Medlemsblad nr. 54 november 2012 Magasin - Jens Schultzer

schultzer.dk

Medlemsblad nr. 54 november 2012 Magasin - Jens Schultzer

nale plan. Vi i Vesten skal således til ataftage flere af Norbulingka’s produkter.I april 2012 tog vores bestyrelsesmedlemi Tibet Charity, Jens Schultzer, derfortil Norbulingka for at yde konsulentbistandog for at hjælpe med at udarbejdeen virksomhedsplan, således at denendnu bedre kan bidrage til tibetanernesegenfinansiering af deres samfundsudvikling.Målet er således ikke, somdet ellers ofte gælder for virksomheder,at opnå et større overskud, men måleter på alle planer at øge virksomhedensbidrag til det tibetanske samfund,således blev virksomhedsplanen enbæredygtig plan, som det hedder påmoderne dansk.Det var en rigtig spændende opgave atudarbejde virksomhedsplanen, og udfordringernevar mange, men heldigvismest relateret til den geografiske beliggenhedog det deraf følgende begrænsedeudbud af kvalificeret arbejdskraftog finansiering. Produkterne derimodlever på alle måder op til de nyeste6 TIBET CHARITY · 54 · november 2012


trends omkring design, kvalitet og socialansvarlighed. Norbulingka står såledesi en sjælden positiv situation, og planenendte med at foreslå nye veje til,hvordan man kan styrke den generelleledelse og det internationale salg,samt påpege, hvordan man på sigt skaludvide produktionskapaciteten, samthvordan man kan skaffe den nødvendigefinansiering.For os i Tibet Charity er det fantastisk, atvi på denne måde har kunnet være medtil at hjælpe virksomheden Norbulingkaog det tibetanske samfund. Formen,altså konsulentbistand, viser en af denye veje vi kan og bør anvende i voreshjælpearbejde, idet vores økonomiskeformåen jo er begrænset, samtidig medat det tibetanske samfunds behov forhjælp ændrer sig fra rent overlevelses-og sundhedsmæssige problemstillingertil problemstillinger relateret tiludvikling af samfundet, således at detkan leve op til de øgede krav til sundhed,uddannelse og jobtilbud, som etmoderne samfund og ikke mindst deaktuelle konkurrencemæssige vilkårkræver.Vejen er endnu lang, og der er fortsatmere end almindeligt behov for voresøvrige og mere traditionelle hjælpeaktiviteter,men dejligt er det at se, at detgår fremad, og at vi fortsat har meget,som vi kan bidrage med.Norbulingka er et godt bud på at skabeet flagskib for tibetansk industri/erhverv.Hvis I kære medlemmer skulle kommeforbi Dharamsala, så er det et mustat besøge Norbulingka – ellers kan viopfordre jer til at gå ind på hjemmesidenwww.nornbulingka.org ellerden nyetablerede webshop www.norbulingkashop.comTIBET CHARITY · 54 · november 2012 7


