lril !\jøbrnbaunø - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

lril !\jøbrnbaunø - Hovedbiblioteket.info

EX LIBRISKØBENHAVNSAAADHUS­BIBLIOTEKEH


: .....· ,(lril !\jøbrnbaunø ~tbøtrt f,y .~n ijorentng (lf ~æget ~ar bannet ~g for at mob))irfe Ubbrebdftnaf ben o~fta(lebc Q:~oletnf\)gbom ~eb baglige mefog fra ~uu~ til ~uut.IDtnlle ~orl)olb0teget ))U, fom ))f ~aaue, 9a))e gob mirfning; tl)i bet .l)ar ~ii~ ~g i aUe ~anbe, l)~or ben onbartebe ([~orera ~at' l)erfltt, at .en flor IDlængbe IDlenneffer famtibigeu' libe (lf IDiarrl)oe og lignenbeUotben~r i ~otboie1fen, og at biGfe' ~Hfælbe ofte, ltaQt be bHue for ..fømte, gaae o~er ti{ ~irfeng ~~olera. IDlen biGfe st'ilfælbe ~iUe imegten funne ftaltbfeG, og Ubbrttb af ben tgentHge S\)gbom ))i! faa ..lebeG fu~tne foreb\)gge~. .3 ~Thttinbdiggeb l)Hte berfor l)uer mag fætte ~g i met)ægelft,for at 1mberføge Sunbl)cbGtHfto.ltben i ' l)))~rt eufdt .pUUG, gi))e IDliblerimob be beg\)ltbenbe st'itfæ(be, Ulaab t~l 6unbl)cbenG me~aretfe unberbe ttær~ærenbe Dmftænbigl)cber, famt enl)t)er mnt)iiGning meb .t>enf'9ntil be ®\)geG ijol'førgelfe . og ~n~ringelre. mer ~it famtibigen fra bi~re


~tfegtnbee €Sibe bn"e gjort ~u for at ra(lbe mob l'aa IDlang{er i~oligeTne meb .penf\)n -tiC meentig~eb; bel' bil træffe~ mnftaltev forctt 'flaffe be strængenbe, S\)ge og Sunbe, gob og ~elt~gt~mæ~~g Sl'{ft, ..og q"or fOl'l10bent gi0re~, qaober man at 'faae foronftaltet an"Uft mo ..lig for meboerne af fmitttbe .pure, . mebtlt0 bi~fe »eb bet Dffentligee·'. Dmforg bUbe renfebt og forbebr~bt. ~eboerne anm9b~~ 'berfor om at·."ife b,em, fom ubf0te benne gab.tlfge . tJo!~o{b~regd, al mulig ijOft ...fommenqeb og ID er"UHe.Woreningtn imob (tijo{eraenj UblJrcbelfe, ben 8 .3uU 1853.~Ult~elt. S)a~lcrl1~~ Senger.!Vroftefor. !Vrofcøfor, '~ roftøfor ,~orJtemann. ~tb~. ~rier.Dr. med. l.llrofeøfor. !Vroftøfor •. . '1",fl i bd G"~f$ifleOificin..' ;..., . t~

More magazines by this user
Similar magazines