13.07.2015 Views

Støtte til energiafgrøder - LandbrugsInfo

Støtte til energiafgrøder - LandbrugsInfo

Støtte til energiafgrøder - LandbrugsInfo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Støtte</strong> <strong>til</strong><strong>energiafgrøder</strong>Vejledning og blanketterProducenterFebruar 2005Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriDirektoratet for FødevareErhverv


INDHOLDIndhold1. Indledning .............................................................. 3Definitioner............................................................. 3Andre vejledninger ................................................. 32. Kontrakt og ansøgning.......................................... 4To- og flerårige afgrøder......................................... 5Hamp som energiafgrøde........................................ 5Slutanvendelse af afgrøden..................................... 5Sikkerhedss<strong>til</strong>lelse .................................................. 53. Dyrkning................................................................. 64. Levering.................................................................. 7Høst- og leveringserklæring.................................... 8Gårdoplagring af helsæd ......................................... 95. Udbetaling af støtte.............................................. 106. Oversigt over ændringer ..................................... 11Ændringer i produktionen ..................................... 12Producentskifte ..................................................... 12Godkendte slutprodukter for <strong>energiafgrøder</strong> ....... 14Beregning af standardvægten................................. 15Beregning standardiseret mængde af flis .............. 15Kontrakter med udenlandsk forarbejder.............. 16Retsregler.................................................................. 17BilagGodkendte slutprodukter for <strong>energiafgrøder</strong>................................ Bilag 1Beregning af standardvægten....................................................... Bilag 2Kontrakter med udenlandsk forarbejder....................................... Bilag 3Retsregler ..................................................................................... Bilag 4BlanketterEnergikontrakt, rapsfrø ................................................................ blanket 1Ændring eller annullering af kontrakt .......................................... blanket 2Anmodning om ændring af leveringspligt ................................... blanket 3Høst- og leveringserklæring......................................................... blanket 4Overtagelse af kontrakt om levering af <strong>energiafgrøder</strong>................ blanket 52


KONTRAKT1. IndledningDenne vejledning beskriver de regler og bestemmelser,som producenter af <strong>energiafgrøder</strong>skal overholde.EU udbetaler støtte <strong>til</strong> producenter, der dyrkerforskellige former for <strong>energiafgrøder</strong>.<strong>Støtte</strong>n er på 45 euro pr. ha dyrket med <strong>energiafgrøder</strong>.<strong>Støtte</strong>n foreløbigt beregnet <strong>til</strong> ca. 335kr./ha.Fradrag i støttenDer vil i 2005 blive foretaget et fradrag på 3pct. i hele den direkte støtte, du får udbetalt.Fradraget kaldes graduering.I 2006 er fradraget 4 pct. I 2007 og hvert år <strong>til</strong>og med 2012 er fradraget 5 pct. Fradraget vilblive anvendt på alle de betalinger, du modtagerfra direktoratet i direkte støtte<strong>Støtte</strong>satsen gælder for et areal på 1,5 mio. ha ihele EU. Hvis dette areal overskrides, vil derblive foretaget forholdsmæssig nedsættelse afstøtten.Ordningen i hovedtrækHovedtrækkene i ordningen er følgende:• Du skal rettidigt indgå kontrakt med enopkøber.• Den virksomhed, du har tegnet kontraktmed, skal s<strong>til</strong>le en sikkerhed på 60 euro pr.ha (foreløbigt beregnet <strong>til</strong> ca. 447 kr./ha).• Alle landbrugsafgrøder med undtagelse afsukkerroer er støtteberettigede.• Hele den høstede afgrøde (råvaren) skalafsættes som energiafgrøde <strong>til</strong> første forarbejderen.• Råvaren skal anvendes <strong>til</strong> frems<strong>til</strong>ling af etgodkendt slutprodukt.• Den leverede mængde må ikke være mindreend det repræsentative udbytte.• Du skal efter høst indsende en høst- ogleveringserklæring.• Første forarbejder skal indsende oplysningerom modtagne mængder.• Den økonomiske værdi af energiprodukter skalvære højere end værdien af eventuelle biprodukter,som anvendes <strong>til</strong> fødevarer og/eller foder.DefinitionerI energiordningen anvendes nedenstående definitioner.Opkøber: Første forarbejder.Producent Den enkelte landbrugsproducent (fysiskeller juridisk person eller sammenslutning af fysiskeeller juridiske personer), som producerer <strong>energiafgrøder</strong>.Første forarbejdningsvirksomhed: Virksomheden,der foretager første forarbejdning af råvaren medhenblik på at frems<strong>til</strong>le et eller flere godkendte produkter.Leveringspligt: En producent skal levere hele denhøstede afgrøde fra de arealer, der er omfattet af enkontrakt, og ikke mindre end det repræsentativeudbytte.Repræsentativt udbytte: Det minimumsudbytte, somhvert år fastsættes af Direktoratet for FødevareErhverv.Standardvægt: Den indvejede mængde råvare, somer omregnet <strong>til</strong> et standardiseret indhold af vand ogurenheder, se bilag 2.Andre vejledningerDer er et tæt samspil mellem producenter og førsteforarbejdere, når en producent dyrker <strong>energiafgrøder</strong>.De regler, som forarbejdere skal overholde erbeskrevet i vejledningen: <strong>Støtte</strong> <strong>til</strong> <strong>energiafgrøder</strong>.Vejledning og blanketter. Forarbejdere.3


KONTRAKT2. Kontrakt og ansøgningFor at opnå støtte skal du som producent af <strong>energiafgrøder</strong>indgå en kontrakt med en første forarbejder.Du skal anvende en af de standardkontrakter(EA-blanket nr. 1, 1A eller 1B), somgengivet i denne vejledning og kan også fås hosdin opkøber. Til kontrakten kan der knyttes et sætøvrige betingelser, som er aftalt mellem dig ogdin første forarbejder.Første forarbejderen kan uddelegere indsamlingenaf råvarer <strong>til</strong> en anden virksomhed. Denne virksomhedhandler i forarbejderens navn og på vegneaf denne. Første forarbejderen er således ansvarlig,når det gælder forarbejderens forpligtelserefter denne støtteordning.TidsfristerEnergikontrakter skal være indgået og være Direktoratetfor FødevareErhverv i hænde senestved fristen for ansøgning om enkeltbetaling. Kontraktenskal indsendes af både producent og førsteforarbejder.Vi anbefaler, at du indgår kontrakten i god tid, såførste forarbejderen kan nå at indsende kontraktenrettidigt.Hvis første forarbejder bor i et andet EU-land,skal kontrakten være underskrevet og modtagethos forarbejderens myndighed senest den dag, derer fastsat af det pågældende EU-land- læs nærmereom dette i bilag 3.En kontrakt for energi afgrøder, som er indgåetind<strong>til</strong> 25 dage efter ansøgningsfristen, kan alligevelgodkendes efter reglerne for forsinket ansøgning.Den forsinkede kontrakt medfører imidlertid,at hele ansøgningen om enkeltbetaling bliverbetragtet som for sent modtaget. Konsekvensenheraf er, at hele enkeltbetalingen inklusiv kobletstøtte <strong>til</strong> protein- og <strong>energiafgrøder</strong> nedsættesmed en procentsats efter gældende regler, jf. vejledningom enkeltbetaling. Samtidig fortaberopkøberen 15% af sikkerheden.Kontraktens indholdPå kontrakten skal du som minimum oplyse:• dit ansøgningsnummer (har du ikke et ansøgningsnummer,skal du i stedet anføre dit personnummerog CVR-nummer) ,• navn og adresse,• afgrøde,• areal i ha med 2 decimaler,• slutanvendelser af både hovedprodukt og evt.biprodukter,• kontraktens varighed.Det er dit ansvar, at kontrakten er korrekt udfyldtog underskrevet rettidigt.AnsøgningDer skal søges støtte <strong>til</strong> marker med <strong>energiafgrøder</strong>i ansøgningen om enkeltbetaling. Ansøgningom enkeltbetaling skal være modtaget i Direktoratetfor FødevareErhverv senest den 21. april idyrkningsåret. I kontrakten skal du anføre forhvilke af dine marker, du søger den særlige støttefor <strong>energiafgrøder</strong>. I din ansøgning om enkeltbetalingskal du anføre arealer på sædvanlig vis og iden relevante kolonne alt efter afgrødetype ogstøttekategori.Hvis alle betingelser er opfyldt, vil du derefterbåde modtage enkeltbetaling og energiafgrødestøttefor sådanne marker.Der skal være overensstemmelse mellem arealstørrelseni kontrakten og energiafgrødearealet iansøgningen om enkeltbetaling.En kopi af kontrakten skal indsendes sammenmed ansøgningen. Hvis ansøgningen indsendeselektronisk indsendes kontrakten separat snarestefter indsendelse af ansøgningen, da kontraktenbetragtes som en del af ansøgningen.EnergiafgrøderDu kan dyrke alle landbrugsafgrøder med undtagelseaf sukkerroer.Arealet i kontrakten kan ændres frem <strong>til</strong> den 31.maj, se kapitel 5.4


