Barrierer for henvisning til kommunal rehabilitering - Glostrup Hospital

apo.danmark.dk

Barrierer for henvisning til kommunal rehabilitering - Glostrup Hospital

Vestegnsprojektet”Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DMog KOL”IndledningDe københavnske vestegnskommuner har siden 2009 i fællesskab drevet ”Vestegnsprojektet”-til bedring af den sundhedsfaglige indsats overfor patienter med Type 2 diabetesog KOL. Der har specielt været fokus på sårbare patienter og det har haft til formål at forbedresamarbejdet mellem kommune, sygehus og almen praksis.Projektet er finansieret af midler fra Region Hovedstadens forebyggelsespulje.Projektets aktiviteter har været1. Skole for patienter med type 2 diabetes og KOL2. Rygestopkurser3. Kostvejledning ved diætist4. Motionshold5. Kurser i ”lær at leve med kronisk sygdom”6. Aktiviteter målrettet sårbare borgereVed afslutningen af projektet i 2012 har omkring 2500 borgere ud af en population på ca.130.000 indbyggere deltaget i en eller flere af projektets aktiviteter. På baggrund af sygelighedeni populationen ville man have forventet at endnu flere borgere havde modtaget etaf tilbuddene. Det er derfor fundet relevant at kortlægge barrierer blandt lægerne og patienterne- for henvisning af patienter i målgruppen.Tilrettelæggelse af undersøgelsen – udarbejdelse af spørgeskemaer, indsamling og bearbejdningaf data samt rapportskrivning er sket i samarbejde mellem Audit Projekt Odenseog Vestegnsprojektets styregruppe.Undersøgelsens formålAt kortlægge barrierer for henvisning fra almen praksis til ”Vestegnsprojektet”. Dels lægernesbegrundelse for ikke at henvise, dels patienternes begrundelse for ikke at ønske sighenvist.Materiale og metodeUndersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor de deltagendelæger i perioden april – juni 2012 har registreret patienter med type 2 diabetes og KOL,der kommer til aftalt kontrol. Hver tilmeldt læge kunne maximalt registrere 20 patienter –enten selv eller via sin sygeplejerske. Det simple spørgeskema er afbildet i bilag 1.Efter registrering af sygdomskarakteristika skal lægen tage stilling til om det overhovedeter relevant at henvise aktuelle patient, hvis ja skal angives til hvilket tilbud.Derefter skal patienten udspørges om han/hun ønsker den foreslåede henvisning. Hvishenvisning ikke ønskes læser lægen/sygeplejersken en række svarmuligheder/grunde opfor patienten, der herefter angiver hvilken grund som passer bedst med vedkommendesegen begrundelse for ikke at ønsker sig henvist. Der er endvidere mulighed for at kommemed individuel begrundelse.3


Denne lidt utraditionelle fremgangsmåde tager højde for sårbare borgeres manglende mulighedfor udfyldelse af spørgeskema, f.eks. af sproglige grunde.Alle praktiserende læger i de kommuner ”Vestegnsprojektet” omfatter, blev inviteret til atdeltage i aktuelle undersøgelse. 19 læger tog imod invitationen og registrerede i alt201 tilfælde. Desuden udfyldte 15 af de deltagende læge et personligt baggrundsskema.ResultaterUndersøgelsens resultater vises på de følgende sider i tabeller og figurer.På grund af det relativt beskedne antal observationer er materialet ikke underkastet statistiskbearbejdning. Der skal derfor tages det forbehold at nogle af de visteresultater kan skyldes tilfældig variation - specielt hvis antallet af observationer er lavt.4


40% af de registrerede patienter var i aldersgruppen 60-69 år.Halvdelen af kontakterne var en årskontrol, halvdelen en ”anden kontrol”.Alder og diagnose7060Antal registreringer6550403031402016181007 74 41 0 0 10 0< 50 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 årT2DM KOL Begge diagnoserKontaktart6050Procent af registreringer4749403020100Års kontrol Anden kontrol Uoplyst55


Der blev registreret flest patienter med bopæl i kommunerne Albertslund og Brøndby.Langt de fleste (mere end 90%) var diabetespatienter.Hvilken kommune bor pt. i?80Antal registreringer7067605043403020311416201002Albertslund Tåstrup Ishøj Vallensbæk Hvidovre Brøndby GlostrupDiagnose200180160140120100806040200Antal registreringer1741683T2DB KOL Begge diagnoser Uoplyst6


