Bilag 2 - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Bilag 2 - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Bilag 2: Metode og datamaterialeI dette bilag til rapporten ”Evaluering af lektiecaféer/elevcentre i Københavnsfolkeskoler”, CASA nov. 2005, præsenteres det datamateriale, der erblevet benyttet til denne evaluering. Det drejer sig om en elektronisk spørgeskemaundersøgelseog en række fokusgruppemøder. Desuden er indføjeten kopi af spørgeskemaet, hvori der er indføjet tal for skolernes besvarelser.1.1 Elektronisk spørgeskemaundersøgelseUUF i Københavns Kommune har gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelseblandt alle kommunens skoler i oktober måned 2005 med endeadline den 27. oktober. Der skulle udfyldes et skema pr. skole og veddeadline var der indkommet svar fra 62 skoler, som herefter indgår i detkvantitative datamateriale.Spørgeskemaet er udarbejdet af medarbejdere ved UUF og består af 65spørgsmål – spørgeskemaet er vedlagt. Det elektroniske spørgeskema blevindlagt i programmet ’Analyzer’.Efterfølgende har CASA overført data fra spørgeskemaundersøgelsen tilprogrammet SPSS og gennemført en statistisk bearbejdning og analyse afde indsamlede data.1.2 FokusgruppemøderTil at supplere den elektroniske spørgeskemaundersøgelse blev der gennemført6 fokusgruppemøder som led i evalueringen. Fokusgrupperne blevsammensat med forskellige typer af deltagere:- 2 fokusgrupper med lærere/skoleledelsesrepræsentanter.- 2 fokusgrupper med elever. Den ene gruppe elever havde dansktalendeforældre, og den anden havde arabisk talende forældre.- 2 fokusgrupper med forældre, som svarede til de to elevgrupper.Fokusgrupperne blev gennemført på forskellige københavnske skoler. Møderneblev ledet af en ordstyrer og alle indlæg blev optaget på bånd, somderefter er blevet udskrevet i referatform. Møderne blev styret af en listemed spørgetemaer.I det følgende er givet en kort redegørelse for de enkelte fokusgruppemøder.1


1.2.1 Lærere og ledelse fra skolerDer er afholdt to fokusgruppemøder hver med 7-8 lærer- og ledelsesrepræsentanter.Deltagerne kom fra følgende skoler:Rådmandsgade skoleKlostervængets skoleSølvgade skoleDyveke SkoleAmager Fælled SkoleVibenhus SkoleHellig Kors SkoleGrøndalsvængets SkoleVesterbro Ny SkoleHovedtemaerne på møderne var følgende:- Hvem er brugerne? (Er det de rigtige elever der benytter lektiecaféenog hvem mangler, brugernes motivation samt elevpotentialet)- Står indsatsen mål med nytteværdien? (fordele ved lektiecaféen,hvordan mærkes en nytteværdi og hvilke ændringer vil kunne forbedrenytteværdien?)- Hvilke virkemidler benyttes? (hvorfor har lektiecaféen en effekt, faciliteterog samarbejde med andre aktører?)- Ressourcerne og rammer (modsvarer ressourceforbruget nytteværdienog behovet, er der målsætninger for indsatsen, er der rammer forhvem der må bruge lektiecaféen og kolliderer centret med andre aktiviteterpå eller udenfor skolen?)- Hvad kendetegner et ideelt elevcenter? (hvad skal det indeholde afaktivitet, mandskab og rammer og hvad er de vigtigste barrierer herfor?)- Hvad er dine anbefalinger til politikerne om lektiecaféerne/elevcentrenesfremtid?1.2.2 EleverDer blev afholdt to fokusgruppemøder med to grupper af elever fra 3. til 8.klasse. Den ene gruppe var 6 elever med dansktalende forældre. Den andengruppe var 6 tosprogede elever med arabisk talende forældre.Eleverne kom fra følgende skoler: Sølvgade skole Amager Fælled skole Rådmandsgade skole Klostervængets skole2


