Entreprise og Arbejdsudleje af Advokat Søren Aagaard - Danmarks ...

danmarksskatteadvokater.dk

Entreprise og Arbejdsudleje af Advokat Søren Aagaard - Danmarks ...

Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Kildeskatteloven § 2, stk. 4”Skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 3, er endeligt opfyldt vedindeholdelse af skat efter § 48 B og erlæggelse afarbejdsmarkedsbidrag. Den skattepligtige kan dog vælge at blivebeskattet, som om den pågældende var omfattet af stk. 1, nr. 1.Valget skal træffes senest den 1. maj i året efter det pågældendeindkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andetkalenderår efter indkomstårets udløb”


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Kildeskatteloven § 48B, stk. 1” For personer, der efter § 2, stk. 1, nr. 3, er skattepligtige af vederlagfor personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed forat udføre arbejde her i landet, beregnes skatten som 30 pct. afbruttoindtægten, herunder eventuel godtgørelse til dækning afudgifter til rejse og ophold m.v.”


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Kildeskatteloven § 43, litra h” Stk. 2. Til A-indkomst kan endvidere efter skatteministerensnærmere bestemmelse henregnes nedennævnte indkomstarter:….h) Vederlag til en person, der stilles til rådighed for at udføre arbejdeher i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet”


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Kildeskatteloven § 46, stk. 1”I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvisregning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i detudbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomstefter § 43, stk. 2, litra h, påhviler den, for hvem arbejdet udføres.Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregnerdet beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten.”


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Kildeskatteloven § 69, stk. 1”Den som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller somindeholder denne med for lavt beløb, er over for det offentligeumiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindrehan godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side vediagttagelse af bestemmelserne i denne lov”Glem indeholdelsesvejledningens formulering?Højesteretspraksis eksempelvis UfR 1999.1050H, UfR 2004.362 H,UfR 2009.2487 H


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Se endvidere AMFL § 11, stk. 1, jf. § 7, stk. 1 litra a samt § 15,vedrørende tilsvarende pligt til indeholdelse af bidrag samt hæftelse.Se endvidere Den Juridiske Vejledning afsnit A.B.2.2.1


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)FT 1966–67, 2. samling Tillæg A, sp. 65-66, 97-98, 265-268 (hæftelse)L 130, FT 1981–82, 2. samling Tillæg A, sp. 3293-3308 – arbejdsudlejedengang § 2 litra c (nu nr. 3), § 43, stk. 2 litra i (nu litra h).Bud på sondringen mellem arbejdsudleje og entreprise i sp 3304ff:a) Ledelseb) Arbejdspladsc) Vederlags beregningd) Materiele) Medarbejderkvalifikationer og antal


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Se endvidere enkelte bemærkninger i betænkningen til L130, FT1981–82, 2. samling Tillæg B, sp. 1429-1431


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Cirkulære nr. 135 af 4/11/1988 til personskatteloven pkt. 42 – igenbud på sondringen jf. forarbejderneSKM 2007.608 Vejledning om entrepriseaftalerDen juridiske vejledning 2012-2 pkt. C.3.1.4Enighed om at dansk ret fortolkes i overensstemmelse med deninternationale fortolkning af begrebet ”arbejdsudleje”


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)OECD Modeloverenskomstens retskildemæssige værdi?Se eksempelvis Den Juridiske Vejledning 2012-2 pkt. C.F.8.2.1:”…. Man skal dog være opmærksom på, at modeloverenskomsten ogdens kommentarer er blevet til administrativt uden Folketingetsmedvirken. Kommentarerne har dermed samme status somlovbemærkninger.…. Kommentarernes retskildemæssige status indebærer endvidere, atde ikke er bindende for Landsskatteretten og domstolene.”


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)OECD Modeloverenskomstens artikel 15, stk.2:Er personen hjemmehørende i udlandet, kan indkomsten ikkebeskattes i Danmark efter artikel 15, stk. 2, hvis• personens ophold i Danmark ikke overstiger 183 dage i nogen 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældendeskatteår, og• vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke erhjemmehørende i Danmark, og• vederlaget ikke udredes af et fast driftssted, som arbejdsgiverenhar i Danmark.


