31.07.2015 Views

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

Hent bladet som PDF - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EFTERÅR 2013 | NR.3 | ÅRGANG 15Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere


LEDER:Sundhedsministeren har ikkeformået at give det nedsattepsykiatriudvalg et slagkraftigtmandatDesværre må vi som brugernes repræsentanterkonstatere, at det af regeringennedsatte psykiatriudvalg ikke har fået etmandat eller nogle arbejdsbetingelser, dergenspejler de tanker og ideer, som voresregering faktisk på andre fronter har givetudtryk for, at have omkring indsatsen påpsykiatriområdet, og det genspejler sletikke den holdning eller velvilje som mangei befolkningen giver udtryk for at have. Detsvarer slet ikke til den holdning civilsamfundetburde have. Psykiatrien er økonomiskblevet udsultet i en årrække, og faktisk kanman sige, at de penge, som mange af denye tiltag i psykiatrien er finansieret for, erde midler som de udsatte selv har givet tilstaten, nemlig satspuljemidlerne. Satspuljenfinansieres af midler, som burde haveværet udbetalt som overførselsindkomstertil de udsatte i det danske samfund.Det er midler, som en bred politisk front harvalgt at indefryse og til gengæld udbetalevia aktiviteter til de socialt udsatte. Idetman som samfund mente, man ville værebedre til at administrere dem, frem for at deudsatte selv fik dem i lommerne og valgte.Sundhedsudgifterne finansieres af defælles skatteindbetalinger for alle samfundsgrupper,medens en del af psykiatriudgifternefinansieres over satspuljen.Faktisk er sundhedsudgifterne stegetmere end udgifterne til psykiatrien iprocent. Disse ting i samspil gør, at deudsatte selv betaler for deres behandlinguden om det offentlige skattesystem.Satspuljen var afsat til aktiviteter forde udsatte, fordi vores målgruppe ikkei politikkernes øjne er dygtige nok til atadministrere vores private midler. Kommissorietfor regeringens nedsattepsykiatriudvalg har været, at det ikkemåtte koste noget ekstra, og faktiskhar der kun været én psykiatribruger iudvalget. Og udvalget har ”fået mundkurvpå”, hvilket i praksis har betydet, atudvalgsmedlem Karl Bach Jensen, dervar udpeget af landsledelsen, har haftsvært ved at inddrage landsledelsen ellermenige medlemmer i arbejdet. Kun i megetbegrænset omfang har man valgt i noglesidearbejdsgrupper, at gøre brug af andresviden på området. På vegne af psykiatribrugernei Danmark må vi konkludere, atudvalgets arbejdsbetingelser har været forringe. Det er derfor ikke alene udvalgetsskyld, hvis resultatet bliver for ringe. Vifrygter, at udvalgets rapport som vanligt vilblive for lang og have fokus på detaljer, somnok kan effektivisere psykiatrien yderligere,men ikke kommer til at se tingene iet bredere lys. Hvad sundhedsministerenikke har formået - kan vi nu håbe på, at socialministerenvil formå med bearbejdelsenaf serviceloven.Der burde ske en opstramning i forhold tilkommunerne og den psykosociale indsats,som rigtigt mange steder har mindre resurserog forkert fokus. Det er ikke gået op forpolitikerne i kommunerne, at den psykosocialeindsats er afgørende for at få folktilbage på arbejdsmarkedet, ud af ensomhedenog væk fra pensioner, kontanthjælp,sygedagpenge og anden overførselsindkomst.Det er i den psykosociale indsats,folk blandt andet burde stifte bekendtskabmed bedre motionsvaner, ændring af kostvanerog rum for at snakke om seksuellefrustrationer eller manglende opfyldelse afens seksuelle behov. Ved stadig at fokuserepå behandlingspsykiatrien som den afgørendeindsats tager man meget af ansvaretfra borgeren selv. Borgerens egen omsorgog ikke mindst recoveryindsats kan dergøres meget for at forstærke. Selv den socialisering,som er et væsentligt indsatsområdei den kommunale psykosociale indsats,formår man ikke fra kommunernes sideat løfte på en konstruktiv måde. Det enderi for mange regler og administrative arbejdsgange,som gør det nærmest kompletumuligt at udføre indsatsen på en resultatorienteretmåde.Kommunerne burde ovenfra pålæggesat gøre mere - og det fremgår ikkeaf psykiatriudvalgets lange og ikkelæsevenlige rapportudkast. Måskekunne en pixiudgave forbedre resultatet,for det kan vel ikke forventes affolketingspolitikerne, at de skal læse allede mange sider med detaljerede udredninger.Og gør folketingspolitikerne det - vildebatten ende i en debat om detaljernesbetydning, frem for det egentlige, nemlig atpsykiatribrugernes træning og genlæringaf sunde kostvaner, gode motionsvaner,et livligt sexliv og sociale kompetencerglimrer ved deres fravær i psykiatrien seti et samfundsmæssigt bredt sigte - nemligbåde den regionsbaserede behandlingspsykiatriog den kommunale psykosocialeindsats. En del af vore læsere ved nok ikke,at den kommunale psykosociale indsatser det, man mange steder stadig kaldersocialpsykiatri. En del steder er den kommunalepsykosociale indsats endda slåetsammen med andre handicapområderpå bekostning af denne. Vi opfordrer voresmedlemmer til at gå til politikerne ogspørge om kommunalpolitikerne er klar tilat opbløde de aktivitetshæmmende administrativeregler og tilføre øgede midler tilområdet. Det er vigtigt, at der i øget omfangkommer fokus på, at indsatsen er individuel.Debatten raser i disse dage over det ganskeland om tvang og ikke tvang - det er ufatteligt,at vi skal helt frem til år 2013, for atpolitikerne begynder at indse, at man ikkekan basere en psykiatri på tvang. Det handlerom samspil og samarbejde på en langtbredere front, end det sker i dag, og først ogfremmest på brugernes præmisser.Recovery-resultaterne ville være langtbedre, hvis der i endnu højere grad blevlyttet til brugerne, og disse blev inddrageti deres egen behandling i langt større grad.MEDLEMSBLADET LAP:Landsforeningen Af nuværende ogtidligere PsykiatribrugereADRESSE:Medlemsbladet LAP | Store Glasvej 495000 Odense C | tlf: 66 19 45 11ANSVARSHAVENDE OVERFORPRESSELOVEN:Hanne Wiingaard | Tlf. 2163 7314KORREKTUR:Karl Bach JensenTRYK:npc·grafikom | NæstvedLAYOUT:npc·grafikom | NæstvedTEKNISK ANSVARLIG:Hanne WiingaardOPLAG:2.500 eksemplarerINDLÆG BEDES INDSENDTTIL LAP PR. E-MAIL:lap@lap.dk. Deadline til næste nr. er:1. november 2013. Alle indlæg, der optagestil bladet, bliver også lagt ud på LAP´shjemmeside. www.lap.dk2 MEDLEMSBLADET LAP


I Nordsjælland har man således erfaret, atnår den enkelte bruger inddrages i personaletsbehandlingskonference, bliver denenkelte behandler mere præcis, struktureret,klar og fremadrettet. Der bliver ikkesamme plads til svævende teorier, usikremeldinger, og man fokuserer mindre på,hvad der gennem tiden er gået galt.Sundhedsministeren ønsker, at der indføresdiagnosegaranti indenfor en måned i psykiatrien.Det virker totalt uigennemtænkt ogurealistisk set i forhold til de tidligere tidersflerårige observationsperioder for at stilleen eller flere diagnoser, der endda tit bleverstattet af andre, når patienten blev tildelten ny psykiater eller blot indlagt for enkortere periode. I det nuværende systemer diagnosen allerede blevet et øjebliksbillede,hvor man mangler årsagssammenhængenmellem det levede liv ogsymptomerne, der ikke længere inddragesi diagnosticeringen og, hvad der er endnuværre, slet ikke i behandlingen. Man kiggeri dag kun på symptomer. Det er langt merekomplekst at stille en psykiatrisk diagnoseend en somatisk. Vores bud vil være, at endiagnosegaranti blot medfører, at patienterneer sikret en diagnose for resten aflivet, men diagnosen er slet ikke kvalificerettil at give en tilstrækkelig behandlingaf patienten. Det er selvfølgelig også endiagnosegaranti.Den 10. oktober kommer rapporten omstigmatisering i Danmark. Den præsenteresaf ”En af os”-kampagnen i forbindelse medden internationale ”Mental Health Day”.Rapporten er ret omfattende og den førstestørre danske undersøgelse, der afdækkerproblematikkerne omkring stigmatiseringog selvstigmatisering blandt psykisk sygeog deres pårørende. Rapporten forventesat ligge på niveau med udenlandskeundersøgelser, der påpeger, at selvstigmatiseringener den største hæmsko forpsykiatribrugerne. Om rapporten afdækkerde egentlige årsagsforklaringer bagdenne selvstigmatisering, kan vi kun gisneom. Vi tør dog godt påpege, at mange årsnedgørelse og ikke mindst bivirkningerneved medicinen, der populært sagt kan fåfolk til at virke mindre begavede og merefølelseskolde, end de er, samt tilføjer medicinbrugernefysiske skader eller ligefremfysiske sygdomme, er en hovedårsag, tilat psykiatribrugerne ikke selv tror, de kanså meget.LAP-året indtil nu ... den nyelandsledelse i arbejdstøjet?Tag og læs bladet, se på hjemmesiden- læs referaterne af de mange møder italrige arbejdsgrupper og vurder selv,hvem du synes er trukket i arbejdstøjet.Vi har effektiviseret vores forretningsudvalg,der nu kun består af to personer.Det håber vi, kan give en kortere beslutningsvejog hurtigere arbejde - om det såpå det lange sigt er fornuftigt må tidenvise. Vi takker Lars Kristensen for hansindsats igennem de første måneder af åretog ikke mindst sidste år. Lars har nu valgtat koncentrere sine energier om et skarpthjørne i hans egen tilværelse og ikke mindstorganisationsudvalget, som planlægger enrække møder rundt i landet.Brugernes Bazar er afholdt med rekorddeltagelse.Man regner med, at der har været mellem1300 og 1500 deltagere i modsætningtil sidste års ca.1000. Det vidner om en øgetaktiv interesse i at medvirke i beslutningsprocessernerundt i landet på alle niveauer.”Stemmer på kanten” var således repræsenteretog delte flittigt materiale ud. Og vikan nu bare håbe på, at brugerne vil brugederes muligheder for indflydelse bådeved mere aktivt at indgå i valgdebatternerundt i landet, lokalaviser og ikke mindstved i højere grad at bruge deres stemmer.På LAP´s stand var der debat om livsglædeog resonans.Hanne Wiingaard ogSteen MoestrupLeder ...................................2Dalgasskolen i Århus er superGenmæle til Tom ..................... 4Genmæle uden indhold .............. 5Sommer ølejr med LAP påHovborglejren på Langeland ........ 6NYT KURSUS I LAP ................... 9Sind-gruppe for borgereover 40 år ............................. 10Skolen for Recovery´ ................. 10God tur til Folkemødetpå Bornholm .......................... 12Lisbeth Zornig Andersen opfordrer folktil noget, men tør hun selv?.......... 14Kan arbejdsgivere bestemme,hvem der må besøge én privat? ..... 15Læserbrev om bisidderhjælp........ 16Sindets dag ........................... 16Invitation til medlemmerne! . . . . . . . . . 17Landskampagne- gruppenmod tvang 2014 ...................... 17Boganmeldelse:Mani og Depression .................. 18Boganmeldelse:Få livet tilbage ........................ 19Sommerlejr 2013 ..................... 20”Mennesket i balance”................ 22Balance mellem krop ogsind med yoga ........................ 23Appetitvækker påLAP's hjemmeside.................... 25INVITATION til ALLE .................. 25Krogs krog ...........................30Kollektive medlemmer ...............30Kommunale grundforeninger........31ARBEJDSGRUPPE FOR DETTE BLAD ER:Hanne Wiingaard, Inger-Liss Christoffersen,Tom Jul Pedersen, Erik Thomsen,Klaus Zenon.FORSIDEFOTO:Stemninger fra sommerlejr 2013.Foto: Inger LadegaardNavngivne indlæg udtrykker ikkenødvendigvis LAP’s holdninger.MEDLEMSBLADET LAP3


