Tilbud til sindslidende

kbhamt.dk

Tilbud til sindslidende

Sammenhæng i psykiatrienTilbud til sindslidende


2346911121314182022IndholdSammenhæng i tilbud til sindslidendeHvordan opdager du psykisk sygdom?Psykiatrisk behandlingstilbud til voksnePsykiatrisk hjælp i dit lokalområdePsykiatrisk behandlingstilbud til børn og ungeNår der er akut brug for hjælpSærlige behandlingstilbudAmtets sociale tilbud til sindslidendeDagtilbudPsykiatriske tilbud til borgerne I amtetBruger- og pårørendeorganisationerUdgivet af Psykiatri- og Socialforvaltningen i Københavns AmtOktober 2005Layout: Identitet og DesignFoto: Stefan Kai NielsenTryk: Formula A/SOplag: 20.000


ForordSammenhæng i tilbud til sindslidendeSindslidelse er stadig omgivet af tabu. Vi kan alle komme til at stå i en situation – som patient eller pårørende tilen sindslidende – hvor vi har brug for hjælp og støtte. Åbenhed og dialog om sygdomme i sindet er væsentligt,for at sindslidelser ikke bliver tabubelagte.Langt de fleste mennesker, der oplever psykiske problemer, bliver raske igen. En mindre gruppe har brug forbehandling eller særlige sociale tilbud i perioder af deres liv – og eventuelt hele livet. Nogle mennesker er kun ikontakt med psykiatrien en enkelt gang. Andre besøger jævnligt et psykiatrisk center eller er i kontakt med andredele af psykiatrien, men lever et næsten almindeligt liv som de fleste andre.3Københavns Amt har en bred vifte af specialiserede tilbud om behandling, støtte og bolig til borgere med psykiskeproblemer. Vi tilbyder bl.a. behandling i eget hjem, akut hjælp på de psykiatriske skadestuer eller ved hjælp af ensærlig udrykningstjeneste, behandling af børn og unge og specialiseret botilbud med hjælp hele døgnet.Vi arbejder hele tiden på at forbedre og koordinere de psykiatriske tilbud, så der er sammenhæng i den behandling,borgerne modtager. Amtet vedtog i 2004 en række psykiatripolitiske hensigtserklæringer, hvor vi bl.a. har fokus på:• Hurtig hjælp og behandling• Større fokus på de ambulante tilbud, hvor du stadig bor i dit eget hjem• Specialisering af tilbuddene, så de er tilpasset den enkelte borgers behov• Trygge forløb for patienterne• Nedbringe brugen af tvang i psykiatrien• Åbenhed og dialog med brugere og pårørende om arbejdet i psykiatrien.Vi mener, at det skal være let at komme i kontakt med psykiatriens mange tilbud. Vi håber, denne pjece kan væremed til at give svar på de spørgsmål, som naturligt melder sig, når man har brug for psykiatrisk rådgivning ogbehandling. I pjecen finder du beskrivelser af amtets tilbud til sindslidende med henvisning til adresser, telefon oghjemmesider.Preben AndersenFormand for Psykiatriudvalget


