nieHaslund-Hus.

kunstbib.dk

nieHaslund-Hus.

lKÉhéjktllPlUdOUI HOIIIlfbuunmaunuitnikiønuncdOROuuiaS r a f i r øæ * . m y gKRISTUS1 TEMPLETMiniatur fra omkring 1450 — 1475


CONRADtNE REVENFELDT1684 - 1770gift med Geheimearkivar, Oversekretær Frederik Rostgaard


MINIATUR UDSTILLING


MINIATUR UDSTILLINGInieHaslund-Hus.HnsLunDshEYiinri


Ben gamle Øaarbs Ibistode.j g S ^§StJ||p « jiff J HPSUNSTKNDUSTRIDIcHaslundtMusMASUiND • HEYMAIt.®stergat>e 15.Det er ikke første ©ang, at bet gamle 1buø paa ©stergabe 15 rummer"Kunst inbenfor sine /ifoure. 5 ÆMbten af Det I7be Barbunbrebe købteben berømte Carl von Æ>anbern ©aarben, ber ben ©ang bavbe takkebe©avle, og ber bavbe ban sine store "Kunstsamlinger, billige bavbe ban©æstgiveri for be fremmebe ©esanbter.Bt Barbunbrebe senere, Har 1750 ejebes ©aarben af "Københavns©uvernør, ©eneral Conrab IDilbelm Hblefelbt, ber allerebe 1757 solgteben til traktør $cbreck for 12900 ©aler. $cbreck averterer sammeHar, at „ber ber baglig opvartes meb varm $pise i og ubenfor Ibuset, ogat fremmebe "IRejsenbe og $elskaber ber kunbe bekomme tøærelser". 5fflovember 1782 stiftebes en selvstænbig jForening, ber bavbe sine Æ>øberber og beraf ftalbte sig: $elskabet i Æbabam $cbrecks ©aarb.tøet blev afbolbt store og vellgkkebe "Koncerter, særlig paa "KongensJFøbselsbag, bvor ber besuben blev afsunget en "Kantate og ubbelt præmierfor æble Ibanblinger. 1782 fil? Xokalerne berfor Xov til at bære iRavnaf "Kongens "Klub. ©aarben bar senere været benyttet som ©æstgiveriog "Klublokaler og gift i /iRarts b. H. unber iBavn af ©le "Ibaslunbs 1busover til Æøbelfirmaet Ibaslunb & 1b eg man.$ine ZTrabitioner tro, vebbliver ben gamle ©aarb at sætte "Kunsten i"Ibøjsæbet. fforuben ben permanente /Ifcaleriubstilling, bvor vore bebste"Kunstnernavne er reprcesenterebe, bærer /Ifcøbelubstillingen J5ræg afIRespekt for "Kunsten og en $magkultur, ber bels bar gaaet i Xære bosfjærne og fornemme ftiber, bels bar skabt et smukt TUbslag af en moberneCibs praktiske "Krav.


enites (DaieffæfD r o n n i n g e ng a m l i n gFørste Tavle.(Tallene angiver Rækkerne).Nr. 1. Kong Christian VIII. — 2. Kong Frederik V. — 3. KongChristian I. Kong Hans. Kong Christian II. — 4. Kong Frederik I.Kong Christian III. Kong Frederik II. Kong Christian IV. — 5. KongFrederik III. Kong Christian V. Kong Frederik IV. Kong Christian VI.Kong Frederik V. — 6. Kong Christian VII. Kong Frederik VI. KongChristian VIII. Kong Frederik VII. — 7. »Fire Generationer«. — 8. KongChristian VI. Dronning Sophie Magdalene. — 9. Dronning CarolineMathilde. Kong Frederik VI. — 10. Kong Christian VII. DronningJuliane Marie. Kong Christian VIII. — 11. Thorvaldsen.Anden Tavle.Nr. 1. Kong Carl XIV. Johan. Dronning Désirée. Kong Carl XIV.Johan. — Kong Carl XIV. Johan. Kong Carl XIV. Johan. Kong CarlXIV. Johan. — 3. Kong Oscar I. Dronning Désirée. Kong Carl XIV.Johan. — 4. Kejserinde Josephine. — 5. Kong Oscar I. Dronning Jose«phine. Dronning Désirée. Dronning Josephine. — 6. Prins Frederikaf Nederlandene (1797—1881). En Shah af Persien. — 7. Louise Au«gusta Vilhelmine Amalia Prinsesse af Preussen (1808—70), formæletmed Prins Frederik af Nederlandene. Kong Oscar I. Prinsesse FrederikOLE HASLUNDS HUS: MØBLER


8af Nederlandene. — 8. Kong Oscar II. Dronning Louise. Kong CarlXV. — 9. Dronning Louise. — 10. Kronprinsesse Louise af Danmark.Dronning Louise. Hertug Carl af Sodermanland og KronprinsesseLouise af Danmark.Tredje Tavle.Nr. 1. »Aurora«. Kopi. — 2. Prins Eugen af Leuchtenberg (1781 —1824). Correggios (?) Magdalene. Dronning Stéphanie af Portugal. —3. Prins Eugen af Leuchtenberg. Kejserinde Josephine. Napoleon I.Kejserinde Josephine. Prins Eugen af Leuchtenberg. — 4. DomPedro I. af Brasilien. Kejserinde Amélie af Brasilien (1812—1873),født Prinsesse af Leuchtenberg. — 5. Kong Maximilian I. af Bajern.Dronning Louise af Preussen. — 6. Dom Pedro I. Kejserinde Amélieaf Brasilien. Dom Pedro I. — 7. Kejserinde Amélie af Brasilien.Donna Amélie af Braganza. — 8. Dom Pedro I. Kejserinde Amélie.— 9. Dronning Josephine. — 10. Kong Ludvig I. af Bajern. PrinsMax af Leuchtenberg. — 11. Prinsesse Theodolinde af Leuchten«berg (1814—57), formælet med Hertug Vilhelm af Urach, Greve afWiirttemberg. Dronning Josephine. — 12. Magnus Gabriel de la Gardie.Marie Euphrosyne af Pfalz. — 13. Kejser Nicolaus I. af Rusland. —14. Otto Vilhelm Greve Konigsmarck (1639—88), Generalguvernør iPommern, venetiansk Generalissimus. Marquis Spinola. — 15. EbbaBrahe. — 16. En Shah af Persien. Per Banér (-J- 1644). — 17. Denhellige Brigitte. — 18. Vicomte Alexandre de Beauharnais (1760—94),fransk General. Baptiste Bernadotte, Kong Carl XIV. Johans Fader.Fjerde Tavle.Nr. 1. Dronning Josephine. — 2. Kong Gustav III. Kejser Jo«seph II. — 3. Kong Carl XIII. af Sverige. — 4. Kong Gustav III. KongCarl XIII. — 5. Dronning Louise af Preussen. — 6. Dronning Amélieaf Frankrig. Kong Carl XIII. Hertug Christian August af Augusten«borg (f 1810), svensk Tronfølger. — 7. Madame Elisabeth af Frank«rig. — 8. Kejserinde Catharine II. af Rusland. Kong Carl XIII. —9. Dronning Sophie Magdalene af Sverige. — 10. Dronning Louise afMODERNEMØBLER


9Preussen. — 11. Kejser Alexander I. af Rusland. Kong Gustav III. —12. Kong Frederik Wilhelm af Preussen. Dronning Louise af Preusssen. — 13. Kejser Nicolaus I. af Rusland. Dronning Elisabeth afPreussen. Kejserinde Alexandra af Rusland. — 14. Dronning Elisabethaf Preussen. Kong Gustav IV. Adolf. Kong Frederik Wilhelm IV. afPreussen. — 15. Czar Peter den Store. Johan Tzerklas, Greve Tilly(1559—1632). Kejserinde Catharina I.Femte Tavle.Nr. 1. Kong Gustaf I. Vasa. Kong Erik XIV. Karin Månsdotter.Cecilia Månsdotter af Eka (f. o. 1476 1521 i Blaataarn), g. m. ErikJohanson (Vasa), Gustaf I. Vasas Moder. Kong Johan III. AlessandroFarnese (?). — 2. Kong Sigismund. Kong Carl IX. Gustav II. Adolf.Gustav II. Adolf. Lennart Torstenson (1603—51), svensk Feltherre ogRigsraad. — Dronning Christine. — 3. Kong Carl X. Gustav. KongCarl XI. Kong Carl XII. Kong Carl XII. Grev Nicodemus Tessin.Czar Peter den Store. Kong Gustav II. Adolf. Kong Carl X. Gustaf. —4. Dronning Ulrikke Eleonora. Kong Frederik I. Ulrikke Eleonora.Kong Adolf Frederik af Sverige. — Arveprins Frederik af Danmark medDatter Prinsesse Juliane Sophie. Arveprinsesse Sophie Frederikke medhendes Søn, senere Kong Christian VIII. som Barn. — Lade pinx.Raadhusmusæet.Nr. 2 Peder Norden Sølling (1758—1827), Kommandør, Bombebøsssens Stifter. — P. Ipsen pinx.» 3 Peter Fenger (1712—74). — P. Ipsen pinx.» 4 Ole Rømer (1644—1710), Professor, Astronom.» 5 Andreas Kellinghusen (—1719), Urtekræmmer.Nr. 6. Anonym Udstiller.Ramme 1.Midterbillede: Frederik v. Walter (1649—1718), Gehejmeraad;ledsagede Kong Frederik IV. til Italien 1708—09, hvor Billedet erOLE HASLUNDS HUS: MØBLER


