13.07.2015 Views

H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ - Vejdirektoratet

H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ - Vejdirektoratet

H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Vejdirektoratet</strong>November 2012<strong>H407.05</strong> <strong>CYKELSTI</strong> <strong>VED</strong> <strong>TANGE</strong> <strong>SØ</strong>Geoteknisk undersøgelse


PROJEKT<strong>H407.05</strong> Cykelsti ved Tange SøGeoteknisk undersøgelse<strong>Vejdirektoratet</strong>Projekt nr. 206503Dokument nr. 125629317Version 1Udarbejdet af BALKontrolleret af BITGodkendt af CWISAMMENFATNINGDer er for en planlagt cykelsti ved Tange Sø udført 5 geotekniske boringer.Cykelstien udføres på en bro langs den eksisterende rasteplads nord for Ans.I boringerne B1, B4 og B5 er der øverst sandmuld samt muldholdigt sand til 0,30,8 m u. t., hvorunder der er truffet bæredygtige aflejringer af sand, morænesandog grus.I boringene B2 og B3 træffes sætningsgivende aflejringer af fyld og tørv til 4,3 á4,7 m u. t., hvorunder der træffes bæredygtige aflejringer af morænesand, sand,morænegrus og grus til 9,4 á 9,8 m u. t. Derunder træffes meget fast glimmerlerog silt.Der er registreret vandspejl i kote +13,6 á 14,8 DVR90, men det vurderes ikkenødvendigt med grundvandssænkning for etablering af cykelstien.Ud fra de konstaterede bundforhold vurderes vejkassen for cykelstien at kunneudlægges direkte efter afrømning af sandmuldsaflejringerne.Det vurderes mest hensigtsmæssigt at pælefundere brodelen.NIRAS A/SCVR-nr. 37295728T: +45 9630 6400D: 9630 6542Vestre Havnepromenade 9Tilsluttet FRIF: +45 9630 6474M: 3078 7500Postboks 119www.niras.dkE: niras@niras.dkE: bal@niras.dk9100 Aalborg


INDHOLD1 Projekt .................................................................................................... 12 Indledende arbejde................................................................................. 13 Markundersøgelser og laboratoriearbejde............................................ 13.1 Borearbejde og filtersætning.................................................................... 13.2 Laboratoriearbejde.................................................................................. 24 Resultater ............................................................................................... 24.1 Jordbundsforhold .................................................................................... 24.2 Grundvandsforhold.................................................................................. 35 VURDERINGER OG ANBEFALINGER.................................................... 35.1 Funderingsforhold ................................................................................... 35.2 Pælefundering......................................................................................... 45.2.1 Dimensionering........................................................................ 45.3 Vejanlæg................................................................................................. 55.4 Nedsivning.............................................................................................. 56 UDFØRELSESMÆSSIGE FORHOLD ..................................................... 56.1 Grundvand.............................................................................................. 56.2 Udgravning ............................................................................................. 66.3 Nedbringning af pæle.............................................................................. 66.4 Overskudsjord......................................................................................... 67 KONTROLUNDER<strong>SØ</strong>GELSER ............................................................... 6BILAG 1-5:BILAG A:BILAG B:BILAG S:Boreprofilerne B1-B5Signaturer og definitionerSigteanalyserSituationsplanwww.niras.dk<strong>Vejdirektoratet</strong>:<strong>H407.05</strong> Cykelsti ved Tange Sø


