EJERSKIFTE - Kopenhagen Fur

kopenhagenfur.com

EJERSKIFTE - Kopenhagen Fur

JURAEJERSKIFTETÆNK LÆNGEREHvis en medarbejder ansættes med henblik på at denneskal købe ejendommen med succession på et seneretidspunkt, vil man ofte tidligt i forløbet have behovfor at indgå aftaler om det videre forløb. Da der ikkemå foreligge en bindende aftale om overdragelse indenbeskæftigelseskravet er opfyldt, vil der ofte være behovfor at indgå aftaler om køberet. En sådan køberet vilmed fordel kunne indeholde aftaler om principperne forværdiansættelse af minkfarmen, således at det er klart,hvordan parterne skal forholde sig til ændringer i prisenpå eksempelvis ejendommen og besætningen. Det hari praksis vist sig at være en stor juridisk udfordring at fådisse aftaler på plads.Når overdragelse ikke sker med det samme, er det engod ide at lave en plan for forløbet. Denne plan børblandt andet indeholde:• Det tidsmæssige forløb fra start og til at medarbejderenhar overtaget den sidste del af minkfarmen• Principper for prisfastsættelse• Aftale for samarbejdet i overgangsperioden, herunderhvornår medarbejderen overtager det egentligeansvar for driften• Bestemmelse om hvad der gælder, hvis parterneikke kan samarbejde, eller hvis den ene bliver sygeller dørNår den endelige handel indgås, skal der laves sædvanligeoverdragelsesaftaler vedrørende minkfarmen.Er minkfarmen beliggende på en landbrugsejendom,skal bestemmelserne i landbrugsloven overholdes.Sker overdragelsen i etaper, skal man være opmærksompå, at der indtræder en bopælspligt for køberen.Bopælspligten gør sig gældende senest på det tidspunkt,køberen har overtaget mere end 80 % af ejendommen.Herefter gælder bopælspligten i 10 år, og denskal opfyldes af køber personligt, eller ved at køberenudlejer stuehuset til en lejer.Det anbefales at søge rådgivning til at udarbejde defornødne aftaler og for at sikre sig, at gældende lovgivninger overholdt.


SKATVed handlen overtager den nære medarbejder ofteen meget stor del af den udskudte skat. Prisen forejendommen bliver nedsat for at kompensere køberfor overtagelsen af den udskudte skat. Det kan væresvært at værdiansætte, hvad forpligtigelsen er værd ifri handel. Derfor er der en risiko for, at SKAT vil ændrepå værdiansættelsen, selvom det er en aftale mellemuafhængige parter. Det kan således være en god ide atindsætte et skatteforbehold i aftalen.EJERSKIFTETÆNK LÆNGEREDer bliver desuden ofte ydet en gave fra sælger til køberfor yderligere at kompensere for den skat, sælgerslipper for at skulle betale. Her skal man være opmærksompå, at medarbejderen vil være skattepligtig i sinpersonlige indkomst af en gave med op til 51 % i beskatning.FINANSIERING OG ØKONOMIKøber overtager den udskudte skat, der kan betragtessom et rente- og afdragsfrit lån hos skattevæsnet, ogdet kan man ikke få billigere andre steder. Det er enstor fordel i forhold til at kunne få købet af farmen finansieret.Det giver mindre afskrivningsmuligheder og mindrerenteudgifter. Det betyder, at køber økonomisk ermindre sårbar, hvis der bliver år med en ringere indtjening.Har man en god indtjening, vil der blive en størreskattebetaling grundet de mindre afskrivningsmuligheder,men der vil man typisk have råd til det grundet dengode indtjening.VARIATIONERDer er store forskellige i de skatter, som skal overdragestil køber. Derfor er der også store forskelle i de måder,handlerne bliver sammensat på. Der er ikke nogenstandardløsning i forhold til at sælge en minkfarm tilen nær medarbejder. Størrelsen af den udskudte skatafgør, hvorledes handlen skal sammensættes. Det harogså betydning, om skatten vedrører den faste ejendom,besætningen eller inventaret på ejendommen.


Erhvervsparken 1 • 9700 BrønderslevTlf: 9624 2424 • mail@landbonord.dkHedenFjorden &rådgivningscenterBirk Centerpark 24 • 7400 HerningTlf: 9629 6666 • info@hflc.dkJohn Tranums Vej 25 • 6705 Esbjerg ØTlf: 7660 2100 • info@jlbr.dkDamsbovej 11 • 5492 VissenbjergTlf: 7015 9900 • kontakt@centrovice.dkAgro Food Park 15 • 8200 Aarhus NTlf: 8740 5000 • vfl@vfl.dkLangagervej 60 • 2600 GlostrupTlf: 4326 1000 • mail@kopenhagenfur.com

More magazines by this user
Similar magazines