Studieretninger 2011 - Sankt Annæ Gymnasium

sag.dk

Studieretninger 2011 - Sankt Annæ Gymnasium

Studieretninger 2011


indholdSankt Annæ Gymnasium / Gymnasietiden 3Særlige kriterier for optagelsei 1.g på Sankt Annæ Gymnasium 4Ansøgere til MGK / Vil du vide mere / studieretningER PÅ SAG 5Sankt Annæ GymnasiumSankt Annæ Gymnasium lægger vægt på høj faglighed i et dynamisk og levende studiemiljø.Alle gymnasieelever interesserer sig for sang og musik, og på Sankt Annæ Gymnasiumhar eleverne enestående muligheder for at kvalificere sig både fagligt og musisk-kreativt.Sankt Annæ Gymnasium er en offentlig sangskole med både folkeskole og gymnasium.Hvordan ser en studentereksamen ud? 6Fag og niveau 7Naturvidenskabelig studieretning 1 8Matematik A, Fysik B, Kemi BNaturvidenskabelig studieretning 2 10Bioteknologi A, Matematik A, Fysik BNaturvidenskabelig studieretning 32 Matematik A, Musik B, Fysik B123Samfundsvidenskabelig studieretning 1 14Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik BSamfundsvidenskabelig studieretning 2 16Engelsk A, Samfundsfag B, Musik BSproglig studieretning 1 18Tysk A forts., Fransk A beg., Engelsk BSproglig studieretning 2 20Engelsk A, Musik A, Samfundsfag BKunstnerisk studieretning 1 22Musik A, Engelsk A, Dramatik BKunstnerisk studieretning 2 24Musik A, Samfundsfag B, Matematik BKunstnerisk studieretning 3 26Musik A, Tysk A forts., Engelsk A,GymnasietidenSankt Annæ Gymnasium er musik i alle afskygninger, gode oplevelser af både faglig ogsocial karakter, venner og studierejser. Mest af alt består gymnasietiden af en rækkekendte såvel som mindre kendte fag. Grundforløbet udgør det første halve år og herefterbegynder selve studieretningen. I grundforløbet møder du bl.a. fagene almen sprogforståelse(AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). I almen sprogforståelse arbejderdansk og fremmedsprogene sammen om bl.a. grammatik, og i naturvidenskabeligtgrundforløb arbejder de naturvidenskabelige fag sammen om en række fælles metoder. I2.g og 3.g møder du almen studieforberedelse (AT). Almen studieforberedelse er et samarbejdemellem fagene, hvor der arbejdes med fagenes metoder og tværgående temaer.På vores hjemmeside kan du læse mere om grundforløbet, SAG’s udbud af studieretningerog se konkrete eksempler på projekter.


