6069 Ryesgade beboelse

3b.dk

6069 Ryesgade beboelse

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseYDERDØREBeboerrum: Yderdør er monteret med 1 lag glas.FORBEDRINGBeboerrum: Udskiftning af 1 lags rude i yderdør til 2 lags energirude. Det kan blivenødvendigt at montere de nye ruder med specialtilpassede glaslister på grund af denye ruders større tykkelse. Alternativt udskiftes hele døren til isoleret dør medenergirude. I forslag er kun ruden regnet udskiftet.6.200 kr. 500 kr.0,09 ton CO₂Energimærkningsnummer 310019339 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIMÆRKETFORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGENEnergimærkning af bygninger har to formål:1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nåren bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable atgennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 mansparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten afisolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrugunder standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætningtil det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, sombygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldtaf teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.BYGNINGENS ENERGIMÆRKEBygningens energimærke ligger på en skalafra A1 til G. A1 repræsentererlavenergibygninger med et meget lilleforbrug, A2 repræsenterer bygninger deropfylder bygningsreglementets krav tilnybyggeri. B til G repræsenterer bygningermed stadig højere energiforbrug.På energimærkningsskalaen visesbygningens nuværende energimærke ogenergimærket for en ny bygning.Beregnet varmeforbrug per år:234,36 MWh fjernvarme193.139 kr.33,04 ton CO₂ udledningEnergimærkningsnummer 310019339 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.Tag og loftInvesteringÅrligbesparelseLOFTSkråvægge i tagetagen antages isoleret med 125 mm mineraluld.FLADT TAGDet flade tag antages isoleret med 150 mm mineraluld.Kvisttag antages isoleret med 100 mm isolering.YdervæggeInvesteringÅrligbesparelseMASSIVE YDERVÆGGENr. 85A og 85B: Vægge mellem opvarmet areal og åben port antages at være af 36 cmmassiv tegl uden isolering.FORBEDRINGNr. 85A og 85B: Udvendig efterisolering af massive vægge mod åben port med 150mm isolering f.eks. som en facadepudsløsning, hvor der monteres hårdemineraluldsbats og afsluttes med armeret puds. Ved beregningen er det forudsat atder ikke forekommer indvendig isolering af vægge mod port.42.000 kr. 1.700 kr.0,36 ton CO₂Energimærkningsnummer 310019339 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTMASSIVE YDERVÆGGEYdervægge er teglstensvægge med tykkelse på ca. 60 cm i stue og på 1.sal, ca. 48 cmpå 2. og 3. sal og ca. 36 cm på 4. sal. Væggene vurderes at være massive.Vinduesbrystninger: Vinduesbrystninger vurderes opbygget af 24 cm massiv teglvæg.Indvendig findes indvendig beklædning med bagvedliggende hulrum. Hulrumvurderes isoleret med 75-100 mm mineraluld.Beboerrum i kælder: Massiv ydervæg over jord, 72 cm tegl massiv, uisoleret.Beboerrum i kælder: Massiv ydervæg mod jord, 72 cm tegl massiv, uisoleret.Vinduesbrystninger i beboerrum i kælder: Vinduesbrystninger vurderes opbygget af36 cm. Brystningerne er overvejende forsynet med indvendig pladebeklædning.Hulrum bag pladebeklædning antages at være uisoleret.Nr. 81 og 83: Vægge mellem opvarmet areal og åben port antages at være af 36 cmmassiv tegl efterisoleret med 100 mm mineraluld.MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUMBeboerrum i kælder: Væg mod uopvarmet cykelkælder vurderes at være 24 cmmassiv tegl, uisoleret.FORBEDRINGBeboerrum i kælder: Isolering af væg mellem beboerrum og uopvarmet cykelkælderved montering af forsatsvæg med 100 mm mineraluld afsluttet med godkendtbeklædning. Forsatsvæggen monteres på vægside mod cykelkælder. Det vil evt. værenødvendigt at montere dampspærre på isoleringens varme side. Skal undersøgesnærmere.15.400 kr. 1.200 kr.0,25 ton CO₂LETTE YDERVÆGGEKvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrummellem beklædninger antages at være isoleret med 50 mm mineraluld.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUERNr. 81 og 83: Overvinduer på opgangsdøre antages monteret med 1 lag glas.FORBEDRINGNr. 81 og 83: Udskiftning af 1 lags ruder i overvinduer på opgangsdøre til 2 lagsenergiruder. Det kan blive nødvendigt at montere de nye ruder med specialtilpassedeglaslister på grund af de nye ruders større tykkelse.4.300 kr. 300 kr.0,06 ton CO₂Energimærkningsnummer 310019339 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVINDUERBeboerrum: Faste vinduer med 1 fag. Vinduerne er monteret med 2 lags termorude.FORBEDRING VED RENOVERINGBeboerrum: Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelagsenergiruder med varm kant og kryptongas.800 kr.0,16 ton CO₂VINDUERKvistvinduer: Vinduer med oplukkelige rammer. Vinduer er monteret med 2 lagstermorude.FORBEDRING VED RENOVERINGKvistvinduer: Udskiftning af vinduer til nye dannebrogsvinduer med gående rammermonteret med 3 lags energiruder med varm kant.2.900 kr.0,63 ton CO₂VINDUERBeboerrum: Vinduer med oplukkelige rammer. Vinduer er monteret med 2 lagstermorude.FORBEDRING VED RENOVERINGBeboerrum: Udskiftning af vinduer til nye dannebrogsvinduer med gående rammermonteret med 3 lags energiruder med varm kant.400 kr.0,08 ton CO₂VINDUERNr. 85A og 85B, stue til 4. sal: Vinduer med oplukkelige rammer. Vinduer er monteretmed 2 lags termorude.FORBEDRING VED RENOVERINGNr. 85A og 85B, stue til 4. sal: Udskiftning af vinduer til nye dannebrogsvinduer medgående rammer monteret med 3 lags energiruder med varm kant.17.200 kr.3,78 ton CO₂VINDUERNr. 