(Et ugenligt ISU Urtøicnøctt, - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

(Et ugenligt ISU Urtøicnøctt, - Hovedbiblioteket.info

(Et ugenligtUbfttøcnafISU Urtøicnøctt,SKajor*(Dttc og ftrcfuifcetvveufcc «£efre.Itø'o&cnljabtt,ibst.ip,30. Ki * p p i n g fl m^tvvltni*


3) 11 iD> I) O 5 i*ofbet otte 09 fttr(inMti)Mnbe Jg>efte>^^m 23;rctnfngerneangaaenbe gorlfgetfetfoæfeneté. Siiflanb . . .* . • 619ttbftøten fra tfmalicgaben til (Søen • . . • 622Sammenligning imellem £olmené og ^rfnitatié5Cirfc^aacbe fjer i Staben, og ærb^bioTt (Bpørgé;maal tit ()øic SBebfommenbe i benne'tfntebtunq 623•£il &>bnU)ami$ Solbinfpection . . . .»Pørøémaai . * 626^allebgeé ^roréfer „ 627Woget om Uniformer „ 631JUemUnbcroiioninQ i banJE ^etffrbning . • 633•H^regmng o»cr f)»ormeget ©fatter/ anbre Serber09 93aalceg l;aoe anbVaget i 'tfaret 1836/ pr.&ønbe £artforn i Saarnbi) ©ogn paa tfmager 635* J Pørgémaa[ til Ubgioeren af ben kongelige barnfe ^)of s og ©taté--(5alenber63Qfornøbent Sillceg til e^enbe* eller Smcfterprø*^ uen for dalerne . . . , 4 . . . 640^nmobning til £r. ©ecretair £iungcrt f SY? /inSnvr' *)f U,'i3. . . 641£644• 644• 648/ 64S


©ibecm SSomagclfc af 25anfctr«-get paa • n -Mening om ben faameget omtaltebei-fogelfe . . . . 73 r•o mob 2lnmobningen, t ^olitieocnncn 9tr. 1142 til''©wns" SRebacfeur 734.9Hrn cm 9£ebfccrtelfe t ^unbcfTatten • • . » 736'^u^Riimecc og ©abenaone . • 737Om SSebragcri ocb 'Smørfjøb 738^un t'ua fomme far tibltgt 740#tter et av £)cb om Sucrmoé'S ©aarb . • 742©pørgtfmaa-l tit bet forenebe 8Jctgjci'enl)cb$ ©elffab 743(£t airiøft ©fubémaal 744,ril SSebfommcnbe, om gorbebting af SJetenfra SJefrerbro til Sommerplabfene , • • 745Skebe a.ngaaenbc Støeatrct, I 747#nmobning til tf jobenfjaoné Sftagiftrat fra en .\Deelaf bet ffuefpilbefagenbe f3ubltcum . . . 752om SBelijdning paa Sangebro • . . 753SOfere om 1 feparattftiffe gorfamlinger • . , „ 7ratort> . . • 759Ær av angaaenbe 3i)eatret, Il * 763


(S roe,6Sit ltbgiocren afSStabot ".ftjøbenfiat>iu;poften"Qjommercefcretatr 2C. P.iunge . . f .tfnmobntng til ©neb?eniufrn-r(5n£en i Ælofterfo'eebccoi;9>oftgangcn imellem Srefcerifsborg cg #el|ingøc 8'uOm Dore finalle Q5roer og 00c hiappe Skilning 8*3JDm pullerne i frore .fijøbmageraabeé Sroiagning 8M-Srpørgémaal, uebfommenfce SortftfrSlen af ogénee 3*55 tfnlebning af. S- So'jefcns tfrtifø, i SDanf? goUfeblab 4*, om ^t)taarégr uui;I«f».oner etc , 816^r)taarét>eré ttl


^ J o l t t t r ' u f i t i t n uW r . 1 1 3 6 .&M/vvi/vt/uvwwvvvivvi%/vinntvHiSbcrfraøcrt, ©ctttøcr 183?*Sot-fenbee mcb poftcn, i Sølge kongelig aUtvnaa*bigit CilUbelfe*£)m 33eretntngerne ongaaenDe $orligel*feduoefenetd Siljtøttb.|j|aa famme Slib, fom gorligelfeécommiéfto*ner anorbnebeé i ©anrnarf,bles bet befalet, atbiéfe aarligen ffulbe gtue 53eretntng om bc i betforløbne 2lar foretagne og afgjorte ©ager famttyttormbt btéfe t>are blegne forligte.£>enftgtenf;ermeb x>ar naturligmié ben ubtryffeltgen op*gitme, at SKegjertngen mlbe feetteé ttfanb ttl atbebømme 93trfningen af benne ^elgjørenbc 3>nb*retning famt Ijttombt Stogen »eb færbeleé 9tib*fjopr(;eb og §lib btbrog fortrinligen til ben gobe©agé fremme. — ©om befjienbt offentliggøresi SoUeg l taltibenben IHefultatet af btéfe 93eretnin*9**/ og bigfe Stefultater cre iffe ©tatijKfereit


620tnngttge for ogfaa, t benne ^cnfeenbc at erfaregrjattonené (£f;aractcei\SØten — funne iDiøfc SBerctmnger tffe aun^cn forbebret ftorm? 30 rilme>fefunne be lige*faattelfont I;ele 3>nftuuttonctu ©enne l;ar nubeftaaet t owr 40 Star, og t bette &tbcinunmaa ber veb ben, fom Kb enhver awbm mcwnefMtg 3>nbretmng, være Ocnuvrfet abfTtlligeSDiangler* ©et vtlbe iuiiMcrtib !;be fowtbt tet ©tab af ncervcerenbe Omfang oga3cfiemmeL'fe, at ubbrebe ftg tubere kvover, og^nbfenbe;' ren l;eraf I;olber ftg berfor blot til bet ovenforubpegebe s )3unftab 2>nbfenbcren favner fyerveb, er at^Beretningerne iffc tnbel;olt>c en faM'fHIt Siubriffor be ©ager, fom l;emnfe3 til Rettergang paa©runb af ben Snbflagebeé Ubeblut>elfe. Zi)i naar bette cr&tlfcelbet ~ og beter tffe faa fjelbent — gjøveS gwligéprrøcn ar bet berfor, at


21ct So»bub faftfatte f;itn ftmplc goranbring i betbefalcbe ©tøma.3 Swbtnbcltc mcb £)»cnftaacnbe unblabcrSnbfenbcrcn iffe at berøre, at bet »tlbe »ære tn*teregfam at erfare, l;»ormangc ©ager, bertnbjlce»nc8 men forligeé »eb be orbtnatretøettei\ SXiéfc« Slntal cr ttfotéfe meget bctybe*Hgt, ba gorltg næften altib trceffcé i mtnbre©jelbéfager, f)»or ben ^nbflagcbe cr ubcblc»ctti Sorligelfcéeommtéfioncn, ja »cl ogfaa i mangeanbre* ©cl» naar £»ijugt;cbcrne cre fomnet ©agførcrncé £>ccnber, cr gorltg ingcnlunbefjclbcnt, ibet biéfeS Ulciligl;eb »eb mtnbre ©a*ger jiaacr i 2ltminbeligl;eb t faabant 9SJiiéfovl;olbttl bet SSeberlag, bc berfor funnc »ente etterforbrc, at be l;elft ønffc bcrcé farter formaacbetil niinbelig goventng* ©ct cr faalebeS 3nbf.befjienbt, at t cn af ©amnarfs ftørre %bfice*bcr blc» i Siarct 1835 af 86 £h;tingéfagcrfun 26 paabømte, og af 74 i 1836 fun 21.-ignenbe Stempler funne ftffcrltgcn ogfaa op;fcifefi fra anbre 93t;er.£Dph;éntngcr af anførte 9?atur tjene tffetil at ttlfrcbéfuUc en tom 9ii;3gjcrrigf)cbfom.SKange trille falbc bet —, men be' nuc ogfaa berige »ore Erfaringer om f)cleMonens og enfelte©tebcr3 ftørre eller minbre


622gtebfommcligljeb,iffe mtéfjcnbcé*©ereé SSccrb bør berforUbftgtett fra Slmaliegaben ttl (Seemjff or flere 5ERaancber ftben lwr man t 93labctSagen ubtryft bet ØnfTe, i Slntalieg aben atfrembringe en llbftgt ttl ©øen, t>eb at ontljuggenogle £rcccr i ©éplanaben og paa lange Stnte*SScbfommenbc 3luctoritet føneé nu vtrfeltggobljebéfulb at l;aoe ffjeenfet benne 3;bce ben©pmcerffoml;cb, ben fortjente* £>e SErcccr paalange SHntc og »eb @ttabetøgrat>en, fom jfobeligefor Stmaliegabcn, erebleonc borttagne ogen fmuf Ubjugt cr frembragt, faa at man fraStmaltenborg fan fee ©øen, bog cr ben bervebtih>eiebragtc2labntng vel fmalogUbftgten enbnunoget ufulbfommem 9Kan f;ar nemlig fFaanetbe i (Jéplanaben ligefor Slmaltegabcn ftaaenbeSEræer, og bet tøncé ogfaa, at biéfe iffe fynber*lig ftaae i SSeien for Ubftgten, naar tffun bereé©rene, paa begge ©iber af Sllleen fra 2tma*liagaben til Gttabetøgratten ble*>e fappebe, Ijoor**>eb ba ben attraaebe £enfigt bebre mlbe blive©pnaaet*


623Sammenligning intetten £olmen$ 09 StUmtatté ftirfcgaarbe (jer i ©tåben, ogfcrføbigft ©pergémaal til &ete 23et>f Otti*menbe i benne 2lnlet>ntng*ar ben herlige og følgen»cerbige ©fif funbet ©teb føle ©omnteren, atforten ttl £olmené Ætrfegaarb før i ©tåbent)ar jtaaet aaben om (Sftermibbagen til fn 2lb*gang for 2tUe og ©nføer, ber trille bringe finetjære 2lfbøbe et eller anbet Offer eller frybe pj»eb ar gaae omfrtng paa bette ©teb, ber, Kig enffjøn £>a»e, maa fremfalbe fanb Slgtelfe for benSJtanb, ber felt? kolber benne .Rtrfegaarb i enfaaban ©tanb, at ben føgerftn Sige* Om manfor benne 2lbgang ftvlber^irfenétjøitcerebeSSoer^ge, S.T. £r, (Statéraab Viborg, fin førjte£af, eller bené ligefaa briftige fom forbrtngS*løfe £)»ergra»er, @ e r b t g e n, »tbeé iffe;—men fø>o af biéfe £»enbe .(l;»oraf ben ©tbfteunber Slbgangen perfonlig er nær»cerenbe, faa atumulig nogenfomfølft 9)itébrug eller Uorben ber?an ftnbe ©teb) ber før paa almeen£af*ne mnteligføb—men tfær af ©ogneté beboere—^r benne ^nbretntng, brtngeé benne af (5n, bermaa føge libt Srftatntng for føab ber ble*>® c . tt ^egtet paa Srinitatté ft'trfegaarb, tilSogn ntan fører: frit at funne b»cele »eb be^»orunber?)e føile, fom man før at taffe


(>24for 2ilt; og til tyvilt'e ©cn bcriuxot) maa nøteémeb ctffclenbe 331(1 at titte tnb gjenncm bet ©it*terverf,—ril f;»té gorffjønnclfc, igorening mebfefoe ÆtrfcnS, ©en bog i fin Hib bibrog fin©fytrv efter Dpforbring, felv t et Stibéruni/l)Vor©cn6 egen ©ienbomfi Mangler lobeS upaa*agtebe! -- Snbfcnberen fpørger frcmbcleS: Ombet er for at frebe om bet en l;ato Slien l;øic©rccé, Ufrub og 3orb, fom man maa »abci paa £ruutatts> .ftirfcgaarb for at fom*rnetil bc ©raceman fyger l;cn til, — at benne»itfe Silluffcn pnber ©teb? ©ctte fyncé fan*belig latterligt; tl;t @nl)»er fan o»cvbevife ftgont, at intet ©rceSfiraa ftnbcé ubenfor©ravene paa £>o!ntené ^trfcgaarb, og at 2lltnetop ber ftaacr og cr fjolbt i en bcunbringSvær*btg Orben, — uagtet fri Slbgang bertil tiljtcc*bc3*— 9J{an vtl maaffee foare: at@nl;»er, betviltnb, f an l;envcnbc fig ttl "enten ©raveren eller,@rat)crfarien," for ba at blive tnblabt! —SOZen, beboer j[cg at fige: at ©en, ber førft ffalløbe l;jcnt ttl en af ^trfebetjentene, for at ttl*:trygle eller ttlfjøbe fig benne ©unft, »el tffe rettibt »il prøve bc mcnncffclige Suneré SWagt; og etal tib l;arman(5»ne til at gribe i gommen forover©angman»tlbeføgebe@ra»e, ber aarltg betale^for, — men font inbejTutteS for be bem Zityfrrøtbe unber jiramgt Saaé og guffe, lug ©fatte-


625Sngcn maa nærme ftg, uben flor Uletltg*bcb, ben man ugjcrne mere enb een @ang ub?fætter ftg for. — Cg forfor bør et .fttrfcgaar*ben baglig fra og ttl ctmft .ftloffeffct »ære aabcitunber ©pftgt?


024for Sllt; og ttl tømlfe ©en berimob maa rnn^meb ctffclenbe23ltf at titte inb gjenncm bet ©tøtcr»erF,—til (;tné ^yorfl-jonnclfc, igoremng mebfcl»e ivtrrend, Sen bog i fin SLib bibrog fin©Fj>?r» efter Opforbring, felo t cr Jabértmvl)»or©cntf egen SienboméiOiangler lobcS upaa'agtebe! - ^nbfenberen fpørger frcmbclcS: On*bct cr for at frcbc om bct cn l;ai» Slien@rcc£, Ufrub og 3orb, fom man maa »abci paa Zvinitatiti Æirf'cgaarb for at Fom'mc til bc @ra»e man fyger f;en ttl, — at benne»ttfe SEilluffcri ftnber ©teb ? ©ette føncé fan'belig latterligt; tl;t @nl;»cr Fan ottcrbeiufe ftøom,at intet ©ræSjlraa ft'nbcS ubenfc*©ra»ene paa £>oImcné i\trfegaarb, og at 2tl {netop ber jitaaer og cr fjolbt i en bcunbringé»cetfbig Orben, — uagtet frt Slbgang bertil tiljrøbcé* — 9J{an »il maaffee foare: at (Sniger, bc*»il tnb, Fan l;en»cnbc ftg til "enten ©ra»eren etftf©ra»crf arien," for ba at bltoe inblabt!-^5P?en, bcl;ø»er jeg at fige: at ©en, ber førjt fT^løbe l;jcm ttl eu af ^irfebetjentene, for attrygle eller tilfjøbe ftg benne ©unft, »cl tFFe tt\tibt »ilprøoc bc mcnneffcligc SunerS SDtagt; ogalttb I;arman(£»nc til at gribe tSommen fortøj@angman»tlbcfygebe@ra»e, ber aarlig betaltfor,— men fom tnbeffutteé for bc bemrøibc unber jlrcengt 8aaS og guffe, lug


(540Sngen maa nænne ftg, uben ftor Uleilig*føb, ben man ugjerne mere enb een @ang ub*fætter fig for. — bg forfor bør ct Ætrfcgaar*bagltg fra og til ct»ifMiloffefTct »ære aabenunber Opfigt? ©hitte Srinitatté Ætr-feé ®ra*^cre jlaae mere tilbage t at »tlle fremme cn fanb ogtilbørltg53cf»cmmclig()cbfor bcreé ©ogncfolf, enbbc »cb £>olntcn3 iltrfc, bcr e^ engang forbrenoget bcjlemt for @ra»cé Oplægning, men la*bcr bet beroc paa (5nl;»er3 (Sone og forgobtbe*finbenbe ?3følgc ©»cnflaacnbe føaber man »tfl:at S. T.'^pr. ©roéfcrcr Sorgen, '^ærgeforÆrinitatitf Stixh»il »ære ligcfaa rebebon tilat inbføre ben l;crt paapegebe gobe ©fif, foml;un bøic »cltccufenbc Snibcbémanb, og 9Jian*•geS oprigtige £af »ti l;anl;øftc berfor, tfærbcleé*l;eb ©eretf, Ipié Stjærltgl;cb til bc g : ore»tgcbc ei op*barer. 9>fan bct»t»lcr tø»rigt, at £rinitatié $tr>fegaarb »il blt»c beføgt afSlnbre enb©aabamte,bcr f;a»c Sntercéfc for bc bcr 93cgra»nc; tf;iber*for er benfi, clenbigc SEtljlanb en fiffer Sorgen.Sil 5fj«6en&at>n« Solbinfpectiom«$om befjenbt t er bet føppigt STilfælbet, atSOlangc t;a»e forretninger paa £olbtnfpectton&


