Skat ved udstationering og indstationering - Danmarks ...

danmarksskatteadvokater.dk

Skat ved udstationering og indstationering - Danmarks ...

Skat ved udstationeringog indstationeringSide 1


Skat ved udstationering og indstationering▪▪▪▪Ansættelsesretten regulerer forholdet mellemarbejdsgiveren og arbejdstageren.Skatteretten regulerer forholdet mellem person ogskattemyndighed.Regelsættene varetager derfor vidt forskellige hensyn.Arbejdsgiveren og arbejdstageren har visse mulighederfor at tilrettelægge deres aftaleforhold med virkning forskatten. Der følger konsekvenser af de faktiske valg.Side 2


Skat ved udstationering og indstationeringUdstationering berører:▪Skat▪Social sikringSide 3


Skat ved udstationering og indstationeringSkat ved udstationering▪▪Tage stilling til, om fuld skattepligt til Danmark bevareseller ophører.Hvis fuld skattepligt bevares, kan reglerne i LL § 9A omrejsefradrag mv. anvendes.Side 4


Skat ved udstationering og indstationering▪▪▪▪Hvis fuld skattepligt bevares, opretholdes fradrag forrenteudgifter og fradrag for pensionsindbetalinger ellerbortseelsesret.Arbejdet i udlandet kan medføre begrænset skattepligt idet pågældende arbejdsland.Dobbeltbeskatning. Må som udgangspunkt løses efterDBO.Vil som hovedregel føre til lempelse af den danske skatmed faktisk skat betalt i arbejdslandet. Credit-lempelse.Side 5


Skat ved udstationering og indstationering▪▪Effektiv er LL § 33A, som dog kræver mindst 6 månedersophold ude. Gælder kun lønindkomst.Fører til nedsættelse af den danske skat med denforholdsmæssige del, der kan henføres til denudenlandske indkomst, uanset faktisk skat betalt iarbejdslandet. Exemption med progressionsforbehold.Side 6


Skat ved udstationering og indstationering▪▪Ved indkomst kun fra udlandet giver LL § 33A ikkelængere fradragsværdi for pensionsindbetalinger ellerrenter.Hvis DBO’en med arbejdslandet tillægger Danmarkbeskatningsretten til indkomsten, nedsættes skattenalene med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigtkan henføres til den udenlandske indkomst.Side 7


Skat ved udstationering og indstationeringHvis fuld skattepligt skal ophøre:▪▪Krav om opgivelse af bopæl, dvs. opgivelse afboligmulighed. Afhændelse af ejerbolig eller udleje imindst tre år. Opsigelse af lejemål. Kan bevaresommerhus.Opgørelse af indkomst pr. fraflytningstidspunkt ogomregning til helårsindkomst.Side 8


Skat ved udstationering og indstationeringFraflytterskat▪▪▪Aktier, ABL § 38, kr. 100.000, medmindre beholdningomfatter aktier med negativ anskaffelsessum. Skattepligti 7 år af forudgående 10 år.Fordringer, KGL § 37, kr. 100.000. Skattepligt i 7 år afforudgående 10 år.Fast ejendom, hvis ejendom ligger i udlandet og villevære undergivet beskatning af genvundne afskrivningereller af avance ved salg. Ingen beskatning af dansk fastejendom, der vil danne grundlag for begrænsetskattepligt.Side 9


Skat ved udstationering og indstationeringSocial sikring – uafhængig af skatteforhold▪▪▪▪EU/EØS – reguleret af EU-forordningNordisk konventionSociale overenskomster med enkeltlandeLande som DK ikke har overenskomst medSide 10


Skat ved udstationering og indstationeringSocial sikring - udstationering til et EU/EØS-land▪▪▪Reguleret af EU-forordning 883/2004, som er sat i kraft fra1. maj 2010, jf. forordning 987/2009.Arbejdstageren er som hovedregel sikret i det land, hvor hansarbejdssted er placeret.Harmoniserer ikke landenes ordninger, men– afgør, i hvilken medlemsstat personen er sikret,– skal sikre ligebehandling af EØS-borgere, der befinder sig isamme stat,– skal sikre, at personen ikke mister optjente rettigheder somfølge af flytning mellem staterne.Side 11


Skat ved udstationering og indstationering▪▪▪▪▪Hvis arbejdstageren under udstationeringen forbliver ansat iden danske virksomhed med hjemsted i DK, kanPensionsstyrelsen godkende, at dansk sikring skalopretholdes i 24 mdr. og efter konkret aftale op til 36 mdr.Blanket E 101 + oplysningsskema.Blanket E 102, hvis udstationeringen forlænges.Det blå kort giver adgang til sygesikring i arbejdslandet medrefusion fra DK.Hvis udstationeringen skal vare i mere end 3 år, skalarbejdstageren fra begyndelsen omfattes af arbejdslandetssociale sikring.Side 12