10malet. W. er fremstillet som Johannes den Døber, og Billedet skalhave været en Gave til en Nonne. — Derunder: Johan TheodorusHolm de Holmskjold (1731—93), Gehejmeraad, Kabinetssekretær ogHofchef hos Enkedronning Juliane Marie, Direktør for den kgl. Por*cellænsfabrik, med Datter Juliane Marie de Holmskjold (1779—1814),g. m. Kontreadmiral Cornelius Wleugel. Udført i den kgl. Porcellæns*fabrik som Gave til Fru Sophie Magdalene de Holmskjold, fødtSchrødersee (1746—1801) paa hendes Fødselsdag 1785. — Derunder:Peter Fenger (1719—74), Grosserer, malet af Jens Juel. — Øverst tilVenstre: Povl Løvenørn (1751 — 1826), Admiral. — Kong Christian IV;Kopi af Vantore efter en Miniature i Holmens Kirke. — Kong Chrisstian VIII; Profilportræt. — Kong Frederik VII som ung (yderst tilvenstre forneden. — Yderst til højre forneden: Oberst Neergaard,Profilportræt. — De øvrige Portrætter ubekendte.Ramme II (Emaillebilleder).Midtbillede: Prinsesse Charlotte Amalie (1706—82), malet somHyrdinde. J. Brecheisen pinx. 1761. — Til venstre: Kong Christian VI.— Til højre: Kong Frederik V. — Foroven til venstre: Ubekendt; J.Barbette pinx. 1690. — I Midten Czar Peter den Store. — Til højre:Dronning Juliane Marie; Emaille paa Guld; sign. Brecheisen pinx.Copenhagen d. 31. Martzii 1760 (Kong Frederik V.s Fødselsdag). —Derunder til venstre: Kong Christian VII. — Nederst til venstre:Kong Christian V; Prieur pinx. 1679. — I Midten øverst: Ubekendt;J. Barbette pinx. 1699. — Nederst: Ubekendt; C. Ruch pinx. — Nedersttil højre: Kong Christian IV.Ramme III.Øverste Række: Til venstre: Louise Theodota født v. Warn*stedt (1777—1835), g. m. Greve Hannibal Vilhelm WedelkWedellsborg.— I Midten: Kong Frederik III, Profilportræt paa Perlemor; Kopi afV. Erichsen efter Original paa Rosenborg. — Til højre: Ubekendt. —I Midtrækken: Til venstre: Dronning Sophie Magdalene. — Til højre:ANTIKEMØBLER


11Kong ChristianVI. — Midterst: Ubekendt; Fraenckel pinx. — NedersteRække: Tre Portrætter af Ubekendte.Ramme IV.Midtbilledet Portræt af en Ubekendt. Overfor dette: Hans AdolfBrorson (1694—1764), Biskop, Salmedigter; Kopi af Vantore. — Tilhøjreherfor: Dronning Juliane Marie. — Nederst til venstre: ChristianGyldenløve (1674—1703). — Til højre: Hans Løwenhjelm (1627—99),General. — Vilhelm Adolf Muller (1733—1816), afmalet i blaa Kjolemed gul Kantning; Selvportræt. — Rasmus Garboe (1699—1784), Præst.— De øvrige Portrætter ubekendte.Ramme V.Kong Frederik V og Dronningerne Louise og Juliane Marie. —Midtbilledet ubekendt. — Mellemste Række: Kong Frederik V ogDronning Juliane Marie. — Nederste Række: Kong Gustaf III ogDronning Sophie Magdalene.Ramme VI.Øverste Række: Magdalene Margrethe født Fenger (1770—1818),g. m. Kaptajn i asiatisk Kompagni Mouritz With. — Frederik v.Bardenfleth (1734—1800), Gehejmeraad. — Portræt af en Ubekendt.— Mellemste Række: Andreas Fenger (1764—1806), Regimentskirurg;Kopi af Vantore. — Hans (?) Greve Schack til Schackenborg. —Gundelach Møller (1797—1875), Professor med. — Nederste Række:Peder Andersen Winstrup (1605—79), Biskop i Skaane. — Erkesbiskop Hans Svane (1606—68). — Kong Christian VII; Greve pinx.Ramme VII.Øverste Række: Rasmus Fenger (1761—1825), Sognepræst vedVor Frelsers Kirke; Vantore pinx. — Waldemar Greve DanneskjoldsLøvendal (1700—55), Marskalk af Frankrig. — Jochum Reimer Fenger(1743—1802), Præst. — Mellemste Række: Carl Vilhelm Jessen (1764— 1823), Admiral; paa Bagsiden hans Hustrus Billede. — Kong FrederikOLE HASLUNDS HUS: MØBLER


12IV. — Portræt af en Ubekendt. — Nederste Række: Kaptajn Yate,i engelsk Tjeneste i Indien. — Kong Christian VIII. Møller pinx. —Niven; Kaptajn i den engelske Marine.Ramme VIII.Øverste Række: Frederik Vilhelm v. Gottberg (1775—1808). —Erhard Høeg (1760—1818), Købmand. — Julie Henriette v. Wolf«ramsdorff ("f 1862), trolovet med F. v. Gottberg. — MellemsteRække: Simon de Brosseronde, portugisisk og fransk Generalkonsuli Helsingør. — Førnævntes Hustru. — Magdalene Louise født Hoff?mann (1756—1837), g. m. Kaptajn Daniel Henrik v. Wolframsdorff. —Nederste Række: Generalkonsul Brosseronde. — Johan Henrik Høeg(1761—1823), Birkedommer. — Daniel Henrik v. Wolframsdorff (1750— 1785), Kaptajn.Hr. Cand. phil. Carl Aabye.Nr. 7 Johan Lorentz Sahl (1730—1827), Kancelliraad. — Malet o.1770.» 8 Samme. — Malet af Poul Ipsen 1793.» 9 Anna Christine født Hamilton (1788—1827), førnævntes Hustru.Malet 1772.» 10 Samme. — Farvetegning, vistnok af Poul Ipsen.Nr. 11 Dameportræt.Hr. Malermester J. Chr. Adrian.Fru Grevinde Ahlefeldt-Laurvig Bille.Nr. 12 Frederik Sigfred Baron BillesBrahe (1799—1871).» 13 Marie født v. Biilow (1805—69) g. m. førnævnte.» 14 Guldring med to (double face) Miniaturer af Kong Frede«rik II. og Kong Frederik Vilhelm af Preussen.TÆPPER


13Fru Grevinde Polly Ahlefeldt Laurvig.Nr. 15 Vifte med Miniatur. Har tilhørt Gehejmeraadinde Classenfødt Scheel.» 16 Frederik Ludvig Vilhelm Greve Ahlefeldt Laurvig til Grev«skabet Langeland (1817—89).» 17 Sølvfiligran«Æske med Portræt af Georges Brown (1773—1818),Overkrigskommissær, Politimester paa St. Thomas.Hr. Kontorchef August Arlaud.Nr. 18 Pierre Fine (1758—), fra Genua, Læge.» 19 Fran^ois Arlaud (1779—1862), Konsul i Helsingør.» 20 Jaqueline født Fine, førnævntes Hustru.» 21 Suzanne født Jurine, g. m. Louis Ami Arlaud.» 22 Madame J. E. Fine født Plan.» 23 Bartolozzi, engelsk Kobberstikker.» 24 Fyrstinde Løwenstein. — Kopi efter Maleri af Massot (Genua).» 25 18 Miniaturer af ubekendte, ligesom de foranstaaende maledeaf Louis Ami Arlaud.Frk. O. Bagge.Nr. 26 Sanderumgaard. — Malet af O. O. Bagge, da han sammenmed Eckersberg i Sommeren 1806 gjæstede Joh. v. Biilow.Hr. Professor Chr. Barnekow.Nr. 27 Kejser Frantz I. af Østerrig. — Kopi af H. Plotz efter Ra«phael Mengs.» 28 Kejser Leopold II. af Østerrig. — Ligeledes.» 29 Charlotte Dorothea Biehl (1731—88), Forfatterinde.» 30 Michael Skjelderup (1769—1852), Læge.» 31 Dameportræt.» 32 Dameportræt. — »H. v. Plotz pinx. 1796«.» 33 Tornekronet Christus. — »J. Gylding pinx.« (Kunstneren døde1765).OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


14Nr. 34 Læsende Madonna.» 35 Læsende Olding.» 36 Citharspillende Dame.» 37 Mandsportræt.» 38—39 »Synet og Hørelsen«.Nr. 40 Et russisk Helgenbillede.Hr. H. A. Bauditz.Frøken Bauditz.Nr. 41 Kong Christian VII. og Dronning Caroline Mathilde.» 42 Italiensk Billede fra c. 1850.Hr. Revisor Bech.Nr. 43 Kristus som tolvaarig. — Miniatur paa Porcellæn; Kopi.Fru Olga Behrens.Nr. 44 Liepmann Fraenckel (1772—1857), Miniaturmaler. — Selv«portræt.» 45 Førnævntes Hustru. — Malet af samme.Nr. 46 Dameportræt.» 47 Herreportræt.Hr. Møbelhandler J. J. Bentzen.Fru Kammerherreinde F. Bille.Nr. 48 En Vifte. — Dubois Daveners pinx.» 49 Frøken Siegfriede Bille.» 50 Frøken Emerentze Bille. — Malede af en amerikansk Kunst«nerinde.» 51 Frederikke Vilhelmine Bornemann (1770—1851), g. m. Gehei«mestatsminister, Admiral Steen Andersen Bille.» 52 Eleonore Baronesse Selby.MØBELBETRÆK


15Nr. 53 Herreportræt.» 54 Herreportræt.» 55 Dameportræt.» 56 Dameportræt.Hr. Lieutenant Osvald Bjerring.Nr. 57 Peder Bjerring (1780—1835), Ejer af Lundbygaard.» 58 Iver Bjerring (1788—1832), Købmand.Hr. Kammerherre, Baron Axel Blixen Finecke.Nr. 59 Etui med Portrætter af Arveprins Frederik af Danmark ogGemalinde Sophie Frederikke født Prinsesse af Meklenborg*Schwerin.» 60 Landgreve Vilhelm af Hessen og Gemalinde Prinsesse Charlotteaf Danmark.» 61 Landgreve Vilhelm af Hessen.» 62 Et Etui af Elfenben med to Miniaturer, forestillende Land«skaber.Nr. 63 Portræt af en ung Pige.Hr. Gotfred Boisen.» 64 Portræt af en lille Dreng. — Begge malede af Heinrich Møller.Nr. 65 Portræt af en ung Dame.Hr. fhv. Boghandler Bides.Frøken Christiane Borries.Nr. 66 Johann Adolph Schinmeier (1733—96), Dr. theol., General«superintendent i Lybek.» 67 Marie Magdalene født Meyer (1734—1820), førnævntes Hu«stru, og Gustav Borries (1812—60), Inspektør ved polytek«nisk Læreranstalt (malet som Barn). — Aldenrath pinx.» 68 Christian Ludvig Liitken (1750—1813), Grosserer.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


16Nr. 69 Marie Juliane født Schinmeier (1765—1832), førnævntes Hustru.» 70 Samme.» 71 Carl Philip Borries (1779—1840), Grosserer.» 72 Barneportræt.Fru Henriette Bruun.Nr. 73 Niels Ryberg (1725—1804), Konferensraad, Storhandlende.Enkefru Budde.Nr. 74 Peter Lothar Oxholm, Kaptajn i Flaaden.Hr. Kammerherre Otto Bull.Nr. 75 Johan Ernst Gunnerus Bull (1767—1840), Præst.» 76 Mandsportræt. — Knoop pinx.» 77 Tizian.Hr. Grosserer Birger Christensen.Nr. 78 Dameportræt.» 79 Herreportræt.Frk. A. Demant.Nr. 80 Conrad Chr. Hornung (1801—73), Pianofortefabrikant.» 81 Caroline født Mau (1807—91), forriges Hustru.Fru Kommandørinde A. v. Drechsel.Nr. 82 Nicolai Theodor de Ployart (1741 — 1821), Gehejmekonferens*raad. — Russisk Kunstner.Nr. 83 Amor og Gratierne.Fru E. Eegholm.Hr. Kvartermester H. Egede-Andersen.Nr. 84 Franziska Lentz (1776—1854), Godsejerdatter fra Bøhmen,g. m. K. K. Regeringsraad Burghart i Wien.KUNSTFLIDSFORENINGENSHA ANDVÆVNINGER