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)OECD Modeloverenskomsten med kommentarer 2010 til artikel 15,stk.2 – 2010 kommentarer: pkt. 8.14:Udover de bl.a. i forarbejderne anførte momenter anføres heryderligere:1 Hvem kan pålægge medarbejderen sanktioner?2 Hvem kan opsige den kontrakt der er indgået med personenvedrørende arbejdet?3 Hvem bestemmer arbejdstider og ferie?


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Pkt. 8.11-8.12. Er der i virkeligheden tale om et ansættelseslignendeforhold i brugervirksomheden og ikke tale om en kontrakt omtjenesteydelser mellem to foretagender?Pkt. 8.13. Arten af tjenesteydelser – integreret del af virksomhedensforretningsmæssige virksomhed.Eksempler pkt. 8.16 ff.


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Punkt 8.13:”Arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, er en vigtigfaktor, da det er logisk at antage, at en ansat udfører tjenesteydelser, somen integrerende del af den forretningsmæssige virksomhed, der udøves afhans arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at fastslå, om de tjenesteydelser,der udføres af den fysiske person udgør en integrerende del afvirksomheden i det foretagende, til hvilket disse tjenesteydelser leveres.Med henblik herpå vil det være væsentlig at fastslå , hvilket foretagendeder bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet ”Dette danner baggrund for den senere lovændring jf. nedenfor.


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)UDDYBENDE OM DE ENKELTE MOMENTER:Hvem har retten til at instruere den fysiske person om hvordanarbejdet skal udføres?Se eksempelvis SKM 2009.570 VL:Planteskolen udleverede markkort, samt materiale der angavhvorledes planterne skulle sorteres.VL – planteskolen havde ikke ansvaret for den daglige ledelse og detkunne ikke tillægges vægt at planteskolen angav hvad der skulleudføres og de overordnede retningslinjer herfor.


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)I samme tråd SKM 2010.784VLR samt SKM 2011.86BR, hvor der isidstnævnte var bestemmelser i kontrakten om at kunden kunneinstruere entreprenøren, hvilket ikke var udtryk for en instruktion afmedarbejderne, som må antages at være kriteriet efter praksis.Se SKM 2010.27 VLR hvor landsretten lagde vægt på bygherresintroduktion og igangsættelse af medarbejderne på projekternesåledes at det blev lagt til grund at instruktionen af medarbejderneblev foretaget af denne.


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Arbejdet udføres på en arbejdsplads som bygherren disponererover, og for hvilken han bærer ansvaretSe eksempelvis SKM 2010.784 VLR hvor landsretten udtaler:”Da kontrakten vedrører arbejde, der skal foretages på ejendomme,som S ApS råder over, taler det forhold at arbejdet skal udføres på enarbejdsplads som bygherre råder over ikke i denne sag for enantagelse om, at der skulle foreligge arbejdsudleje”Samme betragtninger lagt til grund i SKM 2009.570 VLR og SKM2011.86BR


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid der er medgået, ellerunder hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget ogden løn, som arbejdstageren får:Se hertil modelkommentaren 2010 pkt. 8.15:• ” Hvis den danske virksomhed afkræves et vederlag af denudenlandske virksomhed, der udgør vederlaget og øvrigepersonaleomkostninger til personen uden avancemargin ellermed tillæg af avancemargin, der er beregnet som en procentdel afvederlaget og øvrige personaleomkostninger, taler dette for, atder foreligger arbejdsudleje


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Fortsat:Hvis den danske virksomhed afkræves et vederlag af denudenlandske virksomhed, hvor betalingen for tjenesteydelserne ikkehar relation til vederlaget til personen, eller hvis beløbet kun er en afmange faktorer, der indgår i kontrakten, taler dette for, at derforeligger entreprise.Kriteriet er en af de sekundære faktorer i forhold til vurderingen jf.modelkommentaren pkt. 8.15.


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Se SKM 2010.784 VLR – hvor landsretten lagde vægt på at der var taleom en fast pris der var uafhængig af den tid der var medgået tilarbejdet inden for fristen på et år og at der ikke var oplysninger om atder skulle være sammenhæng mellem størrelsen af det aftaltevederlag og medarbejdernes løn.Modsat SKM 2011.805ØL, hvor der blev afregnet for 2.674 timersarbejde á 150 kr.