KONTRAKTDu kan ikke indgå kontrakt for arealer, hvor duhar forpligtelse med hensyn <strong>til</strong> afgrøden efterandre ordninger. Det vil sige, at du blandt andetikke kan indgå kontrakter om <strong>energiafgrøder</strong> forarealer, der er anmeldt som:• udtagne arealer inkl. non-food arealer,• arealer med spindhør og hamp, hvor der erindgået kontrakt om forarbejdning <strong>til</strong> fibre,• arealer, hvor der er indgået kontrakt om leveringaf kartofler <strong>til</strong> stivelsesfrems<strong>til</strong>ling,• arealer, hvor der er indgået kontrakt om levering<strong>til</strong> tørringsindustrien.To- og flerårige afgrøderHvis kontrakten omfatter buske, stauder, græs,kløver, lucerne eller andre flerårige afgrøder, skalkontrakten fra starten indgås for det åremål, hvorafgrøden forventes dyrket. Ved udløb kan kontraktensvarighed forlænges. Dette skal ske senestved ansøgningsfristens udløb i det første høstår,hvor kontrakten fortsættes, og kopi af kontraktenmed forlængelse skal indsendes af første forarbejder<strong>til</strong> Direktoratet for FødevareErhverv.I de år hvor høst ikke finder sted, skal producentenalligevel indsende høst- og leveringserklæring(blanket nr. 4), men første forarbejderen ikke skalindsende modtageerklæring (blanket nr. 6) i depågældende år. På høst- og leveringserklæringskal du erklære, at du intet har høstet det pågældendeår.<strong>Støtte</strong><strong>Støtte</strong>n udbetales i alle år i kontraktperioden, ogsåde år, hvor ingen høst finder sted. Det er dog enbetingelse at alle regler er overholdt i de enkelteår.Produktionen af flerårige afgrøder kan opgivesuden at det udløser <strong>til</strong>bagebetalingskrav for <strong>til</strong>ligeårs støtte.KontraktperiodeKontraktsperioden skal udgøre en periode, somdækker mindst en høst.Hamp som energiafgrødeHamp dyrket som energiafgrøde kan ikke modtagestøtte under ordninger for støtte <strong>til</strong> produktionaf fibre.GodkendelseDu skal forud for såningen indhente Lægemiddelstyrelsensgodkendelse.Ansøgning om godkendelse indsendes <strong>til</strong> Plantedirektoratet,Skovbrynet 20, 2800 Lyngby, tlf. 4526 36 00. Ansøgningen skal indsendes på en særligblanket, som fås ved henvendelse <strong>til</strong> Plantedirektoratet.Plantedirektoratet videresender ansøgningen<strong>til</strong> Lægemiddelstyrelsen.Godkendelsen gives for ét år ad gangen. Godkendelsekan nægtes, hvis dine forhold anses at indebærefare for misbrug.Overdragelse af høstNår du overdrager høsten <strong>til</strong> første forarbejderen,skal du senest samtidig med overdragelsen skriftligtgive Plantedirektoratet besked om, <strong>til</strong> hvilkenvirksomhed overdragelsen sker.Godkendte sorterDu må kun udså godkendte sorter. Nærmere oplysningerfås på www.dffe.dk eller ved henvendelse<strong>til</strong> Direktoratet for FødevareErhverv.Slutanvendelse af afgrødenAfgrøden (råvaren) skal afsættes <strong>til</strong> første forarbejderen,som har pligt <strong>til</strong> at anvende den <strong>til</strong> frems<strong>til</strong>lingaf et godkendt slutprodukt (se bilag 1).Råvaren (afgrøden, herunder afhøstet flis) skalforarbejdes <strong>til</strong> et godkendt slutprodukt senest den31. juli i det andet år efter høståret. For høsten2005 skal råvaren således være forarbejdet senestden 31. juli 2007.Bemærk, at det ind<strong>til</strong> videre ikke er <strong>til</strong>ladt at afbrændekorn og oliefrø i kraftværker i Danmark,med mindre der foreligger en skriftlig <strong>til</strong>ladelsefra Energistyrelsen.Sikkerhedss<strong>til</strong>lelseFørste forarbejder skal over for Direktoratet forFødevareErhverv s<strong>til</strong>le en sikkerhed. Sikkerhedenudgør 60 euro pr. ha. For høsten 2005 er sikkerhedenforeløbigt beregnet <strong>til</strong> 447 kr./ha. Sikkerhedenskal være s<strong>til</strong>let senest den 21. april i ansøgningsåret.5


DYRKNING3. DyrkningSåning/etableringMarker med <strong>energiafgrøder</strong>, der søges støtte <strong>til</strong>,skal være <strong>til</strong>sået eller <strong>til</strong>plantet senest den 31. maji høståret(i første vækstsæson for to- og flerårigearter). Såning skal ske i overensstemmelse medgod landmandspraksis og lokalt anerkendte normer.Ved udsåning skal der anvendes certificeret frøfor de arter, der er omfattet af Plantedirektoratetsregler for certificering af frø.Dette gælder dog ikke, hvis der anvendes frø afegen avl <strong>til</strong> udsåning på egen bedrift. Egen avl afsorter, der er nyhedsbeskyttede, må dog ikke anvendesuden <strong>til</strong>ladelse fra sortsindehaveren.Krav <strong>til</strong> markstørrelseDen enkelte mark, hvor<strong>til</strong> der søges støtte, skalbestå af et sammenhængende areal med sammeafgrøde. Marken skal mindst udgøre 0,30 ha, medmindre den på grund af naturlige afgræsningereller naboskel ikke kan sammenlægges med andremarker.Adskillelse fra andre afgrøderDyrker du en energiafgrøde og en ordinær afgrødeaf samme type på to marker, der støder op <strong>til</strong>hinanden, skal der være tydelig fysisk adskillelsemellem de to marker. Adskillelsen skal laves påen sådan måde, at den ikke kan flyttes i løbet afdyrkningssæsonen, og således at der ikke kanopstå tvivl om markernes afgrænsning. Adskillelsenkan f.eks. foretages ved et plovfure, fræsetstribe eller <strong>til</strong>svarende.Tilsvarende skal den høstede energiafgrøde holdesadskilt fra andre afgrøder, ind<strong>til</strong> den er indvejet,og der er taget prøver hos første forarbejder.LavskovSkovtræer kan dyrkes som lavskov enten i renbestandeller i blandinger med andre træer.Ved lavskov forstås: skovtræer, der kan skyde frastødet, enten i renbestand eller blandinger, ogsom stævnes mindst en gang hver tiende år. Iblandede beplantningen kan indgå op <strong>til</strong> 25%træarter, som normalt ikke skyder fra stødet.Følgende typer må dyrkes: Skovtræer med enomdriftstid på højst 10 år. Træerne skal stævnes(dvs. skæres ned <strong>til</strong> roden) mindst en gang hverttiende år, og materialet skal anvendes <strong>til</strong> en godkendtslutanvendelse, jf. afsnittet Slutanvendelse.Der må primært dyrkes skovtræer, som kan skydefra stødet. Skovtræer, der ikke kan skyde fra stødet(som f.eks. gran og bøg), må ikke plantes irenbestand, og deres samlede antal må højst udgøre25% af træerne i en blandet beplantning.Følgende træer anses for at kunne skyde fra stødet:ahorn, ask, avnbøg, birk, el, eg, elm, kornel,løn, navr, pil, poppel, røn, robinie, tjørn og hæg.Andre træer vil kunne godkendes, hvis der fremlæggesdokumentation for, at de kan skyde frastødet under normale omstændigheder.Træer, som ikke anses for at kunne skyde frastødet, må samlet højst udgøre 25% af træerne ien blandet beplantning. Eksempelvis er det <strong>til</strong>ladtat plante 75% pil og 25% grantræer.Stævning skal foretages på en sådan måde, at dersikres genvækst af de træarter, som er nævntovenfor.Plantetæthed i lavskovDer ikke et egentlige krav <strong>til</strong> plantetæthed ogplanteafstand, men arealerne (klyngerne/grupperne)skal være veldefinerede og velafgrænsede.Der må gerne være spor og gange, som er ubeplantede,således at færdsel <strong>til</strong> området kan skefor at afgrøden kan vedligeholdes.6


