f ''''I. af - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

f ''''I. af - Hovedbiblioteket.info

H. P. Ro' IImea!'logIt ~,.,f ''''I. afcrbol,~.


i ~nlebning af bet i bi5fe ~agtomtalte fom mietænfdig og af mangtautagnt fom UirfeIig Ubbrub af benafiatiffe (t6oIcra lJaa tf ifolerd ~ttbpaa (tttfttIeutlen i jfi"benijaun,møns l1øUenføff !janrtn,(!tatl1raab, for~r I et(ftl1v~\?ficu~.!R. af D. oS Dntb.~\C"~\\\}a.'o\\.ua(lt4 ~oø «. ~. nd ~ tl s pø øg J\ruinger.2:r9h i 0rrfingfh 609Ir~lItrl.1854.


51 \1)..


e inbfigt~flt{be,nøie paapa(!fenbe cg bidfomme.pertcr IDleb{cmmerbell obcrorbcnfige ellllb~eb~com1l1i(!fioni ~hf6en9abnmeb ~øingterfcog ~r"&øbi911ebnfiYorfatteun.


t1 32 2lnr, fm Ute €5c~tcmDer 1821 fi( 1~e DC$lober 1842, ~,1r jeg fungeret fom @;tifttl~~9ftcue, fø\'~i 11 2lnr for V1ibe @;tift og ft-ofn i 21 2lnr for 2(n1·borg etift. 160m fnabnn \)nr jeg ben ø\)cr~e Wle~bicinaH!l1lbcbemanb i et ~i~rict, bcr in'obefatteromlrenlHg faa mange ID?cnnc{fer og \.le{ ~m enbio&elt~nul1. 160m lM'oan lI'ogjorbe jeg meb berefpectiue 2lmfmccltb i @3tiftef, bd .ouer~e IDlebicinnr.og @;Ult ~eb0polilic i


6JDetle anTebigebe mig aH ifior, efter ben aftatij'feCl~oTeraø llbbrub og llbbrebcffe i joben~aun , atubgiue en ~rod)llre bcøangQacnbe, bctitfrt : "Dr.~~o1l1aø


7practiffe tJægcr 9V1be og crfjent-e fom ben t'Ue~e rig,tige IDeetpobe, bel' l1l1 og altib fUII forer tif fnnbG}aun og inVtte i ben profriffe IDeebicin.J Svbenpotnd ~ib ycrffebe i moret 1GG9 en'onborlcl rpibetnij'f (l90(cro i ~onbon. .pond yelbige,voa rntiollel CZrfodng g\'unbcbe, cn for~e in b ..l>efattcl1t>c jjorfl1tttrel1G egne Drb om benne CZpibe,micd ~ilfæ{be og ~eynnbling efter yan d Op raunive!' a, novi' ' ima editio, Lugduni Batavorum1741, for tlæger, bct irre cie SvbenyamdIDæl'fn' og for bem, bel' for~aoc otin; bm an en,inbbefattenbe et llblog af pand cruurmelyobe, for~ffe ~ "æger.mcf fan man neppl', efter ue! ria/igere taft, ifteanfee benne


8fom~eo eUer iffc emitfom~cb, Glontagiofttet og 91on.contagiofttet.(sib~e ID'len ing C9'?onconlagiofltet) fan i mhnin$. belig~eo antage~ at ~\}lbc~:a) af be ~cflc {læger i meget flor e !aver,b) af Vngre ~ægcr i b~t .pele,e) af \pllblicttm~ IDlinoritet.!jorfle ID'?enins C~olltagiofttcl):a) af faa, mefl ælbre, {læger i be flom !aver,b) af æ(bre S).lrouillt-fta((ægcr, fornclI1mrlig, tleruben llnbtageljr, af arre SJ.lt·o\lil\~ftal . {!ægcembcbØ$mænb,e) af !pllbTiCllll16 ID1ajorilct ..pc\'ucb maa bemærfcø, nt \lrb ~olltagiof!lct ll1i1aforflaaeo ri blot !acrerelfe af tn G"9ofern. (Syg -~uilfel1 ftbfle neppe fmitlcr, 11M\' ulbcflabiet n inb.traabt - men ogiaa t'uftentl llti(\6Illati~e meffaffcn