17Nr. 85 Sophie Theresia Josephine født Burghart (1820—70), g. m.Proprietær H. P. Petersen.Stamhuset Egholm.Nr. 86 General v. Haffner med Familie.» 87 Baronesse Taube.» 88 Herreportræt, forestillende et Medlem af Familien Haffner.» 89 Portræt af en Dame af Slægten Haffner.Hr. Greve Augustin Ehrensvård.Nr. 90 Carl August Greve Ehrensvård (1745—1800), Generaladmi«ral. — Gillberg pinx.» 91 Samme. — Silhouet paa Guldbund.» 92 Sophie Louise Eleonore Grevinde Sparre (1761 — 1832), før«nævntes Hustru.» 93 Carl August Friherre Ehrensvård (1749—1805), Generalmajor. —Berndes pinx.» 94 Johan Carl Natt och Dag (1698—1751), Major(?).» 95 Maria Catharine Thegner ("f 1731), g. m. Anders Greve Lejon«stedt.» 96 Agnete Sophie født Cederstolpe (1702—80), g. m. Krigskom«missær Johan Huss (?).» 97 Carl Philip Bonde (1753—1814), Oberst.» 98 Ubekendt med Ridderbaand i Harnisk og Allongeparyk.» 99 Herreportræt, ubekendt.Fru Oberstinde Eibe.Nr. 100 Portræt af en Fru Lund. — Viertel pinx.Hr. Justitsraad S. Elvius.Nr. 101 Stephen Hougaard, Student og Brændevinsbrænder. — Por«træt paa en Elfenbensdaase.» 102 Frantz Woldum (f 1821), Cand. theol., Renteskriver.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER2


18Nr. 103—104 Rasmus Lange, Skræddermester, og Hustru Rebekkafødt Tommerup.Nr. 105 Knud Tamm.Godsejer Fabricius.Frk. Mag. art. Ida Falbe-Hansen.Nr. 106 Miniaturer, fremstillende Kong Frederik IV., Kong Chri«stian VI., Kong Christian VII., Kong Frederik VI. somBarn og i ældre Alder — og Dronningerne Louise (KongFrederik V.s Dronning), Juliane Marie og Caroline Ma«thilde. — Har tilhørt Frøken Charlotte Amalie Trolle(1749—1814), Hofdame hos Dronning Caroline Mathilde(se Reverdil, Mémoires, 322, 64).Frøken Ch. Feilberg.Nr. 107 Johannes Cordia Bech (o. 1780—1844). — Malet 1801.» 108 Marie Elisabeth født Møller, førnævntes Hustru.Fru Elna Foght.Nr. 109 Christian, Prins af Danmark (udvalgt Prins), 1647.» 110 Prinsesse Magdalene Sibylle, førnævntes Gemalinde.» 111 Corfitz Ulfeld.» 112 Leonore Christine Ulfeld.» 113 Kong Frederik IV.» 114 Dronning Louise.» 115 Kong Christian VI.» 116 Dronning Sofie Magdalene.» 117 Dronning Caroline Mathilde.» 118 Hertug Frederik Christian af Augustenborg.» 119 Prinsesse Louise Augusta af Augustenborg.» 120 Dronning Marie Sophie Frederikke.GARDINER


19Hr. Cand. jur. J. V. H. le Sage de Fontenay.Nr. 121 Ernst Albrecht v. Bertouch (1745—1815), Gehejmekonferens«raad, Amtmand i Tønder.» 122 Marie Madelaine født le Sage de Fontenay (1760—1827), før«nævntes Hustru.» 123 Benjamin le Sage de Fontenay (1764—1823), Kommandør.— Kopi af L. Engmann (1894).» 124 Christiane Marie født Hecksher (1768—1824), førnævntesHustru.» 125 Jørgen Balthasar v. Winterfeldt (1732—1821), Admiral, Stifteraf Trøstens Bolig. Kopi af L. Engmann.» 126 »Chokoladepigen«.Frøken Fraenckel.Nr. 127—131 5 Portrætter af L. Fraenckel.Fru Kommandørinde L. Fugl.Nr. 132 Ulrik Nikolai Fugl (f 1867), Etatsraad.» 133 Ulrik Nikolaus Gade Fugl (1766—1816).» 134 Anna Cathrine født Sletting (1784—1811), førnævntes Hustru.Frøkenerne Gaudenzi.Nr. 135 Johan Gottlob Rothe (1730—1824), Boghandler.» 136 Hans Georg Ludwig (—1830), Boghandler, førnævntes Svi«gersøn.» 138 Herreportræt» 139 Portræt af Dr. Rieter.Frk. Hulda Gehrke.Nr. 140 Fru Choreti (1760-1853).OLE HASLUNDS HUS: MØBLER2*


20Fru M. Gram.Nr. 141 Kejser Napoleon I.» 142 Kejserinde Josephine.» 143 Arveprinsesse Caroline af Danmark.» 144 Dameportræt.» 145 Medaillon med Porcellænsplade.Fru Kommandørinde C. Grove.Nr. 146 En Vifte med 2 Miniaturer, formentlig forestillende KaptajnBalthasar Kaas og Hustru Gertrud Kaas. — Malede ca. 1770.Hr. Arkivsekretær Gerhard L. Grove.Nr. 147 Portrætter af Mulei Mohammed Ben Abdallah, Kejser i Ma


21Hr. Boghandler Carl Hage.Nr. 153 Carl Hage (1878—), Boghandler. — Malet af Frk. G. v. Kaisserstreu i Dresden 1904.» 154 Friedrich Schiller.Hr. Professor, Dr. phil. Angul Hammerich.Nr. 155 Johan Martensen (—1790—), Kammerraad, Tolder i Norge.» 156 Georg Friedrich WilhelmScheuermann(1771 —1811),Grosserer.» 157 Charlotte født Zinn (1781 — 1860), førnævntes Hustru.Hr. Etatsraad H. Hammerich.Nr. 158 Frederikke født Koés (1790—1818), g. m. Arkæologen PederOluf Brøndsted. — Malet i en Alder af 15 Aar.» 159 Holger Halling Aagaard (1785—1866), Ejer af Iselingen.» 160 Marie født Koés (1790—1858), førnævntes Hustru. — Malet14 Aar gammel.» 161 Samme. — Malet 1811.Hr. Maskinmester Chr. Hansen.Nr. 162 John Taylor, Bryggeriejer i Sunderland. — Malet o. 1800.Fru F. Hansen født Torbensen.Nr. 163 Vifte fra det 17. Aarhundrede.Generalkonsul Johan Hansen.Nr. 164 Maleren Jens Juels Forældre. — Malede af Jens Juel.Fru Louise Hansen.Nr. 165 Juliane Charlotte Schlichting (1773—1854), g. m. Præst JohanErnst Gunnerus Bull.Nr. 166 Dameportræt.Fru Feodora Hansen-Jensen.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


22Hr. Kontreadmiral V. Hansen.Nr. 167 Kirstine Marie født Giese (1802—63), g. m. Skibsfører PeterIversen Bottzauw.Hr. Kunstmaler Malthe Hasselriis.Nr. 168—182 15 Portrætter, malede paa Elfenben. — Tilhører Hr. Etats«raad Arnold Gamél.» 183 Fru Carina Raaschou. — Tilhører Hr. Overretssagfører C.Raaschou.» 184 Fru Spies.» 185 Drengeportræt. — Tilh. Hr. Kaptajn Hoff.» 186 Fru Valborg Cohen.D 187 Fru Helga Volmer. — Alle malede af Udstilleren.Frøken Marie Helper.Nr. 188 Kong Oscar I. — Malet paa Porcellæn.» 189 Fru M. Albeck født Møller. — Sign. C. P. 1827.» 190 Lauritz Albeck.Fru Gehejmeetatsraadinde E. Hennings.Nr. 191 Jean de Coninck (1781 — 1847), Kæmmerer ved ØresundsToldkammer.» 192 Samme.» 193 Henriette de Fisker (1802—39), g. m. Louis Charles Frédéricde Coninck. — G. J. Quaade fec.» 194 Louise Philipine de Coninck (1775—1851), g. m. Pastor, Dr.theol. Jean Monod.» 195 Louise Marie Christiane Jeanette de Coninck (1810—85).» 196 Sophie Henriette Cathrine de Coninck (1817—7o), g. m. Krisminalretsassessor I. I. Buntzen.» 197 Marie Christine Herløv (1789—1842), g. m. Kommandørkapstajn L. de Coninck. — Aschehoug fec.MØBLER I ALLE STILARTER


23Nr. 198 Charlotte Amalie Koefoed (1767—1865), g. m. Admiral Lo«rentz Heinrich de Fisker. — G. J. Quaade fec.» 199 Christian Duntzfelt (1762—1809), Agent, Grosserer i Kbhvn.» 200 Frøken Catharine Reiersen (1747—1819) Søster til Legat«stifteren; var døvstum.Hr. Overretssagfører Poul Hennings.Nr. 201 Christian Vilhelm Carl Hennings (1774—1843), Justitiarius.» 202 Peter Hennings (1787—1819), Sukkerraffinadør.>-> 203 Philip Mann (•{• c. 1800), Professor i Alsfeld, Hessen.» 204 Johannes Hurm (1787—1817), Læge i Libau.» 205 Antonie født Bach (c. 1790—1858), førnævntes Hustru.» 206 Johann Friedrich Gustav Hurm (1817—88), Købmand i Bremen.» 207 Dameportræt. — F. Camradt fec. 1833.» 208 Dameportræt, Søster til forrige. — F. Camradt fec. 1833.» 209 Dameportræt (paa Bagsiden Bogstaverne C. M. E.).» 210 Portræt af en ung engelsk Dame.» 211 Portræt af en ung Pige i en Hønsegaard.Hr. Grosserer Julius Herforth.Nr. 212 Matthias Herfort, Bogholder.» 213 Samme. — Portræt paa en Elfenbensdaase.» 214 Førnævntes Hustru født Anckersen.Kommunelærerinde Ina Hertz.Nr. 215 Herreportræt (Grev Struensee?).» 216 Herreportræt.» 217 Broche med et Herreportræt.Fru Etatsraadinde H. Heymann.Nr. 218 35 Miniaturer, forestillende Kongerne og Dronningerne afden oldenborgske Stamme. — Har tilhørt GeneralguvernørP. C. F. Scholten.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