81 og 83, stue til 4. sal: Vinduer med oplukkelige rammer. Vinduer er monteretmed 2 lags energirudeOVENLYSSkråvinduer som velux antages, andel monteret med 2 lags energirudeSkråvinduer som velux, andel monteret med tolags termorude.Energimærkningsnummer 310019339 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTYDERDØREBeboerrum: Yderdør er monteret med 1 lag glas.FORBEDRINGBeboerrum: Udskiftning af 1 lags rude i yderdør til 2 lags energirude. Det kan blivenødvendigt at montere de nye ruder med specialtilpassede glaslister på grund af denye ruders større tykkelse. Alternativt udskiftes hele døren til isoleret dør medenergirude. I forslag er kun ruden regnet udskiftet.6.200 kr. 500 kr.0,09 ton CO₂YDERDØREOpgangsdøre og overvinduer er monteret med 1 lag glas.FORBEDRINGOpgangsdøre og overvinduer: Udskiftning af 1 lags ruder til 2 lags energiruder. Detkan blive nødvendigt at montere de nye ruder med specialtilpassede glaslister pågrund af de nye ruders større tykkelse.23.400 kr. 1.600 kr.0,34 ton CO₂YDERDØREAltandøre med 1 rude. Vindue er monteret med 2 lags energirude.Nr. 81 og 83: Opgangsdøre: Massive døre monteret med mindre 2 lags termorude.GulveInvesteringÅrligbesparelseTERRÆNDÆKBeboerrum i kælder: Betongulv mod jord.ETAGEADSKILLELSEEtageadskillelse mod åben port regnes udført som baumadæk. Etageadskillelsenantages isoleret i konstruktionen med 100 mm isolering.Etageadskillelse mod uopvarmet del kælder antages at være bjælkelag mednedhængt loft med 50 mm mineraluld.Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekonstruktion.Etageadskillelsen vurderes at være efterisoleret med ca. 100 mm indblæst isoleringisolering. Gulve er udført i træ.Energimærkningsnummer 310019339 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONDer er mekanisk udsugning fra bad/toilet samt fra emhætter i køkner.Udsugningsaggregaterne er tagventilatorer, som vurderes at være af nyere dato.Bygningen vurderes at være normal tæt. Der er regnet med et mekanisk luftskifte på0,38 l/s pr m2.Energimærkningsnummer 310019339 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMEANLÆGVarmeanlægInvesteringÅrligbesparelseFJERNVARMEBygningen opvarmes med fjernvarme. Varmecentralen forsyner hele ejendommen.Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand ifordelingsnettet.VARMEPUMPERDer er ikke monteret varmepumpe på ejendommen. Forslag vedr. installation afvarmepumpe er blevet overvejet, men er ikke fundet relevant/rentabelt på dennefjernvarmetilsluttede ejendom og aktuel fjernvarmepris.SOLVARMEDer er ikke monteret solvarmeanlæg på ejendommen. Der er ikke foreslåetmontering af solvarmeanlæg. Det skønnes at investering i solvarmeanlæg ikke errentabelt med den aktuelle fjernvarmepris, men kunne eventuelt overvejes af andreårsager end økonomiske. Samspil med fjernvarmeforsyningen, herunderopretholdelse af god afkøling på fjernvarmevand, skal undersøges nærmere for atfastlægge rentabilitet.VarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGDen primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.VARMERØRVarmefordelingsrør i uopvarmet del af kælder regnes udført som som 3/4" stålrør(gennemsnit) og isoleret med ca. 30 mm isolering.VARMEFORDELINGSPUMPERPå varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe medmaksimalt effektoptag på 400 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPE 32-120/F.Energimærkningsnummer 310019339 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTAUTOMATIKDer er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering afkorrekt rumtemperatur.Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring.Energimærkningsnummer 310019339 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMT VANDDer antages et varmtvandsforbrug svarende til normalforbrug for boligerVARMTVANDSRØRBrugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder regnes udført som 1"stålrør (gennemsnit) og isoleret med ca. 30 mm isolering.Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleretmed 50 mm isolering.VARMTVANDSPUMPERVarmt brugsvand cirkuleres via 1 trins pumpe af Fabrikat Grundfos, type UP 20-30 NFORBEDRINGUdskiftning af cirkulationspumpe til cirkulation af varmt brugsvand til A mærketpumpe som f.eks. Grundfos Type ALPHA2 L 20-45 N.6.300 kr. 800 kr.0,23 ton CO₂Energimærkningsnummer 310019339 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTELElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGHovedtrapper: Belysningen på hovedtrapper består af armaturer medenergisparepærer. Lyset er dagslysstyret.FORBEDRINGEtablering af automatisk lysstyring på hovedtrapper f.eks. ved lydcensor kombinereteksisterende dagslysstyring, så lyset kun aktiveres, når der er utilstækkeligt dagslys.6.000 kr. 1.000 kr.0,30 ton CO₂BELYSNINGKøkkentrapper: Belysningen på køkkentrapper består af armaturer medenergisparepærer. Lyset styres via "trappeautomat".Cykelkælder: Belysningen i cykelkælder består af armaturer med 36 W lysstofrør.Belysningen i beboerrum består af armaturer med 9 W sparepærer, 10 Whalogenspots og enkelte glødelamper. Lyset styres manuelt.Armaturer til udvendig belysning vurderes ar være forsynet med kompaktlysstofrørog styret af skumringsrelæ.Varmecentral: Belysningen i varmecentralen består af armaturer med 36 Wlysstofrør.Belysningen i depotrum består af armaturer med 36 W lysstofrør. Lyset styresautomatisk via bevægelsescensor.SOLCELLERDer er ingen solceller på bygningen.FORBEDRINGMontering af solceller på sydøst vendte del af den næsten vandrette tagflade. Detanbefales at der monteres solceller af typen monokrystallisk silicium ellerpolykrystallinsk silicium med et areal på ca. 14 m2. Monokrystallinsk silicium har ennoget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. Der er i forslaget regnetmed montering af monokrystallinske solceller. Der er ved beregningen af forslagetforudsat, at anlægget tilsluttes offentligt el-forsyningsnet, men at den maximaleeffekt fra det foreslåede solcelleanlægget er af ca. samme størrelsesorden, som denrelativt konstante del el-effekten til bygningsdrift (ventilation, cirkulationspumper,automatik), så den producerede effekt forbruges i bygningen. NB! Forud foretablering af solcelleanlæg på taget skal flere forhold undersøges nærmere. Det skalbl.a. sikres at tagets bærerevne er tilstrækkelig hertil. Eventuelle udgifter til nyeelmålere er ikke indeholdt i overslagsprisen.43.400 kr. 3.600 kr.1,11 ton CO₂ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTAREREnergimærkningsnummer 310019339 13