Skat ved udstationering og indstationeringBetaling af bidrag▪▪▪▪Finansieres i DK via skat og ambi.– Særskilte bidrag til A-kasse, arbejdsskadeforsikring ogandre arbejdsmarkedsydelser, f.eks. ATP.Finansieres i f.eks. Tyskland ved separate bidrag til forskelligesociale sikringer, 50/50.Finansieres i f.eks. Sverige ved skatter og arbejdsgiverbidrag.Finansieres i f.eks. UK ved indbetaling til NI, som også vilpåhvile en dansk arbejdsgiver, medmindre Pensionsstyrelsenhar godkendt.Side 13


Skat ved udstationering og indstationeringNordisk konvention▪▪▪Giver særlige vilkår ved udsendelse til andet nordisk land.Giver i det første år nordiske borgere adgang tilsundhedsydelser på linje med arbejdslandets borgere medrefusion fra DK.Begunstiger medfølgende familie, som ikke er arbejdstagere,hvis den udstationerede efter Pensionsstyrelsens godkendelseomfattes af dansk sikring.Side 14


Skat ved udstationering og indstationering▪▪▪Sociale ordninger og sikringsordninger er ikkekoordinerede med lande uden for EU/EØS.Der er indgået overenskomster med et antal lande, f.eks.Australien, Canada, Chile, Israel, staterne i det tidligereJugoslavien, Marokko, New Zealand, Pakistan, Tyrkiet ogUSA.Overenskomsterne regulerer forholdet mellem de danskeog de respektive udenlandske sikringsordninger.Omfatter kun ordninger, der konkret nævnes i hver enkeltoverenskomst.Side 15


Skat ved udstationering og indstationeringSocial sikring – udstationering i øvrigt uden for EU/EØS▪▪▪Uanset om arbejdstageren bevarer fuld skattepligt til DK,skal han efter 6 måneders ophold i udlandet framelde sigfolkeregisteret.Folkeregistreringen i DK er afgørende for adgang tildansk sygesikring, som derfor ophører.Om arbejdstageren bliver omfattet af social sikring iarbejdslandet, kommer an på reglerne i det pågældendeland, der kan være væsentligt anderledes end i DK. Måundersøges konkret i hver tilfælde.Side 16


Skat ved udstationering og indstationeringTilflytning▪Fuld skattepligt ved etablering af bopæl og optagelse afophold.▪ Fuld skattepligt uden bopæl ved ophold i mere end 6måneder i sammenhæng.▪Ellers begrænset skattepligt af arbejdsindkomst vedarbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Gælder fra2013 også arbejdsindkomst fra udenlandsk arbejdsgiverved arbejde i mere end 183 dage inden for enhver 12måneders periode.Side 17


Skat ved udstationering og indstationering▪▪▪▪▪▪Ved indtræden af skattepligt har arbejdstagere mulighed forlempelig beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F.Arbejdsgiver skal være skattepligtig i DK.Beskatning med 26 pct. af vederlaget i penge efteransættelseskontrakten inkl. goder omfattet af LL § 16, der ergjort til A-indkomst.Mindst kr. 69.300 + ATP pr. måned eller godkendelse somforsker.Maks. 60 mdr.Obligatoriske sociale bidrag betalt i udlandet medregnes ikke ivederlaget, LL § 8 M, stk. 2.Side 18


Skat ved udstationering og indstationering▪▪▪▪Indtræden af fuld skattepligt medfører ansættelse afindgangsværdier for skattepligtige aktiver; aktier,fordringer, fast ejendom.Aktier og fordringer anses for anskaffet på det faktiskeanskaffelsestidspunkt til handelsværdien påtilflytningstidspunktet.For fast ejendom i udlandet gælder samme princip.Afskrivningsberettigede aktiver anses for nedskrevetmaksimalt efter danske regler, og saldoværdien udgør daanskaffelsesværdien.Side 19


Skat ved udstationering og indstationeringPensioner▪▪▪Hvis arbejdstageren allerede har en pensionsordning ifraflytningslandet, som kan omfattes af PBL § 15 D, kander opnås fradrag for indbetalinger.I så fald vil udbetalinger til sin tid blive skattepligtige i DK,selv om personen måtte være flyttet igen.Gælder kun ordninger i EU/EØS-lande.▪ Har ikke relevans ved KSL § 48 E og F.Side 20


København Kolding Aarhus - RådhusgårdenRådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Aarhus CTlf. +45 33 34 00 00 Tlf. +45 33 34 00 00 Tlf. +45 33 34 00 00Fax +45 33 34 00 01 Fax +45 33 34 00 01 Fax +45 33 34 00 01Side 21

More magazines by this user
Similar magazines