.1274. — „Le tour de Nancy“. Svagere, noget besk. Tryk.1275. Cantarini, S. Den hellige Familie, hvilende paa Flugtentil Ægypten. B. 6.1276. Carracci, H. Hellig Familie, kaldet Madonna medSkaalen. 1606, B. 9, fortrinligt 2det Aftr., mennoget plettet og med en lille Rift.1276. — Madonna med Barnet, kaldet M. med Svalen, B. 8.1277. — Susanna og de 2 Gamle. B. 1 , Aftr. medSkriften nedenunder, har et Par Folder.1278. Castiglione, B. Lazari Opvækkelse. B. 6.1279. — Orientalsk Hoved. B. 48.1280. Chereau, F. Nicolas de Largilliere, Portrait efter Malerenselv, besk. næsten til P ir., har nogle Bræk.1281. — Louis Pecour, efter Tourniere, s. M., i Midtenet Bræk.1282. — Nicolas de Launay, smukt Tryk, smal, nogetplettet M.1283. Chodoiciecki, D. Calas tager Afsked med sin Familie.Jacobi 48. 2det Aftr.1284. — Chodowiecki og hans Familie (Cabinet d’un peintre)J. 75, b. M.1285. — 7 Bl. til Sebaldus Nothanker, J. 129, 132,154— 158.1286. — 12 Bl. til Gellerts Fabler, paa 2 Plader, J. 160.1287. — Titelkobber til: „Jung Stillings Jugend“, J. 201.1288. — 16 Bl. til: „Leben und Meinungen Bunkels“, J.215— 230, et Par af B. plettede.1289. — 12 Bl. til: „Geschichte eines schlecht erzielienenFrauenzimmers“, Berl. Cal. 1780, J. 279.1290. — 3 Bl. til: „Peter Mark“, J. 300, 302, 303.1291.1292.1293.1294.1295.1296.1297.1298.1299.1300.1301.1302.1303.1304.1305.1306.1307.1308.Chodowiecki, D.5512 B. forskjellige Fremstillinger tilLauenb. Cal. 1780, J. 306.— Et Bl. med 2 Bornescener og nogle Soldater,henhørende til en latinsk Elementarbog, J. 323.— 12 Bl. „Heirathsantråge“ , Gott. Cal. 1781, J.345, 3 og 3 samlede.— Titelblad til Tragoedien „Johan Calas“, J. 353.— 12 Bl. „occupations des dames“ til Berl. Cal.1781, J. 355, sildigere Tryk.— 12 Bl. „Steckenpferdereien“, Lauenb. Cal. 1781,J. 357. Nogle lidt fugtplettede.— 12 Bl. Fremstillinger efter Voltaires Skrifter.Berl. Cal. 1782, J. 380.— 12 Bl. til „Lienhard und Gertrud14, J. 444— 455.— 12 Bl. til „Yoricks empfindsame Reise“ , Berl.1784, J. 464.— 4 Bl. til „Siegfried von Lindenberg“, J. 487— 490.— 5 Bl. Nr. 1—4 til „Peregrine Pickle“ , J. 533,samt H. Trunnions Portrait, J. 547; et Par afBl. beskad.— 12 Bl. til „Kong Henrik IV “ af Shakespeare.Gott. Cal. 1786, J. 539. 3 og 3 paa hvert Bl.— 6 Bl. Anekdoter af Frederik II’s Liv, J. 600.Nr. 2, 4, 5, 8, 10, 11, smukke Tryk.— 12 Bl. forestillende Aarets Maaneder, J. (?)Comte, B , R. „Vue de la cascade de St. Saphorin“,efter Bacler d’ Albe. 1794. Smukt Aftr. s. M.Coppens. Ruin efter en Brand.Cotta, H. Bondervogne med Soldater, sign. fornedenNr. 8. f. M.Cranach, Luc. Portrait af Joh. Friedrich I, Hertug afSachsen. B. 130. Bagpaa et Titelblad til en Udgaveaf Bibelen ved Luther, sign. Wittenberg


1309.1310.1311.1312.1313.1314.1315.1316.1317.1318.1319.1320.1321.1322.1323.1324.1325.1326.56M DXLIII, omgivet af Fremstillinger af Syndefaldet.Træsnit.Cranach, Luc. Martin Luthers Portrait. B. 148. BagpaaTryk, som synes at henhore til et Registerover Luthers Værker. Træsnit.— PhilipMelanchtonsPortrait, 1561. B. 153. Træsnit.Cunego, D. Syndfloden, efter Poussin (?) a. 1.1. f. M.,har adskillige Pletter og Bræk.Cuyp, Alb. Suiten af 6 Bl. Koer, foruden Titelbladet,sædv. Tryk.Daidlé, ./. C. D. Gendron, efter H. Rigaud. 1737.Smukt Aftr., med paasatte Kanter.De, le maitre au. Oftringen til Priapus. B. Tom. XV,27. Kraftigt Tryk, men lidt plettet og Underskriftenbortskaaren.Delaunay, N. „Le four å chaux“, efter Loutherbourg,taalelig M.— „Marche de Siléne“, efter Rubens, forskjell. M.— „La bonne mérew, efter Fragonard, kraftigt Tryk,men plettet og s. M.Denon. (*) Bl. med 3 Lover. 2 Hjørner beskad.Dies, C. A. „Cascatella di Tivoli“. Romæ 1792,besk. næsten til Pir.— „Villa Mæcenate“. Romæ 1794, svagt Tryk, f.M., hvori en Rasur.Dietrich, C. W. E. Hyrdernes Tilbedelse. 1740.Linck 10, smukt Aftr.— Den hellige Jacob, som prædiker i en Landsby.L. 30, 1ste fortrinlige Aftr.— Rottegiftsælgeren. L. 70, opklæbet.— Skjærsliberen. L. 75, smukt Aftr., men besk.til Str.— Bissekræmmeren. L. 76, ligeledes.— De omvankende Musikanter. L. 80, godt Aftr.571327. Dietrich, C. W. E. Muuldrivernes Herberge. L. 123.1328. — Landskabet med Veien og Kornmarken. L. 139.1329. — Landskab med en Vandmolle. L. 138.1330. — Do. medVei gjennem en Klippe. L. 140. Ætstr.1331. — Landeveien ved Canalen. L. 141.1332. — Landskab med én stor Gran paa en Klippe.L. 142.1333. — Eneboerhuset imellem Klipperne. L. 145, lidtplettet.1334. — Sibyllatemplet ved Tivoli. L. 157, 4de Tryk,hvor Nummeret er udslebet.1335. — Ruinen af Bjergslottet. L. 170, Aftr. uden Nummer.(Alle de sidstnævnte Bl. med s. M.)1336. Dillis, G. 2 Bl. med Træstudier.1337. Drevet, T. Robert de Cotte, fortrinligt, 1ste Aftr.taalelig M.1338. — Oliver Cromwell, protecteur, efter v. d. Werff,fortrinligt Aftr., nær beskaaret.1339. Dughet, G. (Poussin). Rundt Landskab med store Træer.B. 4, besk. indenfor Str. og lidt restaur.1340. — Landskab med en Bro tilvenstre. B. 5, medKunstnerens Navn og Mauperches Adresse.1341. — Landskab med Ruin af en Bro og en Baadmed en Mand i Forgrunden. B. 7, plettet ogopklæbet.1342. Dujardin, C. Koen og Kalven. B. 3, godt Aftryk,s. M.1343. — Hundene ved Stalden. B. 5, ligeledes.1343 b. — Geden og de 2 Faar. B. 7.1344. — De tre Sviin foran Stalden. B. 8.1345. — Borgen paa Bjerget. B. 9.1346. — Landskabet med de 2 Mænd ved Stenen i Vandet.B. 10.


58591347.1348.1349.1350.1351.1352.1353.1354.1355.1356.1357.1358.1359.1360.1361.1362.1363.1364.1365.Dujardin, C. Landskab med Manden, som retterpaa sit Fodtøi. B. 11.— De 4 Faar ved Stalden. B. 14, s. M.— De 2 Sviin. B. 15. Ældre Tryk, besk. indenforStr. og opklæbet.— De 2 liggende og det staaende Sviin. B. 16.Ældre Tryk.— Landskab med de fremtrædende Rødder af Træet.B. 17, 3die Tryk.— Do. med den hvilende Karl og tvende Æsler.B. 19.— Do. med to Muulæseldrivere. B. 20.— Do. i Forgrunden en Bonde med en Hund. B.21, 3die Tryk.— Do. med Qvæg, hvor Hyrden staaer bagvedTræet. B. 23.— De 2 Heste ved Ploven. B. 25, klart Aftr. s. M.— Oxen og Æslet. B. 26.— Muulæslet med Klokken. B. 29.— Den staaende Oxe og den hvilende Kalv, medHyrden. B. 30, ret kraftigt Tryk, har en Fold.— Landskab med det hvilende Æsel og de 2 Faar.B. 32, uklart Tryk, i Midten et Bræk.— Geden og Faarehjorden. B. 33, ligeledes, og idet ene Hjørne beskad.— Koerne, Tyren og den hvilende Kalv. B. 34.— 5 mindre Bl. B. 44, 45, 46, 48, 49.(Samtlige Bl. m ed Numer.)Dunker, B. A. Landskab, efter Cl. Lorrain i ChoiseulsCabinet, beskad. næsten til Pir., lidt plettet ogkrøllet.Dussart. Kysset (le baiser). B. 9. Foroven enubetydelig Plet.1366.1367.1368.1369.1370.1371.1372.1373.1374.1375.1376.1377.1378.1379.1380.1381.Dussart. „De vermaarte Schoenmaker“. B. 14.— Samme Bl. — udmærket Aftr.— Den siddende Violinspiller. B. 15, 3die Tryk.— Landsbyhoitiden. B. 16, 2det Tryk.Durer, A. Christus frelser Sjæle fra Underverdenen.B. 16. (Nr. 13 af Passionen); tilligemed Copietil modsat Side. Copien opklæbet og lidtbeskadiget.— Madonna med Krone paa Hovedet og nedhængendeHaar, holdende Barnet paa den venstreArm. B. 31, smukt Tryk, men de 2 øversteHjørner lidt beskad.— Maria med Barnet, kronet af en Engel. B. 37.Klart Tryk, men besk. indenfor Str. og ubetydeligtbeskad.— Maria med Barnet, kronet af to Engle. B. 39.Copie til den modsatte Side.— Maria med Barnet, siddende ved Foden af enMuur, B. 40. Smukt Aftr., opklæbet og lidtplettet.— St. Paulus. B. 50. Godt Tryk, men plettet ogopklæbet.— Den hellige Christopher vader over Floden medChristusbarnet. B. 52, lidt restaur., samt besk.indenfor Str.— St. Eustachius (St. Hubert). B. 57. Godt,klart Ti’yk af dette sjældne Blad.— 3 Mænd i Samtale. B. 86.— Markedsbonden. B. 89, godt Aftr., ubetydeligtbeskad.— Manden, som blæser paa Sækkepibe. B. 91,besk. indenfor Str.— Den store Hest. B. 97. Smukt Aftr., men besk.indenfor Str. og restaur.