STØTTEDu vil senest 3 uger efter indsendelsen af blanketnr. 3 modtage svar fra Direktoratet for Fødevare-Erhverv om, hvorvidt din anmodning om nedsatleveringspligt kan godkendes.Konsekvens af ændring før høstHvis arealet i kontrakten reduceres, nedsættes detstøtteberettigede areal i ansøgningen <strong>til</strong>svarende.Nedsat leveringspligt efter høstEfter høst kan Direktoratet for FødevareErhverv isærlige <strong>til</strong>fælde, efter en konkret vurdering, <strong>til</strong>lade,at leveringspligten reduceres <strong>til</strong> 90% af detrepræsentative udbytte. Sådanne særlige <strong>til</strong>fældekan for eksempel være lokalt betingede vejrforhold(regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr,indtrængende fugle, dyrevildt eller andrebegivenheder, der er indtruffet uafhængigt af dinvilje før eller under høsten.Derimod kan ringe jordbonitet, begrænset anvendelseaf gødning og plantebeskyttelsesmidler,samt generelle vejrforhold, der er indtruffet førden 1. juli i ansøgningsåret, ikke begrunde ennedsættelse af leveringspligten. Sådanne forholder der taget højde for ved fastsættelsen af detrepræsentative udbytte. Efter høst kan du hellerikke gøre opmærksom på dårligt såbed eller andrebegivenheder, der længe før høst burde have gjortdet klart, at udbyttet ikke ville leve op <strong>til</strong> forventningerne.I sådanne <strong>til</strong>fælde skal du inden høstindsende blanket nr. 3, se kapitel. 5.Hvis du efter høst ønsker leveringspligten nedsat,skal du under punkt 4 på høst- og leveringserklæringengive en udførlig forklaring på de forhold,der har ført <strong>til</strong> det lave udbytte. Du skal i denneforbindelse også oplyse om tidspunktet eller perioden,hvor de pågældende omstændigheder indtraf.Du skal i videst muligt omfang vedlæggedokumentation for forholdene. jf. afsnittet Dokumentationpå næste side.Hvis Direktoratet for FødevareErhverv godkenderdin anmodning om nedsættelse af leveringspligten,informerer vi dig og første forarbejder omgodkendelsen.Hvis Direktoratet for FødevareErhverv ikke kangodkende anmodningen om nedsættelse af leveringspligten,vil du få besked herom senest 3 ugerefter indsendelsen af høst- og leveringserklæringen.Du vil samtidig blive anmodet om straks atforetage en supplerende levering af den manglendemængde, dog senest den 10. december i ansøgningsåret,således at leveringspligten bliveroverholdt.Du skal straks efter levering underrette Direktoratetfor FødevareErhverv om, at den supplerendelevering har fundet sted. Indberetningen skal skepå en høst- og leveringserklæring (blanket nr. 4) .Meddelelse om supplerende levering modtagetefter den 10. december ansøgningsåret bliverafvist.DokumentationDokumentation kan for eksempel bestå i en erklæringfra en planteavlskonsulent, første forarbejdereller anden sagkyndig, fotografier af markernefør høst eller avisudklip, skadeanmeldelse<strong>til</strong> forsikringsselskab eller lignende, vedrørendede forhold, der bevirker det lave udbytte.BevisbyrdeDu har bevisbyrden for, at der er grundlag for atnedsætte leveringspligten. Jo længere tid, der ergået fra de faktiske begivenheder fandt sted, josværere kan det være at løfte bevisbyrden.Høst- og leveringserklæringLeveringstidspunktDu skal levere råvaren <strong>til</strong> første forarbejder senestden 15. oktober i ansøgningsåret. Hvis der er taleom sent høstede afgrøder, kan Direktoratet forFødevareErhverv fastsætte en senere dato.Indsendelse af høst- og leveringserklæringStraks efter at du har leveret sidste del af råvaren<strong>til</strong> første forarbejder, skal du udfylde og indsendeen høst- og leveringserklæring (blanket nr. 4) <strong>til</strong>Direktoratet for FødevareErhverv. Du vil modtageen fortrykt høst- og leveringserklæring fraDirektoratet for FødevareErhverv samtidig medunderretningen om det repræsentative udbytte. Pådenne erklæring skal du oplyse om høstet mængde(indvejet råvare) for hver afgrøde, samt <strong>til</strong>hvilken første forarbejder du har leveret afgrøden.8


LEVERINGFlerårige afgrøderFor flerårige afgrøder, der kan høstes på alle tidspunkteraf året, indsendes høst- og leveringserklæringenalligevel hver år senest den 10. november.På erklæringen anføres de mængder af afgrødener høstet mellem den 16. oktober året forudog den 15. oktober det pågældende år.I de år hvor høst ikke finder sted, skal producentenalligevel indsende høst- og leveringserklæring,med angivelse af at du intet har høstet detpågældende sæson.Gårdoplagring af helsædVed høst af helsæd i storballer er det muligt atoplagre storballerne, og indsende høst- og leveringserklæringpå baggrund af en anslået vægt,inden råvaren (storballerne) fysisk er leveret <strong>til</strong>første forarbejder.I så fald skal mængden af råvarer anslås ved atgange antallet af storballer med gennemsnitsvægtenaf hver storballe. Gennemsnitsvægten kanberegnes ud fra den faktiske vægt af minimum1% af ballerne, dog mindst 2 baller.Når der er sket indberetning <strong>til</strong> Direktoratet forFødevareErhverv om anslået vægt, skal den fortsatteoplagring af råvaren ske på første forarbejderensansvar og risiko. Ved endelig levering skalden nøjagtige vægt fastslås, og bogføres af førsteforarbejderen.9


STØTTE5. Udbetaling af støtte<strong>Støtte</strong><strong>Støtte</strong>n <strong>til</strong> <strong>energiafgrøder</strong> udbetales i perioden fraden 1. december i dyrkningsåret <strong>til</strong> den 30. juniåret efter.Du kan ikke få udbetalt støtten før følgende betingelserer opfyldt:Direktoratet for FødevareErhverv har modtageten kopi af kontrakten.• Første forarbejder har s<strong>til</strong>let sikkerheden• Du har leveret hele den høstede mængde råvareog mindst en mængde svarende <strong>til</strong> detrepræsentative udbytte.• Du har indsendt en høst- og leveringserklæring(blanket nr. 4).• Første forarbejder har indsendt overensstemmendeoplysninger om de mængder, der ermodtaget fra dig.Til en række af ovennævnte punkter er knyttettidsfrister. Overtrædelse af disse tidsfrister harikke betydning for størrelsen af enkeltbetaling (jf.dog vedr. for sen underskrift af kontrakt side 4),men kan:• forsinke udbetalingen af støtte <strong>til</strong> ansøger,• medføre, at opkøber sanktioneres ved inddragelseaf en del af sikkerheden eller• at ansøger eller opkøber straffes med bøde.• Sanktion.Hvis du ikke opfylder leveringspligten, jf. kapitel3, afsnittet Leveringspligt, vil arealet med <strong>energiafgrøder</strong>blive sanktioneret efter det integreredekontrolsystem.Overtrædelser kan således medføre nedsættelseeller bortfald af støtten eller udelukkelsefra støtteordninger under det integrerede kontrolsystemi op <strong>til</strong> 3 år for et beløb, der svarer <strong>til</strong> støttenfor det areal overtrædelsen vedrører.Manglende overholdelse af bestemmelserne omenergiproduktion kan også straffes med en bødeefter nationale regler.10


