Download sektionen “Gellerup.nu” - Skræppebladet

skraeppebladet.dk

Download sektionen “Gellerup.nu” - Skræppebladet

tskræppebladetMagasinet gellerup.nuer en del af SkræppebladetIldsjælen Walid3Israa svømmer8Mister ACFC5Gellerup.nulMagasinet for Gellerupparkensog Toveshøjs beboereX-Factor-søstrene:Vi prøver igen - side 7nr. 2 - marts 2013


Gellerup.nuForeningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 BrabrandAlle indstik kan findes på - http://skraeppebladet.dk/indstik.ISSN: 09606-267XOplag: 2700Tryk: Uni-Tryk A/SInternetside: www.gellerup.nuI redaktionenBirger Agergaard, redaktør, birger@bydele.dk, tlf. 6130 8699Helle Hansen, ansvarshavende, hellehm@gmail.comElsebeth Frederiksen, elsebethf@gmail.comGitte Thordal Jespersen, gthjespersen@gmail.comHeidi Eriksen, heidi.eriksen@stofanet.dkHeidi McGhee, heidi_mcghee87@hotmail.comKatrine Linnet Mathiesen, katrinelinnet@live.dkSangeevan Samuel, s.samuel@live.dkSean Ryan Bjerremand, bjerremandseanryan@gmail.comSigne Nydam, signenydam@hotmail.comTora Schultz Larsen, toraschultzlarsen@gmail.comCarrie Andersen (grafiker)Jesper Krogh (layout)Hvordan har du det?Af Birger AgergaardForsiden: Gellerup-søstrene Hind og Jasmin Fariskom som solister til X-factor, men blev transformerettil en gruppe. Deres ambitioner er fortsat at vinde enny omgang X-factor, og det vil de gøre ved at syngesammen. Læs side 5.(Foto: Birger Agergaard)Åbent redaktionsmøde: Næste åbne redaktionsmøde:mandag den 4. marts kl. 16.30-18 Sted: Gellerup.nu, ForeningernesHus, Gudrunsvej 10A. (Indgang: Vestfløjen tættest på gangstien)Næste nummer: Stof til april-nummeret: Send stof og billeder senesttorsdag den 14. marts til redaktør Birger Agergaard på birger@bydele.dkNæste nummer udkommer ca. 2. april 2013.www.gellerup.nufacebook.com/gellerup.nuindhold4 Tryghedsvandringer i Gellerup5 Afif Abdallah – manden bag ACFC6 Beboerne bestemmer beboerhusene7 Hind og Jasmin: ”Vi har lært at tro på os selv”8 Kan piger med tørklæde redde liv?9 Vejledningscenter holdes i live10 Kunstkursus i gangRegion Midtjylland har sendt 10.000 spørgeskemaerud til borgere med spørgsmål om, hvordan de hardet. Hele 2700 af dem målrettes beboere i udsatteboligområder, fordi erfaringen er, at beboerne her harnogle særlige udfordringer med kost, motion, rygningog så videre.De adspurgte borgere skal fortælle om især kostvanerog helbred. Resultatet skal danne grundlag forfremtidens sundhedspolitik i regionen.Med hensyn til Gellerup er politikerne glade forden ekstra fokus – ja måske skal det ellers spritnyeFolkesundhed Århus endog flytte til Gellerup, tænkersundhedsrådmand i Århus Thomas Medom (SF) højt.Vi kan oplyse Medom om, at Folkesundhed Århus skamallerede ER i Gellerup med en satellit i Globus1. Denvar godt nok lukket her i vinterferien, hvor der ellers varmasser af mennesker lige uden for den låste dør. Menideen med at satse mere på Gellerup og andre udsatteområder er jo god, for der ER udfordringer med mangebeboeres helbred.Til gengæld er der masser af initiativer i gang uden forFolkesundhed Århus’ lokaler. Mange af foreningerneholder møder og workshops om sundhed og motion,og beboerne er generelt interesserede i at gøre mereved deres sundhed.Vi har også sundhedscaféen – og såmænd ogsåsundhedscentret i Lokalcentret.Alene antallet af sundhedstilbud i Gellerup gør osganske forpustede, så effekten er da målbar! Menellers kan vi da anbefale parterne at samtænke deressundhedstilbud - og husk at gøre det ved at samarbejdemed de aktive foreninger!


