VOJENS · JEGERUP · MAUGSTRUP NOVEMBER ... - Vojens Kirke

vojenskirke.dk

VOJENS · JEGERUP · MAUGSTRUP NOVEMBER ... - Vojens Kirke

K97837_VOJENS_KIRKEKASSE 01/11/06 14:53 Side 3NYT ORGEL I JEGERUPKONSULENTENS TANKEOrglets placering, indre opbygningog ydre udformning skal alt sammenvære et synligt udtryk for, hvad derteknisk, klangligt og visuelt er enoptimal og logisk sammenhængendeløsning. Til netop det brug på detsted.Det nye orgel i Jegerup har ikkemindst på denne måde været enspændende opgave.Det hidtidige orgel fra 1890 var isig selv nok et kvalitetsinstrument.Men det var sparsomt disponeret iforhold til nutidige forventninger.Og med placeringen bag den ualmindeligtlave tårnbue havde klangenmeget svært ved at nå ud i selvekirkerummet. Samtidig var orglet(inklusiv et stort bælgeanlæg) særdelespladskrævende.Noget af det spændende ved et (rigtigtpibe)orgel er, at det er “unikt”- det bygges og tilpasses til netopdet rum, det skal klinge i. Det gælderogså den arkitektoniske side afsagen - man taler helt konkret omden “klangligt/arkitektoniske syntese”.Orglet skal klinge, som det ser ud- og omvendt. Ikke mindst i så henseendehar Danmark fornemme traditioner;det er ikke mindst derigennem,at dansk orgelbygning siden1930’erne har vundet internationalberømmelse.Det er en umulighed at forestillesig det flyttet frem foran buen. Detbedste var, om det kunne overførestil en anden kirke, hvor pladsforholdenevar mere passende. Og at byggeet nyt orgel, anbragt i selve kirkeskibet.KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 4 3


K97837_VOJENS_KIRKEKASSE 01/11/06 14:53 Side 6GUDSTJENESTELISTEwww.maugstrup.dk/kirkenNovember 2006søndag d. 5. november,Alle Helgens dagMatt. 5,13-16 "I er jordens salt".Vojens kl. 10: Gjesing (kirkekaffe)Jegerup kl. 10: NedergaardMaugstrup kl. 10: Westerlørdag d. 11. novemberHubertusmesseJegerup kl. 09.00, Nedergaardsøndag d. 12. november,22. s. e. trinitatisMatt. 18,1-14 "Den største i Himmeriget- advarsel mod forargelsen".Vojens kl. 10: GjesingJegerup kl. 10: NedergaardMaugstrup kl. 19: Gjesing (mindegudstj)søndag d. 19. november,23. s. e. trinitatisMark. 12,38-44 "Den fattige enkesgave".Vojens kl. 10: GjesingJegerup kl. 19: GjesingMaugstrup kl. 10: Westersøndag d. 26. november,s. s. i kirkeåretMatt. 11,25-30 "Kom hid til mig...".Vojens kl. 10: WesterJegerup kl. 10: NedergaardMaugstrup kl. 19: NedergaardDecember 2006søndag d. 3. december,1. s. i adventMatt. 21,1-9 "Jesu indtog i Jerusalem"Vojens kl. 10: Gjesing (kirkefrokost)Jegerup kl. 10: NedergaardMaugstrup kl. 10: Westersøndag d. 10. december,2. s. i adventLuk. 21,25-36 "De sidste tiders tegn"Vojens kl. 10: NedergaardJegerup kl. 15: Nedergaard (Lucia)Maugstrup kl. 19: Wester (Lucia)onsdag d. 13. december,orgelindvielseJegerup kl. 19.00: N.H. Arendtsøndag d. 17. december,3. s. i adventMatt. 11,2-10 "Johannes Døbersspørgsmål"Vojens kl. 14 Gjesing (Børnegudstj)Jegerup kl. 19: NedergaardMaugstrup kl. 10: Nedergaardsøndag d. 24. december,4. s. i advent/JuleaftenLuk. 2,1-14 "Jesu fødsel" eller Matt.1,18-25 "Omkring Jesu fødsel".Vojens kl. 13.00: WesterVojens kl. 14.30: GjesingVojens kl. 16.00: GjesingJegerup kl. 14 & 16: NedergaardMaugstrup kl. 16: Westermandag d. 25. dec., juledagLuk. 2,1-14 "Jesu fødsel".Vojens kl. 10: GjesingJegerup kl. 10: NedergaardMaugstrup kl. 10: Westertirsdag d. 26. december,2. juledagMatt. 23,34-39 "Profeternes forfølgelseog dommen over Jerusalem".Vojens kl. 10: GjesingJegerup kl. 14: GjesingMaugstrup. Ingen6KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 4


