Elektroniske audit - APO

apo.danmark.dk

Elektroniske audit - APO

Elektroniske auditom luftvejsinfektionerSvarrapport


Den første elektroniske audit om luftvejsinfektionerDer har i mange år været næret et ønske om, at audit efter APO-metoden kunne foregåelektronisk. Der har været gjort forskellige spæde forsøg, men alle disse er strandet på, atde anvendte systemer ikke var integreret i lægesystemet. Med Sundhedsministeriets bevillingtil udvikling af datafangstmodulet blev det imidlertid realistisk samtidig at udvikle denførste elektroniske APO-registrering, koblet til en eller flere ICPC diagnosekoder.Formålet med aktuelle projekt har været at teste, hvordan en APO-registrering ville forløbeblandt en gruppe læger, der i dagligdagen diagnosekoder deres patientkontakter medICPC. Deltagerne blev udvalgt ud fra de muligheder og begrænsninger, som implementeringenaf datafangstmodulet har givet grundlag for. Deltagere i den første audit har såledesværet 7 lægehuse, repræsenterende to lægesystemer, nemlig MedWin og Medicare,alle fra Fyn.Installationer af datafangstmodulet skete i perioden juni til oktober 2005, og straks efterbegyndte de enkelte læger at kode. APO-registreringen skete i en pop-up skærm, derdukkede op på lægens PC, hver gang han kodede en patientkontakt med en ICPC diagnosekode,der repræsenterede en luftvejsinfektion.Oprindelig var APO-skemaet konstrueret således, at en læge ikke kunne komme uden omen kodning enten under konsultationen eller ved dagens slutning. Men erfaringerne viste,at fx et symptom som hoste ikke altid var ensbetydende med en luftvejsinfektion, og derskulle således være en mulighed for at komme uden om registreringen, hvis symptometvar klinisk irrelevant og ikke repræsenterede en infektion. Vi valgte derfor at udvikle enversion 2 af APO-skemaet, hvor det blev muligt for lægen at afkrydse, at kodning i en givenklinisk situation var irrelevant.Tilbagemeldingerne fra de deltagende læger giver udtryk for, at den elektroniske APOregistreringer nem og hurtig, at man ikke så let glemmer at registrere, og at registreringener meget lidt forstyrrende. Der var dog udtryk for frustrationer over, at man i første faseikke kunne slippe uden om en irrelevant registrering.I den første luftvejsaudit er der sat mere fokus på registreringen end processen. Vi vil iefteråret 2006 dels teste og derefter udbyde en ny audit til et betydeligt større antal læger,hvor vi dels vil optimere registreringen, men også sørge for en god proces.Alt i alt tyder erfaringerne fra dette første projekt på, at elektronisk audit har et stort potentiale.De bragte resultater repræsenterer alle en analyse af auditskemaet version 1. Vi har valgtat sammenligne på ydernummerniveau, da data på enkeltlægeniveau bliver forholdsvissmå.Da installationen af datafangstmodulet foregik på forskellige tidspunkter, er der ikke nogenentydig tidsdimension, så de viste resultater repræsenterer primært nogle relative forhold.Henrik Schroll og Anders Munck.ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 3


4● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


ELEKTRONISK AUDIT OM LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSISAntal ProcentKØNMænd/drenge 485 44,5%Kvinder/piger 605 55,5%I alt 1090 100,0%KONTAKTARTFørste henvendelse 938 85,8%Forløb 155 14,2%I alt 1093 100,0%INFEKTIONENS FOKUSØrer 9 0,8%Tonsiller 72 6,6%Pharynx, larynx, trachea 215 19,7%Bihuler 85 7,8%Bronkier 162 14,8%Lunger 168 15,4%Diffus lokation 120 11,0%Flere foci 262 24,0%KLINISKEUNDERSØGELSERPARAKLINISKEUNDERSØGELSERINFEKTIONENSGENESEANTIBIOTISKBEHANDLINGVALG AF ANITBIOTIKAANBEFALING AFSUPPL. BEHOtoskopi 293 26,8%Halsinspektion 608 55,6%Lungestetoskopi 750 68,6%Ingen af ovennævnte 86 7,9%Strep-A positiv 46 4,2%Strep-A negativ 200 18,3%Strep- A ikke taget 847 77,5%Crp 166 15,2%Tp 12 1,1%Anden prøve 38 3,5%Ingen af ovennævnte 884 80,9%Sandsynligvis viral 630 57,6%Sandsynligvis bakteriel 448 41,0%Sandsynligvis mycoplasma 15 1,4%Ikke aktuel 620 56,7%Påbegyndes 424 38,8%Fortsættes uforandret 28 2,6%Ændres 21 1,9%Ingen antibiotika 625 57,2%V-penicillin 250 22,9%Bredspektret penicillin 152 13,9%Makrolid 59 5,4%Tetracyklin 3 ,3%Cefalosporin 0 ,0%Quinolon 0 ,0%Andet antibiotikum 5 ,5%Ingen anbefaling 710 65,0%Analgetika 96 8,8%Næsedråber 89 8,1%Mykolytika 23 2,1%Beta2 Stimulator 68 6,2%Hostestillende lægemiddel 43 3,9%Anden anbefaling 104 9,5%ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 5