GENMÆLE UDENINDHOLDKarin Hansen har skrevet et indlæg omen artikel, jeg havde i sidste nummer afLAP bladet. Men det er jo et genmæleuden indhold. Hun kommenterer sletikke det, jeg har skrevet, hun beskriverdet ikke engang kort, så dem der ikkehar læst bladet kan forholde sig til det.Det meste af pladsen bruger hun på atrose Dalgasskolen, som om jeg skullehave sagt andet. Hun skriver endda, athun må gå i rette med mig angåendeskolen. Det er der ingen grund til. Deter en god skole. Kort fortalt skrev jegom to episoder på skolen, hvor eleverne(de sindslidende) skulle stå oglege gæt og grimasser, samt tage derestøj af udenfor på en fodboldbane,det gjaldt om at lave den længsterække af tøj, samtidig med der blevspillet fodbold på banen ved siden af.Begge episoder var noget som elevernefølte ubehag ved, men de gjordedet alligevel. De turde ikke sige fra.Grunden til, jeg skrev det, var at folktit kritiserer personalet på forskelligeanonyme steder i landet. De tør ikkeomtale dem ved navns nævnelse. Påden baggrund nævnte jeg 3 episoderfra Århus. Den sidste var, at personalethyrede en striptease-danser på Tustedhuseda et stk. personale fyldte år.Hun strippede for ham i arbejdstiden.Det kritisable var, at personalet gikfra brugerne, for at se striptease, ikkesom Karin skriver, at personalet føltesig krænket.På et tidspunkt bliver Karin direktepersonlig, hun mener at vide, hvornårjeg gik på skolen, det er forkert, dethun skriver. Jeg gik på skolen fra 1985til 2010, altså 25 år. Mette startedeførst som leder i 2006. Hvorom altinger, så kan de to episoder ske alle stederi landet, det er ikke noget lederenbestemmer, men personalet. Skolenhar da ikke forandret sig meget, somhun skriver. Det er de samme lærere,hold og elever stort set. Konklusionenmå blive, at Karin tillægger det, jeg harskrevet, noget jeg ikke har skrevet.Nemlig at Dalgasskolen er en dårligskole. Den er god. Jeg nævner blot 2eksempler ud fra en periode på 25 år.Husk tilmed lige grunden til, jeg fortællerdet.Tom Jul Pedersen.MEDLEMSBLADET LAP5


SOMMER ØLEJR MED LAPPÅ HOVBORGLEJRENPÅ LANGELANDNogle betragtninger over mitudbytte af ølejren på Langelandfra den 15. juli til den 19.juli 2013For meget længe siden læste jeg imedlemsbladet om en påtænkt ølejrpå Langeland. “Hovborglejren”, jegsyntes, navnet forekom lidt bekendt.Da jeg ikke er født i går, men faktiskså dagens lys for 57 år siden, måttejeg gå MEGET langt tilbage i tankerne,faktisk helt tilbage til 1969, hvor jegvar 13 år. Da randt det mig i hu, at jegvar med på en ikke særlig vellykketlejr på Langeland, en lejr, som var arrangeretaf en ungdomsgren indenfordet daværende KFUK. Lidt pudsigt, atjeg pludselig skulle mindes om den lejrigen, men jeg valgte at lade det ligge.En uge senere, hvor jeg var ved at ryddeop i min afdøde mors ting, stødtejeg pludselig på et morsomt brev, somjeg egentlig blev lidt forskrækket over,for jeg plejer absolut IKKE at være sånegativ i min formulering. Brevet varafsendt fra: Spejderlejren “Hovborg”,Hov, 5956 Lohals. Brevets ordlyd ersom følger: “Kære alle! Jeg har detikke godt. Her er møgbeskidt. Vi fårikke noget ordentligt at spise, og mankan næsten ikke købe noget her; kunnegerboller, guldbarrer og lakrids.Ikke engang postkort kan man købe,kun frimærker; der er 3 kilometer tilden nærmeste butik. Vi har opgaverklokken 8.45, klokken 14.00 og klokken20.00. Indimellem skal vi hjælpei køkkenet med mere. Døren til densvinesti, hvor vi sover, bliver aldriglåst, så folk kan komme og stjæle nårsom helst. Jeg køber nok først nogettil Bruno, når jeg kommer hjem. P.S.:Kan I kende frimærket? Kærlig hilsenfra Mona-Lisa.”Sådan var ordene, og på de ord handledejeg. Jeg bestemte på stedet, at jegville med på LAP`s ølejr på Langeland,såfremt, der stadigvæk var pladserat få, og det oplyste en venlig sjæl påsekretariatet mig om, at det var derskam! Hurra, jeg skulle på sommerferiepå Langeland! “Hvor man har haftsine nederlag, skal man også have sinesejre”, har et klogt menneske sagt engang,husker ikke hvem. Jeg skulle nutilbage til “Hovborglejren” og se, omtingene ville være anderledes dennegang, og MINDSANDTEN, det var de!Hvad ellers?!Mandag den 15. juli var afrejsedagentil Langeland. Jeg havde bestilt pladsbilleti toget til Odense. Lyset virkedeikke på togvognene, så jeg var i tvivlom, om det nu også var vogn 62, somjeg var kommet ind i. Det var det. Dajeg havde sat mig godt til rette i stillekupeeni toget, lød det pludselig ihøjtaleren: “Velkommen i toget modAalborg”! “Fint”, tænkte jeg, “så tagerjeg det med”, så besøger jeg baremine 2 sønner i Nordjylland i stedetfor at tage på ølejr på Langeland. Intetkunne slå mig ud, og som hyppiggæst i AA regi, fik jeg hurtigt brug forsindsrobønnen, som vi afslutter hvertmøde med, når vi har haft møde i AA.“Gud, giv mig sindsro til at accepterede ting, jeg IKKE kan ændre, mod tilat ændre de ting, jeg kan, og visdomtil at se forskellen”. Da jeg havde accepteretdet, var jeg alligevel ikke påvej til Aalborg, men toget var naturligvispå vej mod Odense, hvad ellers?Der var kaos i togvognen. Toiletternevar ude af drift, folk sad på gulvet ogen ung mand havde taget min plads.Togstewardessen kunne ikke kommeigennem toget på grund af de mangepassagerer, som befandt sig på gulvet,men godt det samme, toiletterne varjo også ude af drift. Heldigvis valgteægteparret på sæderne over for migogså at tage det roligt, måske kendtede også sindsrobønnen?! Da det jo varen stillekupe, som jeg havde bestiltpladsbillet til, måtte der ikke snakkesi toget, med det overholdt vi nuikke helt! Grundet det pudsige i helesituationen, begyndte manden overfor mig at snakke til mig, både verbaltog non-verbalt. Han tilbød mig at tagevare på min bagage, for den plads, somjeg skulle have haft til det, ifølge minpladsbillet, var også blevet nuppet afen anden! Han hev en pose med velsagtens3 kilo engelsk vingummi fremaf gemmerne og delte lystigt ud til denærmestsiddende, endda flere gange.Stemningen blev nu vendt til nogetpositivt på grund af ham. Vi valgteat tage det fra den muntre side ogikke højlydt sidde og beklage os overDSB. Manden på pladsen overfor mighavde en t-shirt på med en reklamepå for 3F! Også der fik jeg brug forsindsrobønnen! Da det jo trods alt varen stillekupe, jeg var havnet i, kunnejeg jo ikke så godt give mig til at snakke“Vejlegården og Amin Skov” med ham.Vi kunne næppe heller være blevetenige, så godt det samme. Ægteparretskulle til København, så vi tog høfligtog sjovt afsked med hinanden, og jegtakkede for selskab og vingummi. Nukunne det kun gå fremad.Det eneste jeg havde glemt at pakkened var brevet fra LAP, så jeg var heltpå “Herrens mark”! Kunne ikke erindre,hvor bussen, som skulle fragte os tilLangeland, havde sin holdeplads, ej6 MEDLEMSBLADET LAP