Hovedtemaerne på møderne med elever var:- Elevens brug af lektiecaféen (hvem har besluttet at du benytter lektiehjælpen,er du glad for at benytte skolens lektiehjælp, kender duandre elever som burde benytte elevcentret, men som ikke gør det –og hvorfor ikke, hvor lang tid og hvor ofte er du på centret og hvadsynes dine forældre om at du benytter lektiehjælpen?)- Vurdering af nytteværdi (hvorfor er det en god ide at skolen har enlektiehjælp, er der særlige ting du har fået hjælp til, hvilke fag er dermest behov, hvilken form for hjælp har du størst brug for og er dernoget du synes skal laves om?)- Brug af virkemidler (fungerer lektiehjælpen bedre end den almindeligeklasseundervisning (hvorfor), er der de ting I skal bruge i lektiecaféen,mangler der noget og har du oplevet problemer med den mådeelevcentret fungerer på?)- Viden om lektiehjælpen (hvorfra vidste du, at der var en lektiecafé,synes du, at I som elever får nok at vide om, hvad elevcentret kantilbyde og ved dine forældre, at du benytter lektiecaféen?)- Rammer og åbningstid (kolliderer centret med andre aktiviteter påskolen eller udenfor skolen?)- En bedre lektiecafé (hvad kunne være bedre og hvordan kan man fåflere til at benytte lektiecaféen?)1.2.3 ForældreDer blev afholdt to fokusgruppemøder med forældrene til de elever, somder forinden var afholdt fokusgruppemøder med. Fokusgruppemødet medde arabisk talende forældre foregik med tolk. Der deltog 3 forældre i fokusgruppemødetmed dansktalende forældre og 5 forældre i fokusgruppemødetmed arabisk talende forældreHovedtemaerne var:- Eleverne – dit barn og andres (var du inden dette møde klar over, atdit barn er tilmeldt lektiehjælpen, er det jer som forældre, der har besluttetat barnet skal benytte lektiehjælpen, hvem tog initiativet – enlærer, eleven eller forældrene, synes du selv der er en god ide at ditbarn benytter lektiehjælpen, Er dit barn glad for/tilfreds med at benytteskolens lektiehjælp og kender du andre familier, hvor du synesderes børn burde benytte elevcentret, men som ikke gør det – oghvorfor ikke?)- Vurdering af nytteværdi (kan du følge med i hvordan det går medlektiehjælpen og om det hjælper, er det en god ide at skoler har enlektiehjælp, hvor meget betyder det for dit barn at lektiehjælpen findes,er der særlige ting du synes det har hjulpet mere på end andresteder, hvilke fag er det vigtigt at der kan gives lektiehjælp, hvilken3


form for hjælp er der størst behov for og vil ændringer kunne øgenytteværdien?)- Virkemidler (hvorfor fungerer lektiehjælpen bedre end den almindeligeklasseundervisning, har lektiecaféen de rigtige faciliteter, hvadkan være bedre end i dag og har du oplevet problemer med den mådelektiecaféen fungerer på?)- Viden om elevcentret/lektiehjælpen (på hvilken måde hørte du omelevcentret, ved du nok om, hvad lektiecaféen kan tilbyde dit barn,kan der gøres mere for at informere forældre, hvis børn ikke benytterelevcentret?)- Ressourcer og rammer (fordeles ressourcerne rigtigt mellem skolerne,skal der flyttes ressourcer fra den almindelige undervisning tillektiecaféen, kolliderer centret med andre aktiviteter på skolen ellerudenfor skolen?)- Det ideelle elevcenter (hvad kendetegner et godt og velfungerendeelevcenter, hvad er de vigtigste barrierer herfor i dag, hvordan kanman få flere til at benytte lektiehjælpen?)1.3 SpørgeskemaSpørgeskemaet er, som nævnt, udarbejdet af medarbejdere ved UUF i KøbenhavnsKommune. I det følgende er spørgsmålene præsenteret. I tilknytningtil de enkelte spørgsmål er samtidig angivet et tal, for antallet af skoler,som har afkrydset den pågældende svarmulighed. I alt har 62 skoler besvaretskemaet.4