Walid - vores allesammens tivolimandAf Birger Agergaard23 personer og foreninger blevindstillet til Samvirkets Ildsjælepris.Fem af dem blev nomineret - og til sidstløb Walid Mahmoud af med sejren, daSamvirket holdt et velbesøgt årsmøde.Mange har gjort en stor og frivillig indsatsi årets løb, og der var stærke begrundelserfor alle fem nominerede.Men denne begrundelse for Walid gjordeudslaget:At gøre et barn glad”Walid er Gellerups helt egen Tivolimand,som ikke kan skjule sin begejstringfor at kunne være med til at kunnegøre et barn glad. Han har iværksat enlang række tiltag i Gellerup-området.Blandt andet Ramallah-spejderne.Walid har virket som koordinator ogtalsperson for flere lokale foreninger,hvor han gennem mange år har mobiliseretlokale kræfter til at være aktive iområdet, og han er altid klar til at rykkeud, når der er brug for en hjælpendehånd.Walid Mahmoud modtog blomster og etsæt teglas med tekande. Sidste års vinder,Wissal El-Arid, overrakte prisen.Walid er en sand børneven, en gladildsjæl og en meget værdig modtager afSamvirkets Pris i 2013.”De fire øvrige nominerede var:• Trille Lucassen, Cirkus Tværs• Hala Tallouzi,• Den Aktive Kvindeforening• Nahed El Baba,• Perlevennerne & Bydelsmødre• Saoussane El Abbas,• Perlevennerne & Bydelsmødre.Læs mere fra Samvirkets årsmøde påwww.gellerup.nuForeningsGuiderne kæmperAf Heidi McGheeForeningsGuiderne har i et lilleår hjulpet børn i Gellerup medat finde en aktivitet, som dekan gå til.Forventningerne for projektet er mereend nået, og nu kommer der nye idéerpå banen for, at projektet ikke lukker d. 1.juni. Pengene er ved at slippe op, men dekæmper og giver ikke op, selvom fremtidener uvis.Overgået alle forventningerForeningsGuiderne har haft stor succesmed at hjælpe børn og unge i fritiden.Antallet af guidede børn, kontaktede forældreparog antal frivillige i projektet harovergået forventningerne allerede halvvejsi forløbet. Målet for antal kontaktedeforældre var 70. Resultatet var 138. Måletfor antal guidede børn var 40, og til juniforventer de 80 guidede børn. De 17 frivilligeer næsten også fordoblet i forhold tilmålet på 10.Idéer til fremtidenTil en konference omkring projektetsfremtid mødte 35 op for at høre om ForeningsGuidernesstatusGuiderne har indledt samarbejde med endel skoler. Én idé til fremtiden er at inddragenøglepersoner på skolerne, somhar direkte kontakt med børnene. ForeningsGuidernevil også gerne etablereet partnerskab med f.eks. Stadium. Detkan hjælpe projektet ved at give rabattertil f.eks. idrætstøj.Det tyder på en spændende fremtid forForeningsGuiderne, og i den grad debørn og unge, som kan blive guidet tilaktiviteter fremover.Du kan kontakte ForeningsGuiderne i Globus1,hvor projektkoordinator Gitte Andersenhar kontor.Gellerup.nu Marts 2013 - 3