Ø-LEJR 2014SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU!Næste års Ø-lejr bliver igen afholdt på Langeland – Hovborgfra den 20. juli – 26. juliNærmere information kommer i det nye år.heller, hvad tid, der var afgang og telefonnummeretpå Erik, som jo stodsom arrangør af ølejren. Da jeg havdeventet godt en time blev jeg en smulenervøs. Erik havde endnu ikke vist sig isin karakteristiske orange LAP t-shirt,som han ellers havde lovet. Et par hurtigetelefonopkald til Vejle, og jeg fiknummeret på sekretariatet i Odenseog Eriks telefonnummer. Grundet etuheld med bussen, var LAP folketendnu ikke kørt til Langeland, menhavde jeg ikke fået kontakt med kontoret,som fik quidet Erik over til mig iforhallen, var jeg IKKE kommet medbussen til Langeland. Havde jeg ventetblot 5 minutter mere med at ringeefter hjælp, ville bussen til Langelandvære kørt, og jeg ville ikke have kunnetse anden udvej end at tage togetfra Odense tilbage til Vejle. Godt detsamme, jeg nåede det, som jeg varkommet efter, nemlig en god ferie medLAP folket på Langeland. Men jeg vilgodt nok lige gentage, at jeg var/ertaknemmelig for, at jeg kender sindsrobønnen,og LEVER mit liv efter den!Vel ankommet i bussen kunne feriennu begynde, og vi trillede derudadmed kurs mod Langeland, en rejse påcirka halvanden time. Stemningen ibussen var god. Dorthe lagde ud medet par sjove vitser a la sort humor, såvar stemningen lagt. Bergholdt, voreschauffør, gjorde det godt. Fortalteom, hvad vi så, undervejs, og hvad vikunne forvente os, når vi arriveredetil Langeland.Langt om længe nåede vi “Hovborglejren”,godt sultne, og da vi havde fåettildelt vores værelser, kunne vi endeligfå stillet den værste sult. Jeg var såFoto: Tom Jul PedersenMEDLEMSBLADET LAP7


heldig at få et eneværelse, troedejeg! Mændene skulle have værelsesgangentil højre, blev der sagt, og kvinderneværelsesgangen til venstre. Jegfulgte blot efter et par damesandalerog en nederdel, som skulle vise sig attilhøre Dorthe, som er født som mand,men har valgt at genopstå som kvinde.Derfor troede jeg, at jeg var havnetpå kvindegangen, men det viste sigjo altså, at være på mandsgangen,og mit eneværelse ville jeg jo megetnødigt give fra mig, så jeg blev i herrefløjen.Ved 23 tiden den første aften,manglede Lone pludselig et værelse.Lone flyttede ind til mig, og vi havdedet sjovt sammen i de dage, når vi sås.Det var nu ikke så meget, for Lone varen af dem, som vi absolut ikke kunnehave undværet på lejren. Hele tidenigang i køkkenet og i opvasken. Tak fordet Lone.Erik med flere stod for madlavningenden første aften. Boller i karry efter enhelt ny opskrift, som vist var lidt af enmisforståelse, men så fik vi prøvet detaf. Boller i karry med ferskner i sovsen,det smagte godt, og mætte, det blevvi alle sammen. Sent var det blevet, såvi tog en hurtig beslutning: Pakkespillet,hvortil vi skulle medbringe en lillepakke til en værdi af cirka 20 kroner,udsatte vi til tirsdag aften. Det gjordeikke noget. Meningen var, at vi skullerystes godt sammen ved et pakkespil,men det var vi nu allerede blevet, somjeg fornemmer det. Tror ikke, at nogenhar følt sig udenfor på LAP`s sommerølejrpå Langeland. Vi tog hånd omhinanden og morede os gevaldigt.Intet var planlagt udover en busturom onsdagen, hvis der var stemningfor det, og det var der. Mange tog med,og resten blev tilbage på lejren og fornøjedesig med strandtur og badning idet lidt kolde vand. Mette og Palle varhyppige gæster i vandet, når de ikkelige var på vandreture og ellers gav enhånd med i køkkenet og i opvasken.Tak for jeres indsats.Tirsdag aften fik vi så afviklet bankospillet.Det blev et langt forløb, tror, atvi spillede i næsten 2 og en halv time!Bruno, som vi var så heldige at havemed på lejren, sluttede af som “opråber”,gevinsterne skulle jo deles ud, ogder var mange! Nogle få vandt meget.Måske gælder det gamle mundheldher, at har man held i spil, kan manikke også have held i kærlighed! Jegbemærkede i hvert fald, at Paul intetvandt! Nåh, nu deltog han vist hellerslet ikke i bankospillet, han havde visttravlt med at synge godnatsang: “DenSIGNE’de dag”! Frisk, at sove nede påstranden, Paul, blandt “Jomfru Mariassengehalm”, som du påstod, at blomsternehed, og som du ville have, at viskulle sætte i små vaser rundt omkringpå bordene. Hyggeligt at møde dig,strandløven Paul!Onsdag blev vi så hentet af bussenklokken 10.00. En veloplagt buschaufførkørte os godt og sikkertrundt på Langeland samtidig med, athan fortalte om øen, og nogle af desteder, som vi kørte forbi. Det gamleplejehjem i Lohals, som blev nedlagt ogomdannet til asylcenter, så nu megettilforladelig ud. De gamle skoler påLangeland er blevet lukket og omdannettil sundhedscentre, kun 2 skoler erder tilbage på Langeland, hvoraf denene ligger i Rudkøbing. Vores storesalmedigter N.F.S. Grundtvig, som ialtskrev cirka 1500 til 2000 salmer, harboet på Langeland i en periode, hvorhan underviste 2 børn på “Egeløkke”,et lollandsk gods. Fra bussen så vi dengamle lægebolig i Tranekær, hvor forfatterog digter Frank Jæger boede i enårrække, inden han flyttede tilbage tilSjælland, hvor han døde. I SimmerbølleKirke havde de på et tidspunkt en “nydansker”ansat som kirkegårdsgraver.Han hedder Jesus. Det var altså Jesus,som ringede solen op og ned i Simmerbølle,det morer de sig meget over påLangeland, og pudsigt er det da. Heri Danmark er det jo ikke tilladt at givesit barn navnet “Jesus”. Ved TranekærSlot gjorde vi holdt ved “Medicinhaverne”.Da tiden var knap så vi kun denene medicinhave, en masse planter,som bruges i sundhedsøjemed og i denalternative behandling.I Rudkøbing blev vi sluppet løs et partimer. Kirken var værd at gæste, og tidtil shopping og genbrug blev der også.Vejret artede sig, så et par gode timeri en spændende by fik vi også. Om eftermiddagenbesøgte vi “SkovgaardsGods”. Det var MEGET spændende atse de forskellige udstillinger og museer,ja, man kunne levende sætte sigind i, hvordan det må have været atvære “tyende” på landet i gamle dage.I Hestevognsmuseet var der udstilleten gammel rustvogn fra “GammelKøgegård” ved Køge. Rustvognen varangiveligt blevet brugt ved Grundtvigsbegravelse i 1872.Torsdag var der fødselsdag. Henrikfyldte 51 og dagen før havde Finnfødselsdag, så vi bestemte, at vi skullehave frisk morgenbrød fra bageren iLohals. Der var en kø så lang, heltud på vejen, men det var også noglegevaldigt gode rundstykker, som bagerenhavde bagt, for slet ikke at taleom hans brunsvigere! Om aftenen varder så den årlige “Frikadellefest” i Lohals,hvor blandt andet Henning Stærkoptrådte. En aften, som takket væreBruno, blev til en god aften. Brunokørte i fast rutefart fra “Hovborglejren”til “Frikadellefesten” i Lohals. Taxaernefra Rudkøbing var ikke megetfor at køre helt ud til Lohals, så sejeMartin med nathuen valgte at gå de 4kilometer tilbage til lejren. Torsdag fikvi også besøg af Hanne Wiingaard fralandsledelsen. Hun fortalte om LAP`shistorie, og mange havde spørgsmåltil hende.Jeg synes, at vi havde en meget afslappetferie. Enhver bidrog med dethan/hun kunne bidrage med. Vi komhinanden ved på en god måde, og dervar ingen klikedannelser. Hygge omkringbålet hver aften var der også, ogPreben med flere underholdt på harmonikaenog andre instrumenter. 32mennesker i alderen 24 til 69 år deltogi ølejren på Langeland. Jeg håber, at vikan gentage succesen til næste år. Enstor tak skal der lyde fra mig til dem,som jeg var sammen med på lejren, ogtak til dem, som havde planlagt lejrenog gjort det muligt, at komme på sommerferiei 5 dage til den “formidable”pris af kroner 500. Godt gået LAP!Mange sommerhilsener herfra.Af Mona-Lisa Ejlskov8 MEDLEMSBLADET LAP