(540(Sontoirct eftcv ben egentlige Sontoirtib, for*mebeljl Seltggenføbcn af bette Sontotr, føortilStbgangen paa , benne £tb er ben alminbeltgegjennem £olbinfpccteur£ ; QSoltgen t 5lntaltcga*ben, er bet baabe for Scfjcnbte pg {feer forfremmcbcforbunbcn mcb iffe libcn 33anfFcltgføbat ftnbc famme, naar SXarétiben mcbfører, atSiftenen ttbltg falber paa, SSJian maa nemligi SWulm og 9J?ørfc paofcre over en ©aarb, en#auge og gennem en @ang, føor man ubenføerfen fan ftnbc 3;nb* eller Ubgang,£)ette maa trijlnof forefomme {Snføer minbrepaéfenbe, og bet fan neppe falbcé umotiveret,pjfentltgcn at rjttre bet Ønffe, at en 2i;gtc ellerto blcve faalcbeS anbragte, at baabe (Sontoirétpg SSeten bertil blev fjcnbcltg.9Kan vilføabe, at benne $HnmQbningl;vcr*fen fan eller vt{ blive mtéforjlaaet, og venter afben fæbvanlige Dpntcerffontføb og f orefommen*føb føé ben blanbt £olbinfpecteurcrne, ber tiUlige bayrer 3nfP c^toné * Sontoiret, at benføller tffe bliver overfeet.©pergémaalfjfporførf*Sl;rtftenfen ftn Spfefabrtf?Wm fepr føs Urtefreemmer (£• WfilUv,


(540•&jwict af JRpøabe og ®ammeltor», JRt, 97,ct meget pynteligt ©filbt meb ^aamaling: Ub'f a{ 3 'af $alglyé fra g, S l; r i f t c n f c n S gabrif;men, fom ber ftgeé, er bemelbte 9Kanb £>aglcter*>eb ©rokerer >£) amb r p eé $>af(;uufi, faa betfyneé næften utroligt, at ban tillige ffulbe vccrefyfefabrifautt ^njfeligt »ar bet, ont govman*ben for Syfeftøbpr korporationen »ilbe unber*føge l;»or»ibt bemelbte g- Sl;riftenfen fankompetent til at etablere noget Ubfajg,Jfpatte&peé ^Proceéfev.(goctfat fra forrige Sftr.)fH a U e b \) e »ebble» nu at ubfa Ige Rugbrøbpg blc» uanfægtet enbeel 3lar; men ba ^jiobev*ne meer og meer fanbt ftg tilfrebfe meb ©røbet,ble» l;o$ (jam 2(ffcotmngcn beftanbtg ftørre ogftørre, tntebené ben formobentltg be frebe*rifébergffe ©agere beftanbig »ar i Slftagenbe,og gørftnceonte biet) ba, unber 12te S)eccmber1835, atter inbftæ»net forÆjøbenl)a»n$3lmtSfønbre ©trfé politiret, ber, efter mangeSttøber pg faamange ^nbloeg fra begge farter,ftt dummet tffe tiltaber tyer at anføre bent,wber 27be februar 1836 ble» affagt følgenbeSOJH;


(540"Unber ncmccrfnbe veb SSirfetS *Polttieretanlagte @ag føge 93aacnu Sottenberg ogi l attgl)off af greberifSbern forbenvemnbes pclttiebet j ent 3# $) a 11 c b p


(540tj S ot betole Si;iqeine Denne Sag« Smfrflningcrweb 3 9ibD.. 2ft efterfom.nie« inben Sbe eolemcerfer efter benne ©om« lo\>*lige gorfpnbelfe, unber Wærb efter £osen.tn. $ci&eticf)fen.03 »eb Ovcrpolmrcttcng Kcfolution, af 30teStpvtl f 2L, ftabfceftcbcé benne ©om.3 ben :0»cvbe»tiéntng , at faa»el be gat;tige font (;an felv vare »el tjente meb ban£ £n*øb*ubfalg, »ebble» Sj all eb \) e bog bette Ubfalg, oguagtet (;an nubejknbtgt lob SBrøbet bage for egen9iegning, »arcbe bet et længere enb ttl ben 11teSfuni f*, ba l;an atter ble» citeret for 2lm*tctcS førtbre 93irf3 ^oUtient,f;»or ber, efterforfljelltge ^nbkegfra begge ©ibcr, unber 6teillugujl 1836 bleo affagtfaaban©ont!"Unber nærvcerenbe f)a\>e bagerne Kotetenberg og l l angt)off af g rebe ri!6beruPaaftaaet 3-" £ a l l e b 9 e ibid, anfeet nubSRultc, forbi f)an uben bevilling ubfcclgerbrøb. £)ctte fyar uel 3nbElagcbe ttebgaaet, menbar berfeog paatfaaet, at f) an f e l o f j ø b e cfornobne Ovug tit »røbet, laber


(540ben formale.paa Sfjcere ID?ølle og for«bage t en af tøam berleiet 35 a g e r ot> n ,og bar tøcn bertøoé tøar fremlagt unber (gagen enSeiecontract om 23agero\)n paa bemelbte 8teb,SRigtigtøeb flagerne ei birecte base mobfagt, faatøar tøan paaftaaet ftg frifunben for bereS Siltale*— Dm Sletten fan git>e benne tøanS ?>aaf!an&SWebtøolb, ml attfaa beroe paa, om efter flagerne«$Paa(lanb, beelS £Rcc til 9?ugbrøb6bagning maabegrunbeS paa beflemte Socalfortøolb ; beelé om bectil at brise SRugbrøbSbageri paa Sanbet ubforbreS£>Drigtøeb$ 93emUing. — $&ab bet førfie angaaer,ba ftnber Sletten, at flagernes ^)aaflanb mobftgeSaf felwe £>rbene i SRefcriptet af 8 Sult 1796/ ibetbet ftger, a t 9Jugbrøb$bagere maae n e b *fatte ftg overalt paa Sanbet, og tøt>abbet anbet angaaer, ba, ligefom SKefcriptet« ©tbingen 2(nlebning gioer til at antage, at ber ub*fotbreS nogen £>\>rigtøebS« S3et>tUing til at biifleSftugbrøbSbageri paa Sanbet, faalebe« er bet og iTtnlebning af flew inbgi\>ne 2lnføgninger om 58asgeriec paa Sanbet \>eb flere 2lmt6refolutioner til*£jenbegit>et ipolitibcmmerne, at ber til 9? u g sfccøbSbageti paa Sanbetei ub for brednogen fcerbele« ®*tMlltng. @fter bisfeSm(l«nbigbeber ftnber Sutten at maatte gioe 3nb»at tøan fortlagebeé ^aaftanb Webftolb faalebe«,flagernes 2iltale i benne eag t>il uære at fri.ftnbe, men maa «ProceSfené Dmfojlningec efterpmftenbigtøeberne tmre at optøcm.""SEtøi fjenbeé for Siet!"3nbflagebe 3- X Jpållebpc af grebetrifSberg bor for flagerne Sot tenberg« ogSangtøoff« Siltale i benne €ag fc'i at ue$*


(540*>9 t)cb Ox>erpoltttrcttcn biet), unber 16be@ep*tember f, 2L, refol»erct: »Unberretébontmenbør »eb SSJJagt at ftanbe*« (gortf«tteø.)sjioget om Uniformer.3 be fenere tav l;ar man »cerct 1 meget be*ffjæftiget meb at faae ub»irfct, at abfftlltgc©mbebSmamb m. fl* atlcrnaabigft ere forunbtSiUabelfe ttl at anlægge cg bcerc Uniformer,og mangfolbtgc celbrc Uniformer ere »eb eneller anbcn £ilfcctning blconc bctpbcltgt for*ffjønncbc, faalcbeé abfftlltge SKcgtmentcré oganbre Uniformer, f, ©arben til £)eft,£ufar Regimentet, St»jccgerne; ja ben l;eleStnncc cr ble»cn pn;bct nteb m;c £ing, faaatbct»irfclig cr en ©læbe at fee faabannc i bercé©allabragter ttl Stesuer og »eb anbre £etligl;e*ber* £)e kongelige (SapcbSDZufici l>a»c ogfaaert)olbt cn fccrbclcS fntagfulb Uniform, ja Raaxsbe og ct»tl ^Portepec* ©e kongelige S3crtbereere ogfaa benaabebe f;crntcb; fortfagt meget eri ben fenere £ib gjort for at l;ce»e Uniformer,^n enbnu cr ber een tilbage, ber »tfhtof t^øiejte ©rab, i mange Star l;ar trcengt tilSorbebring, na»nltg Sompagntd)irurgené, ben* et iffc aiicnc faa ftmpel og fh;g, ben »el


fan være, men ben er fanbclig unber albcttGrint ^urtc ba ben brugeé veb5{nueen, unbergaac c ri ftoranbnng h'tg bc øv ri;ge, oa ba man, fom anfovt, i vore Sliber gjøralt for at pynte og (kyvc be ^{tlttatre og 2lnt>re,faa tor man vel føaabe, at ben i)umane og vitiVfomme ©tabédjtntrg og be l;øie 9iegtmcntSd)e*fer viuc tafrc et faberitgt33lif til bette ©tebbarncg bennefi i€jofe nu v + , for atfaae anbragt eit^Jrybelfe, f- fe et ©ulfcblab eller anbet beolige paaAvrave og Dpffag, famt ©ulb paa ®eenf læber*ne, ligcfom ilrttlierteté Sompcgmecfyirurger bæ*re, og ønffeltgt og retfærbigt vilbe bet være,at be tillige erl;olbt (t bet SDltnbjtc) bet civilegtlbttegn. £ænfe.paa bet SSigtigfte, nemligStilæg til ©agen, tør be vel tffe, men bet før;fee er vift rimeligt, at be bog veb frcmttbt'gcRevner funne fee bebre ub enbl;ibtnbtil; bet vilvifr ogfaa glæbe ©tabéd)trurgcn, at.fee ftneUnbergtvnc iførte nette Uniformer, ba ban felvveb ftn milttaire ^)aaflæfcning vt'fer at Irnve'©mag; og ba vi beéuben tage faa meget efterbe ubcnlanbffe QJiilitatre, faa bør vt, for at betfan blive complet, ogfaa efterligne bereé (Et)ivrurger, fom ^oé alle civtliferebe kationer, tffealene ftaac paa et fetere £rtn 1Jftang og ©age,mert bære brtllantellntformer meb ©ulbbrobert/


SSjcber i gatten, ja enbog ^aarbc meb 2lr*mccnS gclbtegm p, x. 3Dal;l,sparttculatr«.9lftcmUitT>eri>iténincj i &an{?9ter(¥rtøning.^^nbclégiaéfcnr famt Sorger ftanben t ©


(540(Jfter glcrcS £5nf!c agte berfor tvenbe vi'benfFabelige SRccnb — l;voraf ben ene l;ar i eit |Stccffe af Star været ?ærcr t Sfftobcrémaalet vebctfongcligt Snjtftut —, at begynbe cn Unber*vtiéntng, l)vié Sorntaal ffal være, at bibring*§ærbigl)cb i ftrivtligcn at fremfætte fine £an'fer fprogrigttgt og nøiagtigt i bet banffc ©prog;og bc inbbybc ttl Sceltagclfe enl;vcr gjngreeller 26'lbre, bcr, uben at være albeleé blottet fotalmtnbclig SDannclfc, inbfecr Sfyttcn ogvcnbigl;ebcn af benne ftærbtgljcb. —Grt GurfuétilcnbcbrtngcS t 3 SDtaaneber, t l;vtlfen £ib be!©celtagenbcvcb glib og practifFSlnvenbelfevtllefunne naae bet attraaebe SSJJaal, naar be blotforub l;avc temmelig ©velfe t mefantff ©frtv'ning, l;vtlfcn vtl bctt;bcltgcn forøges veb bc. tbe* !lige ©frivcøvelfer, fom UnbervuSntngS * 9)tc< ;tljobcn mebførcr*Unberviiéntngétiben er beftemt til Siften'timerne fra RL 7 — 9, 2 ©angc ugcnltg* j25cai)nbclfen ftecr mcbto Octobcr i et rummeligt j&ocalc, og 23ctalmgcn bliver 5 3tblr, for betjpele — over 50 £tmct\ ^rigéraab SSft u u $ri 23orgergabc 9h\ 136, 2ben ©al, mobtag^ ,Slnmclbelfe om ©eeltagenbe*1tbøi*en af »Hf^enfen $ txtft P« mm***


% a tibcr!rafleu, fce« ^tte &ttabtv 18374Sorfcnfcee mc& poftcn, i Søfge fongclig rtlleunaa*tigft £illelfe.SBeregntug o»er (joorrøeget ©fatter, an*bre SBprDec 03 spaalæg f)aee atibrageti Slavet 1836, pr.&enbe J&artforn iSSaarn6i)©ogn paa amager.3 Slnlebmng af ©tamberbcputeret og ©anne*brogéntanb SKulffé Ooerfigt ooer be ©fatter,©ø*ber og spaalæg, ber ubrebeé affljøbftæbfcbeboere 09 Sanbmconb paa bet frie 09£)artforn i StørrejtøHanb,ufrieftnber Qnbfenberertfyeraf fig beføiet til, ligelcbeé at fremfarte offent*% b»ab Ubgtoter ber t Staret 1836 IptlebcPaa en £ønbe £artforrt t Staarnbj; ©ognpaaShuager*gølgenbe ©emærfning maa jeg fo*reløbigen fremfætte o»er £r. 2Bulff'é 33ereg*ntnger, nemlig: at jeg jmbcr bet iffe rigtigt,M SGutff beregner efter ftororbmSWlh


63Gfor en ©panbag og 1 SDTf. for en ©angbag ,USetarfeetbe, naar ben rette ©unt ffal ubfomm*af be Serber, ber l;vilc paa £artfornct; tl;i fi*benne tyxixi fan viéfcltgcn Sngen^ræjlere bcttfSlrbcibe, fjvilfet og fan fecé af be 53cregmnge*>font af 93eivccfenet unbertiben forfattes ove*faabant Slrbcibe, naar bet ønffeå ubført veb Sid'tation; fyi ba bercgncé en ©panbag til 809 cn ©angbag til 40 fL, l;vilfet ogfaa tø«' 4at være efter SEibcrne* 3 £)cnfecn^ Ittl ffiV- og ^ongereifer maa jeg fpørge, om •SBuIff i SKilcantattct ^ar beregnet bc Srøifl/ Ifom ere af be ^jørepligtige forinben 33*'forbrtngen egcntM^cn er {Teet,, og ligclebeSbagcreifen tilbered


(540fcenbige, formben jegbegynbte paa følgenbe 53e*øgning o»cr b£ paa Saarnby ©ogné £artfor*ne lagte 93t>rber.i) ^onQftigc ©fatter / fom fyareg tit tfmtftuen, pr. SEønbe£artforn • • • • • 8 mb. * f.OffommuneafgiDtcr, fom ligelebeé fuarcétil tfmtjiuen • . . • i — 423) ©itobitobito,fom af ©ognetéftasfeubrc*beé/ faafom:@jorbemøbreneé£ønninø nu95«^SDito btto bito og SingfjufetSSBebligebolbelfe f £eie afSorben bertil/ famtttéfu*ranc£—&oenbe ©toffemænbS fiøn*ntng 20 ~gorfanger £011 • . • •10—JBropenge ttl ©tåbenbenbaon 68 — 72$,SDiilriftSlægcn for at befor®bce fig feli) i offentlige Sor*.retninger • . . . • 124 —48—©f^ttenfor aSilbtéSBeforbriitg 20 — 18—£96 og Skænbe til£ingf)ufet 24 — 21—392^0b. 63 g. er s — 48 —4) Srtreifer# &iéfe ere beregnebe efter fjuabjeg fjørt for min tøienbom, fom fjar 45-JSønbe £artforn, og bar jeg ba i 1836 præsfteret 54 StøtleS Æjørfel; men fot* atgioe benne SSeforbring b


