Bestyrelsens beretning for 2005 - Foreningen Skole for Livet

lesn.dk

Bestyrelsens beretning for 2005 - Foreningen Skole for Livet

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år -2005Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes:• Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget antallet af klasser fra tre til syvog dermed tredoblet elevtallet,• Med klasser fra 1. – 7. og med flere lærere er der skabt et væsentligt bedreundervisningsmiljø,• Vi har etableret en lille, velorganiseret forening, hvor medlemstallet er steget fra 20 til 33,• Vi har indgået en aftale om vores samarbejde med skolen,• Vi har via vores samarbejde med Poul Madsen fået udbredt kendskabet til skolen – PoulMadsen og Frederik Hølge er endda blevet præmieret med Danidas Verdensbilledlegat.Det er nogle af de hovedpunkter, som indgår i bestyrelsens beretning.Udviklingen i Life Education SchoolVed foreningens stiftelse havde kostskolen tre klasser: 5., 6. og 7. klasse med tilsammen 42 elever.Eleverne er således startet i de spredt beliggende skoler drevet af delstaten Gujarat med klasser fra1. til 4. klasse. Skoleledelsens erfaring er, at det tager et års tid at få disse elever bragt op på detforventede niveau, og de kommer alene med en boglig baggrund og den praktiske viden fra deresfamilier. Derfor er det en ønskesituation at kunne tage elever ind allerede fra 1. klasse og give demet sammenhængende bogligt og praktisk uddannelsesforløb.Fra skoleåret, som startede i sommeren 2005, har skoleledelsen satset økonomisk og taget eleverind, så der nu er 1. til 7. klasse med i alt 121 elever. Det er sket på baggrund af foreningens støttesamt et håb om en eller anden grad af støtte fra delstaten Gujarat.Optagelse af nye elever er sket, efter at lærere og andet personale fra ashramet har opsøgt landsbyer,hvor der er børn, som ikke går i skole, fordi forældrene holder børnene hjemme for at se efter kvægeller for at passe mindre søskende. Nogle forældre har ikke råd til tøj og bøger til børnene. Gennemsamtaler med forældre og landbyfolkene er det lykkedes at en del af disse børn i kostskole.Samtidig er antallet af lærere forøget. Tidligere var der 2 fuldtids og 2 deltids, mens der nu er ansati alt 5 fuldtidslærere. Herudover er i forbindelse med kostskolen ansat 2 kokke og 1 gartner.Det giver naturligvis væsentlig bedre muligheder for at skabe et fagligt og pædagogisk miljø tilglæde for børnene i sidste ende.Etablering af foreningen og organisering af bestyrelsens arbejdeForeningen Skole for livet blev stiftet den 4. marts 2005 med fremmøde af 18 voksne og 3 børn.Der blev fastsat vedtægter, foretaget valg af fem bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleantsamt revisor. Endvidere blev fastsat kontingent for medlemskab på 100 kr. pr. måned svarende tilskolegang for et barn.


I 2005 har bestyrelsen holdt seks møder: 17. marts, 31. marts, 14. april, 31. maj, 21. september, 11.november 2005.På det første møde konstituerede bestyrelsen sig i enighed: Carsten Henriksen formand, KarinSejersen næstformand,, Poul Lorenzen kasserer, Helge Christiansen sekretær og Lis AgerbækJørgensen som menigt medlem af bestyrelsen. Lis har udfyldt rollen som informationsansvarlig.Første møde blev vi enige om, at vi skulle have en forretningsorden, vi begyndte at drøfte kontaktenmed Life Education School i Indien og hvordan foreningens økonomi skulle organiseres medmedlemsbetalinger og overførsler til Indien.Bestyrelsen holdt fire møder i rap fra midt i marts til sidst i maj. I løbet af disse møder fik vi:1. Fastsat en forretningsorden for bestyrelsens arbejde2. Etableret en samarbejdsaftale med skolen i Indien3. Aftalt, at overførsler til skolen sker fire gange om året4. Etableret en bankkonto hos Arbejdernes Landsbank i Odense5. Drøftet udkast til foreningens hjemmeside6. Fastlagt informationen til medlemmerneAd 1. Forretningsordenen fastsætter blandt andet:- Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil og har kontakten med Life Education School.- Kasserer og formand får adgang til foreningens bankkonto- Næstformanden overtager formandens beføjelser ved formandens fravær. En af de to plus toandre medlemmer skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig- Der holdes fem ordinære bestyrelsesmøder om året- På hvert møde aflægger kassereren en mundtlig økonomisk rapport.Ad 2. I samarbejdsaftalen indgår blandt andet:- Skolen skal tage en ny 5. klasse ind i det nye skoleår- Nye skoleelever optages efter sociale og geografiske kriterier. Der skal også sættes fokus påen ligelig fordeling mellem drenge og piger- Information fra skolen fire gange om året inklusiv en årlig rapport. Vi ønsker informationom fag og færdigheder, positive effekter og særlige problemer for børnene, deres forældreog lokalsamfundet, samarbejdet mellem skole, børn og forældre, skoleårets aktiviteter,særlige arrangementer for børnene, kulturelle aktiviteter og højtider, andreudviklingsaktiviteter i stammeområdet, hvor ashramet er involveret.- Kulturel udveksling: Samarbejde med danske skoler samt modtagelse af gæster- Pligt til at informere, hvis der sker ændringer i skolen økonomiske forhold, driften ellerandet som kan have betydning for foreningens arbejde og engagement.- Fraskrivelse af ansvar, hvis foreningens støtte ikke kan opretholdes.Ad 5. Hjemmesiden fungerer som et visitkort. Den præsenterer altså foreningen og foreningensarbejde samt beskriver Life Education School og det samfund, skolen er en del af. Foreningensnyhedsbreve kan findes her, og under fanebladet ”Medlemskab” findes foreningens vedtægter,