9begge l>de -, b,,~ 'lJeg"nbe il~ø ~ lom ~~i ~bentitf, bet fenet'e ubuif te ~ontagiofittt .mfoubl iøfe fllll ~enregl1t0 bc, fom ori~ina( o\>~aCleog funlle op~ClQe af for~ieaige fienbtc og ufiel1btemariager i \)orl eset (ima, og ~NX ~a\)e en ub"brebl 5Ses~nbdfe, f. ~r. ben faafafbte la oTippedlcr illtlu 'nza· P(\il em l> g angreb f(t(\Iebeø fnll1lUei ~arcl 17 2, ba ben gif ~e(e C!uropa igi cnnem fra~~ li( me~, drea 40,000 IDleullc!fer i ~}.\cter borg,~\)Orli( ~arfagell \l lr en famme l>ag 2bcn 3'lnuarplll fc!ig Etigen af m mnegrJbcn af 300 m., nemligfra 2 @l'Ilberd uf e tir 2 @raberø marine j entyphu cnrcerullI, I\a"ali~, ]laluuo ·u etc., i0\lcrfv1btc !~æIl 6 rrer, paa 6fibe, i fumpige ~tJl1e, aflocale !fabcfige tlbblln~l1ilt o er oa aut>re ti(becld nfjenbte~(lrf(lger i ~nftcn cUcr "r .Jorben (ltll\oip~æri!fc cUcrtdCuri!fe)j 1>ys ~ enlel'ie (!8fobgang)j ogf(\a stoCb~fe~er, ber 1111 erli fn, bOg fuu fie (bell , \liier figfmit folll.~(anbt bl' forfie, e.pibtntiffl' ~ont4 "Rioner, maa ~"9l1,, 6 bl' ~pi bemiet, fOl1lilte l1o!lcll fi nbe opila a e "Uet f utll1e o.p ~ilaae af fig felu i rolibbefAoncrlle, faa"længe ~ot'btloben ø d imatiff e ~ ot'l,o(bifte albefd foranbrd , l1aen ubuiftdf.ponton i bl' tropitpe S Ollet', og aitit>Deb contao·itnu, fra biøfe inbtlæbdtil bine, uagtet betl ~illg at opf.portfamule ~ fortle :l.Jtg".. bdfc af ®mitte,


10forncmmrlig i ilone etæbtr, fom ofteil~r meget uanffdi!l, oftere 1Imufåg. ~er$til man usncø f. (fl'. cllOlc'ra j"di li, ~ørndo~pcrog ben nille arbcr. ~or~ n ~\1r jeg feer en


11IDlen bet er iffe nl'f, ot el,lgbommrn fal1 teoemitte ol,mfored umibbc1bnr fra CII El,lse eU er fQm~me~ nærme~e ~tmof1'~ærc tit en €unbj men fammefan og Hbl'ingcd Ufl> Duerfot'Clje f1'C\ C\I 6UlIb, bel'~C\1: ~o\lel i nær lBrrorelje cUcr umgans meb en699, til ~(nbre, og benne filalebe6 tlær~t e1llittcn~rDr\lgcr. 60m fhncnl>e 'frcmpler berpaQ mcb cr~o.Jer o ifior, uH icg bfot anfore tucllbe, nemlig t 1) ii0bel1~"ul1. Ugejldft for ~æ !,c r CIf 3bie 6e1"tember 1 53 2beu mæfte XIX,


12men~æng meb Smitte frit be tnfette utui\)Ifomme~i(fæ(be l f om l efter 9\)ab jeg flbelt 90r fnaet nt\.libe, aambe yaube l>iijl fin i 91ybober, for bertiC atgjøre ben mcmærfnins, at lige fra benne 6~ge Sifjeg i prinat \}}l'ariG ~en til en !>ame PM @ami$fOUllplabf en, f 1.>'" leb af .py~cri; næjle IDlorgen ble\)benn e ~allte, f om iffe 9a ube nænt i !Berøring mebnogen ~yoCera fl,lS oS iffe anebe SvsbommcllG ~k.g~nben ~er i mYCIl, angreben af !Bræfning os ~inrrge,fom i f\lCT !prof· $trim tt~an'oling. blcll fnar! »?rconIlQII'[rent ~O Ilat 'Cen fllrffe'Jlatirnt I bet ran pOllvitalrt un'Ofla\l ~O'Oflt. rang$tib llaT bet flt @aabr, ~\)oTfra ~ttn bffU fmittef, in'oli(\)~b Dr. ~ioTuVØ Op(\ltlnino brllnnOllaenbe i tloejldft fOtægCT, UbOI\lct l-etl 3'oie eelll., @a


