Download rapport - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Download rapport - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Netværksmøderne har udviklet sig til at være en fast procedure tre gange i behandlingsforløbet,hvor det i begyndelsen foregik i udvalgte sager. På netværksmødernedeltager det professionelle netværk omkring det enkelte barnf.eks. pædagoger fra fritidsklub og skolelærer. Alle parterne udtaler sig om,hvordan de oplever barnet.Formålet er, at medarbejderne i Familieværkstedet får et nuanceret billede afbarnet, som de kan bruge i familiebehandlingen. Oplysning er i fokus, men derkan dog indgås aftaler om specifikke tiltag vedrørende barnet, samt hvordande forskellige parter kan støtte barnet. Bliver der indgået aftaler, er det Familieværkstedet,der følger op på aftalerne og ansvarliggør de involverede samarbejdspartnerei forløbet.Netværksmøderne bidrager til at deltagerne får en nuanceret forståelse for barnet,og de problemer der er, samt hvordan man kan støtte barnet. Desuden giverdet mulighed for at koordinere indsatsen.Medarbejderne i Familieværkstedet sætter dialogen i gang på møderne og tagerreferat, men har ellers en tilbagetrukket rolle. Netværksmøderne er ikke konfliktfyldte,men der bliver snakket om problemer og konfliktfyldte emner.3.3 UdslusningAfslutningen af familiebehandlingen finder sted, når forældre, medarbejderei Familieværkstedet og socialrådgiver fra Rød Bue er enige om, at familien haropnået et tilfredsstillende resultat. Dette kan i nogle tilfælde også ske, selv omikke alle målene er nået, men det kræver at socialrådgiveren i Rød Bue og forældreneer enige om, at barnets udvikling og sundhed ikke er truet.Efter familiebehandlingen har forældrene enten tilegnet sig nye omgangsformermed barnet og kan fortsætte uden støtte, eller en støtte uden for Familieværkstedettager over f.eks. støttepædagog, socialrådgiver i Rød Bue eller aflastningsfamilie.Familien kan, hvis de ønsker det, blive tilbudt et halvt års udslusning. I dethalve år kommer forældrene i Familieværkstedet ca. to gange om måneden.Formålet med det halve års udslusning er at åbne mulighed for at holde fast ifamiliens positive udvikling, være med til at støtte familien i at arbejde videremed problemerne samt følge op på de forskellige ting, som familien eventuelter gået i gang med. Det kan være deltagelse i en sorggruppe, psykologsamtaler,kostskole til barnet m.m.Efter endnu et halvt år laver medarbejderne et kort interview med forældrene,om hvordan det går. Der spørges ind til, om de opnåede resultater har stabili-22

More magazines by this user
Similar magazines