Hvordan opdager du psykisk sygdom?4Hvordan opdager dupsykisk sygdom?Psykiske problemer viser sig ofte ved, at manføler sig psykisk forandret i forhold til, hvordanman plejer at være. Problemerne udvikler sigofte langsomt og ubemærket – og ofte uden, atden enkelte selv er bevidst om det.Sindslidelser kan udvikle sig forskelligt, men ide fleste tilfælde vil der på et tidspunkt vise sigen ændret personlighed og adfærd, der kanindeholde et eller flere af følgende træk.Det kan være at personen:• isolerer sig fra omverdenen• oplever forskellige former for angst• er deprimeret• har problemer med at sove• har ændrede sovevaner, det vil sige bytterom på dag og nat• ser eller hører noget, der ikke eksisterer• føler en unaturlig opstemthed eller tristhed,måske tanker om selvmord• oplever vrangforestillinger, måske forfølgelsesideer• har en forvrænget opfattelse af sine omgivelserog omverden• bliver aggressiv i sine handlinger• begynder at misbruge alkohol, hash, medicinm.m.Det er ikke altid, at den enkelte selv kan se,hvor galt det står til. I sådanne situationer kandet i stedet være den praktiserende læge, derkan se, at smerterne og symptomerne i virkelighedendækker over en psykisk lidelse. Det kanogså være familie eller venner, som opdager, atder er noget galt og hjælper med at søge hjælpeller rådgivning.En tidlig behandling giver de bedste resultater.Valget mellem hvilken behandling og hvilkensocial indsats, der er relevant, afhænger afkarakteren, graden og den hastighed, som sygdommenudvikler sig med.Diagnosen beskriver sygdommenFor at et menneske med psykiske problemerkan få den bedst mulige behandling, er det vigtigt,at lægen stiller en diagnose. Det vil sigelægen beskriver sygdomsbilledet så præcist sommuligt. Diagnosen danner grundlag for, hvilkenbehandling der vil være den bedste, og givermulighed for at få et skøn over, hvordan sygdommenkan udvikle sig. Det kaldes en prognose.Udover at den enkelte selv kan være interessereti at høre, hvordan prognosen er, brugesprognosen også i forbindelse med sygemeldinger,forsikringsspørgsmål og pensionssager.Når det drejer sig om sindslidelser, bygger diagnosenovervejende på det, den sindslidende


eller dennes pårørende fortæller lægen, samtde symptomer lægen selv kan observere. Somregel er der ikke undersøgelser eller prøver, derkan vise, hvad man fejler.Behandling af psykisk sygdomPsykiske sygdomme kan oftest behandles medmedicin eller med samtaler. I mange tilfælde erdet en fordel at kombinere medicin og psykoterapi.Efter behandlingen kommer de fleste patientertil at leve et normalt liv. Andre vil i perioderhave brug for støtte. Under alle omstændighederer det muligt at hente hjælp i det psykiatriskebehandlingssystem eller de sociale tilbud,der findes i amtet og i kommunerne.5Hjælp fra egen lægeDen praktiserende læge er nøgleperson, hvisman oplever at have psykiske problemer.Lægen kan henvise til psykologer, psykiatereeller til et psykiatrisk center. I nogle tilfælde kanlægen også vælge selv at tilbyde for eksempelsamtaleterapi eller medicinsk behandling.Den praktiserende læge kan også spille en rolleefter udskrivning fra et psykiatrisk center. Noglepatienter efterbehandles hos egen læge, mensandre typisk modtager ambulant behandling idistriktspsykiatrien eller i centrenes ambulantefunktioner, eventuelt med støtte fra de socialetilbud i amt eller kommune.Psykiatrisk Center Glostrup


handlingstilbud til borgere med spiseforstyrrelser.Behandlingen vil ofte være ambulant eller foregåunder indlæggelse på centrets døgnafsnit.Behandlingen kan bestå af gruppeterapi, parterapi,familieterapi eller individuel terapi. Centretyder også akut krisehjælp til ofre for vold ellervoldtægt. Det sker efter henvisning fra embedslægen.Embedslægen er en statslig myndighedunder Sundhedsstyrelsen.I andre tilfælde kan praktiserende læger og speciallæger,sygehusafdelinger, distriktspsykiatriskecentre, psykologer, sagsbehandlere i socialforvaltningerog andre behandlere henvise digtil behandling på Stolpegård.Psykiatrisk behandlingtil psykisk udviklingshæmmedeDer findes et særligt tilbud til mennesker, der erpsykisk udviklingshæmmede, og som også haren sindslidelse. Tilbuddet findes på PsykiatriskCenter Glostrup og består af et ambulatoriumog et særligt udgående team. Ved behov forambulant behandling eller indlæggelse kontaktesHandicap Psykiatrisk Ambulatorium, og vedbehov for akut behandling kontaktes skadestuenpå Psykiatrisk Center Glostrup.RetspsykiatriDen retspsykiatriske specialfunktion ligger iGlostrup. Retspykiatrisk Center modtager personer,der er sigtede, til mentalobservation,sindslidende der afventer dom, og sindslidendeder er dømt til behandling.7Psykoterapeutisk Center Stolpegård