13~n(l Slebet ~a\)e iffe \)ænt nngre&ne af S!}gbommenog el}Sr\)arlerne iffe i ~tlrre ffor~ofb enb 21nbre.~t C6!}sbOmmcn fan ftlm~ omfring af ~erfoncr, fomfif\l iffe cre ongrebne, funbe nlnojlee f911cd ni frem.snae af ben Dmpænbi9~cb, at ber i tre rægefilmifict'~eri ~!}en ~a\)e uærel 3nt'iuiber, ber blc\)c bortt'!}f.febe af ~~Orml, fom IItcb !8iG~eb \libcd iffe at ~aue\lærer i ~er"relfc meb nogen anben cr~o!craf99 og~uoraf be luenbe /jall1itier boebe i be .Duartmr, bel'ju~ pna ben ltib biefe SJlerfoner bleue angrebne,\lare bcfriebe for cr~orcrll. .fi'unbe ~ægct'ne iffe ~eranfeee fot' !Bærere af C6mittcn ~ bet b!iuer i aft ffnlb\)ærb at lægse Wlærfe tif."~cnnc iSætning fvneG faa meaet lItere aIlIagelig,faaue( \leb benne, fOI1l \)eb fYrre (fpibcmier, fC\afom!Bomefl>l>per, ID1ædfinger, .\'l'is~ope, ~uorpaa jeg imin lauge ~raxid ~ar be mccjl otm&e\)ifcnbe (frem.l>ler, og fom ,lf erfaringef!}nbigc ~re~er art anfeedf 0111 l1~fiom conpatmt i .pcnjecnbe til onbartct epi.bellli!'f ~"rfr1fcber, at~orbemtlbrene o\)erforc emitltcn fra en !Barfc(fone lir en mnben, ~\)orl>aa jegbC0\)æm fef\l i til jlig ~pibcllli i 21a!borg for enC6nccd 2Car ftbClt i min egen IJ,lnuid Viwbe tyere~Qr\lførselige ~rempler.nu fom 3nbfebninn til milt 2lnjluetfe afi 1S\>Cl1 i bi0fe !).16e llIidtænrelig 0pPClacbeaftQtijle cr~o{cra i et enfcft C6teb \)cb ~\l~eld\)eien.~c"eben ~et'


l)et er bn min inbiulbueUe og ftllbc mornlffe Ouer.lbeuii0ning, nt be bet~e'cd ~cbfllnbne d)o1eriffe ~if#fæ!be og ~o~drn{b, \ld \1nlebigtd nf en onbarttt(l~o[era, mcn iffe af n~atiff cr~otern, men af enlignellbc onbnrtct cr~o!er(\, fom 6yben~am, fom nn"rOt't, bcffre\> nt ~llbC etcb i ~ollbL\n i 21aret 1660,og at fo{gcfig tlt-brcbelfe nf aftlltlff cr~orern ~et i~I}en, berfor iffe fan \lære at befrygte d(cr uil ffeeaf ben nntur(ige og jlmp!c @mnb, nt bet Wc ereUer fan uæn! aftatiff crpolern, mm jllllrerc blot ntanfee fom en (oca!, eUer om jeg fan mila ub/fyffemig, ~tlUGc~i bcmiff (lontagion, 'ocr tlben \)ibere Ub"bH die \)i( falbc bort nf ft~ felu *).-) ~M 6nt jrg ~I)erfcn feet 'Ile S\)ge cUrr 'Ile 1)øbe famme.Iie d, men jeo ljCI1'oft !jnmH{cl1 menet lIoie baa e fommm ~o fom ~æ!Je i fn ~?æff~ af 2,') 2tar frn 2talborg,inbti( flllllllle fot en ~ar\) 6 .neet! 2hll' !iben flvttebe ~ettil ~\)cn og ~ar mine gobe ~rl1" c til at antage bi~fellhlbfelige l'g ~l1rtig~n paa ~innnbfll fofgenbc 1)0'011.fnlb at ~ f brtm af nubre 2tnrfaoer, llbrn at læggenooen fvnberlig mægt pan ~\:Inb fom a(minbcHo !ioet!at .puretIl I})erfolla(e 110'0 i rigdio IDlællgbe iblØfe1)age spærer og ~IOll1mcr, og tilllleb irfebær , rllet~laabærfllppe, f 0111 anlebigfT ellb\:libm 9t gtet at \Jlltteat spatirnterne m bøbe af l5orgiftningl1lirfært>t, ~\:I[~IDlulill~tb iffc fan nænted. faafmnt famme Eiuppc \:Iattogt tllet optog t t Iltt iQrtinnebe .ltobberfar c(ln IDleø.fingfcbler, for 6panifgront ure fulbfolllmtll mn~orbtr,DIII be perm Dbbucenter \:Ieb Obbuctionen ~il\)e tagdnogen pmfpl1 00 anfUUet ~elllille ttllberføge(fer i pen'


l)ernll~15\)l{ jeg iffe unb{l,be at 6emllrfe, at jegb e e u a g t c t flllbfomm~1l ~fl11mer tneb be af benoucrorbenlige eunbycbucommidflon trufne /jorlln~IIIt:


16for ~nfom~rn CIf ben ClfiCltiffe (l~orera I ~~erfen i~j.0ben~CI~n eU er i Inulisrn Clubre CIf ~Clubete Soj1reberi (lattegotlet eUer \)eb Ø~eri~en I men anfeerfalnl11fa ~lnfol11~ cnbog for ~oi~ fanbhll1Hg I og Cltbet ~i{ \)rerc en Srul11pell)ffe I ifalb \)i forj'fClal1cifor flll111nC uuber nu\)rercu e Dl\1~ctnbi9~eber \)eb~~oreraene ~ir~æbc\)ærel fe i Sl>miS øg V1l.'rge cSllCla ben aaimbe til&agc\)enbcnbe !J{aa'oe fra .ø~erfoen .


I ,111111111111 ~III 1\I ,lilli 1III2 9 2 6 4 3 5 8 6 101 ~'be'hanS IO une

More magazines by this user
Similar magazines