SAMLET RESULTATDiagnoseprofilen er noget anderledes end i tidligere luftvejsaudit – først og fremmest fordimange har angivet flere foci. Specielt har der ved ører også været andre foci. I fremtidigeelektroniske audit vil det kun være muligt at angive det væsentligste fokus.Frekvensen af kliniske undersøgelser har aldrig tidligere været kortlagt.Diagnose100Procent8060402000,86,619,7Ører Tonsiller Pharynxlarynxtrachea7,814,8 15,411Bihuler Bronkier Lunger Diffuslokation24Flere foci80706050403020% af alle26,8Kliniske undersøgelser55,668,6100Otoskopi Halsinspektion Lungestetoskopi Ingen af førnævnte7,96● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


Hyppigheden af parakliniske undersøgelser er lavere end i tidligere audit, hvor 40% fikforetaget paraklinisk undersøgelse.Hyppigheden af antibiotikaordinationer (43%) er lidt højere end i sidste store luftvejsaudit i2002. (37%). Det skyldes primært, at bredspektret antibiotika i aktuelle undersøgelse anvendesdobbelt så hyppigt som i tidligere audit.Parakliniske undersøgelser100% af alle908077,580,970605040302018,315,21004,2Strep-ApositivStrep-AnegativStrep-A ikketaget1,13,5Crp Tp Anden prøve Ingen afførnævnteValg af antibiotika807060% af alle registreringer57,25040302010022,913,9Ingen ab V-penicillin Bredspektret5,40,3 0 0 0,5Makrolid Tetracyklin CefalosporinQuinolonAndet abELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 7


ØRERAnalysen beror på de få, der kun havde kryds ved ører.Kliniske undersøgelser120100% af tilfælde1008060402033,322,20Otoskopi Halsinspektion Lungestetoskopi Ingen af førnævnteParakliniske undersøgelser100% af alle9080706055,65040302022,2 22,2100Strep-A positivStrep-AnegativStrep-A ikketagetCrp Tp Anden prøve8● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


ØRERDet kan undre, at der ikke er taget konsekvens af en positiv Strep-A.Valg af antibiotika1201101009080706050403020100% af alle registreringer100Ingen ab V-penicillin BredspektretMakrolid Tetracyklin CefalosporinQuinolonAndet abELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 9


Alle får kigget i halsen. Hyppigheden af positiv Strep-A svarer til den forventede.TONSILLERKliniske undersøgelser120% af tilfælde100100806040206,95,60Otoskopi Halsinspektion Lungestetoskopi Ingen af førnævnteParakliniske undersøgelser100% af alle90807060504034,741,73023,620100Strep-A positivStrep-AnegativStrep-A ikketaget8,32,8Crp Tp Anden prøve10● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


TONSILLERDer gives hyppigere penicillin end svarende til positiv Strep-A.Valg af antibiotika1201101009080706050403020100% af alle registreringer27,869,4Ingen ab. V-penicillin Bredspektret1,4 1,4Makrolid Tetracyklin CefalosporinQuinolonAndet abAntibiotika i forhold til Strep-Aved diagnosen tonsillit12010097,180604020076,445,723,930,423,62,9Ingen Strep-A Strep-A positiv Strep-A negativV-penicillin Andet antibiotikum Intet antibiotikumELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 11


BIHULERDet kan undre, at der kun er taget CRP hos 22%.Kliniske undersøgelser120% af tilfælde10080.6051,84037,635,338,8200Otoskopi Halsinspektion Lungestetoskopi Ingen af førnævnte100908070605040% af alleParakliniske undersøgelser95,3302022,4104,70Strep-A positivStrep-AnegativStrep-A ikketagetCrp Tp Anden prøve12● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


BIHULERHyppigheden af antibiotikaordinationer er høj, hvilket også har været tilfældet i tidligereaudit. Dog anvendes bredspektret i denne undersøgelse dobbelt så hyppigt som i 2002.Valg af antibiotika1201101009080706050403020100% af alle registreringer49,42017,611,81,2 1,2Ingen ab V-penicillinBredspektret Makrolid Tetracyklin Cefalosporin Quinolon Andet abELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 13


