Hele planen kan læses her. - Aarhus.dk

aarhus.dk

Hele planen kan læses her. - Aarhus.dk

7 | BESKRIVELSE AF ALLEREDEINDFØRTE TILTAG8 | TILTAG DE KOMMENDE 5ÅR OG FORVENTET EFFEKTAF INDSATSENAarhus Kommune har siden 1984 haft fokus påde trafikskabte støjgener og hvordan støjgenernefremadrettet kan begrænses mest muligt. Et sætstøjbestemmelser har siden udgjort en del af kommuneplanensrammebestemmelser. Her er der opstilletgrænseværdier for, hvor stor støjbelastningen måvære ved ny støjfølsom bebyggelse. Disse krav er fulgtop i lokalplanlægningen, hvor der også er redegjortfor, hvilke afhjælpende foranstaltninger (støjafskærmning,afstandskrav, m.m.), der skal iværksættes for atde stillede støjkrav kan opfyldes.I 1994 bliver der iværksat tiltag for at forbedrebymiljøet – dels med en trafikplan for City, der sikreren trafikfredeliggørelse af cityområdet, hvorved der eropnået en markant støjmæssig effekt – dels med enTrafik- og miljøhandlingsplan, hvor der bliver opstilletmål for støjbelastningen også i eksisterende områder.I Trafik- og miljøhandlingsplanen er et af indsatspunkterneat få kortlagt de støjbelastede boliger og omfangetaf støjbelastningen. Siden da er der med jævnemellemrum foretaget opdatering af kortlægningen afstøjbelastede boliger i Aarhus Kommune.I 2001 bliver Trafik- og miljøhandlingsplanen opdateretpå trafikstøjområdet med nye målsætninger og indsatsområder.Med udgangspunkt i målsætningerne – ogmidler afsat af Byrådet til en indsats mod støjbelastningenved eksisterende boliger – blev der opretteten kommunal støjpulje. Der bliver gennemført enstøjkortlægning af alle boliger i kommunen somgrundlag for en prioritering af de afsatte midler.I perioden 2003-2007 bliver støjpuljen udmøntet iform af tilskud til forbedring af støjisolering af facaderved en række af de mest støjbelastede boligeri det centrale Aarhus. I alt modtager ca. 400 boligertilskud til udskiftning af vinduer – og opnår et bedreindendørs støjniveau.Handlingsplanens indsatsområder de kommende 5 årkoncentrere sig primært om følgende:STØJREDUCERENDE ASFALTI den kommende 5 års periode vil indsatsen med systematiskanvendelse af støjreducerende belægningerfortsætte. Indsatsen vil primært koncentrere sig omudlægning af støjreducerende belægninger i forbindelsemed nye slidlagsarbejder på indfaldsvejene, ringvejeneog det øvrige trafikvejnet. Generelt vil det iforbindelse med slidlagsarbejder også på mindre vejei hvert enkelt tilfælde blive vurderet om belægningenmed fordel kan være en støjreducerende belægning.Siden det med Miljøhandlingsplan 2008-2011 bliverbesluttet at anvende støjreducerende belægningersom et virkemiddel til bekæmpelse af vejtrafikstøj vedeksisterende boliger er der på ca. 45,3 km veje blevetudlagt støjreducerende belægninger i Aarhus. Detforventes at der i den kommende 5 års periode kanudlægges støjreducerende belægninger på yderligereca. 25 km veje.| Strækninger forsynet med støjreducerende belægning 2008-2012TILSTBRABRANDHASLESKEJBYVEJLBYLYSTRUPÅRHUSHJORTSHØJEGÅRISSKOVI 2007-2008 bliver alle veje med mere end 16.000køretøjer pr. døgn kortlagt. Kortlægningen bliver fulgtop af Handlingsplan for større veje i Aarhus Kommune,der i 2012 bliver vedtaget af Byrådet. Støjhandlingsplanenlægger op til, en systematisk anvendelseaf støjreducerende tyndlagsbelægninger på alle størreveje inden for bymæssig bebyggelse.STAVTRUPVIBYHASSELAGERTRANBJERGHOLMEHØJBJERGSKÅDEEFFEKTEN AF TILTAGETStøjniveauet langs de veje der får støjreducerendebelægninger forventes at falde med 1,5 til 4 dB. Den størstedæmpning vil opleves i belægningens første leveår.15

More magazines by this user
Similar magazines