1 PROJEKTDenne geotekniske undersøgelse er udført for <strong>Vejdirektoratet</strong> i forbindelse medprojektering af en cykelsti ved Ans by langs Tange Sø og hovedlandevej nr. 26.Cykelstien starter ved Tange Søvej og skal etableres på eksisterende markareallangs hovedlandevejen ned til den eksisterende rasteplads. Herfra etableres enca. 300 m lang bro i Tange Sø til cykelstien der først kobles på landanlæg igenved en eksisterende sti syd for rastepladsen.Anlægsopgaven er et funktionsudbud, hvorfor entreprenøren forestårprojekteringen. Der er i udbuddet opstillet krav til brofag med spænd på mellem6-15 meter. Det er op til de bydende at vælge materialer, foretagedimensionering m.m.Det er forudsat, at bropillerne skal pælefunderes.Undersøgelsen er udført for at opnå kendskab til jordbunds- oggrundvandsforholdene til brug ved projektering af cykelstien.2 INDLEDENDE ARBEJDEI forhold til historisk kortmateriale samt geologisk jordartskort, må der i deterrænnære aflejringer (ca. 1 meter under terræn) overvejende forventesferskvandsaflejret sandaflejringer.Tange Sø er en kunstig sø der er opstået ved at Gudenåen blev opdæmmet i1920´erne. Tidligere var området et lavt landområde med mosepræg ned modden tidligere Gudenå. Under toplaget forventes istidsaflejret sand og grus.Området vest for Tange Sø er præget af morænelandskab men medferskvandsaflejret sand nærmest Tange Sø.Det fremgår af gamle luftfotos fra området, at der i forbindelse med etablering afhovedvej 26 samt rastepladsen har været foretaget udbygning i Tange Sø,hvorfor der må forventes opfyld ned til den gamle søbund, jf.http://kort.arealinfo.dk/.Bunden af Tange Sø er i centerlinen for broen indmålt til kote +11,5 á +13,1DVR90.Vandspejlet i Tange Sø er indmålt til ca. kote +13,5 DVR90, dvs. en vanddybdepå ca. 0,4 á 2,0 meter.3 MARKUNDER<strong>SØ</strong>GELSER OG LABORATORIEARBEJDE3.1 Borearbejde og filtersætningDer er på stedet udført 5 stk. geotekniske boringer med 6'' sneglebor til 4 á 20meter under terræn (m u. t.). Boringerne er benævnt B1 – B5, og placeringen afboringerne fremgår af situationsplanen på bilag S.www.niras.dk<strong>Vejdirektoratet</strong>:<strong>H407.05</strong> Cykelsti ved Tange Sø1


Boring B2 og B3 er udført på land ca. 10 meter fra cykelsti-tracé.Borearbejdet er udført af Jysk GVS. Ingeniørgeologisk bedømmelse,laboratorieforsøg og optegning af boreprofiler er udført af NIRAS.Boringerne er indmålt og nivelleret med GPS. Koter referer til DVR90 ogkoordinater til DKTM2.Under borearbejdet er der registreret laggrænser, samt udtaget repræsentativeomrørte prøver af de trufne jordlag. Der er foretaget styrkemålinger i form afvingeforsøg i kohæsionsjord til bestemmelse af den udrænedeforskydningsstyrke samt samt udført SPT-forsøg i friktionsjord til bestemmelse afden plane friktionsvinkel.Efter borearbejdets afslutning er der etableret Ø25 mm pejlerør i boringerne,hvori vandspejlets beliggenhed er indmålt.3.2 LaboratoriearbejdeI laboratoriet er de omrørte prøver blevet ingeniørgeologisk bedømt og for dekohæsive prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold. Påudvalgte prøver er der udført bestemmelse af jordens indhold af organiskmateriale ved glødetabsbestemmelse.Der er ligeledes udført sigteanalyser på udvalgte prøver til vurdering afnedsivningsevne. Resultatet af sigteanalyserne kan ses på bilag B.Resultaterne af de udførte forsøg og observationer fremgår af de respektiveboreprofiler, bilag 9-11. Signaturforklaringer og definitioner fremgår af bilag A.4 RESULTATER4.1 JordbundsforholdI boringerne B1, B4 og B5 er der øverst truffet sandmuld samt muldholdigt sandtil 0,6 á 0,8 m u. t. Herunder er der truffet glacialt sand, morænesand og grus tilbunden af boringerne 4,0 m u. t.I boringerne B2 og B3 træffes fyld af sandmuld og sand 3,8 á 3,9 m u. t.,hvorunder træffes et tørvelag til 4,3 á 4,7 m u. t. Herunder træffes glacialtmorænesand, sand, morænegrus og grus til 9,4 á 9,8 m u. t., der underlejres aftertiært ler og silt til boringernes bund 20,0 m u. t.www.niras.dk<strong>Vejdirektoratet</strong>:<strong>H407.05</strong> Cykelsti ved Tange Sø2