(540SEranéporfc I3$ttbb. 606.re§ egen nemlig 1728 8?bb. 54 S.,fjmlfet er ben Stim fom foarcé i Sorspagtning af SBommcn 5 tbi bc SRcifenbc,fom befare benne 83ei for at gaae fettertétit anbre ©teber, ere nof meget faa, faaat SSompengene, fom bc erlægge/ nrppe»tlle »ære tiljlræffeltge til bet, gorpag*teren maafjaue fomgorbeel, ©og maa frao&ennæonte gorpagtntngéfum fragaae bct©aloe, fom gobtgiørcé 0$ i ouennæunte llb-Qi&ter, ©enanben4>al»bcel inbgaaer i$ei«»faéfen, @ub »ecb b»ortil 5 tbi til SJetenéSSebltgebolbelfc blioer ben iffc brugt, baalle Ubgi&ter »eb fammc ere bercgnebe 0$ vtil fiaft, ganffe imob ©eneral&etcommiésjtonena S3eftemmelfe af 22 3uli 1789/ bat>or SSei bleo anlagt. Hltfaa maa tyerbe*'regneé &aa?nb» ©ogn til Ubgi&t b^t3tnbee( af ben bal»e gorpagtningéafgifct,fom fatber i S3eifa£fen (naar frabrage«©torcmaglebpeé tfnbeel tit ffieløb 581SKbb. 24 $.) blioer pr. Zønbe £artf orn « — 72 —'6)©a ©ognefogbené £artforn, 6 £ønber, *famt S^erneé faafalbte £>lbcrmænbé ellergoøberS#artfom tilSSeløb 54 ejtb«Dibere36 Sønber* for at ribe meb SSrcuefor ©ognefogben ere fritagne (b&oreibtbifife t&enbeSeflillinger funne frjtag*for.Sletfer oeeb jeg iffe, ba fibn. om grirei«fer iffe taler berom, men figer at ben fibftegorretning ffal ffee »eb #uuøm«nb> blu»er altfaa enboibere at føre til Ubøtotfor ftrireifer pr./£ønbe • • • . . . « — 14 —•7)©fplemrfenet. ©en reglementerebe løntv for be i (Sognet »ærenbe ©foler 90§Rugå3i^bb., 175 Sønber S3t)g il 3 ^^ '640 £pb. 8 S../ 97o Spb. £alm h4 fw 30 gaune ®r«nbe a 9 mb., me«paration paa ©folerne aarlig circa 100SRbb. derfra gaaer £uuémcenbeneé 33i"brag, 135 blider altfaa igjen 1108SKbbw fom ubgjør pr. Sønbe tfartfom 1 — 40 —CateriS i5 9tøb.90ø#


emSccméport 158)OTe 3 Sienber beregnes omtrent (naat^riferne paa ©ccben beregnes fom »eb o«lerne) til 2732 3Mb./ Mtt>er pr. Sønbe 3 —9)®nbDibece troer icø at burbe beregne titUbgiotpaa #art!iornet, (Sonfumtionen for©æbeoare 09 anbre 2Crti?ler, fom £anbman*ben erlægger for at faae bem inbførtc iÆjebenbami, og beregner jegbenne Ub*Qiot/ efter l;»ab jeg fra min (Stenbominbfartc af ooennæonte Barer, pr, Sønbe 2 — 10 —©umma Ubgtotpr, Sønbe £arrtocn 2i8tbb»6octt$onge*lige banffe 09 ©taté*£alent>eu3Jnbfenbcrcn maa vel tnbrøntme £)uebrøbre^loftevé £ofpitalé^orftanber, 9toeéftlbe Rmtljcbralffoleé ^aéfcrer, Univerfttetcté forvalterog SHoetffilbc SlmtS gorligelfeécommtéfatr,(Sanccllicraab S i e b e, en bcfynberltg jhtnjbfccrbtgl;cb i at forene flere gobc (Smbeber unbereen ^perfon; men bcrimob formaaer (raniffe at tnbfee, Ijvorlcbeé bet fan bringes i #ar*mont meb Sovgtvningen, at (Sanccllteraaben,l;vab ©tatScalenbcrcn giver Slnlebning ttl atantage, baabe fan vcere ^rocurator ogSorltgelfcécommtéfair, mcbminbre£r*S^ncellieraaben ntaaffee tffe befatter ftg mebfom ^rocurator at ubføre be meb et iffe ringeomts forbunbne og fig iffmt libet lømtenbc


(5409iet6fager, og alene er bleven placeret i


(540nc >" 3nbfcnbcrcn I;eraf, bct »ar iffe upaéfenbe atforbrc af Suenbe, eller i ben forfie £ib maa*ttot af mciicvc, igjfaterprofcéfionencn focr;Wt ^we i banfl 9?etffrt»ntng. ©er fan iff«»ære noget Ubilligt i bette gorlangenbe, og @n?&»er »ti fhwbe efter iffc at fomme ttlffammc»eb benne 9Drø»e, ber iø»rigt ei l;øvcr til be »an;ffeligtfe.9ltimot>ntng tila»eallercbe Iccnge jjttrct, at bct »ilbe »ære SKangeSom ©labct blco ombragt om SSKorgeuen,iftebetfor om Stftcnen RL 10 å 11, eUcr bog^Ibclcé tffe før neefte SJJorgcn, og l;erpaa f)ar^cbacttonen x et af be fenere dummere fwtret;m % naar ©ecrctatrcn ml ottcrttcic tbet*^unbfte bc toen bc cflcrfolgcnbc ©rtmbe, ml Se*>tfhtof ftnbc, at cn goranbrtng i ©labct Dm*bn'ngcit ntaa væve nøboenbig. 9D{cb £)cnfi;ntil £>crcS egen 3ntcre3fe fan bet et fcesre £>ent


(540omligegtylbtgt,cntcn miftcr cclt-rc 2l6onne^ fter, eller tffe faaer nye, og bette maa fixe;©en, ber om Slftcncn Sti 8 cilcr 9, etter filbigft9|, fan paa et offentligt ©teb Icrfepoften" og felv førfi: faaer ben nafte gorntibbagMl 10 æ 11, l;an vil vifc enten fraftge ftg WbW jnementet paa ben, eller — om f;an enbtil at l;otbc flabet, for at mebbele ftn gamt» c |bc ØnfTcr og Sanfer for SanbctS 5BcI, fom mangefmuffc Slrrifler, -i bet inbcf;olbe — alocfetS tffe. iabonnere paa ©labet. ©g bcrnæfl ©cn, be* jiffe t;ar Si;ft til at gaae inb i ct ©clffab etter jtræbc tttb paa ct offentligt ©teb, Ijan f;ar iff eengang ben ^orMptelfc — ffjønbt tjan cr Slbort'»tent — at funne »tbe 53labeté Snbf;olb faa ttbfligt fom ^ff c Abonnenten, bcr for 3 SStttnaancbltg Gonttngcnt fan loefe baabe bet ogmange anbre ©labe i ct af »ore Scefefclffaber.©ccretairen »il *>tjt berfor tage i gobfjeb^fulb £>t>cruetelfc btofc tDenbc ©runbc fremfatteaf en fanb Sen af bercS ©lab, og trøoe biéfe Ubel?agclig(;cbcr, »eb enten at labe £ri;fningen ffee fa«betibé, at "jtjøfcen&cwtrépojten" fan blivenenterne tilbragt paa famme £ib fom f. &>_"©agen" og "©erltngfFe Sibcnbe", etter bog »bet fenejie ftX 7 a 8, etter ogfaa, at 5ltte — fa


(540nu tuft et %w flere 23ube; men be funnefojle, x>tK>c ©ecretairen mjt atter fortjene rebSfareS 3lbonncment, etter bog tbctimnbjle reb©ereS Stbonncnteré £tlfrcb6l;cb og (Srfjcnbtltg*&eb* £)g for at be 2lUe, faainbt mucltgt —funbe faae Slabct paa famme SiD, maatte®ubene ttl, be fra £n;ffcrtet meeft fjernebe Slbon*nenter førjl crpebcrcé* 2U ©ccrctairenfaa mbt mucltgt ml cfterfommebette ^Publtfumtf§5njfe, l;aabcr 3>nbfenbercn paa ©runb af©ercé eget £>nfT'e om Slttcé £tlfrcbél;eb*Amicas sincerus«£tl Svebactettreu af 9lanber$ Støté.?$Iben at mile ncbfætte be anbre banffcmnctalblabe, er bet mjlnof en ©anbl?eb, at©ereS ©lab l)ørcr til be fortrtnltgfte, 3ffunmaa Snbfeuberen l;eraf beflage, at bct $)aptr,fom benyttes til Støtfen, cr faa groot og merft,at man bcroeb brtngeé t Gmnbrtng l;tnc .ftrt;gené Star, ba bet ttar ert ©jelbcn^cb at fee etkanff ©fmn paSfenbe ubjtyret ©a bet ®?ot*fatte nu cr Sflfcelbet, faa fan man tffe ret ftnbci, at cn ml rebtgeret 2(m6 fom ©ereS ub;fommer meb et faa ftygt gjbre, og man ^aaber


(540berfor, at ber i bet mtnbjlc ttlDtytaar foregaaetl;crmeb bett ønffeltge goranbrtng.Ønjle 3l$ftj!cnté6ufet angaaettbe*|2pct tør bog mft neppe nære at betotole, at2tø' *ftfteent^uué ©trecttonen jo, ba gløttcttbcn»ijfrnof f;ar gjort beglefte nof af bct,—Slbfftlltg? f;aotUbgtfter oeb (Sonprmatton og SWange bog oebSSftaanebené ©cgt;nbclfe faa eet par ©ftlltng,—-crfaa djrtfteltg, at ubfætte 2lucttonen nogle ©ageinb t 9iot>ember SDZaaneb, ba golf bog efterglatningen ere fomne t ?ioltg(;eb og førft funnefaae £ib at tage ©ere£ gorjjolbéregler*jg)atte6oeS.5>roce«fer.(gortfat fra forrige SRr.)®|nber aøe btéfe ©ageré ©rift We*> galle*ht)cé ©røbubfalg betfanbtg mere og mere be*fjenbt og Slffætiringcn meget betø&elig; grebenttfébergé ©øeS Qnboaanere forfyncbe ftg nunatøen alene meb Rugbrøb fra bette ©teb j i«


(540Omegnen i cn viib Ærcbé biet) affat bctybcligekvantiteter; og til (jvilfcnfombclft S'ib af ©a*9 c n traf man altib golf i SD'iccr.gbe, ter bare©røb berfra til ivjøbcnljavn- ©et er altfadnaturlugt, at be fjøbcnl;avnf?c ©agere iffe funbebetragte bette Ubfalg gunjltgt, og, for at flanbfeSoil;anbltngen til £>ovcbftaben, lob ogfaa 9tug*brøbbagcr korporationen 8 ©tyffer 9fugbrøb,ker vare tnbførte berfra, paa offentlig ©abetage unber 23cf(ag* £)e unber benne ©agéforfølgning veb kjøbenhavns politiret optagneforfører l;ar £>allcbi;e tffe erl;olbt Ubfhuvtaf, l;vortntob l;er følger Ubffrtvt af en veb for*ncevnte S^et, Søvcrbagen ben 28bc januar b.affagtSom;klageren, gormanben for 9D?eel» 09 ©rpn,ftønbler famt Siugbrøbøbager« GEorporationtn bert Staben, 23 e n t b i n , bar unber ncerværenbe (Sagfcaget otter, at Snbflagebe, 3 e n é 2tnberfen^>allobpe, bar tnbført CRugbrob bcr t ©tåben tilSocbanbling, 09 i ben 2Inlebninc\ paaflaaet hamftnfeet meb éftulct efter EaugSartitleme of 23beSunii 1683, gorqrbningen Sbic tfpril 1816 09^Ucaten 4be Suiii 1817, 09 at 8 ©tpftcrb . cø b, fom af 3nb^agebeffulbe tjære inblet>ercbeW Sorbanbling bo« Urtefrcemmer Sorgen £ an«bør ucere conftfferebe eller fovbrubte. Snb*i )ac berimob benegtet at batte Ubfalg afl)n i ©tåben, men bemalet, at bet 'wn


(540ligen cr Silfcelbet, at tan fra fm s^opal paa?^" iberiféberg forbanbler 23ri?b tii fiolf, fom ere b» ;fatte tøer i Soen, 09 builfe biéfc ba mobtagerebe«, at S«bflncjebc dcd en SWeifel'ubfE [aber D** 11inbbringe l)er i £iaboti, 09 tillige anført, atpaa faaban 9J?aabe unberttben fan batte txmtfalbet, at Urtefrormmer Sorgen § an fen m fl)bemelbte SJMfcfubff fan [)a»e tilbagefenbtbetalingen for be inbfenbte S3rob, fom af t}«« 11ber i S3pen er Meuen oppebaaren af SJJobtacicrn«af 33røbene, 3nbtlog f oe ()ar herefter, nceM*tyentfiUe, om ©agen, fom iffc angaaenbe nogenof Snbflagebe f;er i etaben foretagne gorfeanl)'ling, iffe ffulbe tære at afoife , paafiaaet ftg f*}* ifunben for klagerens tiltale og l)o


cné Strtrøacmcrc i at forfine ftg meb ©røb fraSrcbcrtfébcrg, faalcbcS gjorbe ©agerne £ot;* e n b c r g og 2 a n g l; o f f i jibncevnte JBi; enbnuct pbcrligcrc govfocj paa, at ftnbc SKiblcr rilganffcat ftanbfc £ a 11 e b y c S, for ben Satrige tfeerfaa velgjørenbe, 93trffontf;cb, i betbc inbgif mcb'Mugning om, at ber maatte ubvirfcy en aller;naabigft ©cjtcmmclfe for, at en i grebcriføtergSBi; maatte brive Støgln'&bobagert uben Over;tømg{;ebcité SUlabelfe, og uben at l;an felv berPaa ©tebet b>c og ubfolgre S rebet, etter at {al galb fri ^roceé maatte mebbcleé Dem, til forJF)øic|1crct at paaanfe ben veb5?jøbent;avnfi2lmt3Ovcrpolmrct, ben 16be September 1836, af;fagtc cfolutton i ben af bcm mob % -}L Jp a 11 c;bi; c anlagte ©ag, forbi benne paagrebertfébergfolgtc 3iugbrøb, fom bagtes (for l;ané 9'fcgmng)i ©tjære 9JiøUe veb gfrebenéborg* -Dog ogfaabette gorføg miétyffcbeé, ibet kancelliet refol;^erebe, at ber iffe fanbrcS gøte til i ben om;^anblebc^enfcenbe atanbrage paa nogen ni; 93c;ftemmclfe, famt at bet anføgtc 93cnijtcutm efter^mftccnbigl;ct>crnc iffe l;cllcr funbe bevilgetfaa at vel alleb \) c vil blive fri for ben f;amtiltcenfte ^øieftcrctéproccé, efterfom bc J^errer©agere paa grcbcriftfbcrg iffe funbe opnage£>nffc, at be bermeb forbunbne Ubgtvterffulbe ubr^af^lnbrcé^Pung, og bc vel neppe


648'Jjatjc til i benne 2lnlebmng at gribe i bereø, egen, om ben enb, uben fynberligt 2(ff a t>n forbem, fimbe taale et faabant ©reb*(©lutfcé i tutfiedummer.)(EnSRangel veb ©jceflgtøerfiebet ^offankHPcn 9'fetfenbe, fom iffc gjør for fare gcrbrtit'ger, men tager tiltalte meb bct Qeonc og©orgcr'lige, vil t flere £cnfeenbcr ftnbe ftg ret od til*frcbé meb f;ttnt ©jæfigtøcrjtcb paa Siørmjabe,fom berfor ogfaa er meget ffccrft bcføgt (5nttcefcnlig SDlangcl er bet imtblertib, at ber faa'libet er førget for, at be 9?eifenbe funne befoetntopl;ccnge bcreS flæber, fortil neppc ftnbeg bcfornøbnc ©øm inbfTaaebc t 93æggen* ^Icebcffabemlbe oærc formeget at forlange, tfcer ba9¥um*met t nogle SSccrclfer er bcrttl for tnbffrcenfet,men noqlc fufpfant befcefabc ^nagcræffer funnealt afl;jclpe SD?angclen, og ©efofaingen f;croeber faa ubcn;belig, at ben ftffert opveieS veb bc0?etfcnbc3 forøgebe £tlfrcbéf;eb*Sti afbobe JRector, $rofe$for 3 en SBertel SKølleré fenner oq©tfctpl*25a vove ©agblabe tffe, fom man Ijaobe ve**tet, fwoe optaget nebcnfølgenbe 2(rttfel af


