Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

casa.analyse.dk

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en ...

Bilag 2DatamaterialetI dette bilag gives en nærmere beskrivelse af det datamateriale, som liggertil grund for analyserne og denne rapport.MetodeovervejelserEn spørgeskemaundersøgelse til børn i 4.-9. klasse, som de selv skal udfylde,stiller store krav til metoden. Vi har valgt at følge den model, som er udarbejdetaf en arbejdsgruppe under Det Kriminalpræventive Råd i forbindelsemed et kriminalitetsforebyggende projekt “Prosit” i 2002. CASA gennemførtei den sammenhæng en spørgeskemaundersøgelse som et pilotprojekt,som skulle være model for andre tilsvarende undersøgelser. Pilotundersøgelsener publiceret i: Claus Syberg Henriksen: Kriminalitet blandtbørn og unge i Valby og Kongens Enghave – ofre og anmeldelser. August2002. CASA-rapport. Vi har altså valgt at bruge en allerede afprøvet model,som er foreslået af Det Kriminalpræventive Råd.Metoden består i korthed i, at der uddeles et spørgeskema til alle elever iklassen, som derefter udfylder skemaet i klassen og afleverer det igen til læreren.Fordelen ved metoden er først og fremmest, at der er meget lidt arbejdemed at administrere udfyldelsen og returnering af spørgeskemaerne.Det foregår i klasserne, hvor eleverne normalt befinder sig.En anden fordel er, at læreren kan forklare, hvordan skemaet skal udfyldesog uddybe evt. vanskelige begreber i spørgsmålene, så man undgår alt formange misforståelser. Desuden kan eleverne spørge læreren, hvis de er itvivl.Det vanskeligste ved metoden er, at spørgeskemaet skal være forståeligt foralle deltagerne. Problemet er, at børnene har forskellige forudsætninger forat udfylde spørgeskemaet. Det kræver både læsefærdigheder og en forståelseaf indholdet, og det varierer meget mellem eleverne. For at undgå formange problemer har vi derfor brugt et spørgeskema, som allerede er testeti virkeligheden, og der er udvalgt særlige lærere på de enkelte skoler til atforestå undersøgelsen i praksis.SpørgeskemaUndersøgelsens spørgeskema er, som nævnt, udarbejdet af en arbejdsgruppeunder Det Kriminalpræventive Råd. Det foreliggende spørgeskema erindholdsmæssigt identisk med det spørgeskema, som blev anvendt i “Prosit”-undersøgelseni 2002. Der er imidlertid foretaget nogle layout-mæssigeændringer, som har reduceret spørgeskemaets sidemæssige omfang fra 18sider til 12 sider. Det er især gjort ved at opstille svarmulighederne i nogleaf spørgsmålene i en skemaform. Spørgeskemaet er vist i bilag 3.1

More magazines by this user
Similar magazines