GOD TUR TIL FOLKEMØDETPÅ BORNHOLMHer i sommer var den årligt tilbagevendendebegivenhed, Folkemødet påBornholm. Men sådan et møde, somaltså varede over 3 dage, hvad er det?Det foregår i Allinge, som er en lille bypå spidsen af Bornholm. Grunden til,man har valgt en ø, er, at man ligesomer ”spærret inde” på den fede måde.Man kan ikke tage det første tog hjem.(Der er for øvrigt slet ikke tog skinnerpå Bornholm).Der var et hav af foreninger og politiskepartier samt en masse kendisser,alene Danmarks Radio havde sendt120 journalister derover. Formålet er,at magthaverne, menings dannerneskal komme tættere på folket så atsige. Altså folkets møde, hvor man debattererstort og småt, hvor dem, derbestemmer, kan få nye input. Sådan erdet også, men det var det mindste afdet hele. Der var et hav af politikere,alle sammen i godt humør. Det var derflere, der var, både på grund af detgode sommervejr, samt alle de gratisfadøl, man kunne få ved politiskepartier og andre organisationer. Sågargratis mad kunne der fortæres, til detvar køerne dog mega lange.Ellers var hele havnen dækket til medtelte, hvor der var foredrag og debattersamt musik.På billederne kan man se, at brødreneMadsen var i et telt, hvor de skullevære trækplaster for det efter følgende,der omhandlede omtale afen ”fair traid” koncert på øen. Medandre ord: en koncert der skulle skaffepenge til velgørenhed i Afrika. De tobrødre fortalte om, at de havde vundeten million kroner i Hvem vil væremillionær? Dem skulle de give væk. Dehavde givet dem til folk, der sultede iAfrika, men efter-følgende fandt de udaf, det gjorde ondt værre, da bøndernenu ikke gad dyrke deres marker, de fikjo al majsen gratis i en periode.Vores statsminister Helle ThorningSchmidt var der selvfølgelig også.Som man kan se var hun i strålendehumør, det er sjældent, man ser hendeså glad. Det var der god grund til.Hun var blandt venner i socialdemokraternestelt, det var kunbodygarden, der skulede op på hende.Traditionen tro skulle der tages billedermed kendissen bagefter.På den største plads var hoved-talerstolen,hvor det vigtigste foregik.På billedet kan man se en anden, ikkefru men frøken Schmidt, der smykkersig med Johanne Nielsen efterfølgende.Hun ser lidt anstrengt ud pånogle af billederne, grundet hun varblevet hæs af alle de ord. Lidt vandgjorde underværker. Vi bliver i denvenstreorienterede verden, med12MEDLEMSBLADET LAP


Niels Hausgaard, en mand med endejlig underspillet humor. Traditionentro brugte han scenen til at kaste etnegativt skær på regeringen, men dethele var pakket ind i sang og humor,så det gjorde ikke ”ondt”. Det gjordedet heller ikke, da Anne Marie Heglervar hyret, igen som trækplaster forat lokke folk til fattigdoms-teltet. Idet telt satte man spot på, at der erkommet flere fattige i Danmark, vedhjælp af politikere, og meningsdannereblev debatten skabt. Det sjoveste/bedste på hele det såkaldte møde,var Peter Mygind, der fortalte ommobning, et alvorligt emne, men hanformår som ingen anden at pakke detind i humor og glæde. Jeg har optagetdet hele, det vil man ved en senerelejlighed kunne høre på vores hjemmeside,under LAP Radio.Finn fra landsledelsen, Anne Marie ogRune, derudover var Lise også med;hun tog billedet.Vi siger alle tak for de mange godeoplevelser, samt på gensyn til næsteår, hvor Folkemødet også foregår påBornholm.Tom Jul PedersenPå det sidste billede er alle LAP’s udsendtepå Bornholm. Tom, Katrine ogMEDLEMSBLADET LAP13


LISBETH ZORNIG ANDERSENOPFORDRER FOLK TILNOGET, MEN TØR HUN SELV?Lisbeth Zornig Andersen er meget ivælten for tiden. Hun er kendt for atvære en mønsterbryder, altså kommefra en familie med vold, druk og seksuelleovergreb. På trods af den meget hårdebarndom, har hun taget en uddannelsefra universitet, har gode jobs, både somforedragsholder samt i radio 24/7. Hun ermeget brugt i medierne, da hun både erveltalende, har et sympatisk ydre, samtselvfølgelig fordi hun er et eksemplariskeksempel på en mønsterbryder. I foredragenekommer hun ind på sin kaotiskebarndom, med andre ord: spænding ogdramatik samt noget, der relaterer sig tilunder bæltestedet.I et tv-interview opfordrede hun folk tilat melde naboer samt andre, hvis manhavde mistanke om, at der blev begåetseksuelle overgreb mod de små børn.Journalisten spurgte da, hvad nu hvis detviser sig, at anklagerne/formodningerneer forkerte?Til det svarede hun: ”Jamen så er det dabare herligt.”Men det er det netop ikke kun. Det er daogså forfærdeligt, at blive anklaget forseksuelle overgreb på sine egne børn!Selv om det viser sig at være forkert.Den anklagede person vil være stemplet,selv om han er frifundet. Måskeendda få tæsk, grundet anklagen…Tør man for øvrigt anklage sin nabo, sinbror, sin arbejdskollega eller sin chef forovenstående kriminelle handling? deter jo kun en formodning man har, altsåmåske skyldig...Har hun selv det mod, der skal til? Deter jo nemt at sige, at det skal manbare gøre...Jeg tvivler, og her er beviset. Hunmedvirkede i et tv-program, hvor hele”set-uppet” gik ud på, at hun skullebesøge sin stedfar, som altså havdeforgrebet sig på dem, da de var små.For rullende tv-kamera skulle hun konfrontereden nu gamle mand med detpresserende spørgsmål, hvorfor hangjorde det i sin tid?Vi så de kørte hen til hans hus, hun komind, de talte sammen, det hele blevoptaget, ikke med hemmeligt kamera;det var tydeligt for ham, der skulle laveset tv-program ud af det besøg. Det afgørendevar, at hun IKKE spurgte hamom det gode, men også svære spørgsmål.Efterfølgende svarede hun selvpå, hvorfor hun ikke gjorde det, med denbegrundelse, at han var stærk (mentalt),han havde meget overskud. Med andreord, hun havde ikke lyst, hun turde ikke,da det kom til stykket. Hun manglerellers ikke mental ”power”. Nu havde hunendelig muligheden for at konfrontereham med det gode spørgsmål, endda foråbent kamera!!!På den baggrund kan det godt virke”hult” at hun opfordrer hele nationen tilnoget, men når hun selv skal gøre noget,der minder om det, noget der krævermod i langt mindre målestok, så gør hundet ikke en gang selv!!!Men hun er netop en klog dame, der opfordrertil det, der er opportunt, og sommedierne vil have. Så ingen tvivl om, athende vil vi se mere til fremover.Tom Jul PedersenKAN ARBEJHVEM DER MMange vil mene et klart nej, det erprivatlivets fred, som ens arbejdsgiverikke skal blande sig i. Mensvaret er faktisk et klart ja. Herkommer eksempler samt begrundelsen.I LAP’s livsglædegruppe var vi fornylig på besøg ovre i København,nærmere bestemt på Amager.Der er der et værested for sindslidende,der har forkortelsenN.A.B.O. Vi så stedet samt havdeet godt møde med nogle fra personalegruppen,der fortalte omstedet. På et tidspunkt kom detkontroversielle, men også godespørgsmål: ”Må Personalet se brugerneprivat? Må de tale sammen itelefon privat?” Det korte svar varnej. Det har ledelsen (arbejdsgiveren)bestemt. Hvis de gør det, erdet fyringsgrund, og det ved personaletgodt. Begrundelsen er, athvis det kommer frem, at X brugerses med Y personale privat, samtat de sågar taler i telefon sammen,så vil de andre brugere på stedethele tiden tillægge en viden i det,der foregår på stedet mellem deto. Såsom: ”se nu holder hun igendøren for ham” eller ”se nu smilerhun igen til ham, samt taler til hampå en venlig og sympatisk måde.”- ”Han får mere opmærksomhed,end vi gør.” Det vil man tillæggederes samvær, selv om det IKKE errigtigt. Hun holder døren lige så titfor andre, taler endda mere medandre… o.s.v.Til det konkluderede et medlem afLivsglædegruppen: ”Det er misundelse”.Det er sagt skarpt, men ja,det er den korte begrundelse. Jegsynes, det er en god begrundelse,da den er rigtig. Det vil netop giveen ”dårlig” stemning. Læs misundelsefra en del af brugerne. Deter ikke kun på Djævleøen, at nogle14MEDLEMSBLADET LAP


DSGIVERE BESTEMME,Å BESØGE ÉN PRIVAT?steder har den politik, også på nogleværesteder i Århus ved personaletog brugerne det. Et andet sted, vihar besøgt i København med LAP ogføromtalte gruppe, der bliver bådepersonalet og brugerne bortvist, hvisde besøger hinanden privat. ”Hvis brugernevil være venner med personalet,er der mange andre steder, hvor de kandet” (altså underforstået at de ikke erbrugere på det sted, eller ledelsen ikkehar indført den regel). Det var personaletsløsning på det problem, da etLAP medlem ytrede utilfredshed medden regel.Her til sidst skal jeg nævne, at det ernoget, hvert sted selv bestemmer;nogle steder henstiller chefen, at deto grupper ikke ses privat. Men de mågodt. Det får ingen konsekvenser fordem, hvis de alligevel gør det. Hvis jegvar chef, ville jeg indføre den regel.Men hvad med vores egen gode foreningLAP? Der er brugere og personalelige (hvad de ikke er på føromtaltesteder), ergo er der ingen regler omdet i LAP.Tom Jul PedersenMEDLEMSBLADET LAP 15