En varm og blød julegaveidéZorge Ritoma er en lille landsby dybtinde i Amdo nomade land 3500 meterover havets overflade og med 1500indbyggere spredt ud over et område,bestående af græssletter, der giver fødetil ca. 6000 yakokser og 20.000 får.Beliggende mellem himmel og jordudvikler Norlha Workshop kvalitetsprodukteraf yakoksens uld, der bliver til ihøjdernes rene atmosfære og i temperaturerned til minus 30 graders celsius.Under den grove ydre pels ligger define fibre af nomaderne kaldet Khullu,som beskytter dyret i de ekstreme kuldegrader.Disse fibre er ekstremt blødeog udgør den bedste isolation modkulde. Den bedste Khullu fås hos den2-årige yak, der selv fælder sin inderpelsi foråret, hvor nomaderne dagligtsamler Khullu for at sælge det til Norlhavæverierne. Da hver yak kun fælder enbeskeden mængde Khullu er yak ulden kostbar og sjælden varer. Den gråog beige khullu er den dyreste og mestefterspurgte, da den er meget sjælden.Nomadernes betegnelse for yaker „Nor“ og dets egentlige betydninger „rigdom“ idet yakokserne forsynernomaderne med mælk, smør, ost og uldtil klæder og telte.Når ulden er samlet på traditionelvis, kartes, spindes og væves den bådei hånd og på maskine. Alle produktertestes flere gange under produktionenog er derfor af usædvanlig høj kvalitet.Værkstedet ejes af de lokale vævereog bringer fast arbejde og indtægt tilmange familier. Vævningens kunst er iforvejen nedarvet hos nomaderne ogforbindes naturligt med familiens andenvirksomhed som nomader for flokke afde dyr, der leverer råmaterialet til produktionen.Derved bevares den lokalenatur, det oprindelige dyreliv samtden ægte nomadetilværelse samtidigmed at befolkningen bringes ind i enmoderne produktion af varer, der tiltalermoderne mennesker over hele verden.Produkterne er således ikke antikke istil og forarbejdning men fuldt modernevarer, der allerede sælges i førendemodehuse samt i Kinas hovedstedtil det stadig voksende købedygtigepublikum, der forlanger god kvalitetog smag. De ansatte, fra bogholder tildesignere, er hele tiden i gang med forbedringer,uddannelse og nyskabelser.De indhenter inspiration fra den ganskeverden samtidig med at de videreudviklerde klassiske mønstre og traditionellevævemetoder. Heraf opstår helt unikkesjaler, halstørklæder og plaider i naturensfarver og materialer, der ikke kansammenlignes med nogen anden produktioni verden.Der er tale om tekstiler, som erdyrere end almindelige varer, men tilgengæld vil de næppe være til at slideop. De forandrer sig ikke i brug og delyser langt væk af stil og standard. Produkternespænder fra de tykke megetvarme gedigne yak uld sjaler og overblandinger af yak/lam, yak/kashmirog til helt fine, tynde Yak/silke tråde iluksussjaler til selskabsbrug. Farverne erskabt ud af naturen og design er bådeklassiske og helt nye. Der er absolutnoget for enhver smag.Ved køb af en sådan dejlig julegavestøtter du samtidig et socialt og kultureltprojekt, der skaber en selvstændig lokaltibetansk økonomi og gør det muligtat forbinde produktion med nomadeliv,således at dyr og mennesker kanfortsætte deres liv uafhængig af denpolitiske situation i Tibet. Og som modstykketil hvad tilfældet ville være, hvisde som tidsligere var nødt til at rejsetil hovedstanden og ernære familienved usselt betalt fabriksarbejde der ofteførte til rodløshed, stofmisbrug og splittedefamilier.Tibet Charity har valgt at støttede tibetanske nomaders værksteder iRitoma ved at formidle salg af deresfantastiske produkter. Pia Kryger Lakha/CareTrade har derfor tilbudt at støtte opom den beslutning ved at stå for salgetaf produkterne uden fortjeneste.Salget af de tibetanske produkter fraNorlha Workshop sker derfor frawww.caretrade.dk8 TIBET CHARITY · 54 · november 2012


SPONSORATERSponsoraterSammensat af Jette Hoffmeyer og Nis BorlundTibet Charity formidler allesponsorbeløb ubeskåret videre tilde tibetanske modtagere. Hvis duønsker at støtte en af disse sagereller gerne vil høre om andre sager,bedes du venligst ringe til kontoretpå tlf. 39 56 08 48 – så sender vi digen personlig sponsorsag, der kanopsiges med tre måneders varsel.Tenzin NorzomBC-385 (450 kr. pr. kvartal)Tenzin er 9 år gammel. Hunbor sammen med sin farog mor og en søskende idet tibetanske settlementJamelhakhel i Nepal. Tenzinsfar arbejder i det tibetanskeReceptionscenter. Moderener arbejdsløs. Faderens indkomster uregelmæssig oglille og kan ikke dække demest nødvendige fornødenhederog udgifter. Familienhar derfor heller ikke mulighedfor at betale skolepengetil Tenzins skolegang og søgerderfor en venlig sponsor, dervil hjælpe økonomisk medbetaling af skolepenge såTenzin fortsat kan gå i skoleog få en god start i livet.Tsering SangmoLE-5 (600 kr. pr. kvartal)Tsering er 62 år gammel ogbor i det tibetanske settlementJampaling, Tanahun,Nepal. Hun forlod Tibet som12-årig sammen med sinmor og sine søstre. Boede 10år i grænseområdet mellemNepal og Tibet og arbejdede imarken og som hyrde. I 1975flyttede hun sammen medandre tibetanere til Jampaling.Tsering blev gift og fik 7børn og har i perioder arbejdetmed at væve tæpper ogspinde garn. Hendes mandblev pludselig meget alvorligsyg og døde. Lige siden harTsering haft store økonomiskevanskeligheder. Tsering kanikke længere arbejde da hunhar et meget dårligt helbred.Tsering lever et meget fattigtliv med store vanskelighedermed at tilvejebringe demest basale fornødenheder ihverdagen og søger en venligsponsor som vil støtte økonomiski de sidste leveår.Fortsættes side 10 ...TIBET CHARITY · 54 · november 2012 9