60611382.1383.1384.1385.1386.1387.1388.1389.1390.1391.1392.1393.1394.1395.1396.1397.Durer, A. Ridderen med Døden og Djævlen. B. 98.Godt Aftr., men besk. indenfor Str. og lidtrestaur.— Vaabnet med Dødningehovedet. B. 101, smuktAftr. og meget vel vedligeholdt.— Albert fra Maynz. B. 103. Klart og reentTryk, nær besk.— Christus tages tilfange. Træsnit. B. 7. Nr. 4af Suiten 3—40 („den store Passion"); nær besk.og forneden et lille Stykke udrevet.— Christus frelser Sjæle fra Underverdenen. Træsnit.B. 14. Nr. 11 af samme Suite.Dyck, A. v. Johannes Breugel. Carp. p. 86. Aftr.uden Adr., men besk. til Str.— Franciscus Fi*anc. Carp. p. 95. 3die Aftr. førHendrichs Adresse, taalelig, lidt fugtplettet M.— Jodocus de Momper. Carp. p. 97, uden Adr.— Justus Suttermans. Carp, 112, fortrinligt Trykfra Rumohrs Samling (Nr. 1402).— Joannes de Wael. Carp. 121, 2det Aftr. udenAdresse.— Titian og hans Elskede. Carp. 127. Fortrinligt,2det Tryk før Bonenfants Adresse.Earlom, E. „The lion and boar“ , efter Snyders. S.K. smukt Tryk, s. M., med et Par Rifter.Erhard, C. 2 Bl. a) Landskab; paa en SteenMDCCCXIII. Indenfor Pir. forneden: „Erhardfecit. 1812u. s. M.b) Bjerglandskab med Figurer, der holde Hvile,ikke sign., b. M.— Landskab: „Eingang in das Guttensteinerthal“.1817. b. M.— Do. „bei Muckendorf“. 1817. f. M.— Do. med en Vandringsmand. 1815. f. M.1398.1399.1400.1401.1402.1403.1404.1405.1406.1407.1408.1409.1410.1411.1412.1413.1414.1415.1416.Erhard, J. C. Landskab med en stor Klippe. 1818. f. M.— Klippeegn med en Bro, hvorover en Dreng driverQvæg. 1815. f. M.— Do., tilhøire en stor Klippe, en Hyrdinde ogQvæg. s. M.— Do., tilhøire et Huus ved Vandet, tilvenstre enBakke med Vandrende. 1818. s. M.— Mandlig Figur med et musikalsk Instrument. Kett-ners Addr. f. M.— Landskab i Hoiden, med en hvilende gammelMand. 1818, taalelig M.— „Russisches Militair“. 1815. f. M. med nogleFolder.— Kosakker, som escortere en Regimentskasse. 1815,taalelig Margen.Everdingen A. v. 1. Landskaber.Capellet. B. 10. (Nr. 4 af Suiten 7 — 10.)— Pillegrimen. B. 12. (Nr. 2 af Suit. 11—16).— Hytten paa Bjerget. B. 17. (Nr. 1 af Suiten17—20), smukt Tryk, men Hjørnerne beskad.— De tre Figurer paa Klippen. B. 28. (Nr. 3 afSuiten 26—29), uklart Tryk.— Straahytten, seet bagfra. B. 30. (Nr. 1 afSuiten 30—33.)— De to sig nærmende Baade. B. 32. (Nr. 3 afsamme Suite.)— De tre Geder ved Breden af Vandet. B. 35.(Nr. 2 af Suiten 34—39.)— De to Mænd paa Terrassen. B. 46. (Nr. 7af Suiten 40— 51).— Baaden under den gjennembrudte Klippe. B. 66.(Nr. 2 af Suiten 65— 72.)— Pinierne i Vandet. B. 68. (Nr. 4 af samme Suite.)— Lastdrageren. B. 72. (Nr. 8 af samme Suite.)


1417.1418.1419.1420.1421.1422.1423.1424.1425.1426.1427.1428.1429.1430.1431.1432.1433.1434.1435.62Everdingen, A. v. Landskabet med Vognen tilhøire ogde to Vandrende paa Veien tilvenstre. B. 73,svagere Tryk.— Konen, som betragter Baaden. B. 75.— Den forfaldne Hytte. B. 76.— Vognskuret. B. 77.— Den brede Sirøm. B. 82. (Nr. 1 af Suiten82— 87.)— De tvende Vogne. B. 85. (Nr. 4 af samme Suite.)— De to Stiger. B. 90. (Nr. 1 af Suiten 90— 93.)— Hytterne. B. 92. (Nr. 3 af samme Suite.)— Mineralkilden. B. 95. (N. 1 af Suiten 95— 98),noget svagt Aftr.— Do. B. 96. (Nr. 2. af samme Suite), kraftigt Tryk.— Do. B. 98. (Nr. 4 af samme Suite), godt Tryk,lidt smudsigt foroven.— Jordhøien. B. 100. Godt Tryk, men de 2 Hjørnerubetydeligt beskad.— Vandfaldet ved Vandmøllen. B. 102, godtTryk, lidt plettet.2. Blade til Reinecke Fuchs:— 5 Bl., nemlig B. 2, 14, 21, 43, 44. Alle medb. M. undtagen Nr. 21; meget gode Tryk.F lamen i Alb. 11 Bl., nemlig B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12 (af Suiten 1— 12). Underskriftenbortskaaret, undtagen paa Nr. 5, 7, 8 og 9.— B. Nr. 3 af samme Suite, m ed Underskrift iMargenen.— B. Nr. 10 af do., ligeledes m ed Underskrift,smukt Tryk.— Halec. B. 16, ligeledes med Underskrift, smuktTryk.-— „La raye“. B. 21. (Nr. 9 af Suiten 13— 24),svagere og noget plettet Aftr.1436.1437.1438.1438b.1439.1440.1441.1442.1443.1444.1444b.1445.1446.1447.1448.1449.63Flanien, Alb. 4 Bl., nemlig 27, 28, 29, 30 (Nr. 3, 4,5, 6 af Suiten 25—36), s. M. m e d Underskrifterne.— „Testudo fluviatilis“. B. 58. (Nr. 10 af Suiten49— 60), besk. til Str., m ed Underskrift.Folo, G. (Bettelini m. F l.) Christus og 10 af Apostlene1 Frue Kirke i Kjobenhavn, efter Thorvaldsen. f. M.Forster, F. Madonna med Barnet (maison d7Orleans)efter Raphael, udm. Aftr.; bred Marg.Franco, Battista. Hy rdernes Tilbedelse. B. 8. 1ste Aftr.for Retouchen, lidt plettet og besk. indenfor Str.Frey, J. de. Mandshoved med Skjæg og Knebelsbart,stor Hat paa Hovedet, a. 1. 1. taalelig M.Friedrich. En Concert, efter Hahn i Dresden. Træ-snit. f. M.Fyt, J. de. Nr. 2 af Suiten „Hundene“. B. 10. 1steAftr. med. J. Fyt 1642.— Nr. 4 af samme Suite. B. 12. Lignende Aftr.,men besk. indenfor Str. og ubetydeligt rustplettet.-s- Nr. 8 af samme Suite. B. 16. Ligel., besk. 1il Pir.Gandolfi. Judith med Holofernes’s Hoved, efter Allori,fortr. Aftr. med ikkun 1 Linie Skrift og Kobbertr.Bardis Navn; f. M.Gauermann. — inv. & fec. a. f. 1806. Klippeegn med2 hvilende Figurer og Faar. Niirnberg, Frauenholz& Comp., stemplet Aftr. s. M ., hvori enBlækplet.— Lignende Landskab med en Hytte tilhøire, hvorvedflere Figurer, sign. som foregaaende, s. M.Gaidtier, L . Dommedagen efter M. A. Buonarotti.1ste Aftr. før Mariettes Adresse, besk. til Str.Gelée, C. (le Lorrain.) Englens Aabenbarelse. R. D.2. Rigal 26. 4de Tryk.— „Dandsen ved Strandbredden“. R. D. 6. Rigal 7.3die Tryk. med 2tallet i Marginen tilvenstre.


641450. Gelée, C. (le Lorrain.) Skibbruddet. R. D. 7. Rig. 8.•2det Tryk, med Nr. 3 i Margenen tilvenstre.1451. — Hyrden og Qvæget. R. D. 8. Rig. 9. 3die Tryk.1452. — Havnen med Fyrtaarnet, R. D. 11. Rig. 12.2det Tryk, med Nr. 7 i Margenen.1453. — Røveroverfaldet. R. D. 12. Rig. 13. 3die Tryk,med Nr. 8 i Margenen, s. M.1454. — Den nedgaaende Sol. R. D. 15. Rig. 16. Smukt3die Tryk med Nr. 11 i Margenen tilvenstre.Sjældent.1 4 5 5 . _ Mercur og Avgus. R. D. 17. Rig. 3. Underskriftenbortskaaret, sildigere, retoucheret Tryk.1456. — Europas Bortførelse. R. D. 22. Rig. 2. 3die Tr.1457. — Campo vaccino. R. D. 23. Rig. 5. Aftr. med.„C. L. i.“ forneden tilvenstre; Marg. bortskaaren,lidt plettet.1458. Gessner, S. Suiten af 9 idylliske Landskaber medDedication til Watelet. 1764, numererede, udenAdresse.1459. — Leirscene, sign. Gessner inv. & fe. 1786.1460. — Landskab med et Monument, uden Betegnelseaf Kunstneren.1461. Ghisi, G. (Mantuano.) Gud Fader, holdende Christidode Legeme, omgivet af Engle med Pinselsinstrumenterne.1576. B. 14. N. v. AelstsAddresse.1462. — Hercules, som har beseiret Hydra. B. 44.1463. Gir ar dét, P. Slaget ved Fredericia, efter Simonsen.Subscriptionsaftr., med en lille Rift.1464. Grnelin, W. F. Neptuns Grotte. Fortrinligt, gammeltTryk med Aarstallet 1793, taalelig M., hvorien Rift.1465. — Samme Blad. Nyere Tryk med Gmelins Adresseog Aarstal 1816, f. M.1466.1467.1468.1469.1470.1471.1472.1473.1474.1475.1476.1477.1478.1479.1480.1481.1482.1483.65Grnelin, W. F. Vandfaldet ved Terni. Fortrinligtgammelt Tryk med Aarstallet 1795, taalelig M.— Samme Blad. Nyere Tryk med Gmelins Adresseog Aarstal 1816, f. M.— Det store Vandfald ved Tivoli, med GmelinsAdresse. 1807. f. M.— Cascatellerne ved Tivoli, smukt gammelt Aftr.med Aarstallet 1791, taalelig M.— De smaa Cascateller tilligemed Mæceus Villa iTivoli. Lignende Aftr. 1792, taalelig M.— Parti af Vandfaldet ved Tivoli, a. 1. 1. f. M.— „Avanzi della Villa di Orazio“. 1809.— „Androne della Villa di Mecenate a Tivoli“. 1809.— „Tempio della Tosse, e Villa d’Este“.— „Veduta dei Condotti dell’ Acqua Marzia“. 1809.— „Veduta del sepolcro detto degli Orazi e Curiazi“.1811.— „Veduta di Monte Cavo“ p. p. 1811.— „Veduta della Grotta vulcanica di Palazzuola"‘.1811.— „Veduta del Monumento sepolcrale a Palazzuolak\(De sidst anførte 8 Bl. have f. M. og ere betegnedeøverst tilhøire med Nr. III, IV, V, VI,VII, IX, X , XI.)— „11 Temporale del Pussino“, efter Gasp. Poussin.Romæ 1813. f. M.— „Templum Veneris“, Landskab efter Cl. Lorrain.Romæ 1805, med Artarias Adresse, f. M.— „Aci e Galathea“ , Landskab efter Samme, medKobberstikkerens egen Adresse, f. M.Godefroy, F. „Le retour des champs“, Landskab efterCl. Lorrain, 1771, taalelig M., med ubetydeligtBræk.5


66671484.1485.1486.1487.1488.1489.1490.1491.1492.1493.1494.1495.1496.Godefroy, F. „Les cascatelles de Tivoli44, efter Baltard.1804. Godt Tryk, men meget beskadiget.Goltzius, H. Christi Passion. 12 Bl. B , 27—38.Klare og temmelig eens Tryk, med omtrent1 Linie M. Det forste Bl. har et Par ubetydeligePletter.— De berømte sex Mesterstykker. B. 15— 20, godeTryk, men besk. til Str. og opklæbede. Bladenei Raphaels, Bazans og Parmeggianos Maneer medubetydelige brune Pletter og en Fold i Midten;Alle paa Cartons.— Portrait af en General (N. de la Faille) B,pag. 67, Nr. 212, oval med Indskriften.— Portrait af en Dame (Præsidentens Forlovede).1589, oval med Indskriften.Grimm, L . E. 1 Bl. med 2 Hoveder, sign: „Carlutchiog Carmino Nicoletti Cicerone44, oventilbetegnet med Nr. 7 og 8.— Do. med to Hoveder, med Indskrift: „Mulatten44,1815, og „ad nat. 1815 fe44; øverst tilhøireNr. 31 og 32.— Gammel Kone, underskr.: „Mårchenfrau 1814 4;øverst tilhøire Nr. 35.— 1 Bl. med Børnehoveder, underskr. omvendt„Zigeunerkinder44, øverst tilhøire Nr. 46.(Alle med f. M.)Grospietsch, F. Landskab: „Parte della Cascine 4 etc.1820. s. M. guult.Gubitz. Landskab med et Vandfald, nær besk.Guercino, Fr. Qvinden og Manden, som slaaes, B. 1,Tom. X V III, pag. 363.Guidi, Raphael. Gravlæggelsen, efter J. Baroccio,fortrinligt Aftr., nær besk.1497.1498.1499.1500.1501.1502.1503.1504.1505.1506.1507.1508.1509.1510.1511.Hagedorn (?). Raderet Landskab, sign. 1745, 10deMarts, og Nr. 34.Haldenwang, C. Landskab („der Mittag44) efter Cl.Lorrain; det ene Blad af de berømte Dagstider,Malerierne nu i St, Petersborg, f. lidt krøllet M.— Landskab (Dandsen under Træerne) efter Samme,ufuld ført Prøvetryk, besk. til Pir., har nogle Bræk.— Harzen, E . Landskab 1817. Radering. Underskr.:„Und ich wandele etc.44, sign.: E. H. fec.Hollar, W. „Vittoria Colonna 4 efter Seb. del Piombo,1650. Parthey 1379.— Philippus IV , 1652. C. Galle excudit, P. 1482.— Fruentimmerportrait med Turban, Fjer og Nakkesmykke,efter Holbein. Bierling excudit 1647.P. 1550.— En Tyrk med stor Turban; „ad vivium Londini1637 4 og „164544. P. 2010.— Henri v. der Borcht, efter v. der Borcht. 1650.Meyssens Adresse. P. 1364.; det ene Hjørneubetydeligt beskad.— Hans Holbeins Portrait, efter Holbein, i denArundelske Samling., 1543. st. 1647. P. 1418.Hjørnerne lidt beskad.— 2 Bl. efter Holbeins Dødningedands. P. 263-264.besk. indenf. Str. og lidt beskad.Landskab: „Dordrecht 4 efter J. Peeters. Galleexcudit. P. 839. lidt plettet.— Do.: „op de Maese 4 efter Samme, sammeAdresse. P. 863.— 2 Bl. sign.: Emmerich og Campen. P. 771-772.(Nr. 10 af Suiten 763-774) af de smaa langagtigeLandskaber, det ene nær besk.— 1 Bl. med 3 Charakteerhoveder, efter L. da Vinci1645. P. 1605, meget godt Tryk.


