30.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

socialminister benedikte kiærSocialpsykiatrienDen sociale indsats er en vigtig forudsætningfor at skabe de nødvendigerammer om ”det hele liv”, hvor denenkelte har mulighed for at leve et livpå egne betingelser. Det vil sige mulighedenfor at have en bolig, en familie,et socialt netværk, få et arbejde og enuddannelse og ikke mindst opnå anerkendelseog respekt.Derfor er det afgørende, at der ydes enindividuel indsats for at løse den enkeltesproblemer, frem for at ville tilpasseden enkelte til de løsningsmuligheder,der ligger først for. Det er vigtigt atfinde den rette balance mellem på denene side at yde støtte og omsorg og påden anden side at undgå at begrænsesindslidendes selvbestemmelse. Hvisvi fratager sindslidende deres selvbestemmelse,er vi blot med til at gøremennesker passive. Det, der i virkelighedener behov for, er en støtte, <strong>som</strong>skaber rammerne til at kunne tageansvar for eget liv – at være herre ieget liv.Så kommer vi til det spændende punkt.Nu sidder nogen af jer sikkert og tænker– det ville jeg i hvert fald gøre – omhende der den nye socialminister ikkekommer med nogen udmeldinger. Ogjo – de kommer nu.Det har jo nok ikke undgået nogens opmærk<strong>som</strong>hed,at den sociale indsatsover for sindslidende er et af mine foku<strong>som</strong>råder.Børn og ungeFor det første vil jeg styrke den forebyggendeindsats for børn og unge medpsykiske vanskeligheder. Det er utroligtvigtigt, at vi bliver bedre til at spottedem på et tidligt tidspunkt, før problemernevokser dem over hovedet.Det betyder, at vi skal styrke det opsøgendeog kontaktskabende arbejde, dérhvor de unge befinder sig. I folkeskolen,på ungdomsuddannelser, uddannelsesinstitutionerog i fritidstilbud skal medarbejderneblive langt bedre til at få øjepå de børn og unge, <strong>som</strong> har det sværtog <strong>som</strong> er i risiko for at udvikle psykiskevanskeligheder.Når vi har spottet dem, skal vi blivebedre til at give den nødvendige støtte,så de kan få et godt børne- og ungdomslivpå linje med deres venner og ogsåsikre en efterfølgende støtte til en godstart på voksenlivet.Jeg vil se nærmere på, om kommunernehar de nødvendige værktøjer til at findedenne gruppe på et tidligt tidspunkt,og om kommunerne har de nødvendigescreenings- og udredningsmetoder, derkan identificere de sociale problemer,så der kan iværksættes en målrettetindsats.Tidlig og forebyggende indsats er enhelt central forudsætning for at kunneleve op til princippet om mindste indgriben.Det gælder både for børn, ungeog voksne. Der skal fokuseres på en tidligindsats og arbejdes målrettet på atforebygge problemerne, før de opstår.Sindslidende i centrumFor det andet vil jeg sætte den enkeltesindslidende i centrum. Det er ikkesindslidende, <strong>som</strong> skal tilpasses systemet.Det er systemet, <strong>som</strong> skal tilpassesden enkeltes behov. Det betyder, at viskal tilpasse socialpsykiatrien, så deni højere grad er i stand til at støtte opom den livssituation man er i, med uddannelse,job, familie og netværk. Deriligger, at udgangspunktet naturligvismå være egen bolig.Her ved jeg godt, at med ophævelsenaf institutionsbegrebet i 1998, så gjordevi alle institutionslignende botilbud tilborgerens eget hjem. Selv om vi fjernedeinstitutionen <strong>som</strong> betegnelse, såhar vi ikke formået at fjerne følelsen afinstitutionen. Jeg må erkende, at jeg ermeget skeptisk over for, om det overhovedetkan lade sig gøre. Der skal nokmere til end en gang maling og en nytilbygning.Når det er sagt, så er det vigtigt at vedkendesig arv og gæld. Boligerne efterserviceloven var engang et moderne opgørmed statshospitalerne og udtryk foren større integration i samfundet. Deter de så ikke længere. Men de er stadighjem for mange sindslidende, <strong>som</strong> harboet der i mange år, og det skal de havelov til at fortsætte med – så længe deselv har lyst.Udflytning skal - så vidt det er muligt -ske på borgerens egne præmisser. Menvi har eksempler på botilbud <strong>som</strong> er såutidssvarende, at de simpelt hen blivernedlagt, så beboerne bliver nødt til atflytte ud. De tidligere beboere har naturligviskrav på genhusning og et nyttilbud om bolig efter de gældende regler.Muligheden for at bo i egen bolig er heltcentral i den sociale indsats. Men detforudsætter, at der er den nødvendigebostøtte, <strong>som</strong> gør det muligt for den enkelteat skabe rammerne for et ansvarfor eget liv. Det sikres ved, at sindslidendefår støtte til at udvikle kompetencertil at håndtere de dagligdags udfordringer,<strong>som</strong> sindslidelsen medfører.18medlems<strong>bladet</strong> lap | www.lap.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!