Tryghedsvandringer på vejAf Sangeevan SamuelDe såkaldte tryghedsvandringerer på vej til Gellerup. Deskal være med til at udpege ogforbedre utrygge områder.Tryghedsvandringer er et nyere fænomen,som har vundet indpas i flereudsatte boligområder i Danmark. Detdrejer sig om at samle forskellige partersom beboere, boligforening, politikereog politi, som i fællesskab skal gå enfastlagt rute i området. Formålet er atudpege utrygge steder i området.”Man går rundt i nogle grupper og kiggerpå nogle områder, og snakker om,hvordan man kan skabe noget meretryghed,” fortæller formanden for Gellerupparken,Helle Hansen.Det er ikke første gang, at der er tryghedsvandringi Gellerup. Gellerupparkenvar med i en større undersøgelse afCBU (Center for Boligsocial Udvikling),omkring effekten af tryghedsvandringer.Men hvem har ansvaret?Resultaterne viser, at beboerne overordnetset er tilfredse med at være med ivandringerne. Når det kommer til selveløsningen af de udpegede problemer, ersagen en anden. Her viser det sig ofte,at budgetter og spørgsmål om ansvarspænder ben for udbedringen af de udpegedeproblemer. En udfordring, somformanden for Gellerupparken nikkergenkendende til.”Nogle ting kan være kommunens opgave,og andre er boligforeningens opgave,og så har det selvfølgelig noget at gøremed budgetter,” siger Helle Hansen.Under alle omstændigheder kan tryghedsvandringernevære med til at gøreopmærksom på de eventuelle utryggeelementer i Gellerupparken, som der børgøres noget ved – og frem for alt i samarbejdemed beboerne.Fed fodbold i ferienFotos: Gitte Jespersen og Heidi McGheeFinter, driblinger, mål og jubel.Talenterne var fremme, daGellerup Cup igen ruskede op iGlobus1 to dage i vinterferien.De 7-årige og helt op til de ældre herrerviste til dette Cup, hvordan man spillersammen i fodbold. Planlægningen sørgedeACFC og Klubberne for, mens spillerneselv stiller deres hold. Vigtigst er,at alle er velkomne.4 - Gellerup.nu Marts 2013


Manden bag ACFCAf Gitte Thordahl JespersenAfif Abdallah værdsætter defrivillige kræfter i foreningenACFC. Uden dem fungererklubben ikke.Foreningen har også en opgave i at åbnevarmt op for gæster udefra. Afif har lært såmange op, at han nu kan flytte sit fokus.Afif er en kendt mand i Gellerup. I sit jober han ansat af kommunen som en del afdet opsøgende team i den vestlige del afAarhus. Derudover bruger han sin fritidsom træner og formand for fodboldklubbenACFC. To roller han bruger meget afsin tid på.I jobbet som opsøgende skaber Afif relationtil mange unge. De skal føle sigtrygge, og de ved, de altid kan opsøgeham, også når han ikke lige er at findei Klubben på Dortesvej. I ACFC har dethandlet meget om at integrere de unge,flytte dem væk fra gaden og ind i en forening,hvor de skal føle, de er en del afnoget.Misforståelser skal fjernesFodbolden åbner også op for at bydegæster ind til Gellerup. Blandt andetskaber det relationer, når de unge spillerkampe. Afif er meget glad for DBUs fairplay regel, hvor spillerne skal give håndFor eksempel sommerens fodboldskoleeller Fed Ferie i vinterferien.Frivillige er bærende kræfterAfif startede i 1994 fodboldforeningenACFC, fordi han så nogle drenge, derhavde interessen for fodbold. Han tilbødat træne dem, og det førte til, at deoprettede sig som en forening, som såkunne spille kampe i Dansk BoldspilsUnions turneringer.ACFC er blevet en succes og har nu 137aktive medlemmer fordelt på 12 hold.Derudover har klubben et volleyhold.I ACFC værdsætter Afif de frivillige i klubben,for de er de bærende kræfter til atholde gang i den. Derfor gør Afif megetud af at gøre forældrene opmærksommepå, at ACFC har brug for dem.”Vi har altid brug for flere frivillige. Ogopgaverne deler vi ud efter, hvad folk kanog har mulighed for. De skal føle sig somen del af foreningen,” siger Afif Abdallah.Afif Abdallah begyndte allerede i 1994 at træne nogle fodboldglade drenge – det varstarten på ACFC.inden og efter kamp, for så har demulighed for at rose spillet og dermedlære hinanden bedre at kende.Desuden gælder det også for forældrene,at de kan komme i kontakt medhinanden. Det har de god mulighed forpå sidelinjen, hvor der altid er kaffe til atbyde gæster velkommen med.Det handler om at nedbryde de misforståelser,der kan være og vise dem denegentlige virkelighed.Derfor gælder det også, at de aktiviteter,der holdes i Gellerup, altid eråbne for unge uden for området også.Et andet fokusACFC har både været nomineret til DenKriminalpræventive Pris og Integrationsprisen.Noget som gør Afif stolt, for detgiver alle i klubben en anerkendelse.Afif har nu fået et andet fokus i fodboldforeningen.Han arbejder nu på at opdragede unge, der er i ACFC, til at værerollemodeller for de yngre og til at overtageden rolle, han selv har og har haft.Der ligger en stor opgave i, at foreningenfortsat tager hånd om både de unge oggæsterne udefra.Gellerup.nu Marts 2013 - 5