4.2 GrundvandsforholdResultater af pejling efter endt borearbejde er angivet i tabel 1.Tabel 1: Registreret grundvandsspejl efter endt borearbejdeBoring Terrænkote Dybde GVS kotenr. DVR90 m u. t. DVR90B1 +14,6 1,0 +13,6B2 +14,6 1,0 +13,6B3 +14,5 1,0 +13,5B4 +17,9 Tør


5.2 PælefunderingBroen er ikke projekteret, hvorfor spænd, materiale, metode og belastningerendnu ikke er kendt, men pælefundering af broen vurderes at være den mesthensigtsmæssige funderingsmetode grundet vanddybden.Pælene kan udføres som rammede eller borede pæle af enten beton, træ ellerstål.Afhængig af bro-udformning og belastningerne kan pælene både regnes somspidsbærende i friktionsaflejringerne under de trufne tørveaflejringer samtoverfladebærende i de dybe og faste leraflejringer.Pælene skal føres til bæredygtige aflejringer under OSBL og pælenes bæreevnekan bestemmes ved hjælp af ”Den danske rammeformel” eller ved geostatiskberegning i henhold til EC 7, del 1 samt DK-anneks L.Pælene skal dimensioneres i både brudgrænse- oganvendelsesgrænsetilstanden og i øvrigt i henhold til EC 7.Pælene skal endvidere undersøges som tværbelastede pæle såfremt pælenebliver horisontalt belastet.Til brug ved dimensioneringen er der som eksempel foretaget beregning af denregningsmæssige trykbæreevne for en hhv. spidsbærende og overfladebærendepæl. Den regningsmæssige bæreevne for en spidsbærende pæl, er beregnetmed udgangspunkt i Meyerhofs metode på baggrund af målte SPT-værdier samten geostatisk beregning for overfladebærende pæle. De regningsmæssigetrykbæreevner er beregnet for en 25 x 25 m 2 uasfalteret jernbetonpæl medtopkote +14,5 og søbund i kote + 11,5. Bæreevnerne er angivet i tabel 3.Tabel 3: Orienterende regningsmæssige trykbæreevner.SpidskoteDVR90R c,dkN+7 (spidsbærende) ~200 kN+3 (Overfladebærende) ~400 kN5.2.1 DimensioneringVed dimensionering af pæle anbefales anvendt karakteristiske styrkeparametrefor aflejringerne under OSBL, som angivet i tabel 4.www.niras.dk<strong>Vejdirektoratet</strong>:<strong>H407.05</strong> Cykelsti ved Tange Sø4


Tabel 4: Karakteristiske parametre for boringerne gældende under OSBL.Jordartγ/γ’ ϕ pl c u[kN/m 3 ] [°] [kN/m 2 ]Fyldsand 18/10 -Tørv 14/4 20 60Sand 18/10 36 -Grus, morænegrus 20/10 36 -Glimmerler- /silt 20/10 25 500De karakteristiske parametre er fastlagt på baggrund af skøns- ogerfaringsformler, samt ud fra parametre på boreprofilerne, jf. bilag 1 – 5.5.3 VejanlægDen, i boringerne B1, B4 og B5, trufne overjord af sandmuld er uegnet somunderlag for belægninger, hvorfor der skal ske en afrømning af disse aflejringerforinden udlægning af vejkassematerialer.Befæstede arealer anbefales dimensioneret i henhold til vejregler for”Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger” (marts 2007).Det anbefales at komprimere planum effektivt inden udlægning af materialer tilopbygning af vejkasse.Hvor der skal indbygges materialer til underkant vejkassematerialer, skal deranvendes egnet materiale, der udlægges og komprimeres i lag på højst 30 cmtykkelse. Materialerne indbygges iht. gældende vejregler.5.4 NedsivningUd fra de udførte sigteanalyser, jf. bilag B, vurderes de trufne sandaflejringer, atkunne benyttes i forbindelse med nedsivning af overfladevand.De trufne sandaflejringer i udgravningsniveau vurderes generelt at væreselvdrænende.6 UDFØRELSESMÆSSIGE FORHOLD6.1 GrundvandJf. afsnit 4.2 er der i boringerne B1-B3 samt B5 registreret grundvandsspejl i kote+ 13,6 á 14,8 DVR90, svarende til 1,0 – 1,6 m u. t. På det foreliggende grundlagvurderes det således, at der ikke skal graves under grundvandsspejlet.I forbindelse med krydsning af Skjelbæk kan det blive nødvendigt medoverpumpning.www.niras.dk<strong>Vejdirektoratet</strong>:<strong>H407.05</strong> Cykelsti ved Tange Sø5


