Italiensk for viderekomne - Soundcheck

soundcheck.dk

Italiensk for viderekomne - Soundcheck

GEM WK8Tester: Søren KorsgaardItaliensk for viderekomneGeneral music har gjort en spilledåse de kalder for WK8Megastation. Nu er det ikke nok at kalde disse maskinerfor “workstations”, nej nu er det megastations. Enaf Soundchecks ydmyge grej-testere satte sig for at se,om det virkelig er en megamaskine.Mega eller ej, WK8 er i alle fald retstor. Kassen er af plast, føles megetsolid, og er samlet pænt. Det virkerikke som om den ville rasle fra hinanden,selv ved hårdhændet brug.Nu kan man altid diskutere omnøddetræsplastik er kønt, men pådenne maskine er det med til atindramme det store display(320x240 pixels) og et eller andetsted passer det godt til det øvrigedesign.Der er noget farligt indeni.WK8 er et fuldblods arrangementskeyboard.61 tangenter med dynamiskanslag og aftertouch. Det eret 64 toners polyfoni, 32 splits, 32velocity switches og 32 parts mutitimbraltinstrument.WK-8 har over 1000 forskelligelyde plus en 2 Gb HD med forskelligesongs, RASS (Real audio syncrostyle, se senere), tekster og megetmere. Der er 192 styles, der kanprogrammeres på enhver tænkeligmåde.Der er orgel performances hvor degængse volumeslidere bliver tildrawbars.Der er nodevisning, der er karaokefunktionog der er vokalprocessorindbygget.Derudover kan WK8 fungere somen almindelig synth med seks oscillatorerpr. voice. Den bruger ensåkaldt Wave-vector, hvor man kanspille både interne og importeredelyde både forfra og bagfra.Der er seks multienvelopes, der kanprogrameres til volume, panoreringog forskellige filter-kurver. Al editeringvises i displayet. Sidst, menikke mindst, er der indbygget en32-spors sequencer med en kapacitetpå 250.000 toner. Fordelt på 16forskellige sange. Sequencerenarbejder med en opløsning på1/192 takt. Der er forskelligemuligheder for quantisering ogWK8 er midifil-kompatibel.LydeneLyddelen er placeret til højre fordisplayet og styres via en rækketrykknapper. Der er knapper til deforskellige lyd hovedgrupper ogknapper til editering af forskelligslags.Lydene er op delt i 16 hovedgrupper.Når man har valgt en hovedgruppef.eks. Piano kommer de otteførste pianolyde frem i displayet.Der er nok at vælge imellem, ogfinder man ikke lige den lyd, derpasser, kan man jo altid redigere enaf de fabriks-indstillede lyde til denpasser. Derefter kan den hjemmelavedelyd gemmes under User-lydeneunder hver hovedgruppe.Om lydenes kvalitet må man fastslå,at den lyder hamrende godtdenne her maskine. Lydene er ikkefor hårde og de er ikke for indhylledei alt muligt sovs. Den vil kunnegøre sig i enhver sammenhæng.Det at tangenterne er anslagsfølsommeog dynamiske er på WK8udnyttet til fulde. Flere af lydenehar andre lyde “gemt”. Disse kommerfrem når man trykker hårderepå tangenten. F.eks. har nogle afstrygerlydene percusive-lyde gemttil, når man rigtigt går til den. F.ekstil la grande finale.Tæt på B3Tænk at jeg skulle tage disse ord imin pen, men orgel-lydene lyderaltså bare godt. Der er indbyggetleslie-effekt og der er mulighed forat styre lydene via drawbars. Der ergodt, når man spiller live og giveren god fornemmelse af, hvad dersker.Så for dem der ikke lige er indehaveraf et Hammond B3 er WK8 enudmærket løsning.Både strygere og horn lyderudmærket og er meget brugbare,da der både er enkeltlyde og multiensemblelyde. Ensemble-lydenehar en hovedgruppe for sig selv.Træblæserne imponerer ved igen atbenytte det dynamiske anslag til atfå en meget virkelighedstro lydfrem.Synth-lydene er opdelt i tre hovedgrupper: Synth ld. Synth pad,Synth sfx. Også her er der alt,hvad hjertet kan begære. Her kanman finde alt fra intro lyden fraJump til Zawinuls lyd fra Birdland.Padlydene giver nogle store flotteklangflader og man henfalderstraks til at ville lave newagemusik.At man har kaldt en af desvævende lyde for Budweis er tegnpå god humor hos italienerne.Stort set alle synth-lydene ermeget bevægelige og forandrer signår man holder tangenten nede. Såen lyd, der umiddelbart lyder lidtkedelig, kan godt vise sig at væregod, bare man bliver ved med atspille den. Så står man lige og skaltil at lave lydsporet til den nyeStarwars-film er her lyde nok tilformålet. Selv Techno- og Dancelydeer der mange af. Jeg er ikkeekspert til at vurdere om disse lydeer fede, men med de tilstedeværenderedigeringsmuligheder skulledet nok være muligt at frembringeet eller andet brugbart.StrativariostAt lave guitarlyde der kan brugestil noget på en synth er noget afdet sværeste og der er langt imellem noget, der lyder godt. Menher er der både elektrisk hegn ogfølsomt akustisk guitar. Jeg harlagt en demo ud på Soundcheckshjemmeside, så man kan høre ogselv bedømme. Jeg synes det ernoget af det mest heftige guitarjeg længe har hørt fra en synth.StylesLigesom med lydene er styles afdelingendelt op i 16 forskellige58 – SoundcheckFra nr. 02, april 2001 © www.soundcheck.dk