24Frk. Hincheldey-Hansen.Nr. 219 »Troen«. — Malet paa en Broche af Frk. Bruun ca. 1870.Fru Marie Hillebrandt.Nr. 220 Hans Giese (1764—1829), Skibsfører.» 221 N. N. født Bang, førnævntes Hustru.» 222 Hans Espen Hillebrandt (1786—1854), Skibsfører.Hr. Kaptajn, Bibliothekar O. Hohlenberg.Nr. 223 Elise Judithe Hagen (1771 — 1814), g. m. Kaptajn, Fabrikmesteri Søetaten F. C. H. Hohlenberg. — Hornemann pinx.» 224 Mathias Hagen Hohlenberg (1797—1845), Prof., Dr. theol.—Malet i Paris.Nr. 225 Kong Christian VII.Hr. Kaptajn O. F. von Holck.» 226 Kong Ludvig XVI. — Darnetal pinx.» 227 Oluf Holck (1687-1759), Oberst.» 228 Carl Philip Holck (1719—98), Oberstltnt.» 229 Louise Sophie født v. Leben (1729—89), førnævntes Hustru.» 230 Samme.» 231 Frederik Carl Ferdinand Holck (1761 — 1836), Oberst. — JensJuel pinx.» 232 Dameportræt. — O. Holck pinx. 1844.» 233 Oluf Holck. — Selvportræt, 1844.» 234 Herreportræt.» 235 Kolding Slots Ruiner. — Den kgl. Porcellænsfabrik.Fru Holm.Nr. 236 Medaillon med Portræt af en Præst.» 237 Dameportræt.ORIENTALSKUDSTILLING


25Fru Dagmar Horn-Lassen.Nr. 238 Brosche med Portræt af Fru Caroline Bertelsen f. Musted.Fru Kammerherreinde Gudrun Howden- Rønnenkamp.Nr. 239 Christian Rønnenkamp til Næsbyholm og Bavelse (1784—1867), Kammerherre.» 240 Kammerherreinde Gudrun Howden«Rønnenkamp.» 241 Baronesse Jessy Holck født Howden s Rønnenkamp.» 242 Frøken Gerda Howden«Rønnenkamp.» 243 Frøken Ellen Howden«Rønnenkamp.» 244 Frøken Clara Howden«Rønnenkamp.» 245 Frøken Alice Howden«Rønnenkamp.» 246 Frøken Gudrun Howden«Rønnenkamp. — X«X malede afFrk. Siboni.Nr. 247 Herreportræt.Enkefrue L. M. Høegh Sørensen.Musiklærerinde Frk. Camilla Jacobsen.Nr. 248 Niels Christian Ravnkilde (1790—1833), Sekretær. — Selv«portræt.» 249 Høns ved et Gærde. — Malet af fornævnte.» 250 Bønder ved et Madonnabillede. — Fritz Wolff a. Elberfeld,Roma 1855.» 251 Vifte med haandkolorerede Billeder. — Italiensk Arbejdeca. 1820.» 252 Æske med haandkoloreret Genrebillede under Glas.Hr. Bogbindermester C. Jacobsen.Nr. 253—257 Portrætter af Medlemmer af Familierne Eskildsen,Humble og Lohse.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


26Hr. Brygger Helge Jacobsen.Nr. 258 Fru Constance Josephine Jacobsen født Ross Cundell. — MissMoffat pinx., Edinburgh.» 259 Charles Ross Cundell, Advokat, malet c. 1800. — ArchieDouglas pinx.Enkefru A. Jantzen.Nr. 260 Louise Gregersine Larsen (1827—53).» 261 Johanne Frederikke Larsen (1835—90). Malede af Rasch 1835.Hr. fhv. Kæmner L. B.Jessen.Nr. 262 Kong Frederik VI. — C. G. v. Lind pinx.Fru Enkebaronesse Juel-Brockdorff.Nr. 263 Frederik Juel til Taasinge (1761 — 1827), Generallieutenant,Kammerherre.» 264 Samme.» 265 Carl Baron JuelsBrockdorff til Taasinge (1780—1859), Kam«merherre.» 266 Sophie Frederikke født Stieglitz, førnævntes Hustru.» 267 Samme.» 268 Frederik Carl Vilhelm Niels Adolf Krabbe Baron Juel«Brock«dorff til Baroniet Scheelenborg (1812—76), Kammerherre,og Sophie Baronesse Juel«Brockdorff, forriges Søster.» 269 Karen Julie Elisabeth Frederikke født Fønss (1814—44), g. m.Baron Otto Reedtz«Thott til Gaunø.» 270 Caroline Amalie født Fønss (1817—69), g. m. Baron OttoReedtz«Thott til Gaunø.» 271 Hans Utke (1796—1881), Lieutenant.» 272 Portræt af en Ubekendt.» 273 Ligeledes.Frue Vinnie Jungersen.Nr. 274 En Medaillon med Portræt af en ubekendt.ORIENTALSKETÆPPER


27Comtesse G. F. V. Knuth.Nr. 275 Louise Augusta, Prinsesse af Danmark (1771 — 1843), g. m.Hertug Frederik Christian af Augustenborg. — Brosche.» 276 Portræt af en ung Pige, c. 1800. — J.Juel pinx. (?).Fru Valborg Koefoed.Nr. 277 Carl Frederik Christian Kohl (1788—1877), Kaptajnlieutenant.» 278 Dameportræt (førnævntes Hustru?).Hr. Etatsraad G. Krag.Nr. 279 Kong Frederik V. — A. Tornborg pinx.Fru Bureauchef Alvilda Kretz.Nr. 280 Thomas Wedelsparre (1753—1806), Kammerherre, General«adjutant; Søn af Magnus de Beringskjold.» 281 Louise Sophie Comtesse Wedel «Jarlsberg (1746—1808), før«nævntes Hustru.» 282 Juliane Marie Wedelsparre (1780—1853), g. m. GodsejerNiels Jespersen Gleerup til Vang.Nr. 283 Herreportræt.Fru Marie Kyster.Nr. 284 Kong Frederik VI.Frøken P. A. Kyster.Hr. Thorsten Laurin.Nr. 285 Persisk Shah paa sin Trone, til hvilken en Fange føres.» 286 En Shah, siddende paa en Trone, foran hvilken to Suppli«kanter.» 287 Shahen paa sin Trone; to Tjenere frembærer Drikkevarer;to Musikanter.Ovennævnte tre Billeder udførte af en persisk Kunstneri Tiden 1350—1450.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


28Nr. 288 Shahen paa sin Trone; to Tjenere frembære Drikkevarer. —Udført af en persisk Kunstner tilhørende Heratskolen(ca. 1440).» 289 To Munke, siddende paa en Maatte.» 290 En Tigger og en Kvinde under et Træ.» 291 En Shah til Hest, omgiven af fire Personer.» 292 En Mand i Kamp med en Djævel.» 293—294 Dekorationsstykke. — Af et Manuskript.Udførte af en persisk Kunstner fra Tiden 1350—1450.Hr. fhv. Læge P. C. Larsen -Utke.Nr. 295 Peter Clausen Larsen (1795—1868), Læge.» 296 Sophie Magdalene født Utke (1797—1873), førnævntes Hustru.Nr. 297 Kong Christian IV.Fru D. Lassen.» 298 Prinsesse Anna af Danmark, Dronning af England.» 299 Oberst Læssøe som Barn. — Malet af Vantore.» 300 Anna Louise Frederikke født Muller, g. m. Komponisten Ed.du Puy.» 301 Barneportræt.» 302 Frøken Caroline Sofie Kragenskjold (1769— ), malet 1778.» 303 Portræt. — Vantore pinx.Frøken Franziska Leth.Nr. 304 Broche med to Kvindeskikkelser, der ofrer en Blomsterkranspaa et Alter.Fru Etatsraadinde Minna Leth.Nr. 305 Elise Eleonora født Schåff, g. m. Husfoged, KammerraadMeisner.» 306 Johannes Schåff, Grosserer i Goteborg.FAIANCE


29Fru Provstinde Levinsen.Nr. 307 Georg Julius Liebe (1788—1845), Kgl. Skuespiller.» 308 Carl Liebe, Organist.Hr. Ekviperingshandler Arthur Lindbach.Nr. 309—310 Portrætter af ubekendte.Nr. 311 Herreportræter.Hr. Bankassistent George Lonnov.Hr. Etatsraad F. A. Lorck.Nr. 312 Peder Rasmus Hammeleff (1765—1822), Kinafarer. Jens Juelpinx.» 313 Herreportræt, forestillende et Medlem af Familien Stub.» 314 Dameportræt.» 315 Kopi efter Ribera af Corn. Høyer.» 316 »L'éducation de l'Amour«. — Kopi efter Correggio.Nr. 317 Dameportræt.Enkefru Emilie Lorentzen.Hr. Th. A. Lundh.Nr. 318 Broche med Portræt af Kong Gustav III. (Emaillemaleri.)Frøken A. Lønborg.Nr. 319 Frederik Lønborg (1790—1860), Oberst.Hr. Ingeniør, cand. polyt. Woldemar Løwensøn.Nr. 320 Charles Woldemar Greve af Danneskjold«Løvendal (1773—1829), Major, Kammerherre.» 321 Fran^oise født Grevinde Danneskjold«Løvendal (1774—1820),g. m. Christian Greve Schimmelmann.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


30Nr. 322 Laura født Grevinde Danneskjold«Løvendal (1777—1812), g.m. Bangemann de Huygens, hollandsk Minister.» 323 Carl Frederik Løwensøn (1805—50), Kaptajn.» 324 »Bacchus og Venus«.Frk. Mimi Løvenskiold.Nr. 325 Et Syetui med et Genrebillede.Fru Kammerherreinde M. Luttichau.Nr. 326 Jon Erichsen (1728—87), Bibliothekar, Rentekammerdeputeret.— V. A. Muller pinx.» 327 Caroline Wilhelmine, født Jessen (1806—82), g. m. Kammer«herre, Overførster Nicolai Jacob Jessen. — Johannes Møller(Muller) pinx.» 328 Vilhelmine født Muller (1761 — 1820), g. m. Overkrigskommis«sær Fred. Chr. Jessen. — Muller pinx.Fru Wilhelmine Lutzhoft.Nr. 329 Christoffer Heinrich Christian Wegener (1757—), Guvernørover Nederlandsk Indien.» 330 Greve, Kunstmaler i Lybek. — Selvportræt.Fru Generalinde H. v. der Maase.Nr. 331 Conradine født v. Revenfeldt (1684—1770), g. m. Konferens«raad Frederik Rostgaard. — Billedet reproduceret.» 332 Engelke Margrethe født Falbe (1763—1848), g. m. Gehejme«konferensraad Christian Colbiørnsen.Fru Professorinde Henning Matzen.Nr. 333 Hans Brandt (1770—1834), Skibsrheder.» 334 Æske med Miniaturportræt af en ubekendt, malet paa Perlemor.» 335 Michael Peter Albeck (1778—1832), Grosserer.» 336 Mette Claudine født Husted (1793—1820), førnævntes Hustru.KERAMIK


