GENERATIONSSKIFTE - Kopenhagen Fur

kopenhagenfur.com

GENERATIONSSKIFTE - Kopenhagen Fur

FINANSIERING OG ØKONOMIDet er en økonomisk fordel for køber, at der handlesmed succession, da farmen herved overtages til en laverepris og dermed færre renter. Køber er altså mindresårbar, når der bliver år med mindre indtjening.GENERATIONSSKIFTETÆNK LÆNGEREDet er normalt vanskeligt at få finansieret en handelmed kreditforeningslån, specielt hvis der ingen jord ertil farmen. Medfølger der blot lidt jord, er DLR Kreditnormalt villig til at sætte et 20- eller 30-årigt lån i denfaste ejendom, ellers er det nødvendigt med de lidt dyrerepengeinstitutlån, og der kan eventuelt indsætteset sælgerpantebrev. Er det en handel fra fader til søneller datter, kan en del af berigtigelsen eventuelt væreet uforrentet anfordringsgældsbrev.VARIATIONERStort set alle familiehandler sker med succession. Derer mere eller mindre givne regler for de værdiansættelser,der skal være på de overdragne aktiver. Derkan ikke opstilles en standardløsning, men et godt udgangspunkter, at sælger skal have det samme i provenu,som der kan opnås ved salg i fri handel.Det er ikke nødvendigt at overdrage hele farmen på engang. Det er også muligt at overdrage en ideel del afen virksomhed med succession. I de tilfælde vil sælgerog køber efterfølgende drive et interessentskab. Detanbefales at lave en interessentskabskontrakt, der regulererforholdet mellem parterne – også hvor disse eri familie, da der nemt kan opstå konflikter uden klareretningslinjer.Såfremt at familiehandlen er foretaget med succession,kan der inden for en periode på 5 år foretages et tilbagesalgtil den tidligere ejer, også med succession.

More magazines by this user
Similar magazines