ÆNDRINGER6. Oversigt over ændringerEn række forhold kan føre <strong>til</strong>, at du ikke kan gennemføredin planlagte energiproduktion.I oversigten nedenfor kan du se, hvad du skal ikonkrete <strong>til</strong>fælde.Hvordan foretages ændringer af energikontrakten?Ændring Tidspunkt Krav <strong>til</strong> begrundelse BlanketUdvintring af afgrøde. Senest 31. maj IngenBlanketOmsåning.**nr. 2Fra ordinær afgrøde <strong>til</strong> Senest 31.maj, IngenBlanketenergiafgrøde. hvis der foreliggernr. 2rettidig kon-trakt **Fra energiafgrøde Senest den 31. IngenBlanket<strong>til</strong> ordinær afgrøde.Udvintring af afgrødeog anden form for misvækst.Afgrøden står dårligt.Forventning om nedsatudbytte før høst.Nedsat udbytte efterhøst.maj **Meddelelsemodtaget iDirektoratet forFødevareErhvervefter den 31. maj,men inden høstMeddelelsemodtaget iDirektoratet forFødevareErhvervefter den 31. maj,men inden høst .Kan kun accepteresved helt ekstraordinæresituationer.Kan kun accepteresved helt ekstraordinæresituationer.10. december Kan kun accepteresved helt ekstraordinæresituationer.nr. 2Blanketnr. 3Blanketnr. 3Blanketnr. 4Krav omgodkendelseSe vejledningen*Nej Kap. 4NejNejJa Kap. 4 og 6Ja Kap. 4 og 6Ja Kap. 6* Se endvidere vejledningen bag på blanket nr. 2 og blanket nr. 3.** Ændringer vedrørende større areal med energiafgrøde, og som modtages efter 31. maj er ugyldige.Ændringer med arealreduktioner efter denne dato, vil blive individuelt behandlet.Husk, at der skal være nøje overensstemmelse mellem antal hektar i ansøgningen om enkeltbetaling ogantal hektar i energikontrakten.Hvis arealer i kontrakten er større end i ansøgningen, vil producenten blive anmodet om at nedskrivekontrakten. Hvis arealet ansøgningen er større end i kontrakten, vil der blive udbetalt støtte <strong>til</strong> detoverskydende areal. Ansøgningen vil i begge <strong>til</strong>fælde blive betragtet som fejlbehæftet med deraf følgenderisiko for senere udbetaling af støtte.11


ÆNDRINGERÆndringer i produktionenInden ansøgningsfristen for støtte• Kontrakten kan frit ændres i både op- ognedadgående retning. Ændringen skal meddelespå EA-blanket 2.• Kontrakten kan annulleres. Ændringen skalmeddeles på blanket nr. 2.• Der kan indgås nye kontrakter også selv omafgrøden allerede er sået.• Der kan ske omsåning. Ved omsåning meden anden afgrøde (f.eks. fra raps <strong>til</strong> korn)skal den oprindelige kontrakt annulleres(blanket nr. 2) og du skal indgå en ny kontrakt.Fra ansøgningsfristen <strong>til</strong> og med den 31. maj• Kontrakten kan udvides, og de nye arealerskal <strong>til</strong>føjes ansøgning om støtte. Dette gælderogså selv om afgrøden allerede er sået.Ændringen skal meddeles på EA-blanketnr. 2.• Kontrakten kan nedskrives eller annulleresefter samme betingelser som før ansøgningsfristen.• Der kan ske omsåning efter samme betingelsersom før ansøgningsfristen. Omsåningenkan finde sted frem <strong>til</strong> 31. maj.Efter den 31. maj, men før høst• Leveringspligten kan søges ophævet.• Leveringspligten kan søges nedsat. Ansøgningskal ske på blanket nr. 3.• Der kan ikke indgås nye kontrakter og eksisterendekontrakter kan ikke udvides.Omsåning er ikke længere muligDer kan ikke <strong>til</strong>føjes arealer <strong>til</strong> ansøgningen efter31. maj.Kontrakten kan nedskrives eller annulleres, hvisder foreligger særlige omstændigheder. Ved enreduktion af arealer udbetales ikke støtte <strong>til</strong> detareal, som ikke længere er omfattet af kontrakten.Efter høstenVed lavt høstudbytte kan leveringspligten i særlige<strong>til</strong>fælde søges nedsat. Dette skal skeved indsendelse af høst- og leveringserklæringen,blanket 4. Se kapitel 3.Konsekvens af ændring før høstHvis arealet i kontrakten nedsættes, reduceres detstøtteberettigede areal i ansøgningen <strong>til</strong>svarende.ProducentskifteProducentskifte og krav om10 måneders rådighedsperiodeSom noget nyt er der i enkeltbetalingsordningenkrav om, at en bedrifts landbrugsarealer skal være<strong>til</strong> landbrugerens rådighed i en 10 månedersperiode for at få udbetalt støtte. Som udgangspunktløber rådighedsperioden fra den 15. januar<strong>til</strong> den 15. november i ansøgningsåret. Landbrugerenkan dog vælge en anden rådighedsperiode,der tidligst kan starte 1. september forud for ansøgningsåretog senest skal starte den 21. april iansøgningsåret.I forbindelse med producentskifte kan forskelligerådighedsperioder have betydning for erhverversmulighed for at søge om støtte under enkeltbetalingsordningen.Hvornår skal der anmeldes producentskifteDer kan kun meddeles producentskifte ved overdragelseaf en hel bedrift.Ved overdragelse af en del af en bedrift kan erhververkun benytte de arealer, hvor den 10 månedersrådighedsperiode kan opfyldes. Hvis rådighedsperiodener påbegyndt af overdrager, kanerhverver ikke modtage enkeltbetaling eller støtte<strong>til</strong> <strong>energiafgrøder</strong> for de overdragne arealer.Producentskifte før ansøgningsfristenOverdrages en bedrift i sin helhed inden ansøgningsfristenkan erhverver medtage de overdragedearealer i sin enkeltbetalingsansøgning. Erhververfår på baggrund af denne ansøgning <strong>til</strong>deltbetalingsrettigheder og enkeltbetaling forsamtlige arealer, og der beregnes udtagningspligtfor det samlede areal.Hvis overdragelsen sker før den dato, som erhververønsker at fastsætte <strong>til</strong> start for sin rådighedsperiode,kan den nye producent (erhverver)enten annullere en allerede indgået energiafgrødekontrakteller sammen med den tidligere producent(overdrager) underskrive og indsende enovertagelseserklæring (EA-blanket 5).12


BILAG 1Godkendte slutprodukter for <strong>energiafgrøder</strong>a) Bioethanol: ethanol, der er frems<strong>til</strong>let af biomasse, og som anvendes som biobrændstof. Biodiesel:et methylester af dieselkvalitet, der er frems<strong>til</strong>let af vegetabilsk olie, og som anvendes som biobrændstof.c) Biogas: et gasformigt brændstof, der er frems<strong>til</strong>let af biomasse, og som kan renses <strong>til</strong> naturgaskvalitetog anvendes som biobrændstof, eller trægas.d) Biomethanol: methanol, der er frems<strong>til</strong>let af biomasse, og som anvendes som biobrændstof.e) Biodimethylether: dimethylether, der er frems<strong>til</strong>let af biomasse, og som anvendes som biobrændstof.f) Bio-ETBE (ethyl-tertiær-butylether): ETBE frems<strong>til</strong>let på grundlag af bioethanol. Volumenandelenaf bio-ETBE, der beregnes som biobrændstof, er 47%.g) Bio-MTBE (methyl-tertiær-butylether): et brændstof, der er frems<strong>til</strong>let på grundlag af biomethanol.Volumenandelen af bio-MTBE, der beregnes som biobrændstof, er 36%.h) Syntetisk biobrændstof: syntetiske kulbrinter eller blandinger af syntetiske kulbrinter, der erfrems<strong>til</strong>let af biomasse.i) Biohydrogen: brint, der er frems<strong>til</strong>let af biomasse, og som anvendes som biobrændstofj) Ren vegetabilsk olie: olie, der er frems<strong>til</strong>let af olieplanter ved presning, udvinding eller lignendeprocedurer, og som kan være rå eller raffineret, men er kemisk uændret, hvor anvendelsen heraf erforenelig med den pågældende motortype og de <strong>til</strong>svarende emissionskrav.k) Elektrisk og termisk energi produceret på grundlag af biomasse.Punkt k) gælder også (anvendelse/afbrænding) i kraftvarmeværker14