særlige kriterierfor optagelse i 1.g påSankt annæ gymnasiumFælles for alle ansøgereSkolens mål er at skabe veluddannede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans forkvalitet og respekt for eget og andres værd.Vi lægger derfor vægt på at opbygge et alsidigt, stimulerende uddannelsesmiljø medstudieretninger, der har hvert sit fokus. Du kan vælge at koncentrere dig om naturvidenskab,sprog eller samfundsvidenskab. Du kan vælge at fokusere mere på kunst ogkultur. Eller du kan kombinere dine interesser ved at vælge en studieretning, der gør detmuligt. Vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl.Musikken er elevernes fælles udgangspunkt. Frivillige musiktilbud og deltagelse herier en væsentlig del af skolens kultur.Når du skriver din ansøgning er det derfor en fordel, hvis du, udover din lyst til fagligfordybelse, opfylder et af følgende tre kriterier:• har gennemgået uddannelsen som korsanger i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium• er indstillet til optagelse på eller er på venteliste til MGK ved Sankt Annæ Gymnasium• på anden vis har en dokumenteret beskæftigelse med musik/sangSkriv i din uddannelsesplan, hvilke musikalske forudsætninger du har. Du kan også vedlæggeen personlig ansøgning, hvori du begrunder og dokumenterer, hvorfor du søgeroptagelse på SAG. Her kan du fx skrive om dine erfaringer med musik, instrumenter ogsang. Du må meget gerne vedlægge bilag fra din musiklærer.Søger du ind på en studieretning med musik på A-niveau er det en fordel med et vistkendskab til noder og klaver/keyboard.Studieretningens 3. fag kan du se i dette hæfte og på skolens hjemmeside. Det ervigtigt, at du i din personlige ansøgning til skolen anfører, hvilket 3. fag du ønsker. Detvil desuden være hensigtsmæssigt, hvis du i din personlige ansøgning anfører alternativestudieretningsønsker.Ansøgere til MGKVi tilbyder optagelse på MGK (musikalsk grundkursus) i kombination med en 4-årig gymnasieuddannelse.Som MGK-ansøger kan du vælge frit mellem alle de studieretninger, vi udbyder.Men da MGK-elever samles i to studieretninger, kan du blive bedt om at flytte studieretning.MGK-elever placeres enten i en matematisk/naturvidenskabelig eller i en sproglig/samfundsvidenskabelig studieretning i henhold til elevønskerne.Der kan være begrænsninger i valg af fremmedsprog.Nærmere information gives på det særlige orienteringsmøde om MGKmandag den 24. januar 2011 kl. 19.30.I din uddannelsesplan skal du anføre, at du også søger optagelse på MGK.Vil du vide mereOrienteringsaften om gymnasiet:Ansøg om optagelse på en ungdomsuddannelse:4 5Torsdag den 20. januar 2011 kl. 19.30www.optagelse.dkOrienteringsaften om MGK:Mandag den 24. januar 2011 kl. 19.30Læs mere om SAGs studieretninger:www.sag.dkFå overblik over gymnasier i Danmark samtderes studieretninger og indhold:www.optag.dkPå Undervisningsministeriets hjemmesidekan du bl.a. læse om de forskellige fag:www.uvm.dkFå generel information om studentereksamen,gymnasiets opbygning ogoptagelses krav:www.ug.dkStudieretninger på sagI hæftet her og på vores hjemmeside www.sag.dk kan du læse om de studieretninger ogvalgfag, som Sankt Annæ Gymnasium udbyder. Udbuddet er stort, så ansøgernes valg erafgørende for, hvilke fag og studieretninger, der oprettes.


Hvordan ser enstudentereksamen ud?Gymnasiets fagDin gymnasieuddannelse består af 9 obligatoriske fag (den grønne kolonne).Desuden er der 4 obligatoriske valgfag (den gule kolonne), nemlig andet fremmedsprog*,et kunstnerisk fag** og to naturvidenskabelige fag, heraf et på B-niveau. Endeliger der en lang række valgfag (den blå kolonne).På SAG har vi på forhånd foretaget flere valg af fag i de enkelte studieretninger.*Andet fremmedsprog på SAG er fagene fransk, spansk og tysk** På SAG skal du vælge mellem billedkunst, mediefag og musik.NiveauFag og niveauDin studentereksamen består af 25 blokke.14 (grønne) blokke anvendes til de obligatoriske fag,6 (gule) blokke anvendes til de bundne valg, 5 (blå)blokke anvendes til valg af fag i den enkelte studieretning.Du skal have• mindst 4 fag på A-niveau• normalt 3 tre på B-niveau• normalt 7 fag på C-niveauMen har du fx 4 fag på B-niveau, behøver du ikke 7fag på C-niveau.Nogle fag kan læses på forskellige niveauer,hvor A er højeste niveauTre blokke = A-niveau (treårige fag)To blokke = B-niveau (toårige fag)En blok = C-niveau (etårige fag – idræt er dogtreårigt)FremmedsprogDu skal have mindst to fremmedsprog, hvor engelsker det ene. Som dit andet fremmedsprog kan duvælge mellem fransk, tysk og spansk. Hvis du vælgeret fremmedsprog, som du ikke har haft mindst 2år i folkeskolen, er det et begyndersprog, som skallæses på A-niveau. For at få plads til det, skal dumuligvis anvende en 26. blok. I nogle studieretningerer der mulighed for at få et tredje fremmedsprog.Naturvidenskabelige fagDu skal have mindst tre naturvidenskabelige fag,hvor fysik er det ene. Desuden skal du have entenbiologi, kemi eller naturgeografi. Mindst et affagene læses på minimum B-niveau. I en af studieretningernekan du få bioteknologi på udvidetA-niveau, svarende til biologi B + kemi Bandet fremmedsprog6 danskandet7(fortsætter)AObligatoriskefaghistorieObligatoriskevalgfremmedsprog(hvis begynder)Valgfag(frit valg)engelskfysikkemimatematikmusiksamfundsfagKravMindst 4 fagDe 25 blokkes fordeling på fag over de tre årer forskellig fra studieretning til studieretning.Som udgangspunkt ser fordelingen sådan ud:BCengelskfysikidrætmatematikoldtidskundskabreligionsamfundsfagandetfremmedsprog(hvis fortsætter)nat.vid.fag 2(biologi, fysik,kemi ellernaturgeografi)nat.vid.fag 3(biologi, kemi og/ellernatur geografi)kunstnerisk fagbilledkunst (C+B)biologi (C+B)datalogi (C)dramatik (C+B)filosofi (C)fysik (B)idræt (B)kemi (C+B)matematik (B)mediefag (C+B)musik (C+B)naturgeografi(C+B)psykologi (C)religion (B)samfundsfag (B)tredje fremmedsprogfortsætter (C)Normalt 3 fagNormalt 7 fag3g2g1gIdrætvalgfagdadadahihihienenvalgfagsprog2sprog2kunstfagsa ma fyDe 5 blå valgblokke anvendes til valg af fag i de enkelte studieretninger. De placeres i 5 af de hvide felter ovenfor.Der er på forhånd sat fag på mange af dem, men i de fleste studieretninger kan du selv anvende en eller to afvalgblokkene.valgfagnatfagnatfagnatfagvalgfagolrevalgfag