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTEjendommen omfatter adresserne Ryesgade 81, 83, 85A og 85B 2100 København Ø. Ejendommen beståraf 2 sammenbyggede bygninger (BBR bygningsnummer 1 og 3) begge opført i 1884. Ejendommen har 5etager samt udnyttet tagetage og benyttes til beboelse.Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter version 2012.Hvor intet andet er anført vedrører beskrivelser og forslag hele bygningen (BBR bygningsnummer 1 og 3).De i mærket beskrevne forhold, og beregnede værdier for isoleringsevne af bygningsdele m.m. bygger påinformationer fra tegningsmateriale, egne opmålinger, besigtigelser samt faglige skøn. Der er ikkeforetaget destruktive undersøgelser på ejendommen.Bygningerne forsynes fra fælles varmecentral, som er placeret i kælderen under Ryesgade 83 (BBRbygningsnummer 3). I energimærket er varmetab fra varmeveksler og varmtvandsbeholder, samtelforbrug til cirkulationspumper i fælles varmecentral fordelt mellem bygningerne i forhold tilbygningernes opvarmede areal.Der er ikke foreslået indvendig isolering af facader på grund af pladsforhold og risiko for fugtskader. Derer ikke foreslået udvendig isolering af facader af arkitektoniske årsager.Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder vedr. bygningskonstruktioner skal der foretages nærmereundersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, atder ikke sker svækkelse af konstruktioner, eller opstår råd eller fugtskader. Ligeledes kan der væreforslag som kræver nærmere styrkeberegninger, som f.eks. bæreevne af tag ved montering af solcellereller solfangere, og/eller forslag der kræver myndighedsgodkendelse.Der kan i mærket forekomme forslag om efterisolering af bygningsdele, hvor der grundet lav lofthøjdeeller andre praktiske forhold er forslået en efterisolering, som er mindre omfattende end krav igældende bygningsreglement. I forbindelse med myndighedsgodkendelse af arbejdet kan der derfor blivestillet krav om supplerende isolering eller opnåelse af dispensation for overholdelse af krav.Beregninger af energibesparelser ved forslag, herunder ved etablering af anlæg for vedvarende energiindeholder skøn. Forud for realisering af forslag skal der udføres nærmere undersøgelser. Priser forudførelse af energibesparende foranstaltninger, herunder anlæg for vedvarende energi, indeholderligeledes skøn. Det anbefales altid at indhente pris fra entreprenør/håndværker inden arbejdetigangsættes.Nogen energibesparende forslag har lang tilbagebetalingstid og virker måske derfor ikke umiddelbartattraktive at gennemføre, men forslagene kan ofte være forbundet med komfortforbedringer, som f.eks.mindre kuldenedfald fra vægge og vinduer, mindre utilsigtet træk fra vinduer, varmere gulve m.m.Herudover kan gennemførelse af nogen forslag øge interessen fra fremtidige købere ogejendommens/lejlighedernes salgsværdi. Endelig vil eventuelle fremtidige højere energipriser kunnereducere tilbagebetalingstiden for forslagene.Energimærkningsnummer 310019339 14


