Dr. Eilgelsteds Skrift - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

Dr. Eilgelsteds Skrift - Hovedbiblioteket.info

BorupDr. Eilgelsteds Skriftom


(j~. " . . 12-I 71. . • ~t1\524?,.


Nogle BemærkningerAnleduing af Hr. Dr. Eugelstells Skrift "Om Rjøbf'ubavnEpid miv:r en".AfDorgmest r Horup, cl. t,I ovennæ"nte Skrift har Dr. Engelsted kritiseret d 'onuværende Ordning af Epidemiv net, der efter han M-ning ikke er tilfredsstillende. kriftet slutter med eth'or lag om, at Stad 'Iægen skal have æde og Stemme iMagistrateIl, saa vil Alt blive fortræffeligt. Om dette ForslagkaI jeg nu ikke udtale mig. Derimod anser jeg detrigtigt at knytte nogle Bemærkninger til Br. DoktorensFrem tilliug af og Kritik over, hvad der hidtil fra Adminitrationenide er udrettot paa det heromhandlede Omraade.Det er særlig i 8 Henseender, at de uheldige Virkningeraf, at Stadslægen ikke er Medlem af Magistraten,skal have vist sig. Jeg kaI gjennemgaa hver af nkepoterne.1) om bekJendt have HospitnJsforholdene udviklet sigaaledes, at man efterhaanden fra Kommunehospitalet, deropriud lig var be temt til at modtage alle Sygdomme, harudsonåret Behandlingen af en Række smit omme Sygdomme.Først opferte man .Blegdamshospitalet med den BetemmeIse,at dette til enh.cr Tid skulde baves disponibelttil Mo(ltagelse af l'ati nter lidende af Kopper, Kolera, Dy-


2senteri og exantematisk Tyfn d. e. Sygdomme, d(lT IleTkun optræde undtagelsesvis. Hospitalet blev imidlertid iTiden Lob benyttet til Behandlingen af andre SygdoDlme,og det er nu forrige Aar slaaet fast at Oresundshospitaletskal indrettes til at spille den Rolle. som i sin 'I'id vartiltænkt Blegdamshospital t. Denne Ordning er Forfatterenmeget misfornejet med. Herom hedder det i kriftet S.60 - 61.• En sandan Situation kuude ikke være fremkommen, dersomEpidemivæsenets hele Materiel havde været samlet underen Bestyrelse. som var istand til at opfatte delt~ Materielsom et Hele og maatte være ansvarlig for, at det som saadantaltid var til Disposition til at kunne benytte efter sinHensigt. Dersom Epidemihospitalerne havde været underlagteen saadan Bestyrelse, vilde der, paa t langt tidligere Tid -pUlJkt, førend det kom saa vidt, at Hospitalet ikke mere vartil Di po ition til at opfylde sin Bestemmelse, fra EpidemivæsenetsSide vær bll!ven rej t begrundede Indsigelser mod,at der ulev gjort Vold paa Epidemihospitalet Karakter, ogderved vilde være givet Anledning til grundige og alsidigoOvervejelser om, hvorvidt forandret Brug af Epidemihospitalern ab olut var den billigste, mest hensigtsmæs ige ogSOl' -te mu lige r,iaade, hvol'paa det eflerhaanden forøgede Kravpaa Pla(L~r i Kommunens Hospitaler kunde afhjælpe.Under dis c Overvejelser vilde der sand ynligvis ogsaa,saavel i Kommunens om i Statens Interesse, være fremkommetvægtige Ind\'endinger mod, at n væsentlig Delaf det værdifulde og uundværlige klini ke ndervisuingmateriale,som Kommunehospitalet og tidligl're AlmindeligtHo. pital j mango Aar har ydet., blev gjort utilgængeligtved, at forskjellige ygdomme, saasom karlagen fober,Mæ 'lingcr o. fl., som Lægerne ikke kunne ulldgaa hypplgtat mede i Praxis, bleve afspærred e i Blegdamshospitalet.Den Ordning, om nu er ti I yejellragt med Reusyn til Benyttelsenaf Epidemihospitalerne. hvorved -Øresundsbo litaleter ulevet bestemt til at skulle ,spille den Rolle, SOUl i sinTid var tiltænkt Blegdamshospitalet., kan ikke antages at