649ftngøré 5>lvté, og berveb givet ben cn ønfFeltgftørre ^publicitet, mcbbelcé bctt f;er, t bet £)aab,at ben afbøbe ^æberémanbé mange ©tfctpleog fenner tffe ville Iccfc ben uben vccmob;bianbebe gølclfcr, og muligen btbragc uf, atI;am opreifcé et SOKnbe, ber fan vtbne omben £afncmmcligl;cb, fem btefe ftcbfe blivetyant ffylbtgc*"jpelftngor, ben 27be £eptbr. 1837, gor»inbett jpelft'ngørS loerbe ©folcé b^bengangne 9?ec*tor,s ))rofféfor 3- 23- bøller, bl€t> i 2foret1806 onfat ber fom faabon, baube ban, fom be«fjenbt, i en SKceffe of 2Jar ftæberligen foretfaoet23orgerbi)bf?olen i tfjobenbaun, Sil (£rinbnngom, at ftbfinævnte £fele i mecr enb et fjaltot 'tfarstøunbrebe bar virfet til Ungbommené £)annelfe, 09at beng nutiocrenDe boit fortjente ^orftanber, *pro 5fegfoc 09 Diibber 9tielfen. i ft SiDdrum af 25Tlar l)ar be fip ret stolen, bar man npligen meb en(Sfapital of 2400 Oibb. eølu i tonal. Obligationergtunblagt et £egat for unge 9J?enn?[?eri, fom ereubgaaebe af


650t el $?øll*r$ ncbtraabte ©rat), at enb iffe bctffmplcfte £or$ prpbor ben *piet, bvor ben 9J?ant>fanbt Svile, ber effrebc fine fraftfulbefte 2(ar til©avn for fommmDe € (ægter, bvem SERange foren flor Ocet {{'pibe, b^ab be ere og l)Vab be funnevorbe.Uovben.1) ®^crnc #cb gctff^anbSføcrnc ubenfor(Staben fom og t (S^planaben forulempet be• ©pabferenbe meget l;i;pptgt af-33etlcrc, ber tfcrrom Giftenerne cre faapaatrcengcnbc, at be let enb*og ffræffe ben mtnbre SWobtgc* ©etoar at ønffe,at man fnart maatte fee Grnbc paa bette Uoce*fen«2) 3 ©aarbéplabfcn r>eb bet kongeligeSweater ftaacr en ftor .ftaéfc meb geteffarn ogenbeel anbet Slffalt), ber tffe fyncé at funne tøm*leé t teaterbygningen. £>ettc ©nax>3 gtoerftunbom en feel ©tanf fra ftg, og bør bortffaf*feé, faameget mere, fom bct fongelige £erfTabfttger ubaf og t bcrcé (Jqutpagcr i SZcerbcben.©fulbc benne 5?a£fc iffc funne anbrtngeé paa etmere paéfcnbe ©teb, bør ben forføncé meb etSaag, for at forfjtnbre ©abcbrenge fra at robe tfamme, ln>orocb ©tanfen enb mere ubbrcbcé*Ubgtoen af »Hflenfen 5 tvtft t>oé £iøppi»g*


1138.AM^vvmvvvvvv^vuivvvvviTribcrttaøcn, »cn 2i»c ctr 1837*Sovfcnbcø met> poften, i Sølge kongelig aUcvnaa*Mgfi: CilU&elfe.£)m ben foreflaaeDe Ofat af O&liga*tioner*Sltterebe t Stavet 1833 tnbførteS i bette 33tabS9ftr- 888 "ct fro r flag til en for ©ta;ten faare gavnlig ©fat" 9flan fanbtbet, billigt, at Gapitaliftcn, ber ofte lever af ftne9icntcr uben at fvarc nogcnfontf;cljf ©fat,^gfaa burbe btbragc Jftoget ttl ©tatenS £arv iSorljolb til l;ané gormuc, og gorfTagct gif bcr;for ub paa, at @nl;ver, ber m;bcr9?cnter af fon;øelt'gc etter private Obligationer, bet vccre ftg^ranbfaéfe; Srcbttfaéfe; eller Dtarionalbanfoblt;gationer, famt af enhver prioriteret eller tf;tnglcejlftorbring, ffulbe erlægge 2 p. G- af Støtten,fom funbe bannc et gonb til Snbfriclfe af fon;3eltge Obligationer, l;vorvcb ©tatcnS ©jelfe


652efrcrtyaanben betøbeligcn vilbe forminbfFe* ,ogomjtber vorbe betalt©etcr tnbtyfcnbc, at2p.&af, faa at |ige,Ijcfe 3?ationalformucn vilbe afgive cn benjbeftgaarltg Sapital til ovennævnte £enftgté£)pnaa'elfc, famt at ben vilbe tilvetcbringetf paa en fovgjberne rninbre følelig 9>faabe enb cnbverfom*!;elft anben ©fat, tøet ben fun blev ubrcbt afgorntuenbe, og i ftorl;olb til @nl;vcré fr'orntue*$jøbcnl;avnépoffen l;ar nu bertmob, i ftt9?r,215, fremfat betjorflag, atbeff'attebefoit'geltgc Obligationer meb é p* G. af Sapitale?(eller meb libet over 12 p* af denten); mettnaar beri ftgc$: "©fulbc ber nogenftttbe bliocSale ont at paalæggc Sanbet m;c ©fatter, babør btéfe ramme iffe ben alt ooerbcflattebcbuffric men (Sapttalbcftbbclfen, l;vutcn SBeffat'ntng l;ar ben ftorc ^ovDcd fremfor mangebrc, at ben cr ntccft let at controllcre 1 ' faa tn^fceé ingen ©runb forfor blot ©terne af ©tat^obligationer og ttfc anbcn Sapttalformue jTul&ebeffatteé* Æjøbcnl;avnépofrcn ftnber bct billigt/ ;"foxbi btéfe Obligationer ftaae al pari, og fo* ?førfte ©elen crc crl;vervcbc for cn meget ring cSSaluta, og vcbfommenbcSljconbcljavere altfaaligefulbt vtlbe l?ave cn bctybelig gorbeel af bertfcffecttve Gapitalcr" men Sttgtigfjeben l;eraf U*ingenlunbe inbrømnteé, t bet minbjte'tffei


653ftørftc ©clcn af bié fe Obligationers (Siere betrcef;fer. £t;i antage vt, at bcr enbnu jtnbcé @ierc,font tøavc inbffubt bereé Obltg&ttonera paaty;benbe ©um, faa f;ave btéfe allerebe førfl tabtfaameget font gorffjcllcn er imellem banft Sou;rant ogStigébanfpcnge, bcrnceftveb atSapttalcner bleven uopftgclig, ogcnbcltgcnberveb, atbcveb©alg eller SEranSport iffe cr&olbc ben l;cle paa;tybenbe ©unu Slnbrc ©ere af fongcltge Ob;Itgattoncr, fombavcfjøbt bisfe t befilbtgercSlar,l;avc bent iffe ringere enb90p-G-, men vclber;over, og ben l;ele gorbeel, btéfc t førffc £ilfcelbefunnc l;ave, er altfaa at bc vinbe 9fcnten af 10%tbb. aarligen; men bette er bog vel ingen©runb til at beffattc bent fremfor anbre (£apt;talifter, fom bavc bavt Setltgbcb til at ubfccttebereé Sapital ftffert og faalebeS, at be, efterOpftgelfe, funnc crf;olbe ben l;eel og ubeffaaretSSel cr bet fanbt, at kogle i s 2larct 1812 fjøbtcObligationer for 60 å 70 9ibb. banft* Gou;rant, ba en ©pecie jlob i over 100 9ibb*;men man bør bog tffe fcettc be nuvcercnbc (Stereaf Obligationer t Gatl;egori mcb btéfc, ba bctffe faalcbeé ere fomne t ©cftbbelfe af Obliga;tioner for l;iin ©potprité, ntenljave, fom forl;cnanført, betalt bent l;øtere og meb bebre ^Penge,og ©tatéfaéfcn jo altib ftylbcr ben mobtagneGapttal, ber enbog til benS gorbcel er fonmnb;


654ffct veb Ontffrtvntng til Sftgébanfpengc. ZiUmeb eieé 9ttcongben af fongelige Obligationeriffe af Gapttaliftcr eller ^cngentamb — tl;t btefc$ave vibft at gjøre bercé SDfamnton mere frugt*brtngcnbe paa anben SKaabe —, men en ftor£)ecl cicé af mtnbre gorntuenbe* ©aalcbeé crmangen (£mbcb3ntanb nøbt til at anffajfc ftgfamme, for bernteb at fKllc ©ifferl;cb for finOppcbørfcl; mangen gamtliefabcr, ber vebglib og ©parfoml;cb l;ar fimnet l;avc ct aarligtOverfTub af 1 d 200 9t6b,, fom[;anønf?cbc atefterlabe ftn familie, fjar troet at ftffrc ftn lille(Sapital, ben l)an iffc l;ar funnet anbringe tprioritet, veb at fjobc (Statspapirer* SMt biéfe,tybenbe paa fmaae ©umntcr, altib jlaae ct ^)ar ,procent l;øtcre enb bc, ber crc ubfabtc for far*re, vtfer ogfaa af be ere l;i;pptgcrc føgtc og føl*geligcn af QRtnbrcfornuicnbc* 5lt befatte bcfongelige Obligationer alene vtlbe altfaa være,at befatte ben SKinbreformucnbc, tntcbcnei Stig*manben, ber l;ar ftffret fine Sapitaler veb s ]3rt*oritetcr i fafa Stenbomme, tffe ybebe Stogetaf ,famme* Overalt cr ben Dabei og bct ©frig, tber faa l)*;pptgt l;ørcé om fongelige Obligationer jog biSfeé (Sicre, fjcelutibigt; tl;t cr bct rigtigt, |at ©taten, naar ben bet;øvcr£aan, føgcr bette^oé kationen felv og tffe l;oé Ublcenbtngcn/I;vorvcb Stenten-vilbe gaae ub af Sanbet, faa j


fan bcr vel iffe være noget Urigtigt i at fremmeet faabant Saan eller atete ©tatcnS ©cvtfer forfamme, Jlnvcnber ©taten be laante (Sapttalertil nyttige foranstaltningers Ubførelfe, faa liggebc j[o tffe bunbne, men fommc i Girculationblanbt Unbcrfaatcrnc, og bet tnbfceS berfor iffe,meb l;vab ©runb man paaftaaer, at 25e, berfcettc bcrcS ^cngc t (Statspapirer,mere l;inbre®trffoml;eb og Snbuftri, enb £>e, ber fcettcbcreS eng c paa Iftc prioritet i faffe (Sten;bomme,l;vort bc forblive ffaaertbe fra ©enera*tion til ©cneratiom©cn faa l;t;pptgt l;ørte£lagc over SKangel paa $cnge til tnbuftrtel93irffoml;eb er vtftnof l;ellcr iffe ganffe grunbet;tl;i vi fee bagligcn t s i(brcéfeavifcnftørre og min;brc ©umntcr tilbybcS, men ©rivtigljeb og ©tf*ferbeb for pengene mangle oS, og at forbre,at 3logen ffulbe ublaanc ftne Gapttalcr til ©pe*eulanter, eller uben @iffcrf;cb, vilbe være atforbre formegetSDfan misfjenbe tffe forfatterens SDlcning,eller troe om barn,at l;an l;*;lbcr Saancfytfemet;tl;i bet er faa langt fra at vcerc Stlfcelbct,l;an fulbcligen erfjenber bet £n;ffcnbe fornantferne i befianbigen at ubrcbe JRcnterneen forlcong.fi brugt Gapital,taling l;an tffe øiner nogen 3Migl;cb;mener fun, at ligcfom3!wnbef;attcrncatgt;aftil l)VtS £ilbagcbe;menl?anafOtøtfi*


foribS l;avc vttft XiVLit* til ©tatéfaSfcn, faa børogfaa benne SEtllib tffe fvæffeé enten reb 3fente;itebfcettclfc eller anben ©ecort i bereS Stlgobc*f;avcnbe* ©fulbe bet berimob fTnbeé nøbvcmbtgt ttl ©tatené £arv, at cn ©fat paalagbeSUnberfaattcrnc, ba formener ban bet raabcligt, at fdge bet forf;cn i ^3oliticvcnncn fflx*868 fr-emfatte forflag, nemlig at paalceggefaavel private fom fongeltgc Obligationer en5tfgtvt af 2 p@t af Stenten; t(;i cn faaban©fat vilbe tnbbringeSSetybeligt, uben at vcerefølelig for gjberne, træffe @nl;vcr efter l;ané-formue, og bet er jo bet meeft ønffeltge vebenl;ver ©fat.


657^nbtægtéfilbc for gattigttcefcnet, og mange^penge, fom nu bortfenbeé for en faa ubetv?beKgSilrttfel, vtlbe blive Ijer i Sanbet; men bet er foen Selvfølge, at ber maatte førgeé for, atbebleve, om ei bcbrc faa bog ct f;clter ffettere ikvalitet enb be fremntebe, og at gaffernebleve forfynebe meb gabrtfetté SOtørfc, for atforfmtbrc at Stnbre, ber ba formobcntltg ogfaavilbe befatte ftg bermeb, ct ffulbe levere en flet?terc ©ort og bcrvcb flabe gabrifené 2(ffætntng*SJaar benne ^nbujlrigrecn brcvcé meb $raftog paa rette SDtaabe, vtlbe ben ftffert tnbbrtngelangt mere enb bc øvrige ^abricata, Sabegaar*ben leverer, og bct ubcn at ffabe anbre ^aanb*vcerfcrc, SDZan vil, til 53cjtyrfclfc for benneSJientng, anføre et ©jccmpeL gor mangeStar ftben levebe t ^oltanb cn ringe SDtanb, berbegynbte meb at forfccrbtge ©vovlftiffcr i bet©ntaae. ©a l;an var ben cncfte t ©tåben,font befattebe ftg meb benne Strttfel, fanbt fwnéSSare l;i;pptg 2lffcctntng, faa at fyan førjt togftg een, ftben flere SDlcbjjjcelpcrc, blev fat t ©tanbttl at fjøbc ftt 33rcenbc i gavncvité, og £avbeefter nogfc 2lar6 ^)afl;ufe fulbe af fttSabricat £an affatte iffc alene fine ©vovkfHffer t £>otfanb, men be forfcnbteé baabe tilOfc og SSeftinbtcn, og f;an bøbe fom (Sier afnogle SOZUttoner ®i;lbcm


658ar SKatigler paa Amagerbro*3Jffc allenc ben-Deel af^jørevctcnpaaSlmager*bro, fom ligger unber SSftagiflratenS 9£c3fort,men og ben øvrige ©ccl, l>vi6 ^jtanbfættclfe paa;ligger 23ønbcrnc, er nu iftanbfat, og til fob;gcengcrncé 33cFvcmltgl;cb cr opfaftet et £rottotrpaa ben ene (£tt>e af SScicm SSJien ba tmtblcribenbeel af SSeien er belagt meb temmelig ftorc,eller, efter Slmndbcrené formening, iffe noffontfmaajjugne ©teen, l;vorveb ben SScifarcnbeS^cjteog SSogite libe, vilbe bet viffnof vccrc gavnligt,om man ovenpaa benne ©elccgning enbviberelagbc et tt;nbt Sag ©anb eller ©ruué, fontfunbe-trænge nct> imellem ©tenene, l;vorvebSSeien vtlbe blive jevn ogl;aarb, tffe faa letfaae©lag eller puller, og værcbcfvcmmcrcat befare,ligefont ben af SWagijlratcn anlagte 33ci uben;for $jterport*©a enbvibere Amagerbro t bc ftlbigcre 2larer bleven vel bebygget og bebocfi af mange fa;milter, er bet forunbcrltgt, at ber l;verfcn ft'rtbcéSSccgtcr eller Sygtcr ligefont paa bc anbre 53rocrber føre til ©tabem ©ennc SWangel cr l;øtftubehagelig bgabe for 53rocn3 93cboerc og for©em, fom om Siftenen funnc f;ave SCfrinbc tilbiSfe; tl;i t mørfe Slftener ubfcettcé man forat løbe paaSEræerne eller falbe i ©røvten, og, iSilfcelbe man ffulbe Røbe paa ©ftirnSfolf, fan