31Nr. 337 Christian Husted (1765—1833), Købmand.» 338 Kong Frederik.» 339 Portræt af en Præst.» 340 Portræt af en ubekendt.Frk. Mariane v. Mehren.Nr. 341 Herreportræt fra Slutningen af det 18. Aarhundrede.» 342 Dameportræt.» 343 Portræt af en Herre af Familien v. Mehren fra Begyndelsenaf det 19. Aarhundrede.Hr. Kgl. Hof-Papirhandler Albert Meyer.Nr. 344 Louis Dominique Cartouche (henrettet 1721), Røverhøvding. —I. H. Fuger pinx. — Billedet angives at have tilhørt KejserNapoleon I.Nr. 345 Kong Christian I.Grosserer M. E. Meyer.» 346 Dronning Anna Sophie af Danmark.» 347 Prins Albert af England.» 348 Portræt af en Pave.» 349 Herreportræt.» 350 Portræt af en Tyrk.» 351 Portræt af en Spaniol.» 352 Dameportræt. — Charles Smith pinx.» 353—355 Dameportræter.Hr. Godsejer, Forlagsboghandler Chr. Milo.Nr. 356 Dronning Louise, Kong Frederik V.'s Dronning.» 357 Dronning Juliane Marie.» 358 Kong Frederik VI.» 359 Prinsesse Charlotte Frederikke.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


32Nr. 360 Kong Christian VIII.» 361 Christian Frederik Bruun (1768—1804), Artillerilieutenant. —Malet 1790 af Poul Ipsen.» 362 Peter Urban Bruun (1767-1852).» 563 Johann Frederich Milo (1722—83).» 364 Friedrich Wilhelm Milo (1759—1844).» 365 Anna Marie født Schmidt (1765—1845), førnævntes Hustru.» 366 Johan Milo (1788—1861), Boghandler, Kancelliraad.» 367 Marie Catharine født Bolvig (1794—1861), førnævntesHustru.» 368—369 Dameportræter.» 370 Herreportræt.» 371 Barneportræt.» 372 Ludvig Holberg.» 373 Madaillon med Drengeportræt.» 374 Ligeledes.Miniaturmalerinde Frøken Fritze Moltke.Nr. 375 Fru Vilhelm Tegner.» 376 Direktør Albert Rosenstand (-}• 1906).» 377 Herreportræt.» 378 Dameportræt. — Alle malede af Udstillerinden.Hr. Ingeniør cand. polyt. Helmuth Moltke.Nr. 379 Fru Kirkerup født Magens.» 380 Hans Henrich Schønberg (1785—1845), Etatsraad, Skuespiller.» 381 Dorothea født Kirkerup (1779—1857), førnævntes Hustru.» 382 Carl Bernhard Ludvig Otto Moltke (1792—1834), Kammer«junker.» 383 Mathilde født Schønberg (1805—1880), førnævntes Hustru.» 384 Otto Moltke (1751 — 1802), preussisk Kaptajn.» 385 Albertine født de Rége (f 1826), førnævntes Hustru.GLAS


33Nr. 386 Charlotte født Moltke (1831—53), g. m. Greve AlexanderLuckner.» 387 Otto Moltke (1827—97), Generalmajor.» 388 Heinrich Adam Verner Moltke (1829—92, Oberst.Fru Generalinde Moltke.Nr. 389 Kong Christian VII. og Dronning Caroline Mathilde.» 390 Anna Beate født Schwindt (1739—1808), g. m. N. N. Hvidt.» 391 Portræt af en Moltke.Hr. Hofjægermester, Greve Otto Moltke.Nr. 392 Dronning Caroline Mathilde.» 393 Catharina Charlotte født v. der Horst (1734—1811), Over«hofmesterinde hos Dronning Caroline Mathilde i Celle, g.m. Conrad Engelbert Friherre v. Ompteda, med sin Datter,nedennævnte Grevinde Munster.» 394 Amalie født Baronesse v. Ompteda (1767—1814), Hofmester«inde hos Prinsesserne Juliane Sophie og Louise Charlotte,g. m. Georg Rigsgreve Munster Meinhovel.» 395 Frederikke Vilhelmine Louise født von der Schulenburg(1764—86), g. m. førnævnte Greve Munster i 2. Ægteskab.» 396 Sophie Hedevig v. Råben (1732—1802), g. m. OverhofmarskalGreve Adam Gottlob Moltke til Bregentved.Fru Kamma Muller, født Funder.Nr. 397 Thomas Albertinus Bidsted (1747—1826), Byfoged paa St.Croix.» 398 Peter Funder (1773—1829), Tobaksfabrikant.» 399 Thomas Funder (1805—1806), Tobaksfabrikant.» 400 Judithe født Bidsted (1801—68), førnævntes Hustru.» 401 En Dame der lytter til Nattergalen. — Camradt pinx.» 402 Landskab. — Camradt pinx.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER3


34Nr. 403 Prins Frederik Ferdinand.» 404 Portræt af en ubekendt.Hr. Operasanger Max Muller.Hr. Kommandør A. B. Munter.Nr. 405 Snusdaase med Miniatur af Grev J. F. Struensee (malet 1770i Hamborg afTh. Fr. Stein). Gave fra Struensee i Fængslettil Ejerens Oldefader Dr. B. Munter.» 406 Grevinde Ida Bombelles født Brun (1792—1857).Nr. 407 Herreportræt.Fru Augusta Møller.Fru Birgitte Møller.Nr. 408 Miniaturmedaillon fra 1805.Nr. 409 Miss Watkins.» 410 Miss Ludolf.» 411 Frøken Madsen.Hr. Miniaturmaler Heinrich Møller.» 412 Frøken Henningsen.» 413 Fru Lensgrevinde Råben«Levetzau.» 414 Skuespillerinde Fru Emma Thomsen. — Alle malede af Ud«stilleren.Nr. 415 Kristus i Gethsemane. — Norsk Kunstner.Hr. Grosserer Thomas Møller.Nr. 416—417 Herreportræter.» 418 Kong Christian IV.» 419 Kirstine Munk.PERMANENTMALERIUDSTILLING


35Nr. 420 E. E. Walther.» 421 En Elfenbensaeske med Billedet af en fransk Marskal.» 422 Et Billede i Ramme.» 423 Kamée, skaaren af Prof. Peters.Hr. Overpostmester Mørch.Nr. 424 Kong Frederik VI. — Malet af Overkrigskommissær Lind.» 425 Christian Gyldenløve (1674—1703).» 426 Jacob Johan Ankarstrøm (1762—92), Kong Gustav III.sBanemand. — Per Nordqvist pinx.» 427 Andreas Fergusson fra Dundee (1713—46), Handelsmand iArendal.» 428 Peder Erichsen (1701—37), Borger og Skipper i Arendal.Fru Kammerherreinde Bruun de Neergaard.Nr. 429 Johan Andreas Bruun de Neergaard (1770—1846), Kammersherre, malet o. 1772 som Barn.» 430 Comtesse Augusta Moltke (—1825). — Armbaand med Mi«niature i Diamanter.Hr. Ekspeditonssekretær C. Neergaard-Petersen.Nr. 431 Tycho v. Ahrenstorff (1770—1844), Oberst. — Bærer sachsiskPageuniform.» 432 Andreas Møller (1756—1809), Justitsraad, Ejer af Bangsbo.Hr. Bogholder August Nielsen.Nr. 433 Portræt af en ung Mand, malet paa ostindisk Porcellæn. —Brudstykker af en Platte funden i Udgravningen til St.Jørgensborg.Hr. Grosserer P. C. Nielsen.Nr. 434 Fru Mandrobine Friis født Albinus (1799—1887).OLE HASLUNDS HUS: MØBLER3-


36Fru Kommandørinde T. Nielsen.Nr. 435 Frederik Christian Riisbrigh (1754—1835), Viceadmiral.Nr. 436 Madonna med Barnet.Fru Pastorinde Josephine Nissen.Hr. Kaptajn Alexander Norgaard.Nr. 437 Henrik Sønnichsen (f 1839), Oberstlieutenant ved jydskeDragonregiment.Hr. James Ogilvie.Nr. 438 James Ogilvie, Koffardikaptajn. — Camradt pinx.» 439 Alison Ogilvie. — Camradt pinx.» 440 Kaptajn Ogilvies Moder.Hr. fhv. Godsforvalter C. Paludan-MGller.Nr. 441 Erneste Christiane Matthea Heber (1788—1865), g. m. Kap«tajn Peter Winkel«Horn.Nr. 442 Kong Frederik VI.Hr. Chr. Paus.» 443 Nicolai Christian de Seue (1740—88), Major.» 444 Peter Nikolai de Seue (1777—1838), Oberstlieutenant. — F.Camradt pinx.» 445 Jurgine født Barth (1779—1845), førnævntes Frue. — F. Cam«radt pinx.» 446 Verner de Seue (1742—1823), Generalmajor.» 447 Christian de Seue (1810—97), Kaptajn. — F. Camradt pinx.» 448 Caroline født Harboe (1812—77). — F. Camradt pinx. 1837.» 449 Frøken Nicoline de Seue (1813—94). — Malet af Rønne ogVestergaard.» 450 Jonas Barth (f 1792), Byfoged paa Kongsberg).ANTIKVITETER


39Hr. Portrætmaler J. W. v. Rehling-Quistgaard.Nr. 499 Miss Julia Paulding. Farnham.» 500 Fru Katie v. Rehlings Quistgaard.» 501 Fru Anna Clemmensen.» 502 Madame Henry Hoskier.» 503 Hr. Jacob Mogens Holmblad.» 504 Fru Merete Holmblad.» 505 Hr. Skibsmægler Clemmensen.» 506 Master John Brechinridge.alle malede af Udstil«leren.» 507 Mandsportræt. — Tysk Kopi efter et hollandsk Maleri.» 508 Tre leende Mænd.» 509 Mandsportræt. — Andrew Robertson pinx. Fra Coswaysperioden (18. Aarh.).» 510 Mandsportræt. — Fra Coswayperioden.» 511 Ligeledes.» 512 Dameportræt. — 18. Aarh. Fransk Arbejde.» 513 Faun og Nymfe. — 18. Aarh. Fransk Arbejde. Charlierpinx. (?), eller Kopi efter denne.Hr. Hofjægermester v. Rehling-Quistgaard.Nr. 514 Gottlob Quistgaard (•{• 1834), Ritmester.Hr. Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. Reventlow.Nr. 515 30 Portrætter af den oldenborgske Kongeslægt.» 516 Gulddaase med Basrelief i Elfenben, forestillende KongFrederik IV.» 517 En Lugtedaase af Guld med Dobbeltportræt af Kong FrederikIV og Dronning Anna Sophie.» 518 Dronning Anna Sophies Vifte.» 519 Prinsesse Sophie Magdalene af Danmark.» 520 Dronning Caroline Mathilde af Danmark.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