forretningsorden, samarbejdsaftale, referater fra bestyrelsesmøder, vejledning i at betale kontingentmv. Vi har valgt at holde hjemmesiden på dette niveau, da vores vurdering er, at en mere aktivhjemmeside ikke vil have betydning i forhold til at tiltrække flere medlemmer.Ad. 6. Informationen til medlemmerne har vi fastlagt til at være fire gange om året i form afnyhedsbreve via e-mail. Vi har fundet denne hyppighed passende i forhold til, at der skal være nytat fortælle, det er passende i forhold til at opretholde medlemmernes engagement, der skabessammenhæng til den kvartalsvise betaling og det skal være overkommeligt rent arbejdsmæssigt.De medlemmer, som ikke har e-mail, modtager nyhedsbrevet som almindeligt brev.Min vurdering som formand for foreningen er, at bestyrelsens organisering af arbejdet ervelfungerende, og at vi har fået etableret en tidssvarende og billig måde at kommunikere medmedlemmerne ved fra begyndelsen af at opbygge en hjemmeside og benytte e-mail. Vi vil udensærligt merarbejde være i stand til at håndtere et væsentligt større medlemstal og dermed en størreøkonomi.Kommunikation med Life Education SchoolI løbet af 2005 er der løbende foretaget udveksling af e-mails og breve mellem formanden ogskoleledelsen. Endvidere er der foretaget en enkelt telefonsamtale. Tiden mellem spørgsmål og svarkan være ret forskellig, og detaljeringsgraden i svarene ligeledes noget vekslende. Dette skyldessandsynligvis flere ting: Enkelte e-mails er ikke nået frem; fokus hos skoleledelsen ligger på etgivet tidspunkt et andet sted end det, som vi bringer på banen; vi forstår måske ikke hinanden heltpå grund af vidt forskellige kulturelle udgangspunkter.Mit skøn er, at rapportering til foreningen betragtes som en administrativ opgave, og atadministrative opgaver ikke betragtes som specielt attraktive. Hvis mit gæt er rigtigt, er det enerfaring som er gjort i mange andre sammenhænge i samarbejder med organisationer i ”de varmelande”.Bestyrelsen har netop modtaget den aftalte årlige rapport, som i indhold og detaljeringsgrad ermeget tilfredsstillende.Skoleledelsen har været god til at benytte besøgende til at viderebringe oplysninger til foreningen.Det er sket med Poul Madsens besøg og med den franske kvinde Marie Demont, som skrev flerebreve og sendte billeder til foreningen og livet i kostskolen. Som hun skrev, var hun ”vores øjne ogører på skolen”.Så alt i alt: Med den årlige rapport er information fra skolen kommet stærkt igen!Kommunikation med omverdenFør generalforsamlingen bragte Fyns Stiftstidende og Østfyns Avis en artikel om den kommendeforenings baggrund og formål, og Fyns Stiftstidende fulgte op med en omtale af den gennemførtegeneralforsamling.Herefter har bestyrelsen søgt at gøre opmærksom på foreningen og dens arbejde gennemudarbejdelse af foldere, en elektronisk brochure og et julekort. Folderne og julekort har været lagt


