INVITATION - APO Danmark

apo.danmark.dk

INVITATION - APO Danmark

INVITATIONAPO/DAK-E internat 2012Fra idé til projektFredag den 9. marts kl.10 til lørdag den 10. marts kl. 11.45på Hotel Vejlefjord


InvitationAudit Projekt Odense og Dansk Almenmedicinsk Kvalitets Enhed (APO og DAK-E) invitererhermed til internat den 9.-10. marts 2012.Baggrund:Som et led i den nye overenskomst mellem PLO og Danske Regioner skal alle praksis haveindført datafangst senest den 31. marts 2013. DAK-E’s datafangstmodul giver eneståendemulighed for at opnå en præcis kortlægning af arbejdet i almen praksis, og det er en mulighedsom naturligvis skal anvendes til kvalitetsforbedring. APO har gennem de sidste 20 år foretagetaktivitetsanalyse af hyppigt forekommende tilstande i almen praksis og har udvikletet kvalitetsudviklingssystem som nu er kendt af de fleste praktiserende læge i Danmark ogogså finder betydelig anvendelse uden for landets grænser. APO og DAK-E har gennem desidste år og specielt efter den nye overenskomst ikrafttræden indledt et tæt samarbejdemhp. at skabe det bedst mulige fundament for fremtidens kvalitetsarbejde i almen praksis.Den væsentligste forudsætning for et godt kvalitetsarbejde er den faglige motivation – ogdet er den, vi sætter i fokus, når vi indkalder til internat. Kun hvis den faglige motivation oginspiration er til stede, kan der udvikles frugtbart kvalitetsarbejde.Internatets formål:• At fremkomme med idéer til konkrete kvalitetsudviklingsprojekter, som også gerne måhave et forskningsperspektiv• At informere om og diskutere aktuelle projekter i DAK-E og APO samt de almenmedicinskeforskningsmiljøer• At diskutere hvorledes DAK-E og APO’s projekter kan understøtte implementeringen afDSAM’s vejledninger.Målgruppe:Projektinteresserede læger og praksispersonaler. Desuden administratorer og andre, der arbejdermed kvalitetsudvikling. Regionale lægemiddelkonsulenter, praksiskonsulenter, efteruddannelseskonsulenter,fysioterapeuter og andre interesserede. Yngre læger og uddannelseslægerer også velkomne.Deltagerantal: Højst 60 – efter først til mølle princippet.Sted: Hotel Vejlefjord.Form: Internat med katedrale indlæg og diskussion vekslende med gruppearbejde mhp.nyudvikling af projekter.Pris: kr. 3500. For praktiserende læger søges internatet godkendt af Efteruddannelsesfondensom tilskudsberettiget. Deltagerne anbefales at søge tilskud hos det regionale kvalitetsudviklingsudvalg.Planlægningsgruppe: Anders Munck, Helle Lindkvist, Henrik Schroll, Janus Laust Thomsen,Jens Damsgaard, Jens Søndergaard, Lars Poulsen og Maja Skov Paulsen.


Program:Fredag den 9. marts 201209.30 Ankomst10.00 Velkomst, præsentation - Anders Munck10.20 Hvor står DAK-E lige nu? - Henrik Schroll10.30 Hvor står APO lige nu? - Anders Munck10.40 Udvikling og kvalitetsudvikling i almen praksis – PLO’s overvejelser - Henrik Dibbern11.20 Kort pause11.30 Udvikling af kommende APO/DAK-E projekter – idéfase – gruppearbejde12.45 Frokost14.15 Kvalitetsudvikling i almen praksis – perspektiver fra Slotsholmen –afdelingschef Vagn Nielsen, Sundhedsministeriet15.00 Kort pause15.15 Kommende APO/DAK-E projekter – konkretisering – gruppearbejde17.00 Afrunding på dagen19.30 Middag.Lørdag den 10. marts 201208.55 Morgensang09.00 De første resultater af Smerteaudit – et samarbejdsprojekt –Lars Poulsen og Palle Mark Christensen09.20 Hvor langt er vi kommet med øreprojektet? Christina Trankjær Ryborg09.40 Hvordan kan kvalitetsudviklingsprojekter bidrage til almen praksis epidemiologi?Mogens Vestergaard10.00 Hvad kom der ud af HAPPY AUDIT? Malene Plejdrup Hansen10.20 Kaffepause10.35 Audit om nedre luftvejslidelser – Janus Laust Thomsen og Anders Munck10.45 Audit om ondt i maven – Peter Haastrup10.55 Afsluttende diskussion i plenum om gårsdagens projektidéer.Er de realistiske og gennemførlige?11.45 Internatet afsluttes.


Tilmelding:Snarest muligt og senest torsdag den 26. januar 2012 på vedlagte tilmeldingskort eller tilapo@health.sdu.dk Husk alle oplysningerne på tilmeldingsblanketten, hvis du mailer.Indlægsholdere:Henrik Dibbern, formand for PLOVagn Nielsen, afdelingschef, SundhedsministerietChristina Trankjær Ryborg, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.Malene Plejdrup Hansen, ph.d.-studerende, lægePeter Haastrup, forskningsassistent, lægeMogens Vestergaard, professorPalle Mark Christensen, praktiserende læge, lægemiddelkonsulentLars Poulsen, praktiserende læge, kvalitetsudviklingskonsulentJanus Laust Thomsen, praktiserende læge, souschef DAK-EHenrik Schroll, leder af DAK-EAnders Munck, leder af APO

More magazines by this user
Similar magazines