6.2 UdgravningFrie ubelastede skråninger over grundvandsspejl, som ikke påvirkes afoverflade- eller trafiklaster, kan generelt påregnes stabile med skråningsanlæg a> 1,5.Vedrørende stabilitet af midlertidige skråninger henvises der i øvrigt til SBIanvisning231, afsnit 8.6.3 Nedbringning af pæleDer er i boringerne B2 og B3 truffet stenholdige grus- og morænegrusaflejringer iundersiden af de glaciale aflejringerne. Disse grusaflejringer kan voldeproblemer i forbindelse med nedbringning af pælene.6.4 OverskudsjordOmrådet hvor cykelstien etableres er ikke omfattet af områdeklassificeringenligesom arealerne ikke er kortlagt af Region Midtjylland. Offentlige vejarealer erdog at betragte som lettere forurenede og overskudsjord herfra, skal håndteresiht. jordflytningsbekendtgørelsen.Ovenstående skal forinden verificeres med relevante myndigheder.7 KONTROLUNDER<strong>SØ</strong>GELSERI forbindelse med anlægsarbejdets udførelse anbefales det, at der foretagesgeotekniske kontrolundersøgelser i overensstemmelse med retningslinierne iEurocode 7 – Geoteknik del 1.Det anbefales at udføre kontrol af udgravningsniveau, for at sikre at samtligeaflejringer over OSBL er bortgravet.Det skal kontrolleres at samtlige pæle har opnået den nødvendige bæreevne ogspidskote.I det omfang det ønskes, står vi selvsagt til rådighed for videre drøftelse afgeotekniske/funderingsmæssige spørgsmål i sagen.www.niras.dk<strong>Vejdirektoratet</strong>:<strong>H407.05</strong> Cykelsti ved Tange Sø6


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkø25DVR90 +14,60 m002SANDMULD, leret, rodrester, mørk brunOvRe+-Glr+140507SANDMULD, sv. leret, rodrester, mørk brunSAND, fint - mellem, brunOvReSm Gc+----1Glr2012.11.0110SAND, fint - mellem, enkl. grus, brunSm Gc---+1315SAND, fint - mellem, enkl. grus, lys brunSm Gc---220SAND, fint - mellem, lys brunSm Gc---+1225SAND, mellem, lys brunSm Gc---330SAND, mellem - groft, lys brunSm Gc---+1135SAND, mellem, enkl. grus, gråbrunSm Gc---440SAND - -Sm Gc---+1010 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)Pejlerør: ø25:Boremetode: 6'' sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 374310 (m) Y: 1243449 (m)Plan:Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.01 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B1Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 1 S. 1/1GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 17:06:27Boreprofil