frem på biblioteker i Nyborg og Odense, på Brandts Klædefabrik og Badstuen i Odense samt til etarrangement om FN’s 2015-mål på Nordjyske i Aalborg.Endvidere er de fremlagt på Esbjerg Bibliotek sammen med Poul Madsens fotoudstilling om Indien.Konkurrencen i forhold til andre foreninger og organisationer med ligeså værdige formål somForeningen Skole for livet er hård, og bestyrelsen har fokuseret på, at foreningens nuværendemedlemmer kan være ambassadører i forhold til at tiltrække nye medlemmer. For at muliggøre deter der til medlemmerne via e-mail udsendt en elektronisk brochure med henblik på videresendelsetil interesserede, og der er via brev udsendt foldere og julekort.Bestyrelsen har konstateret, at det kun i begrænset omfang har været en succes, men håber der ersået nogle frø. Vi hører gerne respons fra medlemmerne om hvad der skal til, for at frøene kanspire.Foredraget af Poul Madsen og Frederik Hølge her tidligere på aftenen er forberedt i 2005.Foredraget er foreningens første offentlige arrangement, og omtalt i ……………………….Udvikling i Indien/Life Education SchoolIndien har de seneste år haft økonomiske vækstrater mellem 5% og 7% årligt. Dermed harsamfundet potentialet til at skabe bedre levevilkår for befolkningen. Det ændrer imidlertid ikke på,at meget store grupper i samfundet endnu ikke har fået del i denne velstandsstigning. 221 mio.indere lever for under en dollar om dagen (tjek).FN organisationen ……… Human Development Index………Stammefolkene i Gujarat og andre delstater i Indien udgør en stor gruppe, som generelt befinder sigi kanten af samfundets økonomiske udvikling. De familier, flertallet af kostskolens elever kommerfra, ejer 2 – 4 acres land, altså ¾ til 1½ hektar, og deres økonomi er under fattigdomsgrænsen. Dersker dog langsomt forbedringer, som blandt andet har betydet en vis dækning med skoler fra 1. til 4.klasse.Med læring af boglige og praktiske færdigheder og bevidstgørelse af børnene har kostskolen fat i enhelt central forudsætning for, at stammefolkene bliver i stand til positivt at forstå og påvirkeudviklingen ud fra deres egen livsbetingelser.Ud over kostskolen, Open Court og et stort vandopsamlingsprojekt har ashramet nye aktiviteterundervejs med støtte fra forskellige statslige organer og finansielle udviklingsorganisationer:- Organisering af tilvejebringelse af billige toiletter/lokumer til husholdninger i alle landsbyeri et bestemt distrikt,- Samarbejdsorganisation for et sundhedsprojekt for mødre og småbørn for ti landsbyer i etandet distrikt,- Udarbejdelse af ansøgning og gennemførelse af fødevareprogram for to landsbyer,- Muligvis gennemførelse af nyt vandopsamlingsprojekt for otte til ti landsbyer iskovrejsningsområde.


Skolebørnene får kendskab til arbejdet med sundhed, miljø, forbedrede dyrkningsmetoder ogindkomstskabende aktiviterer, og bliver dermed selv deltagere i udviklingsarbejdet.Udviklingsdebatten i DanmarkCentralt i 2005 har stået FN’s 2015 – mål. Målene er:1. Bekæmpe fattigdom og sult – halvere andelen, som lever for under én dollar om dagen oghalvere andelen, som lider af hungersnød,2. Sikre grundskoleuddannelse for alle – alle børn skal have adgang til engrundskoleuddannelse,3. Fremme ligestilling og fremme kvinders rettigheder – opnå fuldkommen ligestilling medhensyn til grundskoleuddannelsen og på alle uddannelsesniveauer,4. Reducere spædbørnsdødeligheden og børnedødeligheden – mindske dødeligheden blandtbørn under fem år med to tredjedele,5. Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder – mindske dødeligheden blandtmødre med tre fjerdedele,6. Stoppe udbredelsen af hiv/aids, malaria og andre sygdomme, og dermed vende den negativeudvikling, hvor antallet af smittede øges dag for dag,7. Sikre miljøvenlig og bæredygtig udvikling – halvere andelen af mennesker uden adgang tilrent drikkevand og forbedre levevilkårene væsentligt for mindst 100 mio. mennesker, sombor i slumområder,8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling – sikre øget bistand, retfærdige handelsreglerog gældslettelse for udviklingslandene.Foreningens arbejde understøtter især mål 2 om at sikre grunduddannelse for alle, men i kraft afkostskolens undervisning i praktiske færdigheder og ashramets andre aktiviteter bidrager foreningenindirekte til mål 1 – 7.Debatten om udviklingsarbejde har været præget af regeringens reduktion af støtte tiloplysningsarbejde i Danmark og krav til udviklingsorganisationerne om egenfinansiering på 5% i2006 og 10% i 2007, for at kunne komme i betragtning til projektstøtte fra Danida. Konkret kankravet aflæses som meget synlig hvervning af medlemmer på gaden og som flerelandsindsamlinger.De store organisationer forudser, at fokus vil blive flyttet fra langsigtet udviklingsarbejde tilnødhjælp. Om den forudsigelse vil holde stik vil i høj grad afhænge af mediernes behandling afudviklingsspørgsmål.Et eksempel på en seriøs behandling i medierne er Folkekirkens Nødhjælps fokus på den stille sultforud for landsindsamlingen i begyndelsen af marts 2006. Her har Indien været brugt someksempel, og aviser som Urban, Information og Kristeligt Dagblad har skrevet indlevede og seriøseartikler om problemerne.For Foreningen Skole for livet betyder kravet til de store organisationer om medfinansiering førstog fremmest øget konkurrence om medlemmer. Det aktuelle fokus på den stille sult i Indien kanderimod understøtte folks forståelse af, at det indiske civilsamfund fortsat behøver støtte, selvomdele af det Indiske samfund er i en stærk økonomisk vækst.


