Bo Sandroos advokatfirma

sandroos.dk

Bo Sandroos advokatfirma

Offshore vind –sikkerhed og sundhed1. marts 2012Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk UniversitetAdvokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma1


Baggrunden for vort oplæg• Stigende risici inden for offshore vind– Øget udbygning, flere og større parker– Møller større og teknisk mere komplekse– Flere far-shore udbygninger– Globale forsyningskæder (komponenterne produceres mange steder)• Aktører skal være bekendt med den nuværende regulering• Behov for overvejelser/drøftelser af den fremtidigeregulering– Internationalt konkurrenceparameter– Sektoren bør inddrages14/03/2012 2


Havvindmøllers regulering• VE-loven– Gælder også søterritoriet og den eksklusive økonomiske zone (EØZ),jf. § 3, stk. 1– Regulerer ikke arbejdsmiljø• Højhedsretten– Ejerlignende kompetence– Aftalebaseret udnyttelse– Underlagt almindelig lov og ret• EU-ret• Dansk ret, herunder– Forvaltningsretten– Arbejdsmiljølovgivningen– Den offentlige aftalepart er bl.a. underlagt• Saglighedskrav• Ligebehandlingsprincippet• Proportionalitetsprincippet14/03/2012 3


Arbejdsmiljøregler• Ingen særskilte regler for havvindmøller– Modsat f.eks. skibe og offshore-installationer indenforkulbrinteudvinding• Arbejdsmiljøloven– Gælder onshore og på søterritoriet (ud til 12 sømil)• Omfatter de kystnære parker• Omfatter Rødsand I og II, Horns Rev I og Anholt• Omfatter ikke automatisk Horns Rev II– Hvad med den eksklusive zone (12-200 sømil)?• Ingen separat lovgivning p.t.– Alene reguleret i arbejdsmiljølovgivningen og de separate tilladelser14/03/2012 4


Etableringstilladelse – Horns Rev II• ”Koncessionshaveren skal følge den til enhver tid i Danmarkgældende regulering, herunder EU-regler, samt øvrigeinternationale regler, som Danmark har tiltrådt.”• ”Der udarbejdes en beredskabsplan for såvelanlægsperioden som driftsperioden, som i god tid indenanlægsarbejdets påbegyndelse, fremsendes tilEnergistyrelsen.”• ”Koncessionshaveren skal følge de retningslinjer og regler,der er angivet i arbejdsmiljøloven nr. 268 af 18. marts 2005med senere ændringer og regler udstedt i medfør heraf, fx…”• Under overskriften ”Beboelsesplatform”: ”Anlægget skalsom udgangspunkt opfylde kravene i lov nr. 1424 af 21.december 2005 om offshoresikkerhed mv.(Offshoresikkerhedsloven) med tilhørende relevante dele af”retsningslinier for design af faste offshoreanlæg, 2006”. …”14/03/2012 5


Risiko ved havvindmøller• Forskellig fra fase til fase– Installation, drift, vedligeholdelse mv., demontering• Kendte forhold fra onshore vindmøller– Tunge løft af materiel, der kan gøre skade under løft/hvis tabes– Arbejde i stor højde (faldrisiko)– Beskyttelse mod maskineriet og elektriske installationer– Brandsikring• Særlige udfordringer ved havvindmølleparker– Transport til og fra– Evakuering– Ophold, hvis fanget af vejrliget/transportproblemer14/03/2012 6


Arbejdsmiljøregler – olie og gas• Havanlægsloven 1981– Afløst af offshoresikkerhedsloven• Offshoresikkerhedsloven 2005, med senere ændringer– Omfatter fysisk sikkerhed (ved konstruktionerne)– Omfatter de ansattes sikkerhed ved arbejde offshore (også service)– Regulerer projektering, bygning, installation, drift, vedligeholdelse,ændringer samt demontering af offshoreanlæg– Kendetegnet ved omfattende og teknisk detailregulering• Principperne:– Sikkerhed og sundhed offshore skal afspejle samfundets tekniske ogsociale udvikling– Egenkontrol – ledelsessystem skal implementeres– Risici så lave som rimelig muligt – ”as low as reasonably practicable” –”ALARP”– Offshoresektoren er international – ALARP er et internationalt princip14/03/2012 7


Opsummering• Er den nuværende vilkårsbestemte regulering tilstrækkeligfor havvindmøller i EØZ?• Arbejdsmiljøloven udstrækkes til EØZ?• Er onshore-arbejdsmiljømyndighederne ”rette” myndighed?– Hvordan er deres indsigt på offshoreområdet?– Hvad siger erfaringerne?• Skal vi have en offshorevindsikkerhedslov?– Egen lov eller bekendtgørelse– Evt. et kapitel i offshoresikkerhedsloven• Hvad med den internationale dimension?– Tager den eksisterende lovgivning højde for denne?• Dansk firmaer, der arbejder i udlandet• Udenlandske firmaer, der arbejder i Danmark– Koordineres myndighedsarbejdet internationalt?14/03/2012 8


Input fra tilhørerne• Er vi for lemfældige, eller skyder vi gråspurve medkanoner?• Hvad er de reelle problemer?14/03/2012 9

More magazines by this user
Similar magazines