BioKubes Serviceaftale

biokube.dk.gn19.windowshotel.dk

BioKubes Serviceaftale

Priser gældende frajanuar 2011Ved etablering af minirensningsanlæg er det efter bekendtgørelse 1.444 af 11/12 2007 et krav, at minirensningsanlægget er omfattetaf en serviceaftale INDEN ANLÆGGET TAGES I DRIFT. Fabrikanten er derfor forpligtiget til, at udbyde denne serviceaftale.Serviceaftalen er et abonnement, som er beskrevet på side 2.Minirenseanlægget er omfattet af BioKube’s 24-timers alarmservice. Support udkald og reparationer faktureres med mindre udkaldetskyldes en mekanisk fejl i BioKube anlægget indenfor 2 år efter levering iht. reglerne om forbrugerkøb.Ved indgåelse af denne serviceaftale er minirenseanlægget samtidig omfattet af BioKubes 20 års garanti iht. vedlagte garantibevis.Garantien gælder fra anlæggets ibrugtagning og så længe der er en gyldig serviceaftale. Garantien er en integreret del af denneserviceaftale. Garantien træder i kraft, når BioKube modtager denne serviceaftale fra husejeren i underskrevet stand. BioKubebeholder originalen og returnerer en kopi til husejeren. Samtidig får kommunen kopi af denne serviceaftale således, at kommunen erinformeret om, at der er etableret et minirenseanlæg på ejendommen, og at man har indgået den lovpligtige serviceaftale.Prisen for denne serviceaftale er anført på bagsiden af dette brev. Serviceprisen reguleres én gang årligt. Serviceaftalen kan opsigesmed ét års varsel ved udgangen af et kalenderår. BioKube kan opsige serviceaftalen uden varsel ved manglende rettidig indbetaling.Nedenstående skema skal udfyldes og returneres FØR idriftsætning af minirensningsanlægget.RENSEANLÆGGETSKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSKAVERSerie nr. (en sølvfarvet label inde i teknikkassen):Ejer:Anlægsadresse:Post nr.:By:KLOAKMESTERSKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSKAVERFirma:Kontaktperson:Dato hvor anlægget blev sat i drift:Gade:Postnr.By:Tel.:E-mail:E-mail:Kommune: (Den kommune hvor anlægget er installeret)Fakturaadresse: (hvis den ikke den samme som ovenfor)Krav om fosforfjernelse: Rensekrav (OP/SOP)Sæt krydsAntal personer på ejendommen:________personerVandforbrug pr. år: _________m3Efter modtagelse af den underskrevne serviceaftale, vil BioKubes servicetekniker i løbet af 3-6 måneder komme og finjustererenseanlægget til husstandens specifikke spildevandssammensætning. Hvis der er krav om fosforfældning vil der blive monteretdoseringspumpe og påfyldt fosforfældningsvæske. Påfyldning af fældningsvæsken faktureres sammen med første års serviceaftale.Opstartservice er en del af første års serviceabonnement. For anlæg med krav om fosforfjernelse vil serviceteknikeren normalt besøgeanlægget senest 3 måneder efter det er blevet idriftsatUnderskrifter:_____________________________ ____________________________ ________________________Ejer, dato og underskrift Kloakmester, dato og underskrift BioKube, dato og underskrift


Hvad omfatter din lovpligtig årlig serviceaftale? Hotline: Adgang til vores dygtige tekniske personale, som står til rådighed i tilfælde af spørgsmål. Support med døgnbemandet servicetelefon på vores hotline 55 98 98 18. Support-udkald også på søn- og helligdage i tilfælde af akutte problemer. Der faktureres for supportudkald. Reparation og udskiftning af defekte dele ved support-udkald. Hvis det er nødvendigt at udskifte en mekaniske delsker dette gratis for husejeren i de første to år efter anlæggets levering, hvis fejlen skyldes en fejl i den mekaniskedel jfr. reglerne om forbrugerkøb. Efter to år eller hvor fejlen skyldes andet end en fejl i den mekaniske del, f.eks. etfremmedlegeme i en pumpe, betales for udskiftning af mekaniske dele Lovpligtigt årligt serviceeftersyn.Ved det årlige serviceeftersyn udføres følgende:Kontrol af indløbspumpen, der doserer spildevand ind i anlægget.Kontrol af blæsere, der tilfører luft til de bakterier, der renser spildevandetKontrol af beluftningen i biozonerne for at sikre en ensartet og jævn beluftning i anlæggets rensekamreHerved sikres optimale livsbetingelser for de bakterier, der renser spildevandet.Kontrol af returskyllet af det rensede spildevand til septiktanken.Herved sikres, at der ikke udvikles svovlbrinte i anlægget, ligesom der ved returskyllet fældes fosfor i de anlæg, hvordette kræves. Returskyld sikrer også næring til bakterierne i tilfælde af længerevarende ferier (BioKube patent)Kontrol af automatisk fjernelse af slam fra anlæggets rensekamre.Slam pumpes flere gange i døgnet retur til bundfældningstankenHvis behov, tømning af evt. bundfald i et af rensekamrene.Fosforfældningsvæske påfyldes anlægget hvis der er krav om fosforfjernelse (dvs. SOP eller et OP anlæg).Kontrol af fosfordoseringspumpen.Kontrol af anlæggets indbyggede elektroniske styring for at sikre korrekt indstilling af alle tidsstyringer mv.Generel og visuel gennemgang og kontrol af hele anlægget.Udskiftning af sliddele f.eks. membraner i bl.a. blæsere, fosfordoseringspumpe og udskiftning af dykpumpe skerefter BioKubes serviceplan. Der betales for den udskiftede sliddel medens arbejdet med udskiftningen iht. BioKubesserviceplan er omfattet af dit serviceabonnement. Uden udskiftning vil maskindelen forventeligt ikke fungere korrekt.Udtagning af en vandprøve, som bliver analyseret på BioKubes laboratorium.Indsendelse af rapport om servicebesøget og af resultatet af vandprøven til myndighederne.Hvis analyseresultater ønskes tilsendt per e-mail, kontakt Bikube.Hvornår udføres det lovpligtige servicebesøg?Det årlige servicebesøg udføres første gang 3-6 måneder efter, at minirensningsanlægget er blevet idriftsat.Herefter udføres der service på minirensningsanlægger minimum en gang om året.Der udføres ydermere stikprøvevis kontrolbesøg på for at sikre driftsstabiliteten på alle BioKube anlæg.Hvad koster et lovpligtig årligt serviceabonnement? (priser gældende pr 1/1 2011)Anlægsstørrelse oganlægstypePris serviceFor større anlæg, kontakt BioKube for at få oplyst prisen.Påfyldning af FosforFældningsvæske (PAX 15)I alt pr. åreks. moms5 PE SO og O 1.020 kr. Kræves ikke 1.020 kr.5 PE SOP og OP 1.020 kr. 562 kr. 1.582 kr.10 PE SO og O 1.274 kr. Kræves ikke 1.274 kr.10 PE SOP og OP 1.274 kr. 1.035 kr. 2.309 kr.Sæt krydsfor type/str.Hvornår betales det årlige serviceabonnement? Det årlige service afregnes per kalenderår, og forud faktureres i januar måned hvert år. Det første års service faktureres ved indgåelse af serviceaftalen og i opstartåret dækkes også idriftsættelse ogfinjustering af renseanlægget til den enkelte ejendoms specifikke spildevandssammensætning.Hotline telefon 55 98 98 18

More magazines by this user
Similar magazines