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkø25DVR90 +14,60 m002SANDMULD, i følge boreformand+-1W2012.11.01+14+1305071015FYLD: SAND, fint - mellem, leret, sv.muldpræget, brunFYLD: SAND, fint - mellem, sv. leret, gruset,gråbrunFYLD: SAND, fint - mellem, leret, sv. gruset,gråbrunFYLD: SAND, mellem, gruset, gråbrunFyFyFyFyReReReRe+++------220FYLD: SAND, mellem, st. gruset, gråbrunFyRe---+1225FYLD: SAND, fint - mellem, gruset, lysgråbrunFyRe---330FYLD: SAND - -FyRe---+1135FYLD: SAND - -FyRe---4CrvCfvW=58.940TØRV, omdannet, sandet, mørk brun,gråbrunFePg?-W=346.5+1045TØRV, omdannet, planterester, mørk brunFePg?-550SAND, mellem, sv. gruset, lys gråbrunSm Gc---+955SAND, mellem, sv. gruset, gråbrunSm Gc---6N60SAND, mellem - groft, gulbrunSm Gc---+865SAND, groft, st. gruset, gulbrunSm Gc---770MORÆNEGRUS, fint - mellem, st. sandet,gulbrunGlGc---+775MORÆNEGRUS, fint - mellem, sv. leret, st.sandet, gulbrunGlGc---8N80GRUS, fint - mellem, st. sandet, gulbrunSm Gc---+685GRUS, fint - mellem, st. sandet, lys gråbrunSm Gc---990GRUS - -Sm Gc---10 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)10 20 30 N (Slag/30 cm)FortsættesPrøve 85-90: Tertiær prægetPejlerør: ø25:Boremetode: Tør rotationsboring med foring og sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 374139 (m) Y: 1243571 (m) Plan: Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.01 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B2Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 2 S. 1/3GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 17:06:32Boreprofil


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkFortsat9GRUS - -Sm Gc---+595LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe---10W100LER - -MaTe+-+4105LER - -MaTe+-11110LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brunMaTe+-+3115LER, glimmerholdigt, siltslirer, sandet, mørkbrunMaTe+-12120LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+-13CrvCfv=491kPaCv>702+2125130LER - -LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brunMaMaTeTe++--Cv>702+1135LER - -MaTe+-14140LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+-15Cv>702Cv>702CrvCv>7020145150LER - -LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørkgråbrun, mørk brunMaMaTeTe++--Cv>702-1155LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+-16Cv>702160SILT, glimmerholdigt, leret, skalfragtmenter,mørk gråbrunMaTe+-Cv>702-2165LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brun,mørk gråbrunMaTe+-17Cv>702170LER: SILT, lagdelt, glimmerholdigt, mørkgråbrun, mørk brunMaTe+-18Cv>702Cv>702-3175180LER, glimmerholdigt, enkl. siltslirer, mørkbrunLER - -MaMaTeTe++--10 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)10 20 30 N (Slag/30 cm)FortsættesPrøve 85-90: Tertiær prægetPejlerør: ø25:Boremetode: Tør rotationsboring med foring og sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 374139 (m) Y: 1243571 (m) Plan: Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.01 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B2Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 2 S. 2/3GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 17:06:32Boreprofil


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkFortsat18LER - -MaTe+-Cv>702Cv>702-4185SILT, glimmerholdigt, leret, mørk brunMaTe+-19190LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+-Cv>702Cv>702-5195LER - -MaTe+-20W200LER - -MaTe+--610 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)10 20 30 N (Slag/30 cm)Prøve 85-90: Tertiær prægetPejlerør: ø25:Boremetode: Tør rotationsboring med foring og sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 374139 (m) Y: 1243571 (m) Plan: Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.01 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B2Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 2 S. 3/3GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 17:06:32Boreprofil


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkø25DVR90 +14,50 m002FYLD: SANDMULD, rodrester, mørk brunFyRe+-+140507FYLD: SAND, fint - mellem, gruset, gulbrunFYLD: SAND - -FyFyReRe----12012.11.0510FYLD: SAND, fint - mellem, sv. muldpræget,gruset, gulbrunFyRe+-+1315FYLD: SAND, mellem, brunkulsslirer, gruset,gråFyRe--220FYLD: SAND, mellem - groft,brunkulspræget, st. gruset, gråFyRe--+1225FYLD: SAND, mellem, gruset, gråbrunFyRe--330FYLD: SAND, mellem - groft, gruset,gråbrunFyRe--+1135FYLD: SAND, mellem, sv. gruset, gråbrunFyRe--440TØRV, omdannet, gråbrunFePg?-+1045SAND, mellem, enkl. grus, lys gråbrunSm Gc---550SAND - -Sm Gc---+955SAND, mellem - groft, enkl. grus, lysgråbrunSm Gc---6N60SAND, mellem, gråbrunSm Gc---+865GRUS, fint, st. sandet, gråbrunSm Gc---770GRUS - -Sm Gc---+775MORÆNEGRUS, fint, sv. leret, st. sandet,enkl. sten, gråbrunGlGc--8NW=141.580MORÆNEGRUS - -GlGc--+685MORÆNEGRUS, fint - mellem, st. sandet,enkl. sten, gråbrunGlGc--990MORÆNEGRUS - -GlGc--10 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)10 20 30 N (Slag/30 cm)FortsættesPrøve 95: Tertiær prægetPejlerør: ø25:Boremetode: Tør rotationsboring med foring og sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 374067 (m) Y: 1243631 (m) Plan: Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.05 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B3Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 3 S. 1/3GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 17:06:42Boreprofil