Naturvidenskabelig studieretning 1Matematik AFYSIK BKEMI BDi ne valgmulig hede r på stu dieretningenDu skal ved tilmelding til gymnasiet foretage 2 valg1) Andet fremmedsprogHvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kandu vælge faget som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan duvælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau.2) Kunstnerisk fag på C-niveau i 1.g. Du kan her vælge mellembilledkunst, mediefag og musik.Denne studieretning er til dig som• brænder for abstrakt tænkning,naturvidenskab og eksperimenter• er nysgerrig efter naturenshemmelighederStu dieretningenPå studieretningen vil du møde de treklassiske, naturvidenskabelige fag i tætsamarbejde. Vi udforsker naturen på alleniveauer fra stråling og kemiske reaktionertil befolkningsvækst og planetbaner,og vi gør det på mange forskellige måder:vi eksperimenterer i nyrenoverede laboratorier,laver projekter, tager på ekskursion,arbejder selvstændigt eller i grupper- og under tiden med problemstillinger,vi selv har fundet på og brænder særligtmeget for.Stu dielivDet er verden omkring os, der er i fokus,og vi behandler et væld af problemstillingerved at opstille matematiske modeller,vi kan arbejde med. I fysik er det fxmodeller for planetbaner, bølgeudbredelse,radioaktivitet, CO2 i atmosfæren ogopvarmning og afkøling. I kemi kan det fxvære reaktioners forløb og hastighed ogvæskers pH. I matematik alt fra broer, trafik,befolkningsvækst, sygdomsudbredelseog profitmaksimering til design, arkitektur,lotto og poker.Vi samarbejder også med andre fag:Musik, fysik og matematik kan findesammen i emnet musik og lyd, kemi ogbiologi i en undersøgelse af bioethanolog fx matematik og historie i et parløb omkodebrydning under anden verdenskrig.Studieretningen rummer også mangeaktiviteter ud af huset. Vi besøger universiteterog virksomheder for at udføremere avancerede forsøg. Og vi tager påstudietur til udlandet, fx for at studerehøjenergifysik i CERN, matematikken bagmodernistisk arkitektur i Barcelona ellerkemisk industri i Ruhr-området.I 3.g skal du have to valgfag1) For at blive student skal du have 4 fag på A-niveau. Du kanvælge at løfte enten dit andet fremmedsprog, engelsk, fysikeller kemi.2) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendestil enten at løfte et af de eksisterende fag til et højereniveau eller til et helt nyt fag på C-niveau. Af nye C-fag kandu ønske billedkunst, datalogi, dramatik, filosofi, mediefag,musik, naturgeografi, psykologi eller et tredje fortsættersprog.(NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.)8 93g2g1gDisse to blokke skalplaceres i hvert sithvide felt efter eget valgIdræt idrætdadadaDanskhihihiHistoriemamamaMatematikløft tilA-niveaufritvalgfy ke enfy ke enFysikKemiEngelsksprog2sprog22. fremmedsprogkunstfagObligatoriske fag Studieretningsfagfag Obligatoriske valgfag ValgfagKunstnerisk fagsaSamfundsfagolOldtidskundskabreReligionbiBiologiFrit valgt C-fag