hovedgrupper. Der er 12fabriksindstillede styles og der erfire user grupper.Hver style har fire variationer ogtre fills. Fills lægger op til entenden forrige variation, den næsteeller bliver i den variation manspiller med pt. Det er smart ogbrugbart.Der er brugbare styles i de flestegrupper. Har man ikke lige sindrømme-style kan man editere destyles der er og gemme det nyevidunder i en af usergrupperne.Under displayet er placeret otteperformance groups med hver otteforskellige lyde og styles. Der kanman så lægge de styles og lydeman bruger mest. Det gør live situationenmere overskuelig. Disseindstillinger kan så gemmes på HDog der kan laves et uendeligt antalopstillinger, så hvis man spiller iflere forskellige sammenhænge kanman få det setup man nu skal brugefrem med det samme.Under disse sidder start/stop –intro/ending-knapper samt etshuttlehjul og knapper til displayet.Hjulet bruges også som tempoknap,men desværre vises derikke automatisk, hvilket tempo derer valgt.RASS står for real audio syncrostyles. Det er nogle styles og lydeder dels ligger på HD og på disk.Det er et system, der giver mulighedfor at bruge importerede/sampledelyde – ikke kun til sololyde,men også i forbindelse med arrangementsdelen.Man kan dervedsample Mark Kings bas og brugeden som baslyd i et eller andetarrangement. Systemet giver enmeget stor fleksibilitet, da manikke længere er tvunget til at brugede lyde maskinen (programmøren)har fundet på til et giventarrangement.GrandiosoWK8 har indbygget 2GB HD. Detbetyder, at alle de midifiler manellers ville gå hen og købe, er loadedind (over 200 forskellige sangeligger klar). Det betyder et hav afekstra lyde og styles og sidst, menikke mindst betyder det indbyggettekstmaskine, der både viser nodeopsætning,og tekst. Den kan enddasættes til en ekstern skærm til,så den kan bruges som Karaokemaskine.I den forbindelse er det også vigtigtat nævne den vokalprocessor,der er indbygget.Den giver mulighed for dels atsynge flerstemmig kor med sig selv.Det kan selvfølgeligt frit programmeres,hvordan dette skal foregå.Om det skal følge højre eller venstrehånd og hvordan stemmerneskal ligge i forhold til det, der bliverspillet og sunget. Det virkerumiddelbart meget brugbart.Der kan skrues på lige så mangeforskellige ting i vokalprocessorensom i synthediteringen: Der er seksforskellige kurveformer, fire LFO,pitch filter akkordhamonisering,oktavtransponering og en langrække muligheder for at programmerede forskellige pedaler tilvokalprocessoren. Der var ikke etøje tørt da vi fik Steve Miller fremmed Abracadabra med robot korog det hele.De indbyggede effekter er opdelt i24 forskellige rumklange og 32forskellige delays, chorus, flanger,leslie og presets EQ. De lyder godtnok til at man ikke behøver at læggeekstra effekter på.Sidste stikBagsiden af maskinen indeholderalle de tilslutninger man kan tænkesig incl. et par, som ikke er set før:Der er tilslutning til ekstra skærm,så via et specialstik kan et alm.fjernsyn sættes direkte til maskinenså en svagtseende suppe steg ismusiker kan se, hvad der foregår.(brug evt. storskærm, hvis den erhel gal).Der er fire outputs, to indgange forline og mic, to separate midi ind,ud, igennem, stik til computer, stiktil pedalspil, der enten kan bruges istedet for den indbyggede ellerbruges til at styre forskellige ting istyle afdelingen, og fire stik til forskelligepedaler, der kan programmeresefter behag.KonklusionGemWK8 er en fuldblods musikmaskine.Det holder faktisk, når dekalder den en Megastation, for detsynes jeg, den er. Den lyder godt,alt er indbygget. Alt kan programeresog sættes op som man ønskerdet. Den har nogle ting som manikke plejer at se på disse maskiner;Karaoke funktionen vil være hit forden dansemusiker, der trænger tilnoget nyt i showet. Vokal processorener ganske brugbar især nårman lærer at bruge den rigtigt.Eneste minus jeg har, er at dermangler en lys-diode, der fortæller,når de forskellige pads er sluttet til.Dette bliver f.eks. vigtigt, når manbruger padsene til at styre leslie ogandre real time-funktioner.Lysdioderne er på den større modelmed vægtede tangenter. Men nårman nu har så mange knapper iforvejen, ville det i vore øjne ikkevælte budgettet at montere en trefirelysdioder mere.GEM WK8Arrangør-keyboardkr. 29.995,-······Fra nr. 02, april 2001 © www.soundcheck.dk59 – Soundcheck

More magazines by this user
Similar magazines