1512.1513.1514.1515.1516.1517.i 518.1519.1520.1521.1522.1528.1524.1525.Hollar, W.6812 Bl. Sommerfugle med Titel: „Muscarumscarabæorumad vivum ex collectioneArrundelean. 1646“. P. 2164-21/5.Houbraclcen, J. Hugo Grotius’s Hustru, ætat, 50.Anno 1640. smukt Aftr., taalelig M.Huclitenburg, J. Bakket Landskab med en Terrassetilhoire, i Forgrunden et Vandfald, efter v. derMeulen; tilhoire forneden sign.: V FB.Bjerglandskab, i Forgrunden tilvenstre 2 Vandrende,tilhoire græssende Kreaturer, sign. paa sammeMaade.— Landskab med en stor Klippe tilvenstre og enCavallerifægtning, Underskrift som foregaaende.— Landskab med en By, i Forgrunden tilhoire 3Figurer tilhest, Underskrift som foregaaende, meni Marginen tilfoiet Scotins Adresse.(Alle med ubetydelig M.)Jonkheer (P. v. H). De tre Jagthunde, hvoraf de 2sammenkoblede. B. 8. Godt Tryk. men lidtplettet.— Lænkehunden, liggende foran sit Huus. B. 9.Sildigere Tryk med N. Visschers Adresse.— De 4 Jagthunde, sign. Jonkheer B , 2. svagereTryk.Keller, C.Sextus-Pyramiden i Bom og ProtestanternesKirkegaard. 1811. f. M.— Samme Bl., samme Tilstand, dog lidt plettet.Klass, F. C.Bjerglandskab med Vand tilvenstre iForgrunden, hvori en Baad med Figurer,sign.1775.— Landskab med 2 høie Træer i Forgrunden tilhoire,tilvenstre en Hytte. sign. 1/75.Klauber, J. S.J. F. Bauses Portrait efter Graff.1795. Frauenholz’s Adresse.1526.1527.x528.1529.1530.1531.1532.1533.1534.1535.1536.1537.1538.1539.1540.1541.1542.1543.1544.1545.1546.1547.1548.1549.1550.69Klein, J. A. „Ungarischer Schi£fzug“. 1812. f. M.— Titelen til „zelin eharacteristische Fuhrwerke“.1813. f. M.— En Hest ved Siden af en Plov. 1813. f. M.— „Oestreichische Kohlbauern“. 1813. f. M.— „Ungarischer Schiffzug“. 1814. besk. til Pir.— „Zum neuen Jahr 1815“. 1814. f. M.— „Der Landschaftsmaler auf der Reise“. 1814. f. M.— Scene ved en Strandbred, foran en Bonde meden sadlet Hest. 1814. f. M.— „Oestreichische Kohlbauern“. 1814. besk. til Pir.— Samme Gjenstand, anderledes behandlet. 1814. f.M.— „Ungarisches Fuhrw erk“. 1814. f. M.— „Sachsisches Fuhrwerk“. 1815. f. M.— En Hund, siddende ved Maleredskaber. 1816. f.M.— 3 Bl. Leirscener. 1816. f. M. Nyere Tryk.— Staaende Tyr ved Siden af en liggende. 1817. f.M.— „Zum neuen Jahr 1818“. 1817. Nyere Tryk.f. M.— „Zum neuen Jehr 1817“ (En Postillon tilhest).Nyere Tryk.— En hvilende Vandrer med sin Hund. 1817. f.M.— „Sennerinn von der Konigsalpe“. Munchen 1818.f. M.— En H und, liggende foran sit Huus („Philax“).1818. f. M. Nyere Tryk.— Hunden, som drikker af Karret (Viennæ 1818).f. M., ligeledes.— De staaende Bofler. 1818. ligeledes.— Rxissisk Slæde. 1818. ligeledes.— Staaende Vædder og liggende Faar. 1818.ligeledes.— Reisende: „Meinen Reisegefahrten gewidmet“.1819. Æ ldre Tryk. f. M.


1551.1552.1553.1554.1555.1556.1557.1558.1559.1560.1561.1562.1563.1564.1565.1566.1567.1568.1569.1570.1571.1572.1573.1574.1575.70Klein, J. A. Jøder, der kjøbslaae med Soldater udenforen Port. 1819. f. M., hvori en Fugtplet.— Krigsscene, hvor røvet Gods bringes paa enVogn. 1819. f., lidt plettet M.— Soldatermarketenderi. 1819. f. M.— Yogn med 2 Oxer og Soldater. 1819. f. M.— „Auf dem Furka Gebirge“. 1820. s. M.— Bepakket Muulæsel, ved Siden af en Qvindemed 2 Børn, Romæ 1820. f. M.— Muulæsel med Oppakning. 1820. f. M.— „Der Kindlifresserbrunnen in Bern“, Romæ 1820.Sildigere Tryk, f. M.— En anden Brønd i Bern, ligeledes.— „Felicissimo Capo d’anno“. 1822. f. M.— „Gioncataro di Roma“. 1822. ligeledes.— „Carretiere di Roma“. 1822. ligeledes.— „Zum neuen Jahr 1825“ (,,Tiffon“). ligeledes.— „Charetier francais“. 1827. Godt Tryk, br. M.— „Zum neuen Jahr 1829“. K. 1828. f. M.— „Caro“. 1832. Sildigere Tryk, ligeledes.— En Hund og en Kat. 1832. ligeledes.— Kjøretoi, en Bonde og hans 2 Heste ved enVogn. 1834. Kleins egen Adresse, ligeledes.— „In Genzano bei Rom“. 1835, ligeledes.— „ Wallachisches Fuhrwerk. “ Kunstvereinsblatt1835. taalel. M.— En Reisende tilhest, ved Siden af en italienskBonde, ded. til Harzen 1838. f. M.— „Ponte Salaro“. Kleins Adresse. 1839. f. M.— En Rytter, ufuldført Plade uden Signatur, f. M.Klein, J. F. Stald, hvori en Pige med 2 Køer ogen Kalv. Uden Aarstal.:— 2 Cavallerister, holdende Hvile med 4 Heste.S. K. f. M.711576. Klengel. Bl. med 7 Børn i forskjellige Stillinger,taalelig M.1577. Kobell, J. 2 smaa Landskaber. Paris 1770.1578. — 2 fiirkantede og 1 aflangt Landskab, opklæbedepaa 1 Blad.1579. Koch. 16 Bl. Prospekter fra Rom og Omegn. Allemed fuld, men noget smudsig og beskad. Margen.1580. Kolbe, W. Skovparti, hvor en Pakvogn, forspændtmed 3 Heste, kjører i Forgrunden, br. M.1581. — Do., med 2 Figurer i Forgrunden tilvenstre,sign. øverst tilhøire 89. besk. næsten til Pir.l£82. — Landskab med en Offring til Pan, efter S. Gessneri Veiths Cabinet, besk. indenfor Pir., lidt plettet.1583. — Do., Underskrift: „la cabane des pecheurs“ efterSamme, samme Tilstand.1584. — Do., Underskrift: „le bois“ , do., do.1585. — Do., „ „la promenade sur l’eau“, do., do.1586. — Do., „ „le souhait ou la solitude poetique“, do., do.1587. Koninck, S. Hoved af en Olding. B, 68. SmuktAftr., men beskad. og restaur.1588. K rug, L . Hyrdernes Tilbedelse. B, 2. Klart Tryk.1589. Kussel (?). 20 Bl., Landskabsraderinger, numeredefra 1— 20, noget plettede.1590. Laer, P. de. 7 Bl. af Suiten B, 1—8 (Nr. 7 mangler).Nogle med smal, andre uden Marg. TaaleligeTryk, et Par ubetydeligt plettede.1591. — Blad med Faar og Oxer. 1644. (Tillægges iAlmindelighed v. Noordt), lidt plettet.1592. Lautensack, H. S . Landskab med en lille Landsbyved en Aabred. B. 40.1592, b. Leisnier. Det Indre af Choret i Domen i Cølln. (TilBoisserées Værk.) br. Marg.1593. Leoni, O. T. Stilianus’s Portrait, 1625. B. 37.


1594.1595.1596.1597.1598.1599.1600.1601.1602.1603.1604.1605.1606.1607.1608.1609.72Lerpiniére. Landskab („the flight“) efter Cl. Lorrain,8kantet; smukt Tryk, med Boydells Adresse,1783, besk. til Pir., lidt plettet og har et ParBræk.Leyden, L . v. Joseph udlægger Drømme for Pharao.B. 23; taalel. Tryk, nær besk. og plettet.— Den forlorne Søns Tilbagekomst. B. 78; godtTryk, men meget bruunplettet, besk. indenforStr., rest aur. og har et lille Hul.— St. Petrus og St. Paulus. B. 106; sildigere Tryk.— Magdalena-Dandsen. B. 122. Af de sædvanlige,svagere Tryk, uden Petris Addresse, besk. tilStr., har Folder og Beskadigelser.— St. Magdalena, staaende paa Skyer. 1518. B. 124.svagere Tryk.Lievens, J. St. Hieronymus. B. 5. 3die Aftr.— St. Franciscus. B. 6. 2det Aftr., med KunstnerensNavn. Taalelig M. med en Fugtplet.— Spilleren og Døden. B. 11. WyngaerdesAdresse.— Portrait af en yngre Mand. B. 17, tilhøirenogle Linier bortskaarne af Pladen. KunstnerensNavn findes ikke.— Orientalsk Hoved. B. 18, skjønt Aftr. medBallius’s Adr.— Portrait af en Olding. B. 23. WyngaerdesAdr., besk. indenf. Str.— Fruentimmerhoved. B. 42.— J. Von dels Portrait. B. 57. Smukt Aftr. medMathams Adresse, har et Par Folder.— Daniel Heinsius’s Portrait. B. 58. FortrinligtAftryk med M. v. den Endens Adr.— St. Marcus. B. 65, smukt Tryk, ubetydeligtplettet.731610. Longhi, G. Kobberstikkerens Moder, fortrinligt Tryk,taalelig M.1610. b. — Enrico Dandolo’s Portrait. Fortrinligt Aftrykførend Borduren og Navnet, br. Marg, sjældent.1611. Loutherbourg, P. J. 4 Bl., de fire Dagstider. („TroisiémeSuite“.)1612. Lutm a, J. Joannes Lutma aurifex 1656. B. 75.1613. Major, T. Landskab efter Cl. Lorrain (Søhavn medSolvirkning), 1752, smukt Aftr., br. M.1614. Mcmtegna, A. Kampen imellem de to Tritoner. B.17. Taaleligt Tryk, men flere Linier af Forestillingenbortskjaarne og Bladet afrundet, opklæbet,noget plettet og med et Par Smaahuller.1614. b. Marieschi. Parti af Kirken St. Giovanni å Paolo ogCanalen i Venedig, skjønt Aftr., sjældent.1615. Mason, J. Landskab: „A view on the river Po inItaly“ , efter Cl. Lorrain, fortrinligt Tryk, menbrunligt , noget plettet og besk. til Pir.1616. — Landskab, sign. J. Pillement delin.; Ætstryk.S: m .1617. Mechau, J. „Ponte molleu. Romæ 1792. Prøvetryk.1618. Mechel, C. (?) „Les effets de la sensibilité“ , efterChodowiecki.1619. Meyer, H. 17 Bl. forskjellige Landskaber.1620. Meyer (Melchior). Apollo flaaer Marsyas, efter Salviati.Godt Tryk, men opklæbet, plettet og beskad.1621. Meyeringh. Landskab. Nr. 1: Baaden, Storm.1622. Do. Nr. 10: Monumentet med Indskriften.1623. Miele. Hyrden, som blæser paa Sækkepibe. B. 1.sjældent.1624. Milet, Fr. Landskab med Flugten til Egypten, Francisquepinxit, Simon exe. c. p. r. B. 20.1625. Molyn, P. de. Landskab med 4 Figurer. 1626. B. 1.sjældent.