4muligt mfang at fremme Hospitalsbehandling af smit OlllIneSygdomme. - Nu syncs den ærede Forfatter rigtignok at villetage Afstand fra denne HospitaJiseringsbestræbelse, meu dotteer neget sent. - De faste Bygninger bleve overfyldte. og vimaatte endog om Vinteren tage vort Teltmateriel i Brug.Selv dette forslog ikke, og vi maatte oftere ty til Oresundshospitaletmed Skarlagensfeber- og Ro en· Patienter.Da det maatte anses umuligt og i ethvert Fald uforsvarligti længere Tid at lade det gaa pall. den Maade, nedsatte jegfor nogle Aar siden en Kommission, af hvilken ogsaa dennuværende Stadslæge blev Medlem, til at tage alle herhenhørendeForhold under Overvejelse. Det er efter Forslag afdenne Kommission, (\t det nu er blevet vedtaget at udvideBlegdamshospitalet for at sætte det bedre i tand til atvirke efter sin nuværende Be temmeIse og at indrette Øresundsbospitalet til at spille den Rolle, der i in Tid var tiltænktBlegdamshospitalet, Alt med den nuværendeStadslæges fulde Tilslutning. Alt dette maa nuForfatteren vide, da det altid er Illevet fremllævet fra minSide, at mine Forslag fremkom i fuld Overensstemmelse medde Sagkyndige, men ban bar ikke alene ikke fremhævetdette, men Side 63-64 givet følgende ejendommelige Fremstillingaf Magistratens Forhold til de Sagkyndige .• Det kunde synes paafaldende, at en aadnn Ensidig.hed i Opfattelse og Behandling af sanitære Spørgsmaalbar kunnet raade i Magistraten, da denne dog ingenlundehar Mangel paa sagkyndige sanitære Raadgivere. Denbar til sin Disposition ikke blot Stadslægen, mell tilligeet stort Lægeraad, sammensat af alle KOUJmunens BopitalersOverlæger. Bertil maa imidlertid bemærke, atdisse Raadgivere, hverken enkeltvis eller i Samling, kunneovertage noget Ansvar for Forsømmelser i hygiemisk ellersanitær Henseende, da der ikke paahviler dem nogen Pligttil Initiativ; de knnne, hver fra sin pbære, gjøre beskedneBemærkninger og Henstillinger, og de kunne gi\'værdifnIde Oplysninger i Anledning af be temte til del1lstillede SpørgsDlaal, men det vedkommer ikke dem, hvor-


lades de af dem givne Oplysninger benyttes, eller om dehenlægges. For Magistraten er der ingen Forpligtelse tilat søge deres Raad, og i Sporgsmaal, 'lom ere satte iBevægelse af en anden ligestillet Autoritet, saaledes somf. Ex. ved Sundhedskommissionens Indstilling om Ordningaf Desiofektionsvæsenet, vil der ikke kunne ventes væsentligHjælp til Beslutning fra den nævnte Samling af Overlæger,Ini8 udmærkede Dygtighed desuden gaaer i en gauskeanden Retr.ing end den almindelige Hygieine. aa længelagistratlln ikke har anden anitær Vejledning end den,som lejlighedsvis kan tilkaldes, er der Fare for at det,rette Øjeblik til tandsning af en ondartet F.pidemi i Reglenvil tabes, fordi rigtige Foranstaltningers Udførel e uundgaaeligtmaa afhænge af Forhandlinger mellem forskjelligeAutoriteter, med forskjelligt Begreb om Nytten af de enkelteHjælpemidler og Nødvendigheden af, naar og hvorledesde kulle benyttes .•. Jeg skal ikke give nogen Kommentar til dette Fantasibillede,men indskrænke mig til - stettende mig til Virkeligheden- at frembævo den Mærkelighed, at Forfatteren,skj.endt han ved, at bele den af ham paaankedeUdvikling af Hospitalsvæsenet er sket i fuldSa.mklang mod de til enhver 'fid fungerendeStadslæger, har kunnet paastaa, at Udviklingenvildo være bleven on hol anden, hvis tadslægenhavde JlavtSæde og temme iMagistraten.Til delle Afsnit skal jeg endnu knytte følgende Be·mærkninger:Undor en for kort Tid iden stedfunden ForhandlilIg iHorgerr præsentationen henledede jeg Opmærksomheden paadell uheldige Følge af den nuværende Ordning af Behand·lingen af smit omme Sygdomme, at de unge Læger saa godtSOlll ganske boroves L jligheden til at gjore sig bekjendtmed denne. Dot har været DUg noget overraskende at so, atden ærede Forfatter nu giver Kommunalbe ryrelsen Skylden fordetle Re ultat Han kan dog næppe være uvidende om, aLdet er Staten, ikke Kommunens ag at sorge for de unge