SPONSORATERLhakpa ChoephelLE-13 (600 kr. pr. kvartal)Lhakpa er 82 år gammel ogbor i det tibetanske settlementNamgyaling i Nepal.Som følge af kinesernesinvasion af Tibet 1959 flygtedeLhakpa til Mustang, somligger i grænseområdet mellemNepal og Tibet. Lhakpavar indtil 1974 aktiv i deneksiltibetanske frihedsbevægelseog flyttede derefter tildet tibetanske settlementNamgyaling. Lhakpa blev giftog har sammen med sin konetjent til de allermest nødvendigefornødenheder vedat arbejde i marken. De haraldrig fået børn og har hellerikke familie eller andre,der kan hjælpe dem nu deer blevet gamle og ikke kanarbejde mere. Lhakpa oghans kone lever et megetfattigt liv og begge har etmeget svækket helbred Økonomiskhar de store vanskelighedermed at tilvejebringede mest basale daglige fornødenhederog søger en venligsponsor som vil støtte økonomiski deres sidste leveår.Tenzin PassangLW-84 (450 kr. pr. kvartal)Tenzin er 11 år gammel. Hanbor sammen med sin far,mor, bedstemor og oldemori det tibetanske settlementPaljorling i Pokhara i Nepal.Tenzins far har haft arbejdei den Centrale TibetanskeAdministation, men er nuarbejdsløs. Moderen kansjældent tjene lidt til familiensnødvendige daglige fornødenhederved at arbejdesom skrædder. Familiensindkomst er uregelmæssig ogmeget lille. Både bedstemorog oldemor er begge alvorligsyge så familien har ogsåstore udgifter til medicin.Forældrene kan ikke længerebetale skolegang for Tenzinog søger derfor en sponsorsom vil støtte økonomiskmed betaling af skolepengefor Tenzin de sidste år af hansskolegang.Kelsang ChoekyiBE-270 (600 kr. pr. kvartal)Kelsang er 59 år gammel ogbor sammen med sin mandi det tibetanske settlementTinri i Kathmandu i Nepal.Kelsang har før arbejdet medat væve tæpper men kanikke længere arbejde, da huner psykisk syg og skal havemedicin hver dag. Mandensindtjening er uregelmæssigog meget lille og kan ikkedække de mest nødvendigedaglige fornødenheder ogudgifter, herunder de storeudgifter til medicin til Kelsang.Kelsang søger en kærligsponsor som vil støtte økonomiskmed betaling af medicinudgifterog andre dagligefornødenheder.Rinchen DolmaBS-25 (600 kr. pr. kvartal)Rinchen er 48 år gammel ognonne. Hun bor i det tibetanskesettlement Pharpen iKathmandu i Nepal. Rinchenhar diabetes og en hjertesygdomog behøver derforhver dag at indtage medicin.Derudover har Rinchen ennyresygdom, som hun erblevet opereret for 2 gange.Klosteret giver Rinchen kostog logi, men Rinchen haringen indkomst og har derforstore økonomiske vanskelighedermed at skulle betaleudgifterne for sin nødvendigemedicin og behandling ogandre helt basale dagligefornødenheder. Rinchen søgerderfor en venlig sponsor somvil støtte økonomisk medbetaling af medicinudgiftersamt behandling.10 TIBET CHARITY · 54 · november 2012


