13.07.2015 Views

Horne Ny Sommerland - Lilje-huset A/S

Horne Ny Sommerland - Lilje-huset A/S

Horne Ny Sommerland - Lilje-huset A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Horne</strong> <strong>Ny</strong> <strong>Sommerland</strong>Du har nu muligheden for at gøre etrigtigt godt køb på det naturskønne<strong>Horne</strong> <strong>Sommerland</strong>. Et attraktivtsommerhusområde med kort afstandtil hyggelige Fåborg.Drømmer du om et helt nyt fritidshusi et enestående design, hvor duendda selv kan være medbestemmendeomkring størrelse, indretningog materialevalg, så er chancender nu.Vi sælger 3 ubebyggede fritidshusgrundei nyere udstykning ved<strong>Horne</strong> <strong>Ny</strong> <strong>Sommerland</strong> til absolutfordelagtige priser. Grundene er allehøjtbeliggende i kuperet landskabog optimalt orienteret mod sydmed et lille ”mægler-kig” til det sydfynskeøhav.Grundene sælges med <strong>Lilje</strong>projekterefter nærmere aftale. Alternativtkan de købes uden byggepligtmod tillæg i prisen.


<strong>Horne</strong> <strong>Ny</strong> <strong>Sommerland</strong>Bogøvej251220 m 2 Bogøvej 25 kr. 400.00027 Bogøvej 27 kr. 425.0001217 m 2 Bogøvej 29 SOLGT29Bemærk!N SOLGT Grundene kan købes uden byggepligtmed tillæg på kr. 40.000


FaktaAdresseBogøvej 25, 27 og 29<strong>Horne</strong> <strong>Ny</strong> <strong>Sommerland</strong>5600 FaaborgMatrikelMatrikel nr. 5 fæ, 5 ga og 5 gc <strong>Horne</strong> By, <strong>Horne</strong>Zonestatus og arealUbebyggede sommerhusgrunde fra 1213-1220 m 2Ejendomsvurdering / ejendomsskatEj selvstændig vurderet.SalgsprisFra kr. 400.000 – 425.000ByggepligtGrundene sælges med byggepligt til de angivnepriser. Bemærk! Grundene kan købes uden byggepligtmed tillæg på kr. 40.000 i den kontante købesum.Der underskrives købsaftale på køb af grunden.Grunden overtages snarest efter aftalens indgåelseog inden byggeriet påbegyndes. 3 dage efter underskriftindbetales kr. 40.000 på deponeringskonto isælgers pengeinstitut. Restkøbesummen deponerespå overtagelsesdagen ligeledes i sælgers pengeinstitut.Beløbene frigives til sælger, når der foreliggeranmærkningsfrit tinglyst skøde. Sælger udarbejderkøbsaftale. Sælger varetager handlens berigtigelseog udarbejdelse af skøde for egen omkostning.Stempel og tinglysning betales af køber.Der indgås samtidig særskilt entrepriseaftale med<strong>Lilje</strong>-<strong>huset</strong> A/S vedrørende opførelse af et byggeprojektpå grunden jf. <strong>Lilje</strong>-<strong>huset</strong>s brochurer ogsalgsbetingelser. Grundene kan dog købes udenbyggepligt med tillæg af kr. 40.000 i den kontantekøbesum.KloakOmrådet er offentlig kloakeret afsluttet med skelbrøndpå grunden. Tilslutningsbidrag er betalt.VandVand ført ind på grund afsluttet med stophane. Tilslutningsbidrager betaltElElboks ved vej. Tilslutningsbidrag er betalt.AndetDet påhviler grunden, at den til enhver tid værendeejer skal afholde andel af omkostning til asfalteringaf fællesvej med kr. 37.500 inkl. moms. Beløbet erinkluderet i ovenstående salgspriser og modregnessåledes ved køb.VejPrivate fællesvejeGrundejerforeningDer er pligt til medlemskab af grundejerforeningServitutter2006 Lokalplan nr. 4.112KørselsvejledningSommerhusområdet ved <strong>Horne</strong> <strong>Ny</strong> <strong>Sommerland</strong> påden sydlige side af halvøen <strong>Horne</strong>. Kør ad hovedvej8 fra Faaborg mod Bøjden. Efter <strong>Horne</strong> by drejes tilvenstre af Almarksvej og for enden af den igen tilvenstre af Egsgyden. Drej nu første gang til højre afLyøvej og kør ned mod vandet. Første vej på højrehånd er Bogøvej.


ProjektforslagProjektforslag 1Bogøvej 25Fyrbo Classic 63 kampagnemodelifølge særskilt brochureblad* kr. 719.000Ændring af tagbelægning til rødevingetegl RT 806 kr. 12.000Ekstra meter udvendig kloak, vandog el (ekstra 20 m pr. enhed), anslået kr. 20.000Planering og ekstra sokkel, anslået kr. 5.000Bygningsmæssige udlæg, anslået kr. 15.000Ejendommen Bogøvej 25 kr. 400.000Skødeomkostninger kr. 4.000Kontant anskaffelsessum kr. 1.175.000* Kampagnemodel kan ikke kombineres med projektsalgsrabatProjektforslag 2Bogøvej 29Nordsø 94 ifølge prisliste 12NV kr. 1.087.000Ændring af tagbelægning til rødeVingetegl RT 806 kr. 18.000Ekstraudstyr i form af laminatfliser ikøkken/entre, luft-luft varmepumpesamt vaske- og opvaskemaskine kr. 36.000Planering og ekstra sokkel, anslået kr. 8.000Udvendig kloak, vand og el inkl.30 m stikledninger pr enhed, anslået kr. 60.000Projektsalgsrabat (5 %) på hus kr. - 61.000Bygningsmæssige udlæg, anslået kr. 21.000Ejendommen Bogøvej 27 kr. 425.000Skødeomkostninger kr. 4.000Kontant anskaffelsessum kr. 1.598.000<strong>Lilje</strong>-<strong>huset</strong> A/S ● Jarlsberggade 10 ● 5000 Odense CTlf. 66144677 ● fax 66142247www.lilje-<strong>huset</strong>.dk ● lilje-<strong>huset</strong>@lilje-<strong>huset</strong>.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!