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTEjendommens lejlighederLEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTERLejligheder på 42-43 m2BygningAdresse3Fordelt i bygningenm²43Antal2Kr./år4.329Lejlighed på 52 m2Bygning1AdresseBygning 1m²52Antal1Kr./år5.235Lejligheder på 61-69 m2BygningAdresse1 og 3Fordelt i bygningernem²65Antal2Kr./år6.544Lejligheder på 72-76 m2BygningAdresse1 og 3Fordelt i bygningernem²75Antal3Kr./år7.551Lejligheder på 83-87 m2BygningAdresse1 og 3Fordelt i bygningernem²85Antal17Kr./år8.558Energimærkningsnummer 310019339 15


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringBygningÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseMassiveydervæggeNr. 85A og 85B: Efterisolering afmassive portvægge til i alt 150mm.42.000 kr. 2,56 MWhfjernvarme3 kWh el1.700 kr.Massive væggemoduopvarmederumBeboerrum i kælder: Isoleringaf væg mellem beboerrum oguopvarmet cykelkælder15.400 kr. 1,74 MWhfjernvarme2 kWh el1.200 kr.Vinduer Nr. 81 og 83: Udskiftning af 1lags ruder i overvinduer påopgangsdøre til 2 lagsenergiruder.4.300 kr. 0,42 MWhfjernvarme1 kWh el300 kr.Yderdøre Beboerrum: Udskiftning af 1lags rude i yderdør til 2 lagsenergirude.6.200 kr. 0,64 MWhfjernvarme1 kWh el500 kr.YderdøreOpgangsdøre og overvinduer:Udskiftning af 1 lags ruder til 2lags energiruder.23.400 kr. 2,41 MWhfjernvarme3 kWh el1.600 kr.Energimærkningsnummer 310019339 16