”Piloter” skal afgøre beboerhuseAf Birger AgergaardSå er planlægningen af de kommendebeboerhuse i Gellerupparkenog Toveshøj endelig vedat komme i omdrejninger.Det har hele tiden ligget i luften, at aktivebeboere og foreninger skal have indflydelsepå, hvad der skal være i beboerhuset,og det bliver i form af ”piloter”,som er ved at blive udpeget.”Nogle er enkeltpersoner, andre har vibedt foreninger om selv at udpege,” sigerHelle Hansen, formand for Gellerupparken.Kommunen skal også udpege etantal piloter.Til at styre beboerprocessenhar BrabrandBoligforeningvalgt Per Feldthaus,som er partner i arkitektfirmaetSignal.Han kalder det afgørende,at det er demennesker, der skalbruge beboerhusene,som også er medi forarbejdet ved atforeslå aktiviteter.Dette er arkitekternes første vision af Gellerups beboerhus – nu skal”beboer-piloter” ind og dominere.Toveshøjs beboerhus får både en beboer-del og et kommunalt sundhedscenter.Nye beboerhuseBeboere tagerejerskab”Hvis beboerhuseneskal blive en succes,skal de kunne opfyldebehov og kravhos de ildsjæle ogforeninger, som skaltage ejerskab til aktiviteternei huset.Derfor arbejder vi på en beboerproces,som skal prioritere aktiviteterne, og gerneogså, hvordan nogle af aktiviteternekan deles om lokaler.”Hen over foråret skal der arrangeres optil tre workshops om beboerhusene. Demange inputs herfra skal samles til etbyggeprogram, som skal godkendes afde to boligafdelinger Gellerupparken ogToveshøj, som skal eje og drive beboerhusene.Med cirka 40 års forsinkelse får Gellerupparken og Toveshøj nu de beboerhuse, som størrelsen af de toboligafdelinger berettigede dem til allerede for 40 år siden.Beboeraktiviteterne har samlet sig en række steder som Yggdrasil, Tousgårdsladen og Foreningernes Hus,men nu skal de to beboerhuse bygges som vigtige dele af helhedsplanen for Gellerup. Husene skal tages ibrug om tre eller fire år.Beboerhus i Gellerupparken• Skal bygges på Verdenspladsen mellem Yggdrasil og Gellerupbadet.• Skal indeholde lokaler for aktiviteter, inklusive en festsal, som blandt andet kan bruges til storearrangementer og fester.• Århus Kommune ønsker at leje sig ind med bibliotek og Community Center.Beboerhus på Toveshøj• Skal bygges på Toves Torv mellem Toveshøj og Bazar Vest.• Også her ønsker kommunen at leje sig ind, så en del af beboerhuset indrettes som et ”sundhedshus” medsundhedscenter, klinikker mv.6 - Gellerup.nu Marts 2013