Samfundsvidenskabelig studieretning 1Samfundsfag AEngelsk AMatematik BDi ne valgmulig hede r på stu dieretningenDu skal ved tilmelding til gymnasiet foretage 2 valg1) Andet fremmedsprog.Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen,kan du vælge faget som fortsættersprog på B-niveau. Ellerskan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog påA-niveau.2) Kunstnerisk fag på C-niveau i 1.g. Du kan her vælge mellembilledkunst, mediefag og musik.Denne studieretning er til dig som• opfatter dig som global medborger• ønsker at analysere den politiskesituation nationalt og internationaltStu dieretningenPå studieretningen er det samfundet ogverden forstået gennem politiske, økonomiskeog kulturelle processer, der er ifokus. I engelsk er det fx tekster om detmultikulturelle London, vi analyserer, forat belyse hvordan det engelske samfundhar udviklet sig i forhold til det danske.Vi arbejder med amerikansk og britiskpolitik – fx vigtige valg i USA ogStorbritannien. Her kommer engelsk ogsamfundsfag naturligt i spil. Matematik ogsamfundsfag kører parløb, når vi arbejdermed økonomisk ulighed og vækst ellermed valg til Europaparlamentet.Stu dielivProjektarbejde spiller en vigtig rollepå denne studieretning. Vælger du atfordybe dig i emner som Sydafrika,Borgerrettighedsbevægelsen i USA, forholdetmellem USA og Europa, matematiskemodeller for mikroøkonomi eller ungespolitiske valg, er du nødt til at bruge dinviden inden for flere af studieretningsfagene.Studieretningen har en internationalprofil, og vi vægter kontakten til udlandethøjt. Vi tager på studierejse og arbejdermed at etablere en udvekslingsaftale meden indisk high school. Hvert år mødesnogle af vores elever rundt om i Europamed andre unge fra hele verden for at diskuterepolitik som led i Model EuropeanParliament (MEP). Derudover har vi etsamarbejde med British Council. Her blivervi inviteret til arrangementer med britiskeforfattere – senest med multikunstnerenog digteren Benjamin Zephaniah, der er etstort navn i England.I 3.g skal du have to valgfag1) På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligtfag du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skalvælge mellem biologi, fysik og naturgeografi.2) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendestil enten at løfte et af de eksisterende fag til et højereniveau eller til et helt nyt fag på C-niveau. Af nye C-fag kandu ønske billedkunst, datalogi, dramatik, filosofi, kemi,mediefag, musik eller psykologi.(NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.)14 153g2g1gDisse to blokke skalplaceres i hvert sithvide felt efter eget valgIdræt IdrætdadadaDanskhihihiHistorieenenenEngelskNat.fagløft tilB-niveausasasaSamfundsfagfritvalgmamaMatematiksprog2sprog22. fremmedsprogkunstfagObligatoriske fag Studieretningsfagfag Obligatoriske valgfag ValgfagKunstnerisk fagfyFysikbiBiologingNaturgeografireReligionolOldtidskundskabFrit valgt C-fag