40Nr. 521 En Ramme med 3 Miniaturer, forestillende: 1) ChristianFrederik v. Gramm (1737—68), Kammerherre, Hofjaeger«mester. 2) Dronning Anna Sophie af Danmark (1693—1743).3) Greve Conrad Reventlow (1644—1708), Storkansler.» 522 Christian Ditlev Greve Reventlow (1710—75), Gehejme«konferensraad. — »Souvenir« i Guld.» 523 Johanne Sophie Frederikke, Rigsbaronesse Bothmer (1718—54),førnævntes Hustru. — Denner pinx. (?)» 524 Conradine Augusta født Comtesse Reventlow (1736—1809),g. m. Gehejmeraad, Baron Conrad Ditlev Knuth.» 525 Christoph Ernst v. Beulwitz (1695—1757), Gehejmeraad,Amtmand i Sorø.» 526 Frederik Christian v. Qualen (1724—92), Gehejmeraad.» 527 Otto v. Qualen (1768—1826), Major.» 528 Benedicte født v. Qualen (1774—1813), g. m. Grev ChristianDitlev Reventlow.» 529 Et persisk Manuskript med Miniaturer.Hr. Etatsraad C. I. H. Riise.Nr. 530 Susanne Olsen, g. m. Viceguvernør i Vestindien Winnich.Paa Bagsiden læses:Se her er et Contrafej af een gudfrygtig FrueSom gjorde mange vel, og som en saftig DrueLod sin Velsignelse paa mange flyde ned,Derfor og Ærens Tron for hende er bered. — C. Foltmar.» 531 Jacob Riise (1791 — 1872), Historiker og Geograf.» 532 Jensine Emilie født Hansen (1804—48), førnævntes Hustru.» 533 Karen Hansen, g. m. Urtekræmmer P. Hansen, førnævntesModer.» 534 Caroline født Foltmar (1765—1841), g. m. Vexelmægler Chri«stian Fischer Riise.» 535 Bonbonniere; Genrebillede, malet i det 18. Aarh.Hr. Grosserer Otto Ringberg.Nr. 536 Kong Frederik VI. — Camradt pinx.FRANSKEMØBELSTOFFER


41Fru Edith Rode.Nr. 537 Frederik Winkel« Horn (1756—1837), Højesteretsadvokat, Ju«stitsraad. — Malet 1814.» 538 Mariane født Winkel (1753—1817), førnævntes Hustru. —Malet 1815.Enkefrue Josefine Ronge.Nr. 539 Johannes Paul Birckle (-}" 1845), Billedhugger.» 540 Anton Birckle (f 1813), Glashandler.» 541 Johan Frantz Ronge (1771 — 1825), Glashandler.Hr. Hotjægermester, Lehnsbaron Rosenørn-Lehn.Manuskripter med Miniaturer.Nr. 542 Billeder af Profeterne Haggæi og Zacharias i en med Initialerog Miniaturer smykket latinsk Lommebibel fra ca. 1300.Udført i Sydeuropa.» 543 Forside og Titelbillede til Nicolaus af Lyras Postilla (Bibel«kommentar), 1ste Bind. Afskrift dateret Aar 1454, skrevetaf Munken Hainricus Kobolt, har tilhørt St. Martini Klosteri Waiblingen. Forfatteren var født i Lyre i Normandiet,var Franciskanermunk og virkede i Paris, hvor han togDoktorgraden, til sin Død 23 / 10 1340. Han var den førsteExeget, der indgaaende kommenterede den originale Bibel«text og ansaas derfor for Luthers videnskabelige Forgænger,hvad der fandt Udtryk i Verset:Si Lyrus non lyrassetLutherus non saltasset.3: Hvis Lyren ikke havde spillet, kunde Luther ikke havedanset.Billedet forestiller Forfatteren selv og en Munk, der afskriverde første Ord.» 544 Kristus i Templet. Miniatur i et latinsk Breviarium fra Nord«frankrig ca. 1450—75. Se Afbildning.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


42Nr. 545 Pennetegning, forestillende Hertug Maximilian af Østrig, ud«ført 1492 eller 1493 i Strassburg for eller af Hans vonHungerstein i en Afskrift fra ca. 1475 af Jacob von Konigs«hovens Krønike, forfattet 1380—1460 i Strassburg. PaaHaandskriftets modsatte Side humoristiske D« Initialer afAfskriveren fra ca. 1475.» 546 Gravlæggelse paa en katolsk Kirkegaard. Miniatur i et latinskBreviarium fra Frankrig ca. Aar 1500. Se Afbildning.» 547 Kong Frederik IV.» 548 Dronning Louise.>•> 549 Prins Jørgen.» 550 Povl Abraham Lehn (1732—1804), Friherre til Lehn og Guld«borgland.» 551 Erikke Christine født de Cicignon (1743—92), førnævntesHustru.» 552 Christiane Henriette v. Barner, g. 1. m. Otto Ditlev BaronKaas Lehn; 2. Major Henrik Christian Rosenørn«Lehn.» 553 Samme.» 554—555 Otto Ditlev Baron Kaas«Lehn.» 556 Henrik Christian Rosenørn«Lehn.» 557—558 Portrætter af ubekendte.Fru Etatsraadinde Ida Ruben.Nr. 559 Erik Ruben, Barneportræt.» 560 Gulddaase med Dameportræt. — Fransk Arbejde.» 561 Elfenbensdaase med Dameportræt. — Ligeledes.» 562 Jens Christian Andrup (1783—1841), Stadshauptmand i Odense.» 563 J. S. M. Andrup, førnævntes Hustru.Frøken Susanne Rubin.Nr. 564 Portræt af en Jomfru Bruun (ca. 1800).Frøken Nanna Constance Rye.Nr. 565 Albert Rye (1820—94), Toldkontrollør paa Samsø.MODERNEMØBLER


1itsi mutaiwxB'rsDH W


43Nr. 566 Eleonore født Bjerregaard (1828—1900), førnævntes Hustru. —Begge malede af Anton Winther 1846.Hr. Lieutenant Salicath.Nr. 567 Johan Friedrich Salicatti (1748—1805), Holtzførster.Hr. Kunstmaler A. Saltø.Nr. 568 Dameportræt. — Signeret H. O. 1728.» 569 Genrebillede.» 570 Formentlig Kopi efter Rubens Billede i Louvre: AllegoriskFremstilling af Henrik af Bourbons Bryllup med Margretheaf Valois.Grevinde M. Scheel født Bruun.Nr. 571 Johan Friederich Greve Struensee.» 572 Enevold Greve Brandt.» 573 Josef med Kristusbarnet.Hr. cand. jur. Greve Otto Scheel.Nr. 574 Greve Jørgen Scheel (1768—1825). — C. Deram pinx.» 575 Comtesse Eleonore Caroline Scheel (1793—1865).» 576 Christian Colbiørnsen (1749—1814), Geheimekonferensraad,Generalprokurør. — Kopi af Frk. Angelique Colbiørnsenefter Jens Juel.» 577 Engelke Margrethe født Falbe (1763—1848), førnævntes Hu«stru. — Kopi af Frk. Christiane Colbiørnsen efter Jens Juel.» 578 Johanne født Colbiørnsen (1791 — 1848), g. m. Premierlieute«nant Ditlev Buchwaldt. — Turretin pinx.» 579 Cathinka (1813—) og Christiane Falbe (1814—), Søstre, Hof*frøkener hos Dronning Desideria.» 580 Skildpaddedaase med Portræt. — C. Deram pinx.» 581 Frederiksberg Slot. — Kgl. Porcellænsfabrik.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


44Frøken Louise Schneider.Nr. 582 Rosenborg Slot. — Malet af Emil Orth.Frøken C. v. Schnitter.Nr. 583 Michael Christopher v. Schnitter (1662—1738), General, Kom«mandant paa Kronborg.Hr. Bagermester Aug. Schnurre.Nr. 584 Dronning Marie Sophie Frederikke.» 585 Kong Christian VII.» 586 Dronning Caroline Mathilde.» 587 Herreportræt.Hr. Kunstmaler W. Schorn.Nr. 588—589 Hyrdescener, malede paa Atlask i Slutn. af det 18. Aarh.» 590 Skilpaddesviftehar tilhørt Dronning Sofie Magdalene.» 591 ElfenbensvifteFru Oberstinde Emilie Schou.Nr. 592 Snusdaase med Portræt. — Har tilhørt Kammerherre CharlesReinhard Bosc de la Caimette.» 593 Portræter af Hertugen af Kent og hans Datter DronningVictoria af England. (?)» 594 Peter Rudolf Mariboe (i - 1846), Grosserer og Hustru EmilieAugusta født Rogert (1746—1811).Skolebestyrerinde Frøken M. Schou.Nr. 595 Brosche med Billede af Sorgenfri. — Malet paa Porcellæn1850 af Buntzen(?).Nr. 596 Kong Frederik IV.» 597 Kong Frederik VII.Enkefru A. Schou-Nielsen.ANTIKEMØBLER


45Frk. H. Schougaard.Nr. 598 Bertel Seidelin (1736—77), Sognepræst.Hr. Toldoppebørselskontrollør, Cand. polit. P. F. Schumacher.Nr. 599 Christian Frederik Schumacher (1759—1803), Administratorved det Kgl. Danske Manufaktur.» 600 Signe Bolette Wandel (1767—1844), førnævntes Hustru.» 601 Peter Frederik Bie Schumacher (1796—1825), Plantageejer iOstindien, død i Kalkutta.» 602 Birgitte født Larsen (1777—1852), g. m. Kaptajn jens Mølby.Hr. stud. mag. Seedorff.Nr. 603 Bonedicte Henriette v. Schubart (1780—1865), g. m. GeorgFog Schmidt til Anderupgaard, med sine to Børnebørn af1. Ægteskab med Kancelliraad Peter Strøbech. Morgengavetil hendes tredje Mand, hvem hun ægtede, da hun var 65Aar og han kun var 30 Aar.» 604 Otto Paludan (o. 1800), Forpagter af Dragsholm.» 605 Førnævntes Hustru født Larsen.Enkefru C. Sendrup.Nr. 606 C. L. Pfeiffer (1807—72), Bødkermester. — Dishington pinx.1844.» 607 Førnævntes Hustru født Lundberg (1807—92). — Dishingtonpinx. 1844.» 608 Vilhelmine født Schrøder (1828—68), g. m. Bygmester HaraldStilling.Hr. Vekselmægler Severin.Nr. 609 Skrivende Dame ved et Bord.» 610 Siddende Dame, der spiller paa Luth.Hr. Herredsfuldmægtig Siboni.Nr. 611 Peder Erichsen (1754—1804), Grosserer. — Vezus pinx.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