1626.1627.1628.1629.1630.1631.1632.1633.1634.1635.1636.1636,1637.1638.1639.1640.1641.1642.1643.74Morghen, Sapli. Philosoplna | ^ ^ ^— Theologia • ‘ m ,canet, nyere Iryk.— Justitia )Morin, J. „Hierosme Francque“. R. D. 55. smukt Aftr.— Landskab efter Foucquier. R. D. 96. opklæbet,nær besk. og beskad.Moyaeri, N Gruppe af Koer og Faar i et Landskab.1638. Andet Aftr. med Valks Addr.Moyreau, J. Landskab: „Petite chasse a l’oisseau“,efter Wouwerman, besk. til Pir.— Do.: „Les maquignons å la foire“, efter Samme,besk. til Pir., opklæbet, lidt plettet og beskad. iLuften.— Do.: „Le defile d’equipages“ efter Samme, smuktTryk, besk. næsten til Pir.Muller, J. G. Portrait af J. G. Wille, efter Greuze. s. M.— Do. af A. G. Spangenberg, efter A. Graff, iAnsigtet en Plet. br. M.. — Den hellige Catharina med 2 Engle, efter L. daVinci, sjældent Aftryk, hvor Skriften kun er anlagtved Naalen, (av. 1. 1.) smal Marg.Nanteuil, R. Framjois de Yandosme duc de Beaufort,efter Nocroit. R. D. 33. Sjældent og fortrinligtlste Aftryk, nær beskaaret.— „Ferd. de Neufville“. Oval. 1664. R. D. 234.besk. til Str. og opklæbet.Neyts. Landskab med Abraham og Hagar, B 3;besk. indenfor Str., sjældent.Nerly. Bl. med Studier af Elephanter. 1828. br. M.Nieuwlant. Septimius’s Triumphbue.Nolpe, P. 2 dandsende Figurer, en Mand med enViolin i Haanden og en Qvinde. lidt plettet.— Samme Blad, ligeledes plettet og besk., men lidtmere kraftigt Tryk.1644.1645.1646.1647.1648.1649.1650.1551.1652.1653.1654.1655.1656.1657.1658.1659.1660.1661.1662.1663.1664.75Nolpe, P. „’T. Boeren Leven“. 4 Bl., fortrinligeTryk, med Indfatning.— Tre Bønder, som drikke og røge Tobak.Noordt, J. v. Bjerglandskab med Ruin af et Tempel,efter P. Lastmann. 1645.Ossenbech, J. v. Brændeviinssælgeren. B. 5. 2detAftr. med Kunstnerens Navn. s. M.— Christus paa Skibet, efter S. de Vlieger. B. 30opklæbet.O stade, A. v. En siddende leende Bonde med Pibeni venstre Haand. B. 6. Weigel 2det Tryk.— Bonden, som blæser i Hornet. B. 7. W. 3dieTryk.— Manden, som seer ud af sin Huusdør. B. 9.— Manden med Piben og Kruset, seende ud afVinduet. B. 10. Iste Tryk.— Manden og Konen, som tale sammen. B. 12.W. 3 die Tryk.— Tre røgende Bønder. B. 13. W. 3die Tryk.— Manden og Konen med deres Barn, som griberefter Dukken. B. 16. W. 2det Tryk.— Knivfægtningen. B. 18. W. 2det Tryk. lidt guult.— Sangeren. B. 19. W. 3die Tryk.— Laden. B. 23. W. 4de Tryk; har et Parhsmaa Folder.— Fiskeren paa Broen. B. 26. W. 3die Tryk.— Spindersken. B. 31. W. 2det Tryk.— Maleren i sit Atelier. B. 32. sildigere, megetbeskad. og bruunt Tryk. Underskriften bortskaaret.— Familiefaderen. B. 33. W. 3die Tryk.— Bordbønnen. B. 34. W. 3die Tryk. PaaMidten en Fold.— Manden og Konen, som samtale i et Landskab.B. 37. W . 2det Tryk.


761665. Ostade, A. v. Svineslagtningen. B. 41. W. 4deT ryk; nær besk.1666. — Bonden, som betaler sin Fortæring til Værtinden.B. 42.1667. — Charlatanen. B. 43. W. 3die Tryk.1668. — Den pukkelryggede Spillemand. B. 44. W. 2det Tr.1669. — Violinspilleren og den lille Liremand. B. 45.W. 3die Tryk.1670. Familien. B. 46. W. 3die Tryk.1671. — Festen under det store Træ. B. 48. Aftr.med Mesterens Navn paa Flaget tilhøire.1672. — Samme Blad, samme Slags Aftryk.1673. — Det Indre af et Bondehuus, medUndskr.: „Securædies“. B. 50. W. 4de Tryk; 2 Hjørner beskad.1674. Pencz, G. Judith, ledsaget af sin Tjenestepige,bringer Holophernes’s Hoved, efter Michel Angelo.B. 25. Fortrinligt Tryk.1675. — Dalila, som afklipper Samsons Haar., B. 28.1676. — Cliristus velsigner de smaa Børn. B. 56.1677. — Christus paa Korset. B. 57.1678. — Troldmanden Virgilius hængende i en Kurv.B. 87, smukt Tryk.1679. — Thetis og Chiron. B. 90.1680. — Dommeren. B. 95. lidt plettet.1681. Pesne, J. Poussins Portrait, efter Poussin. R. D.5; fortrinligt Tryk, men besk. næsten til Pir.1682. Pichler. Christi døde Legeme i Marias Skjød, bagved2 Engle, efter Hannibal Carracci. S. K. s. M.med en lille Rift.1683. PionsJci. En Tigger, plettet.1684. Piranesi. „Veduta della Dogana di terra å piazzi diPietra“. Godt Aftr., med f., dog noget beskad. M.1685. — „Veduta del ponte Molle“. Kraftigt Tryk, s. M.,i Midten et Bræk.1686.1687.1688.1689.1690.1691.1692.1693.1694.1695.1696.1697.1698.1699.1700.77Piranesi. „Veduta della cascata di Tivoli11; kraftigtTryk, s. M. med Rifter, som endog gaae ind iTrykket, et Hul restaur.— „Veduta del tempio della Sibilla in TivoliSmukt Tryk. b. M., i Midten et Bræk.— 2 Blade: Tempio di Bacco, nær besk. og Tempiodella pace, f. M., men svagere Tryk.— 2 do. Villa d’Este og Villa d’Albani, kraftigeTryk, s. M.— 2 do. Parti ved( den Appiske Vei, s. M. ogPauls-Kirken s. M., kraftigere Tryk.Pitav, N. Madonna med Børnene og Elisabeth, efterP. Champagne, av. 1. 1. nær besk. og i nedersteRand lidt beskad., opkl.Poi'porati. Abels Død. efter v. der Werfi. besk.næsten til Pir.Potter, P. Qvægstykket med Koerne. B. 14. 4deTryk med Aarstallet 1649.— Hyrden med Faarene. B. 15. 4de Tryk medNr. 2.Primaticcio.Siddende qvindelig Figur med tre Børn.Godt Tryk, nær besk.Procacino, C. Christi Forklarelse. B. 4. 1ste Aftr.,besk. til Str. og opklæbet.Quaglio. „Altenhofs Kirchew; taalelig M., fugtplettet.Raimondi, (Marc. Ant.) Maria gaaer til Templet.B. 45. Aftr. førend Retouchen, det ene Hjørnelidt beskad., opklæbet.— Den hellige Laurentii Martyrium; (efter B. Bandinelli.)B. 104. 2det Aftr., besk. indenfor Str.,restaur. og opklæbet.—- Amorernes Dands. B. 217; efter Raphael, besk.indenfor Str, lidt plettet og opklæbet.


78791701.1702.1703.1704.1705.1706.1707.1708.1709.1710.1711.1712.1713.1714.Raimondi, (Marc. ' Ant.) Galatheas Triumphtog efterRaphael. B. 350. Godt Tryk, men har kunen Brede af omtrent 9^" og Høide 9f", medensB. angiver Maalet til 15" og 10" 7'". M. A’sTavle nden Monogram, beskadiget, restaur. ogopklæb et.— Pesten („il morbetto“); efter Raphael. B, 417.sildigere og svagere Tryk, noget plettet og besk.næsten til Str.— Siddende mandlig Figur med en Fløite i Haanden.B. 467; besk. indenfor Str. og restaur.— Den hellige Cæcilie, efter Raphael, Copie C. afB. 116.— Parnasset, efter Samme, Copie A. af B. 247.smukt Tryk, det ene Hjørne ubetydeligt beskad.og lidt plettet.Rasp, C. G. Qvindelig Figur med Fjerkreaturer,efter Pesne i Dresdener Galleriet, godt Aftr. medtaalel. M., hvori en restaur. Rift.Reinhardt Landskabet, ded. til Alexander, godt Tryk.s. M.— 4 Bl. i Breden, det ene med 2 liggende Kalve,de 3 andre med Hunde, sign: 1791, 1799 & 1800.f. M.— 4 Bl. i Høiden, med Køer og Muulæsler. Rom1800. f. M.— Hovedet af en Ko og Hovedet af en Ged. 1791 & 95,paa eet Bl. f. M.— Parti i Mæcenas’s Villa, Rom 1793; taalelig M.— 3 Blade: 2 med Hunde og 1 med et oppakketMuulæsel, 1799 og 1800, s. M. fortrinligt Tryk.Rembrandt, P. Rembrandt og hans Hustru. B. 19.— Rembrandt, Hat med Fjer; B. 20, godt Tryk,men noget beskad.1715.1716.1717.1718.1719.1720.1721.1722.1723.1724.1725.1726.1727.1728.1729.1730.1731.1732.1733.Rembrandt, P. Rembrandts Portrait 1639. B. 21.s. M., lidt krøllet.— Do. med den laadne Hue og den lyse Kjole.B. 24, svagere Tryk, besk. indenfor Str., saaledesat Aarstallet 1630 mangler.— Joseph, der fortæller sine Drømme til Familien.B. 37. 2det Aftr.— David, knælende i Bøn, B. 41, guult og lidt plettet.— Forkyndelsen for Hyrderne, B. 44, fortrinligtAftryk.— Hyrdernes Tilbedelse. B. 46, fortrinligt tredieTryk. s. M.— Flugten til Ægypten. B. 55. Kraftigt Tryk.s. M.— Christus lærer i Templet. B. 64. Bærer Mærkeaf tidligere Opldæbning.— Christus prædiker, kaldet „la petite tombe“.B. 67, fortrinligt Tryk, nær besk.— Den lille Lazari Opvækkelse, B. 72. 1642.— Christus paa Korset. B. 80.— Nedtageisen af Korset, B. 81, svagt sildigereAftr. paa chin. Pap., efterat Ulenburgs Adresse,hvoraf enkelte Spor endnu sees forneden, harværet udslettet af Pladen, noget krøllet.— Christus og Disciplene i Emaus. B. 88, etHjørne restaur.— Den forlorne Sons Tilbagekomst. B. 91.— Den hellige Stephans Martyrdød. B. 97.— Marias Død. B. 99, godt Tryk, men Hjørnernenoget besk.— De tre Orientaler. B. 118. 2det kraftigt Tryk.— Samme Blad, fortrinligt Tryk.— De omvandrende Musikanter. B. 119. SildigereTryk, noget restaur.