8KontaktPsykiatrisk Center GentofteNiels Andersens Vej 652900 HellerupTlf. 3977 7600Psykiatrisk Center Gentofte har 95 senge.Centret modtager borgere fra Søllerød,Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner.Psykiatrisk Center BallerupBallerup Boulevard 22750 BallerupTlf. 4488 4403Psykiatrisk Center Ballerup har 107 senge.Centret modtager borgere fra Gladsaxe,Værløse, Herlev, Ledøje-Smørum og Ballerupkommuner.Psykiatrisk Center GlostrupNordre Ringvej 29-672600 GlostrupTlf. 4323 2300Psykiatrisk Center Glostrup har 160 senge.Centret modtager borgere fra Rødovre,Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby,Ishøj, Vallensbæk og Hvidovre kommuner.Amager HospitalPsykiatrisk afdelingDigevej 1102300 København STlf. 3254 3234Den psykiatriske afdeling har cirka 30 senge.Afdelingen modtager borgere fra Tårnby ogDragør kommuner.Psykoterapeutisk Center StolpegårdStolpegårdvej 202820 GentofteTlf. 3977 3977Psykoterapeutisk Center Stolpegård har 24(5-døgns) senge. Centret modtager borgerefra hele amtet samt andre amter.Retspsykiatrisk CenterNdr. Ringvej 29-672600 GlostrupTlf. 4323 3320Retspsykiatrisk Center har 24 senge. Centretmodtager borgere fra hele amtet.


Psykiatrisk hjælp i dit lokaloPsykiatrisk hjælp i ditlokalområdeAmtet har 12 distriktspsykiatriske tilbud, somdækker amtets 18 kommuner. De distriktspsykiatrisketilbud bygger på tanken om, at menneskermed sindslidelser ikke skal opholde sigpå et psykiatrisk center, hvis de ikke har behovfor behandling, pleje eller observation i alledøgnets timer. Ofte er det også et godt tilbud tilborgere, der har en alvorlig sindslidelse, foreksempel skizofreni med en langvarig kontakttil psykiatrien. Man bor hjemme, mens manbruger distriktspsykiatrien.Der er både mulighed for selv at møde op icentret eller modtage behandling hjemme. Denlokale hjælp giver mulighed for at tage højdefor den sindslidendes helbredsmæssige ogsociale behov.Du kan henvises til et distriktspsykiatrisk tilbud,hvis din egen læge mener, at det er et relevanttilbud for dig. Du kan også blive visiteret til distriktspsykiatrien,hvis dine behandlere i det psykiatriskecenter vurderer, at du har gavn af tilbuddet.De distriktspsykiatriske tilbud haråbent i dagtimerne mandag til fredag.9Distriktpsykiatrisk Center Brøndby


Psykiatrisk behandlingstilbud til børn og ungePsykiatrisk behandlingstilbudtil børn og ungeBørne- og Ungdomspsykiatrisk Center modtagerbørn og unge i alderen fra 0 til 18 år medalle former for psykiske lidelser eller forstyrrelser.Centret tilbyder almen behandling ogspecialiseret behandling til svære og kompliceredepsykotiske tilstande, gennemgribendeudviklingsforstyrrelser og neuropsykiatriskelidelser.KontaktBørne- og Ungdomspsykiatrisk CenterNdr. Ringvej 692600 GlostrupTlf. 4323 3574Børne- og ungdomspsykiatrisk Center har 28senge. Centret modtager børn og unge fra heleamtet.11Centret er opdelt i sengeafsnit samt to ambulatorierplaceret i henholdsvis Gentofte ogGlostrup. Centret modtager børn og unge frahele amtet. Desuden har centret landsdelsfunktionog tilbyder specialiseret behandling til børnog unge fra alle amter øst for Storebælt.Man skal have en henvisning for at få kontakt tilbørne- og ungdomspsykiatrien. Henvisningenkan fås fra egen læge, speciallæge, sygehus,børneafdeling, sundhedsplejerske, psykolog,Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ellersocialforvaltningen i kommunen.Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center


