Brochure - Den Jyske Sparekasse

djs.dk

Brochure - Den Jyske Sparekasse

Tabel 1: Beregning af bonusafkastAntal underliggende aktier Fradragssats Bonusafkast Årlig effektiv rente før skat0 0,0% 32,0% 7,1%1 5,5% 26,5% 6,0%2 11,0% 21,0% 4,8%3 16,5% 15,5% 3,6%4 22,0% 10,0% 2,4%5 27,5% 4,5% 1,1%6 32,0% 0,0% 0,0%7-10 32,0% 0,0% 0,0 %Note: ”Antal underliggende aktier” betyder antallet af de underliggende aktier, der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på startdagen. Bemærk, atafkastscenarierne er beregnet på baggrund af en indikativ fradragssats på 5,5*%Kilde: Den Jyske SparekasseDette betyder, at hvis du har indskudt f.eks 50.000 kr. på Amerikanske Aktier 2016, og to af de underliggende aktier er faldet påslutdagen i forhold til lukkekurserne på startdagen, vil du modtage et afkast på 21% på udløbsdagen (14. april 2016). Dette afkastberegnes som 32% (bonusafkast) fratrukket 11% (fradragssats) svarende til et afkast på 21%, hvilket er 10.500 kr. Derudover modtagerdu også det indskudte beløb på udløbsdagen.*)Fradragssatsen på 5,5% er indikativ og fastsættes endeligt på prisfastsættelsesdagen ud fra gældende markedsvilkår. Såfremtfradragssatsen overstiger 6,5%, vil udbuddet af Amerikanske Aktier 2016 blive aflyst.RisikofaktorerBemærk at alle investeringer er forbundet med risici. Du skal være opmærksom på, at Amerikanske Aktier 2016 er et kompliceretprodukt, hvor afkastet bestemmes af komplicerede sammenhænge, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne produktet medandre investeringsprodukter.AfkastrisikoSåfremt kursudviklingen på de ti underliggende aktier betyder, at antallet af aktier, der på slutdagen ikke har en højere lukkekurs endpå startdagen, overstiger fem, vil Amerikanske Aktier 2016 blive forrentet med 0% om året uden noget bonusafkast. Nedenforbeskrives de væsentligste økonomiske faktorer, som kan påvirke de underliggende aktier frem til slutdagen 29. marts 2016.MarkedsrisikoEt af de største usikkerhedsmomenter, der knytter sig til investeringen, er, om forventningerne til fremtiden, som beskrevet i afsnittet”De økonomiske udsigter”, er for optimistiske.Indlånets markedsværdi er følsomt over for flere forskellige faktorer, herunder udviklingen og udsvingene i kursen på de ti underliggendeaktier samt udviklingen i renten.Som vist i tabel 1 er følsomheden i markedsværdien på de ti underliggende aktier ikke lineær med værdien af Amerikanske Aktier2016, og du vil som investor ikke modtage det samme afkast, som hvis du investerer direkte i de ti underliggende aktier. Derudoverer du ikke berettiget til at modtage eventuelt udbytte fra de ti underliggende aktier.Alternativ investeringI stedet for at foretage indskud på Amerikanske Aktier 2016 kunne pengene indskydes på en fastrentekonto – eksempelvis enFastrente Pension 2015 med udløb 30. april 2015, hvor man pr. 19. marts 2012 kunne opnå en nominel rente før skat på 2,60% p.a.Du kan læse mere om Fastrente Pension 2015 på www.djs.dk.LikviditetsrisikoAmerikanske Aktier 2016 er et struktureret indlån i Den Jyske Sparekasse. Du kan hæve dit indskud i Amerikanske Aktier2016 i perioden frem til udløb 14. april 2016. Såfremt du ønsker dette, vil Amerikanske Aktier 2016 blive ophævet til gældendemarkedsværdi fratrukket en dekort på 2%. Markedsværdien af indlånet kan falde betydeligt under værdien ved oprettelsen, og enophævelse før tid kan derfor medføre et tab. Derfor vil du i dette tilfælde ikke være omfattet af kapitalbeskyttelsen.

More magazines by this user
Similar magazines