I!059matt ingen 3tøftffcnce vente* ©avnet af ©æg*ter cr ogfaa farligt veb en opfomntcnbc!3tøcbranb;efterfom 3;ngen fan gjøre iUtlarm og væffe 33c*boerne og 3'lbcn allcrebe maa f;avc vunbet g : rcm*ffrtbt tnben ben fan opbagcS fra Staantcnc*©et var berfor at ønfFc, at fciéfc SDtanglcrmaatte afl;jælpe£ og Amagerbro i faa £)enfccnbciffc ftaac tilbage for be anbre ©tabcnS §orftæ*ber*S3aabe $øbber paa Søfb&oben*I J9cr cr faa ofte bleven talt og fTrevct omSolbbobcné forfømte UbvortcS, og bc gorbc*bringer og $oranbrtnger, fom i flere 2lar f;avcvccrct paatænfte at iværffætteé fantmcftebS, atbct vilbe være albcleé forgjeveé atter at omtale; benne ©jenftanb*Iijj©ct cr vel allcnc £tffælbc t ifjøbcnljavn,at bc nteb ©ampfTt'bene anfontmenbe og afgaa*enbc Sicifenbe ubfættcé for. ben Ubel;ageltgl;cb,at lanbfættcø og bringcS omborb tSaabe, Ijvor*tntob man overalt t ben civtltfcrcbe 5Serben l;ar, førget for, at ©ampbaabenc funne lægge lige an*>eb Sanbtngficbet, l;vorvcb unbgaacé al23aab*transport3nbttl£olbboben efter ben m>c^lan faaer1!|


6(iO, en faaban £anbtngébro, tnbfccé tffe l;vtlfe vtg


61for, at bet t ftrcmttbcn unbgaaeS, faa at bc 9?et;fcnbc funnc tomme tnb og ub af 93aabenc, ubenat faac vaabc g-øbbcr paa£olbbobcn6p;bebro>£>m £)rofcf)er.f$,tgcfont t be flefrc ftove (Steber Ijolbcé' ©ro;fd)cr, fiacre og anbre lette Avjørctøter, l;vori9Jtan beforbrcé for cn færbelcé ringe ^)rtté,faalcbcé begynbtc benne ^nbrctmng ogfaa l;crfor nogle 2lar jtbcm 9Kcn be fleflé af bc ©ro;fdjer, fom jtnbeé f;cr, cre for fværc t$orf;olb ttlbe berttl brugte £)effcS kræfter, og ^rtfen forSJcforbringen cr langtfra faa billig, fom paaanbre @tcbci\ ©og forbcbrtnger ntaacjo ft'cceftcrl;aanben, og bet vtl berfor tffe være upae;fen, l;cr at anføre cn 53cretntng om be fortie;bringer, font bcttc ©lagé 33eforbrtng l;ar mob;taget t ©crltn efter cn berfra mcbbccft Unber;retning.©a bc l;crvccrenbc ©rofd)c^£)olbcrcé ^pri;vtlegtum ubløb meb©cptcmbcr9Raancb, faa (in;beé fra ben Jfrc bcmtcS ct fltørrcStntal Sogneenb l;ibtil, bcr ere ubjliltc af flere af btefe ©ronbrctning, tffun mebbcclt


(540faabatwe 9Jiccnb, l;vt3 perfonlt'ge (SgcnfFabcrog 93cbcrl;cftigf>cb bpbcr bet ct ©lag3 ©iffer*l;cb, £tllabclfc til at ubftilk ©ognc, og afflut*tct cn Sontract beSangaaenbemcb cnfjocr af bent.*Paa ©runb l;eraf maac ivitbflene iffc tiltaleeller paa anbcn SWaabc antafte Jftogcn, fom nær*mer ftg bem, for at beftemme (;am til at vælgebenne eller luin SSogn, ba Grnljvcr, font agterat lete cn©rofd)fc, fan ftigc tnb i ben, ber meeftbcl;agcr l;am. 9taar SScbfomntcnbc l;ar valgt,cr ÆubfFen forpligtet til, itopbolbcligcn t £ravat fjøre l;am til bet bcflcmtc ©teb. 3;jtcbetforat ber før tf fun gavce. SDrofctøer meb een $ejlfor, ffal ber for gremtibcn ubfttllcé baabe (Sen*fpænbervogne ogSSogne meb to £)eftc for, ogSEartcn over .^jørepriferne, ber ere lavere enbfør, ftnbeS t l;ver ©ogn. S ©tabcn felv fomtageS ber ©rofefyetoure til alle kanter, ntcnubenfor ©pen ffullc ©enfpænbervognene iffunfjøre til ben nærmeffe Omegn og paa G(;aué*feerne til en atfjtanb af en gjerbtngvet; bc to*fpcenbtc ©ogne {Tulle bcrintob ogfaa fjøre Søffctoure til mere fraliggenbe ©tcbcr. ©ørn un*ber tolv Star ntaae, naar be fjøre nteb een ellerflere ©orne, mebtageS uben,©etaltng baabetSBognene meb een og to «f)e|ic for. ©amtlige©ogttc ftaae unber Sontrol af bet fongelige^oltttc*^iuftbtum; berfor crfjolbcr (Jnljvcr,


603fom vil betjene fig af en 93ogn, vcb^nbjtignin*gen et %re;9Jiccrfe af Æubffen, for at, l;vtéber blev glemt noget t en SSogn, eller 3togen vilbefvære ftg over utilbørligt forfjolb af ilubfTcnog berfor ^ettvenbe ftg til bet fongeltge ^)olitte;^rceftbiunt, .ftubfTen og Rognen, l;vt£ 9iavnog 9'iumer er anført paa j?jøre;9JJcerfet, ba ftrajcfan ubjmbeé*/ Slnmo&ntng til $f)eaterbtrectionen.®f;caterbir,ectioncn l;ar t ben fencre £tb bc;gynbt at labe abffillige celbre (Stylter, ifcer©yngeftyffer, tnbffubere paa ni;,- uben bervebat vinbc fynberligt fulbt $uué/ l;vilfet vijtnoffornemlig ligger beri: at bc paa ny tnbfatbe;rebe ©tyffer enten albrig l;ave varet ynbebeaf s J)ublicttm, eller tffe ere gamle not'til,' vebpaa ny at opføret, atter at l;avc SiyyebenS3ntereéfe; bette vilbe iffe være SEilfcclbet mebnogle af ©al le o ttii ©attetrerf. ©jt\9Jolf93laaeff jceg, ber i ftn Zib gjo'rbe overor;bentlig megen Syffe, og fom nu iffe er opførti 20 Slår, altfaa for ben ftørfte ©eel af be©fuefptlbeføgcnbc vilbe vccre fom ny> ©cttneballet vilbe berfom ben paa ny blev tnbftubc;ret og bollerne gobt befatte, meb 3ft\@ral;n


(540fomSfaitreog 93ournont>iUe font9?olf,faavcl veb ftn egen ©ærb, fom veb ©cl;all8fortrcffcligc, ubtryfSfulbc DJtuftf, forffaffe tyivbltcunt en meget behagelig Stybclfe og £l;cater*fatffen cn gob Snbtccgt Sl;eaterbtrecttoncn vtlberfor ubentvivl gjiørc faavcl ^publtcum fom$a£fcn enSjcncftc veb at labe benne 33allet op*føre; 3>nbfcnbcrcnl;ar vcll;ørt, at ber ffal væreabfItlligc©anfMigl;cbcr forbunbne berntcb, menbent vtl ubcntvtvl 33allctmcjfcrcn3©cmc (jcebcr*Itg funne overvtnbe-Sil SBranbcommiSftoncm4j$rftcr ©ranbfororbntngen ffal cnf;ver «£>uu&eller ©aarbeter være forfinet nteb bc fornøbneSiebffaber ttl ct muligt 3>lbubbrubg Sæmptng;ligclcbcS efterfccr 33ranbopfi;nct, ont ber veb j\af*fclovne og øvrige3tfbjtcbcr er iagttaget ben for*nøbne ftorftgttgpeb mob 3lbfiubbrub* Set crberfor bcfynbcrligt, atScbfommenbcéOpmærf*fombcb iffc l;ar været l;cnvenbt paa en ©jen*ftanb, font faa ofte l;ar foraarfaget frygtelige^Ibebranbe, jeg mener ©farnfjerbinger, l?vørtgeieffarn og anbetSljfalb i £>ufctf;enfafte3* £l;tbet l;ar oifr tffe fjclbcnt været Stlfælbet, atuforfigtig ^enfaften af SEørvcaffc t btéfc gjer*;


fif>5binger, ber font ofrejl tøenfccttcå t ©ange ellerpaa frapper, t;avc givet Slnlebntng til 3>lbSopfcfomft, ba Siffen tffcf;ar væretttlbørltgtbcfrtctfraSlbbclene* 9Ran ttltabcr ftg berfor l;crvcb at l;cn;venbe 93cbfommcnbcS ©pmærffoml;cb paa, ontbet tffe var gavnligt at befale, atcnl;vci\f)uécicrffulbe, for cnl;vcr f;oé l;am boenbe familie, an;ffaffe ©farntønber eller f jerbinger, l;viS 23unbog keberbeel ffulbe være af, citer foret meb,^crnbltf, og at famme ffulbe forevtfeé at værei tilbørlig ©tanb veb cnf;vcr ©ranbinquijttton*Ubgivten til SlnfFajfelfen af faabannc ©tfferbebé;Stønber vilbe være ubetybeltg at regne mob benillyffc, fom ©fan bcraf ofte bar erfaret, ogmultgcn oftere vil erfare.^Itgemaabe vilbe bet ogfaa være gavnligtom bet blev paafcet, at @nl;ver, ber tøavbe8u>ger enten tit $)af(;ufe eller til Softer, ffulbeluffe biSfe l;cnimob2lfren, for at iffe funfer, fraet citer anbet ©teb, l;vor funbe opfomnte,ffuloe bane ftg 93 c i berigjennem og ubbrcbe$5bctceggclfc* ©aavibt Slnntcelberen vccb, crbcr cn 2lnorbntng, fom tn;bcr Sugers og 3Sin;bucré Sufntng ont Siftcncn, men l;an cr uvtVbenbe om l;vté s )3ltgt bet i faa fatb cr, at paafecbenne StnorbningS ©fterlevelfe. %t ben imtblcr;tib ofte overtræbeS, og betfaalebcS, at man


(540næppe ffulbe troe ben var ttl, er vifi, og (et atoverbcvifcé om.oépt£>t ftiøpping.


*Mt% 1189.JVVWVWWVWVI'VVVIWIVVWVVft/oberlutscn, itu 28it eltgf)eben af&urberingéforret*,ntttger.S?eb forffjellige Silfcelbe'i bct practtffc 8it> bit*ver bet nøboeubtgt, at upartiffe 9Jtænb anfcette©ærbten af cn cnfelt eller en (Samling af flere©jenftanbc, men fun t faa Stlfcclbe tillægges i3llminbeligl;eb faaban Saxatton faamegen 93ærb,font naar bcreftcr ffal beftemmeS (S tør re l*fen af Saan t fafte ©tenbommc.3Raar gorretningSmanbcn iffe fjelbent ftø*ber paa fjcnbcligen forfctlebe aSurbertnger overfafte ©tenbomme, og naar l;an enbog berfraofte maa ublebc Zah veb ^prioritets Saan, faaer benne (Srfaring faameget ærgerligere, fomwtan tffe fan negte, at Sovgtvmngcn l;ar, tfeer»eb gbm 7 3um 1827, tfræbt at give l?me


(540SBurberingéforretninger ben fiurjl mulige dUvagtigf;eb, eg fom man vilbe gjerc ftg ftylfcig ien ttretfeerbig 9Jfiotanfc, l;vt£ man tilfl'nvflige gttl en forfcedtg SStllie bertil; ti){, tørman i 2llminbcligf;eb iffe troe Cnbt ont, futJftcejte uben gylbige ©runbc, faa bander manfaameget mere urigtigt i at nære faaban San fe,fom be SSebfommenbe unber (Seb^ anfcctre ^hwbien og @ben maa formobcé at værcSllte bclltg-Ser maa altfaa exiftere anbre Slarfagertil ommelbte 9J?iøforf;olb imellem f;vab cn faft©ienbom vurberc3 til og l;vab ben fcclgcS for,være ftg frivilligt eller veb Sluctiotu ©cn afbiéfe ilarfagcr er vel ben, at man engang vccb,at ber veb at beregne en @runbcicnt>om3SSccrbi tageS t 211 nt i n b c l i g l; c b cn run'ocjtgSftabat paa SSurbcringofummen, ber cr altfaaiffe vtbcre Onbt tøert — mener mpit — enb naarman mcb en befjenbt prutten bjøbcr tager, fontbet l;ebbcr, SKunbcn fulb for at bcr fan værettoget til at accorbcrc paa; nten bet fan bogvtjtnof ei faa lige billigcé, om bet enb nogcnlcbeé unbffylbeé veb £)enfyn til ben l;crfTrcnbe£)pinion, Saantagcrcné Jtarv, faavclfom ben£5mftcenbigf;eb, at man ct faa ganffe fan .retteftg efter 9?efultatet af tvungne (Salg paa mereeller minbre l;aarbc 93ilfaar* ©anbljcbcn et


(>09bct ber om at giørc, og ben taaler tffe ©mut*l;ullcr og Siefcrvattoner.9Kcn — fom cn langt væfcntligcrc Starfagtil fnint 9)fiéfovl)olb, anfeer 3nbf f;eraf £ajc*ationSmcenbencS ©cbl;ængcnl;eb veb ælbre^rinctper- ©fjønbt ovenfor nævnte Slnorb*ning ubtn;ffcligen tn;bcr, at bc ffutte "tage^cnfpn til G'icnbommcncS virfcligc ©ær*bi i Sjanbet og ©anbcl, og iffe ententil Sléfuranccn eller til l;vab ©ygningen fanMc foflct at opføre, faaltbct fom til bet, @i*enbommen unber l;clbtgcrc Gonjunctttrer f;arværet og fan forventes igjen at viltc bliveværb", faa funne bog £)aanbvcerfofolf, tfærbe ælbre, iffe ganffe opgive bereS ælbrc S3creg*ningcr og Slnffuelfcr; meb ben bcbfic ©illtctiltvinge btofe ftg et vift ^errcbømnte og tnbvtrfcuvilfaarltgt paa SEajrationeiuflerefrappante (Stempler l;erpaa rninbeS faalebeS3nbf, at en @aarb t en af ©jcellanbS i?jøb>ftæber blev faa Wlaanebcr efter at benveb 5te eller 6te Sluetion var bleven folgt paafærbeleé favorable Sonbittoncr, vurbcret om*trent nogle tufinb JRbblr* over Æjøbe*fummen, uagtet benne var opgivet for ©ur*beringgntænbene og uagtet ©aarben tffe tmtb*lerttb l;avbe mobtaget nogen gorbebrtng* —*Bel er bet nu fanbt, at gcilcn l;er var altfor