Vigtigt at vide før besvarelsenI spørgeskemaet bruges betegnelsen undervisningstimer, som svarer til klokketimer.Derfor beder vi jer omregne eventuelle lektioner til klokketimer i nedenstående spørgsmål.Alle spørgsmål vedrører forholdene i dette skoleår (05/06).Hvis jeres elevcenter/lektiecafé er opdelt i flere afdelinger bedes I svare på spørgsmålenemed udgangspunkt i det samlede elevcenter/lektiecafé.1. Angiv skolens navn_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. Er skolens elevcenter/lektiecafé organiseret som(Angiv kun ét svar) 1 samlet elevcenter/lektiecafé - Gå til 4 (56) Flere afdelinger (f.eks. opdelt i trin) - Gå til 3 (6)3. Hvilke enheder drejer det sig om?(Angiv kun ét svar) Trinopdelt (indskoling, mellemtrin, udskoling) (3)Opdelt i andre enheder angiv hvilke (3)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4. Angiv hvor mange ugentlige undervisningstimer elevcenteret/lektiecaféen haråbent i dette skoleår(Angiv kun ét svar) 2-5 timer om ugen (13) 6-10 timer om ugen (42)5


11-14 timer om ugen (6)Mere end 14 om ugen angiv antal (1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Angiv Elevcenteret/lektiecaféens åbningstider for hver ugedag5. Mandag(Angiv gerne flere svar) Tidlig eftermiddag (kl. 12.45-14.30 eller efter 5. lektion til og med 7. lektion) (46) Sen eftermiddag (kl. 14.30-17) (12) Aften (kl. 17-20) (0) Lukket (12)6. Tirsdag(Angiv gerne flere svar) Tidlig eftermiddag (kl. 12.45-14.30 eller efter 5. lektion til og med 7. lektion) (53) Sen eftermiddag (kl. 14.30-17) (15) Aften (kl. 17-20) (0) Lukket (8)7. Onsdag(Angiv gerne flere svar) Tidlig eftermiddag (kl. 12.45-14.30 eller efter 5. lektion til og med 7. lektion) (44) Sen eftermiddag (kl. 14.30-17) (14)6


Aften (kl. 17-20) (0) Lukket (15)8. Torsdag(Angiv gerne flere svar) Tidlig eftermiddag (kl. 12.45-14.30 eller efter 5. lektion til og med 7. lektion) (51) Sen eftermiddag (kl. 14.30-17) (13) Aften (kl. 17-20) (1) Lukket (7)9. Fredag(Angiv gerne flere svar) Tidlig eftermiddag (kl. 12.45-14.30 eller efter 5. lektion til og med 7. lektion) (21) Sen eftermiddag (kl. 14.30-17) (3) Aften (kl. 17-20) (0) Lukket (41)10. Er der nogle uger, hvor elevcenteret/lektiecaféen holder lukket i dette skoleår,udover de tilbagevendende ferier og helligdage?(Angiv kun ét svar) Ja (45) Nej - Gå til 13 (17)11. Hvor mange uger drejer det sig om i dette skoleår?(Angiv kun ét svar) 1- 2 uger (14) 3-4 uger (17) 5-6 uger (8) 6-8 uger (6)7


12. Hvad er årsagen til lukningen i disse uger?(Angiv gerne flere svar) Temauger (33) Eksamensperiode (9) De første uger af skoleåret er der ikke behov for lektiehjælp (25) De sidste uger af skoleåret er der ikke behov for lektiehjælp (26)Andet - angiv hvad (6)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13. Hvor mange årlige undervisningstimer har elevcenteret/lektiecaféen åbent idette skoleår?(Angiv kun ét svar) Mindre end 200 (11) 201- 240 (25) 241-400 (19) 401-560 (5)Mere end 560 (2) – angiv antal_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14. Har skolen en koordinator for elevcenteret/lektiecaféen?(Angiv kun ét svar) Ja (44) Nej - Gå til 16 (18)8