Når der er akut brug for hjælp12Når der er akut brug forhjælpDe psykiatriske skadestuer og den psykiatriskeudrykningstjeneste yder hjælp og behandlingved akut og alvorlig sygdom. Det er muligt atmøde op på de psykiatriske skadestuer udenhenvisning. Du får kontakt til udrykningstjenestengennem vagtlægen.Psykiatriske skadestuerKøbenhavns Amt har fire psykiatriske skadestuer,som altid er åbne. Her kan alle borgerei akut krise komme på eget initiativ eller efterhenvisning. Der vil være mulighed for at talemed en læge og/eller en sygeplejerske, og derer i nogle situationer mulighed for overnatning.KontaktPsykiatrisk SkadestuePsykiatrisk Center GentofteNiels Andersens Vej 65Opgang 32, Afdeling 32022900 HellerupTlf. 3977 3631Psykiatrisk SkadestuePsykiatrisk Center BallerupBallerup Boulevard 22750 BallerupTlf. 4488 4403Psykiatrisk SkadestuePsykiatrisk Center GlostrupNordre Ringvej 69Hovedbygning B2600 GlostrupTlf. 4323 3574Psykiatrisk SkadestueAmager Hospital Digevej 1102300 Købehavn STlf. 3234 3234Ved meget store ulykker, katastrofer og ekstraordinærehændelser har Københavns Amt etkriseberedskab, der kan træde i funktion. Ogsåved sådanne hændelser sker henvendelsen tilde psykiatriske skadestuer.Psykiatrisk Center Gentofte


Den psykiatriske udrykningstjenesteUdrykningstjenesten tager sig af krisesituationer,som lægevagten ikke kan klare, eller hvorborgeren er i en situation, hvor man ikke selvkan henvende sig til en psykiatrisk skadestue.Udrykningstjenesten kan hjælpe i akutte situationer,for eksempel ved akut angst- eller kaostilstand,og for personer med akut depressioneller selvmordstanker. Både mennesker medsindslidelser, pårørende eller andre nærtståendekan søge hjælp hos tjenesten. Det er muligtat få fat på udrykningstjenesten gennem lægevagten.Særlige behandlingstilbudKøbenhavns Amts Specialambulatorium, kaldetKASA, er et nyt tilbud til psykisk syge stofbrugere.Ambulatoriet er specialiseret i både psykiatriog misbrug. Der er fast tilknyttet en psykiater.Brugere kan blive henvist via afdelingerne iKøbenhavns Amts Behandlingscenter forStofbrugere, de psykiatriske centre eller distriktspsykiatrien.Når KASA har modtaget henvisningenog et udfyldt visitationsskema, bliverbrugeren indbudt til en forsamtale. KASA modtagerbrugere fra hele amtet.13ÅbningstidUdrykningstjenesten er åben mellem kl. 16-08på hverdage.I weekenderne og på helligdage er tjenestenåben hele døgnet.LægevagtenFor borgere i Dragør og Tårnby kommuner harlægevagten tlf. 7013 0041For borgere i resten af Københavns Amt harlægevagten tlf. 4453 4400KontaktKASA – specialambulatoriumNdr. Ringvej 69, bolig 29-302600 GlostrupTlf. 4322 6688www.kabs.dkUdrykningstjenesten dækker hele hovedstadsområdetog drives af amtet og HovedstadensSygehusfællesskab.Særlige behandlingstilbud


Amtets sociale tilbud til14Amtets sociale tilbud tilsindslidendeNår behandlingen på et psykiatrisk center erafsluttet, er det vigtigt at planlægge det videreforløb. Nogle patienter bliver udskrevet og kanvende tilbage til egen bolig. Andre har brug forforskellige former for social hjælp, som amteteller kommunen kan tilbyde.Socialpsykiatrien i amtet tilbyder at hjælpe borgere,der har brug for intensiv specialiseretstøtte til at få tilværelsen til at hænge sammen.Det kan være, at man har svært ved at kommeomkring og have kontakt med andre, at manhar brug for praktisk bistand i hjemmet og støttetil træning af sociale og praktiske færdigheder.Amtet tilbyder for eksempel længerevarendeeller midlertidige boliger, bostøtte eller forskelligeformer for dagtilbud.En borger, som har brug for støtte fra socialpsykiatrien,kan sammen med den kommunalesagsbehandler søge om at få hjælp fra et afamtets botilbud.Botilbud for sindslidendeAmtet har 10 botilbud til sindslidende. Flere afboligerne er specialiserede tilbud til for eksempelældre sindslidende, demente, sindslidendemed misbrugsproblemer eller yngre sindslidende.Fælles for beboerne i de socialpsykiatriskebotilbud er, at de i mange år har haft en alvorligsindslidelse, og at de har brug for et sted, hvorder er mulighed for at få hjælp og støtte til atklare tilværelsen hele døgnet.Yngre sindslidende har mulighed for at blivehenvist til Måløvgård, som amtet har en aftalemed. Måløvgård er et midlertidigt bo- ogbehandlingstilbud for unge sindslidendemellem 18 og 25 år.Læs mere om de enkelte tilbud på botilbuddenesegne hjemmesider.KontaktJuvelhusetAmetystvej 182730 HerlevTlf. 4492 9044www.juvelhuset.dkJuvelhuset har plads til 16 beboere.ParkvængetByparkvej 872600 GlostrupTlf. 45117065www.parkvaenget.dkParkvænget har plads til 56 beboere.