SPONSORATERTensangLE-18 (600 kr. pr. kvartal)Tensang er 67 år gammel.Han bor alene i det tibetanskesettlement Jampaling,Tanahun, Nepal. Som følgeaf kinesernes invasion afTibet 1959 flygtede Tensangtil Mustang i Nepal og varindtil 1974 aktiv i den eksiltibetanskefrihedsbevægelse.Tensang flyttede herefter tilPaljorling og arbejdede somtømrer. Tensang har ingenbørn eller anden familie, derkan støtte og hjælpe ham oghan er ikke længere i standtil at arbejde. Han er slidt oghar et meget dårligt helbred.Han lever et fattigt liv og harstore vanskeligheder medat kunne anskaffe de mestnødvendige daglige fornødenheder.Han søger derforen venlig sponsor som ønskerat støtte ham økonomisk i desidste leveår.Jangchup SangmoHC-5 (600 kr. pr. kvartal)Jangchup er nonne og 41 årgammel. Hun bor i Tse-choklingklosteret beliggende iDharamsala, hvor hun levertilbagetrukket sammen med16 andre nonner. I klosterethar Jangchup et meget lillerum som både bruges somkøkken og soverum. Nonnernesdeler baderum ogtoilet. Jangchup skal betaleleje for brug af rummet tilklosteret. Derudover harJangchup helbredsmæssigeproblemer, gulsot og dårligtblodtryk og har derfor storeudgifter til nødvendig dagligmedicin. Jangchup søger ensponsor der vil støtte hendeøkonomisk til betaling af leje,medicin og mad.Tenzin DodenCV-4379 (450 kr. pr. kvartal)Tenzin er 9 år gammel. Hanbor sammen med sin far, morog en søskende i den sydligedel af Indien hvor mangetibetanere har bosat sig. Tenzinsfar arbejder som chaufføri et kloster. Tenzins mor kanikke arbejde da hun er megetsyg i lange perioder. Familiensindtjening er meget lilleog familien har derfor storeøkonomiske vanskelighedermed at tilvejebringe de mestbasale daglige fornødenheder.Der er heller ikke mulighedfor at betale skolegangfor Tenzin. Derfor søges ensponsor som vil støtte økonomiskmed betaling af skolepengefor Tenzin for at giveham en god start i livet.Tsering ZangmoTC-373 (600 kr. pr. kvartal)Tsering er 54 år gammel ogflygtede til Indien i 1963 ogmåtte opgive at fortsætte atleve som normade. I 1983flyttede hun sammen medsin familie til det tibetanskesettlement, Leh Ladakh. Imange år har Tsering arbejdethårdt både som daglejeri marken og som arbejderi forbindelse med at byggeveje. Nu er Tsering gammelog kan ikke længere arbejde.Hendes mand er død og hunhar 6 børn der alle stadig gåri skole. Tsering er svag oghar et meget dårligt helbredog har fået en colostomioperation.Tenzin har ingenindkomst og har ingen familieder kan støtte og hjælpehende. Tsering søger en kærligsponsor som kan støttehende og dermed familienøkonomisk.TIBET CHARITY · 54 · november 2012 11


NYHEDER FRA INDIENOversat af Helen MajewTibet Charity sørger overVenerable Alag Rinpoches dødTibet Charity, Indien, sørger over tabetaf en af foreningens højt ærede grundlæggereog bestyrelsens næstformand,Venerable Alag Jigme Lhundup Rinpoche.Han døde efter længere tids sygdompå Balaji Hospitalet, Kangra, (12km fra Dharamsala) den 26. juli 2012.Venerable Alag Rinpoche blev født i1938 i Dhomey provinsen i Tibet og blevsom 7-årig genkendt som reinkarnationenaf Jigmey Rinpoche.Efter omfattende og grundige religiøsestudier i Tibet kom han til Indieni 1959 som del af den tibetanske diaspora.I eksilet havde han ærefulde hvervi de politiske, spirituelle og offentligeområder af tibetansk liv.Han var blandt andet medlem af dentibetanske eksilregering i 13 år, var medtil at grundlægge Tibet Charity, Indien,og blev valgt som næstformand, ethverv han beholdt til sin dødsdag.„Han var et meget inspirerende ogværdsat medlem af lokalsamfundet,et menneske, hos hvem vi altid kunnesøge vejledning“, sagde Tsering Thundup,leder af Tibet Charity i Indien.Tibet Charity’s personale organiseredespecielle bønner for den afdøde.Vi ønsker ham en hurtig genfødsel.Tibet Charity’s bloddonor klub er startetI anledning af Verdens Bloddonor Dagden 16. juni 2012, blev Tibet Charity’sBloddonor Klub (TCBDC) formelt startet.For at markere klubbens start og forat fejre Verdens Bloddonor Dag, blev derafholdt et enkelt arrangement i TibetCharity’s hus.Mr. Tsering Wangchuk, den højtærede kalon (minister) for Central TibetanAdministration, var den vigtigstegæst, og embedslægen fra Delek Hospitalet,Dr. Tseten Dorjee Sadhutshang, varæresgæst. Foruden de to var der mangerepræsentanter for forskellige institutioner,NGOer og medlemmer af TCBDC tilstede.Mr. Sonam Topgyal la, formand forTibet Charity, bød velkommen og fortalte,at han var en af de første til at fågavn af TCBDC, fordi han modtog blodfra et medlem dagen før arrangementet.Han sagde, at det nye initiativ vilgavne mange patienter i fremtiden ogtakkede de frivillige for at tjene andreuden at forvente at få noget tilbage,hvilket vil bringe dem mere fortjenesteend blot at recitere mantraer.Lederen af Tibet Charity, Indien, Mr.Tsering Thundup, fortalte om Tibet Charity’sforskellige sektioner og glædedesig over, at den „nye fjer i hatten“, BloddonorKlubben, var startet.Med et medlemstal på over 160havde responsen været meget større,end han havde håbet på.Dr. Tseten Dorjee Sadhutshang, glædedesig over, at flertallet af klubbensmedlemmer var unge, der ønskede athjælpe andre, og at det at få skaffetblod i tide nu ikke længere var et problem.Mr. Tsering Wangchuk, roste TibetCharity for at have startet TCBDC ogsagde, at bloddonorerne var samfundetsvirkelige helte.Til sidst fik 8 donorer overrakt medlemskort,mens andre fik et tibetansk tørklædesom tegn på, at deres ønske omat gavne andre, var værdsat.Arrangementet sluttede med, at derblev taget et gruppefoto.TIBET CHARITY · 54 · november 2012 13