LÆSERBREV OMBISIDDERHJÆLPJeg læste i LAP’s Medlemsblad, at en afLAP’s bisiddere havde hjulpet et medlemi en boligsag. Jeg fraflyttede minlejebolig, der havde et krav på hen ved36.000 kr.Jeg rettede henvendelse til en af LAP’sbisiddere, Erik Thomsen, der umiddelbartgerne ville hjælpe, men lagde vægt på, atjeg selv skulle gøre det meste arbejde.Boligforeningen havde et ufravigeligtkrav og påtrængte mig med advokaterfra Rådhuspladsen i København. hr.Thomsen syntes ikke det var noget atvære bange for, og han mødte en repræsentantfor advokaterne på Rådhuspladseni retten på Frederiksberg. Efter atjeg havde indbetalt kr. 500,- for at føreet civilt søgsmål - en såkaldt småsag, dasøgsmålet er under 50.000 kr. - kørtesagen.Jeg var desværre ikke selv tilstede pågrund af sygdom. (Der blev opkrævet enlægeattest á kr. 350,- som jeg selv skullebetale). Trods mit fravær fortsatte minbisidder hovedforhandlingerne i retten.Omkring tre uger senere havde advokaten,der repræsenterede mit boligselskab,udfærdiget et forlig som lød på, athvis jeg betalte kr. 15.000,- kunne sagenafsluttes fuldt og endeligt. Jeg havdepludselig sparet godt 20.000 kr.Set fra et helikopterperspektiv har jeghaft en del printerarbejde, arkivsøgningog en smule telefoni, der sammenlagtanslås til ti timer. I den proces og forbindelseer jeg aldrig blevet afvist af hr.Thomsen.Jeg kan ikke love, at hvis andre kommeri en lignende situation i en lejeboligsag,hvor man synes, det er et urimeligt kravboligselskabet stiller, at du vinder medhr. Thomsen som bisidder. Men jeg skallove for, at han er godt inde i sagerne ogmægtig god til at forhandle med - detman kalder - samfundets spidser.Anonym(navn kendt af redaktionen)SINDETS DAGTORSDAG DEN 10. OKTOBER 2013Om at vælge livet og finde håbet igenVed afholdelse af SINDETS DAG, den 10. oktober 2013, slår OCD-foreningen,Landsforeningen Autisme, Depressionsforeningen, LAP, Sind, Bedre Psykiatrii Vejle Kommune, Idræt i dagtimerne Vejle Kommune, Socialpsykiatrien VejleKommune og PsykInfo Region Syddanmark, sig atter sammen om et fællesarrangement for fjerde år i træk.Program:Kl. 17.30 - 18.30:Kom og besøg de forskellige boder ved OCD-foreningen, LandsforeningenAutisme, Depressionsforeningen, LAP, Sind, Bedre Psykiatri i Vejle Kommune,Idræt i dagtimerne Vejle Kommune, Socialpsykiatrien Vejle Kommune ogPsykInfo Region Syddanmark.Kl. 18.30 - 21.00:Velkomst med kort information om Landskampagnen EN AF OSIntroduktion til filmen ved Lotte Andersen, skuespiller og instruktørFremvisning af filmen ” Den sidste udvej – beretninger om overlevelser”Personlig beretning ved Eva Agerskov, medvirkende i filmen”Selvmordsforebyggelse i Region Syddanmark” ved Bertel Dam Lind, Centerfor Selvmordsforebyggelse, Region Syddanmark”Fordomme og fakta om selvmord og selvmordsforebyggelse” ved frivilligrådgiver Simon Witting fra LivslinjenPaneldebat med oplægsholdereSted: Bygningen, Store sal, Ved Anlæget 14B, VejleTid: 17.30 - 21.00Alle er velkomne, arrangementet er gratis.Tilmelding: PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46Der vil undervejs være en pause, hvor der vilvære mulighed for at købe kaffe og kage.16 MEDLEMSBLADET LAP


INVITATION TILMEDLEMMERNE!Vi, der sidder i det organisationsudvalg, som blev nedsat på foråretsLAP-landsmøde, inviterer hermed LAP’s medlemmer til at fortælle, hvordande hver især ønsker LAP forbedret.VI FORESLÅR, AT I SVARER PÅ DISSE 4 SPØRGSMÅL:Hvad ønsker I, at LAP beholder som det er – og måske endda udvider?Hvad ønsker I, at LAP beholder - men i en ændret form?Hvad ønsker I, at LAP indfører som noget helt nyt?Hvad ønsker I, at LAP holder helt op med?Vi er også ivrige efter at høre jeres begrundelser for det.Vi vil samle medlemsønskerne på alle de måder, vi kan.Organisationsudvalget vil sammen med nogle lokal- og regionsforeningerholde møder rundt om i landet, hvor I kan komme med jeres ønsker og ideer.Mødetid og -sted vil du få nærmere besked om, når vi kender tid og sted.I det nye år, når vi har lavet et samlet forslag, vil vi drøfte det med medlemmernepå 2 informationsmøder og derefter vil vi gøre det færdigt tillandsmødet, som falder sidst i marts 2014.Kan I ikke komme til nogen af disse møder, beder vi jer skrive til os på emailadressenorg@lap.dk eller i et brev til landskontoret: Organisationsgruppen,LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C.De venligste hilsner fra Organisationsudvalget.(Organisationsudvalget består af: Lars Kristensen, Jan Stig Andersen, HerlufDalhof, Frands Frydendal, Erik Olsen, Camilla Madsen og Thoridt Allermand).LANDSKAMPAGNE-GRUPPEN MOD TVANG2014SØGER medlemmer der har lyst og tid til at deltage i planlægningen og afviklingenaf LAP’s Landskampagne mod TVANG, som det blev besluttet, atvi skal afvikle.Har dette din interesse: Henvend dig til: TOVHOLDER Paul Bjergager Nielsenmob.: 2365 4403; mail:paul@lap.dkMed venlig hilsenPAUL BJERGAGER NIELSENMEDLEMSBLADET LAP17


BoganmeldelseMANI OG DEPRESSIONAf Kim EngelbrechtsenDenne bog er længe ventet – for aldrig tidligere er der udgivet et værk - omog med - 15 menneskers liv som har sygdommen bipolar lidelse inde på livet.Der er allerede af to anerkendte læger givet stor ros til bogen, bl.a. professorMerete Nordentoft, Bispebjerg Hospital, som netop slår på, at det erunikt at få historien fra hestens egen mund. Dog er der søgt ekspertvidenhos en overlæge Mai Vinberg, Psykiatrisk Center København, som bl.a.skriver om sygdommen i et 12 punkts program. Kim Engelbrechtsen harselv den bipolare diagnose og starter bogen med at skrive lidt om det. Deøvrige medvirkende 15 personer er fundet inden for psykiatriens frivilligeforeningsliv - jeg selv er kommet med på et afbud.Der skrives, udover mange af de gode indlæg, også en del om afdøde kendtepersonligheder med lidelsen som udøvede stort kunstnerisk virke. Det eren kendt faktor, at bipolare affektive mennesker har særlige kunstneriskeevner. Og end del af indlæggene viser derfor også personer som maler ellerskriver. Johs. Møllehave taler også meget på det kunstneriske plan; hanshistorie kan også læses i bogen.Hvorfor er jeg begejstret for denne bog? Det er jeg, fordi den illustrerer,at psykisk syge har rigtigt mange ressourcer på trods af en meget alvorligsindslidelse, som varer livet ud. At ideen til dette koncept først kommer nu,ligger måske i at der i de seneste år har været rigtigt mange kendte personer(som eks. Diana Benneweis, skuespiller Henning Jensen), som åbent harfortalt om deres sygdom. Der er dog skrevet mange bøger om psykisk sygemed egne historier, men dette har ofte været gjort med den lægelige pen.Senest bogen ”Dømt på forhånd” om stigmatisering af mennesker medpsykisk sygdom, udgivet på PsykiatriFondens forlag. Jeg medvirker ogsåi denne bog med noget af min historie, men paradokset var, mener jeg,at personerne blev anonymiseret. Hvem er det så lige der stigmatiserer?Her i Kims bog træder vi alle frem med navns nævnelse og Johs. Møllehavestarter flot op med at fortælle om sine depressioner. LAP har været indeover for at støtte udgivelsen af bogen og enkelte andre har også givetbidrag. I parentes bemærkes det, at der er søgt rigtigt mange steder eftermidler med mange afslag i kølvandet.Bogen er på 117 sider og koster 199,- kr.Forlag: Siesta, www.siesta-forlaget.dkBogen kan købes via denne hjemmeside.ISBN 978-87-92893-54-3Jeg kan på det varmeste anbefale alle, der har berøring med sygdommenmaniodepressiv psykose (bipolar affektiv lidelse), patienter, pårørende ogfagfolk inden for psykiatrien, at læse denne interessante og spændendebog, som er blevet til på en enkelt mands initiativ, Kim Engelbrechtsen – (jegville da selv gerne have skrevet den).Støtte til bogen: Jascha Fonden, Foreningen for Uddannelse og Forskning iselvmordsforebyggelse (FUFS) samt LAP, Landsforeningen Af nuværendeog tidligere Psykiatribrugere.Anmeldt afInger-Liss Christoffersen18 MEDLEMSBLADET LAP