15. Hvor længe har vedkommende været koordinator?(Angiv kun ét svar) 0 skoleår (15) 1 skoleår (7) 2 skoleår (19) 3 eller flere skoleår (3)Lærernes fagkompetencerMed fagkompetencer menes linjefag eller erfaringer/efteruddannelse svarende til linjefagskompetencer.Sæt kryds ud for de fagkompetencer, som den enkelte lærer har. Afhensyn til anonymitet er de forskellige lærere repræsenteret ved et tal. Dette tal skal væredet samme for hver enkelt lærer i de øvrige nedenstående spørgsmål. Lærer nr. 1repræsenterer den nuværende koordinator af elevcenteret/lektiecaféen.Er der flere end 5 lærere i elevcenteret/lektiecaféen angives de 5 lærere, som har flesttimer i elevcenteret/lektiecaféen.16. Hvilke fagkompetencer har de lærere, som har undervisningstimer i elevcenteret/lektiecaféen?(Markér kun det antal lærere, som bemander elevcenteret/lektiecaféen)(Sæt kun et kryds pr. besvarelse for følgende : 1. (Koordinator), 2., 3., 4., 5.)2. 3. 4. 5.Lærer Lærer Lærer Lærer LærerDansk (40) (36) (25) (19) (8)Dansk2. sprogsom (14) (12) (8) (10) (7)Matematik (16) (30) (20) (15) (7)1. (Koordinator)Fremmedsprog(engelsk,fransk,tysk)Naturfag(Fysik, kemi,natur-teknik,geografi,biologi) (20) (23) (16) (14) (4) (17) (24) (24) (9) (5)9


Samfundsfagligefag(historie,kristendomskundskab,samfundsfag)Praktisk/musiskefag(27) (27) (19) (12) (5) (26) (21) (18) (7) (5)17. På hvilket trin underviser lærerne primært (udover timerne i elevcenteret/lektiecaféen)?Hvis elevcenteret/lektiecaféen f.eks. kun er bemandet af 3 lærere, svares der 'Ikkerelevant' ud for lærer 4 og 5. Det samme gælder for spørgsmål 21 og 22.(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)Indskoling Mellemtrin Udskoling Ikke relevant (10) (19) (23) (10)Lærer 2 (12) (27) (18) (5)Lærer 3 (3) (17) (24) (18)Lærer 4 (5) (15) (9) (33)Lærer 5 (5) (4) (5) (48)18. Angiv om den enkelte lærer har specialundervisning, sprogcenterundervisning,begge dele eller ingen af delene.(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)Lærer 1(koordinator)Lærer 1 (koordinator)SpecialundervisningSprogcenterundervisningBegge deleIngen af deleneIkke relevant (10) (7) (1) (36) (8)Lærer 2 (10) (7) (3) (40) (2)Lærer 3 (5) (6) (2) (34) (15)Lærer 4 (6) (4) (1) (20) (31)10


Lærer 5 (1) (2) (1) (13) (4519. Angiv hvor mange årlige undervisningstimer den enkelte lærer har i elevcenteret/lektiecaféen(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)30 –120timer121 – 180timer181 – 240timer241 – 300timerOver 300timerIkke relevantLærer 1(koordinator) (37) (16) (1) (8)Lærer 2 (48) (10) (2) (2)Lærer 3 (40) (4) (1) (1) (16)Lærer 4 (28) (1) (1) (32)Lærer 5 (15) (47)20. Hvordan planlægges lærernes undervisningstimer i elevcenteret/lektiecaféen?(Angiv kun ét svar)Lærernes årlige undervisningstimer i elevcenteret/lektiecaféen ligger fast - Gå til22 (44))Lærerne har mulighed for selv at placere deres årlige undervisningstimer i elevcenteret/lektiecaféen(18)21. Bliver denne fleksibilitet udnyttet med henblik på at tilpasse elevcenterets/lektiecaféensåbningstider andre aktiviteter på skolen?(Angiv kun ét svar) Ja, i høj grad (7) Ja, i nogen grad (11)Nej, kun i ringe gradNej, slet ikke22. Har de lærere, der har timer i elevcenteret/lektiecaféen, gennemført efteruddannelseeller kursusforløb med henblik på at kvalificere arbejdet i elevcenteret/lektiecaféen?(Angiv kun ét svar)11