80811734.1735.1736.1737.1738.1739.1740.1741.1742.1743.1744.1745.1746.1747.1748.1749.1750.Rembrandt, P. Samme Blad, bedre conserveret.— Den lille Guldsmed. B. 123. Fortrinligt Aftr.— Kagebagersken. B. 124. guult.— Skolemesteren. B. 128.— Tegneren. B. 130. Godt Tryk, men opklæbet.— Joden med den hoie Hue. B. 133, opklæbet.— Bonden og Bondekonen, der vandre sammen.B. 144, fortrinligt Tryk, men besk. indenfor Str.— En Tigger og en Tiggerske. B. 164. Aftr.for Retouchen.— Tiggere foran et Huus. B. 176, samt Copietil modsat Side.— Rembrandts Mølle. B. 233, godt Aftr. mednæsten en Tomme Margen, men har en restaur.Rift paa et uvigtigt Sted, — samt Copie til modsatSide.— Jean Lutma. B. 276, godt 2det Aftr. medLutmas og Rembrandts Navne.— Wtenbogards Portrait. B. 279. 2det Aftr. afden afrundede Plade med Citatet af Grotiusforneden.— Olding med stort Skjæg og Calot paa Hovedet.B. 295, oval.— Manden med Knebelsbarterne og boi Hue paaHovedet. B. 321 restaur. paa den ene Side;samt Copie omvendt (af Cumano?)— Siddende gammel Kone (Rembrandts Moder),B. 343. Godt Tryk af den furkantede Plade,men opklæbet og restaur., dog paa et mindrebetydeligt Sted, nær besk.— Qvinden, der læser i Bogen. B. 345, godtTryk, men besk. til Oval og oventil plettet.— Bl. med 6 Hoveder, Rembrandts Kones Portraiti Midten.B. 365, svagt Tryk.1751.1752.1753.1754.1755.1756.1757.1758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.Rembrandt, P. 3 qvindelige Hoveder, hvoraf det eneblot anlagt. B. 367. Godt 2det Aftr., menbesk. indenfor Str. og lidt beskad., tildeels opklæbet.— 3 do., hvoraf det ene sovende. B. 368, nær besk.— Bauses Copie til modsat Side af ovenstaaende Bl.Nr. 279, med Forandringer. 1765.— Hovedet og den overste Deel af Kroppen af Rottegiftsælgeren.B. 121, omvendt imod Originalen,sign. R. 1631.Ribera. Christi døde Legeme udstrakt ved Foden afKorset. B. 1, godt Tryk, men besk. til Str.,opklæbet og i Midten en Fold.— Den hellige Hieronymus, forfærdet ved Lydenaf Basunen, som blæses af en Engel. B. 4. 1steAftr. for Wyngaerdes Adr.Riedinger. Hønsehund og Vildt. 1756, taalelig M.Roghmann, R. Landskab: „by Schoonhoven“. B. 1.— do. med en Søile tilhøire. B. 25. Nr. 1 af Suiten24— 32. Wolffs Adresse.Roos, IL Det hvilende Faar, B. 27, fortrinligt Tryk,s. M.— Hyrdinden. B. 31, godt Aftr., men besk. indenforStr. og ubetydeligt restaur. sjældent.Rosa, J. Giganternes Nedstyrtelse. B. 21, kraftigtTryk, besk. til Pir., har et Par Folder.Rossini. „Veduta di Fianco dei Portici d’Ottavia". GodtTryk, f. M., har et Bræk.Rota, M. Christi Gravlæggelse, med Omgivelse afmange Figurer. B. 11. 1ste Aftr.— St. Peters Mord, efter Titian. B. 20, medGoerinonis Adresse, i Midten en Fold og lidtplettet.Rubens, P. Den Gamle med Kurven og Lyset, sign.:


82831767.1768.1769.1770.1771.1772.1773.1774.1775.1776.1777.1778.1779.1780.1781.1782.„P. Rubens in & scul.“, uklart Tryk og opklæ-bet, har nogle Ormhuller.Ruscheveyh. Æthioperne bringe Perseus Gaver, efterCarstens, 1829.Ruysdael. Landskab med en Træbro. B. 1. 3die Aftr.— Do., hvor 2 Bønder gaae med en Hund. B. 2.3die Tryk, opklæbet.— Straahytten paa Høien. B. 3. 3die Tryk.*S'clieitz, AI. Violinspilleren og de gamle Koner, nærbesk. og opklæbet.— Bonden med Sækkepiben, omringet af Børn udenforet Huus, sign. 1672, ubetydeligt plettet.Schirmer. Bedende Nonne i et Landskab, taalelig M.Schmidt, G. F. Prindsen af Geldern truer sin fangneFader, efter Rembrandt. 1756. Jacoby 137,besk. næsten til Pir.— Schmidts eget Portrait med Edderkoppen i Vinduet.J. 141, meget sm. M.— Christus opvækker Jairi Datter, efter Rembrandt.J. 165. s. M.— Christusbarnet fremstilles i Templet, efter DietricluJ. 167, smukt Aftr. s. M.— Kunstnerens eget Portrait med Ridsefjederen iHaanden. 1752. J. 134.— To Bønder i en Stue, efter Ostade. J. 160.— Mandsportrait i Profil, Hue paa Hovedet, PelsværksKappe og Orden paa Brystet, efter Rembrandt.1758. J. 121, besk. til Pir. og opklæbet.— Mandsportrait, Turban paa Hovedet, hvori enFjeder, Stok i hoire Haand, efter Rembrandt, iGodskoffskys Cabinet. J. 120, taalelig M.— Dameportrait med en Vifte i Haanden, efter Rembrandt,i Ramckes Cabinet. 1763. J. 123. s.M., opklæbet.1783.1784.1785.1786.1787.1788.1789.1790.1791.1792.1793.1794.1795.1796.1797.1798.Schmidt, G. F. Peder Mignards Portrait, efter H.Rigaud. J. 59, smukt Sdie Aftr. med Stjerneni den nederste Rand, besk. næsten til Pir.— Baron Coecejis Portrait, efter Pesne. 1751. J.67, b. M., opklæbet.— Maleren Pesnes Portrait, efter Maleren selv. 1752.J. 69, taalelig M., hvori en Rift.Schmuzer, J. „Le gouté Flamand“, efter Tilborgb, taal.M., lidt krøllet.Schiitz, C. G. Landskab med Ruiner ved Rhinen.1783. s. M.Silvestre, Isr. 8 smaa Landskaber med Partier afBygninger i Paris, maadelige nyere Tryk og opklæbede.— „Veue de Fisle Louvier“, efter Swanevelt (?) Israelexcudit, nær besk.— „Partie du palais St. Marc å Venize.“ Rundt.Israel excudit. Sildigere Tryk.Simonneau. Madonna med Børnene foran en Muur,efter Raphaels Maleri i Escurial, bred Marg.Soutmann(?) Vildsvinejagt efter Rubens, besk. indenforSir., opklæbet og beskad.Steifensand. Landskab efter Lessing (tegnet og rad.af E. Steinbruck). Godt Aftr. paa chin. Pap.,besk. til Pir.Stoop. Af Suiten B. 1—42 følgende Numere:B. 1. 2det Aftr. med Clem. de Jonghes Adresse.— B. 3. De to græssende Heste. 3die Tryk medNumeret.— B. 4. Hestene bundne til Truget. 3die Tryk medNumeret.— B. 5. Den pissende Hest, samme Tryk, lidt plettet.— Bonden med Hesten og Rytteren, samme Tryk.


84851799.1800.1801.1802.1803.1804.1805.1806.1807.1808.1809.1810.1811.1812.1813.1814.1815.Stoop. B. 7. De to trætte Arbeidsheste, samme Tryk,lidt plettet.- - B. 9. Den gamle Vognmandshest, bunden til enPæl, samme Tryk.— Den hvilende Jæger med Jagthundene, samme Tr.Stuhlmann. Et Hæfte med 8 raderede Bl. 1838. f. M,Suter, W. Loftmaleri i Fresco, i Slotscapellet i Pillnitz.f. M.Swanevelt, H. Landskab, B. 11 af Suiten 1— 24, ovalt.— Landskab med en Bygning, sign.: For dallapoi’ta piea. B. 65 (Nr. 13 af Suiten 53— 65).Bonnards Adresse. Har et restaur. Hul paa etmindre vigtigt Sted.— Fiskerne. B. 77. Nr. 1 af Suiten 77—80 („ILv. S. in. fe“, excudit udraderet), et Par Hjørnerbeskad,— Den lille Cascade, B. 80. H. S. fe & excudit.Nr. 2 af samme Suite.— Aftenen. B. 81, nyere Tryk, restaur.— Den lille Træbro. B. 82. Mondhares Adresse,s. M.— Samme Bl., samme Adresse, men bedre Tryk.— Samme Bl., samme Adresse og Tryk.— Landskab med Ruiner, „le salut“. B. 86.Nr. 4 af Suiten 83— 94: H. v. S. inventor f.guult og noget plettet.— Do., „l’hdpital“. B. 87. Nr. 5 af Suiten 83—94H. v. S. inventor fecit & excudit.— Nymphen Egerias Grotte. B. 91. Nr. 9 af sammeSuite. II. v. S. inv. f. cum privil. regis.— Suiten af 4 Landskaber med Flugten til Ægypten.B. 97— 100, alle med Kunstnerens Navn iMargenen, ikkun Nr. 100 tillige med Ordene:cum privilegio regis.1816.1817.1818.1819.1S20.1821.1822.1823.1824.1825.1826.1827.1828.Swaneveldt, H Landskakabet Nr. 98 af samme Suite.Aftr. med: Swanevelt fecit.— Landskab: Adonis’s Fodsel. B. 101. Nr. 1af Suiten 101— 106. Underskriften bortskaaret,svagt Tryk og noget beskad.— Do. af Adonis’s Historie. B. 103. Nr. 3 af sammeSuite. H. S. f. & exe.— Do. af do. B. 106. Nr. 6 af samme Suite, haret Par Folder.— Do. St. Hieronymus i Ørkenen. B. 109. Nr. 3 afSuiten 107— 110, svagt Tryk med SwaneveltsAdr. og cum p. R .; noget plettet, s. M.— Do. St. Paul og St. Antonius. B. 110. Nr. 4 afsamme Suite, samme Adresse, men bedre Trykog noget bedre conserveret.— Bjerget. B. 113. Nr. 2 af Suiten 112 115H. v. S. inventor f. cum p. R.— Trægruppen. B. 115. Nr. 4 af samme Suite,sildigere Tryk med v. Hecks Adr., noget plettet.Teniers, D. Dands af Bønder udenfor et Huus efteren Sækkepibe. Rig. 776. Nr. 1. Sildigere Tryk,med Abraham Teniers Adresse, beskad., plettetog restaur.— Lignende Composition af 9 Figurer; sign.: D.Teniers inv. & excudit cum privilegio. Rig. 777.Nr 39, beskad. og restaur.— Boldspillerne, sign.: D. Teniers inv. & exe.privilegio. Rig- 777. Nr. 21, olieplettet ognoget beskad.— Bueskytterne, sign.: D. Teniers in. & exe.privilegio. Rig. 37. S. M ., godt Tryk, menlidt plettet.— Bønder, som sidde og røge Tobak udenfor etVærtshuus. Rig. 40, meget smukt Aftr.


86871829.1830.1831.1832.1833.1834.1835.1836.1837.1838.1839.1840.1841.1842.1843.1844.1845.1846.1847.Thaier, J. Frederik Barbarossas Indtog i Mailand,efter Schnorr i Miinclien. Fortrinligt, stempletTryk; f. M., den overste med Rifter, den nederstenoget krøllet.— fy Stolzel. 2 Figurer: Maleri og Arcliitektur, efterYogel i Slottet i Pillnitz.Tiepolo. Kongernes Tilbedelse, taalelig M.Touscher, M. Triumphbue i Anledning af Frantz afLothringens Indtog i Florents, smukt Aftr., besk.næsten til Pir.Uden, L . v. Landskab. B. 5.— Landskab. B. 19. Nr. VII af Suiten 13— 20.— Do. B. 22. Nr. 2 af Suiten 21—26, sign. L.v. V. og med F. v. d. Wyngaerdes Adresse.— Do. B. 23. Nr. 3 af samme Suite, samme Adr.— Do. B. 29. Nr. 3 af Suiten 27—32. GodtAftr. med Wyngaerdes Adresse tilhoire i Marginen,der iøvrigt har en lille Plet.— Do. B. 53, efter Titian, med samme Adr.,besk. indenfor Str.— Stort Landskab efter Rubens. B. 59, smukt Tryk,samme Adresse.Umbach, J. Hellig Familie. J. Wolf excudit.— Neptun og Tritoner, samme Adresse, foroven til-høire Nr. 150.Uytenbroeh Argus med sin Hjord, B. 20. (Nr. 3 afSuiten 18—23.)Veith, J. P . „Arbeiten der Musse“. Dresden (Morasch& Skeri), 6 Blade.Veide, A. van de. Hyrden og Tyren. B. 1.— Den liggende Ko. B. 2.— De 3 Oxer. B. 3.— Hundene. B. 9.(Alle 3die Tryk efter Weigel, Nr. 1 og 3 med s. M.)1848.1849.1850.1851.1852.1853.1854.1855.1856.1857.1858.1859.1860.1861.1862.1863.Veide, A. van de. Tyren og de 3 Faar. B. 12.Nyere, dog ret gode Tryk af dette sjældne Blad.— De 2 Koer ved Foden af et Træ. B. 13.Ligeledes.— Faaret og Lammet. B. 14. Ligeledes.— De 2 liggende Beder. B. 15. Ligeledes.Venetus, Aug. „Strigozzo“, Composition efter MichelAngelo. B. 426, besk. til Str., opklæbet ognoget beskad.Vico, Eneas. Lapithernes Kamp mod Centaurerne.B. 30. (Tom. XV pag. 296.) 1542. Hjørner ogKanter lidt beskad., plettet.Vischer, Corn. Den siddende Kat, med Rotten bagved.Hecquet 51. Vischers Adresse, s. M.— Gellius de Bouma. Hecq. 4. 4de Tryk, besk.til Pir.— Rottegiftsælgeren. Hecq. 16. Sdie Tryk medde AVits Adresse, besk. til Str. I Midten enFold og noget guult.Vivares. Templet i Delos, efter Cl. Lorrain, nogetuklart Tryk, s. M.— „A view, near Naples“, efter Samme, ligeledes,s. M. med et Par Rifter og noget plettet.— „The morning“, Landskab efter Cuyp, smuktTryk, men besk. til Pir. og Kanter paasatte.— Landskab, efter G. Poussin, i Hertugen af KentsSamling, nyere Tryk, taalelig M.— Landskab med Flugten til Ægypten, efter Cl.Lorrain, s. M.— „The dutcli Fishermen“, Landskab efter v. Goyen,smukt Tryk, s. M.Vlieger, S. de. Landskab, hvor Korn indlades i enBaad. B. 5, godt Tryk af dette Blad, som pleierat forekomme noget svagt, s. M.