Sproglig studieretning 2Engelsk AMusik ASamfundsfag BDi ne valgmulig hede r på stu dieretningenDu skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprogHvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan duvælge faget som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælgefransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau.I 3.g skal du have to valgfag1) På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligtfag du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi,fysik og naturgeografi.Denne studieretning er til dig som• begejstres over sprog og musik• ønsker viden om politiske beslutningsprocesserStu dieretningenPå denne studieretning udforsker vi samspilletmellem sprog, litteratur, musik ogsamfund – primært i den engelsksprogedeverden. Engelsk og musik mødes fx i samarbejdeom ungdomskuturelle bevægelserog afroamerikanske musikformer. Sprogog politik mødes, når vi arbejder med’Great Speeches’ og ser på virkemidler ogpolitisk indhold.Stu dielivEt område, vi typisk kaster os over pådenne studieretning, er den retoriskeanalyse af store taler. Vi ser på de virkemidler,Barack Obama og andre storepolitikere benytter sig af, og hvorvidtdisse taler fungerer efter hensigten. Duproducerer også selv dine egne talerog kan i 2.g og 3.g. deltage i den årlige“Public- Speaking Competition”, hvor finalisternekonkurrerer på den amerikanske/britiske ambassade om at gå videre til eninternational finale i London. Vi analysererbåde klassisk og rytmisk musik for at forstå,hvordan musikken er opbygget, og imusikteori arbejder vi med, hvordan manselv arrangerer musik, så den overholderteoriens regler og lyder godt. Vi spiller påmange forskellige instrumenter og fokusererinden for sang på stemmedannelse ogsynger både solo og flerstemmigt.I de tværfaglige forløb beskæftiger vios i samfundsfag og musik blandt andetmed emner som ’minoriteter og minoritetskultur–før og nu’ med inddragelse af soulmusikken,hvor eleverne lærer terminologiog begreber i analysen af rytmisk musik. Iemnet ’African-American Identity’ arbejdervi med digte og romanuddrag og med jazzog blues – og ser på sammenhængen mellemtekst og musik. Emner som storbyliv,’gangsta rap’ og USA i dag er også oplagtei det daglige arbejde på denne studieretning.Vi tager på ekskursioner og i teatretog oplever Shakespeare, som vi læseruddrag af og sætter i en tematisk kontekstsom fx ’The Concept of Evil’. Studieturengår fx til London, hvor vi er til workshop påShakespeares Globe-teater, ser musicalsog laver kvartersanalyser.2) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes tilenten at løfte et af de eksisterende fag til et højere niveau eller til ethelt nyt fag på C-niveau. Af nye C-fag kan du ønske billedkunst, datalogi,dramatik, filosofi, kemi, mediefag eller psykologi.(NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.)Du kan ikke løfte samfundsfag til A-niveau, da det kræver matematik20på B-niveau.213g2g1gDisse to blokke skalplaceres i hvert sithvide felt efter eget valgIdræt IdrætdadadaDanskhihihiHistorieenenenEngelskNat.fagløft tilB-niveaumumu sa sprog2mu sa sprog2MusikfritvalgSamfundsfag2. fremmedsprogngfy bi maObligatoriske fag Studieretningsfagfag Obligatoriske valgfag ValgfagFysikBiologiNaturgeografiMatematikreReligionolOldtidskundskabFrit valgt C-fag