35. Er elevcenteret/lektiecaféen rettet mod særlige grupper af elever?(Angiv kun ét svar) Ja (15) Nej - Gå til 37 (47)36. Hvilke grupper af elever drejer det sig om?(Angiv gerne flere svar) Elever fra indskolingen (7) Elever fra mellemtrinnet (14) Elever fra udskolingen (10) Tosprogede elever (10) Elever med socio-emotionelle problemer (3)Andre – angiv hvilke: (3)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _37. Hvad gør elevcenteret/lektiecaféen for at få elever, der ifølge lærere eller forældrehar behov for lektiehjælp, til at benytte elevcenteret/lektiecaféen?(Angiv gerne flere svar) Elevens klasse- eller faglærer retter henvendelse til forældrene (59) Elevens klasse- eller faglærer tager en snak med eleven (60) Det bliver af lærere eller ledelse indskrevet i en handleplan for eleven (19) Elevcenteret/lektiecaféen foretager sig ikke noget (6)Andet – angiv hvad: (12)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16


38. Hvor ofte retter elevcenteret/lektiecaféen henvendelse til forældre, klasselærereller faglærer, hvis en elev ikke møder op?(Angiv kun ét svar) Meget ofte (8) Ofte (27) Ret sjældent (21) Sjældent eller aldrig (6)39. Hvilket sted på skolen er elevcenteret/lektiecaféen placeret?(Angiv kun ét svar) Pædagogisk Center – Biblioteket (47) Sprogcenter (2) Klasseværelse (1) Fællesrum (2)Andet sted: (10)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _40. Hvordan er elevcenteret/lektiecaféen indrettet?(Angiv gerne flere svar) Med individuelle elevarbejdspladser (46) Med gruppearbejdspladser (59) Med 15-20 IT-arbejdspladser (20) Med 6-14 IT-arbejdspladser (18) Med 1-5 IT-arbejdspladser (17)17


44. Angiv hvilke aktiviteter det drejer sig om?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikkeUdflugter (1) (2) (59)Spil (9) (20) (11) (22)Lege (3) (14) (45)45. I hvilken grad tilbyder elevcenteret/lektiecaféen nedenstående alternative aktivitetstilbud?Aftenarrangementer (2) (60)46. Har elevcenteret/lektiecaféen en frugt/kage ordning?(Angiv kun ét svar) Ja (15) Nej - Gå til 48 (47)47. Hvad er hensigten med denne ordning?(Angiv gerne flere svar) At skabe en hyggelig uformel stemning (15) At tiltrække elever (3) At give eleverne 'ekstra energi til hjernen' (9)Andet – angiv hvad:19


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _48. I hvilken grad vurderes det, at alle de elever, som har brug for lektiehjælp ogsåbenytter elevcenteret/lektiecaféen?(Angiv kun ét svar) I høj grad (4) I nogen grad (46) I ringe grad (22)Slet ikke49. I hvilken grad vurderes eleverne på skolen generelt at være motiverede for atbenytte elevcenteret/lektiecaféen?(Angiv kun ét svar) I høj grad (12) I nogen grad (43) I ringe grad (12)Slet ikke50. I hvilken grad vurderes det, at eleverne, der benytter elevcenteret/lektiecaféener tilfredse med det?(Angiv kun ét svar) I høj grad (45) I nogen grad (16) I ringe grad (1)Slet ikke20


51. I hvilken grad vurderes det, at eleverne også kommer i elevcenteret/lektiecaféenpå baggrund af det sociale miljø?(Angiv kun ét svar) I høj grad (12) I nogen grad (41) I ringe grad (9)Slet ikke52. I hvilken grad giver det den enkelte elev større fagligt selvværd at komme ielevcenteret/lektiecaféen?(Angiv kun ét svar) I høj grad (20) I nogen grad (41) I ringe grad (1)Slet ikke53. I hvilken grad vurderes det, at aktiviteterne i elevcenteret/lektiecaféen betyder,at færre elever generelt har brug for specialundervisning?(Angiv kun ét svar) I høj grad (2) I nogen grad (19) I ringe grad (37) Slet ikke (4)54. I hvilken grad bliver effekten af elevcenteret/lektiecaféens aktiviteter drøftet påpædagogisk rådsmøde?(Angiv kun ét svar) I høj grad (1) I nogen grad (29) I ringe grad (27) Slet ikke (5)21