881864. Vlieger, S. de. Skoven ved Vandet. B. 6. Aftr.før Retouchen, besk. til Str., noget graat.1865. — Borgen. B. 9, godt Aftr, Kanter paasatte.1866. — Fiskerne. B. 10. Ligeledes.1867. — De 2 Jagthunde. B. 12. "j Nr. 2, 8, 91868. — Kalkunerne. B. 18. i af Suiten1869. — Gedebukkene. B. 19, mindre klart Tr.j 11—21.1870. Vliet, J. G. v. Portrait af en gammel læsende Kone.B. 18, godt Tryk, men plettet og beskad.1871. — Do af en Orientaler. B. 20. Kraftigt Tryk,men plettet og restaur.1872. — 2 Bl. Tiggere. B. 75— 76. (Nr. 3 og 4 afSuiten 73— 82.)1873. Vorstermann, L . (den Ældre). Laurentii Martyrium, efterRubens. 1621. Kraftigt Tryk, men besk. indenforStr. og opklæbet.1874. — Fortællingen om Fiskene, Math. XVII, efter Rubens,smukt Aftr., men nær besk.1875. Wael, J. B. de. Konen, som stiger op paa Muulæslet.B. 6, lidt plettet.1876. — Spillerne. B. 7, besk. indenfor Str.1877. Wagner, C. Landskab efter C. A. Richter, ded. tilHertugen af Sachsen - Meinungen, b. M.1878. Wagner, J. Landskab med en Træbro, efter J. Pillement.Ureent og beskad.1879. Waterloo, A. Udsigten igjennem Klippen. B. 3.Nr. 1 af Suiten 3—6. 2det Aftr. med OttensAdresse.1880. — Vognen paaVeien til Schevelingen. B. 15. Nr. 9af Suiten 7 —18, godt Aftr., ubetydeligt plettet.1881. — Stigen, der forer ned til Vandet. B. 16. Nr.10 af samme Suite, plettet og et Hjørne restaur.1882. — De 2 spidse Taarne. B. 18. Nr. 12 af sammeSuite.1883.1884.1885.1886.1887.1888.1889.1890.1891.1892.1893.1894.1895.1896.1897.1898.89Waterloo, A. Samme Blad, lidt svagere Tryk.— Slusen. B. 20.— Stenten imellem de 4 Træer. B. 21. Nr. 1af Suiten 21— 32. 3die Tryk med: A. Waterloofe. & ex.— Kirkegaarden ved Strandbredden. B. 22. Nr.2 af samme Suite, sign.: b, lidt plettet.— Bondehuset paa Hoien. B. 23. Nr. 3 af sammeSuite, sign. c, lidt plettet.— Landsby med et Kirketaarn. B. 24. Nr. 4af samme Suite, sign. d.— De 2 Fiskere i Baaden. B. 25. Nr. 5 afSuiten 21— 32, sign. e, plettet og har et ParBræk.— De 2 Koer i Færgen. B. 26. Nr. 6 af sammeSuite, sign. / , noget uklart Tryk, plettet og lidtrestaur. i Luften.— Den Reisende paa Veien forbi 2 Træer. B.27. Nr. 7 af samme Suite, sign. g, noget uklartog plettet.— Den lille Landsby. B. 29. Nr. 9 af do.,sign. i, Kanter paasatte og lidt restaur. i Luften.— De 4 Mcend paa Broen. B. 32. Nr. 12 af do.,sign. m.— Konen paa den lille Træbro. B. 34. Nr. 2af Suiten 33— 38, sign. A. W. f. og Nr. 2 foroven.— Manden med Kappen paa, ledsaget af sin Hund.B. 43. Nr. 3 af Suiten 41— 46.— De 2 Eremiter. B. 47. Nr. 1 af Suiten 47—52.De 2 øverste Hjorner lidt beskad.— Den ved Siden af Veien sovende Mand. B. 49.Ni\ 3 af samme Suite.— Skoven ved Vandet. B. 57.


901899. Waterloo, A. Manden og Konen ved Enden af denlille Bro. B. 59. Nr. 1 af Suiten 59— 64,lidt plettet.1900. — Den Reisende og hans Hund. B. 60. Nr. 2af samme Suite, sign. b foroven.1901. — De 3 Drenge og deres Hund. B. 61. Nr. 3af do., sign. c.1902. — Alleen, som fører ind i Skoven. B. 62. Nr.4 af do., sign. d.1903. — Bonden paa den brede Yei. B. 69. Nr. 5 afdo., det ene Hjørne ubetydeligt beskad.1904. — Hyrden med Qvæget, og Vandmøllen. B. 82.Nr. 6 af Suiten 77—82, har et Par Oliepletter.1905. — Landsbyen imellem Træerne. B. 93. Nr. 5af Suiten 89—94, smukt Tryk.1906. — Hjorden, som drager over en Steenbro. B. 102.Nr. 8 af Suiten 95— 106.1907. — De 2 Mænd paa Yeien. B. 112. Nr. 6 afSuiten 107— 112, noget beskad. og opklæbet.1908. — Forpagtergaarden i Nærheden af Vandet. B.116. Nr. 4 af Suiten 113— 118.1909. — Hunden, som drikker af Vandet. B. 120. Nr.2 af Suiten 119— 124.1910. — Den lille Pukkelryggede med Drengen og Hunden.B. 121. Nr. 3 af do.1911. — Moderen og hendes 3 Børn, som holde Hvile.B. 122. Nr. 4 af do., nyere Tryk.1912. — De to Reisende, som holde Hvile i Skoven. B.123. Nr, 5 af do., fortrinligt Tryk, men nogetplettet og opklæbet.1 9 1 3. _ Alpheus og Arethusa. B. 125. Nr. 1 af Suiten125— 130, godt Tryk, men noget plettet og rest.1914. — Apolio og Daphne. B. 126. Nr. 2 af do.,lidt plettet, i Midten et Bræk.911915. Waterloo, A. Pan & Syrinx. B. 128. Nr. 4 afSuiten 125— 130.1916. — Venus og Adonis. B. 129. Nr. 5 af do.1917. — Adonis’s Død. B. 130. Nr. 6 af do.1918. — Hagar og hendes Søn forlade Abraham. B.131. Nr. 1 af Suiten 131 — 136, har nogle Bra?k,lidt restaur.1919. — Hagar, som trøstes af en Engel. B. 132. Nr.2 af samme Suite, nyere Tryk.1920. — Siphora, som omskjærer sin Son. B. 135. Nr.5 af samme Suite, ret godt Tryk, ubet. plettet.1921. — Elias i Ørkenen. B. 136. Nr. 6 af sammeSuite, ligeledes.1922. Weber, Fr. Hans Holbein d. Y ., efter Malerenselv, fortrinligt Tryk, f. M.1923. Wegener, W. „Thierstudien nacli der Natur“. ErsteAbtheilung, Dresden 1840. 6 Bl.1924. Weirotter, F. E . „Vues de la Seine“. 1ste Aftr.med Willes Adresse. 6 Bl.1925. — Landskab med en Arcade og Figurer ved enBrønd.1926. Weisbrod. Landskab med Qvæg, efter Pynacker. a.1.1. s. M.1927. — Do., efter Bout. 1774. (le Masseur prenant desforces.)1928. — Do., efter B. Breemberg i Le Bruns Cabinet.1777. (terminée par De Longueil), besk. indenforPir.1929. Wille, J. G. „La devideuse“, efter G. Douw. 1755.Le Blanc 61. mindre godt 2det Tryk, besk. til Pir.1930. — „Gazettiére Hollandoise“, efter G. Terburg. 1758.Le Blanc 68, smukt 2det Tryk med Skriften, b. M.1931. — „La cuisiniére Hollandoise14, efter G. Metzu. LeBlanc 67, svagere 2det Tryk, ligeledes.*


1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940.1941.1942.1943.1944.1945.1946.1947.1948.1949.1950.92Wille, J. G. „Bons amies“, efter A. v. Ostade. 1773.Le Blanc 56, smukt 2det Tryk med Skrift, opklæbet,s. M.„Jeune joueur d’ instrument44, efter G-. Schalken.1762. Le Blanc 57, smukt 3die Tryk, s. M.— Portrait af en Mand med stor Paryk og Kappe,uden Skrift, a. 1. 1.Woollett, W. „Niobe44, Landskab efter R. Wilson,kraftigt brunt Tryk, med b. M., men noget fugtplettet,et Par Rifter og Bræk.— „The rural cot44, Landskab efter G. Smith, godtTryk, s. M., noget fugtplettet.— „Roman edifices in ruins44, Landskab efter Cl.Lorrain, fortrinligt Aftr., men besk. til Pir. oghar nogle mindre betydende Rifter.„The tempie of Apollo44, Landskab efter Samme,godt Tryk, s. M. med et Bræk i Midten.— „Phaeton44, Landskab efter R. Wilson, besk. næstentil Pir.Wyck, Th.Spindersken, B. 1, fortrinligt Tryk.— Samme Bl., mindre klart Tryk.— Kortspillerne. B. 2.— Manden, som binder sit Skobaand. B. 4.— Konen, som spinder, og Smeden. B. 6.— Samme Blad.Do. to Tiggere siddende i Forgrunden, i BaggrundenBygninger med en Bro. B. 12.— Konen, som bærer de 2 Kurve. B. 14, uklartTryk.— De orientalske Kjobmænd. B. 15.Zeeman, E. Søparti med et Fyrtaarn. B. 26. Nr.4 af Suiten 23— 28.— Parti af Amsterdam („De Noorder Marckt metde Kerck44). B. 49. Nr. 3 af Suiten 47— 54.1951.1952.1953.1954.1955.1956.1957.1958.1959.1960.1961.1962.1963.1964.1965.1966.1967.1968.1969.93Zeeman, R. Parti af Amsterdam („De RoowaenscheKaey44). B. 50. Nr. 4 af Suiten 23—28.— Do. do. („Het veer van de Uytersche scliietschuyter44). B. 51. Nr. 5 af samme Suite.— Do. do. („Het leytsclie veer44). B. 53. Nr. 7af samme Suite.— Parti ved St. Denis („En water Molen bugtenS. de Nys44). B. 57. Nr. 3 af Suiten 55— 62.— Parti med Skibe („Tocht Schupten of SparendammerVissers44). B. 70. Nr. 8 af Suiten 63—74.— Do. („En Isere varcker44). B. 74. s. M., i Midtenet Bræk.— Do. („En Staten Jacht44). B. 78. Nr. 4 af Suiten75— 86, godt Tryk, men plettet og lidt besk.— Do. („En vriesche Kaegh44). B. 84. Nr. 10 afsamme Suite.— „Regeliers Poort44. B. 120. Nr. 2 af Suiten119— 126. („Amsterdammer Portene44).— „Soaglimeulens Poortie44. B. 122. Nr. 4 afsamme Suite, opklæbet.— „Heyligeweclis Poort44. B. 126. Nr. 8 af sammeSuite, smukt Tryk, men noget beskad. og restaur.— Søparti ved Maaneskin. Rigal 161 af Suiten156-167, besk. indenfor Str., deteneHjorne beskad.Zingg, A. „Anfangsgriinde fur Landshaftszeichner44, 9Bl. af Suiten, meget plettede.Ubckjendte Kunstnere.2 smaa Bl., sign. J. O.Landskab med en Yei i Udkanten af en Skov, f. M.Knælende Figur. s. M.Huslig Scene, besk. til Str. og opklæbet.Landskab, med en Mose i Forgrunden, besk. til Pir.„Het Stadhuys te Bamberg44, taalelig M.