16Bostøtte – støtte til at bo i eget hjemBostøtte er et tilbud til sindslidende, der ønskerat bo i eget hjem og alligevel modtage støtte.Bostøtten er et alternativ til døgnplads i et botilbud.Et fast team af medarbejdere yder støtte tilmennesker med sindslidelser, der bor i egethjem. Medarbejderne er et supplement til dekommunale ordninger og skal sikre, at menneskermed sindslidelser kan blive, eller vendetilbage til eget hjem. Hvis du er interesseret iat høre mere om ordningen, kan du finde mereinformation ved at ringe til daglig leder af bostøtten.Udgående medarbejdere på SolvangPå Solvang har to medarbejdere til opgave atkontakte sindslidende i amtet, som er megetvanskeligt stillede. Disse sindslidende er mennesker,som af den ene eller anden grund ikkeønsker at have kontakt med det psykiatriskesystem. Det er mennesker, der samtidig harsvært ved at opretholde et almindeligt liv pågrund af deres sindslidelse. De udgående medarbejdere,som kan kontaktes på Solvang, tagerkontakt og forsøger at hjælpe disse personer.KontaktKontaktBostøttenBygning 33CBallerup Boulevard 22750 BallerupTlf. 2428 3661www.bostoette.dkUdgående medarbejdere på SolvangNdr. Ringvej 672600 GlostrupTlf. 4396 8555www.solvang.dk


Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoseSolvang udvider i september 2005 med 10pladser til sindslidende, der også har et misbrug.Tilbuddet vil blive tilknyttet Tornehøjgård,et midlertidigt tilbud til hjemløse borgere, derer stofafhængige.Kontakt11 17TornehøjgårdKlausdalsbrovej 2712730 HerlevTlf. 4453 3852www.tornehoejgaard-kbhamt.dkTornehøjgård


Dagtilbud18DagtilbudAmtet har en række dagtilbud til sindslidende,og målet er at fremme brugernes ressourcer ogselvhjulpenhed.Rebus – et revalideringstilbudRebus er et specielt tilrettelagt revalideringsforløb,som kan give en blid start på et forløb forat afklare brugerens personlige, sociale ogarbejdsmæssige ressourcer. I Rebus er der bl.a.undervisning i psykologiske emner, i emnersom er relevante for brugerne, motion/idræt ogkøkkenaktiviteter. I perioder er der mulighedfor at deltage i gruppesamtaler. Kommunen kanhenvise til Rebus, og visiteringen sker fraErhvervscenter Espelunden.KontaktGartneri og værkstedGartneriet og Værkstedet er et dag- og samværstilbudtil beboerne i de socialpsykiatriskebotilbud og andre borgere. I gartneriet ogværkstedet er der mulighed for at deltage i etdagtilbud, hvor man kan være med til at udførearbejdsopgaver, for eksempel forskellige formerfor dyrkning af blomster og planter. Borgerenskal kontakte den kommunale sagsbehandler,hvis der er ønsker om, at få en aftale med gartnerieteller værkstedet.KontaktGartneriet og VærkstedetBallerup Boulevard 22750 BallerupTlf.. 4322 5000Erhvervscenter EspelundenTransformervej 172730 HerlevTlf. 3670 0100www.erhvervscenter-espelunden.dk


