Download pdf - APO Danmark

apo.danmark.dk

Download pdf - APO Danmark

Nr 1 - marts 2010Idéudviklingsinternat på Hindsgavlden 5. – 6. marts 2010Atter i år har APO arrangeret et internat for sit netværkmed fokus på at producere ideer til nye projekter.I år er vi gået i samarbejde med DAK-E ogForskningsenheden for Almen Praksis ved SyddanskUniversitet om arrangementet, som vi kalder Idéudviklingsinternat.Der bliver indlæg ved blandt andetPLOs nye formand, Henrik Dibbern og regionspolitikerBo Libergren. Vi gør status over aktuelle projekteri de 3 institutioner,og hovedvægtenbliver somtidligere lagt på atkomme med ideerog forslag til nyeprojekter. Ca. 40deltagere har tilmeldtsig.HAPPY AUDITDet store EU-finansierede projekt om luftvejsinfektioneri almen praksis med deltagelse af praktiserendelæger fra Danmark, Sverige, Litauen, Rusland(Kaliningrad), Spanien og Argentina lakker nu modenden. Projektet har været en stor succes, i 2008deltog i alt 618 læger, og i 2009 deltog 511 læger. I2008 blev der i alt registreret 33.233 patienter medluftvejsinfektioner, i 2009 var tallet 26.262. Mellemførste og anden registrering fik lægerne tilsendt specieltudarbejdede guidelines, patientbrochurer ogplakater til venteværelset. I Litauen, Rusland, Spanienog Argentina blev lægerne desuden introducerettil CRP og Strep A. Der blev opnået meget markanteinterventionsresultater – i Litauen og Kaliningradreducerede lægerne deres antibiotikaudskrivningertil cirka det halve. Projektet bliver evalueret på etmøde arrangeret af WONCA Europe på Kreta i slutningenaf maj.Endelig afsluttes projektet officielt med en konferencepå Gran Canaria i september 2010.HypertensionsauditAnden registrering blev desværre betydeligt forsinketpga. problemer med at opnå tilladelse til registreringfra Sundhedsstyrelsen. Alligevel har 126 ud afde oprindelige 184 praksis gennemført registreringen,og resultaterne er nu under udarbejdelse. Deforskningsprojekter, der udløber af hypertensionsaudit,forløber planmæssigt.Gynækologi i almen praksis309 praktiserende læger fra Region Hovedstaden,Region Sjælland og Region Syddanmark gennemførtei foråret 2009 en audit, som var arrangeret i samarbejdemed DSAM med henblik på at implementereDSAMs blødningsvejledning. Der fremkom spændenderesultater, og der var velbesøgte opfølgningskurser.Audit vil blive gentaget i efteråret 2010, hvorvi også håber, der også bliver deltagelse fra RegionNordjylland.Medical HomeMedical Home undersøgelsen, som er initieret afDAK-E konsulent Tina Eriksson, har haft til formålat skabe grundlag for en sammenligning af den tilbudteomsorg for kroniske patienter i almen praksis i4 europæiske lande: England, Holland, Danmark ogTyskland. Undersøgelsen er nu gennemført i 36 danskepraksis, og godt 1400 patienter har besvaret etomfattende spørgeskema. Undersøgelsen er afsluttet,og resultaterne er sendt til Professor Grol i Holland,som leder undersøgelsen. De deltagende danske lægervil i løbet af foråret få tilsendt en kort rapport omresultaterne.Audit Projekt Odense, J. B. Winsløws Vej 9A, 1. - 5000 Odense C.tlf. 6550 3837 og 6550 3026 • mobil 20117785 • fax 6591 8296 • email apo@health.sdu.dk


Laver vi det rigtige?En audit om praksisorganisation er nu så langt, atden vil blive tilbudt de praktiserende læger i RegionMidtjylland med registrering i maj og kursus eftersommerferien. Projektet ledes af praktiserende lægerog kvalitetskonsulenter i Region Midtjylland,Flemming Bro og Tomas Holm.Forårets luftvejsauditForårets luftvejsaudit, som udløber af HAPPY AU-DIT, gennemføres af 2 lægegrupper i Litauen (dels iKlaipéda og dels i Kaunas). Ligeledes gennemfører20 praktiserende læger på Island 2. registrering afsamme luftvejsaudit.Ondt i øretMere end 150 læger deltager i det kombinerede audit-og forskningsprojekt om øreproblemer i almenpraksis. Efter velbesøgte introduktionsmøder skal dedeltagende læger løbet af foråret inkludere 10-15småbørn med akutte øreproblemer, som dels skalunderlægges en klinisk vurdering, dels skal haveforetaget tympanometri. Børnene skal efterundersøgesi praksis efter en måned. Derefter vil de via etspørgeskema udsendt fra Forskningsenheden forAlmen Praksis blive fulgt over et år mhp. at detektereprædiktorer for, hvorledes det går børn medøreproblemer. Denne spørgeskemaundersøgelse ergrundstenen i et ph.d.-projekt.Ny audit i ørelægepraksisDe praktiserende ørelæger i Region Syddanmark vili foråret gennemføre en audit om luftvejsinfektionermhp. at optimere deres antibiotikabehandling. OverlægeBente Gahrn-Hansen fra Klinisk MikrobiologiskAfdeling, Odense Universitetshospital, medvirkersom konsulent på projektet.Ny undersøgelse på GrønlandAPO har i årenes løb gennemført en del undersøgelseri Grønland. Vi er nu blevet bedt om at kortlæggeomfanget af alkohol- og voldsrelateret skadebehandlingi det grønlandske sundhedsvæsen. Vi er i øjeblikketi dialog med Sundhedsdirektoratet om udformningenaf undersøgelsen.Elektronisk auditAnden registrering i denelektroniske audit om luftvejsinfektionerhar fundet sted ifebruar. Projektet er et samarbejdsprojektmellem DAK-Eog APO og skulle gerne visevejen for kommende elektroniskeaudit. Som implementeringsredskabhar alle praksis fået tilsendtHAPPY AUDIT guidelines, HAPPY AUDIT patientbrochurerog HAPPY AUDIT plakaten, som informererpatienten om, at langt de fleste luftvejsinfektionerer godartede virusinfektioner.AnsættelserDorte Gilså Hansen er blevet leder at det NationaleCenter for Kræftrehabilitering, og Lars Bjerrum erblevet professor i almen medicin ved KøbenhavnsUniversitet. Vi ønsker dem til lykke men regner medfortsat at have et tæt samarbejde med begge.Odense, marts 2010Lars Poulsen, Jens Damsgaard og Anders Munck

More magazines by this user
Similar magazines