Blandt andet krigen i Irak har rejst spørgsmålet om demokrati som styreform giver mening udengenerel retssikkerhed og personlig sikkerhed. Eksperterne mener nej, og tiden vil vise, om de harret.Projektrådgivningen, civilsamfundsstrategi – undersøg!!!!!!!!Set i forhold til debatten om udviklingsarbejde er foreningens arbejde en meget konkret indsatsmed et langsigtet perspektiv. Skolebørnene bringer viden, praktiske færdigheder og håb med hjemtil deres familier og landsbyer. Børnenes selvfølelse og kulturelle bevidsthed har stor betydning forstammefolkenes muligheder for at påvirke det samfund, de lever i randen af. Anand NiketanAshram, som driver skolen, har med aftaleforumet ”Open Court” og med tilbud om retshjælp i detetablerede retssystem fokus på bilæggelse af konflikter, personlig sikkerhed og retssikkerhed somafgørende forudsætninger for udvikling i lokalområderne.AktiviteterForeningens aktiviteter i 2005 har naturligt nok haft vægt på organiseringen af foreningen.Herudover er der gennemført oplysning om foreningen med henblik på tiltrækning af nyemedlemmer som ”hjemme hos” – arrangement og via mund – til – mund metoden. Bestyrelsen harværet til stede med en bod under Kulturnatten i Nyborg i september.Herudover har foldere og julekortet været benyttet til at øge kendskabet til foreningen.Vi har søgt at skabe interesse for brevveksling skole til skole. Endnu har ingen bidt på.Endvidere har vi foretaget henvendelser til rejsebureauer for at afprøve deres interesse for atkombinere deres salgsarrangementer med et foredrag om Life Education School. Heller ikke her harvi endnu haft held.I 2006 forventer bestyrelsen at tilbyde et antal foredrag til menighedsråd, beboerforeninger ogandre.Når det lykkes at få aftalt et eller flere enkeltstående projekter, som det ligger inden for foreningensformål at støtte, forventer vi at søge sponsorer til disse, og dermed forøge indsatsen væsentligt.Herudover satser vi på, at vore nuværende medlemmer – også på baggrund af den større viden, deefterhånden har fået om foreningens arbejde – vil medvirke til at skaffe ét medlem hver. Etrealistisk mål for antallet af medlemmer i 2006 vil være 50 – 60.Bestyrelsen vil have fokus på at få sendt folk på besøg hos skolen. Målet er at skabe et bredereengagement og at give de besøgende ”lektier for”. De kan bestå i bagefter at fortælle om sineoplevelser, at tegne et portræt af et af børnene som eksempel på skolens betydning eller at drøfte etbestemt spørgsmål med skoleledelsen. De besøgende kan være foreningens medlemmer ellermuligvis lærerstuderende, pædagoger, en gartner eller andre i praktik.Endelig vil vi søge at få skolens ledelse til at fortælle mere personlige historier om enkelte børn,deres familier og fremtidsudsigter.EngagementJeg vil afslutte beretningen med en opfordring til medlemmerne om at komme med idéer, spørge ogdiskutere med bestyrelsen. Det kan ske her på generalforsamlingen, via telefon eller e-mail.Carsten Henriksen


Formand

More magazines by this user
Similar magazines