K97837_VOJENS_KIRKEKASSE 01/11/06 14:53 Side 7GUDSTJENESTELISTE, M.V.www.maugstrup.dk/kirkensøndag d. 31. december,julesøndagLuk. 2,25-40 "Simeons lovsang"Vojens kl. 10: WesterJegerup kl. 16: WesterMaugstrup. IngenJanuar 2007mandag d. 1. januar 2007Luk. 2,21 "Jesu omskærelse".Vojens kl. 14: GjesingJegerup kl. 19: NedergaardMaugstrup kl. 16: Westersøndag d. 7. januar, 1. s. e. H3KLuk. 2,41-52 "Jesus som 12-årig itemplet".Vojens kl. 10: WesterJegerup kl. 10: NedergaardMaugstrup kl. 19: Westersøndag d. 14. januar, 2. s. e. H3KJohs. 2,1-11 "Brylluppet i Kana".Vojens kl. 10: NedergaardJegerup kl. 16: NedergaardMaugstrup kl. 19: Nedergaardsøndag d. 21. januar, 3. s. e. H3KMatt. 8,1-13 "Jesus renser en spedalskog helbreder en officers tjener".Vojens kl. 10: WesterJegerup kl. 10: NedergaardMaugstrup kl. 19: Nedergaardsøndag d. 28. januar, s. s. e. H3KMatt. 17,1-9 "Forklarelsen påbjerget"Vojens kl. 10: NNJegerup kl. 19: WesterMaugstrup kl. 10: WesterFebruar 2007søndag d. 4. februar,septuagesimaMatt. 20,1-16 "Lignelsen om arbejdernei vingården".Vojens kl. 10: NNJegerup kl. 10: NedergaardMaugstrup kl. 19: Nedergaardsøndag d. 11. seksagesimaMark. 4,1-20 "Lignelsen om sædemanden- og dens udlægning".Vojens kl. 10: NedergaardJegerup kl. 19: WesterMaugstrup kl. 10: WesterNOVEMBER 2006Onsdag d. 1. nov. kl. 19.30Bibelkreds hos:Andreas Pedersen, Gyvelvej 4.Onsdag d. 15. nov. kl. 19.30Sudankredsens pakkefest iPræstegården.DECEMBER 2006Onsdag d. 6. dec. kl. 19.30Julehygge hos:Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7.Taler: IndremissionærHenrik Christensen, HaderslevJANUAR 2007Bedeuge 7. - 14. jan.Tirsdag d. 9. jan. kl. 19.30hos: Gunner Schmidt,Møllevej 20, Gabøl.Onsdag d. 10. jan. kl. 19.30hos: Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7.Torsdag d. 11. jan. kl. 19.30hos: Andreas Pedersen, Gyvelvej 4.Fredag d. 12. jan. kl. 19.30hos: Hans Hummeluhre,Runebakken 77.Onsdag d. 31. jan. kl. 19.30Sudankreds hos:Hanne Tønder, P. N. Lagonisvej 4.KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 4 7