BILAG 2Beregning af standardvægtenHvis råvaren afregnes på basis af vand og urenheder (som det f.eks. er <strong>til</strong>fældet med raps) , skal allemængder (købte som solgte) omregnes <strong>til</strong> standardvægt.Hvis standardvægten beregnes ved hjælp af nedenstående metode, er det ikke nødvendigt at bogførerense- og tørresvind, idet dette vil fremgå indirekte af regnskabet.Det er vigtigt, at denne beregningsmetode anvendes ved både køb og salg. Metoden skal anvendesuanset hvilken form for afregning, der foretages.Standardvægten skal beregnes på et <strong>til</strong>strækkeligt grundlag. Der bør derfor laves mindst en analyse forhver 500 tons solgt råvare.Standardvægten =100 – (urenheder + vand)100 – (st.urenheder + st.vand)gange fysisk vægtUrenheder: indhold af urenheder (i %) i de frøpartier, hvis vægt skal bestemmes.Hvis der er foretaget analyse for både rent frø og renvare sættes"urenheder" = 100 minus ("rent frø" gange "renvare"divideret med 100) .Hvis der kun er foretaget analyse for renvare sættes"urenheder" = 100 minus "renvare".Vand: indhold af vand (i %) i de frø, hvis vægt skal bestemmes.St.urenheder: % urenheder i standardkvaliteten (ved raps er "st.urenheder" = 2)St.vand: % vand i standardkvaliteten (ved raps er "st.vand" = 9)Vandindholdet og indhold af urenheder anføres med 1 decimal.Beregning standardiseret mængde af flisBeregning standardiseret mængde af flis fastlægges i sommeren 2005.15


BILAG 3Kontrakter med udenlandsk forarbejderKontrakten vedrørende <strong>energiafgrøder</strong> skalindgås direkte mellem en førsteforarbejder ogproducenten (landmanden). Førsteforarbejdermå ikke sælge varen, før der er foretaget enførsteforarbejdning, og der må maksimalt optrædeto forarbejdere (en førsteforarbejder ogen slutforarbejder).Hvis førsteforarbejder er bosiddende i et andetEU-land, skal kontrakten være underskrevet ogmodtaget hos forarbejderens myndighed senestden dag, der er fastsat af det pågældende EUland.Førsteforarbejderen kan uddelegere indsamlingenaf råvarer <strong>til</strong> en anden virksomhed. Dennevirksomhed handler i forarbejderens navn ogpå vegne af denne. Første forarbejderen ersåledes ansvarlig, når det gælder forarbejderensforpligtelser efter denne støtteordning.Eksempel:Tysk forarbejder og dansk producentKontrakt og ændring af kontraktHvis fx en tysk førsteforarbejder ønsker atuddelegere indsamlingen af råvarer <strong>til</strong> en danskfoderstofvirksomhed, skal den danske virksomhedunderskrive en fuldmagt, som udstedesaf den tyske førsteforarbejder. Fuldmagtenskal i kopi indsendes <strong>til</strong> både de tyske myndigheder(BLE, Frankfurt) og de danske myndigheder(Direktoratet for FødevareErhverv).Der skal anvendes en særlig kontraktblanket,og i <strong>til</strong>fælde, hvor kontrakten ændres, skal derindsendes en særlig variant af ændringsblanketten,blanket nr. 2.De nævnte blanketter skal af den tyske forarbejdningsvirksomhedindsendes <strong>til</strong> BLE,Frankfurt, og de skal indsendes af producenter<strong>til</strong> Direktoratet for FødevareErhverv.Frister, hvis første forarbejderbor i TysklandFrist for disse blanketter, hvis første forarbejderener tysk:Kontrakt for vinterafgrøder:Kontrakt for vårafgrøder:Ændringsblanket:den 31. januarden 15. majden 31. majDa den 15. maj i 2005 falder på en søndag erfristen i 2005 i stedet den 16. maj.De 2 blanketter skal være de to myndigheder ihænde senest på de nævnte datoer.Indsendelse af kontraktKontrakten skal vedlægges ansøgningen omenkletbetalingen. Hvis anøsningen indsendeselektronisk eller den indgås efter ansøgningener indsendt, skal den eftersendes, således atden er direktoratet i hænde senest den 15. maj.Anmodning om nedsat leveringspligtAnmodning om nedsat leveringspligt skal indsendesaf producenten <strong>til</strong> Direktoratet for FødevareErhverv.Høst- og leveringserklæringHøst- og leveringserklæring skal indsendes afproducenten <strong>til</strong> Direktoratet for FødevareErhverv.Erklæring om modtagne mængderErklæring om modtagne mængder skal indsendesaf førsteforarbejderen <strong>til</strong> BLE, FrankfurtRepræsentativt udbytteRepræsentativt udbytte fastsættes af Direktoratetfor FødevareErhverv.16


BILAG 4RetsreglerForordninger<strong>Støtte</strong>ordningenRådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelseaf fælles regler for den fælles landbrugspolitiksordninger for direkte støtte og omfastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere.Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser<strong>til</strong> Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 forså vidt angår støtteordningerne i henhold <strong>til</strong> afsnitIV og IVa i nævnte forordning og anvendelse afudtagne arealer <strong>til</strong> produktion af råvarerEuropa-parlamentets og Rådets direktiv2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsenaf biobrændstoffer og andre fornyeligebrændstoffer <strong>til</strong> transportKontrolKommissionens forordning (EØF) nr. 796/2004af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelservedrørende krydsoverensstemmelse, gradueringog det integrerede system for forvaltningsogkontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning(EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse affælles regler for den fælles landbrugspolitiksordninger for direkte støtte og om fastlæggelse afvisse støtteordninger for landbrugere.Sikkerhedss<strong>til</strong>lelseKommissionens forordning (EF) nr. 2220/85 af22. juli 1985.ændret vedKommissionens forordning (EØF) nr. 1181/87.Kommissionens forordning (EØF) nr. 3745/89.Kommissionens forordning (EØF) nr. 3403/93.T5-kontroleksemplarKommissionens forordning nr. (EØF) 2454/93 af2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser<strong>til</strong> Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 omindførelse af en EF-toldkodeks. (Kapitel 12).Love og bekendtgørelserLovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 omadministration af Det Europæiske ØkonomiskeFællesskabs forordninger om markedsordningerfor Landbrugsvarer m.v. (bemyndigelsesloven)Bekendtgørelse nr. 1516 af 22. december 2004om støtte <strong>til</strong> dyrkning af <strong>energiafgrøder</strong>.Bekendtgørelse nr. 1514 af 22. december 2004om direkte støtte <strong>til</strong> landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.VejledningerVejledning om enkeltbetalingsordningen.Landbrugsreform 2005, august 2004.Supplerende vejledning <strong>til</strong> enkeltbetalingsordningen.Landbrugsreform 2005, december 2004.Kontraktpligtige non-food afgrøder. Vejledningog blanketter. Opkøbere og forarbejdere. Direktoratetfor FødevareErhverv. Februar 2005.Kontraktpligtige non-food afgrøder. Vejledningog blanketter. Producenter. Direktoratet for FødevareErhverv.Februar 2005.Non-food afgrøder uden kontraktpligt. Vejledningfor producenter. Direktoratet for Fødevare-Erhverv. Februar 2005.<strong>Støtte</strong> <strong>til</strong> <strong>energiafgrøder</strong>. Vejledning og blanketter.Producenter. Februar 2005<strong>Støtte</strong> <strong>til</strong> <strong>energiafgrøder</strong>. Vejledning og blanketter.Forarbejdere. Februar 2005.17