NYHEDER FRA INDIENSponsorer sikrer 10 nye scholarshipsTakket være vore sponsorer, er vi i standtil at udvælge 10 studerende til detteårs scholarship program.Vi har, som altid, begrænset voresscholarship program til de kandidater,der tager faglige erhvervsrettedeuddannelser, da hensigten med programmeter at gøre de studerende istand til at stå på egne ben.Vi har indtil videre skaffet scholarshipstil 65 studerende med venlig støttefra vore sponsorer og med de 10 nyescholarships er det samlede antal studerende,der nyder godt af programmet,oppe på 75.Nogle af vore tidligere studerendehar allerede afsluttet deres kurser ogarbejder nu som ansatte med løn.Vi takker Tibet Charity Danmark, SaveTibet Austria, og alle deres individuellesponsorer for deres venlige støtte.EFTERLYSNINGRedaktør tilmedlemsbladetDa vores hidtidige redaktør af medlemsbladet,Juliet, har valgt at stoppe fordenne gang, søger vi en ny redaktør.Så har du mod på og lyst til at engageredig i foreningen som redaktør ogi samarbejde med bladgruppen stå fortilblivelsen af vores medlemsblad 3 - 4gange årligt hører vi meget gerne fradig.Artikler til medlemsbladetVi er altid interesserede i at modtageartikler til brug til vores medlemsbladog hjemmeside. Vi ved at mange medlemmerf.eks. rejser til områder, hvorder er tibetanske flygtninge og vi eraltid interesserede i at høre nyt og delehistorierne med andre interesserede.Skriv eller ring tilTibet Charity’s kontorLæs om kommende arrangementerpå www.tibetcharity.dk, tilmeld digTibet Charity’s facebook gruppe og/eller Tibet Charity’s nyhedsmail og fådirekte besked.14 TIBET CHARITY · 54 · november 2012