K97837_VOJENS_KIRKEKASSE 01/11/06 14:53 Side 8MEDDELELSER VOJENSwww.vojenskirke.folkekirken.dkNY KIRKESANGER IVOJENS KIRKEVores nye kirkesanger i Vojens Kirkehedder Rasmus Ruge, han er 20 årgammel, og kommer fra Svenstruppå Als.Samtidig med at Rasmus er kirkesangerhos os, følger han undervisningenpå Vojens Musikskole, hvorhan er elev på MGK – et musikalskgrundkursus, der forbereder til Musikkonservatoriet.Sangen er derforen vigtig del af Rasmus’ liv, og det ervi glade for at kunne nyde godt af iVojens Kirke. Vi ser frem til et godtog inspirerende samarbejde.Præsterne og VojensmenighedsrådMøde i VojensPræstegårdTorsdag d. 30. nov. kl. 19.30OverlægeOle Hartling,formand for EtiskRåd, taler overemnet:Livsglædeog bekymringI vore dage kan vi meget mere, menbekymringerne synes ikke færre. Deter ikke forkert at "bekymre sig om",for vi skal bekymre os om hinanden.Men "bekymring for" kan have negativefølger. Bekymringer "for" er måskeet resultat af, at der er så meget,vi har styr på og magt over, at vi tror,vi også har magt over liv og død. Såstærk er denne opfattelse, at hvisnogen bliver ramt af sygdom ellerulykke, falder det os hurtigt ind, atdet nok må skyldes en menneskeligfejl. Er noget blevet overset? Har nogensvigtet? Det er en illusion om, atvi kan komme om ved den menneskeligesårbarhed, blot vi gør os umagenok, siger Ole Hartling.Hvad gør jeg ved ......?DåbTid og sted for dåb aftales telefoniskmed kordegnen. Når tidennærmer sig, kommer præsten påbesøg, og dåbsritualet gennemgås.Barnet skal have en fødsels- ognavneattest (fås på bopælskommunen)inden dåben. Der skal væremindst tre faddere ved dåben.VielseTid og sted for vielse aftales medkordegnen gerne i god tid. Parretskal ligeledes i god tid bestille enprøvelsesattest på Folkeregisteret ibopælskommunen. Endvidere skalparret vælge to bryllupsvidner. Nårtiden nærmer sig, aftales møde medpræsten, hvor der bl.a. skal vælgessalmer, og ritualet gennemgås.Begravelse/bisættelseDødsfaldet skal anmeldes til kordegni bopælssognet. En bedemandkan kontaktes, som hjælper med atordne papirer og andre praktisketing. Tidspunktet for den kirkeligehandling aftales altid gennem kordegnen.Man er altid velkommen til atringe til kordegnen, så vil hunvære behjælpelig.8KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1


K97837_VOJENS_KIRKEKASSE 01/11/06 14:53 Side 9MEDDELELSER VOJENSJulefrokostFørste søndag i advent er der julefrokosti præstegården efter gudstjenesten.Alle er velkomne til dennetraditionsrige begivenhed.Pris: 15 kr. + drikkevarer.MenighedsrådetKoncert medVojens KoretTirsdag d. 5. december kl. 19.30 erder koncert med Vojens Koret i VojensKirke. December er traditionernestid. Og i Vojens Kirke er det endejlig tradition, at vi i december harbesøg af Vojens Koret. Korets nye dirigent,Karen Lawrence, præsentereret nyt og spændende repertoire, ogpublikum får også lejlighed til at fårørt stemmebåndene.Familie-julegudstjenesteD. 17. dec. kl. 14 i Vojens KirkeTraditionen tro vil der 3. søndag i adventvære familiegudstjeneste i Vojens.Der vil være Lucia-optog, og voresdygtige kirkekor samt mini-konfirmandervil medvirke. Efterfølgendeer der juletræ i konfirmandstuen,hvor rygterne vil fortælle, at derkommer en julemand med godteposer– til de artige! Det er gratis atdeltage.Irene og Johs.De ni læsningerTorsdag d. 14. december kl. 19.30 erder ’de ni læsninger’ i Vojens Kirke.De ni læsninger er en forberedelsesgudstjenestetil julen, og temaet forgudstjenesten er - sådan som det udtrykkesi valget af bibelteksterne -målet og formålet med Guds kærlighedtil hele sin skabning. Konfirmandervil med høj og klar røst læse teksterne,som vil blive ledsaget af musik.Ark med teksterne vil blive uddelt.Mød op til denne fine jule-tradition.Irene og Johs.Mini-konfirmand- det er sejt!Går du i 3. klasse, kan du være minikonfirmandi Vojens Kirke. Vi starteren gang efter efterårsferien og stopperigen midt i december. Det plejerat være virkelig sjovt at være med.Der kommer sedler ud på skolernemidt i oktober. Undervisningen kommertil at ligge onsdage kl. 13Irene og Johs.BØRNEKLUBB EN- er for alle børn fra 6-13 åri Vojens og omegnVi mødes i kirken den sidste lørdag imåneden kl.10-12. Vi har et spændendeprogram med både humor ogkirke. Hvis du sender en mail tilJGJ@KM.DK, får du dit eget personligebrev tilsendt, hver gang vi skalmødes. Vi mødes d. 25. november &27. januar. Børneklubben ledes afLene Jørgensen, 74 54 29 99EFTERLYSNINGBørneklubben mangler frivilligevoksne hjælpere. Har du lyst til athjælpe, så ring til en af os. Du behøvesikke hjælpe til hver gang, bare engang imellem. Hjælpen kan være altlige fra at møde op til at bage en kage.Ring til:Lene Jørgensen, 74 54 29 99 ellerJohannes Gjesing 74 54 11 04Juleaftensdag i Vojens KirkeD. 24. december måtte en del sidsteår søge forgæves til kirken, da der ikkekunne lukkes flere ind. Derfor vilder juleaftensdag blive afholdt tregudstjenester i stedet for to. Tjenesternebegynder kl. 13, 14.30 og 16.KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 1 9