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkFortsat9MORÆNEGRUS - -GlGc--+595GRUS, fint - mellem, st. sandet, enkl. sten,lys gråbrunSm Gc---10W100LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+-CrvCv>702Crv=407kPa Cv>702+4105LER - -MaTe+-11Cv>702110LER - -MaTe+-+3115LER - -MaTe+-12120LER, glimmerholdigt, brun, mørk brunMaTe+-+2125LER, glimmerholdigt, siltslirer, brun, mørkbrunMaTe+-13130LER - -MaTe+-+1135LER, glimmerholdigt, siltslirer, gråbrun,mørk brunMaTe+-14Cv>702140SILT, glimmerholdigt, mørk gråbrunMaTe+-Cv>702Cv>7020145SILT, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+-15150SILT - -MaTe+-Cv>702Cv>702-1155SILT, glimmerholdigt, mørk gråbrunMaTe+-16160SILT - -MaTe+-Cv>702Cv>702-2165SILT - -MaTe+-17170SILT, glimmerholdigt, mørk gråMaTe+-Cv>702Cv>702-3175LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+-18180LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brunMaTe+-10 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)10 20 30 N (Slag/30 cm)FortsættesPrøve 95: Tertiær prægetPejlerør: ø25:Boremetode: Tør rotationsboring med foring og sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 374067 (m) Y: 1243631 (m) Plan: Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.05 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B3Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 3 S. 2/3GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 17:06:42Boreprofil


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkFortsat18LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brunMaTe+-Cv>702-4185LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+-19Cv>702190LER, glimmerholdigt, siltslirer, mørk brunMaTe+-Cv>702Cv>702-5195LER: SILT, lagdelt, glimmerholdigt, mørkbrun, mørk gråMaTe+-20W200LER, glimmerholdigt, mørk brunMaTe+--610 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)10 20 30 N (Slag/30 cm)Prøve 95: Tertiær prægetPejlerør: ø25:Boremetode: Tør rotationsboring med foring og sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 374067 (m) Y: 1243631 (m) Plan: Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.05 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B3Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 3 S. 3/3GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 17:06:42Boreprofil


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkø25DVR90 +17,90 m01GlrGlr+1702050710SANDMULD, sv. gruset, rodrester, mørkbrunSAND, mellem, enkl. rodrester, enkl. grus,mørk brunSAND - -SAND, mellem - groft, gruset, brunOv ReOv ReOv ReSm Gc+--------15SAND, mellem - groft, enkl. rodrester, st.gruset, mørk brunSm Gc---2+1620SAND, fint - mellem, lys brunSm Gc---25SAND, fint - mellem, sv. gruset, lys brunSm Gc---3+1530SAND, fint - mellem, enkl. grus, lys brunSm Gc---35MORÆNESAND, fint - mellem, st, gruset, lysbrunGlGc---4Tør 121101+1440MORÆNESAND - -GlGc---+1310 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)Pejlerør: ø25:Boremetode: 6'' sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 373849 (m) Y: 1243815 (m)Plan:Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.01 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B4Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 4 S. 1/1GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 18:56:28Boreprofil