6Lægers Undervisning, a t det kongelige .I!'rederiks IIospitnlimidlertid har vi t denne Opgave rra ig, samt a t den beleUdvikling ievrigt er siret i fuldstændig amklaug medden hos de Ile te Bygiejnikere for Tiden herskende Anskuelseom, at de almindelige Hospitaler bor boldes fri forsmit omme ygdoOlme. lIan maa fremdeles vide, atjeg under den ovennævnte Forhandling erklærede, at jeghvi Staten rejste pørgsmaalet, vilde være villig til at anbefale,at Blegdamshospitalet stilledes li! IIisposition for"Cndervisningen, idet jeg dog tilføjede, at jeg ikke skjonnede,at dette kunne ske, uden at Hygiejnikerne maatte slaa nogetaf paa deres Fordringer. Hvorfor har den ærede Forfatterslet ikke fremhævet dette, men indskrænketsig til, at kaste Odiet for den nuværen~eTilstand over paa Kommunalbestyrelsen.Hvad Slutningen af Dr. Engelsteds oven ror citerede Udtalelseangaar, skal jeg bemærke, at det vistnok ikke erumuligt, at der Iran blive pørgsmaal om at tage Øresundshospitaleti Brug for andre ygdomme end de, for hvilkedet er bpstemt, men at jeg trøster mig med, at dette i ethvertJi'ald ikke vil kuune finde Mi billigelse hos den ærede Forfatter,der selv i Borgerrepræsentationen har anbefalet atllospitalet skulde benytte til Evakuation af Konvalescellterfra Blegdam hospitalet, navnlig efter Skarlagensfeber. Han gikendog saa vidt, at han forlangto, at eu saadan Beuyttel 'eskulde tages med i Beregningen og, at lilan derfor skuldenægte den af mig i det nævnte .øjomed fore laaede nye Dygningpaa Blegdam hospitalet, medens jeg hævdede, at derselvfølgelig kun i Nødstilfælde kunde blive pørgsmaal 0111at ty til .øresund ho pitalet, og at delte meget nodigtmaaUe kø.2) Forfatteren d,æler udførlig ved, bvad del' del Cl'gjort dels paatænke udfort for kjellige Steder i Udlandetfor at hindre den Fare, der kan opstaa yed at tran porlerePatienter, der lide af srnitsomn,e ygdomlJle, med almindeligeKjoretojer, h, orledes lIlalI endog er kOOlmet ind paa atiudrette særlige Vogne for de enkelte Sygdomme m. v Om