K97837_VOJENS_KIRKEKASSE 01/11/06 14:53 Side 10MEDDELELSER JEGERUPLørdag d. 11. novemberkl 09.00 holder vi i samarbejde medJagtforeningen en særlig Hubertusmesssei kirken. Alle er velkomneTirsdag d. 14. novemberkl. 19.30 i forsamlingshuset kommerJytte Dreyer til Jegerup og holderforedrag.Jytte Dreyers foredrag handler altidom det alment menneskelige.Ingen mennesker slipper helt forsorger og bekymringer, men mangehar alene valgt at fokusere på detnegative. Man kan ikke tit nok mindehinanden om, hvor vigtigt det er atholde fast i livsglæden - for livet ernu engang ikke det værste, man har- tænk bare på alternativet.Sådan introducerer Jytte Dreyersit foredrag.Søndag d. 10.decemberkl. l5.00 synges julen ind i JegerupKirke.Lucia-optog med de ældste børnfra børnehaven samt skolens børn.Hanne Steen Hansen underholderpå trompet og organist Marie Petersenskor synger julesalmer. Derefterer der som altid julehygge i forsamlingshuset.Det er hvad der kan oplyses på nuværendetidspunkt da, de personerder står for Luciaoptoget, slet ikkehar holdt møde endnu.Onsdag d. 13. decemberkl. 19.00 er der i anledning af indvielsenaf det nye orgel festgudstjenestei Jegerup Kirke.Biskop Niels Henrik Arndt og domorganistSvend Prip medvirker. Eftergudstjenesten er menighedsrådetvært ved et mindre arrangement idet ”nye” tårnrum.Tirsdag 23. januar 2007I samarbejde med Vojens og Maugstrupmenighedsråd. har vi arrangeretet spændende foredrag v. MarianneHesselholt:Emne: Hans A. Brorson `` så smukketoner``Marianne Hesselholt der er forfatterskriver bl.a. ”Jeg synes, han erden største af vore digtere. Hans salmerog sange er fulde af stærke sanseindtryk,af smukke klange og flottebilleder og af nye rytmer. Jeg vil fortælleom en særpræget kunstner ogom et troende og tvivlende menneskesbevægede liv i en tid, hvor denenkeltes frihed var yderst indskrænket,og den enevældige magt forsøgteat blande sig i alles gøremål, selvdet mest private.”Fint besøg i kirkenEn stor del af de ”mindste”børn fraJegerup Skole var på besøg i kirken,hvor jeg havde lovet at vise dem kirkensamt fortælle om, hvad en præstegentlig laver. Børnene var så nysgerrigeog spurgte så meget, at detstort set kun blev til en rundvisning ikirken – så da vi kom til spørgsmålet:hvad laver en præst egentlig? måttejeg svare, at han/hun snakker.Ole Nedergaard10KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 4