Kunstnerisk studieretning 1Musik Aengelsk Adramatik bDi ne valgmulig hede r på stu dieretningenDu skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprogHvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen,kan du vælge faget som fortsættersprog på B-niveau. Ellerskan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog påA-niveau.Hvis du ønsker et begyndersprog, skal du på denne studieretningbruge en ekstra blok til at løfte faget til A-niveau.Denne studieretning er til dig som• elsker at udfolde dig kreativt• interesserer dig for musik, sprog ogdramaStu dieretningenDet er her, du hører til, hvis du er kunstneriskanlagt og ønsker en undervisningmed fokus på det kreative gennem arbejdetmed musik og dramatik. Her prøver viat skabe og realisere kunstneriske ideerog samtidig udvikle den teoretiske videnom fagene gennem litterær, musikalsk ogdramaturgisk analyse. I fagene arbejdervi med forskellige genrer og perioder ogveksler mellem teori og praksis. Vi møderudøvende kunstnere og oplever teater ogmusik både på skolen og i byens rum. Vianalyserer både klassisk og rytmisk musikfor at forstå, hvordan musikken er opbygget,og vi arbejder i musikteori med, hvordanman selv arrangerer musik, så denoverholder teoriens regler og lyder godt. Vispiller på mange forskellige instrumenterog fokuserer inden for sang på stemmedannelseog synger både solo og flerstemmigt.Stu dielivNår studieretningsfagene mødes udforskervi fx musikdramatiske genrer og fordyberos i Shakespeare eller moderne engelskdramatik. De tværfaglige forløb omhandlerfor eksempel absurd teater eller musicals,hvor vi studerer samspillet mellem tekst,drama og musik. I studieretningsprojektetkan du fx analysere brugen af humori moderne opsætninger af Shakespeareeller den nye brug af teater og musik iteaterkoncerter.Vi arbejder med de nyeste principperinden for iscenesættelse og ser og analysererforskellige teatermæssige og musikalskeudtryksformer. I engelsk oplever vi ogsåden kreative dimension igennem ”creativewriting”, hvor vi eksempelvis udtrykker os ibilledsprog og arbejder med rytme i sproget.Studieturen går fx til London, hvor vi videreudviklerden kreative skrivning, udfolder ospå scenen i det genopbyggede Globe-teaterog går til koncert i Royal Albert Hall.Gennem KULT-samarbejdet (læs mereom KULT på skolens hjemmeside) møder viklasser fra andre skoler og arbejder sammenom for eksempel manuskriptudviklingeller opera.I 3.g skal du have et valgfagPå denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligtfag du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælgemellem biologi, fysik og naturgeografi.22 233g2g1gDenne blok skalpla ceres i et hvidtfelt efter eget valgIdræt IdrætdadadaDanskhihihiHistorieNat.fagløft tilB-niveauenenenEngelskmumu dr sprog2mu dr sprog2MusikEkstrablok tilsprog ADramatik2. fremmedsprogsa ma fyObligatoriske fag Studieretningsfagfag Obligatoriske valgfag ValgfagSamfundsfagMatematikFysikbiBiologingNaturgeografireRelegionolOldtidskundskab


Kunstnerisk studieretning 2musik ASamfundsfag Bmatematik BDi ne valgmulig hede r på stu dieretningenDu skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprogHvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen,kan du vælge faget som fortsættersprog på B-niveau. Ellerskan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog påA-niveau.I 3.g skal du have to valgfag1) For at blive student skal du have 4 fag på A-niveau. Du kanvælge at løfte enten dit andet fremmedsprog, engelsk, matematikeller samfundsfag.Denne studieretning er til dig som• brænder for at beskæftige dig bådeteoretisk og praktisk med musik• vil udvide din viden om sociologi,politik og økonomiStu dieretningenVi analyserer både klassisk og rytmiskmusik for at forstå, hvordan musikkener opbygget, og i musikteori arbejder vimed, hvordan man selv arrangerer musik,så den overholder teoriens regler og lydergodt. Alle lærer at spille trommer, bas,guitar, klaver og percussion, og inden forsang fokuserer vi på stemmedannelse ogsynger både solo og flerstemmigt. I samfundsfagfokuserer vi på konsekvensernefor individet i det senmoderne samfund,velfærdsstatens prioriteringsproblemer ogde politiske vilkår i mediesamfundet. Ogi matematik arbejder vi med matematiskemodeller for alt fra befolkningsvækst ogjordskælv til lotto og trafik, og vi udviklerpå den måde vigtige værktøjer til deandre fag.Stu dielivStudieretningsfagene mødes i forskelligekonstellationer. I matematik og musik kanvi fx arbejde med Pythagoras’ opdagelseaf simple talforhold mellem overtonerne,1600-tallets forestillinger om sfærernesharmoni eller skiftende tiders forskelligemåder at stemme instrumenter på. Medhjælp fra samfundsfag finder vi sammenhængemellem fankultur, musikalsk udtrykog livsstilsmønstre. Vi tager fx til koncerterforskellige steder i byen og interviewerkoncertgængere for at finde ud af, hvilkebefolkningsgrupper der hører electronica,hvem der hører opera og hvorfor. I matematikog samfundsfag arbejder vi sammenom at analysere tallene for økonomiskvækst og ulighed eller vurdere opinionsmålingerssandhedsværdi. Vi bliver påden måde bedre til at vurdere politikernesargumenter i den voksende nyhedsstrøm.Studieturen går fx til Berlin, hvor vi undersøgerde mange traditionelle og modernemusikalske udtryksformer.2) På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligtfag du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skalvælge mellem biologi, fysik og naturgeografi24 253g2g1gDisse to blokke skalplaceres i hvert sithvide felt efter eget valgIdræt IdrætdadadaDanskhihihiHistoriemumumuMusikløft tilA-niveausa ma en sprogbi2sa ma en sprog fy2SamfundsfagNat.fagløft tilB-niveauMatematikEngelskObligatoriske fag Studieretningsfagfag Obligatoriske valgfag Valgfag2. fremmedsprogFysikBiologingNaturgeografiolOltidskundskabreReligion