46Nr. 612 Erich Erichsen (1752—1837), Grosserer, Konferensraad, Ejeraf Erichsens Palæ. — Isabey pinx.» 613 Lucie født Wissing (1781 — 1825), g. m. Apotheker ChristianLeonhard Rubner.Malerinde Frk. Emma Siboni.Nr. 614 Storfyrstinde Xenias Børn.» 615 Hertuginden af Fifes Døtre.» 616 Fru Kammerherreinde Tesdorph.» 617 Fru Grevinde Fritze Ahlefeldt født Tesdorph.» 618 Hr. Cécil Gamél.» 619 Frøken Carøe.» 620 Fru Ussing.» 621 Fru Lida Hanson.» 622 Frk. Ulla Andersen.» 623 Hr. Donald Hansen. — Alle malede af Udstillerinden.» 624 Miniature, fremstillende Etatsraad Erich Erichsens Øje. —Malet o. 1800 i London.Frøken Margrethe Skibsted.Nr. 625 Pouline født Skibsted (1779—1806), g. m. Pastor SamuelFriedlieb Zimmermann.» 626 Georg Vilhelm v. Bergen (1758—1842), Fabrikmester paa Ham«mermøllens Geværfabrik.Nr. 627 Kong Carl XIV. Johan.Frøknerne F. og L. Sommer.» 628—629 Grosserer Sommer og Hustru født Berregaard. — Malede1827 af Turretin.» 630 L. Sommer. — Turretin pinx.» 631 Charlotte Sophie født Preisler (1759—1833), g. m. kgl. AgentJohan Ludvig Zinn.Hr. Professor Herman Spiro.Nr. 632 Kong Edvard VII af EnglandTÆPPER


47Hr. Jægermester, Godsejer Fr. Sporon Fiedler.Nr. 633 Frederik Sporon (1783—1867), Amtmand.» 634 Marie Elisabeth født Koefoed (1787—1873), førnævntes Hustru.» 635 Portræt, malet paa Træ af Kaptejn i Søetaten, Hans HenrikKoefoed (1760—1809), var 1801 Chef for Skibet »CharlotteAmalie«.» 636 Elfenbensvifte, har tilhørt Beate Albertine født Koefoed, g.m. Amtmand Benjamin Georg Sporon.» 637 Portrætter af en Herre og en Dame, malede paa Porcellæn.» 638 Portrætter af en Dame og en ung Herre, der spiller paaGuitar.» 639 Dameportræt.» 640 Portræt af en Dame med en Vifte.» 641 Portræt af en ung Mand med en Buket.Hr. Tandlæge G. Sprechler.Nr. 642 Lauritz Friedrich Sprechler (1758—1808), Major. — Camradtjun. pinx.» 643 Susanne Margrethe født Jensen (1774—1808), førnævntes HUJstru. — Camradt jun. pinx.» 644 Abel Tabitha Sprechler. — Camradt jun. pinx.Fru Pastorinde F. Stahlfest-Møller.Nr. 645 Johan Carl Constantin Brun (1746—1836), Gehejmekonferenssraad. Paa Bagsiden Portrætter af hans Døtre: ( harlotte(1788—1872), g. m. Generalkonsul August Vilhelm Pauli,og Augusta (1790—1845), g. m. Gustav Reinhold v. Rennen«kampff.» 646 Sophie Christiane Frederikke Brun født Munter (1765—1835),Forfatterinde. — Aldenrath pinx. 1818.Fru Mathilde Stibolt.Nr. 647 Ernst Vilhelm v. Stibolt (1741—95), Kommandørkaptajn.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


48Fru Adjunkt Sundorph.Nr. 648 Lars Lassen (—1812), Brændevinsbrænder.» 649 Hans Konrad Lassen (1789—1820), Premierlieutenant.» 650 Lars Lassen (1787—1857), Toldinspektør i Helsingør.» 651 Catharine født Møller (1788—1843), førnævntes Hustru.Frøken Julie Swane.Nr. 652 Lars Hansen Swane (1720—83), Kaptejn i asiatisk Kompagni,B. S. Ingemanns Bedstefader.•»653 Samme. — Malet paa Glas i China (se B. S. IngemannsLevnedsbog 1862, S. 25).» 654 Hans Swane (1753—1803), Supercargo i asiatisk Kompagni,Brygger.» 655 Johanne Marie Harboe (1726—96), førnævntes Hustru.Hr. Overlæge F. Svendsen.Nr. 656 Christian Ewald (1751—1829), Generalkrigskommisær, Depu«teret i Økonomi* og Kommercekollegiet — Sign. A. N.» 657 Serfogee, Rajah af Tanjaur (ved Trankebar), opdraget hosMissionær Gericke i Madras, besteg 1798 Thronen iTanjaur (Tofr. Kay Larsen, De dansksostindiske KoloniersHistorie, 1907, S. 94). — Billedet er af Rajahen 1804bleven foræret C. Ewald, der 1801—2 var Medlem afGuvernementet i Trankebar.Fru Etatsraadinde Maria Teisen.Nr. 658 Lauritz Smith Theisen (1764—1817), Købmand.Asylbestyrerinde Frk. Johanne Thomsen.Nr. 659 Severine Christine Hjordt (1786—1862), g. 1. med Kaperkapstajn Johan Grove Bayer; 2. m. Literat Jørgen Blok Tøxen. —J. L. Camradt pinx. — Indfattet i Armbaand.MØBELBETRÆK


49Hr. Grosserer Adolf Trier.Nr. 660 L. Fraenckel. — Malet 1846.Hr. Kaptajn A. Tønder.Nr. 661 Arnold Casper Nicolai Tønder (1796—1869), Etatsraad, Over«auditør.Nr. 662 Kong Frederik V.Hr. Læge N. Tønder.» 663 Nicolaus Tønder (1761—1832), Stabskirurg.Hr. Portrætmaler H. Chr. Vantore.Nr. 664» 665» 666» 667» 668» 669» 670» 671» 672Sophie Eriksdatter Rud. — Kopi efter Maleri paa Frederiks«borg.Kong Christian II. — Kopi efter Maleri i Kunstmuseet.Dronning Anna Catharine. — Kopi efter Maleri paa Rosen«borg.Kong Frederik III. — Ligeledes.Samme. — Ligeledes.Prins Ulrik. — Ligeledes.Kong Christian V. — Kopi.Vilhelmine Ernestine Kurfyrstinde af Pfalz, Prinsesse af Dan«mark. — Kopi efter Maleriet paa Rosenborg.Peder Schumacher Greve Griffenfeldt. — Ligeledes. — Allemalede af Udstilleren.Hr. Grosserer Einar Warburg.Nr. 673 Ludvig Levin Jacobsen, Læge, Professor.» 674 Angelique Vilhelmine Jacobsen født Petzholdt (1799—1870).Fru D. Vedel.Nr. 675 Joh. Caspar Raupach ( J f 1826), Regimentskvartermester.» 676 Clemen Povlsen Møller (1744—88), Provst.» 677 Førnævntes Hustru født v. Haven.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER4


50Hr. Stud. jur. Johan Vedel.Nr. 678 Snusdaase med Portræt. — Gave fra J. L. Heiberg til Kammer«advokat Buntzen.Hr. Cand. jur. C. W. Westrup.Nr. 679 Kejserinde Josephine. — Fransk Arbejde, restaureret af Frk.Fritze Moltke.Hr. Hofjægermester O. Vind.Nr. 680 Kong Christian VI. — Andreas Møller pinx.» 681 Kong Christian VII.» 682 Samme.» 683 Dronning Caroline Mathilde.» 684 Kong Christian VIII.» 685 Kong Christian IX. og Dronning Louise. — Zehngraf pinx. 1898.» 686 Dronning Marie Leczinska.» 687 Ove Vind (1665—1722), General.» 688 Samme.» 689 Alette Margrethe født Dorn (—1749), førnævntes Hustru.» 690 Samme.» 691 Anders Sehested (1720—99), Oberstlieutenant, Ejer af Bro«holm, og Hustru Vibeke Marie født v. Pultz (1729—1811).» 692 Ove Johan Vind til Hindemal (1730—1805), Hofjægermester.» 693 Regitze Sophie født Sehested (1755—1823), førnævntes Hustru.» 694 Eggert Christopher Vind (1753—89), Kammerherre.» 695 Christian Andreas Vind (1794—1869), Kammerherre. — Cam«radt pinx.» 696 Samme.» 697 Anna Sophie Elisabeth født Hoppe (1803—81), førnævntesHustru. — Camradt pinx.» 698 Samme.» 699 Marie Josephine født Skeel (1780—1821), g. m. KammerherreFrederik Hoppe.KUNSTFLIDS FORENINGENS HAAND VÆ VN INGER


51Nr. 700 Sophie Eleonore Frederikke født Skeel (1778—1836), g. m.Prins Emil af Augustenborg. — Relief i Vox.» 701 Hedevig født Vind (1707—56), g. m. Greve Ludvig Holstein«Ledreborg.» 702 Charlotte Dorothea Biehl (1731—88), Forfatterinde.» 703 Alexander Trippel (1747—93), Billedhugger. — H. Plotz pinx.» 704 Charles Pierre Hertug af Mirepoix (1699—1758), Marskal afFrankrig.» 705 Ubekendt Dameportræt.» 706 Ligeledes.» 707 Ligeledes.» 708 Ligeledes.» 709 Susanne i Badet.» 710 Ubekendt Dameportræt..» 711 Portræt af en russisk General.» 712—713 Hollandske Landskabsbilleder.» 714—715 Bonbonnierer med Portræter og Landskabsbilleder.Hr. Grosserer Einar Voigt.Nr. 716 Terkel Mørch, Justitsraad. — Bertel Thorvaldsen fec. 1796.» 717 Ane Marie født Voigt, førnævntes Hustru. — Bertel Thor«valdsen fec. 1796.» 718 N.N.Voigt.» 719 Førnævntes Hustru.» 720 Kejser Napoleon I.Hr. Hotelforpagter H. L. Wilkening.Nr. 721 Kongerne og Dronningerne af den oldenborgske Stamme. 50Numre.Hr. Kgl. Translatør Alfred Winther.Nr. 722 Miniatur med Portræt af en Pastor Smith.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