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed afbygherren:Se eksempelvis SKM 2009.570VLR og SKM 2010.784VLR, SKM2011.258BRIngen redskaber – SKM 2011.597BREntreprenørens leje af bygherres materiel – se SKM 2009.828SR:


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Entreprenørens leje af bygherres materiel – se SKM 2009.828SR:”Når brugeren stiller maskiner til rådighed for udlejerensmedarbejdere, taler dette for, at der er tale om arbejdsudleje.Imidlertid betaler udlejeren brugeren for at leje maskinerne. SKATfinder, at såfremt beløbet på 1.000 kr. om dagen kan anses for atvære en sædvanlig markedsleje for maskinerne, taler dette punkt forentreprise.”


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Udlejeren fastsætter ikke ensidigt antallet af medarbejdere og dereskvalifikationer:SKM 2009.570VLR:”Efter kontrakterne havde planteskolen indflydelse på antallet afansatte”


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Øvrige momenter:Misligholdelsesbeføjelser, konkret ansvar hos entreprenøren m.v. Erret gennemgående krav.Se SKM 2007.561ØLR vedrørende misforhold mellementreprisesummen og det udførte arbejde.HUSK – DET ER EN SAMLET VURDERING…….


Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)SPØRGSMÅL?


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Lov nr. 921 af 18. september 2012Ændring af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.:” 3) Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde iforbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde foren virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del afvirksomheden.”


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Lov nr. 921 af 18. september 2012Tillige bl.a. ændringer i Ligningslovens §§ 9A (fra 50.000 – 25.000kr.) 9, stk. 4 (kompensation), KSL § 2, stk. 9 nr. 2 (skattepligt hvisikke hjemting her, men ophold 183 dage inden for 12 måneder)Ingen ændringer af KSL §§ 2, stk.4, 43, 46, 48B og 69.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)OECD modeloverenskomst 2010, punkt 8.13, hvoraf fremgår:”Arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, er envigtig faktor, da det er logisk at antage, at en ansat udførertjenesteydelser, som en integrerende del af den forretningsmæssigevirksomhed, der udøves af hans arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt atfastslå, om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person udgøren integrerende del af virksomheden i det foretagende, til hvilketdisse tjenesteydelser leveres. Med henblik herpå vil det værevæsentlig at fastslå , hvilket foretagende der bærer ansvaret ellerrisikoen for arbejdsresultatet ”


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Formål jf. bemærkningerne til L195:• Udenlandsk arbejdskraft med en udenlandsk arbejdsgiver skal istørre omfang betale skat i Danmark• Afgrænsning af de tilfælde, hvor der foreligger arbejdsudleje istedet for entreprise• Ved beskatning af denne arbejdskraft efter reglerne omarbejdsudleje opnås en mere lige konkurrence mellem danske ogudenlandske arbejdsgivere, idet medarbejderne i de udenlandskevirksomheder ikke i samme omfang kan konkurrere påskattefordele• Modvirke social dumping, idet lønninger ikke kan fastsættesunder hensyn til, at indkomsten ikke skal beskattes i Danmark