BoganmeldelseFÅ LIVET TILBAGEEn bog om for lavt stofskifte, skrevet af Helle SydendalDenne bog fortæller om en meget overset sygdom, nemlig lavt stofskifte,som lægerne hidtil kun har ment skulle behandles med Eltroxineller Euthyrox, begge syntetisk T4 hormon. Da rigtigt mange patienterikke har gavn af disse produkter (inklusive mig selv) har forfatteren,som selv har været syg, lavet dybdegående undersøgelser og skrevetdenne bog. Dette er resulteret i, at endokrinologer i Danmark nu må sei øjnene, at der skal mere end T4 til for at få et godt liv med sygdommen,som desværre er kronisk. De færreste er ikke klar over, at hvisstofskiftet (skjoldbruskkirtlen) ikke virker korrekt, er der ingen celler ikroppen, der fungerer, som de skal. Tankevækkende!De sidste tre måneder har medierne skrevet og vist en del i TV om dettestore problem, som Helle Sydendal har bragt på bane. Grunden til, at jeganmelder denne bog her i LAP-bladet, er, at mange psykiatribrugere derhar modtaget behandling med Litium igennem en årrække, har fået lavtstofskifte som en ubehagelig og livstruende bivirkning i behandlingenaf den bipolare affektive lidelse. Selv fik jeg efter 16 år på Litium lavtstofskifte i 1998, men jeg ved sygdommen var begyndt en del år, førden blev så alvorlig, at jeg søgte læge – da kunne jeg dårligt slæbe migaf sted på grund af væskeophobning, depression og træthed.Behandling med naturligt skjoldbruskhormon tillades sjældent her iDanmark. Det naturlige hormon produceres endda i Danmark og eksportereseksempelvis til Sverige og Tyskland. Altså - i Danmark produceresdet fra svin via dyrets skjoldbruskkirtel til fremstilling af en pille.Det groteske er, at det er utroligt svært at få læger/endokrinologer til atudskrive dette naturlige hormon til danskerne. Så i årevis har det væretsyntetisk standardmedicin som Eltroxin og Euthyrox, som skrives ud.Få livet tilbage – en bog om lavt stofskifteForfatter: Helle SydendalISBN 978-87-994835-2-5www.lavtstofskifte.infoUdgivet af PH Medier177 sider, pris: I div. boghandler ca. 180,00 kr.Efter bogen er udkommet, og der har været en del mediedækning, skerder pludselig en masse gode tiltag. Facebook har 4-5 sider vedr. stofskifte,hvor folk deler viden og oplevelser om sygdom og behandling.Det var her, jeg startede min vandring for 4 måneder siden i kampenfor også at få et bedre liv; for jeg er blevet meget dårligere de sidstepar år trods medicin; nu ved jeg hvorfor, efter at have læst Helle Sydendalsbog. Jeg skal snart i behandling på Herlev Endokrinologisk Afd.Jeg kommer med Helle Sydendals bog i hånden, og jeg går ikke derfrauden recept på kombinationsbehandling T3 og T4.Denne bog bør læses af alle med lavt stofskifte samt professionelle– den giver mig håb om, at lægerne og Sundhedsstyrelsen vil kommevidere i deres konservative tilgang til behandling af sygdommen.Anmeldt afInger-Liss ChristoffersenMEDLEMSBLADET LAP19


SOMMERLEJR 2013Dette års LAP sommerlejr fandt stedpå Brenderup Højskole ved Middelfart.En forhenværende Gæstgivergård,som i 1986 blev til Højskole. Jeg tror,at de fleste af os, som ikke tidligerehavde været der, straks blev betagneaf stedet. Hovedbygningen er af ældredato med masser af atmosfære,hyggelige stuer, en skolestue samten spisesal med blotlagte stolper ogbjælker.Uden for er det ikke mindre spændende.Man ser tydelige spor af kreativeunge mennesker fra hele verden, ligefra den enorme tyrkiske hængehassel,og en kæmpe hængebirk medpilefletgynger til hængekøjerne, somer monteret på noget som minder omtotempæle.Søndag den 04/08-2013 ankom 61forventningsfulde og glade deltagerei løbet af eftermiddagen. Nogle kørteselv, andre blev samlet op i Middelfartog kørt til skolen af Villemoes Busser.Med lidt om og men blev alle indlogeretog mødte op på gårdpladsen til deførste informationer fra lejrgruppen idet mest pragtfulde vejr. Herefter indtogvi det første måltid på BrenderupHøjskole, hvilket for en del af os blotøgede forventningerne til den kommendeuge.Efter middagen lagde vi ud med nogleomgange bankospil, hvor vi spilledeom alle de medbragte pakker. Sjovtog hyggeligt var det med Jack somopråber og René som kontrollant ogBirgitte som gaveuddeler.Mandag morgen tog vi så for alvor fatpå ugens lidt tætte program.Om formiddagene var der foredragmed Skolens Forstander Ole, Steensindslag om resonans, Kirsten Kallesøemed ”Håb for fremtiden”, Else Lundbymed Mindfullness og sidst men ikkemindst debat med PsykiatriordførerLiselott Blixt.Mandag over middag holdt bussenuden for Brenderup Højskole for atkøre de deltagere som ville med tilZoo eller en tur på power shopping iOdense.Inde i Odense Zoo så vi mange spændendedyr, og der var en masse dyrebørn,som vidnede om at dyrene havdedet godt. Den største oplevelse vardet kæmpemæssige Antarktis, dehavde fået til kejser pingvinerne ogdet store akvarium, hvor fiskene havdede bedste betingelser.Nogle andre var taget til Odensemidtby for at shoppe og at dømmeefter poserne der kom med op i bussenpå tilbagevejen, var det lykkedesganske godt.Om tirsdagen var der mulighed for atkomme ned og se den SelvforsynendeLandsby, som Lars fra LAP har væretmed til at få op at stå. Det var et megetspændende projekt og deltagerne varmeget imponerede over den måde, dethele fungerede på. Der var masser afplads og børnene i landsbyen havde demeste fantastiske omgivelser at vokseop under.På turen til Egeskov underholdt HanneWiingaard med små historier fra sine åri LAP. Bussen var fyldt til bristepunktetog madpakker og kaffe lå i bagagerummet.Slottet var lille omgivet af en storpark. Og vi spredtes for alle vinde.Nogle gik i flok og kiggede, andre gik påegen hånd, og alle mødtes med jævnemellemrum og kunne dele udstillingenaf veteranbiler, motorcykler, kæmpedukkehuset,en park med mange slagsblomster og urte samlinger. Kl. 20 stilledevi os forventningsfulde op foranscenen. Søs Fenger var annonceret tilat spille – men en eller anden havdeglemt at fortælle Søs tidspunktet. Kl.20.45 trissede orkesteret ind på scenenog spillede videre, da vi gik modbussen med afgang kl. 22.Og når så alle de, som ville på tur, vartaget af sted, så var der dømt ro ogfred og masser af hygge hjemme påhøjskolen. Lidt mærkeligt var det;specielt da der var 56, som tog afsted til Egeskov Slot - der var lidt tomt,men der blev snakket, strikket, læstog alle gjorde præcis det, de havdeallermest lyst til. Om det var at tageen god lur i en hængekøje, eller bareat sidde og gøre absolut ingenting, såvar det afslapning på højt plan.Hele ugen var vi velsignet med detmest pragtfulde vejr; masser af sol defleste dage, hvilket også gav anledningtil nogle ture til stranden. Og ovenikøbet var vi nogle, som fandt storfornøjelse i at tage ned at bade førmorgenmaden - simpelthen skønt .....Annemarie Østergaard,Birgitte Kongsfort &Steen MoestrupMed støtte fra :20 MEDLEMSBLADET LAP


&A.P. Møll er ogHustru Chastine Mc-Kinney Møll ersFond til almene Formål.MEDLEMSBLADET LAP21