NYT FRA KONTORETNye åbningstiderIndtil nu har kontoret haft telefontiddagligt mellem 12 og 14, men møder,ferie og rejseaktiviteter har til tiderbetydet at vi har været forhindret i atsvare telefonen i det tidsrum. Det ersom en følge deraf besluttet at ændrepå tidspunktet hvor foreningen har telefontid.I fremtiden vil man derfor kunneringe til kontoret og få hjælp eller stillespørgsmål om stort som småt på følgendetidspunkter:Fra 1. november:tirsdag og torsdag mellem 11 og 14Fra 1. januar 2013:tirsdag og torsdag mellem 11 og 15Betalingsservice, skattefradragog donationer i 2012BetalingsserviceVi har med stor succes åbnet for tilmeldingaf sponsorbidrag til Betalingsservice.Vi har i øjeblikket fået tilmeldtnæsten halvdelen af vores sponsorsagerog det er vi meget tilfredse med, da vidermed fjerner en del administration ogsamtidig bedre kan sikre at sponsorsagernemodtager deres støtte til tiden.Hvis du ønsker dit sponsorbidrag tilmeldtBetalingsservice, men endnu ikkeer blevet kontaktet af os, er du megetvelkommen til at ringe til kontoret ellerskrive en mail og fortælle hvordan duønsker at blive opkrævet i fremtiden.I den forbindelse skal følgende understreges:• Kvartalsvise sponsorbetalingeropkræves 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.• Halvårlige sponsorbetalinger opkræves1/4 og 1/10.• Årlige sponsorbetalinger opkræves1/4.• Gaver til sponsorsager kan ikke tilmeldestil Betalingsservice. Ønskerman at give sin sponsorsag en pengegaveskal beløbet overføres tilvores konto eller betales ved hjælpaf vores girokort. Husk at skrivesagsnummeret på sponsorsagen ogat der er tale om en gave, når overførslenlaves.• Sponsorbetalinger til lønninger ellerde forskellige indsatsområder ogfaste donationer kan nu også opkrævesvia Betalingsservice. Kontaktkontoret for yderligere info.Skattefradrag og donationerVi indberetter i starten af næste år allede bidrag vi har modtaget i 2012 til Skatvha. cpr/cvr-nr. Normalt modtager vimange donationer i december månedog det er vi utroligt taknemmelige for.Hvis man gerne vil opnå skattefradragfor bidrag i 2012 er det vigtigt at bidrageter modtaget på vores konto senestden sidste bankdag i året. Det vil sigeat bidrag skal indbetales til os senesttorsdag den 27. december for at værerettidigt modtaget. Både private somvirksomheder kan få skattefradrag –husk blot at anføre cpr/cvr-nr. ved eneventuel overførsel.Indtil 2011 har man ikke kunnet fåskattefradrag for de første 500 kr. af dendonation man har ydet Tibet Charity.Skat har dog fra i år fjernet denne regel,hvorfor man nu opnår skattefradrag forhele sit bidrag op til 14.500 kr. For demedlemmer som har tegnet 10-årigesponsoraftaler er der ikke nogen øvrebeløbsgrænse, hvorfor man opnår skattefradragfor hele det donerede beløb.Medlemskontingentet er stadig ikkefradragsberettiget.Udfordringer med overførslertil Mundgod, IndienVi oplever desværre stadig problemermed at overføre sponsorbidrag til voressponsorsager i Mundgod, Indien – detdrejer sig om PM-sagerne. Problemernehar stået på siden 2011 og skyldes atde indiske myndigheder har indførtskrappere kontrol med overførsler fraudlandet til organisationer i Indien i forbindelsemed landets terrorlovgivning.Og dette gælder altså også vores samarbejdspartnerPhendeling i Mundgod. Deter forståeligt nok, at de indiske myndighederønsker at kontrollere, hvilke grupperingeri Indien der modtager pengefra udlandet, men desværre er denindiske lovgivning blevet indrettet på ensådan vis at den rammer meget bredtog har på den måde også ramt flerehumanitære organisationer i både Danmarkog resten af Europa. Det betyderat mange humanitære projekter ikkehar kunnet modtage penge fra donoreri bl.a. Europa, og flere organisationerhar måttet opgive deres humanitærearbejde med bl.a. tibetanske flygtningei Indien.Vi har i Tibet Charity forsøgt på forskelligvis at få sponsorstøtten ned tilsagerne i Mundgod alligevel, men desværremed svingende held. Det betyderat sponsorbidragene ikke har kunnetoverføres en gang i kvartalet til Mundgod,som vi plejer. Vi har nu besluttetat vente med at prøve at overføre yderligeresponsorbidrag til Mundgod indtilLakha Lama skal derned i starten af2013. Vi håber meget at han kan hjælpePhendeling med en løsning således atvi kan fortsætte med at kunne støtte detibetanske flygtninge i området.FerielukningKontoret holder juleferielukket i uge 52imellem jul og nytår.God jul og godt nytår.TIBET CHARITY · 54 · november 2012 15


BOnsdag den 12.12.2012 kl. 19.30-21.00Julehygge ogmeditation for julefredi PhendelingTibet Charity og Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme inviterer alletil julehygge og meditation for julefred den 12. december kl. 19.30-21.00.Arrangementet finder sted i Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme,Nørregade 7B, 1165 København K.Vi tænder alle et lys og holder en kort meditation for julefred. Derefter julehyggervi sammen med en hemmelig gæst, som vil varme op under julestemningensamtidig med, at vi nyder et par godter sammen.Arrangementet er gratis. Vi opfordrer dog alle til at tage en donation med iform af et bidrag eller en pose julegodter, som vi samler ind til de hjemløsegennem Kirkens Korshær.Mere information om arrangementet kan findes på Tibet Charitys hjemmesidewww.tibetcharity.dk og Phendelings hjemmeside www.phendeling.dk, nårtiden for arrangementet nærmer sig.Vi glæder os til at se jer.

More magazines by this user
Similar magazines