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Hvornår er arbejdet en integreret del af virksomheden?:• Hvis det ligger inden for virksomhedens almindeligeforretningsområde, eller• udgør et naturligt element i driften i øvrigt, fx bogholderi,rengøring, kantinedrift m.v.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Den skatteretlige betydning af, at der er tale om en integreret del afvirksomhedens forretningsområde, er illustreret i bemærkningernetil L195:1. Hvis et selskab, der er beliggende i udlandet og specialiseret icomputersoftware, indgår en kontrakt med et dansk firma omnærmere definerede instruktioner i brugen af software i det danskefirma, og disse tjenesteydelser ikke er en integreret del af det danskefirmas forretningsområde, kan ydelserne i det danske selskab ikkeanses for omfattet af reglerne om arbejdsudleje.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)…Fortsat2. Hvis et moderselskab, der er hjemmehørende i udlandet, skalimplementere en markedsstrategi i et dansk datterselskab, der ikkesom sin opgave har markedsstrategi som en del af selskabetsvirksomhed, er serviceydelserne, som moderselskabet yder over fordet danske datterselskab, ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)…Fortsat3. Hvis et dansk hotel, der er en del af en international hotelkæde, ien 5-måneders-periode får tilført en receptionist fra et andet hotel ikæden, vil den pågældende receptionist udføre et arbejde, der er enintegreret del af hotellets almindelige arbejdsområde, og derfor vilvederlaget for disse serviceydelser være omfattet af reglerne omarbejdsudleje.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)…Fortsat4. Hvis et dansk hotel indgår en aftale med et udenlandsk byggefirmaom at få ombygget hotellets køkken, vil aftalen ikke anses forarbejdsudleje, fordi det danske hotel ikke som forretningsområdebeskæftiger sig med at ombygge køkkener.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)…Fortsat5. Hvis et dansk byggefirma indgår en kontrakt med et udenlandskarbejdsformidlingsfirma om at få tilført en ingeniør i 4 måneder til etbestemt byggeprojekt, vil ingeniørens serviceydelse være omfattet afreglerne om arbejdsudleje.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)…Fortsat6. Hvis et dansk byggefirma indgår en kontrakt med et udenlandskbyggefirma om at få tilført en ingeniør i 4 måneder til et bestemtbyggeprojekt, vil ingeniørens serviceydelser være omfattet afreglerne om arbejdsudleje, når ingeniørens tjenesteydelser liggerinden for det danske firmas forretningsområde.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)…Fortsat7. Et dansk datterselskab er en del af en multinational koncern.Selskaberne i koncernen er funktionsopdelt. En medarbejder i et afde udenlandske selskaber har ansvaret for koncernens juridiskesupport og arbejder i 3 måneder med at supportere det danskeselskab. Dette arbejde er en integreret del af det udenlandskeselskabs forretningsområde, men ikke af det danske selskabsforretningsområde. Det danske selskabs betaling fortjenesteydelserne er derfor ikke omfattet af reglerne omarbejdsudleje.


Arbejdsudleje – nye regler, L 195 11/12Hvornår er man ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje?:• Hvis den danske virksomhed på mere permanent basis outsourceren arbejdsopgave til en selvstændig virksomhed, hvormedopgaven ikke længere vil være en integreret del af den danskevirksomhedKravet er, at ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danskevirksomhed, således at de ikke anses for at udgøre en integreret delaf virksomhedens forretningsområde


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)OutsourcingBegrebet ~ Traditionelt et økonomisk begreb, der dækker over, at envirksomhed vælger at købe varer/ydelser, den tidligere selv harproduceret, hos en underleverandør.Begrebet bliver i forbindelse med IT outsourcing defineret, sominterne aktiviteter i en virksomhed som overføres til en eksternleverandør, der herefter udfører de samme aktiviteter som enleverandør til virksomheden.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Fortsat…Den skatteretlige afgrænsning af begrebet outsourcing vil skulle ske ifremtidig (rets)praksis.Vil formentlig blive fortolket indskrænkende, hvis der lægges vægt påformålet med loven.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Den skatteretlige sondring mellem arbejdsudleje og entreprise:• Parterne kan, jf. L195 ikke med skattemæssig virkning aftale, atdet arbejde, der udgør en integreret del af den danskevirksomheds forretningsområde, og som udføres i selvevirksomheden, skattemæssigt skal anses for entreprise• Selvom parterne aftaler, at betaling til den udenlandskevirksomhed er fastsat til et bestemt beløb, eller om betaling skerefter forbrug af antal timer i den danske virksomhed, menarbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhedsforretningsområde, tillægges dette ikke vægt ved afgørelsen


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Fortsat…• I den skatteretlige praksis er der traditionelt lagt stor vægt på, omden udenlandske virksomheder i en entreprisekontrakt harpåtaget sig forskellige former for ansvar over for den danskevirksomhed, fx:– Ansvar for fejl og mangler– Ansvar for forsinkelser• Ifølge de nye regler om arbejdsudleje vil denne form for afledetansvar over for den danske virksomhed ikke have nogenbetydning, hvis opgaven er en integreret del af den danskevirksomheds forretningsområde


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Fortsat…• Eksempel fra bemærkningerne til L 195:”Det er i praksis accepteret, at et gartneri, der indgår en kontraktmed et udenlandsk firma om at plukke f.eks. 10 tons tomater tilen bestemt pris, efter omstændighederne har fået arbejdetgodkendt som entreprise. Efter lovforslaget vil arbejdet derimodskulle beskattes som arbejdsudleje, fordi tomatplukning er enintegreret del af gartneriets aktivitet.”