52Hr. Kaptajn, Direktør H. Wolfhagen.Nr. 723 Børge Henrik Knap (1775—1850), Konsistorialraad. — J.Turretin pinx. 1828.» 724 Christine Sophie født Prætorius (1787—1854), førnævntesHustru. — J. Turretin pinx. 1828.» 725 Angelique Vilhelmine Jacobsen født Petzholdt (1799—1870),g. m. Professor, Læge Ludvig Levin Jacobson.» 726 Johan Wolfhagen (1779—1840), Etatsraad. — J. Turretin pinx.» 727 Samme. — Hornemann pinx.» 728 Frederikke Vilhelmine født Richardi (1794—1855), først«nævntes Hustru. — Hornemann pinx.» 729 Friedrich Wolf hagen (1731—85), Raadmand.» 730 Samme.» 731 Peter Wolfhagen (1818—79), Advokat.Hr. Departementschef L. E. Wulff.Nr. 732 Johan Gustav v. Voss (1735—96), Oberst, Kammerherre.» 733 Magnus Ernst v. Fircks (1717—1806), Generallieutenant.« 734 Christian Magnus v. Voss (1780—1835), Major.» 735 Sophie Amalie født Sehested (1766—1838), førnævntes Hustu.» 736 Johan Ludvig v. Voss (1783—1840), Major.» 737 Heinrich Schultze (f 1845), Amtsforvalter, Overkrigskommis«sær. - I. H. Wind pinx. 1813.» 738 Samme.» 739 Charlotte Amalie født v. Voss (1776—1843), førnævntes Hu«stru. — I. H. Wind pinx. 1813.» 740 Augusta født v. Voss (1822—89), g", m. Kommandør EmilAndreas Wulff.» 741 Samme.» 742 Niels Stæhr Kier (1798—1857), Birkedommer.» 743 Ubekjendt. — Rasch pinx. 1806.» 744 Ubekjendt.» 745 Ubekjendt.GARDINER


53Nr. 746 En Ring med Miniature.Fru Agnes Zahlmann.Hr. Grosserer Ad. Zinn.Nr. 747 Judithe født Kjellerup (1788—1850), g. m. KaptajnlieutenantJens Berlin Giødwad.» 748 Cæcilie født Kjellerup (1782—1844), g. m. Agent, GrossererNielsen.Hr. Borgmester H. C. Ørsted.Nr. 749 Hans Chr. Ørsted. — Ungdomsportræt.Nr. 750 Kong Christian IV.» 751 Kong Frederik III.» 752 Kong Frederik V.Hr. Etatsraad J. Hegels Samling(over 200 Numre).» 753 Dronning Louise af Danmark, Kong Frederik V.s Gemalinde.» 754 Samme.» 755 Dronning Sophie Magdalene af Danmark.» 756 Kong Christian VIL» 757 Dronning Caroline Mathilde.» 758 Arveprinsesse Sophie Frederikke af Danmark.» 759 Kong Frederik VI.» 760 Samme.» 761 Samme.» 762 Prinsesse Vilhelmine af Danmark. — Groger pinx.» 763 Arveprinsesse Caroline af Danmark.» 764 Kong Gustav II. Adolph.» 765 Dronning Christine af Sverige.» 766 Kong Gustav IV. Adolph.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


54Nr. 767 Kong Carl XIV. Johan.» 768 Samme.» 769 Kong Ludvig XVI.» 770 Hertuginden af Bourgogne.» 771 Kong Ludvig XVI.» 772 Dronning Marie Antoinette.» 773 Samme.» 774 Madame Elisabeth.» 775 Kejser Napoleon I.» 776 Kejserinde Josephine.» 777 Samme.» 778 Paoline Borghese, Kejser Napoleons Søster. (?)» 779 Kejserinde Elisabeth af Rusland.» 780 Kejserinde Catharina II. af Rusland.» 781 Samme.» 782 Samme.» 783 Maximilian Joseph Ferdinand, Arveprins af Baj em.» 784 Dronning Isabella af Spanien.» 785 Samme.» 786 Bolette Gyldendal (1790—1877), g. m. Boghandler JacobDeichmann.» 787 Steen Andersen Bille, Admiral.» 788 Frederikke Vilhelmine Charlotte Bille, født Bornemann (1770-1851).» 789 Christoffer Vilhelm Eckersberg (1783—1853). — Tegnet af Chr.Petersen.» 790 Frederik Vilhelm Conrad Greve Holck (1745—1800), KongChristian VII.s Yndling.» 791 Peter Schumacher Greve Griffenfeld.» 792 Julie Holm, Maleren Jens Juels Forlovede. — J.Juel pinx.» 793 Skovrider Knudsen fra Søllestedgaard» 794 Jomfru Knudsen, forriges Søster» 795 Foppe Pronk fra Holland.P. Ipsen fec.LYSEKRONER


55Nr. 796 Førnævntes Hustru (f 1845).» 797 Marie Cathrine Devegge (1761—97), Skuespillerinde, g. m.Skuespiller Joachim Daniel Preisler. — Hornemann fec.Leipzig 1796.» 798 Sophie Jacobine født Schaltz (1800—76), g. m. SkuespillerCarl Winsløw.» 799 Christen Jiirgensen Thomsen (1788—1865), Arkæolog. —Gertner del. 1849.» 800 Johanne Cathrine Olsen (1756—1853), Skuespillerinde, g. m.Skuespiller Michael Rosing. — Tegnet af Monies i hendes61. Aar.» 801 Peder Rosenstand = Goiske (1752—1803), Dramaturg og Jurist.— Paul Ipsen del. 30. Nov. 1790.» 802 Bertel Thorvaldsen.» 803 Johanne Marie Christine Spindler (1781 — 1861), Skuespiller«inde. — Flint del. 1816.» 804 Skuespillerinden Anna Catharina Materna v. der Liihe (1731—57), g. m. Christian Albrecht v. Passow.» 805 Lady Wilton.» 806 »Damigena Metildi Cugina di Barbieri, nata 1813«.» 807 Mad. Parabére.» 808 Dameportræt, sign. Amy.» 809 Mad. Persiani, »Chanteuse de l'Opéra«.OLE HASLUNDS HUS: MØBLER


56DANSK KUNSTFLIDSFORENINGTELEFON 3702 KØBENHAVN K. TELEFON 3702SKOLE, TEGNESTUE OG UDSALG: ST. KONGENSGADE 55STIFTET 6. NOVEMBER AAR 1900STATSUNDERSTØTTET LÆREANSTALTUndervisning.Skolen er delt i Friundervisning ogden betalte Undervisning.Friundervisning.1) Vinterfrikursus 1. Jan.—1. Maj.2) Sommerfrikursus 1. Juni—1. Okt.3) Daglig Frikursus i 3 Mdr. 9 — 11for Elever fra Kommunens Fortsættelseskursus.Betalt Undervisning.Vævning (ved Frk. Gerda Olssen, mange«aarig Elev af Fru Thora Kulle.)15 Kr. maanedlig. Gobelins og Bilsledvævning 20 Kr., daglig Undervis;ning 10—4.Knipling (ved Frk. Cecilie Goldschmidt.)4 Timer ugentlig: 5 Kr. maanedlig.Mange n ye Mønstre.Brodering: Hedebosyning og Kunstsbroderi (ved Frk. C. Hjorth) 4 Timerugentlig: 4 Kr. maanedlig. Metalsbrodering (ved Frk. Ingrid Christenssen) 5 Kr. maanedlig.Undervisning paa Tegnestuen i Farvesoverføring, Maskinprikning, Mønsterstegning o. s. v.Et Kursus med Afgangsbevis 50 Kroner.Forretningsgang.Permanent Udsalg og Udstilling iBondestuen, St. Kongensgade 55. AabentKl. 9—4. Folkeindustri efter gamle dansske Mønstre, moderne Arbejder efteroriginale Tegninger, paabegyndte ogpaategnede Arbejder.Bestillinger modtages paa vævedeArbejder, ligesom Ole Haslunds Hus,Østergade 15, forhandler Foreningenshaandvævede Møbelstoffer, Divantæpsper, Løbere o. s. v. Broderier kan besstilles færdige og paategnede til Monstering af Møbler.Ogsaa Ikke s Medlemmer kan købe iBondestuens Udsalg.Fordele for Medlemmerne.1) Udlevering af en Rabatbog, der giver 10 pCt.Rabat i Magasin du Nord paa Sysager.2) Adgang til Foreningens Aarsfest med Præmieuddelingved Hds. Maj. Dronningen.3J Ret til to gratis Besøg paa de af Foreningenandetsteds arrangerede Udstillinger.4) Ret til at besætte ledige Pladser ved ForeningensFriundervisning.5) Ret til at indsætte selvforarbejdede Genstande1 Udsalget med 15 % i Salgsafgift, naar vedkommendeMedlems Arbejder som Helhed findes egnedetil Forhandling i Foreningen.6) Ret til at deltage i den med Aårsfesten forbundneUdstilling af Medlems- og Elevarbejder paaCharlottenborg i September under Censur.Hædersdiplomer gives for de smukkeste Arbejder.7) Ret til Deltagelse gennem Foreningen i udenlandskeUdstillinger. Ved Indleveringen betales2 Kr. for Salgsgenstande under 50 Kr.s Værdi.Derudover trættes nærmere Aftale. Ved Salg erlæg««ges den sædvanlige Afgift af 15 %. ForeningensBeholdning af Tegninger stilles til MedlemmernesDisposition.Præmier: Ved Aarsfesten paa Charlottenborgi September uddeles 7 Præmier med Diplom forde smukkeste og bedst udførte Arbejder i BroderingKunstvævning, Knipling o. 1. til Skolens Eleverog forhenværende Elever (efter mindst en MaanedsUndervisning). En 1ste Pris 1C0 Kr., 2den Pris50 Kr. Enten egen Tegning ell. en dansl* KunstnersTegning ell. gamle Folkemønstre. Arbejderne maaikke være udgaaet fra et dansk Broderimagasin.Censuren og bedømmelsen sker ved Frøken DagmarOlrik, Musæumsdirektør Bernhard Olsen og Prof.Arnold Krog. Arbejderne maa være indsendt inden1ste September.Indmeldelser modtages daglig.Alle Medlemmer har10 pCt. Rabat i ForeningensUdsalg.Ret til at udstille.Kontingent: 3 Kr. aarlig, som opkræves i Martspr. Post.Medlemmerne betaler Postgebyret. — For ny tiltrædendeMedlemmer, der indmelder sig mellem1. Januar og 1. Juli: 3 Kr. 1. Juli og 1. Oktober:lVa Kr. 1. Oktober til 31. December: gratis detteKvartal.

More magazines by this user
Similar magazines