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVarmt og koldt vandVarmtvandspumperUdskiftning afcirkulationspumpe til cirkulationaf varmt brugsvand6.300 kr. 351 kWh el 800 kr.ElBelysningEtablering af automatisklysstyring på hovedtrapper6.000 kr. 451 kWh el 1.000 kr.Solceller Montage af nye solceller på tag 43.400 kr. 1.672 kWh el 3.600 kr.Energimærkningsnummer 310019339 17


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLERREPARATIONERHer vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden dekomponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt atoverveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,der alligevel skal udskiftes.Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.Priser er inkl. momsEmneForslagVinduer, døre ovenlys mv.Årlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseVinduerBeboerrum: Udskiftning af fastevinduer mod gade til trelagsenergiruder1,10 MWh fjernvarme 800 kr.Vinduer Udskiftning af kvistvinduer til 3lags energiruder4,41 MWh fjernvarme5 kWh el2.900 kr.VinduerBeboerrum: Udskiftning af vinduermod gård til 3 lags energiruder0,55 MWh fjernvarme1 kWh el400 kr.VinduerUdskiftning af facadevinduer i stuetil 4. sal til 3 lags energiruder26,68 MWh fjernvarme20 kWh el17.200 kr.Energimærkningsnummer 310019339 18


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONOPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTERHerunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.FjernvarmeVarmeudgifter ................................................................. 160.140 kr. i afregningsperiodenFast afgift ........................................................................ 41.625 kr. per årVarmeudgift i alt.............................................................. 201.765 kr.Varmeforbrug.................................................................. 254,59 MWh fjernvarme i afregningsperiodenAflæst periode................................................................. 01-11-2010 til 01-11-2011OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUGHer vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kansammenlignes med det beregnede forbrug.Varmeudgifter ................................................................. 153.491 kr. per årFast afgift ........................................................................ 41.625 kr. per årVarmeudgift i alt.............................................................. 195.116 kr. per årVarmeforbrug.................................................................. 244,02 MWh fjernvarme per årCO2 udledning................................................................. 34,41 ton CO₂ per årKOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUGDer er rimelig god overensstemmelse mellem det oplyste klimakorrigerede varmeforbrug og detberegnede varmeforbrug. Det beregnede forbrug er ca. 4 % mindre end det oplyste klimakorrigeredeforbrug.ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSERVed beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:Varme .............................................................................. 642,00 kr. per MWh fjernvarme42.680 kr. i fast afgift per år for fjernvarmeEl ..................................................................................... 2,10 kr. per kWhVand................................................................................. 39,00 kr. per m³FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSEREnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden børdet undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.Energimærkningsnummer 310019339 19


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSERyesgade 85A og 85BAdresse ........................................................................... Ryesgade 85ABBR nr............................................................................. 101-473899-1Bygningens anvendelse .................................................. Etageboligbebyggelse (140)Opførelses år................................................................... 1884År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 960 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 1016 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 1016 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 135 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 76 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 63 m²Energimærke .................................................................. DBYGNINGSBESKRIVELSERyesgade 81 og 83Adresse ........................................................................... Ryesgade 81BBR nr............................................................................. 101-473899-3Bygningens anvendelse .................................................. Etageboligbebyggelse (140)Opførelses år................................................................... 1884År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 978 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 978 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 978 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 148 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 148 m²Energimærke .................................................................. DHJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergimærkningsnummer 310019339 20


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTEnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:Kuben Management A/SDusager 22, 8200 Aarhus Njej@kubenman.dktlf. 7011 4501Ved energikonsulentJens JakobsenKLAGEMULIGHEDERDu kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørendeenergimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma derhar udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efterindberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i detcertificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dogsenest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som erudarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificeredeenergimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse afsagen.Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, enandelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkedebygninger eller lejligheder.Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.Energistyrelsens adresse er:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dkEnergimærkningsnummer 310019339 21


Energimærkefor Ryesgade 85A2100 København ØEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 6. januar 2013 til den 6. januar 2023Energimærkningsnummer 310019339

More magazines by this user
Similar magazines