(540iøinefalbenbe, og at Socalautoritctcrne maattei heglen funne forebygge flige SKiSgrefcS tubereSBtrfning, men enbnu l;enfigtémccSftgerc varbet bog ftffcrligen, Ijvié £ajrattonen af faffe©tenbomme tffe ganffe overlobeS tiUjpaanbvær*fere, men at ogfaa anbre fagfyn;btge Sttænb, bcr ligcfaa gobt fom tnncfjenbe be gcengfe ^Ortfcr paa (Stcnbomme t envté 23y etter Sitfrict, tiltraabtc i faa*£)enfeenbe og bannebe en vté Qftobvægt tmobben gamle ©lenbrtam3fbet 3nbf. Ijenjitllcr uærværenbe 3bcc ttlSSebfommcnbeé nærmere ©vervcielfe, vil tøaniffe unblabc flutteligcn at bcmærfe, at bet neppcer faa ganffe rigtigt, at man, vcbCSterené Op;givelfc af ftn (SicnbomS fibfte btøbcfum, benberaf gaaenbe Sete og be berpaa Ijvtlenbc ©fat;ter, i2i(mtnbcltgl;cbtffc forbrer nogen Scgutma;tton l;erfor, men anfører i Surbcringéforret;ntngen, tøvab Grtcrcn bctøagcr at opgive, ogtager faaban ©pgivclfe tilbceU tilSUiaalejlofveb Slnfættclfe af (Sienbommené SSccrbt. ©erer intet befalet ont, at man ffal forfif re figStigtigtøeben af Ijvab cn @tcr faalebcé fortæller,men #enfyn til l;ine Dtnjlænbtgtøcberé SSægtog til ben menncffeltge ©vagljeb og (Jgcnnytttfyneé alt at være SSJiotiv nof til at være libtmtétamfeltg og berfor ogfaa noget forftgtt'g*


(540Sil ©æføtøerett i £itfdtøofot*Jftleb ©læbe erfarebe3;nbfenberen af biéfeSi*nier, at enbecl af bc 2lfvifcrjfene, fom varel;enfatte lige tnb tilSnbfvtngntngen i£)ercé$ol*beftalb, bleve borttagne, 'faafnartSDe tgjennembettc53lab blev gjort opmærffom paa bereé garltg*l;eb for bc 9teifenbe veb 5J?attetib, 3 £illib titbenne ScrcS ©erebvtlltgfyeb vtl 3nbfenberen eiunblabe at anmobeScm om, enbvtbere at bort*tage enbnu t bet mtnbfte een af be Slfvtferjtene,fom ftaae langS meb ©aben, fjvor manfommerfra i\jøbcnf;avn, fantt at labe bet ©tyffe ©ei,font fra'©aben fører ttl ©talben, brolægge«.£>vtlfcn Slfvtferfteen l;cr meneé, vtl Se letubft'nbc. Ommelbtc ©etjtyffc er tffe frit forpuller, ber funne vccre farlige tfcer for belceé*febe ©ogne, og benne garltgljcb cr tffe l;cevetbcrvcb, at bcrcé ©talbmcffcr f>ar faftet nogle©maaftene i pullerne. 9)tan l;aaber faa megetmere, at btéfc $nffer blive fnareft opfyltbte,fomScreS 3ntcreéfe forbrcr, at be Steifcnbemeb £n;gf)eb funne fjøre tnb tSercé ^olbeflalb."^agen" iffe et 5ebre Ub*fcorteé?23^tte ©pørgSntaal forelægger l;erveb ^nbfen*


72iDcrcn til ticcvnte ©labé Ubgtvere, fom maaffeeturbe ovcrvcie famme nærmere nu, ba Siarctfhmber til ftn ©lutntng- ©ammcnljolbr meb*£)ovebftabcn3 anbre ©labe, maa "©agen" t\£)en*feenbe ttl bet gjbve ftaae tilbage og erfjenbeøiffe at ^aoef;olbt ©fribt meb Siben. - ©lemmegolf vtlle ogfaa paafiaac, at ©labeté 3nbre iffeer meget gcl;altrigt; men il;vorvel ber cr noget©anbt bert, faa cr ber bog nogle ©runbe til atvære overbærenbe i faa >£)enfccnbc. ©labct fanpaéfcre, og bct varer vel et længe, tnben bet og^faa fra ben ©ibe bliver forbebrct,Ønjfe i 'Ønlebmng af en Uorben paagSeten ot>er ©oSferingeiuJficien over ©oéfertngen, langS meb forte©ø fra Større*'til Øftcrport, er, fom bcfjenbt,afluffct veb cn Saage, ber venber ub til ©roen,og (;vorttl ©eboerne af ©legbammcne l;ave5Røg*le. QKebenS bct gamle ©olværf for ©øenftob, forl;inbrebe en ©lagé ^allifabering, fomjtraf te fig fra Saagen nogle Slien- langS meb ©ol*værfet, Ubfcrctttgebe fra at fomme inb paa©øgferingen. Slu berintob, ba bette ©centiffc fmbeé ber, fan @n(;ver Icttcligen fvinge fig•pvev ©otøærfet veb ©tbcn af Saagen tnb paa


(540©øfifcringen. ©ette var STflfcelbet i $Janbag6Slfteg mcb trcnbc faabe ^Ocrfoncr, fom, cfteratfccm fomnc tnb paa benne Qftaabc, anfalbt ogformvrmebe nogle ©arner, ber af en tøalv?voren ^3erfon lebfagebeé ab benne *8et ttl be;vc6 53oltg paa cn af 33legbammcnc* Støange,fom bave anffaffet fig Sføgle til Saagcn, for abbenne 93ei at vanbrc frcbeltgen og minbre amtaftet ttl bcreé £)jcm, enb ab ben øbe SSleg*baimtøet, blive fluffebc t benne bcrcé gw*ventntng, naar @nf;ver fan fmbe Sibgang tilfamme/ ©aavel l;crfor fom for at ftffreSMcgDammcneé 53cbocre for £i;vc, er betønffe*ligt og nøbvenbigt, veb en©lagS^allifabcring,eller paa anben fflfaabe, at fpccrrc Slbgangcn til©oeferingen for ©em, fom iffe ere betroebe3iøgle til SaagemSBenmfning veb ben ftbfl afljolbte Sici*tattott over$ovn£beul;eDer til33mgfopgattigoæfenenUeb at fanmcnltgnc Snbbybelfcnte ttl 2tetVtation over Sevcrance af 5 : ontøbcnl;ebertil gattiavccfcncté ©tiftclfcr, inbførte i'Slbrcéfcavifen 3lr. 81 for 7 Slpril og Wi\245for 18 Octobcr bette Stør, fee«, at ber til


674ibrug i #alvaaret fra 1 9tovembcr 1837 til 1SERai 1838 er forlangt et meget ftørre D.van*tum af nogle Slrttfler, enb for *£)alvaaret fra 1SSttat til 1 November 1837. ©aalcbeS er berforlangt leoeret:40,000 8a ferff OceFjob,9000 8a ferff glcff,4500 8a. iélanbff Sammcfjøbmere enb for afvigte *£)alvaar. Sørgeligt vtlbebet vccre, om ntan f;eraf ffulbe fluttc, atbeSErcengenbeé Sln'tal var t ben filbigere £tb faabctybcligcn forøget, eller at bet i Søbet af ©tn*teren ventcbcS forøget t ben @rab, at ber ttlbcté Unbcrtyolb bagltgen ffulbe ubforbreé,f. (&x+ af Orefjøb omtrent 200 8a mere enbforben. SDien tmiblertib fan man tffe anbetenb 'ftnbc bct bcfynbcrligt, at ber til bette megetben;beltgc SDvantum ©uul tffe er forlangt mere9?ugbrøb enb tforrtgc^alvaar, nemlig 600,000Scl er ber forlangt noget SD?erc af (Sigte*og granfibrpb, famt 10,000 ©tyffer£vebaf*fer, men forubcn at bette iffe opveicr SDitéfor*tøolbet, cr giint* eller ^vcbebrøb iffe faa paé*fenbe til glcff og ©uul, fom bet meget brøtcreRugbrøb.Ogfaa maa man meb gortmbrtng bcntccr*fe, at ber for bet fommcnbc £>alvaar tffe, li*gefont forben, er forlangt J?fipftff; ba gangften


675veb SSlanb f;av været meget l;ælbtg i Star, enbetpbcltg ©ccl cr fommcn f)ertil, og ^rifen paafamme cr ufæbvanltg billig, SRuligen l;arman ftaact t ben formening, at ber ttl SMptftff enbcltgcn ubforfcrcé ©mør og ©cnnop, ntenmangen fattig familie npber gtffcn nbcn faa;bant, ncmltgen oppluffet i SKelf, øg faalebcStroer man at SKange, unber gattigvæfenet l;cn;førenbc, vilbe mcb ©læbe nybc famme, fom cnSlfvcjcUng i bc tilbubnc Støtter. ©c 27,000potter SWclf, font ftnbcé mtnbre opfrævcbe ibette enb t forrige £>alvaar, funbe f;ave værettjenlige i faa #enfeenbe rgorøvrigtglccber bet 33emærfercn, at biSfcSicitationer l;avc været offentlige, og Sevcran*ferne iffe fom forljcn ere operbragnc efter ffrivt;lige £tlbub, l;vorover ber forl;en cr førtilnfe ibette 33lab*jjpalleBpeå ^roceåfcr.(Slutning.)3Jmi&lcrtto jlanbfebc et, for bc gobc ©ageretilfynelabenbe l;elbigt, Uli)ffc3tilfælbe »palle;byeé ©rpbubfalg, tbet©fj[ccre SDføllc, tø>or©rebet jblev bagt i en af pallet9c leict©agerovn, afbrænbte Slatten til ben 27be


672Slpril bette Slar, Irølfcn ©tnabéning t ©anb*l;eb var ttl ftor ©fabe for mange fattige 3Jien*neffcr. 3 be førjitc 14 ©age bavbc ogfaa ©ag*erne paa grebertféberg Slarfag ar gkvbc ftg;bc funbe nu bage faa tit be vtlbe og faae ©røbetaffat. 9ftan kb faa at fige ontfap for at faae etvarmt, nybagt ©røb l;oe> bem, og et folbt ellergammelt ©røb var i ben £ib tffe at crbolbe vaagreberiføberg; ntcn —©Iccbcn varebe fun fort.Slarfagen ttl ben bctpbcltge 2Xffcetntng i .r, atmangfolbt'ge 5DZcnne|fcr fra Omegnen, faalængel;ttn ©tanbéntng iffe var bleven bcfjenbt, bag*Itgcn inbfanbt ftg paaftrcbcrtfeberg for at l;ente©røb, l;vor bc vare vante til at crbolbc Det bil*ligt oggobt, og babe iffe vtlbe vcnbeenlang©ettilbage tomljambebc, fjøbtc bc bct nøbvenbtge©røb, l;vor bct var at faae. ©og fnart fontSllt t'gjen i fine gantle golbcr; ba ct fax Ugervare forløbne, og oftnccvntc ©tanbeming varbleven alminbelig bcfjenbt, ophørte Sli^øbet ef*ter ©røb paa grebertiobenj, og bet. var fun 2eller 3 ©ange ont Ugen muligt at faae et ny*bagt ©røb f;o£ be bcrvaTcnbe ©agere. — ©ctteft;ncé at være et ftcerft ©cvtto for Urtgtigbcbcnafben^Paaftanb: at£>* ffulbe l;ave ffiltb c fr e b e r t f 3 b c r g f f c © a g e r e v e b b e r e 6^)anbel meoSt u g br ø b; og man vilbe vehiccp*pe faae ©var, l;vi£ man fpurgte btofe gobe £S v vub;


(>77hvorfor vax d'beré Slffætntng paaOiugbrøb tffe lige faa ftor i be fibfrefom t be førfte 1 4 ©age, mcbenuUbfalg var ftanbfct? ©ion iffe (rn*tøver vilbe lige faa g jerne bavc fjobtftt ©r ø,b (;oé (5bcr fom l;otf ber;fom Sftan l;avbc fitnbet ftg ligcfaa*gobt tjent* berrneb? Grrc^ tffe tftanbttl at levere ©røbet faa billigt oggobt fom benne SRanb, og f;vab fanba vccrc Slarfagen tøcrttl?£>vab ber iøvrtgt tøavbe Ubfccnbc af atville tilintetgøre Sp'i. ifær for ben fattige vel/gjørenbe ^trffomtøeb — tøantf ©agcn n é> ©ranb t©fjccre Støøllc —, blev cn m; ©pore for benbrivtige Sftanb, og 2 $Jaanebcr efter tøavbetøan, i en af tøam bcrttl fjøbt Gncnbont paa grc;berifoberg, etableret ct megetvel inbrcttct propert©agcri, l; vor fra tøannu l;arcnftørrc5Hffætntngenb tøannogenftnbe fortøen bar tøavt; tfeer ereen flor SDiængbc fjøbcntøavnfFc ©orgcrc blevneopmccrffommc paa ben Jo.'becl, bc tøaveveb atlabe ftg forfync mcb ©røb berfra, og ba nutøar truffet bcngorunftaltning, at bet tøoé tøamfjøbtc ©røb bliver afleveret frit fjer t ©t;en,tøoor Sficbfommcnbc funnc labe bet afbente, ogbervcb fpare ben Slib, bcr forben mcbgtf foret Zy*enbe vcbbct32lftøentmng, faa vil vtftnof enbnu


6T8P?re benytte benne 2etltgl;cb til en for faa9Jiangc t vore£tber fjøtftvelfommcn©efparelfe.©aalebcé ftaae nu (Sagerne; ffulbe frem*bcleé noget af ©cti;benl;cb — ©maatracaéfe*rier ænbfeé tffe—, forctagcé t'ntob ellertyané ©røbubfalg, ba ffal faabant blive meb*bcelt t bette ©lab.©om et Surtofum fan man bog iffe unb*labe at ttlføic, ffjønbt bct egentligen iffe veb*fommcr £)allebpe8 ^Procctffcr, at bc fjø*bcnljavnffe ©agere atter nyligen, veb 3nbfen*belfen til ©yen, (jave labet eonfuiquere 60©tyffer ©røb, ber, fom ovenfor anført, varefjøbte og betalte paa ga-cbcriffibcrg; men betvtftc ftg ba fnart, at be bcrvcb f;avbc gjort cn©uf, efter fom be vel nceppc l?avc flt fremvifc,eller fremttbigen ville funne ubvtrfc, nogctSov*bub, font fan formene ben fjøbenl;avnffe, ntebabcligc Sfetttgfjcbcr forlenebe ©or*ger Siet til at fjøbc bct t fjané 3lnftgté©veeb fuurt fortjente ©tyffe ©røb f?vor fwnvtl. — Stgclebe^ bør ^ublicunt ct l;eller væreuvtbenbe om noget forub ^Paéferct, ber næfltenfeer ub font et gorføg paa, at ftnbe 8eiligl;cbtil at reife en ©ag, for at faae bømt foruberettiget ©røbubfalg l;cr i ©yen, boilfet l;anbog albrtg l;ar l;avt* *paa bct ©teb, (;vorbe paa §rebcrtf£bcrg fjøbte ©røb tnblæggeå til


f>792lftøcntclfe, inbfanbt ftg nemlig — forunbcrligtnof, netop ba ©en, ber velvillig tøar paatagetfig 33røbetS Ublevering, for et Øieblif varfraværenbe—, en Slrbeibémanb, font fore;gav, at tøave arbeibet paa grcbcrtfsberg, og af• at være tøenvufl: ttl Ublcvcringéftebct, forat faac ct ^3ar ©røb tilfjøbS, ba bet fatbttøam meget befværltgt at bccre ©røbet ben lange93ci Uagtet tøané gjentagne, meget inbjtæn;btge ©egjærtngcr maatte ©ebfontmcnbc bort;Vtfe 9Jianben, ba ber ci tnbfcnbcS anbre ©røb,enb be fom allcrcbc ttltøørc cn Slnben; nten betvifte ftg ftbcn, at albclcé intet vtbfte ontbenne ^3crfon, og enbminbre tøavbe vtijt tøanttøen at fjøbe ©røb, tøvor intet fælgen — X)vabmon følgen var bleven, tøvicS SSebfommenbegobntobigen tøavbe labct ug bevæge af SDian;bené ynfeltgc ©ønncr, vg Ihv^.v - i s banict ©røb eller to? SJf'an tan jo et vibe bet;men ben funbe gjerne tøave været — cn ni;3nbf*, fom bet ret tøar intcrcgfcrct, atgjøre ftg nøte bcfjenbt mcb ovenftaaenbe Jacta, be;bcr fig unbjT'ølbtaf Sæfcren, tøvté benne ci tøarfamme 3;ntereéfc for ©agen; men bet bør ivore £tbcr, efter tøanS formening, væffe 211;mecnintercéfc, at fee cn SDtanb, uben fltore SDtib;lev eller formaaenbe Qonncctioncr, i en gob