STIKORDStikordsregisterAadskillelse, tydelig fysisk............................................ 6afgrøde........................................................................ 4ansøgning.................................................................... 4arealangivelse ............................................................. 4Bbevisbyrde................................................................... 8leveringspligt, nedsat .................................................. 8blanketter, oversigt over anvendelse af..................... 11bøde .......................................................................... 10Ddefinitioner ................................................................. 3leveringspligt, nedsat .................................................. 8EEA-blanket 1............................................................... 4EA-blanket 2............................................................. 12EA-blanket 3.......................................................7;8;12EA-blanket 4.....................................................8;10;12leveringspligt, nedsat .................................................. 7leveringspligt, nedsat .................................................. 7<strong>energiafgrøder</strong>............................................................. 4Fflerårige afgrøder ........................................................ 5forarbejdning .............................................................. 5forarbejdningsvirksomhed .......................................... 3første forarbejder ..................................................... 4;7Ggodkendelse, ansøgning om........................................ 5godkendelse, dyrkning af hamp .................................. 5græs ............................................................................ 5gårdoplagring.............................................................. 9Hhamp, godkendte sorter............................................... 5hamp, overdragelse af høst ......................................... 5helsæd......................................................................... 9høst- og leveringserklæring ................................... 8;12høst- og leveringserklæring ........................................ 8Iindberetning, anslået vægt af storballer ...................... 9Kkløver.......................................................................... 5kontrakt.......................................3;4;5;7;8;10;11;12;16kontrakt, nedskrivning eller annullering ................... 12korn............................................................................. 5Llavt høstudbytte......................................................... 11levering.................................................................... 6;9leveringspligt ...................................................3;7;8;10leveringspligt, nedsat .............................................7;12leveringstidspunkt, råvare...........................................8lucerne ........................................................................5Mmarkstørrelse...............................................................6Ooliefrø .........................................................................5omsåning...................................................................12opkøber ............................................................3;4;5;10Pproducent .................................................................3;4producentskifte ....................................................12;13Rrepræsentativt udbytte..............................................3;7retsregler ...................................................................17råvare ........................................................................10råvare, leveringstidspunkt...........................................8Ssanktion..................................................................7;10sikkerhed................................................................5;10sikkerhedss<strong>til</strong>lelse ....................................................3;5skovtræer ....................................................................6slutanvendelse.............................................................5slutprodukt ..........................................................3;5;14standardvægt.......................................................3;7;15stauder.........................................................................5storballer .....................................................................9støtte .........................................................................10støtte <strong>til</strong> <strong>energiafgrøder</strong>...............................................3støttesats......................................................................3sukkerroer ...................................................................4supplerende levering...................................................7supplerende levering, tidsfrist.....................................8såning..........................................................................6Ttidsfrister.....................................................................4to- og flerårige afgrøder..............................................5Uudbetaling af støtte....................................................10udsåning, certificeret frø.............................................6udvintring..................................................................11Vvejledninger, andre .....................................................3Æændringer.............................................................11;12ændringsfrist ...............................................................418


AVLS- OG KØBSKONTRAKT FORENERGIAFGRØDERÅR: _________Evt. løbenr.: ______________________Mellem nedenstående parter er der indgået aftale om avl og køb af <strong>energiafgrøder</strong>. Afgrøden skal anvendes <strong>til</strong> frems<strong>til</strong>ling afprodukter, der primært er bestemt <strong>til</strong> energiformål i henhold <strong>til</strong> de vilkår, der er fastsat i artikel 26 i Kommissionens forordning(EF) nr. 1973/2004.Posttype 2711. Producent 2. FørsteforarbejderKundenr.:CVR-nr.:Navn:Navn og adresse:Gade:Postnr. / by:Ansøgningsnr.:Eller evt. CVR-nr.3. Mark, afgrøde og arealMarknummerBloknummerAfgrødekodeAfgrødeartAntal hektar(2 decimaler)Bemærk venligst: Der skal være overensstemmelse mellem oplysningerne i denne kontrakt og arealet i ansøgningen om støtte.4. SlutanvendelseAfgrødens primære planlagte slutanvendelse (hovedprodukt): Biobrændstof/energi5. Andre betingelserParterne har aftalt supplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, der ikke skal indsendes <strong>til</strong> Direktoratet for FødevareErhverv.EA-blanket 1A6. Erklæring og underskriftProducentJeg forpligter mig <strong>til</strong> at levere hele avlen fra ovennævnte areal, og mindstdet repræsentative udbytte.FørsteforarbejderDato: Underskrift: Dato: Underskrift:Kontrakter vedr. <strong>energiafgrøder</strong> skal være indgået, og være direktoratet i hændesenest samme dag som fristen ansøgning om enkelbetaling.Jeg forpligter mig <strong>til</strong> at aftage hele den mængde råvare, somproducenten er forpligtet <strong>til</strong> at levere, og lade en <strong>til</strong>svarende mængdeforarbejde <strong>til</strong> et godkendt slutprodukt.2-2005


AVLS- OG KØBSKONTRAKT FORANBAU- UND ABNAHMEVERTRAG ENERGIAFGRØDER, ENERGIEPFLANZENÅR /JAHR __________Evt. løbenr.: (Vertragsnummer)______________________Afgrøden skal anvendes <strong>til</strong> frems<strong>til</strong>ling af produkter, der primært er bestemt <strong>til</strong> enrgiformål i henhold <strong>til</strong> de vilkår, der er fastsat iartikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004. Gem. Art. 26 VO (EG) Nr. 1973/2004Posttype 2711. Producent / Erzeuger 2. Førsteforarbejder / ErstverarbeiterNavn / NameA. Navn og adresse / Name und Adresse (Førsteforarb. / Erstverarbeiter):Gade / Straße:Postnr. og by / PLZ und Ort:Telefonnr. / Telefonnr.: B. Navn og adresse på befuldmægtigede /Name und Adresse - Beauftragter Erfasser:Ansøgningsnr. /EU-Betriebsnummer:Eller evt. CVR-nr.:3. Mark, afgrøde og areal / Feld, Frucht und FlächeMarknr.Feldnr.BloknummerSchlagnummerAfgrøde-kodeAfgrødeart(dansk)Energiepflanze(Deutsch)Areal / FlächeHektar (2 decimaler),,,,,EA-blanket nr. 1B / Anlage II zum BLE-Merkblatt4. Slutanvendelse / EnderzeugnisseAfgrødens primære planlagte slutanvendelse (hovedprodukt): Biobrændstof/energiHerzustellende Enderzeugnisse, die den Bedingungen des Artikel 88 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 entsprechen:Biokraftstoffe/Energie5. Andre betingelser / Weitere VertragsbedingungenSupplerende kontrakt- og leveringsbetingelser, kan i givet fald fremgå af bilag <strong>til</strong> denne kontraktWeitere Vertragsbedingungen ergeben sich ggf. aus der Anlage.6. Erklæring og underskrift / Erklärung und UnterschriftProducent / Erzeuger Førsteforarbejder (befuldmægtigede) /Erstverarbeiter (Beauftragter Erfasser)Producenten forpligter sig <strong>til</strong> at levere hele avlen fra ovennævnteareal, og mindst det repræsentative udbytte. Der Erzeugerverpflichtet sich, sämtliche geernteten Energiepflanzenabzuliefern.Første forarbejder forpligter sig <strong>til</strong> at aftage hele den mængde råvare, somproducenten er forpligtet <strong>til</strong> at levere, og lade en <strong>til</strong>svarende mængde forarbejde<strong>til</strong> et godkendt slutprodukt.Der Erstverarbeiter verpflichtet sich, die Lieferung anzunehmen und garantiert,dass eine gleich große Menge dieser Energiepflanzen in der Gemeinschaftzu den unter Punkt 4 benannten Enderzeugnissen verwendet wird.Dato / Datum: Underskrift / Unterschrift: Dato / Datum: Underskrift / Unterschrift:Hvis kontrakten indgås med en tysk førsteforarbejder, skal kontrakter vedr. <strong>energiafgrøder</strong> være indgået senest den 31.1 forvinterafgrøder og den 15.05 for vårafgrøder. Vorlage bis spätestens 31.01 für Herbstsaussaat und 15.05. Frühjahrsaussaat.2-2005