”MENNESKET I BALANCE”LAP, Landsforeningen af Psykiatribrugere,havde sat alternativ behandlingog psykiske lidelser på dagsordenenen dag i februar 2013.Spændende dag, hvor vi blev præsenteretfor en del forskellige Alternativebehandlinger, lige fra NADA (øreakupunktur)over yoga, mindfulnes, homøopati(naturmedicin), seksualterapiog meget andet. Seksualitet, er et afde basale behov, som Maslow nævner isin behovspyramide, i lighed med søvnog mad.På hjælpemiddelcentralen, der hørteunder Københavns Amt, var der forskelligehjælpemidler, som kunne væreinteressante, hvis seksualiteten skullehjælpes lidt på vej. Seksualterapeutog orgasmecoach Pia Struck, viste sitindlæg på en meget fin måde.En af mine udtalelser på konferencen,da jeg sad i panel: ”Hvis patienterne/borgerne har det godt med det alternative,og det ikke kommer i karambolagemed den ordinerede medicin, såbrug det dog!”Hvad mener jeg så med det?Når jeg skal til forskellige undersøgelser,akut indlæggelse for forskelligesymptomer, deltage i et forskningsprojektbliver jeg spurgt: hvad får duaf medicin, hvad tager du fx af kosttilskud,og hvad der ellers er relevant.Det er vigtigt for mig, at jeg trygt kanoplyse disse behandlere/læger omde kosttilskud, jeg tager. Eller at jegbruger afslapningsdelen af yoga, oghvad jeg ellers gør, fordi jeg mener, deter godt for mig.Det er vigtigt at også menneskermed psykiske lidelser, der mener, atde har det godt med de eventuellealternative ting, de bruger, trygt kansige det til psykiateren/behandlerenog fortsætte med dette.Hellere åbenhed og accept omkringdet at bruge alternative metoder ogbehandling, i stedet for at det bruges idet skjulte. Mennesker har brug for, atde selv kan gøre en indsats for at føle,at de tager vare på eget liv.Dermed være ikke sagt, at alternativbehandling skal bruges i stedet forden etablerede behandling (medicinog metoder, der har været forsket i,som virker), men gerne som supplementog gerne når det alternative erkompatibelt/komplementært medden etablerede behandling.Vi har i dag en god psykiatri. En psykiatrii rivende udvikling, hvor alle medarbejderegør deres bedste for at sikremennesker med psykiske sygdommeden bedste behandling.Men psykiatrien kan og skalblive endnu bedreHer kommer de af Regionsrådet vedtagnevisioner ind i billedet. Lad mignævne nogle af emnerne, der arbejdesmed, for at sikre patienterne den bedsteindsats:- Recovery, som netop handler omhåbet om at komme sig. Medarbejderevidereuddannes omkringdette.- Ny kommunikationsstrategi, hvordet (af mig) oplevede rockwool-lagop og ned i hele organisationenkommer væk. Medarbejderne skalkunne se, hvad jeg som politikermener, når jeg er med til at besluttedette eller hint. Jeg skal ogsåkunne se, hvilke konsekvenser, detfår for patienter og eller medarbejdere,når jeg er med til at besluttedette eller hint. Jeg skal som politikerogså lytte til og forstå det, derkommer fra medarbejdere i alle led.- Inddragelse af patienter ogpårørende i de beslutninger, dervedrører patienten/borgeren.- Dialog mellem behandler ogpatienten, hvor netop patientenseventuelle brug af alternativemetoder, kosttilskud og mangeandre ting kan komme frem.- Feedback møder, hvor alle interessenteromkring patienten/borgeren deltager i evalueringenaf indsatsen.- Medarbejdere med brugerbaggrund,der kan øse af dereserfaringer både over for patienter/borgere/pårørende og kolleger. Enmedarbejder der har prøvet dengivne indsats på egen krop.- Forskning, så vi kan få ny videnom, hvad der er godt og også for at”sortere” det fra, der ikke er godt.Tak for at jeg på denne måde har fåetmulighed for at uddybe min udtalelsepå LAP’s konference Mennesket i balance:Hvis patienterne/borgerne hardet godt med det alternative, og detikke kommer i karambolage med denordinerede medicin, så brug det dog!Hanne AndersenRegionsrådet,Region Hovedstaden22 MEDLEMSBLADET LAP


KROGS KROGDer er uro i Kairo!Kan vi ikke få madro?Udsagnet er ikke mit, men fra en gammel revy - og der erigen uro i Kairo. Osvald Helmuth er også i denne monologden lille dansker – som filosoferede over tilværelsen.En andenverdensborger spørger i Storm P´s: ”Hvad mener du omverdenssituationen? – Ingenting, jeg har fået noget i øjet…”Det kan altså være, at denne mand - efter at han har fåetfjernet fremmedlegemet i øjet - får overskud og kræfter til atmene noget om verdenssituationen. Måske også at ville gørenoget ved den. Alt er relativt, kan man endnu engang filosofiskkonkludere. - Har man ondt i fødderne kan det overskygge alleandre problemer – i al fald for en stund…. Det er nok meget lidtsandsynligt at Osvald Helmuths lille mand indenfor kortere tidvil engagere sig i verdens problemer og melde sig ind i FolkekirkensNødhjælp, Ibis eller Mellemfolkeligt Samvirke. Han harsikkert heller ikke lyst til at vide eller læse mere om sagerne.Tværtimod går han videre i sin tankerække og meddeler, athan ’gider ikke høre om folk der sulter’. Så vil han langt hellerehave et godt belagt stykke smørrebrød. Jeg har det selv nogetanderledes – og det er bestemt ikke for at gøre mig selv helligereeller bedre. Jeg har et behov for at vide så meget sommuligt - og dernæst gøre noget… Noget selvransagende er detmåske, fordi jeg føler det lettere at ændre verden end mig selv.Jeg synes i al fald, at der er større perspektiv i det. Jeg har detikke helt, som der stod som hovedsætning over det for længstafdøde litteraturtidsskrift Standard: ’Jeg bryder mig ikke særligmeget om livet, men jeg kan godt lide at læse om det.’Det vigtigste, efter min mening, er at gøre noget - at få sinetanker ned på papir eller pc. At komme af med tanker og følelser,som kan være svære at få hold på - eller måske blot slippedem løs. Heldigvis er der efterhånden en hel del fora - også pånettet, som samler og giver plads til udfoldelser fra personligtil kunstnerisk værdi. De kan Googles… Man kan også væreaktiv på mange andre måder end at nedfælde sine tanker.Man kan være aktiv i LAP eller andre af landets mange foreninger.Ligesom Finland gennem mange år har heddet detusind søers land, er Danmark mindst de tusinde foreningersland. Som bekendt er der ofte en forskel på, hvad vi siger,vi gør, og hvad vi i virkeligheden gør. Et eksempel er at vi i etsupermarked vælger kvalitet frem for pris. Det siger vi i al fald.Salgstallene siger noget helt andet. Her vælger vi det billigste– og klager derefter over kvaliteten!Forsøg i et supermarkedviste at en række personer havde ændrede forbrugsvaner,når de kom tidligt i forretningen, end når de kom senere. Nårman frisk og udhvilet, køber man langt mere sundt, end nårman kommer træt efter en lang dag. Man har overskud til atvære god og den, man måske helst vil være. Nu drager jeget måske forhastet tankespring, men om ikke andet kan jegkrampagtigt holde mig til frasen om at overdrivelse fremmerforståelsen. Den vestlige verden – og store dele af resten,har siden 2008 været i en økonomisk krise. Om den skyldesboliglån i USA, grådige banker eller dårlige regeringer, er derdelte meninger om. Resultatet på bundlinjen er i mere endén forstand arbejdsløshed, nedskæringer og større ulighed. Ivores hjemlige del af verden er efterhånden alle – eller i al faldlangt de fleste – beslutningstagende danske politikere kommetfrem til, at psykiatrien har for dårlige vilkår og halter langtefter den somatiske og fysiske sundhedsverden. Den fysiskebehandling har i ’de gode år’ fået tilført millioner-milliarder,mens psykiatrien på mere end én måde har været Sorteper.Det mener oppositionen, som var i regering, og det menteFortsætter DKOLLEKTIVE MEDLEMMERAktivhuset Freya2670 GreveAktivitetshuset5000 Odense CAktivitetshuset Sidelinien2200 København NBanehuset4450 JyderupBirkevangen6740 BrammingBlåkærgård8800 ViborgBo og Netværk Næstved4700 NæstvedBotilbudet Skovsbovej5700 SvendborgBrugerrådet f/Social Psyk. Jammerbugt Kommune 9440 ÅbybroBUPS – Brugerudviklingspro jekt forPsykisk syge & Sårbare2820 GentofteCafé Aroma5700 SvendborgCafé Utopia7500 HolstebroCenter Amager2300 København SCenter Nørrebro2200 København NDag- og Botilbudene i Hinge8620 KjellerupDen Blå Café7430 IkastDen Grønne Gren8900 Randers CDen Gule Dør4600 KøgeDet Gule Hus / Askovgaarden2200 København NDet Hvide Hus2820 GentofteFlydedokken7000 FredericiaForvandlingsværkstedet2650 HvidovreFountain House, København2100 København ØGallohuset8000 Århus CHaslekollegiet8210 Århus VHuset i Overgade9800 Hjørring”IFK 98” – Kæmperne2200 København NKatrinebjergcentret 8200 Århus N.Lyspunktet4500 Nykøbing SjMamma Mia2400 København NVMandagsklubben i Vejlby Vest8240 RisskovMuhabet1800 FrederiksbergMultihuset Isefjord4300 HolbækNetværkscaféen7700 ThistedNetværkstedet1871 Frederiksberg CNordfyns Psykiatricenter5471 SøndersøNørremarken8800 ViborgOutsideren2200 København NPH - Aktiv8600 SilkeborgRegnbuehuset2630 TaastrupSind klubben i Hillerød3400 HillerødSkejbyhave8200 Århus NSkiftesporet7400 HerningSocial psyk. værested/ aktivitetshus6270 TønderSocialpsykiatrien i Ballerup2740 SkovlundeSocialpsykiatrien, Botilbud4640 FakseSocialpsykiatrisk Center4330 HvalsøSocialpsykiatrisk Center Rosengaarden6900 SkjernSindslidendes Vilkår8220 BrabrandStoppestedet5000 Odense CStøttecentret6960 Hvide SandeStøttecentret6950 RingkøbingStøttecentret6900 SkjernStøttecentret6920 VidebækSølvagergård4293 DianalundVærestedet Perronen4800 Nykøbing FVærestedet Promenadehuset8700 Horsens26 MEDLEMSBLADET LAP