OHO^enftgt ubbvlbc cn langvarig jlamp mobflecrfilng unberjVottet Cvermagt, og naar cnfaaban iiamp bar tun fratages ©ebfte tilmccb, og, ubcn Jpcnftm ril bc fig opbpngenbeAnbringer, fjæmpeo baberltgt tilcnbc, for*tjener ben offentlig Omtale og ben -ftæmpenbcctl;vcrt rctjtnbigt ffiicnnc|TcS £)øiagtelfe.©abepatrol paa (E&riffianStøa&n 03 9Cma«gerbro.^trar naar man fra DtybørS fommcr over.knippelobro, ftnber man t ©rokvgntngen Si\\Uler og Jpjulfpor, ber, cre til Ulempe for Sjwftc og ©ognc.(Jnlmcr ber bar 2i;jt at fee en ©abc, fontben tffe burbc'vcére, bcf;agc at tage @ct*2lnncc*gabe i SDtcfyiu ©cn cr fulb af ftore ^titler,ber efter Diegnvctr ftaae fulbc af ©navtf og©anb; ben føger tnrfcltgcn ftn 9D?age, og t


(>81s lkb ben nye (laferne cr ^atffagcn ovcr$?ofrben fpærrct veb et ©iiterværf, og 2lbgangttl ben af l;vorfra ben fTjønncfteUbfivjt. l)av.ec


682ben er en Soéfcplabg for ©abcrcnovation, 09ftrajc berveb en Svtnccolontc, ber fun veb etScrgtcgittcr er abfTilt fra SBctcm ©ettern*fentblc i gorentng nteb Siatterenovattonéfulcnforaarfager at 93rocnS 93 cb o cre tffe funne m;be©et, bc bebe om t ben 4be 33øm


^ o l i t t c f o e n t u t wytr, 1140.mmmmimwmMMWIMMMISiSbcrlrtTflcn, »cn 4jrc Bfowmftcr 1837*5oefeufcee mefc poftcn, i Stftøe kongelig aUcvnaa*Mgtf Ollafcelfe. en ^ooebftab font j?jøbcn(;at>n erfjenbe ber*neejf be 5 : lejfe, at benne obtøfe ©ffentltgfjcb tffeganffe fan unbgaacS, men faa nøboenbigt etOnbe ben enb cr, fan ben bog paa mange SDZaa*ber fcettcé ©reenbfer, faaoibt mucltgt bør gor*argelfe bcrocb føgcé forebyggetUnber at ben £cmmeltgf;eb, ber ^tlcrooer*%f>enf;cumé ^politiets gorctagcnbcr — noget,ber muligen er mere at rofe enb at laffe, og i


\(>84mange £tlfælbe cr albeleé nøb^cnbtgt —, er mattbog fommen i Grrfaring ont, at tfær ben brif*tige ^poltttcaéftfrcnt Sjr. ©ab tøar i bet fibfte2lar ovcrtøolbt ftrccngt abfftllige ^Oaabub, berftgte ttl at gjørc ©canbalen ringere. Cgfaatøar man gwnobning om, beel£ at naturlige5G?gteffaber tolerercé mtnbre enb tøibinbtil,beeU at unge ^3tger tffe tillabcg at brive benffjænbigfte af alle £aanbtertnger. ffl'ien —Vt bør i at forminbffe betOnbe iffe blive ftaacn*be paa £alvvetem ©er bør et' cjctfrcre ©aber,fom fortrtnltgen ere tnbviebe ttl Venus vuivivaga.Qnbfenberen tænfer tøetveb ifær paaSlntoniftræbe og ben fntale £>eel af holmene*gabe. 3 ben førfte ere fun pberft faa £)u[e,tøvor et ©Kxbeépiger vife fig in i ra eller extrafenestram, og, vtl man ont Siftenen paéferebette (Stræbe, jføber man paa tøele ©rupper afbtéfe ulpffelt'ge ©æfener, ber fræffe fom be ereog bertøoé tncttercbc af ©ptritué, tøvortil be tib*Itgen og faa at ftge af Diøbvenbtgtøtb vccnncé,antaftc bc gorbtgaaenbc og vel og jlunbom in*fultcrc biéfe. ©anffcligt fan bet neppc væreat faae bette ©træbc renfet for baabe ©alfc og©abejomfruer; beere tolererebe^perfoner, bcrcS9fettigtøeb til at føre et utugtigt fievnet grunberftg paa etfTagg SEtllabelfc, fom man tøvertbltf fan bæve, og berfor cnbntcrc fan unberfajle


685Snbffrænfninger- ©c, fom faalebeé forbrc*»eé fra Stntoni jtrcebe, vtlbe nof ftnbc anbre@mutl;uller; Itgentegct, naar blot ct cn l;ccl©abc ojfreé ttl Ufcebcligtjcb, og bct £)nbe bitvermere abfprebt*£vab l;cr er fagt om Slntoniftræbe, gjel*ber enbmcrc om Sorbetterne t belave £ufe t £)ol*menégabe. £)cr ftnbcé vel ct benne Ornflaf*fen og Slntaftcn paa ©aben, men ^3arabertngent j(jelbcrvinbucr — tl;i anbet enb Æjelberctagcrfunne ©tuerne vel ct l;cr falbcé — volbcr, atfelv 33ørn ttbltgcn gjørcé og bltve opmærffomntepaa, fjvab man maatte ønffc btev bemfor bct førjie ubefjenbt ^vorfor funne tffe©orbctlcr albeleé ubcluffcé fra btéfe jtjclbcrc?©ct cr jo alt ffeet nteb enbeel af bem, og 93cer*terne funne jo et ftgcé atl;avc fjøbtbcrcé©maa*l;ufc nteb 9{ctttgl;eb til at brtvc ber en uéfelJpaanbtering* @r bct abfolut nøbvenbigt, atflige SScertcr og ©jerfter ejciftcrc, ba bpber bog£)mf;u for 2lnbrcé 93el, at unbbragc bem ntcreOffcntltgl;cbcn, ber f;er ftffert virfcr t en anbcn3ietning enb ben l;vorpaa faantange nu raabe, —©eéubcn cr ber tntet ©pørgéntaal om, at faa*fnart Venus vttlvivaga banlpfeé fra ben fmale®ecl af>f)olmenégabcn, ben ene 3?ønne ber efterben anbcn vtl bltoe ombygt ti( anfeelige ^)ufe,©abenggtnic vtl ba blive foranbret/ og, l)Pab


686ber fun fan venteS opnaact efter Ulyffeéttlfcelbe,vtl ba af ftg felv fontntc t SDrbcn.£)enne vigtige ©ynépunft, tøvorvcb felve©aben vtl tabe ftt vanjtrenbe Ubfecnbe, tøaaber3nbfenberen maatte tffe faa libct tale for, attøané ftorflag ffjcenfcé Opntærffomtøeb.. SRoget om BcbragerjTe (Srø


(540ctt tung og (ang Erfaring overtybet 3lnnt*om,og tør fjcm briftigen paaftaae, at ncoflen ct^crtaf ^ovebjlabcné 100,000 Sttenneffer Itber un*ber bette ffjcenbtge ©ebrageru©ebragcrict foregaaer nemlig berveb, at©mørfjerbingerne, fom fun maae ftempleS(Srcenbeé) af vebfommcnbe 5lutorttæt til en93cgt af 12 ^unb, fjelbent vete unber 14,og ofte 15, 16, 17, 18, Ja enbog 19 U.,og bog ere bc forfpncbe meb bet bcfalebe Stem?pet, faa at vcbfontmcnbc &>bere iffe funnevægre ftg veb at mobtagc bem fom lovlige ogforfvarlige gjerbingcr; men førft efterat ©mør*ret cr fortæret og ben tømte Sjcrbing veteé, er*farer man, at l;avcfaaetog betalt fra 2 tnbtil 7K £ræ tftebctfor ©mør, efterfom berefpective ©ælgere fun beregne S^araen, ellerben ftcntplcbegjerbingé 93egt, ttl be lovbefa*lebe 12 tL.gor be$jtørre£pbcltgf)eb3©fylb vil Slnnn,ber felo brtvcr en betybclig £anbel meb ©mør,enbvtbcrc l;cnfætte følgenbe tempel: en gjer*bing ©mør ffal nemlig nteb gjerbtngen4 og 4 % £l;ara gobtgjøreé, fom melbt,meb 12 a, og ber betalcé ba 3 S« 8 U. ©mørtrt en antagen *pxiii af 2 9JIL 4 for fif, f>mUfet ubgjøt 21 9tbblr* ©ringer man nu, »ebat veie gjerbtngen, t Erfaring, at benneé $egt


68cr %5i U, faa tøar man betalt 3 ; Ti ©mørmere enb man tøarfaaet, eller ntcD anbre £}rb:man er bleven bebraget for 1 9fbbli\ } J 4f., tøvorfor man, ttl et ©lag3 SScberlag, tøar3 § % ubrugeligt £ræ*3U bette Uvæfen brtveé 2lar ub og Slar tnber cn bebrøveltg ©anbtøeb, og bet tøarlænge un;t>ret %mu f at man iffe før nu tøar tøenlcbt ©eb;fommenbeé ©pmærffomtøeb paa et ©cbragert,fom bet tffe ftaaer i vebfomntcnbe ifjøberee5Diagt paa ^nbfjøbéttben at ftfrc ftg trnob;ttøt gjerbtngerne cre jo jtentplebe af en of;fentltg Slutorttæt, og bet maa faale;beS antageé, at benne tøverfen tøar villet ellerfunnet ttUabe ftg et faa ffjænbtgt ©nyberu5Dleb £>enfyn ttl gjcrbtngcrneS ©templtng,ba torbe bet veb benne Setltgtøeb tffe væreupaéfcnbe, at gjøre ©cbfontmenbe opntærffommepaa, at ©templet næppe anbringeé paa betmeeft paéfenbe ©teb nttbt paa gjerbtngen, babet jo er tænfeltgt, at b^errer ©mør fjer;btngé ; gabrtcan ter *) fttnbe ubtage beneller be ©taver, paa tøvtlfc ©templet var an;bragt, og afbenytte btéfe ttl en anben gjerbtng,og fun paa benne 9ttaabe fan man nogenlunbe*) Sov iffe at rø&e SOTangct VW bon tonWjtnt (t9 af wu min&r* &rti3te£M


G89forflare ftg ben ©>;nberltgf)cb, at ftemplebeSjcrbinger Ijave en faa ftor Over vegt;at vebiontmenbc Sluroritcct ffulbe være tnbvtet i^cmnteligfjcbea, eller gjøre ftg ffylbtg i ffjøbeé*løft og mtnbre nøtagttgt gor^olb veb gjerbtnger?neé (Stempling, eller vel enbog ublaane ©temp*let til vcbfommenbe SDZeiertetere og btéfeg 33øbcfere, er en suppositio odiosa 7 fom man iffefan ttUabc ftg ont kongelige ©mbebémomb*©cbre vilbe bet vtfhtof vcere, (jvté ©templetanbragteé paa Suffen af ©taverne og bet paabegge (£ttber; tfu ba vtlbe ©ebrageri vanffeligetjfunne ftnbc ©teb.©et bør veb benne Setltgtyeb iffe forbtgaaegnteb £au$l;eb, at be kongelige Solbintrabervel tffe libe noget £ab veb be nu brugelige gjer*binger, ba ber, fom naturligt, betales Slfgtvtfor ©mør af mangt et ^unb £ræ; men en faauéfel ©inbtng paa Sllmeen^ebené ©efotfntng fattbet Offentlige umultgen vt'Ue ønfTe ftg.Slnm* flutter i ben Dverbevtténtng, at betl;øte Sollegium, ber nu flirer Sanbeté 3uftit&fcæfen, vil vibe at træffe be fornøbne gorl;olb&re gler til at ftanbfe et faa fjøtft ffammeligtbragert."@nbnu vebvarer bette ©ebragert, og funbeiffe Ijæmmeé veb £ræemeé ©templing, faafait bet vanffeligere ffee nu, ba ©templttjgen er


690optøørt. 93ti man ftg c, at døberne funnc ftrtppe©møret og faalebcé ftfrc ftg for ©cbrag, bantaa bet bemærfeé, at faabant fun laber ftggjøre veb £ræer, bcr inbctøolbe et libct .Dvan;turn, fom ftrar forbruget, men tffe mcb ftørrepartier, fom tnbfjøbcé af ^anblcnbe eller ffulletjene ttl ©tnterprovtfton. ©r Xabet af nogleK©mør vel enbog tffe betybeligt for£)cn, berfjøber en gjerbtng til ftn £>uuétøolbning, faa erbet vtéfcltgcnaf ©etybentøeb for ©ctatltøanblerne,ber fjøbe i partier og t'gjen ffulle fælge t mtnbreSDele efter rigtig ©cgt. Overalt er bet et33ebragcrt, og bør fom faabant iffe taalcé*SDlan tøar troet bet funbe tøcnuncé, naar betpaalagbcé SEtfctcrtcicrne ogCSntøvcr, bcr probuccrer©mør til ©alg, at forfarne Sræcrne meb etSKærfe, bcr vifte ©tebeté og ^robucentcnéSlam, faa at SJian t paafommenbe Silfælbefunbe vibe, til tøvcmman tøavbeat tøolbeftg forat forbre ©obtgjørclfc.©og be lybcltgc flager, ber t benne £tbtøørcé over bette ©cbragert, vtllc ftffcrligen bc?væge bcnØvrtgtøeb, tøvié'^ligt bet cr, at vaageover rigtig 9J£aal og 93egt famt at ftrajfeettøvcrfonttøclft ©ebragert, ttl ogfaa at ubftnbeSDfiDlcr ttl at tøentmebette, uben vibcrc gorftagi faa ^enfeenbe.