Mere en 60% af patienterne havde en sygdomsvarighed på 5 år eller mere.Langt de fleste patienter var stratificeret tilkommunal opgave” - kun 4% til ”hospitalsopgave”.Sygdommens varighed706050Antal registreringer62403630201011 11152022200< 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5-9 år 10-14 år 15 ogderoverAntal år fra diagnosenStratificeringsgrad1009080706050403020100Procent af alle registreringer88Jf. guide:kommunalopgave4 4 5Jf. guide:hospitals opgaveKan ikke afgøresUoplyst7


Hos godt halvdelen af de registrerede patienter fandt lægen det relevant at henvise.De hyppigste grunde til at lægen ikke fandt det relevant at henvise var, at patienten tidligerehavde modtaget et ”Vestegstilbud” samt sproglige problemer.Er det relevant at henvise6050Procent af alle registreringer5149403020100Ja (N=102) Nej (N=98) Uoplyst (N=1)1Grunde til ikke at foreslå henvisning5045Procent af tilfælde (N=98)4540353025262220151050Tidl. været påskole i VPSprogligegru2Transportproblemer8Psykologiskpsykiatriskproblem6For dårligalmentilstand21For gammel Andet Uoplyst8


45% af lægerne afkrydsede i ”anden” grund til ikke at foreslå henvisning. Herunder en listeover grundene.AntalAnden etnisk baggrund 1Andre påtrængende helbredsproblemer 1DM skole x 2 1Dårlig hørelse, dårlige lunger 1Dårligt reguleret DM 1Er henvist i 2011 1Er informeret går til anden relev. træni 1Er på skole på Hvidovre hosp 1Følger aktuelt andet KOL tilbud 1følges diatist Hvidovre - evt. gastric b 1God complians og sygdomsforståelse 1God sygdomsforståelse, velbehandlet 1Går på Hvidovre med amb. 1har deltaget to gange - ikke behov mere 1Har dissimineret cancer 1Har tidl. gået på DM Amb. 1Har tidligere vædet på amb. 1I kemoterapi 1Ikke lyst 1Ikke tid, går på arb. Er velreguleret 1Med. afd. Glostrup 1Pga arbejde - ikke behov 1Pt. føler ikke behov 1Pt. ønsker ikke 3Sclerose fylder meget 1Skal rejse flere måneder 1Skole på syghuset. Ikke motiveret igen 1Skuffet over tidl. kursus (hospital) 1Stabil diabetes 1Tidl. DM skole Glostrup 1Velbehandlet, ikke relevant 1Velreguleret - sproglige prbl. 1Velreguleret og velinformeret 5Velreguleret. Ikke motiveret 1velreguleret. Vejledes af vores sygeplej 1Vir. syg - magter ikke nu 1Været på DM amb. Glostrup 1Total 439


Det hyppigste tilbud var patientskole – også hyppigt var ”motion” og ”kost”.Kun 13 % fik tilbudt rygestop.32 % af de patienter, lægen skønnede det var relevant at henvise, accepterede at blivehenvist.Pt. tilbydes et eller flere af følgende tilbud9080Procent af tilfælde (N=102)81706062 6150403020131050Patienten tilbydespatientskolePatienten tilbydesmotionPatienten tilbydeskostvejledningPatienten tilbydesrygestopUoplystPatienten henvises80Procent af tilfælde (N=102)7068605040303220100Ja (N=34)Nej, pt ønsker ikke henvisning (N=69)10


Den øverste figur viser de grunde, de patienter, der ikke ønskede sig henvist trods lægensanbefaling, angav for deres afslag.Patientens grunde til ikke at ønskehenvisning5045403530Procent af tilfælde (N=69)4441252015105019101371322Har ikke tidFøler sigfuld inf omsygdomIkkemotiveret ptIkke følgehold pådanskTransportproblemerFøler sig fordårligBryder sigikke omholdAndet15 pt. havde angivet ”andet” i årsag til ikke at ønske henvisningAntalArbejder selv i Kommunen 1Dag og tid passer ikke 1Er tilmeldt DM-skole vil tage det først 1Finder måske transport 1Føler ikke behov 1Følges også på hospital KOL 1Går til diverse us. på hospital 1Har syg ægtefælle - kan ikke overkomme 1Har været tilknyttet tidl. projekt 1Jeg er for gammel 1Knæartose 1Ringer evt. tilbage hjemlige problemer 1Sukkersygen velbehandlet 1Under udredning 1Ønsker ikke komme på hold (arb i kommune) 1Total 1511