Vi har lært at tro på os selvAf Birger AgergaardKatten Elvira tager imod i lejlighedenpå Gudrunsvej 4, hvorHind Faris bor.Elvira er i løbetid og forsøger med kælnelyde at tage journalistens opmærksomhed.Godt forsøgt, men det er altså Hindog storesøster Jasmin, der skal i centrumaf denne artikel.De to søstre på 16 og 21 år har i højestegrad fået Gellerups opmærksomhed iden seneste tid. De stillede friske op tilX-Factor-konkurrencen og nåede tre omgange,før legen var slut.For de to unge kvinder eksisterer en tidfør, under og efter showet.FørHind og Jasmin har altid sunget. Baresådan. Uden at træne stemmerne, udenat have et mål.”Vi har det fra vores mor, Mzaian Redakka– hun optrådte med teater og sangsom ung. Vi har også altid sunget, og vihar mærket, at der var noget i vore stemmer,som vi kunne bruge,” siger Hind.Jasmin: ”Vi begyndte sådan rigtigt atsynge for tre-fire år siden. Vi har sungettil veninders fødselsdage, til polterabendsog den slags.”Populære engelske sange og den slags,ikke arabiske.”Men jeg elsker at synge på arabisk! Derer ligesom mere sang i det,” siger Jasmin.UnderJasmin og Hind følges ad til audition påX-Factor, men som solister. Mor Mzaianer med på Vega til audition og støtter pigerne.Hind: ”Da jeg stod på scenen forandommerne og publikum, havde jeg detsom om de ville slå mig ihjel – så bangevar jeg!”Nervøsiteten går ikke over, selv om pigernefår ros af dommerne og er videretil super-bootcamp.”Dér rystede jeg endnu mere,” bekenderJasmin.Opturene kommer sammen med deandre deltagere. Alle brænder for detsamme og oplever en samhørighed. Dehar en aftale om at mødes igen på ettidspunkt.Søstrene bliver kede af det, da dommernebestemmer, at de skal synge sammen– ellers er det ud.”Det havde vi ikke set komme. Vi troedeslet ikke, at det ville lyde godt” fortællerHind.Men siger nu, at –måske har de ret. Deter ikke nemt at synge sammen, men nugår det faktisk godt.”EfterHvad har showet lært jer?”Vi har lært at tro på os selv. Nu fortsættervi med at synge sammen, får indøvetanden-stemmer og så videre. Og vi tænkerpå at stille op igen som gruppe tilnæste X-Factor,” siger Jasmin.Hind fortæller, at de regner med at startei en musikskole inde i byen.De er åbne over for at prøve sig selv afsom sangere. Om de går efter nogetprofessionelt, er for tidligt at sige. De erblevet kontaktet af en dansegruppe, somgerne vil have dem med som sangere.”Nu får vi se!” siger søstrene.Hind går i 9. klasse på Sødalskolen,mens Jasmin går på handelsskolensgrundforløb i Skejby. Hun er også flyttethjemmefra.Men de arbejder tæt sammen om musikkenfremover.Jasmin (med tørklædet) og Hind Faris arbejdersammen om musikken fremover – ogoptræder som gruppe.Gellerup.nu Marts 2013 - 7


Kan piger med tørklæde redde liv?Af Katrine Linnet MathiesenIsraa Maarouf er blot 18 årgammel og 3.g’er på LangkærGymnasium.Sin unge alder til trods har hun flere årpå bagen som frivillig på forskellige projekteri Gellerup. Israa ved alt om, hvaddet vil sige at arbejde frivilligt. Hun ernemlig datter af Wissal El-Arid, der sidsteår blev kåret til årets ildsjæl i Gellerup.ikke på, at piger med tørklæde kunnesvømme.”Israa griner, mens hun fortæller historienom dengang, hun sammen medde andre frivillige stillede op til DGI’sbassinprøve. Dommeren skulle dog fåsig en lektion i, hvor langt stærke viljerrækker, da samtlige otte bestod bassinprøvenog dermed kunne kalde sig forlivreddere.man skal gribe forskellige situationer an,når nogen f. eks. overtræder reglerne isvømmehallen. Det er med til at gøre detrigtig spændende at være livredder.””Jeg tror på, at hvis man vilnoget nok, så kan det ogsålade sig gøre.”Og det hårde arbejde betaler sig. Kvindesvømningener blevet en stor succes.Så stor en succes, at endnu en frivilliglivredder sluttede sig til sidste år:”Jeg tror på, at hvis man vil noget nok, såkan det også lade sig gøre. Det er ogsåderfor kvindesvømningen i Gellerupbadeter blevet så populært, fordi der liggervirkelig hårdt arbejde bag, og så vil folkgerne støtte op om det.”50-60 kvinder kommer i Gellerupbadethver uge, men for det meste er det plaskog leg – ikke egentlig svømningIsraa Maarouf: ”Det er en stor udfordring at være livredder – at være den der bestemmerog irettesætter folk.”For to år siden besluttede Israa Maaroufsig sammen med otte andre kvinder iAktiv Kvindeforening for at uddanne sigtil livreddere. På den måde kunne destarte kvindesvømning i Gellerupbadet,som var et stort ønske blandt områdetskvinder. Dommeren fra DGI levnede dogikke de tørklædeklædte piger mangechancer for at bestå bassinprøven:”Hun fortalte, at hun ikke havde troet,vi ville klare det. Hun troede simpelthenEn lærerig udfordringIsraa Maarouf syner måske lille af statur,men er urokkelig i sin tro på, at det frivilligearbejde gør en forskel. Det gør enforskel for borgerne i Gellerup, der nydergodt af de frivillige tilbud, og det gør enforskel for Israa, der lærer meget om sigselv gennem det frivillige arbejde:”Det er en stor udfordring at være livredder.At være den der ”bestemmer” ogirettesætter folk. Man lærer rigtig megetom sig selv og hinanden. Om hvordanMåske også instruktørerStår det til Israa, stopper succesen ikkeved at uddanne frivillige livreddere:”Vi snakker om at få uddannet noglesvømmeinstruktører, så vi kan starte etegentligt svømmehold op. Det vil jeghelt vildt gerne være med til også!”Om svømmeholdene for kvinder bliveren realitet, er endnu uvist. Én ting er dogsikkert: Israa fortsætter det frivillige arbejdei Gellerup. Til stor glæde for Gellerupskvinder og til glæde for Israa selv,der udover personlig udvikling får pointtil universitetsansøgningen ud af det frivilligearbejde.Og ja, kvinder med tørklæder kan selvfølgeligredde liv.8 - Gellerup.nu Marts 2013


