31.07.2015 Views

Bilag 1 - Kvantitative data fordelt på kommuner - LAP

Bilag 1 - Kvantitative data fordelt på kommuner - LAP

Bilag 1 - Kvantitative data fordelt på kommuner - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Forsøgsprojekt om sociale mentorerResultater i Herlev – antal borgere og procentvis andel i job og uddannelseAntal borgere i Herlev54Procent af samlede antal borgere iHerlev3812316613I Herlev er 5 borgere (16 pct. af projektdeltagerne) blevet ansat i et ordinært job, 4 (13pct.)har fastholdt deres job, 1 (3 pct.)er blevet ansat i fleksjob og 2 borgere (6 pct.) er starteti uddannelse.Resultater i Viborg – antal borgere og procentvis andel i job og uddannelseAntal borgere i Viborg9Procent af samlede antal borgere iViborg39520224114I Viborg er 5 borgere (11 pct. af projektdeltagerne) blevet ansat i et ordinært job, 9 (20 pct.)har fastholdt deres job, 2 (4 pct.) er blevet ansat i fleksjob og 2 borgere (4 pct.) er startet iuddannelse.- 3 -


Forsøgsprojekt om sociale mentorerBegivenheder for borgerne – fordeltkommunerDet varierer fra kommune til kommune, hvilke begivenheder der er sket for projektdeltagerne.Hvad er sket for borgerne i Herlev – antal begivenheder2214962 231 1524I Herlev har vægten først og fremmest været på igangsættelse af psykiatrisk udredning ellerbehandling. I 30 tilfælde er der igangsat udredning eller behandling, heraf i 22 tilfælde psyki-atrisk udredning eller behandling. I 14 tilfælde lde er der igangsat kommunal aktivering, i 9 tilfældevirksomhedsforløb, i 3 tilfælde opkvalificering/kursus og i 1 tilfælde et revaliderings-forløb. Derudover er der i 2 tilfælde igangsat bostøtte eller SKP indsats.- 5 -


Forsøgsprojekt om sociale mentorerHvad er sket for borgerne i Viborg – antal begivenheder1195323222I Viborg er der oftest igangsat virksomhedsforløb (i 11 tilfælde), og i få tilfælde behandlingsforløb(samlet i 8 tilfælde). I 2 tilfælde er der igangsat opkvalificering eller kursusforløb.Hvad er sket for borgerne i Odense – antal begivenheder64236393 58224113207- 6 -


Forsøgsprojekt om sociale mentorerI Odense har vægten ligget på virksomhedsforløb: I 64 tilfælde er der igangsat virksomhedsforløbi form af praktik eller afklaring og i 24 tilfælde i form af job med løntilskud. Derudoverer der i 38 tilfælde igangsat udredning eller behandling, heraf i 23 tilfælde psykiatrisk udredningeller behandling. I 8 tilfælde er der igangsat opkvalificering eller kursus og i 5 tilfældekommunal aktivering eller projektforløb. I 3 tilfælde er der bevilget personlig assistance tilen projektdeltager og i 3 tilfælde bostøtte eller SKP indsats. I 2 tilfælde er der igangsat revaerder igangsat 1,8 begivenheder for borgere i Herlev, 1,1 begivenhed forborgere i Odense og 0,5 begivenhed for borgere i Viborg.lideringsforløb.Gennemsnitligt Samtidig er der i Herlev det højeste gennemsnit i igangværende parallelle indsatser på dettidspunkt, borgeren starter med at få mentorstøtte (1,7 igangværende indsatser), menstallet er lavere i Odense (1,2) og igen en anelse lavere i Viborg (1,1).Sammenholdt med billedet af hvilke målgrupper, der er blevet tilbudt social mentorstøtte ide tre kommuner, er der, ikke overraskende, behov for flere indsatser jo længere fra ar-bejdsmarkedet borgere der tilbydes mentorstøtte som udgangspunkt er.- 7 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!