31.07.2015 Views

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TILMELDING TIL LANDSMØDE 2009BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER!Kollektivt Medlems Navn:Navn på delegeret:Adresse:Postnr. og by:Telefonnummer:E-Mail:Ønsker ophold på HotelSvendborg (kr. 200,-)Ønsker at dele værelse med:Sæt kryds JA NEJ Ønsker gratis kørsel med bus fraOdense til Svendborg (tur/retur)Jeg ønsker vegetarkost ?Jeg ønsker anden specialkostRyger Ikke ryger Sæt kryds JA NEJ Sæt kryds JA NEJ Sæt kryds JA NEJ Hvis JA, hvilken:Evt. kommentarer:Jeg ønsker at medvirke som oplægsholder i minikonference ( sæt højest 1 kryds )• Socialpsykiatri, erfaringer og holdninger• Uddannelse og arbejde, erfaringer og holdninger• Fordomme, oplevelser og holdningsbearbejdelseTilmeldingen SKAL være sekretariatet i hænde senest onsdag d. 22. april– efter denne dato lukkes for tilmeldinger til landsmødet


FORSLAG TIL LANDSMØDE 2009BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER!Kollektivt Medlems Navn:Navn på delegeret:Adresse:Postnr. og by:Telefonnummer:E-Mail:Stiller hermed følgende forslag til landsmødet til afstemning (afstemningstema):Begrundelse:Opstiller evt. til landsledelsen:Dato: ___________________ Underskrift: _________________________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!