7hvorledes Forholdene faktisk ere indrettede her, giver haningen Oplysninger. men derimod fælderljan Side GI følgencleDom .• At Epidemihospitalernes AdOlini traLion er uafhængigaf Epidemivæsenet, men i Forbindelse med Kommunensøvrige Bo pitaler har ogssa foranlediget en meget beklgelig Usikkerhed med Hensyn til Anskaffelse af 'fransportmidlerfor smitteferende yge. nnder Forhandlingerneom Omordning af tadens Epidemihospitaler °l erklæredeBorgmesteren for Mogistrnt,ens anden Afdeling, i hvis HaandEpidemihospilalernes Admini tration nu er, at hans Opfattelsevar, at Hospitalerne kun skulde anbringe de Syge,men ikke afhente dem, hvorimod Afhentningen nærmestmiatte ske yed undhedsautoriteteroe. Om Kontrol medDesinrektion af de beoyUelle Tran portmidler skulde paahvileHospitalets Administration eller Sundtedsautoritererne,blev Intet meddelt .•Mon kuldo jo horefter tro, at vi i den ommeldte Henseendestode langt. tilbage. .Jeg har allerede tidligere ilIolgerrepræsentationen gjort Dr. Engelsted opmærksom paa,at d tte er en Fejltagelse, og jeg har senere officielt gh'etund hed kommi sionen, af hvilken Forfatteren er Medlem,Meddelelo om, i hvilket Omfang Hospitalets Vogne benyttes.DoL har imidlertid ikke konveneret Forfatteren atgi"e Oplysning herom. Jeg skal raade Bod heqlaa.Det har tedse her - i Modsætning til, hvad der, aavidtmig bekjondt, i Almindelighed er 'filfældet i Udlandet- været Regel, at dor ved Ho pitalerne skulde være Vegne,der kunde rekvireres til Afhentning af Syg. Paa Blegdamshospitaletog Bresundshospitalet, hvorom her nærmest erTale, er dar aaledes heoholdsYis ~ og I Vogn. SamtligeHospitaler ere i telefoni k Forbindelse med Central tationenog ~ aalede8 med Polili tationerno, saa atdeter let at faa Vognenerehlrerede. Hvad Vognenes Indretning angaar, er der blandtAndet tru tre t clen De temmeIse, at der haves særlige Kline*) H It. 1


gbled Tilbehør for de forskjellige Sygdomme, en Ordning derer godkjendt af Borgerrepræsentationen ved Behandlingen afBudgettet for 18 6. Forfatteren var Medlem af Budgetudvalget,og der foreligger InLet om, at han ikke fandl denforeslaaede Ordning fuldt tilfredsstillende. Disse Vogne benyttesfaktisk overmaade meget og jeg har i lrrivelse a 31 teOktbr. f. A. paa Forespørgsel fra Sundhedskommissionen om,hvorvidt Hospitalerne vilde kunne overtage den hele Tran -port, svaret-Dette pørgsmaal kan forsaavidt besvares bekræftende,som man under ordinære Forhold vil kunne overkomme'frans porten med Corbaandenværende Materiel ogHestebesætning, og man for at besørge selv en betydeligforøget Patientkjørsel ikkun vil behøve negen torre Trækkekraft,der med Lethed kan faaes tilleie uden Varsel, hvisman ikke fandt det rettest at udvide HestelJesætningen vet!Kjob.Om Hospitalsbestyrelsen imidlertid vil kunne indgaa paaen saadun Ordning, vil man ikke kunne afgjore, forindenman kjender de Fordringer, Sundhedskommissionen maaUeanse det nødvendigt at opstille .•Herpaa har jeg hidtil ikke modtaget Svar. Hvad mineUdtalelser i Borgerrepræsentationen angaar, skal jeg bemærke,at jeg fas~holder, at det her ligesom f. E . i Berlinbør blive Politieta ag, hvis der skal oprettes Kjerestationerude i Byen. At alle priva~e Kjoretejer, der bringe Syge tilvore Smitteho pitaler, blive desinficerede ved di ses Foranstaltning,havde jeg ikke tænkt nlig Muligheden af, at Dr.Engefsted kunde være i Tvivl om.iH Jeg kommer nu til det sid te Punkt i den æredeForfatters Anklage mod Magistraten. Sundhedskommissionenhar i Foraaret 18 8 afgivet et motiverer Forslag angaaendecn selvstændig oll' ntlig Desinfektionsanstalt, og dette l"orslager endnu ikke fremmet. Denne ag sorler r nu ikke undermig, men ikke desto mindre har den ærede Forfatter dog, jethvert Fa.ld delvL, rettet sine Beklagelser over de DU ,værende Forhold til mig. Det hedder saaledes . 62:


