Hele planen kan læses her. - Aarhus.dk

aarhus.dk

Hele planen kan læses her. - Aarhus.dk

3 | ANSVARLIG MYNDIGHEDOG RETLIGT GRUNDLAG4 | ALLE GÆLDENDEGRÆNSEVÆRDIERDen ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelseaf støjkortlægningen og støjhandlinsplanener Aarhus Byråd.Aarhus Byråd er – jf. Lov om offentlige veje – myndighednår det gælder forhold omkring det kommunalevejnet i Aarhus Kommune.Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold tilMiljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 23.december 2011 om kortlægning af ekstern støj ogudarbejdelse af støjhandlingsplaner i det følgende kaldetstøjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen udmønterEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EFom vurdering og styring af ekstern støj.Støjkortlægningen og støjhandlingsplanen er udarbejdetmed udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr.4/2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”, derbeskriver hvordan støjkortlægning og støjhandlingsplanerskal udarbejdes.Grænseværdier for støjbelastning er i Aarhus Kommuneindarbejdet som en del af den gældendekommuneplans generelle rammebestemmelser. Derer bl.a. indarbejdet vejledende grænseværdier forvejtrafikstøj og virksomhedsstøj. Grænseværdiernebygger på Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje(Vejledning nr. 4, Miljøstyrelsen 2007) og Ekstern støjfra virksomheder (Vejledning nr. 5, Miljøstyrelsen 1984samt tillæg til denne vejledning af juli 2007).VEJSTØJDer foreligger grænseværdier for nybyggeri samt foreksisterende bebyggelse, hvis der sker ændringer istøjniveauet som følge af ombygning af vejinfrastrukturen.Støjbestemmelserne danner grundlag for fastsættelseaf støjmæssige krav og hensyn i detailplanlægningen(lokalplaner m.m.) og i forbindelse med enkelttilladelsertil bebyggelse – samt i forbindelse med nyevejanlæg samt større ombygninger af vejene, der harkarakter af nyanlæg.For vejtrafikstøj er grænseværdier for det udendørsstøjniveau – i forhold til ny bebyggelse – følgende:OMRÅDERekreative områder i detåbne land, sommerhusområder,campingpladser o.l.Boligområder, børnehaver,vuggestuer, skoler ogundervisningsbygninger,plejehjem, hospitaler o.l.Desuden kolonihaver,udendørs opholdsarealerog parkerHoteller, kontorer m.v.GRÆNSEVÆRDILden* 53 dBLden 58 dBLden 63 dB* Lden er en sammenvejet værdi for støjbelastningen over døgnet(dag, aften, nat). Der er indregnet et øget genetillæg på 5 og 10 dBfor henholdsvis aften og nat. De tre tidsperioder er dag: kl. 7-19,aften: kl. 19-22 og nat kl. 22-7.Generelt gælder også Bygningsreglementets krav tilindendørs støjniveauer på 33 dB for boliger og 38 dBfor kontorerhverv.6

More magazines by this user
Similar magazines