Hent bladet som PDF - LAP

lap.dk

Hent bladet som PDF - LAP

LEDER:Det er ikke kun LAP, der er i vildrede -sundhedsministeren vil have ryddet opi fortidens fejl, men hvordan ?I LAP overvejer vi at ansætte flere konsulenter,der skal dække både regionerneog sørge for den fremtidige udviklingaf organisationen. Imidlertid vil vi gernegøre det, som både er bedst for organisationenog som dækker grundforeningernesønsker, og i den forbindelseovervejes det at samle medlemmerne tilet træf i eftersommeren.6 medlemmer har været på Bornholm tilfolkemøde og ladet sig inspirere af og ikkemindst deltage i de landspolitiske debatter.Vi skal være omstillingsparate og ergået med i kampagnen ”Stemmer på kanten”- en kampagne med Lisbeth Zornig ispidsen, som skal få udsatte i Danmark tilat stemme til det kommende kommuneogregionsvalg. Igen må vi erkende, at manhar glemt at spørge os udsatte borgere,hvad der egentlig skal til, men det er dernu rådet bod på ved et stormøde, hvorbåde SVID, SAND og LAP deltog.Karen Ellemann var den eneste deltagendelandspolitiker og gav os medholdi, at politikerne skal møde op mere talstærkttil vores arrangementer og mødeos i øjenhøjde, både fra talerstolen og påpladsen rundt bagefter. Dette en opfordringtil alle om at møde til BrugernesBazar torsdag den 29. august i Odense,som i år er vores 10. bazar afholdt afRådet for Socialt Udsatte. Der vil væreunderholdning ved Bryan Rice og Baggårdsbandet,samt Cirkus på Tværs -unge fra Århus. Årets tema vil være ungeudsatte, og i LAP´s stand vil der være endebat om livsglæde og resonans.Sundhedsminister Astrid Krag har sat3. fase af gennembrudsprojektet modtvang i gang. Det er nu 3. gang vi må belærepersonalet og repræsentanternefor myndighederne om, hvordan manbedst nedbringer tvangen til et minimum.Det er den store personale-gennemstrømningog de gamles manglendeomstillingsevne, der gør dette nødvendigt.Desuden må vi konstatere, at tempoeti somatikken er blevet så højt, atde dårligste patienter bliver underlagttvangsforanstaltninger i forsøget på atfastholde dem i behandlingen med etminimum af personaleindsats. Det ernæstformanden i Dansk Psykiatrisk Selskab,Lykke Pedersen, der udbeder sig,at der laves særskilt statistik for brugenaf tvang i psykiatrien og i somatikken - sådet bliver muligt at adskille og forklarestigningerne, som nu finder sted. Der erdesuden etableret forskellige anonymedebatfora, hvor personalet har mulighedfor at debattere, hvordan man tacklerforskellige situationer både med at nedbringetvangen og i forhold til kolleger,som ikke vil eller evner at tage den nyelærdom til sig, og som fortsætter med atarbejde på psykiatriens gamle værdierom tvangsforanstaltningers betydningfor en godt gennemført behandling.Et andet ministerinitiativ er Astrid Kragsudnævnelse af de første lighedsambassadører,som har forpligtet sig til at tilsluttesig en fælles indsats mod ulighedi sundhed, heriblandt Hanne WiingaardNu inviterer hun alle, der har lyst til det, tilat melde sig til korpset. Se hjemmesidenwww.lighedsambassadoer.dkDet er endnu ikke lykkedes at få gennemførtet forskningsprojekt, som afdækkerårsagerne til at patienterne ophører medat tage deres medicin. Der er imidlertidgennemført nogle forsøg i somatikken,som muligvis forklarer årsagssammenhængi retning af, at medicin givet undertvang har en anden effekt end medicinindtaget med patientens accept og inddragelse.Årsagsforklaringen er her, atvores immunsystem angriber den medicin,vi ikke ønsker at indtage.Der er på landsmødet valgt nye medlemmertil Landsledelsen, og en del erblevet genvalgt. Landsledelsen skal iden kommende tid afklare, hvem derskal sidde i forretningsudvalget, mender er ingen tvivl om, at ændringen afsammensætningen i Landsledelsenallerede nu har bragt nytænkning ognye veje at gå i foreningsarbejdet. Isærhar der været enighed om, at man ikkeønsker at spænde ben for hinandensaktiviteter, men som minimum vil ladefolk arbejde med de initiativer i fred ogro, som de ønsker at deltage i. Der var pålandsmødet enighed om at gennemføreto sommerlejre - nemlig en sommerlejrpå Brenderup Højskole og en Ø-lejr påLangeland. Desuden arbejdes der på atlave en konference om kostens betydningfor psyken i efteråret. Der er endnufå midler, som ikke er disponeret til åretsaktiviteter, og det er derfor muligt for delokale at få andel i disse midler. Mangeaf årets aktiviteter skal finansieres afsidste års overskud og er derfor betingetaf, at Socialministeriet giver acceptaf overførsel af disse.Hanne Wiingaard,Lars Kristensen ogSteen MoestrupForretningsudvalgetMEDLEMSBLADET LAP:Landsforeningen Af nuværende ogtidligere PsykiatribrugereADRESSE:Medlemsbladet LAP | Store Glasvej 495000 Odense C | tlf: 66 19 45 11ANSVARSHAVENDE OVERFORPRESSELOVEN:Hanne Wiingaard | Tlf. 55 50 01 51KORREKTUR:Karl Bach JensenTRYK:npc·grafikom | NæstvedLAYOUT:npc·grafikom | NæstvedTEKNISK ANSVARLIG:Hanne WiingaardOPLAG:2.500 eksemplarerINDLÆG BEDES INDSENDTTIL LAP PR. E-MAIL:lap@lap.dk. Deadline til næste nr. er:1. august 2013. Alle indlæg, der optagestil bladet, bliver også lagt ud på LAP´shjemmeside. www.lap.dk2 MEDLEMSBLADET LAP

More magazines by this user
Similar magazines