9• Da det hlev gorHgjort, ilt t. JohalInes Stiftelsens Dcsillfektiollsovn,som blev benyttet til offentlig Desinfektion,var uh en igtsmæssig, blev der tilvejebragt en ny Ovn, afforbedret Konstruktion; denne blev opetillet i .øresundshospitaletog er derefter /Ileven benyttet af de under Magistrateusanden A fdeling værende Hospitalor og af nogleudenbys Kommuner, men den offentlige Desinfektion fol'tadens Beboere er vedbleven at være henvist til den uhensigtsmæssigeAnstalt i St. Jobannesstiftelsen. oMan kulde herefter tro, at Desinfektionsovnen paa 0resUlldshospitaleti sin Tid var anskatTet for at aflese Ovnenpaa St. Johannes tiftelsen, men dette er urigtigt. Denanskaffedes for Hospitalets Skyld, og pergsmaalet om densBenyttelse for den offentlige Desinfektion i Almindelighedblev ikke afgjort. At Ovnen skulde staa aaben for udenbysKOlllmun~r men ikke for Stadens egne Indvaanel'e er selvfølgeligikke Tilfældet. Forholdet er dette, at Hospitalsbestyrelsenunder den farlige Epidemi forrige Aar i Lyngby og Omegnen paaBegjæring traadte hjælpende til. At dette skete, vil vistnokEnhver billige, og jeg havde ikke tænkt mig, at detkunde udlægges paa den odie e Maade, Forfatteren har fundetAnledning til. Jeg skal ievrigt bemærke, at en lignendeImødekommenhed er bleven vi. t ligeoverfor Autoriteter ogPrivate her i Byen, og at Ovnen endog i Løbet af de 3iclste Maane ler daglig llar været benyttet til den offentligeDeinfektioll, idet den e r t ill e t til Disposition for t.Johannes Stiftelsen, under hvilken den nævnte Desinfektionhorer.~ aar Forfatteren dermcst vil give det Ud eende af,at det nærmest er Sparsommelighedshensyo, der have bevirket,at undbedskommissionens Forslag ikke er blevetfremmet, er delte ikke rigtigt. Der er andre Vanskelighedertilstede, om jeg ikke nærmere kai komme ind pau.Derimod kan jeg ikke Andet end ogsaa pau det heromhandledePunkt at henlede Opmærksomheden paa det ejendommeligeLys, hvori j


10læ,'cr 'krirtaL og ærlig sam DIes S. :)3 57 og '. lia lJlilaI


11Endelig er der for 'l'iden under Opfore)se tJlIr ny DesinfektiOllsaustalt paa lllegdamsbospitalet, durrotte efter alle Kunstens Reg'er og ligeledes ertemt for den offentlige Desinfektion. Med Hen ynsamme har jeg derhos, da det synes at ligge Sundkommissionengan ke ærlig paa Sinde at faa eninfektionsaustalt, hvor den selv kan raade, udenpilalsbestyrelsens Mellemkomst, erklæret, at je~ ikkeonnede, at der kunde være noget til Hinder for, at denske udsondredes fra Hospitalet, der da maatte faa sitlOJ desinficeret ved Sundhedskommis ionens Foranstaltning.Sandheden med Hensyn til Kommunen Stilling til detoO'cntlige Desiufektionsvæsen er i Virkeligheden denne:Kommunen har fuldt ud vist in Beredvillighed til aL indreLledet oJl'eutlige Desinfektion væsen paa bedste Maade ogal1\ endt betydelige Ofre derpaa. Den har altid fulgt deSagkyndige vod Ovnenes Indretning, og det hole Desinfektionsvæsenor for faa Aar siden blevet ordnet paa on ~Iaado,SOUl allo Vedkommende den Gang: fandt tilfredsstillende.D ctmerr c har det imidlertid vist ig, at nogle af Ovneneikke have været fuldt fyldestgjerende, og man er alleredeefter 2 Aars Forlob kommet m det Resultat, at Sagkyndighedenmaa forlange en hel anden Ordning af Transport.,:usenet m. v. Dette er nu kjedeljgt for

More magazines by this user
Similar magazines