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriDirektoratet for FødevareErhvervNyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000ÆNDRING ELLER ANNULLERINGAF ENERGIAFGRØDE KONTRAKTAreal og omsåningLæs vejledningen på bagsiden inden udfyldelsen.Posttype 2721. Producent 2. FørsteforarbejderKundenr.:CVR-nr.:Navn:Navn og adresse:Gade:Postnr. / by:Telefonnr.:Ansøgningsnummer:3. Kontrakten ønskes ændret på grund af:Mindre areal Større areal Omsåning Annullering (sæt kryds)4. Specifikation af ændret arealMarknr. AfgrødeOprindeligt areal(ha, 2 dec.)Areal korrigeret <strong>til</strong>(ha, 2 dec.)5. Specifikation af omsåede marker (fra vinterafgrøde <strong>til</strong> vårafgrøde)Marknr.MarkbloknummerAfgrødeVinterafgrødeOprindeligt areal(ha, 2 dec.)Areal korrigeret <strong>til</strong>(ha, 2 dec.)VårafgrødeEA-blanket nr. 2Ved omsåning af en del af en mark, nedskrives marken med det omsåede areal, og der anføres en ny mark med det omsåede areal.6. UnderskriftProducentFørsteforarbejderDato: Underskrift: Dato: Underskrift:2-2005


Vejledning <strong>til</strong> blanket nr. 2Kontrakten kan frem <strong>til</strong> <strong>til</strong> og med 31. maj i dyrkningsåretændres i både op- og nedadgående retning.En kontrakt kan således udvides med et yderligereareal <strong>til</strong>sået med samme afgrøde. Kontrakten kanendvidere annulleres. Vedrørende omsåning, senedenfor.Ved andre typer af ændringer (f. eks. ved ændringeri udbyttet eller reduktion af arealet efter den1. juni) skal blanket nr. 603 anvendes.Hvis ansøgningen om støtte indeholder et mindreareal <strong>energiafgrøder</strong> end anført i kontrakten, ogkontrakten ikke er ændret, skal den fulde mængderåvare, som er anført i kontrakten fortsat leveressom energiafgrøde.1. Omsåning af kontraktpligtige <strong>energiafgrøder</strong>Beslutter du at omså med samme afgrødeart (f.eks.omsåning af vinterraps med vårraps), skal du i fællesskabmed opkøberen udfylde blanket 2 således:• i punkt 3 sættes kryds under “Omsåning”,• under punkt 5 anføres det nye udbytte.Omsåning skal ske senest den 31. maj. Omsår dumed en anden type afgrøde (f.eks. fra vinterraps <strong>til</strong>vårhvede), skal du indgå ny kontrakt, som skal væreindgået senest ved ansøgningsfristens udløb.Ved omsåning med en anden type afgrøde (f.eks. fraraps <strong>til</strong> korn) skal den oprindelige kontrakt annulleresog ansøger skal indgå en ny kontrakt for denvårsåede afgrøde senest ansøgningsfristen for enkeltbetaling(21. april) i dyrkningsåret.2. Afmelding af <strong>energiafgrøder</strong>Beslutter du at ændre afgrøden helt eller delvist <strong>til</strong>en ordinær afgrøde (ikke energiafgrøde), skal du ifællesskab med opkøberen ændre eller annullerekontrakten ved at udfylde blanket nr. 2 således:• i punkt 3 sættes kryds under “Mindre areal” eller“Annullering” alt efter, om en del eller hele arealetændres <strong>til</strong> ordinær afgrøde,• anføre under punkt 4 oprindeligt og korrigeret areal.3. Ændring fra ordinær afgrøde <strong>til</strong> energiafgrødeBeslutter du at ændre en ordinær afgrøde <strong>til</strong> energiafgrøde,skal du i fællesskab med opkøberen ændre kontraktenved at udfylde blanket nr. 2 således:• i punkt 3 sættes kryds under “Større areal”,• i punkt 4 anføres oprindeligt og korrigeret areal forhver mark.Ændringen skal være foretaget senest 1. juni, og blanketnr. 2 skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhvervsenest samme dato.4. Lavt udbytteKonstaterer du efter den 1. juni, men inden høst, atafgrøden er helt eller delvist mislykket, skal du anmodeDirektoratet for FødevareErhverv om annullering afleveringspligten. Dette sker ved at udfylde og indsendeblanket nr. 603 “Anmodning om ændring af leveringspligt– <strong>energiafgrøder</strong>”.Frist for ændring og for indsendelseOvennævnte ændringer kan foretages frem <strong>til</strong> 1. juni.Blanket nr. 2 skal indsendes straks efter udfyldelsen(husk stregkodemærkat). Formularen skal senest væremodtaget i Direktoratet for FødevareErhverv den 1.juni, og indsendes af opkøberen. Ved omsåning medsamme afgrødeart (f.eks. fra vinterraps <strong>til</strong> vårraps), erdet ikke nødvendigt at ændre i en allerede indsendtansøgning om hektarstøtte.Ændringer vedrørende større areal med <strong>energiafgrøder</strong>,og som modtages efter 1. juni er ugyldige.Ændringer med arealreduktioner efter denne dato, vilblive individuelt behandlet.Husk både producentens og opkøberens underskrift.12-2004


Vejledning <strong>til</strong> EA-blanket nr. 3GenereltEr du ikke i stand <strong>til</strong> at levere den mængde råvare,som du er forpligtet <strong>til</strong> i henhold <strong>til</strong> din leveringspligt,kan du inden høst anmode Direktoratet for Fødevare-Erhverv om at få nedsat eller annulleret denne leveringspligt.Hvornår bruges blanket nr. 3EA-blanket nr. 3 skal anvendes ved ændringer i udbyttet.LeveringspligtDu har altid pligt <strong>til</strong> at levere hele den høstede mængderåvarer.Du skal dog mindst levere det repræsentative udbytte,som Direktoratet for FødevareErhverv i løbet afsommeren i høståret fastsætter for den pågældenderåvare. Du vil fra Direktoratet for FødevareErhvervmodtage oplysning om denne minimumsmængde.Hvis du har høstet mindre end minimumsmængden,skal du efterlevere med råvare dyrket på arealer, somikke er støtteberettiget efter denne ordning.Reduktion af areal med <strong>energiafgrøder</strong>Beslutter du efter den 1. juni at reducere arealet med<strong>energiafgrøder</strong>, skal du anmode Direktoratet forFødevareErhverv om fritagelse for leveringspligten,og udfylde EA-blanket nr. 3 således:• i punkt 3 anføres antal hektar på arealet (mark formark), og• under punkt 4 forklares årsagen <strong>til</strong> ændringen ellerannulleringen.Du må ikke foretage de fysiske ændringer på marken,før en godkendelse foreligger fra Direktoratet forFødevareErhverv.Du vil modtage svar på din anmodning om ændring afleveringspligten senest 3 uger, efter den er modtaget iDirektoratet for FødevareErhverv.Forventning om nedsat udbytteHvis du på grund af særlige omstændigheder ikkemener at kunne levere den mængde råvare, som du erforpligtet <strong>til</strong>, kan du anmode Direktoratet forFødevareErhverv om <strong>til</strong>ladelse <strong>til</strong> nedsættelse afleveringspligten, og udfylde EA-blanket nr. 3 således:• i punkt 3 anføres det nye forventede udbytte (markfor mark),• under punkt 4 forklares præcist og detaljeretårsagen <strong>til</strong> ændringen.En nedsættelse af leveringspligten kan kun godkendesi helt specielle <strong>til</strong>fælde, og skal i hvert enkelt <strong>til</strong>fældegodkendes af Direktoratet for FødevareErhverv, sevejledningen for producenter. Du vil modtage svar pådin anmodning om ændring af leveringspligten senest3 uger efter, den er modtaget i Direktoratet forFødevareErhverv.Lavt høstudbytte – EA-blanket nr. 4Konstateres der et lavt udbytte ved høst, kan Direktoratetfor FødevareErhverv i særlige <strong>til</strong>fælde efter enkonkret vurdering <strong>til</strong>lade, at leveringspligten nedsættesmed ind<strong>til</strong> 10% i forhold <strong>til</strong> det repræsentative udbytte.Sådanne særlige <strong>til</strong>fælde kan for eksempel være lokaltbetingede vejrforhold (regn, hagl, storm, tørke), sandflugt,skadedyr, indtrængende fugle eller dyrevildteller andre begivenheder, der er indtruffet uafhængigtaf din vilje umiddelbart før eller under høsten.For at kunne tage s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> en anmodning om reduktioni leveringspligten, skal du på høst- og leveringserklæringen(EA-blanket nr. 4) give en udførlig forklaringpå de omstændigheder, der har ført <strong>til</strong> det nedsatteudbytte. Der skal endvidere gives oplysninger omtidspunktet eller perioden, hvori de givne omstændighederindtraf.DokumentationDirektoratet for FødevareErhverv kan kun godkendeændringer af leveringspligten, hvis du vedlægger dokumentationfor de forhold, som du har angivet i punkt4 som årsag <strong>til</strong> ændringen. Se vejledningen om kravene<strong>til</strong> dokumentation.IndsendelseEA-blanket nr. 3 skal indsendes straks efter udfyldelsen(husk stregkodemærkat).Denne blanket skal underskrives og indsendes afproducenten.Direktoratet for FødevareErhverv underretter opkøberom godkendte ændringer af leveringspligten.2-2005