Den øverste figur angiver hvor stor en fraktion af alle registrerede, der blev henvist - i forholdtil alder.Det bemærkes at fraktionen af henviste er stærkt faldende med stigende alder.Kun ganske få henvises til hospital.Fraktion af pt. der aktuelt modtager enhenvisning30Procent af alle registreringer (N=201)2524242015161310950< 50 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 årPatienter som henvises - hvortil?120100Procent af tilfælde (N=34)97806040200Kommunalt tilbud3Hospitals tilbud12


BaggrundsoplysningerDe følgende tabeller viser de deltagende lægers svar på baggrunds spørgeskemaet.Lægens kønAntal %Mand 5 33Kvinde 10 6715 100,0Antal år i praksisAntal %


Diskussion:Hovedresultater:Undersøgelsen viser, at den praktiserende læge i 201 konsultationer med patienter medtype 2 diabetes og KOL i Københavnske Vestegnspraksis hos 50% fandt det relevant aktueltat tilbyde henvisning til et eller flere af de kommunale sundhedstilbud, som ”Vestegnsprojektet”tilbyder. Hos de knapt 50%, hvor lægen ikke fandt det relevant at henvise,var de 2 vigtigste grunde: 1. at pt. tidligere havde været på skole (og ikke kan genhenvises)og 2. at der forelå sprogproblemer. Desuden blev mange afkrydset i " andre grunde "- der bl.a omfattede at pt. var velinformeret og velreguleret samt at der forelå interkurrentesygdomme.Hos de patienter, lægen fandt egnet til henvisning accepterede 1/3 af disse og fik aktuelten henvisning, medens 2/3 takkede nej af forskellige grunde. De 2 vigtigste grunde var: 1.at patienten følte sig fuldt informeret om sin sygdom eller 2. var dårligt motiveret. Forholdsom dårlig tid, sprog og transport fyldte kun beskedent. Kun meget få patienter blev henvisttil hospitalstilbud, hvilket kan forklares med at de følges i almen praksis og således er”stratificeret” til at følges i primær sektoren. Der er ikke tale om en undersøgelse af helepopulationen. Yngre patienter accepterede hyppigere en henvisning end ældre. Lægernevar generelt tilfredse med og følte sig godt informeret om de mulige tilbud, men angav forskelligeforslag til forbedringer af indsatsen.Er resultaterne valide?Selv om materialet har en beskeden størrelse skønnes resultaterne at give et godt billedeaf lægernes vurdering af behovet for henvisning til forebyggelsestilbud samt grundene tilat patienterne i en hel del tilfælde fravælger at blive henvist. Vi må antage, at de læger,der har valgt at deltage i undersøgelsen, har været særligt aktive med henvisninger i heleprojektperioden og dermed er særlig velinformerede om projektet, hvilket kan have påvirketresultatet af dele af aktuelle undersøgelse i positiv retning.Aktuelle undersøgelse i forhold til andre undersøgelserKultursociolog Thorkild Thorsen (Syntese) har i relation til Vestegnsprojektet gennemførten kvalitativ undersøgelse ”Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet”(marts 2011), som bl.a. konkluderede at kommunerne gerne ser flere ogbedre henvisninger samtidig med, de af logistiske grunde ønsker at samle deltagerne tilhold af en rimelig størrelse med heraf følgende risiko for ventetid. Der afdækkedes et behovfor væsentlig bedre information om projektets tilbud, bedre feedback til lægerne ogbedre kendskab til organisering af arbejdet. Dette blev imødekommet med informationsmøder(”Roadshow”) i april-maj 2011, som havde 50% af de lokale læger som deltagere.Aktuelle undersøgelse siger ikke noget om henvisningernes kvalitet. Den kan heller ikkeafgøre om informations-niveauet er bedret, men de deltagende lægers besvarelse af baggrundsskemaetviser, at det i foråret 2012 er højt blandt deltagerne.Perspektiv og konklusionDet forhold at de deltagende læger, som antages at have været særlig aktive med henvisningeri hele projektperioden, fortsat finder der relevant med henvisning af 50% af patientermed kendt T2DM og KOL, dokumenterer at der fortsat er et betydeligt behov for disseforebyggelsestilbud. Det kan bla. tilskrives nydiagnosticerede patienter eller at tidl. umotiveredeer blevet motiveret. I nærværende undersøgelse angiver 40% af patienterne at deikke er motiverede. Det bemærkes, at der er en stærkt faldende frekvens af henvisninger -med stigende alder.15