Rundt i GellerupparkenVejledningscentret holdes i liveAf Birger AgergaardProjektmidlerne til at drive Vejledningscentretpå Dortesvejløb ud ved årsskiftet, hvor derblev sagt farvel til to medarbejdere,og det var hensigten heltat lukke med udgangen af januar.Men afdelingsbestyrelserne i Gellerupog Toveshøj ønsker at træde til med enhjælpende hånd hen over sommeren, såde vigtigste aktiviteter med uddannelsesvejledningog forældrekontakt ikkebliver tabt på gulvet. Det ville have væretærgerligt for alle de unge i Gellerup, somher i foråret skal træffe svære valg omderes fremtidige studieliv.Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparkenog Toveshøj har taget kontakt til Landsbyggefondenfor at få mulighed for atholde relevante dele af indsatsen kørendehen over foråret, mens der ventes på,at den nye boligsociale indsats træder ikraft. Herfra er endnu ikke kommet endeligtsvar.Nej fra Aarhus Kommune”Vi står med et projekt, der hargjort en stor forskel i Gellerupområdetgennem de seneste 10år, og som har modtaget flerepriser for dets flotte arbejde. Desværrehar Aarhus Kommune ikkeønsket at hjælpe med at føre Vejledningscentretvidere, selv omdet har succes med at få unge fraGellerup og Toveshøj videre i uddannelsessystemet,”siger HelleHansen, afdelingsformand i Gellerupparken.”Men i den nye helhedsplan håbervi at få lov til at udvikle arbejdet medforældreinddragelse, så de kan støtte deunge i deres uddannelse. Den indsatskalder vi Forældre på Banen.””Vi kan ikke bare sidde og kigge på, atvi taber års arbejde, fordi der kommeret hul på et halvt år. Derfor er vi indstilletpå at stille en underskudsgaranti, såprojektet kan køre videre på nedsat blushen over foråret,” siger Helle Hansen.Vejledningscentret har haft stor succes medat få unge fra Gellerup og Toveshøj videre iuddannelsessystemet.Altså: Unge og forældre kan stadig besøgeAhmad El Ahmad på Dortesvej 23,hvor han i øvrigt deler kontor med detnye projekt ”Flyverkorpset”.Rundt på ToveshøjLys i mørketAf Birger AgergaardToveshøj er et mørkt sted at bevægesig rundt om aftenen. Seblot her på gangstien på Lenesvejshaveside.Dels kan det være utrygt, og nogle gangekan man falde på fliserne. Det er dyrtat skaffe godt lys, men afdelingsbestyrelsenhar nu besluttet at sætte lys opbagved samtlige blokke, med start vedde to blokke på Janesvej. På billedet idagslys kan man se, at stolperne er satop – snart kommer der også lys i dem.Læs også artiklen i Skræppebladet omvideoovervågning. (foto: Anett S. Christiansen).Gellerup.nu Marts 2013 - 9