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)• Reglerne om arbejdsudleje finder ikke anvendelse mellem todanske virksomheder/udenlandske virksomheder med fastdriftssted. Det skal være en udenlandsk virksomhed, der stillerarbejdskraft til rådighed i Danmark.• Fast driftssted se SKM 2011.805, jf. Retsplejelovens regler omstedligt værneting• Advarsel - Pas på indlejning fra udlandet gennem danskvirksomhed, idet dette efter praksis medfører indeholdelsespligthos den danske kunde og ikke hos den danske indlejer SKM2007.232 SR.


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Den danske arbejdsgivers pligter ved arbejdsudleje:• Ved opgørelsen af det beløb, der skal indeholdes A-skat af, skalden danske arbejdsgiver skaffe sig oplysninger hos denudenlandske arbejdsgiver om hvor stor en del af vederlaget, derskal anses for vederlag til den arbejdsudlejede arbejdstager - sebl.a. Vejledning E nr. 125 af 10. april 2006• Såfremt den danske arbejdsgiver ikke kan få oplyst, hvor stor endel af det samlede vederlag, der videreudbetales som løn til denarbejdsudlejede arbejdstager, skal der indeholdes skat af detsamlede vederlag


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Fortsat…• 8 procent AM-bidrag• 30 procent arbejdsudlejeskatSkattepligten anses for endelig ved indeholdelse af henholdsvis AMbidragog skatSkatten tilbageholdes i vederlaget til den udenlandske arbejdsgiver


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Den udenlandske arbejdstagers pligter ved arbejdsudleje:• Ej pligt til at indgive selvangivelse• Den arbejdsudlejede kan vælge at blive beskattet som enalmindelig begrænset skattepligtig lønmodtager efterkildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1– pligt til at indgive selvangivelse• Den arbejdsudlejede kan vælge at blive beskattet efter reglerneom beskatning af grænsegængere, jf. kildeskattelovens kapitel I A,§§ 5 A-D, om grænsegængere


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)Er der problemer i forhold til DBO og intern ret?


Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)SPØRGSMÅL?


Den arbejdsretlige relevans for sondringenentreprise - arbejdsudlejeVikardirektivet 2008/104/EF indfører et ligebehandlingsprincipmellem vikaransatte og fastansatte medarbejdere.”ROSA” afgørelsen FV 2010.0239, der fastslår at vikarer skal haveoverenskomstmæssig løn hvis brugervirksomheden er dækket af enoverenskomst.


Den arbejdsretlige relevans for sondringenentreprise - arbejdsudlejeHvis entreprisekontrakt, da vil krav om at bygherres overenskomsttillige skal dække entreprenørens ansatte som udgangspunkt væreubegrundede, jf. Arbejdsrettens dom af den 26. september 2006samt opmandskendelse faglig voldgift 2012.0043 mellem 3F og GLS-aIngen afsmitning fra L195.


Den arbejdsretlige relevans for sondringenentreprise - arbejdsudlejeProblemstillinger hvis uorganiseret arbejdskraft:Konflikt, sympatikonflikt, dårlig presse?Krav om tiltrædelsesoverenskomst som går videre endoverenskomster – som udgangspunkt nej jf. A2006.445:”Da den varslede konflikt således bl.a. har til formål at tvinge G ApS tilat acceptere vilkår, der må anses for ulovlige og usaglige, finderArbejdsretten at det afgivne konfliktvarsel må anses for ulovligt”


Den arbejdsretlige relevans for sondringenentreprise - arbejdsudlejeNærmer den arbejdsretlige og den skatteretlige vurdering fra førvedtagelsen af L195 hinanden?Se LSR j.nr. 10-02905 – der begrunder det skatteretlige udfald medhenvisning til arbejdsrettens dom i sag.


Den arbejdsretlige relevans for sondringenentreprise - arbejdsudlejeSPØRGSMÅL?

More magazines by this user
Similar magazines