KOMMUNALE GRUNDFORENINGERFAP Midtvest:v/Else Holm, Svaneparken 176, 7430 IkastTelefon: 9715 1654, holmelse@hotmail.comLAP Århus:Skovagervej 2, 8240 Risskov, jp@antv.dk,www.psykiatribruger.dkLise Jul Telefon: 2014 2422Tom Jul Pedersen Telefon: 2988 4532Bjarne Thykjær Poulsen Telefon: 2578 6598LAP Silkeborg Kommune:v/Ditte Rymer JensenTelefon: 2040 7608, ditte_rymer@hotmail.comFAP Viborg Amt:v/Jan Stig AndersenTelefon: 4053 9647, jan.stig.andersen@lap.dkwww.lap.dk/fapviborgLAP Randers:v/Henrik PedersenTelefon: 3135 3507, henrikpedersen24@yahoo.dkLAP Horsens Kommune:v/Jørgen Gade, Lichtensbergsgade 4, 4., 8700 HorsensTelefon: 5052 4553LAP Nordsjælland:v/Steen Moestrup, Langbjerg Park 57, 3400 HillerødTelefon: 2822 2765, steen@lap.dkLAP Roskilde og omegn:v/Niels Laursen, Grønnegården 572 B, 2670 GreveTelefon: 4390 5268, nielsoglaursen@youmail.dkLAP Roskilde har træffetid første torsdag, hver månedkl.14 -16 hos PsykInfo, Kornerups Vænge 9, st. tv.,4000 RoskildeKig ind, vi byder på gratis kaffe/te/kakao og frugt eller etstykke kage. Du er altid velkommen!LAP Vestsjælland:v/Valentina Trantel Djurhuus-AndersenSøndermarksvej 20, st.th., 4293 DianalundTelefon: 2255 1046, v.djurhuus@gmail.comLAP Holbæk:v/Bruno MadsenTelefon: 4053 6067, bruno-madsen@hotmail.dkFAP Køge og omegn:v/Birgitte KongsfortTelefon: 2163 4953, kongsfort@mail.dkwww.fapkoege.dkLAP Næstved og omegn:v/Hanne Wiingaard, Suså Landevej 37, 4160 HerlufmagleTelefon: 2163 7314, wiingaard@pc.dkLAP København Frederiksberg:Vesterbrogade 103, 1., 1620 København V.v/ formand Danny ChristiansenTelefon: 6143 6321, lap@lap-kbh.dktræffes onsdage mellem kl. 12-14Signe BischoffTelefon: 2628 1450, signebischoff@live.dkLAP Hovedstaden Nord-Vest:v/Rigmor Sofia Sommer, Marklodden 37, 2760 MåløvTelefon: 44 66 20 28, ridde@webspeed.dkLAP Københavns Omegn:v/Lars Arredondo, Dalstrøget 104, st., 2870 DyssegårdTelefon: 3956 4802, larsa@tdcadsl.dkLAP Guldborgsund og Lolland:v/Mette Bramsdal,Telefon: 4246 7078, met-brams@live.dkwww.123hjemmeside.dk\LAPguldborgsundKontaktperson i Svendborg Kommune:Ulla Pedersen, Støberbakken 8, 1.tv., 5700 SvendborgTelefon: 6220 1509REGIONALE GRUNDFORENINGERLAP Nordjylland:v/ Henriette SteffensenCarl Rothes Vej 138, 9210 Aalborg SØ.Telefon: 4031 6525, henriettes_postkasse@hotmail.comLAP Midtjylland:v/Tom Jul PedersenTelefon: 2988 4532, tomjulp@gmail.comLAP Region Sjælland:Midlertidig kontakt:Alicia Johansen, alicia.j@webspeed.dkHanne Wiingaard, wiingaard@pc.dkLAP Region Hovedstaden:v/Gert Zøllner, Birkevænget 59, 3600 FrederikssundTelefon: 2175 0186 ogBo Steen JensenTelefon: 3969 3388 / 2578 3388, zentao@oncable.dkMEDLEMSBLADET LAP27


oppositionen, som nu er regering. Men pengeneog de nye beslutninger er stadig ikkedukket op, som de var lovet. Psykiatripengenefra Satspuljemidlerne er heller ikkekommet på Finansloven, sådan så de varuafhængige af at være af så forskellig størrelsefra år til år. I år er puljen eksempelvisrelativt lille. Der bliver løbende i medierneberettet om overgreb, tvangsbehandlingernebliver flere i stedet for som lovet færre,mangel på akut og anden behandling, mangelpå personale og så videre. Alligevel skerder ikke de store mediestorme eller folkeoprør.Når der sker forringelser for dem, som iforvejen har det svært, sker der heller ikkede store vredesudbrud fra det tavse flertaleller dem, som har deres på det tørre. Måskesom jeg mindes en gammel verselinje: Hvadrager det dem som er sikker på sit, at restenaf verden er ude af trit.Jeg vil helst ikke gå så vidt og tro på fødselarenSøren Kirkegaard, når han siger at’danskerens største glæde er skadesfryd’,men må alligevel erkende, at det måske erlettere at have det svært, når bare andre hardet værre.. Her må jeg dog endnu engang tytil den gamle statsministers ord: ”Kan vi ikkegøre det lidt bedre? ”Jeg har selv i min egenkommune Gentofte, slået til lyd for Pippidoktrineni sociale spørgsmål: ’Er man stærk,må man også være god. Som det ikke kanvære ubekendt, mener jeg med MahatmaGhandis ord at: ’Du må være den forskel, duønsker at se i verden. Jeg tror, at vi som menneskeri bund og grund gerne vil være gode.Men at det kræver overskud at være god.Et af vores gamle danske fyndord hedderogså, at ’når krybben er tom, bides hestene.’I krisetider kan man i krisens navn skærened og omfordele. Ligesom Prins Henriks tobørn kan mennesker i bunden af samfundetføle sig særligt elskede eftersom ’den manelsker, tugter man’. Kontanthjælpsmodtagere,mennesker på fleksjobordning,skånejobbere, efterlønsmodtagere, dagpengemodtagere,unge under 40 år somellers ville have fået førtidspension og andrepå overførselsindkomster og som får enmindre regulering i fremtiden, må i høj gradføle sig elskede. Her går jeg ikke ind på dendybere politiske mening, men på den heltkonkrete virkning. Og så skifter jeg emne –og alligevel ikke. Foruden at skrive, tegne,fotografere dine oplevelser og din meningud, er der allerede den 19. november pladstil ny aktivitet – som endda kun kommerhvert fjerde år!Det er naturligvis kommune- og regionsvalgetden 19. november 2013, jeg tænker på.Det er desværre en kendt og bevist sag, atsåkaldt socialt marginaliserede og udsatteborgere ikke bruger deres stemme, nårder er valg. Eksempelvis stemte kun 32 %af kontanthjælpsmodtagerne ved sidstekommunalvalg. Samfundet er generelt fordårligt til at høre socialt udsatte. Alligeveltages der hele tiden mange store politiskebeslutninger, som i den grad berører, for ikkeat sige rammer, udsatte. I kommunerne erdet for eksempel hele det socialpsykiatriskeområde og i regionerne de i forvejenmange milliarder, som forøges med fleremilliarder til de nye hospitaler. Alle dissevigtige områder for psykiatribrugere, skalpsykiatribrugerne da selv være medbestemmendeover! Her må gælde den gamleparole: Intet om os uden os! Der er en nytinitiativ som kæmper for, at socialt udsattestemmer. Det hedder: ’Stemmer på Kanten’og er startet af blandt andre LisbethZornig Andersen, som er forfatter og harværet forkvinde for Børnerådet. Hun siger:Jeg vil have mobiliseret så mange stemmerfra de udsatte. som ikke stemmer i dag, såde kommer til at udgøre en reel magtfaktor.For med magt følger også muligheden forat påvirke blandt andet de beslutninger,der bliver besluttet på de udsattes vegne,men også på andre forhold i samfundet. Vier ved at få skabt et samfund med størreog større forskel mellem rig og fattig, og jegfrygter, at vi får amerikanske tilstande medtrailerparks, teltbyer og lignende. Her leverde udsatte isoleret i et parallelsamfund. Detønsker jeg ikke skal ske i Danmark. Hvis vi vilbevare den sammenhængskraft, vi er kendtfor i Danmark, så er det nu, vi skal arbejdefor inklusion og ikke eksklusion af socialtudsatte, slutter Lisbeth Zornig Andersen.Det er ikke en partipolitisk kampagne.Heller ikke for mig er det et spørgsmålom, hvem socialt udsatte skal stemmepå, men AT stemmen bliver brugt! Herpå falderebet skal falde en bemærkningom at Jyllands-Posten den 21. augustlækkede et udkast fra det af Regeringennedsatte ’Psykiatri-Udvalg’ på 53 forslag tilen bedre psykiatri i Danmark. Det sketei påfaldende ubemærkethed, måske fordider samme dag var nyheden om at SKAThavde indkrævet for megen skat på grundaf for høje ejendomsvurderinger og nyhedenom, at statsministeren ville bekæmpesocial dumping. Måske var de fleste bareligeglade. Sundhedsministeren havde lagtop til en psykiatri i verdensklasse, men derer vist langt endnu. Det mest iøjnefaldendeer, at der ikke kommer konkrete forslag til,hvordan man får nedbragt medicineringenog anvendelsen af tvang indenfor psykiatrien.Karl Bach, LAP´s mand i udvalget, vilikke kommentere de enkelte forslag førrapporten er offentlig. Men i den positiveafdeling vil han gerne rose, at udvalget kanvære med til at afklare begreberne indenforpsykiatrien og på den måde være medvirkendetil en mere kompetent indsats. ”Menvi er langtfra i mål med vore ønsker, for jeger bange for, at tendensen med større ogstørre ensretning af behandlingen indenforpsykiatrien i form af retningslinjer og pakkeløsningerbestemt ikke bliver mindre,” sigerhan, der også sætter en kritisk finger på, atudvalget ikke gør op med tvang. – ”Det skerjo ikke, før man begynder at betragte denenkelte psykiatribruger som et menneskei problemer i stedet for en patient med endiagnose. Tendensen er desværre, at mandeler folk mere og mere op efter diagnoser,”slutter Karl Bach Jensen til Jyllands-Posten.Måske man kan håbe på større reaktionerfra mediernes, befolkningens og brugernesside når rapporten bliver officielt offentliggjort.Men måske regner det den dag.I al munterhed og trods alt optimisme, vil jegalligevel slutte med at udbryde oven overalting stråler Moder Sol! Måske med densørgmuntre eftertanke at når kulturens solstår lavt, kaster selv dværge lange skygger.Selvom det regner - så kys solen frem og gåhen og stem den 19. november – for din, minog vore alles skyld!Stem!Afsender: Medlemsbladet LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!