Selv om de væsentligste grunde til ikke at ønske henvisning er af personlig karakter(manglende motivation (40,1%), højt informationsniveau(43,5%)) skal der gøres opmærksompå at der også er fundet strukturelle barrierer som sprog (10%) og transportproblemer(13%)– med tanke på projektets særlige fokus på sårbare borgere.Vi håber at aktuelle undersøgelse kan være til hjælp i planlægningen af fremtidige tilbud.August 2012Lars Rytter, Morten Finnemann og Anders Munck16


Bilag 1: SpørgeskemaVestegnsprojektetEvaluering af borgernes behov/barrierer for deltagelse i kommunale sundhedstilbudfor T2DM og KOLRegistreringsdato:_________________Patientens alder:____Patientens køn:Mand KvindeKontaktart:Års kontrolHvilken kommune bor pt. i? Albertslund Tåstrup Ishøj VallensbækHvidovre Brøndby Glostrup1 Diagnose T2DM KOL2 Sygdommens varighed Antal år fra diagnose ______Anden kontrol3 Stratificeringsgrad (se Vestegnsprojektets visitationsguide).4 Er det relevant, at henvise patienten til et af nedenståendekommunale sundhedstilbud?1. Jf. guide: kommunal opgave2. Jf. guide: hospitals opgave3. Kan ikke afgøres1. Ja – gå til pkt. 52. Nej, svar nedenstående, derefter SLUTHvis nej, dine (lægens) grund(e) til ikke at foreslåhenvisning (sæt gerne flere krydser)5 Patienten tilbydes et eller flere af følgende tilbud(gerne flere krydser)6 Patienten henvisesHvis nej, patientens grund(e) til ikke at ønskehenvisningLæs evt. op for at finde det bedst dækkende udsagn.(gerne flere krydser)1. Har tidligere været på skole i VP2. Sproglige grunde3. Transportproblemer4. Psykologisk/ psykiatrisk problem5. For dårlig almentilstand6. For gammel7. Andet:………………………………..1. Patientskole2. Motion3. Kostvejledning4. Rygestop1. Ja – gå til pkt. 72. Nej, patienten ønsker IKKE henvisning.7 Patienter som HENVISES – hvortil? 1. Kommunalt tilbud2. Hospitals tilbudHvis nej svar på nedenstående, derefter SLUT1. Jeg har ikke tid2. Jeg føler mig fuldt informeret om min sygdom3. Jeg er ikke motiveret i øjeblikket4. Jeg kan ikke følge hold på dansk5. Transporten hindrer mig6. Jeg føler mig for dårlig7. Jeg bryder mig ikke om hold8. Andet: …………….17


Bilag 2: BaggrundsskemaVestegnsprojektet – BaggrundsskemaLæge køn mand KvindeAlderAntal år i praksis____________PraksistypeKommuneHar den information, du har fået omsundhedstilbuddene været tilfredsstillende?Føler du det er nemt at henvise tilsundhedstilbuddene?Er du tilfreds med de tilbagemeldinger,du får, når en patient har gennemgåetet sundhedstilbud?Synes du der er behov for sundhedstilbudpå andre områder?Hvorledes er dit kendskab til indholdetaf sundhedstilbuddet for Type 2 diabetes?Hvorledes er dit kendskab til indholdetaf sundhedstilbuddet for KOL?Ønsker / forslag til forbedringer ift.kommunale tilbud til T2DM og KOL?Indholdsmæssigt?Organisatorisk?1. Solo2. Kompagni - hvis kompagni: antal læger: _____Gruppepraksis: ja nejDelelæge: ja nejHar du uddannelseslæge: ja nej1. Ja2. Nej3. Ved ikke1. Ja2. Nej3. Ved ikke1. Ja2. Nej3. Delvis1. Ja2. NejHvis ja, hvilke --------------------------------------------1. meget beskedent2. beskedent3. nogenlunde4. detailleret5. meget detailleret1. meget beskedent2. beskedent3. nogenlunde4. detailleret5. meget detailleret18

More magazines by this user
Similar magazines