941970. Gratierne. Staalstik.1971. Klippeparti, sign. AK, besk. til Pir.1972. Italiensk Klosterbygning, sign. T. J. f. M.1973. Bondehuse i et Landskab. Ætstryk, f. M.1974. Samme Bl., noget plettet.VIL Litliographier af danske ogfremmede Kunstnere.1975. Alleson, L . Eckemanri. Landskab efter J. Wynants,flere Rifter i Margenen.1976. — Landskab efter Ruysdael, godt Aftr.1 9 6 7. — Ryttere ved en Strand, efter Phil.Wouwermann. 1820.1978. — Landskab efter Waterloo. Carlsruhe 1823. EtBræk i Midten.1979. Bærentzen, Em. Kong Christian YIII. Portraitlithographieefter Naturen, smukt Aftr.1980. — Portrait af en Dreng med en Hund, efterW. Marstrand, smukt Tryk.1981. — Scene indenfor et romersk Fængsel, efter Samme,Kunstforeningsbi.1982. Em. Bærentzen & Co. lithogr. Inst. Portrait af afdødeOpfostringshuusforstander Borch, efter Schleisner,smukt Aftr.1 9 8 3. _ En offentlig Skriver i Rom, efter E. Meyer,Kunstforeningsblad.1984. — En tusindaarig Eeg ved Jægerspriis, efter L.Gurlitt, s. M.1984, b. — En do., efter Samme.1985.1986.1987.1988.1989.1990.1991.1992.1993.1994.1995.1996.1997.1998.1999.2000.2001.95Bing & Ferslevs lithogr. Etabi.Kjøbenhavns Toldbodmed den nye Indgang til Esplanaden (Hetsch inv.),smukt Tryk.Borum. Coliseet i Rom, efter Roumann, fra Kunstforeningeni Munchen, 1828; smukt Aftr., f. M.Biicker, II. Fra Giovanni Batista, Portr. efter Yogel.Dresden 1845, smukt Aftr., f. M.Buntzen, Heinr. Ruinerne af Borgen Mandersheid iEifelbjergene, tegnede efter Naturen og lithogr.Munchen 1840, smukt Aftr., b. M.Engelmann, G. „Maison å roche“, efter J. Rothmiiller.— Studier af Geder. Paris.Fortling, E . Portrait af afdøde Prof. G. Møller, efterTop. (Bærentzen & Comp. lithogr. Inst.), smuktTryk, b. M.— Portrait af Kmhr. Overhofmarschal Levetzau,efter L. A. Smith. (Samme Inst.), smukt Tryk, b. M.Gaertner, F. 2 Bl. antike Fragmenter. 1818.Gemzøe, P. En romersk Dreng bringes til Klosteretaf sine Forældre, lithogr. efter E. Meyer (Em.Bærentzens & Co. lith. Anstalt) 1845, fra Kunstforeningeni Kbhvn. Godt Aftr., b. M.— Barselstuen, efter Marstrand. (Em. Bærentzens &Co. lith. Inst.)— Erasmus Montanus, efter Samme, (do do.)— Den politiske Kandestøber, do. do. do.(Alle gode Aftr. med f. M.)— Portrait af afdøde Maler Jerndorff, ligeledes.Heinzmann, C. Kgl. bayersk Cheveaux-legers ved etVærtshuus. Carlsruhe.Helsteil, F. Portrait af afdøde Prof. Dr. Wendt, efterHornemann. (Em. Bærentzens & Co. lith. Inst.)Kittendorff,\ Ad. Slaget ved Idsted, 25 Juli 1850, efter


96J. Sonne. (Tegner & Kittendorffs lith. Inst.), fortrinligtAftr.2002. Kgl. Steentrykkeri. Portr. af I ru F. Biuun, f. Mi'mtei.2003. — Do. af C. D. Gebauer, tegnet af ham selv.2004. Messmann, Ludv. P arti af Teltene i Charlottenlund,efter egen Tegning. (Em. Bærentzens & Co. lith.Inst,), godt Tryk, f. M.2005. M oms, D. P ortrait af kgl. Skuespillerinde F ru Ile.-berg, efter Aumont. (Kgl. Steentr.)2006. __ Do. af afdøde Overkmhr. Marschal Ad. Wilb. v.Hauch, efter C. A. Jensen. (Kgl. Steentr.)2007. — Familieliv i Albano, efter Kuchler. (Bærentzen &Co. lith. Inst.), smukt Tryk, b. M.2008. M unchener lithogr. List. Bygning i gothisk Stal, vedAnagni i Italien, efter Quaglio.2009. — Landligt IIuus ved Marino, efter Samme.2010. __ P arti af en Klostergaard i goth. Stil.2011*. Speckter, O. „Bild in der Graveradencapelle. des Domszu Lubeck“, efter Orig. lith. 1825.2012. Tegners lith. Inst. Digteren H. C. Andersens Portrait,efter Gertner.2013. Zøllner, Maleren Friedrichs P ortrait, efter Iversting.2014. Hamb. Steentr. J. Ivroymanns Portrait.2015. Veltens Inst. i Carlsruhe. 2 Schweizerpartier, efterHeinzmann.2016. Zellers Kunstanstalt. Qvægstykke.VIII.97Kobberværker, Biiger over Kunstog Tegning, m. ni.2017. De af Kunstforeningen udgivne Blade over RoeskildeDomkirke, af Hoffmann, efter Hansen, T. Lundog Hoffmann, 2 Hæfter. Fol.2018. Gallerie af danske Kunstneres Arbeider, udg. af Bærentzen& Co. 1ste til 4de Hefte. 1838— 1840. Fol.2019. Clochar, P. „Palais, maisons & vues d’ Italie, publiéså Paris, Fan 1809“, indbundet. Fol.2020. H ellig-Aands Kirken i Wisby paa Gulland, ved H erholdtog Høyen, udg. af Selsk. f. nordisk Kunst.Ivbhvn. 1852. Hæftet. Fol.2021. Blade fra Billedgalleriet paa Christiansborg og denMoltkeske Samling. Kbhvn. Em. Bærentzen &Co.(Alt det Udkomne, Omslag og Text). Fol.2022. bchwechten, F. JV. Der Dom zu Meissen. Berlin1826. 22 Bl. med Text. Fol. Læderbind.2023. Hansen, C. F. Samling af forskjellige offentlige ogprivate, af ham tegnede og udførte Bygninger.1-9 Hæfte og I lte Hæfte. 1825-1833. Fol.2024. Altargemålde der Greveradencapelle im Dorne zuLiibeck, 6 Bl. af Værket, i Omslag.Fol.2025. 21 større og mindre Bl., fremstillende forskjell. Dyr;enkelte Bl. lidt beskadigede.2026. Kratzenstein-Stub s Haandtegninger, 14 Bl. i 4 Hæfter.Kbhvn 1817; gamle Tryk.Fol.2027. Kloss. Prospecter af Island, lithogr. 1ste Hæfte,3 Bl. med Text, Fol.2028. Hilker. Studier efter Pompejanske Decorationer; 2 H.8 Bl. 1846. Fol. Omslag.


982028.b. Chapny. Catliedrales de Paris, lith. p. Engelmann, Textepar Jolimont. Paris 1823, def.I Pap-Omslag.2029. Schlotthauer. Hans Holbeins Todtentanz, Text med10 Hæfter (53 Bl.) Træsnit. Munchen 1832.8vo. Hæftet.2030. Lange & Eauch. X III originale Ansichten von Niirnberg.Darmstadt & Niirnberg (vedlagt 3 andreBl. efter Kunstværker i Niirnberg).4to.2031. Collection des principaux monuments et vues de Paris.A Paris cliez Vallardi, 40 Bl., i Moroquinbind.Tvær 8vo.2032. — 25 løse BL, fra Nr. 41-65, henhorende til sammeVærk.2033. Bidinger. Entwurff einiger Thiere etc. Ister bis6ter Theil. 108 Bl. med Text. Augspurg1738-1796. Fol. Papbind.34. Thorning. Malerische Spaziergange in der Gegend desschleswig-holst. Canals.st. af F. A. Schmidt.6 BL med Y ers-Text,2035. Engelmann, G. Lithographier af Sveitzerhuse, efterRothmuller.6 Bl.2036. Danske Kunstneres Raderinger, udg. af Kunstforeningeni Kbhvn. 1830-34. 4 Hæfter, 19 Bl. (Nr. X Y III& X X mangle).Folio og 4to med Omslag.2037. Et Hæfte med 4 forsk. Raderinger, henhorende tilsamme Yærk.2038. 9 Bl. forskjellige Folkedragter fra Bayern. Forskj. Format.2039. 10 Bl. do do. 8vo.2040. 12 Bl. Tyrolerdragter. Lille Folio.2041. 24 Bl. Sveitzercostumer, st. af F. N. Konig. 8vo.2042. 19 BL do., lithog. af G. Engelmann. st. 4to.2043. 41 Bl. norske Nationaldragter (af J. Senn?)2044. 44 Bl. danske do., do.2045. 28 Bl. kjobenhavnske Klædedragter, udg. af Lahde.992046. Collection des quelques vues, dessinées en Suisse.A Berne chez Aberti & Rieter. 1782. 23 BLForskj. Format.2047. 24 Prospekter af Egne i Tyrol. acq. t. 6 BLTvær Folio.2048. Conturer af antike Frescomalerier i Pompeji, Herculanum& Stabiæ.A. Lillienberg. 9 Hæfter. Folio.Udg. af O. Smidt, st. af2049. Frolich, L . 9 Bl. Raderinger efter OehlenschlægersDigt: „De to Kirketaarne“ med Text, udg. afKunstforeningen i Kbhvn (det 1ste Bl. 2 Gange).1844. Folio.2050. Petersen, S. H. 13 forskjell. Bl. Studier af Træerog Planter. Fredensborg 1816.2051. Framnas og Balestrand. lith., udg. af M. G. Anckarsvård,efter Fahlkrantz. Stokholm. 4 BL Folio.2052. Ancharsvård, M. G. Ruiner af svenske Slotte i Lithographier.Stokholm 1828. 27 Bl. i 7 Hæfter,med Text.Folio.2053. Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst inNorwegen, herausgegeben von J. C. C. Dahl.Dresden 1837. 3 Hft., 24 Bl. med Text. Fol.2054. Collezione delle Statue e de’ Bassirilievi dal caval.Alb. Thorwaldsen. inc. e. publ. da Ferd. Mori. 10 Bl.(med Alexandei’S Triumphtog). Hæftet. Tværfolio.2055. Carmiencke, H. Raderinger. 1849-51. 13 Bl. i 4Hæfter.8vo.2056. — Større do. 1849-51. 16 Bl. i 5 Hæfter. 4to.2057. Der Rheinlauf, von dessen Quellen bis zu seinemAusflusse, gezeichn. & geatzt von G. Primavesi.2tes H ., 16 Kupf. & 2 Karten.Frankf. a. M.,Gebrtider Welmann, 1819. Tværfolio. Hæftet.2058. Vues remarquables des montagnes de la Suisse.Tegnede af forskjellige, st. af Decourtis, acq. t.7*


100og coloreret. Amsterdam-Yntema 1785. 39 Bl.med Titelblad; Text i Folio.2059. Raccolta di cinquanta costumi pittoreschi. inc. all.a. f. de Barth. Pinelli. Romæ 1809. 50 Bl.Tværfolio. Hæftet.2060. Perelle. 32 Bl. italienske Landskaber. N. Poillyexcudit. Ætstryk. Tværfolio. Hæftet.2061. Sammlung der schonsten Rheinansichten am Mainz &Colin, gez. und gest. von J. J. Tanner. Mamz1840. 18 Bl. i Mappe, lang 4to.2062. Das Landgut Montrepos in Finnland. 1804. \o nL. H. v. Nicolay, med 12 lithograph. Bl. ogText, stift hæftet. 4to.2063. Thiele, J. M. B. Thorvaldsen og hans Værker,364 Kobbertavler med 95^ Ark Text. 4 Dele,hvoraf de to forste i Papbind, nitid. stor 4to.2064. Dansk Kunstblad, udg. af Kunstforeningen i Kbhvn.1— 3 Bind. 1836, 37, 38. Det 1ste Bindstift hæftet. 4to.2065. Bartsch, A. Le peintre graveur; å Yienne. 1803-21.21 Bind 8vo, indb.2066. — Rembrandt og hans Skole. Yienne 1797. 2 Bind.4to, indb.2067. Heinecken. Dictionaire des artistes. 4 Tomes. Leipz.1778-1790. 8vo, stift hæftet.2068. Felibien. Sur les vies & sur les ouvrages des plusexcellens peintres. 4. Tomes; med Kobbere.Londres 1705. 8vo. Læderbind.2069. Lacombe. Dictionnaire port. des beaux arts. Paris1766. 8vo. Læderbind.2070. DezalUer d’Argenville, A. J. Leben der beruhmtestenMaler. 4ter Theil, die franzosische Schule.Leipzig 1768. 8vo. Læderbind.1012071. Dandré Bardon. Traité de peinture & essai sur lasculpture. 2 Tomes. Paris 1765. 8vo. Læderbind.2072. Essai sur Farchitecture. A Paris. 1753. 8vo. indb.2073. Essai liistorique sur les arts & sur leur progrés enDannemarc. Copenhague 1778. 8vo, stift hæftet.2074. Samme Bog.2075. Carus, C. G. Briefe ilber Landschaftsmalerei. 2teAufl. Leipzig 1835. 8vo, hæftet.2076. Unger, M. Das Wesen der Malerei. Leipzig 1851.8vo, hæftet.2077. Forster, E . Briefe iiber Malerei in Bezug auf dieGemaldesammlungen zu Berlin, Dresden undMiinchen. Stuttgart & Tiibingen 1838.2078. Dialogues sur les arts. A Amsterdam 1755. 8vo, hæftet.2079. Dardent, li. J. Galerie des peintres fran^ais du Salon1812. Paris 1813. 8vo, hæftet.2080. Winkelmann’s Handbucli zur naheren Ivenntniss alteru. gut er Gemalde. Augsburg 1781. 8vo, hæftet.2081. Die Maler-Technik, von W. Krause. Berlin 1846.8vo, hæftet.2082. Notices des tableaux & autres objets d’arts exposéeså Bruxelles 1809. 8vo, stift hæftet.2083. Wiborg, K. F. Kunstudstillingen i 1841. Med 15Raderinger. Kbhvn. Reitzel. Folio, indb.2084. — Kunstudstillingen i 1844. Kbhvn. Reitzel. 8vo.2085. Anleitung zur Kunstkennerschaft oder Kunst in dreyStunden ein Ivenner zu werden. Yon Adv. Detmold.Hannover 1845. Neuer Abdr.20S6. M. D .. . Yoyage pittoresque de Paris; m. K. A Paris.8vo. Læderbind.2087. Deschamps, J. B. Reise durch Flandern & Brabantin Absicht auf die Malerey, a. d. Franz, iibersetzt.Leipzig 1771, indb. 8vo.2088. Klein, F. A. Rheinreise von Strassburg bis Diissel-