IndustriværkstedetIndustriværkstedet er et dag- og samværstilbudtil sindslidende. I Industriværkstedet tilbydesbeskæftigelse under beskyttede former i etuformelt nært miljø. Arbejdet tilpasses denenkelte, og man får samtidig et arbejdssamværog fællesskab med de andre medarbejdere.Arbejdet er lønnet. Henvisning og visitationforegår ved telefonisk henvendelse til industriværkstedet.KontaktIndustriværkstedetGammel Landevej 92600 GlostrupTlf. 4323 3436Tilbud om undervisningSpecialundervisningscenteret for voksne iKøbenhavns Amt - også kaldet SVIKA - tilbyderundervisning til bl.a. voksne sindslidende.Centeret arbejder på at afhjælpe eller begrænsevirkningen af forskellige lidelser og handicap.Undervisningen er planlagt efter den enkeltesbehov og personlige mål, og eleverne fårundervisning i små grupper. Det foregår forskelligesteder, for eksempel i nærheden af depsykiatriske centre, i samarbejde med distriktspsykiatrieneller på væresteder og skoler.Borgere kan frit henvende sig til Specialundervisningscentretmed et ønske om undervisning.Skolen vil herefter invitere til et møde for atfinde ud af, hvilken undervisning der er behovfor.11 19KontaktSVIKAGammelmosevej 512800 Lyngby.Tlf. 4588 6800www.svika.dk


Psykiatriske tilbud tilPsykiatriske tilbud tilborgerne i amtetKortet viser amtets tilbud til sindslidende.20Farverne viser de psykiatriske centres optageområder.Det betyder fx at borgere i IshøjKommune, som udgangspunkt vil få behandlingpå Psykiatrisk Center Glostrup.


orgerne i amtetPsykiatrien i Københavns AmtPsykiatriske centreBørne- og ungdomspsykiatrisk centerDistriktpsykiatriske centreSøllerødBotilbud for sindslidendeTilbud til sindslidende misbrugereDagtilbudBostøtte og udgående medarbejdereVærløseLyngby-Taarbæk11 21BallerupGladsaxeGentofteLedøje-SmørumHerlevGlostrupAlbertslundRødovreHøje-TaastrupBrøndbyVallensbækIshøjHvidovreTårnbyDragør


Her kan du henvende dig22Bruger- og pårørendeorganisationerLandsforeningen SINDJernbane Alle 45, 3. sal2720 VanløseTlf. 3524 0750www.sind.dkKøbenhavns AmtskredsFormand Kirsten Elise HoveSkovbrynet 72880 BagsværdLokalforeningFAP – Foreningen Af Psykiatribrugere iKøbenhavns Amtc/o Zenia NyboeEllebækvej 44, 1.th2820 GentofteTlf. 3942 2263Landsforeningen Bedre PsykiatriLivjægergade 202100 Købehavn ØTlf. 3525 4600www.bedrepsykiatri.dkLAP – Landsforeningen Af nuværendeog tidligere PsykiatribrugereKlinkenberg 15, 2. th.5000 Odense CTlf. 6619 4511www.lap.dkLokalafdelingen Københavns AmtNina StageSkovkanten 702850 NærumTlf. 4589 4388Pårørendeforeningen af 1998– de sindslidendes netværkRyesgade 172200 København NTlf. 7020 0609www.pf1998@mail.dkGalebevægelsenDr. Abildsgård Alle 151995 Frederiksberg CTlf. 3535 7750www.amalie@thorvaldsen.dk


Pjecer om psykiatrieni Københavns Amt• Forskning i psykiatrien 2003• Kompetenceudvikling ipsykiatrien• Politik for brugerePsykiatriens samspil med brugerne:Dialog og medindflydelse• Politik for pårørendeSamarbejde om behandling, støtteog undervisning i psykiatrien.• Psykiatrien i Københavns Amt• Tilbud til sindslidendeSammenhæng i psykiatrien23Læs mere om psykiatrien påKøbenhavn Amts hjemmesidewww.kbhamt.dk/psykiatri

More magazines by this user
Similar magazines