Dybde(m)ForsøgsresultaterKote(m)GeologiPrøveNr.Jordart KarakteriseringAflejringAlderFrostKalkø25DVR90 +16,40 m002SANDMULD, rodrester, mørk brunOvRe+-1+16050710SANDMULD, sv. leret, rodrester, mørk brunSANDMULD, brunkulsholdigt, sv. leret, enkl.grus, mørk brun, sortMORÆNESAND, fint - mellem, sv. leret,enkl. grus, brunOvOvGlReReGc+++---2012.11.01+1515MORÆNESAND, mellem - groft, st. gruset,enkl. sten, gråbrunGlGc--220MORÆNESAND, mellem - groft, st. gruset,gråbrunGlGc--+1425MORÆNESAND, mellem - groft, st. gruset,sv. misfarvet, mørk gråbrunGlGc--330MORÆNESAND, fint - mellem, st. gruset,gråbrunGlGc--+1335MORÆNESAND, fint - mellem, leret, gruset,brun - brunGlGc--440MORÆNESAND, mellem, st. gruset, gråbrunGlGc--+1210 20 30 W (%)100 200 300 Cfv, Crv (kPa)12 16 20 (kN/m³)2 4 6 Glr. (%)Pejlerør: ø25:Boremetode: 6'' sneglKoordinatsystem: DKTM2X: 373750 (m) Y: 1243901 (m)Plan:Bilag SSag: 206503 H.407.05: Cykelsti ved Tange SøBoret af: Jysk GVSDato: 2012.11.01 Bedømt af: BAL DGU-Nr.: Boring: B5Udarb. af: BALKontrol: HPB Godkendt: BIT Dato: 2012.11.23 Bilag: 5 S. 1/1GeoGIS2005 2.3.9 - GeoGIS#32 GeotekniskeBoringer - PSTVDK1 - 20-11-2012 18:55:05Boreprofil


NIRASVestre Havnepromenade 9Postboks 1199100 AalborgTelefon 9630 6400Telefax 9630 6474www.niras.dk


NIRASVestre Havnepromenade 9Postboks 1199100 AalborgTelefon 9630 6400Telefax 9630 6474www.niras.dk


\\holkfs01\data\SAG\206\503\PROJECT\08_DESCRIP_REPORTS\GEOTEKNIK\Rapport\[Bilag B.xls]KornkurveBilag BILAG BDato og signatur: 20-11-2012 / BALMateriale/ prøve: SANDUdtagningsted:<strong>H407.05</strong>: Cykelsti ved Tange SøGennemfald i vægt-%Lerfraktion100908070605040302010SiltfraktionSandfraktionGrusfraktionFint Mellem Groft Fint Mellem Groft Fint Mellem Groft00,001 0,01 0,1 1 10 100Kornstørrelse, d [mm]StenBoring Dybde Geologisk betegnelse SignaturKornstørrelseKornstørelseMiddelkornstørrelseUensformig-Permeabihedstalitetsfaktorm.u.t. d10% (mm) d60% (mm) d50% (mm) U=d60%/d10% k (m/s)B4 1,0 Sand, mellem - groft, gruset x 0,22 0,84 0,64 3,8 4,8E-04B4 1,5 Sand, mellem - groft, st. gruset 0,20 2,00 1,0 10,0 4,0E-04B5 1,5 Grus, fint - mellem, st. sandet 0,14 6,30 1,0 45,0 2,0E-04B5 2,0 Sand, mellem - groft, st. gruset 0,13 1,00 0,6 7,7 1,7E-04


373693.25x=Y=1243991.17806040x=CykelstiY=1243757.5920040060x=Y=1243482.27200400373933.58373693.25380360340320300B5280260240220200180160B41405,00m120100Ny adgangsvejudlagt i asfalt380360340320B3300280260240220B2Fredskov20018016014012010080374269.4540CykelstiB1B1Geoteknisk boring5,00m7,00mH407 ÅRHUS - VIBORG<strong>H407.05</strong> <strong>CYKELSTI</strong> <strong>VED</strong> <strong>TANGE</strong> <strong>SØ</strong>Situationsplan - geotekniske boringerÅrhusvejKm. 44.260- 44.7001:5000BALBALBITCWI20-11-2012BILAG S

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!