2089.2090.2091.2092.2093.2094.2095.2096.2097.2098.2099.2100.2101.102dorff. 3te Aufl. Koblenz 1839, med Kobbereog Kort. 12mo, stift hæftet.Der kleine Begleiter auf der Elbfahrt.Magdeburg1839. 8vo, hæftet.Hacker, B. Wegweiser in der Stadt Salzburg. Lille8vo, hæftet.Des Herrn Montagnys Abhandlung von den Farbenzum Porzellain- u. Email-Malen. Leipzig 1767.8vo. Papbind.Anweisung zum Mignaturmalen. 2te Aufl. Leipzig1753. 8vo, hæftet.Ilampel. Die Restauration alter Gemiilde. Weimar1846. 8vo, hæftet.Welsclu Vollst. Anweisung z. Restaur. der Gemalde.Qwedlinburg u. Leipzig 1834. 8vo, hæftet.Lucanns. Griindliche u. vollst. Anleitung z. Erhaltung,Reinigung und Wiederlierstellung der Gemalde.Halberstadt 1832. 8vo, hæftet.Ueber den Gebrauch des Fernis in der Mahlerey.Sendschreiben des Pli. Hackert an Hamilton, ausd. Ital. von F. L. R. Dresden 1800. 4to, hæftet.Bossen, A. Grundl. Anweisung zur Radier- u. Etz-Kunst. Nurnberg 1719. m. Kobbere. 8vo, indb.Ursin $ Hetsch. Begyndelsesgrunde i den geometriskeTegnelære; med 48 Tegninger i 7 Tværfol.Hæfter. Kblivn 1828.Hetsch, G. F. Grundtræk af Tegnekunsten, til Brugved Elementar-Underviisningen, med Forklaringpaa 24 Bl. Kblivn 1836. Tværfolio.Eckersbcrg, C. W. Forsog til en Underviisning iPerspectiven. Kbhvn 1833. Fol., hæftet.Petersen, J. D. Udvalgte Partier af galleriet paarunde Taarn. 21 Bl. Kbhvn. 1845. 4to iOmslag.1032102. Petersen, J. Z>., Samling af Elementår-Studier efter antikeKar og Ornamenter. Kbhvn. 1841. 8 Bl. Folio.2103. — 12 Bl. (Gram?) henhørende til et Værk omSøileordenerne.2104. Icones sive imagines virorum literis illustrium recensenteNicolao Reosnero carento Bernando Fabino.Argentoreti 1587. Med mange Portraiter, Træsnit.I samme Bind tillige:. M. V. Martialis epigrammatonlibri duodecim, Basiliæ apud. Petrum Pernam1559. 8vo. Læderbind.2105. Mesallotheca Valicane Michaelis Mercati, ved J. M.Lancisius. Romæ 1719, illust. med mange Kobbere.Folio. Pergamentbind; meget godt conserveret.2106. Werlauff. Historiske Efterretninger om det store kgl.Bibliothek i Kbhvn. 1844. 8vo. hæftet.2107. Spengler, J C. Artistiske Efterretninger. Kbhvn.1818. 8vo. hæftet.2108. — Samme Bog. Do.2109. Baclen, Torkel. Om det saakaldte Solens Billede paaen antik Marmortavle i Rom, med Titelkobber.Kbhvn. 1794. 8vo. hæftet.2110. — Et kort Begreb af det græske Maleries Historie.Kbhvn. 1825. 8vo. hæftet.2111. — Mærkelige Omstændigheder i de Gamles og NyeresKunst. Kbhvn. 1821. 8vo. hæftet.2112. Friedrich. Die Landschaftsmaler. Dresden 1841, medhans Portrait. 8vo. hæftet.2113. Joh. Neudorffers Nachrichten v. d. vornehmsten Kiinstlernu. Werkleuten in Niirnberg u. s. w. medPeter Yischers Portrait. Nurnberg 1828. 16mo.hæftet.2114. Reliqvier von Alb. Durer, med dennes Portrait. Nurnberg1828. 16mo. hæftet.2115. Niirnbergsche Denkbliitter, med Afbildning af A. Durers


104Monument som Titelkobber. Nurnberg. CampesOfficin, 16mo. hæftet.2116. Thiéle, J. M. Geschichte der konigl. Kupfersticlisammlungin Copenhagen. Leipzig 1835. 8vo.hæftet.2 1 1 7. _ Catalogue de la lre section du Cabinet royaldes Gravures å Copenhague. 1844. 8vo.2118. Spengler, J. C. Catalog over det kongl. Billedgalleripaa Christiansborg. Kbhvn. 1827. 3 Dele, stifthæftet. 8vo.2119. Notice des tableaux, exposés dans la Galerie Napoleon.Paris 1810, hæftet, 8vo.2120. Verzeichniss der k g l. Sachsischen G e m a ld e -Galer ei zuDresden v. Fried. Matthai. Dresden 1837. hæftet.2121. Sach- und Ortverzeichniss der kgl. Sachs. Gem. Gal.zu Dresden. 1822, hæftet, 8vo.2122. Verzeichniss der kgl. Bildergall. zu Munclien nachd ern eu en E in rich tu n g. 1825. 8vo. hæftet i Papbind.2123. Fortegnelse over Kunstacademiets Bog- og Kobberværksamling.Kbhvn. 1831. 8vo.2124. Le Maire, C. L . 4 Fortegnelser over det kgl. Billedgallerii Kbhvn. for 1836, 1844, 1845, 1840.2125. — 3 Verzeichnisse der Gemalde der kgl. Bildergallereyin Kopenhagen fi'ir 1834, 1839, 1846.2126. Verzeichniss d. Bildergallerei des Prinzen Eugen, inMiinchen. 1825. 8vo. hæftet.2127. Die Kunstsammlung des Freiherrn von Rumohr, beschreib.dargest. von J. G. A . Tenzel. Lubeck1846. 8vo. hæftet.2128. Samme Bog med Auctionspriserne.2129. Verzeichniss der Sammlnng von Oehlgcmåldcn desHerrn Bugge (als Mannscript fur Frennde). Kbhvn.1829. indb.2130. Fortegnelse over Geheime-Statsminister Grev Otto af105Thotts Samling af Malerier og Kobbere, Haandtegninger,m. m. Kbhvn. 1787. 8vo. hæftet.2131. Fortegnelse over den Bodendickske Malerisamling.Kbhvn. 1825. 8vo. hæftet.2132. Et Bundt Cataloger over det kgl. Kunstacademies aarlige,samt andre offentlige Kunst-Udstillinger i Kbhvn.,for Aarene 1794, 1817, 1820, 1822, 1826-1828, 1830-1833, 1835, 1837-1838, 1840-1854.2133. Et do. do. over Kunstudstillinger i Stokholm, Hamburg,Magdeburg, Nurnberg, Dresden og Frankfurtam Main.2134. Et do. do. over Kunstauctioner, afholdte i Kbhvn.2135. Et do. do. over lignende, afh. i Hamburg & Leipzig.2136. Catalog von Kunstsachen & Buchern des Herrn R. Weigelin Leipzig.213/. B aner oft, G. De forenede Staters Historie, oversat afChr. Wulff. Tidsrummet fra 1492 til 1748.11 Hæfter. 8vo.2138. Behrmann, II. Grundrids af en historisk -topograph.Beskrivelse af Roeskilde, især dens Domkirke ogdennes Monumenter. Kbhvn. 1832. 8vo.Papbind.2139. Ih feland, C. TF. Die Kunst das msclil. Leben zuverlangern. Jena 1798. 8vo. Papbind.2140. B uil, O. A. E. Kort over Bregentved Have ogLystanlæg 1835.Institut).(C. Henckels lithographiske2141. Henckél, C. 6 Blade med kalligraphiske Fortegninger,hvoraf nogle beskadigede.2142. 2 Bl. Kobbere, fremstillende forskjell. Arter af Conchylier,endeel beskadigede.


IX.106GipsafstObninger o. desl.2143. Thorvaldsen. Fragment af et qvindeligt Hoved. Terracotta.2144. Portraitbuste af Professor Freund. Gips.2145. Kolber g, A. Do. af Professor Weyse. Do.2146. Quitschreiber, A. Do. af Oehlenschlagei. Do.2147. Herbst, A. F rh En Ko med sin Kalv. Do.2148. 2 Masker. Do.2149. En Samling Gipspaster.X. Maler- og Restaurations-Apparater,Menbier, ni. ni.1072165. 2 Stene og en Lober.2166. 1 do. af Glas med Lober.2167. 1 Spændramme.2168. 1 Apparat til Transport af Radeerplader.2169. 1 Memiusk Apparat.2170. 1 større og 2 mindre forgyldte Rammer.2171. 3 Rammer med Glas.2172. 1 stort Strygebrædt.2173. 1 mindre do.2174. 3 do. do.2175. 2 do. do.2176. Endeel Værktoi og Restaurations - Apparater.2177. 3 Palletter.2178. Endeel Malerredskaber.2179. 1 Lineal.2180. 2 mindre do.2181. 1 Slibesteen i Trug.2150. 1 stort Staffeli.2151. 1 do. do.2152. 1 do. do.2152b. 1 do. do.2153. 1 mindre do.2154. 1 do. do.2155. 1 do. do.2156. 1 do. do.2157. 1 do. do.2158. 1 Perspectiv- Octant med Stativ.2159. 1 andet Perspectiv - Apparat.2160. 1 Maler -Paraplay.2161. 1 do. Speil.2162. 1 do. Skammel.2163. 1 j=stort Stk. spartiet Lærred.2164. 1 mindre do. samt et do. med en Optegning.2182. Et rundt Spisebord, med Tilsætning, til 14 Couvert2183. En Mahogni Piedestal med 14 Skuffer.2184. En stor Reol til Boger og Portefeuiller.2185.2186.2187.2188.2189.2190.2191.Portefeuiller.En Cartonmappe i Bogform,do.do.do.do.do.do.


1082192. 1 stor Portefeuille.2193. 1 mindre do.2194. 2 do. do.2195. 2 do. do.2196. 2 do. do.2197. 2 do. do.2198. 2 Tegnemapper.2199. 1 dobbelt do. og nogle Papbind.Tillæg til Malerierne.(sælges efter Malerierne pag. 8, Nr. 156.)2200. Klippefuldt Landskab med Udsigt til den fjerne Baggrund.(Forg. Ramme). 2'8£" br. 2' h.2201. Christus paa Korset. Blindramme. 3'3^" br. 4'8£" h.2202. En ung Qvinde, som lader sig spaae. j2^" br. 2'8" li. ( uden Blind_2203. Tvende mandi. Portraiter, Brystbilleder, i ramme.2' br. 2'4" h. )Tillæg til Kobberværterne.(sælges efter Nr. 2142 foran.)2204. Hogarths Værker, den originale engelske Udgave,med Text.

More magazines by this user
Similar magazines