Kunstnerisk studieretning 3musik AENGELSK ATYSK A forts.Denne studieretning er til dig som• er vild med fremmedsprog og andrekulturer• brænder for at beskæftige digbåde teoretisk og praktisk med musik• har lyst til at tage udfordringen op medet ekstra fag på A-niveauStu dieretningenVi arbejder med musik på alle niveauer.Vi analyserer både klassisk og rytmiskmusik for at forstå, hvordan musikkener opbygget, og vi arbejder i musikteorimed, hvordan man selv arrangerer musik,så den overholder teoriens regler oglyder godt. Vi spiller på mange forskelligeinstrumenter og fokuserer inden for sangpå stemmedannelse og synger både soloog flerstemmigt. Med to fremmedsprogpå A-niveau har vi et væsentligt fokus påat lære sprog og sprogområder at kende.Vi arbejder målrettet med at opnå størresikkerhed og mere sproglig præcision,når du læser, skriver og taler tysk ogengelsk. Den tysk- og engelsksprogedemusik indgår naturligt i undervisningen –fx fra Schubert og Händel til Rammstein,musical og amerikansk rock, fra klassisktil undergrund. Studieretningen giver diggode muligheder for at begå dig i en internationalsammenhæng.Studieretningen indeholder et ekstraA-niveaufag i forhold til de andre studieretninger.Det betyder en styrket fordybelsemen også en mærkbar forøgetudfordring i forhold til antallet af skriftligeopgaver. Gevinsten er et væsentligt løft afbl.a. skriftlige kompetencer samt mulighedenfor at gange dit gennemsnit efter endtstudentereksamen med 1,03.Stu dielivDer er mange muligheder for at musikmøder engelsk og tysk. I samarbejdetindgår forløb om tyske og engelsk komponisterog fx tysk- og engelsksprogedetekster – nye som gamle – sat til musik.Studierejsen går typisk til London ellerBerlin, hvor vi dyrker de kulturelle udbudog de historiske fikspunkter og mødermusikken i koncertsalen og jazzklubben.Di ne valgmulig hede rpå stu dieretningenI 3.g skal du have to valgfag1) Du skal vælge, hvilket naturvidenskabeligtfag du ønsker at løfte til B-niveau. Du skalvælge mellem biologi, fysik og naturgeografi2) Desuden har du et frit valg.Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfteet af de eksisterende fag til et højere niveaueller til et helt nyt fag på C-niveau. Af nye C-fagkan du ønske billedkunst, datalogi, dramatik,filosofi, kemi, mediefag eller psykologi.(NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.)OBS:1) på denne studieretninghar du 5 A-niveaufag– altså et mere end normalt!26 273g2g1gDisse to blokke skalplaceres i hvert sithvide felt efter eget valgIdræt IdrætdadadaDanskhihihiHistorieenenenEngelskNat.fagløft tilB-niveautyskfort.tyskfort.tyskfort.Tysk fortsætterfritvalgmumu2) OBS: For at vælge denne studieretningskal du have haft tysk mindst to år ifolkeskolenmu sa ma fy biMusikSamfundsfagMatematikFysikBiologing re olObligatoriske fag Studieretningsfagfag Obligatoriske valgfag ValgfagNaturgeografiReligionOldtidskundskabFrit valgt C-fag


Sankt Annæ GymnasiumSjælør Boulevard 135, 2500 Valbywww.sag.dk • E-mail: sag@sag.dkTelefon 36 46 62 22 • Fax 36 44 21 12Tog til Valby, Ny Ellebjerg eller Sjælør station • Bus 4A til døren

More magazines by this user
Similar magazines