Bydelsmødre i gangTalenter på vågeblusGellerup.nu var medarrangør af eventen ”GellerupTalenter”den 2. februar. Vi ville se, om der erunge i Gellerup, der har lyst til at lære at udviklederes talenter indenfor det at skrive, fotografere,digte, lave video mv.Der var både en rapper og en journalist til at sættesnakken i gang, men der kom desværre kun tre-firepersoner ud over de, der var med til at arrangere.Underholdningen og snakken var i top, men manmå konstatere, at lige nu er der ikke grundlag for atbygge et projekt opIdeen er fortsat god, mener arrangørerne, menden kommer på vågeblus, indtil der dukker en konkretmulighed op for at komme videre.Så er Gellerups bydelsmødre i sving som forening. Da dehar indgået en aftale med Landsforeningen Bydelsmødre,er de dermed oprettet som en lokal forening. På et konstituerendemøde har de valgt Saoussane El-Abbas somformand.Foreningen har oprettet en Facebookgruppe, hvor arrangementermed videre annonceres. Find gruppen underBydelsmødre – Gellerup.Der er en række søndags-arrangementer i BeboerhusetYggdrasil på vej, i øvrigt i samarbejde med Perlevennerne.Første arrangement er søndag den 3. marts kl. 14-16 oghandler om sundhed og bevægelse.Somalisk kunst som politikAarhuSomali er medarrangør af en kulturfestivallørdag den 23. marts i Foreningernes Hus. Denhedder ”Practising Art as Politics” og får en rækkeoplægsholdere fra Danmark og udlandet.Fra Danmark kommer talspersoner fra ”Somaliskeældre i Danmark” og ”Somaliske kvinder i Danmark”,der er somaliske digtere og kunstnere ogmange andre gæster.Er bamsen syg?Så tag den med på Bamsehospitalet, som GellerupBibliotek forvandler sig til torsdag den 14. martsom formiddagen. Kom sammen med din børnehave,din mor, far eller dagplejemor.Du skal først sidde i venteværelset, hvor der erfrugt og saft, mens du venter på, at sekretærenvejer og måler din bamse. Måske skal din bamserøntgenfotograferes, inden den skal ind til lægen.Du skal melde dig til hos Gellerup Bibliotek eller påtelefon 89 40 96 40.10 - Gellerup.nu Marts 2013