55. I hvilken grad har aktiviteterne i elevcenteret/lektiecaféen en positiv effekt påelevernes faglige præstationer?(Angiv kun ét svar) I høj grad (14) I nogen grad (45) I ringe grad (3)Slet ikkeRegisterering 1. uge (uge 39)56. Angiv, hvor mange og hvilke elever, der i alt har benyttet elevcentret i den 1.uge.(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)0-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 Over 40Antalfremmødteeleveralti (4) (5) (8) (10) (9) (9) (15)Herafantaleleverfra indskolingHerafantaleleverfra mellemtrinHerafantaleleverfra udskolingHerafantaltosprogedeelever(33) (10) (6) (2) (4) (3) (2) (13) (15) (13) (8) (3) (5) (3)(33) (13) (8) (2) (2) (1) (1)(28) (8) (4) (5) (5) (7) (3)22


57. Angiv, hvor mange elever, der har benyttet elevcenteret/lektiecaféen i den 1.uge på baggrund af henvisning fra lærere eller eget/forældres ønske. (Der må gernevære overlap, hvis elever kommer på baggrund af flere årsager)(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)EgetønskeHenvisningfraklasselærerellerfaglærerHenvisningfralærer isprogcenteretHenvisningfralærer ispecialcenteretForældresønske0-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 Over 40Vedikke (17) (15) (10) (3) (3) (3) (2) (7) (32) (2) (1) (25)(33) (5) (1) (1) (20)(15) (14) (3) (3) (9) (4) (3) (9)(24) (12) (4) (1) (3) (2) (1) (13)Andet (10)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _23


Registerering 2. uge (uge 40)58. Angiv, hvor mange og hvilke elever, der i alt har benyttet elevcentret i den 2.uge.(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)0-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 Over 40Antalfremmødteeleveralti(4) (4) (10) (11) (10) (10) (11)Herafantaleleverfra indskolingHerafantaleleverfra mellemtrinHerafantaleleverfra udskolingHerafantaltosprogedeelever(35) (9) (7) (2) (3) (3) (1)(13) (16) (14) (11) (3) (3) (33) (17) (5) (1) (3) (1)(27) (10) (5) (7) (5) (3) (3)59. Angiv, hvor mange elever, der har benyttet elevcenteret/lektiecaféen i den 2.uge på baggrund af henvisning fra lærere eller eget/forældres ønske. (Der må gernevære overlap, hvis elever kommer på baggrund af flere årsager)(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)Henvisningfraklasselærereller0-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 Over 40Vedikke(19) (11) (9) (5) (5) (1) (2) (8)24


EgetønskefaglærerHenvisningfralærer isprogcenteretHenvisningfralærer ispecialcenteretForældresønske(32) (2) (1) (1) (24)(33) (2) (3) (1) (21)(18) (8) (5) (8) (7) (4) (2) (8)(25) (5) (4) (4) (3) (2) (1) (16)Andet_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stabiliteten og repræsentativiteten i fremmødet60. Hvor mange elever har benyttet elevcenteret/lektiecaféen 2 gange pr. uge ellermere i løbet af de 2 uger?(Angiv kun ét svar) 0-10(28) 11-20(16) 21-30(7) 31-40(9)25


41-50 51-60 Over 6061. Hvor mange elever har benyttet elevcenteret/lektiecaféen 1 gang pr. uge i løbetaf de 2 uger?(Angiv kun ét svar) 0-10(27) 11-20(820) 21-30(5) 31-40(5) 41-50(2) 51-60(1) Over 6062. Hvor mange elever har benyttet elevcenteret/lektiecaféen i alt 1 gang i løbet afde 2 uger?(Angiv kun ét svar) 0-10(32) 11-20(12) 21-30(9) 31-40(4) 41-50(1) 51-60(2) Over 6063. Vurderes det, at disse to ugers fremmøde er repræsentativt for fremmødet overhele skoleåret (med udgangspunkt i erfaringerne fra sidste skoleår)?(Angiv kun ét svar) Ja - Gå til 66(33)26


Nej, fremmødet var større end normalt - Gå til 65(5) Nej, fremmødet var mindre end normalt (22)64. Hvorfor var fremmødet større end normalt?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _65. Hvorfor var fremmødet mindre end normalt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mange tak for hjælpenJeres besvarelse er meget vigtig for den fremtidige prioritering og organisering af de københavnskefolkeskolers elevcentre/lektiecaféer.27

More magazines by this user
Similar magazines