K97837_VOJENS_KIRKEKASSE 01/11/06 14:53 Side 11ADRESSELISTEKirkekontoretKordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østergade 13,1. 6500 Vojens.Tlf. 74 54 37 04 og e-mail GSH@KM.DK Åbent, hverdage kl. 9-12.30 og torsdag tillige kl. 16-18.PræsterJohannes Gjesing, KBF, Østerled 4, 6500 Vojens.Tlf. 74 54 11 04 og e-mail JGJ@KM.DK, hjemmeside: www.vojenskirke.dkTræffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Torsdag tillige 17-18. Mandag fri.Ole Nedergaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.Tlf. 74 54 06 94 e-mail ole_nede@post6.tele.dk Hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/ole_nedeTræffes bedst tirsdag og torsdag kl. 18-19, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 12-13. Mandag fri.Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 VojensTlf. 74 50 63 27 og e-mail LFW@KM.DK Træffes bedst tirsdag til lørdag kl. 12-13. Mandag fri.VOJENS SOGN JEGERUP SOGN MAUGSTRUP SOGNOrganist:Irene Larsen, Kirketoften 1, Jegerup6500 Vojens, tlf. 74 59 12 27Kirkesanger:Rasmus Ruge, tlf. 40 74 32 32Kirkegårdsleder:Claus Schøtt, Dyssebakken 35, 6500 Vojens,tlf. 74 59 14 51, e-mail:vojenskirkegaard@c.dkMenighedsrådsformand:Helga Sørensen, Anne-Marie Vej 2,6500 Vojens, tlf.: 74 54 21 44Kirkeværge:Knud Peter Levinsen, Vestergade 54,6500 Vojens, til. 74 54 28 37Kasserer:Gunvor Steensbeck Hansen, Tranevej 10,6500 Vojens, tlf. 74 54 26 72Organist:Marie Petersen, Thorsvej 32,6100 Haderslev, tlf. 74 52 12 48Graver og kirkesanger:Søren Lagoni, Stenvænget 3,6560 Sommersted, tlf. 74 54 36 68 påkirkegården onsdag kl. 12-13(privat 74 50 46 99)Menighedsrådsformand:Ejner Iversen, Fyrremejsevej 3, 6500 Vojens,tlf: 74 54 39 39 og e-mail: ae@renrik.dkKirkeværge:Bent Steen, Østerager 1, Jegerup,6500 Vojens, tlf. 74 54 25 61Kasserer:Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup,6500 Vojens, tlf. 74 54 30 39 oge-mail markra@post1.dknet.dkOrganist:Karen Engsig-Karup, Engvej 9,6094 Hejls, tlf. 75 57 45 23Kirkesanger:Chresten Friis, Simmerstedholm 3,Simmersted, 6500 Vojens,tlf. 74 50 61 01og e-mail: cff.sg@dlgnet.dkGraver:Ole Toft Sørensen, Simmerstedbyvej 5,6500 Vojens, tlf. 74 50 63 92Menighedsrådsformand:Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens,tlf. 74 50 63 04Kirkeværge: Svend Erik Hansen,Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens,tlf.: 74 50 62 08Kasserer: Jonna Boye, Øster Skovvej 1B,6500 Vojens, tlf. 74 50 63 17KIRKEBLADET · 25. ÅRGANG · NR. 4 11


K97837_VOJENS_KIRKEKASSE 01/11/06 14:53 Side 12VELKOMMEN TIL SAMARBEJDEI ET NYT PROVSTIDer sker i disse år store forandringer i det kommunalelandskab. Fra 1. januar 2007 bliver der færre og størrekommuner. Den samme forandring sker i det kirkeligelandskab. Kirkerne ligger, hvor de hele tiden har ligget,og sognene er stadig de samme. Men sognene har fåetnye samarbejdspartnere i et nyt og større provsti. Detnye Haderslev Domprovsti dækker fra 1. januar 2007 detsamme område som den nye Haderslev kommune.Fra nytår skal 27 sogne fraØsby i øst til Fole i vest til atsamarbejde. Nogle sogne skifterprovsti og andre såvel provstisom stift. Bevtoft , Fole, Gram,Højrup, Skrydstrup og Nustrupkommer nu til at ligge i HaderslevStift som en del af det nye Haderslev Domprovsti. Fradet gamle Vojens-Christiansfeld provsti kommer sogneneBjerning, Fjelstrup, Hammelev, Hjerndrup, Oksenvad,Sommersted, Vedsted og altså også Jegerup, Maugstrupog Vojens. Men samarbejdet vil være lige så nyt for de 11sogne i det hidtidige domprovsti: Gammel Haderslev,Grarup, Haderslev domsogn, Halk, Hoptrup, Moltrup,Starup, Vilstrup, Vonsbæk, Øsby og Åstrup.Hvad samarbejder man om i et provsti? Først og fremmestdrøfter man i fællesskab fordelingen af pengene.Hvor mange penge skal det enkelte sogn have til den almindeligeårlige drift, og hvilke sogne skal i det enkelteår have ekstra penge til større restaurerings- og byggeopgaver.Der bliver i efteråret valgt et nyt provstiudvalg,der skal sørge for, at sognene i provstiet også samarbejderom taksterne på kirkegården.I det nye provsti vil der være 27 præster, der vil kommetil at samarbejde om fælles initiativer på områdersom skole-kirkesamarbejde og større fællesgudstjenester.Ligesom præsterne samarbejder om en god fordeling afarbejdet, når nogle af præsterne har fri, er syge, eller embederer ledige.Lige nu spekulerer vi alle sammen på, hvordan det nyeprovsti kan blive et godt provsti med et frugtbart samarbejdeom mange visioner for kirkelivet rundt i sognene.Velkommen til samarbejdet i Haderslev Domprovsti.Kim Eriksen, domprovstRedaktion: Johannes Gjesing, Frank Graven-Nielsen Ulla Toft, Lykke Wester,Jens Nørregaard, og Merete Kjeldsen og Ole Nedergaard (ansvarshavende)Deadline for næste nummer er mandag d. 1. januar

More magazines by this user
Similar magazines