Download pdf - APO Danmark

apo.danmark.dk

Download pdf - APO Danmark

Nr. 1 – juni 2013Den overenskomstmæssige situations betydningfor faglig kvalitetsudviklingDe langvarige overenskomstforhandlinger ogden stadig uløste overenskomstsituation har i desidste to år givet en betydelig opbremsning fordet faglige kvalitetsudviklingsarbejde.Efter den overenskomst, der blev indgået den 1.april 2011, har vi haft enkelte vellykkede samarbejdsprojektermed deltagelse af både DAK-Eog APO, men den overordnede dagsorden forkvalitetsarbejde i almen praksis har været atimplementere DAK-E, som er et teknologiskredskab og ikke automatisk medfører fagligkvalitetsudvikling.Implementeringen af Datafangst er et driftprojekt,og der er ved sidste overenskomst sket enreduktion af midlerne til DAK-E med færremidler til udvikling af den faglige kvalitetsudvikling,der jo er det overordnede formål forDAK-E.Det er vores mening, at der bør være en stærkcentral organisation der anviser veje til at skabefaglig kvalitetsudvikling ved hjælp af datafangstog kan give råd og vejledning til regioner ogmindre grupper af læger, som ønsker at laveprojekter baseret på datafangst. Et samarbejdemellem APO, som har mere end 20 års erfaringmed faglig kvalitetsudvikling, DAK-E ogForskningsenheden for Almen Praksis, der allehar til stede i samme hus, ville være en oplagtplatform for et sådan arbejde.I skrivende stund er den overenskomstmæssigesituation fortsat fuldstændig åben, og før derkommer en bæredygtig løsning, kan vi ikkeforvente, at vores kollegaer vil gå ind i tidskrævende,kvalitetsfaglige projekter.Auditprojekt om patienter med lænderygproblemeri Region SjællandTrods den overenskomstmæssige situation, harAPO gennemført et vellykket tværfagligt projektfor praktiserende læger, praktiserende kiropraktorerog fysioterapeuter med patienter med lænderygproblemeri Region Sjælland. 61 praktiserendelæger, 39 fysioterapeuter og 25 kiropraktorerforetog på samme tid i efteråret 2012 en 8-ugers registrering af alle deres patienter medlænderygproblemer.Formålet var dels at øge samarbejdet mellem detre aktører, dels at medvirke til implementeringaf et nyligt udsendt rygforløbsprogram i RegionSjælland.Der kom nogle meget spændende resultater udaf projektet, ligesom der blev holdt en rækkevelbesøgte opfølgningsmøder.Det var intentionen, at disse opfølgningsmøderskulle give inspiration til yderlige lokale initiativer.Vi er i øjeblikket ved at evaluere deltagernesvurdering af projektet.Faglig kvalitetsudvikling i almen praksisved anvendelse af DAK-E’s kvalitetsrapportog principper i APO auditI efteråret fik APO og DAK-E bevilling til ativærksætte et projekt med ovenævnte titel. Enarbejdsgruppe har i vinterens løb holdt adskilligemøder og udviklet et projekt, der tegner megetspændende. Det er meningen, at det skal tilbydessentinellæger i Sønderborg og Vejle kommune –eventuelt også til disse to byers omegnskommuner.Projektet vil kunne iværksættes, når denoverenskomstmæssige situation er løst.Audit Projekt Odense, J. B. Winsløws Vej 9A, 1. - 5000 Odense C.tlf. 6550 3837 og 6550 3026 • mobil 20117785 • fax 6591 8296 • email apo@health.sdu.dk


APO/DAK-E internatetIgennem mange år har APO og DAK-E i fællesskabafholdt internat for læger, politikere, administratorerder arbejder med eller er specieltinteresseret i kvalitetsudvikling. Mange ideer erfostret og mange projekter er iværksat i forlængelseaf dette internat, men i år måtte vi desværreaflyse – igen på grund af den overenskomstmæssigesituation.Audit i TrondhjemAPO har de sidste to år gennemført to auditregistreringeri en af byens kommuners ungdomsforvaltning.Metoden har vist sig meget anvendeligtil at fremme det interne samarbejde.APO har fået til opgave at gennemføre en auditfor norske praktiserende læger med titlen ”Lavervi det rigtige”. Det er meningen, at der skalregistreres umiddelbart efter sommerferien, og atresultaterne skal præsenteres på den årlige Nidaros-kongres(de norske lægers pendant til lægedage).Audit om HIV og TB i GhanaSom et led i et ph.d.-studie ved læge StephanieBjerrum vil der efter sommerferien blive gennemførten aktivitetsregistrering på et HIVcenteri Ghana, hvor man specielt undersøger ihvilken udstrækning HIV og TB er associerede.Det er også sandsynligt, at APO skal inddrages ien dansk undersøgelse om forekomst og indrapporteringaf TB fra landets tuberkulose-centre.Projekt om arbejdsmedicinEn projektgruppe har netop udarbejdet et forslagtil en audit om arbejdsbetingede lidelser, somforhåbentligt kan tilbydes til læger i RegionSyddanmark indenfor det næste år.Røntgenaudit for kiropraktorerI forlængelse af den vellykkede rygaudit i RegionSjælland arbejder nogle kiropraktorer i RegionSjælland på at udarbejde og gennemføre enaudit om kiropraktorernes brug af billeddiagnostik.Denne audit skal ses i sammenhæng med, atdansk kiropraktorforening netop har udsendt enmeget omfattende vejledning i brug af billeddiagnostik.Audit om diabetes på FærøerneAPO gennemførte i efteråret 2011 en audit omdiabetes på Færøerne, der blev afholdt et vellykketkursus i april 2012, og det er planen at gennemføreen ny registrering i efteråret 2013 medhenblik på at se, om der er sket kvalitetsforbedring.Projekt om syrepumpehæmmereAllerede i foråret i 2012 fik vi bevilling til atgennemføre et projekt om syrepumpehæmmere iRegion Syddanmark. Vi blev imidlertid bedt omat udsætte projektet på grund af de praktiserendelægers travlhed med at indføre datafangst, menbevillingen er stadig gældende og vil blive effektueret,når der forhåbentligt foreligger enafklaring over overenskomstsituationen.Ph.d.-projekterMalene Plejdrup forsvarede i efteråret sin ph.d.med udgangspunkt i HAPPY AUDIT og MajaPaulsen forsvarede i januar 2013 sin ph.d. somhavde udgangspunkt i projektet ”Hypertension ialmen praksis”. Christina Ryborg arbejder stadigvidere på sit ph.d.-projekt om øreproblemer hosførskolebørn.Nordisk kongresAPO har anmeldt og fået antaget to symposierog tre frie foredrag til den nordiske kongres iTampere i august 2013.Ny medarbejderPraktiserende læge, ph.d. Jesper Lykkegaard er iforåret 2013 gået ind i arbejdet omkring APO.Publikationer og rapporterPublikationer og rapporter kan ses på vores hjemmesidewww.apo-danmark.dkJuni 2013Jens DamgaardJesper LykkegaardJens SøndergaardAnders Munck

More magazines by this user
Similar magazines