Samvirkets Kvartalsmøder i 2013Tirsdag den 19. marts holdes årets første Kvartalsmøde i Samvirket iGellerup og Toveshøj.Her er alle, som er interesseret i at høre mere om, hvad der foregår iGellerupområdet meget velkomne. Du får blandt andet lokalpolitietsstatus på trygheden i Gellerup.Kvartalsmødet foregår i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A. kl. 16.30-19.00.Indhold og dagsorden kan ses en uge før på www.samvirket.dk. Husk attilmelde dig til mødet.Lær Gellerup at kendeLær Gellerup at kende indefra- for alle nye og nysgerrige.Samvirket inviterer alle områdets medarbejderesammen med områdets frivillige ildsjæle tilen ”Introduktionsdag til Gellerup og Toveshøj”.Dagen begynder i Foreningernes Hus med inddelingi grupper. Derefter går holdene på opdagelsei Gellerup for om eftermiddagen at mødesigen og fortælle om, hvad man har oplevetaf spændende ting på turen rundt i området.Formålet med den fælles introduktionsdag er, atdu som medarbejder eller ildsjæl i Gellerup og Toveshøjsammen med andre får kendskab til områdetog de mange institutioner og tilbud, der findes.Tilmelding senest tirsdag den 5. marts til Samvirketssekretær Helle Hansen - mail: helhan@aarhus.dk – eller ring 2920 8978.Gellerup-bokserei ringenGellerup bliver stedet, hvor det nordiskeboksemesterskab holdes i år. DanskBokseunion står for arrangementet,som holdes lørdag den 23. og søndagden 24. marts i Globus1.Aarhus Boxing har et stærkt felt til boksemesterskabet,og hele tre af bokserne,måske flere, kommer fra Gellerup.Sikre Gellerup-boksere er MohammedSadik, Ramazan Karahran og MohammedAbdallah.Andre Aarhus-boksere er Diana Nadimog Adam Baschnov.Café Perlen fylder fire årPerlevennerne fejrer torsdag den 7. marts, at CaféPerlen fylder fire år.Den lille beboerdrevne café, som holder åbent ibeboerhuset Yggdrasil på Dortesvej 35A, har åbenthver torsdag kl. 14.30-17.00.I anledningen af fødselsdagen er der både boller oglagkage på café-kortet.Søndagsåbent i Café PerlenI samarbejde med Bydelsmødrene begynderPerlevennerne igen at holde søndagsåbent i CaféPerlen - den 1. søndag i hver måned fra kl. 14-16Hver måned har sit eget tema.Salam KvinderI løbet af vinteren er der startet et nyt initiativ forkvinder i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.De kalder sig Salam Kvinder og er for kvinder, somhar lyst til at snakke om Gud/Allah og bede sammen.Møderne foregår 1. og 3. søndag i måneden fra kl.14.30-16 i lokale D i stueetagen - i marts er det søndagden 3. og den 17. marts.Der er pt. ni aktive kvinder i Salam Kvinder, som blandtandet kommer fra Perlevennerne og Bydelsmødrene.Cykelkursus mangler lærereEt cykelkursus for kvinder i Gellerup og Toveshøj erpå vej i samarbejde mellem Bydelsmødre og FamilieNetværk.Til kurset søges 3-5 kvindelige frivillige til at læreandre kvinder at cykle.Cykelkurset vil foregå hver tirsdag fra kl. 11-13 medcykling i Nordgårdshallen, i Gellerup og cykelture iAarhus.Find opslaget på frivilligjob.dk


Perlevennernes kunstmaler-kursus for unge pigerog kvinder er startet i Yggdrasil med den russiskemaler Irina Silvestri som underviser. Detforegår hver mandag aften kl. 17-19 i Det kreativeværksted, og der er plads til yderligere tre-fire kursister.(Foto: Irina Silvestri)Kalender marts 2013Læs mere om arrangementerne på gellerup.nuSøndag d. 3. mar. kl. 14-16 Sundhed og bevægelse, YggdrasilTirsdag d. 5. mar. kl. 11-13 Cykelkursus for kvinder, NordgårdhallenTirsdag d. 5. mar. kl. 13-15 Sogneeftermiddag med Fadi Kassem, Gellerup KirkeFredag d. 8. mar. kl. 16.30-21 Omar Marzouk i Gellerup, Det tidligere GellerupscenenTirsdag d. 12. mar. kl. 8.30-15 Introdag til Gellerup, Foreningernes HusOnsdag d. 13. mar. kl. 15.30-16.30 Onsdagsmusik på Gellerup BibliotekTorsdag d. 14. mar. kl. 9.30-11.30 Bamsehospital på Gellerup BibliotekTorsdag d. 14. mar. kl. 19-21 Grønærtens generalforsamling, YggdrasilFredag d. 15. mar. kl. 17-21.30 Perlevennernes fællesspisning og generalforsamling, YggdrasilSøndag d. 17. mar. kl. 16-18 Gellerup Museums Venners generalforsamling, Gellerup MuseumTirsdag d. 19. mar. kl. 16.30-19 Samvirkets kvartalsmøde, Foreningernes HusOnsdag d. 20. mar. kl. 9.30-10.30 Påskeklip på Gellerup BibliotekLørdag d. 23. mar. kl. 14-18 Somalisk Kulturevent, Foreningernes HusLørdag d. 23. mar. hele dagen Nordisk Boksemesterskab, Globus1Søndag d. 24. mar. hele dagen Nordisk Boksemesterskab, Globus1

More magazines by this user
Similar magazines