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriDirektoratet for FødevareErhvervNyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000HØST- OG LEVERINGSERKLÆRINGvedr. dyrkning af <strong>energiafgrøder</strong>Posttype 2741. Producent 2. FørsteforarbejderNavn:CVR-nr.:Gade:Navn og adresse:Postnr. / by:Telefonnr.:Ansøgningsnr.:3. HøstudbytteDer skal anføres høstudbytte for hver afgrødetype. Der skal angives mængder – angivet som indvejet råvare og i kg, evt. suppleret,hvis der er høstet mindre end det repræsentative udbytte, se vejledningen.AfgrødeHøstet udbytte på marker med <strong>energiafgrøder</strong>,kg (indvejet råvare)Efterleveret mængde,dyrket som ordinær afgrødeVårrapsVinterrapsAnden afgrøde:____________________To- og flerårige afgrøder:Der har ikke været foretaget høst i indeværendevækstsæson , sæt X4. Evt. årsag <strong>til</strong> lavt udbytte – vedlæg dokumentation. Se vejledningen på bagsiden af denne blanket.EA blanket 45. Erklæring og underskriftProducentJeg erklærer,- at alle de høstede mængder råvarer er leveret <strong>til</strong> ovennævnte første forarbejder som energiafgrøde,- at intet af den høstede afgrøde er solgt eller foræret bort <strong>til</strong> andre eller på nogen anden måde brugt <strong>til</strong> formål,som ikke er omfattet af kontrakten,- at der om nødvendigt er suppleret med råvarer dyrket på arealer, som ikke er støtteberettigede efter denne ordning.Dato:Underskrift:2-2005


Vejledning <strong>til</strong> høst- og leveringserklæringenLeveringstidspunktDu skal levere råvaren <strong>til</strong> første forarbejderensenest den 15. oktober i høståret. Hvis der er taleom sent høstede afgrøder, kan Direktoratet forFødevareErhverv fastsætte en senere dato.IndsendelseStraks efter at du har leveret sidste del af råvaren<strong>til</strong> første forarbejderen, skal du udfylde ogindsende denne erklæring <strong>til</strong> direktoratet. Du skaloplyse om høstet mængde (indvejet råvare) forhver afgrøde, samt <strong>til</strong> hvilken opkøber du harleveret afgrøden.Høst- og leveringserklæringen skal senest væremodtaget i Direktoratet for FødevareErhverv den10. november i høståret, men af hensyn <strong>til</strong> denafsluttende behandling af ansøgningen omhektarstøtte, bør erklæringen indsendes hurtigstmuligt.Repræsentative udbytteDu skal mindst levere den mængde, der svarer <strong>til</strong>det repræsentative udbytte. Bemærk, at du altidskal levere hele den høstede mængde råvare.Direktoratet kan i helt specielle <strong>til</strong>fælde <strong>til</strong>lade, atdu leverer op <strong>til</strong> 10% mindre end det repræsentativeudbytte. Leveringspligten kan kun nedsættesi <strong>til</strong>fælde af begivenheder, som du ikke kunne forudseinden høst.Sådanne særlige <strong>til</strong>fælde kan for eksempel værelokalt betingede vejrforhold (regn, hagl, storm,tørke), sandflugt, skadedyr, indtrængende fugleeller dyrevildt eller andre begivenheder, der erindtruffet uafhængigt af din vilje før eller underhøsten.Derimod kan ringe jordbonitet, begrænset anvendelseaf gødning og plantebeskyttelsesmidler samtgenerelle vejrforhold, der er indtruffet før den 1.juli i høståret ikke begrunde en nedsættelse af leveringspligten.Sådanne forhold er der taget højde forved fastsættelsen af det repræsentative udbytte.Efter høst kan du heller ikke påberåbe dig dårligtsåbed eller andre begivenheder, der længe før høstburde have gjort det klart, at udbyttet ikke villeleve op <strong>til</strong> forventningerne. I sådanne <strong>til</strong>fælde skaldu inden høst indsende blanket nr. 3.Lavt høstudbytteKonstateres der et lavt udbytte ved høst, kan Direktoratetfor FødevareErhverv i særlige <strong>til</strong>fældeefter en konkret vurdering <strong>til</strong>lade, at leveringspligtennedsættes med ind<strong>til</strong> 10% i forhold <strong>til</strong> det repræsentativeudbytte. Sådanne særlige <strong>til</strong>fælde kanfor eksempel være lokalt betingede vejrforhold(regn, hagl, storm, tørke), sandflugt, skadedyr,indtrængende fugle eller dyrevildt eller andre begivenheder,der er indtruffet uafhængigt af dinvilje umiddelbart før eller under høsten.For at kunne tage s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> en anmodning omreduktion i leveringspligten, skal du på høst- ogleveringserklæringen give en udførlig forklaringpå de omstændigheder, der har ført <strong>til</strong> det nedsatteudbytte. Der skal endvidere gives oplysninger omtidspunktet eller perioden, hvori de givne omstændighederindtraf.DokumentationDu skal vedlægge dokumentation for forholdene.Sådan dokumentation kan for eksempel være enerklæring fra en planteavlskonsulent, opkøber elleranden sagkyndig, fotografier, avisudklip ellerlignende.Hvis Direktoratet for FødevareErhverv ikke kangodkende anmodningen om nedsættelse af leveringspligten,vil du få besked herom senest 3 ugerefter indsendelsen af høst- og leveringserklæringen.Du vil samtidig blive anmodet om straks atforetage en supplerende levering af den manglendemængde, dog senest den 10. december i høståret,således at leveringspligten er overholdt.2-2005


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriDirektoratet for FødevareErhvervNyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 3395 8000OVERTAGELSE AF KONTRAKT OM LEVERING AF ENERGIAFGRØDERPRODUCENTSKIFTEPosttype 2751. Producent ifølge kontrakt 2. FørsteforarbejderNavn:CVR-nr.:Gade:Navn og adresse:Postnr. / by:Telefonnr.:Ansøgningsnr.:3. Ny producentKundenr.:Navn:Gade:Postnr. / by:Telefonnr.:Personnr.:Evt. ansøgningsnr.:CVR-nr.:Ved producentskifte efter udløb af ansøgningsfristen foransøgning om enkeltbetaling, skal denne blanket kunindsendes, hvis den nye producent allerede har indsendtansøgning om enkeltbetaling vedrørende sin tidligere bedrift.Sker producentskiftet efter den 31. maj kan denne blanketikke anvendes, men i stedet kan en særligproducentskifteerklæring fås ved henvendelse <strong>til</strong> Direktoratetfor FødevareErhverv. Ønsker du, som ny producent, atstøttebeløbet fortsat skal udbetales <strong>til</strong> den oprindeligestøtteansøger, og søger du ikke handyrpræmier, behøver duikke meddele Direktoratet for FødevareErhverv, at der er sketproducentskifte.4. Kontrakt forAfgrøde: Areal (2 decimaler): Høstår:5. Erklæring og underskriftTidligere producentJeg overdrager hermed energiafgrødekontrakt <strong>til</strong> nedennævnte nyeproducent.FørsteforarbejderJeg accepterer hermed, at den nye producent overtagerovennævnte energiafgrødekontrakt.Dato: Underskrift: Dato: Underskrift:EA-blanket nr. 5Ny producentJeg erklærer, at jeg indtræder i alle de forpligtelser, som eromhandlet i ovennævnte energiafgrødekontrakt.Dato: Underskrift: 2-2005


Direktoratet for FødevareErhvervNyropsgade 301780 København VTlf.: 3395 8000Fax.: 3395 8080E-mail: dffe@dffe.dkhttp://www.dffe.dkISBN 87-91596-20-3 (tryk)ISBN 87-91596-21-1 (web)19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!