BRONKIERDer lyttes altid på lunger. CRP anvendes hos hver femte patient.Kliniske undersøgelser120% af tilfælde10094,48060402011,122,25,60Otoskopi Halsinspektion Lungestetoskopi Ingen af førnævnte100908070605040% af alleParakliniske undersøgelser98,1302021,6100Strep-A positiv1,9Strep-AnegativStrep-A ikketaget0,64,3Crp Tp Anden prøve14● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


BRONKIERHyppigheden af antibiotikaordinationer er her betydeligt højere end ved audit i 2002. Specielter brugen af bredspektret penicillin øget med en faktor 4.Valg af antibiotika1201101009080706050403020100% af alle registreringer51,927,810,59,30,6Ingen ab V-penicillinBredspektret Makrolid Tetracyklin Cefalosporin Quinolon Andet abELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 15


LUNGERUndersøgelsesmønstret stort set identisk med det, der var ved bronkier.Kliniske undersøgelser120% af tilfælde10092,3806040207,113,17,10Otoskopi Halsinspektion Lungestetoskopi Ingen af førnævnte100908070605040% af alleParakliniske undersøgelser98,83020100Strep-A positiv1,2Strep-AnegativStrep-A ikketaget18,58,9Crp Tp Anden prøve16● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


LUNGERLidt mere end hver anden behandles antibiotisk. Der anvendes hyppigere V-penicillin endved bronkier.Valg af antibiotika1201101009080706050403020100% af alle registreringer43,533,912,59,50,6Ingen ab V-penicillinBredspektret Makrolid Tetracyklin Cefalosporin Quinolon Andet abELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 17


FLERE FOCIHer anvendes de kliniske undersøgelser bredt. Mere end hver anden behandles antibiotisk,lige hyppigt med V-penicillin og bredspektret.Kliniske undersøgelser120% af tilfælde1008081,76061,14040,5200Otoskopi Halsinspektion Lungestetoskopi Ingen af førnævnte3,1Parakliniske undersøgelser100% af alle9082,88070605040302013,4161003,8Strep-A positivStrep-AnegativStrep-A ikketaget0,4 1,5Crp Tp Anden prøve18● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


FLERE FOCIValg af antibiotika1201101009080706050403020100% af alle registreringer45,424,4 24,450,8Ingen ab V-penicillinBredspektret Makrolid Tetracyklin Cefalosporin Quinolon Andet abELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 19


CRPBåde fraktionen af patienter, der fik antibiotika, og som lægerne vurderede til af have bakterielinfektion, steg med stigende CRP-niveau.% Antibiotikabehandlede100procent84,4 86,7100806040202344,7010-25 26-50 51-100 >100CRP-niveau% Bakterielle infektioner(lægens vurdering)10080procent65,68085,7604042,12016,2010-25 26-50 51-100 >100CRP-niveau20● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


VARIATIONSDIAGRAMMERPå denne og de følgende sider illustreres forskellen mellem de deltagende praksis på udvalgteparametre. Det bemærkes, at forskellene ikke er ubetydelige. Praksis er angivet vedydernummer.Strep-A alle registreringer100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%% af registreringer37869 39993 40223 40312 40436 41327 41629Strep-A positiv Strep-A negativ Strep A ikke tagetStrep-A ved tonsiller100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%% af registreringer7,112,551,937869 39993 40223 40312 40436 41327 41629Strep-A positiv Strep-A negativ Strep A ikke tagetELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 21


VARIATIONSDIAGRAMMERCRP alle registreringer50% af registreringer4037,532,13024,726,7252014,3106,9037869 39993 40223 40312 40436 41327 41629YdernrV-penicillin, alle registreringer50% af registreringer403029,133,32016,112,517,918,615,210037869 39993 40223 40312 40436 41327 41629Ydernr22● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


Bredspektret, alle registreringer50% af registreringer40302015,222,618,31005,31,8 2,237869 39993 40223 40312 40436 41327 41629YdernrMakrolider, alle registreringer50% af registreringer4030201008,65 4,34,45,71,837869 39993 40223 40312 40436 41327 41629YdernrELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT ● 23


Ingen antibiotika, alle registreringer1009080706050403020100% af registreringer87,578,670,955,96056,649,937869 39993 40223 40312 40436 41327 41629Ydernr24● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT


26● ELEKTRONISK LUFTVEJSAUDIT