bilag 1 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

bilag 1 - Energitilsynet

ENERGITILSYNETBilag 1d. 24. juni 2010Energicenter El4/0720-0200-0096/LRForskel mellem den nuværende model og den opdateredemodelDen økonomiske reguleringsmodel er blevet ændret på en række punkter.Disse ændringer har også betydet, at modellen er betydeligt mere kompliceretend den nuværende økonomiske reguleringsmodel. Kompleksiteten erøget som følge af at:ENERGITILSYNETsekretariatsbetjenes afKONKURRENCESTYRELSENCentrene for Energi• Der nu opereres med forskellige standardlevetider på de forskellige aktivkategorier,hvorimod den nuværende model kun opererede med enlevetid på 40 år for alle aktiver.• Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne mv. er pristalsreguleret meddet såkaldte reguleringsprisindeks, som også bliver anvendt til at pristalsregulerenetselskabernes indtægtsrammer. Reguleringsprisindekseter gennemsnittet af lønindekset ILON2 og materialeprisindeksetPRIS10. Dette indeks giver en mere retvisende udvikling i selskabernesdrifts- og vedligeholdelsesomkostninger end en konstant inflation på 3pct., som i den nuværende model.• Nye indtægter samt drifts- og vedligeholdelsesomkostningernes påvirkningpå indtægtsrammereguleringen behandles nu separat i stedet forsom en del af den reguleringsmæssige anlægssaldo og justeres med reguleringsprisindeksetén gang om året.• Modellen er forberedt til, at der kan tilføjes nye, fremtidige aktivkategorier.• Modellen nu også korrigerer for sparede omkostninger til fornyelse,hvor dette er relevant.Ovenstående har en række tekniske implikationer, som gør modellen betydeligtmere kompliceret end den nuværende model. For at lette netselskabernesansøgning om nødvendige nyinvesteringer er der derfor udarbejdet et


2/2separat lille regneark, som netselskaberne skal udfylde og sende til Energitilsynetssekretariat. Et netselskab skal indberette de relevante omkostningerog aktivkategorier for den nødvendige nyinvestering. Dvs. hvor meget dennødvendige nyinvestering har kostet at gennemføre, hvor mange km kabelmv., der indgår i investeringen osv. Netselskabet behøver dermed ikke at foretageen egentlig beregning af den forhøjelse af indtægtsrammen, som netselskabetmodtager ved en nødvendig nyinvestering

More magazines by this user
Similar magazines