æiSfjeatret angaaenbe.30cit ftoranbrtng, ber t Star cr foretaget mebSweater* ©øgningen, l>ar mcbrcttc runbet at*mtnbeligt ©tfalb; men nu ftaacr tilbage at øn*ffc, at ben Uorbcn meb Sogerncé ©vcrfølbelfe,l;vorovcr ber faa ofte er flaget, maatte Vorbegemmet* ©ct cr iffe nof veb faaban Over*fplbclfe, at Ubjigten, forncmmeligcn paa ©t*bernc af Xtøeatret, betaget ©ibemcenbene,ntcn ben SEumntcl og ©tøt ber foraarfageé,tbet ben ene lægger ftg over ben anbcn, begrængtc ofte l;øtt fnurre afSDZiefornøietfe, ©ænfe*nc fnage og ftunbom (£n etter Stnben ftyrter ncb afbtéfe, bette ttlfammcnvtrfcr t;øift ubehageligt enb*og for ©em, fom paa cn gob ^labé ville brageSZptte af ©et, ber foregaacr paa ©ccncn.95tft nof er bct at ftlccrtallct af ©cm, fomfaalebcé ccngang bavc været i ©fjærétlbcn,bctaffc ftg for at fomntc ber oftere, ntcn ctftort ^3ubltfunt er iffe ubtmt i een ©aifon oggrtffc træbe faafebceJ bcftanbigt op, og føl;geltgcn er bct iffe at vente, at benne ©ag afftg felv vil jepnc fig. ^ntiblertib føncS betbog tffe umuligt, at fjæntmc benne Uorben. ©ctfan nemligcn anfceS for en ftiltienbc Ovcreené*fomft mcltcnr £l;catcrbircctionen og døberneaf Sogcr, at biéfc ftbfte iffc IjavcSKet tit at tnb*labe flere ^)crfoncr t bc fjøbte Sogcr, enb bc


692mobtagne ^Billetter vtfe at Sogcrne fumle rum;rne. 9?aar ba entrer Soge paamalteé, tøvor;mange *Plabfe famme burbe tnbctøolbc, og betftrængeligcn forbøbcé vcbfomntcnbe (Sontrolleu;rer, at fee igjjimném gingere mcb, at bette 2ln;tal pverffrcbcé, vilbe vel £)vcrfi;lbningen otnft;bcr optøøre* £>cnnc 9ttiøbrug er ogfaa til©fabe for £tøeaterfaéfen, ba mange Dvcrcom;plette, fom nu faac^piabé iSogerite, vtlbc tage©tllettcr ttl ^Parfcttct eller parterret; faa at£tøeaterbtrectipnen, felv fra bette ©ynépunftbetragtet, maa jtnbe ftg pligtig til at fuge benpaaanfebe £)verfr;lbntng i be bprtfolgte Sogcrtøemmet,83en om Silfan meb ©fippernes Sftaal09 fSCQUjPa ben faafalbte Grfteraaréflaabe fra Spevtugbømmerne og be anbre ^Provtnbfcr er anfom;men meb fæbvanltge ^Jrovtfioncr, var bet øn;ffeltgt, om ©fippernes SSJJaal'pg Scgt blevealvorligcn efterfeetc; ttøi ffulbe en ©ftPP


tm©sne til at fjøbe i faa ftorc partier, at bet fanbetale ftg at transportere bet £>btc til ©eicr;boben, for at være vié paa at ©egten er til; vbørlig.SWan veeb, at bet er paalagt politiet, atDave £tlfi;n mcb be l;er i Staben tøanblenbe©orgcrcé SRaal og ©egt, fom veb bagltg ©rugi flere Slar ftffcrligen maae flt'beé og faalcbeétngenlunbe fvarc til bet, ©templet angiver, ogba et faabant (Sfterfyn for tffe længe fiben l;arfnnbet ©teb f;oé ©tabené $anblcnbe, er betogfaa billigt, at faabant fTpcr tøoé ©fippernefra ^rovtnbferne, ba btéfe jo ogfaa ere banffe,tøanblenbe ©orgere. SDiultgcn vilbe ct faabant(Sfterføn iffe være til ©fabe fpr politiet og3ujtcerfammcrct3 $aéfc.®t Stnf ttl 33et>fomment>e.29abcr 9Jfanbag Siften, ben 30te Cctobcr, var©al veb hoffet i Slnlebning af $ mb té 9J?aje;ftøté l;øie gøbfelébag, ligefom ogfaa Siftenenbcrefter, brænbtc be 8 paa begge ©iber af So;fonnabat imellem ©crcé Sttajeftætcré ifomgené og ©ronntngené^allatermeget maabeltgt;pm »tøncjcl paa£ran eller 9?everbererneé fletteSlfpubéntng var ©fylb f;cri, vtbeéiffe; men vift


694cr bct, at benne ©eløéntng jtaf meget af mobben, fom Søgtcrne paa be private ©øgninger ibegge Slmaltcgabcrne frembøbe.Slnmobnttig til Ubgtoeren af be ban(!e(Sla'Sjtfere.JØcfibftubfomnc 2—3£>cftcr afbanffcGlaéftfc*rcéSlrbciber cre trøfte paa faa overmaabc tønbt^Daptr, at SEejctcn ofte næppe cr atlcefc, ogjjvtlfcn SEønbf;eb, ber erfares veb at fam*mentjolbe bem meb be forben ubfontne, foraar*fager, at be, naar bctnbbtnbcé, ville ffemtfWfeaf imob be øvrige* 9Kan anmober berforllbgtvcrcn, til be følgenbe $ efter at forjTaffe*Paptr af famme @cl;alt, fom til be fortjenubfomne*SMttotil Sonbitoc ^oétp,3f forrige Uge bebubcbc©c iSlbrcéfeavifcn, atber paafølgenbe ©ønbag vilbe blive afbrænbt ctftørvcerfert »eb ©ere* pavillon i grebcritøbcrg*tyave, men l;vté 93eirliget lagbe £>inbring l;eri,ba vilbe Slfbrænbelfen blive ubfat tit paafølgen*be SEtrSbag* 3 Sirébag Slftcé, ffjønt SSeirettffe var meget gunftig til fligtgorctagcnbc, af*


(595brænbtcé gyrværfertet, men SSJtangc, fomønftcbe at være SEilfTucre blcve ffujfebe i be;reå forventning veb at ftnbe Qnbgangen (uf;fet for ©em, fom tffe betalte 1 m 8 flL, ogbe maatte forlabc£)avcn tbetbe blot tøavbentcb;taget faamange $)cngc, fom fortæringen tøo£©cm vilbe ntebtagc. SD?an anntobcr ©cnt bcr;for tøcrveb,at ©e cn anben @ang t©crc3 ©cfjcnbt;gjørclfc vtl ubtryffcltgen nævne, ont Entreen til©crcé pavillon ffal betale^ eller iffe*• $orjIag t 9nlet>nttig af be mange 3lbe*branbe paa Sanbet10e tøypptge^Ibebranbc paa Sanbet i ben filbi;gere Zib frenvfalbe ben 2roc, at biefe tffe alttbcrc opfontne af ©aabc, men forftørftebclcn an;ftiftebe ntcbgorfæt ©aalebcs funnc nogle væreforaafagebe af v£)ævnfyge eller £>ab til (Sierne, an;brc foranftaltebc af brøb; og nærtngtfløfe ^perfo;ncr, bcr tøaabcat vinbe forbed veb ©ranben, ogenbcltgcn anbre af (Sierne felv, font, naar bered(Sicnbom er aofurcrcttøøtcrc, enb ©et, be funnefaac ben igjen opbygget for, troc paa benneSftaabe at forfFaffc ftg cn reen og let ©evtnft*®ten af tøvtlfe af biéfe Slarfager cn ^Ibcbranbopfontmer, er ben bog til ftor ©yrbe for 2tøfu;V


f>%ranbcurernc, ber tffe, font t ©tåben, betale envitf beftemt aarltg ©ranbafgivt, men maae vebenl)vcr ^IbebrauD ubrebe en ©ranbl;jelp t gor*l;oIb til iltøfuranccn paa bcrcS (Sicnbom. @aavanfidigt fom bct vil være, at finbcSDftbbelmob3>lb$paafccttelfe i be ovennævnte 2be førfte ZiUfælbc, faa let troer 3>nbf* at ftnbc et i bct ftbfte,og ttllabcr ftg i ben Slnlebning at frcmfætte føl*gcnbegorflag:©øgningerne paa Sanbet bør fun aéfurc*rcå efter benS fanbc ©ærb, bct cr; fun for ben©unt, l;vorforbc funne bøggeé* ©ernæjibørSlé*furanccfununen ncbfættcé cfterf;aanbcn fom ©øg*ntngerne vorbe ælbre og beffabtgeé, og naarcn ©øgning enten albelcé eller ttlbeelé afbræn*ber, bør Sléfuranccn, eller en £)ecl beraf, iffcubbctaleé Grtcren, men bct 2lfbrænbte eller©effabigebe opførcé eller tftanbfættcé i ben©tanb, bet var før ©ranben, l;vilfet funbebcførgcé af ©ranbbtrectcuren eller cn bertil ub*nævnt Sommtéfiom ^)aa benne SSJJaabe troerman at funne forebøgge ^Ibtfpaafættelfe af CSiere,ber l;aabeatgjøre ftggorbelcpaaSléfuranbcurcr*nes ©efoftntng; tl;i naar 3larfagen opl;ørcr, op*£ørcr tillige SStrfntngen.


;>7©porgémaal om ct £it>rentefel|M.Jf or nogle 2lar jtbcn blev Saane; og livrente;©clffabet i ^eljtngør optøævct og beré (Stenbeleoverbragnc ttl ©fiftercttcn bcrjtcbé, og [tbenne Uge ftf ©pørgercn, fom tøavbe væretSKcblcm af famme, mcb ^often ttlfenbt 209tbb., fom cn tøant ttlfomntenbc ©celaf©c(;fTabcté rcalifcrcbe ©o* for 5 Slar jtbcn fal;lercbc bet borgerlige Saane; og 8tvrcntc;©elffabfor begge 9£igcr, tøvté ftbfte ilaéfercr var


98£)gfaa et 3Seré efter Stb 09 Seiltøfjeb.Cuctlta/ min fniaffe £)u?fe,SDMt -picrtcé gri)b, Srompct og ^arpu!fe!£)in ©eiliij&cb gjort mig baoer til @ujonDø' inbtagct meb ©torm mit £jcvtcé SSaftion*5Dine £)tncé Sajonet og Skuffet mig fja&ec faaret£)g mit ©tnb bebaauct/3a Gjort mtg til cn SRar.3df) btn ein Garnaille, ifi eg nidjt wa&r.3acob x>, fcyboe.SSefjenbtøjørelfe.3 2(nlcbntng af bent jtbflcSRr, af bette ©labtnbførtc Strttffcl omStatattoncn over gornøbcn*tyeber ttl ©rug for gatttgvafeneté ©ttftelfcr,er Stebaeteuren af ©cbfomntcnbc unberrettetom, at ber veb en ©frtvfcil cr i Stvtfen anført42,000 S« ferff Oxefjøb, 10,000 8« ferffftkejT, famt G,000 8« tølanbf? Sammefjøb,tftebet for Itgcfaantangc M., og at bctrnc gctlvel opbagcbcS fortnbett 8intattonené2lfl;olbclfe rntcn tffe faa bctuncltgcn, at ben funbe vorbe bc*rtgttgct t SlbrcSfeavtfcmUbgtoen af Rrtfienfen; trpft f>oé luøpping«,gnfcltc faaeø i ©£• -tfannifeftrabe §Rr. 45 ifh ©aU^uoc 23ibrage 03 ©ufcjfription tillige mobtageé.


^ølittcfccntutnii4i.fvvvvvvvvvvvvvvvvv\mvvvvvvSSbctlraflcn, Hen nirc KFouctnfcét: 1837*5orfc»t>eø mct> potfen, i Søtøc FongctigMgffc tiUafcelfe,aUtvnaa*£)m ttorc SDageå ©eparatijler*tfloncn lærer, at ber til alle £iber tøavevæ;ret Støcrineffer, ber, becfø af (Sværmeri beetø ianbre £)enftgtcr, tøave abfftlt ftg fra ben tøcr;ffenbe Kirfc* Ogfaa Jftutibcn, fom boggtccber fig veb cn fførre ©rab afOplpSning, erlangt fra at være frt for fcparatiftifFc Sonvcrt;tiflcr* ^3aa mange (Stebcr t StyUanb ogfyen faavclfont t (Sjællanb givcS ber folf,fom tøave affonbrct ftg fra ben offentlige ©ubé;tjenejte og ftiftet tøemmcligefprfamlingcr, tøvort©ønber, fiffcre og ©fræbcrc give ftg af mcbat forflarc ©iblcn og mcb at præbtfe. (Saauftylbigt enb faabant fyneé, fan bet bog tøavetøøiff førgelige følger; ttøi faae faabannc $?en*ncfTcr bet i £pvcbet, at ©ubétjencjte fantøol;


700bcé bcbrc og bcfvcmntcre t bcrcé egen ©tue, ogat cngtffcré eller ©frccbbcré ©naf fan .opbyggentcrc enb ^OrccftcnS Sale, faa bctyanblc be fnartben offentlige ©ubétjcncftc meb ^olbftnbtgl;cbog foragt, og fatte omftbcr SSftiStanfc til Peerenfelv; men løénctf førft eet 93aanb, fom btn*ber bem til ©taten, vtl Slttraa efter at løsneflere vtftnof fnart opftaae. Slllerebc give biofc^crfonerftg9?avn af "Stroenbc" og "Cpvaftc",mebené bc falbe Slnbre, fom iffe crcafberctf^)artt, vantroenbe, eller golf af ben tn; mob i*ffc £ro, tyvt'lfe be af alle kræfter føge atomvenbe*©ecr man l;en ril henover, tyvormebnogleaf bc tvrigfte ©eparatifter føge at gjøre ^profe*løter, eller forøge bereS ^Oartt, ffulbe man lette*ligen falbc paa at troe, at be ftyrebeS af enffjult £)aanb, ber brugte bent til viefe -^enftg*,teré Opnaaelfe; ©aalebeé laber en ©onbe,veb 9taon s ])cber 8a r fen, fra ©hoppen*borg, og en bito, s 2l n b c r $ £ a r fe n, fra ©am*borg, t 9?ærtyeben af Støibbelfart, bet tffe værenof meb at virfc i bereS egen 5\reb3, men berctfe ontfring t tydegøen, ja enbog t Støtfanb, 1for at tyolbegorfantlingcr og ubbrcbc bered 8ce*re. gor at tyave ct s ]3aaffub til flig Cmflaf*fen føre be gjerne ct kreatur eller en anben £?a*refort meb ftg, font be fige fig at tyanblemeb*


701Ogfaa t ©jællanb, t'fær i ben vcftltge ogføtrøejtttge SDccl, tøar bette ©eetupæfen fTaact9iøbbcr og cnbcltgcn væffct-$vrigtøcbcné Op;mærffomtøeb. 33lanbt be ^vrigftc nævner man©folclccrcr 9? a S nt u S © ø r e n f c n t ©cnéløv,ber er befjenbt af tøanS ©trtb meb Dr. ogSitbber ©afttøo lm i ©lagclfc. ©enne SDtanbtøar t flere 2lar tøolbt gttbcltgc forfantlingcr, ogtøauS £rang bevnl tøar været faa ftor, at tøantøverfen veb ©tfTopcnS formaning, eller efter attøan af Ganceiltct var bcorbrct tiltalt, var atformaae til at optøøre bermeb, førcnb man tSWcttcn tog Det£øvtc af tøam, at tøolbc op bermebtnbttl ©agen var enbr* Sjan tøar iffe tnb;fftænfct ftg til ftt eget ©ogn, men ogfaa tøolbt*forfamlingcr i anbre ©egne, og er nu veb 2lnt;vorffov ©trffi (Sjctrarct bømt i en Sttttlfr af100 9fbb. for Ovcrtræbelfc afgororbntngen af:I3 Samrar 3 741. 3 famme -Dom cr tnb;befattet^jpuémanb • an 3 Oeftcb af ©cm;ntcløv, fom er tilbømt at betale 25 3fbb.,•puémanb ©øren Staémitéfcn af Or;ntituløv, og ©aarbmanb ané Slnbcrfcit,tøver 2O 9fbb., famt (Snfcn 21 n c 3 c n é b a t;ter af focrløv, 10 5Kbb. ©ølv; men bc tøavefanitlig crflæret at ville appellere -Dommen.@nbfTjønbt faabannc f orfamltnger ere ulov;ftnbc bc bog Sttcbtøolb og Opmuntring i


702ben 9torbiffc Æirfettbenbe, fom glcc*ber ftg tyvergangben ertyolber j^unbffab ont, atfltgc gorfamltngcr ere bcgynbtc paa ct eller an*bet ©teb eller naar, meb bené egne Orb, cn£ i v £ * 9? ø r c er begpnbt blanbt golfet ©enopmuntrer ttl Ubljolbcntycb og trøfler meb, atbetftørrc^arti ontftber vtl gaae af meb©ctctm©c ^rcefter, fom efter (Scb og ^Oltgt tyaveover*tyolbt gorbrbm af 13 3am'l741, og angivet£)vcrtræbcrnc for ben civile$5vrtgl;cb, nemlig;$afbr i SfiBebbcr, idliU


703bring brpber ben jlccrferc paa, og ben 3>lb, fomfyrft er teenbt, bluéfer jtccrfcrc, jo mere manubvortcS fra pirrer-veb og flænger for ben, —ogfrcmbclcS: »at aanbcltge Sføreffer ffalmøbeS og afvæbnes alene meb aanbcltge©aabcn, tøvtS bc ffal bcfjæntpcS og bcfcircé, ogat (Sniger, fom møbcr bcm mcb verbSlige©aabcn, befjenber paa ccngang baabe ftn 51 f;magt og ftn ©umtøcb/< ©og veb fligetøcnfajlcbe gjtringcr ville vtftnof tøverfen tøtne9J£a % nb eller nogen ©ciflltg, bcr ftræbcr at op;ft;lbe ftt fialbå pligter, labe ftg aftøolbe fra efterDbcrfte (Svne og t forbtnbclfe mcb ben ctvtle£>vrigtøeb at gjøre @nbc paa et ltvæfen, berfan ubartc til fanatisme eller enbe meb 58an*vtb, tøvtlfet cr mere enb tænfcligt, naar albeleSuvibenbe SKcnncffcr bilbe ftg tnb, at væreinbfptrebc af ben tøclltge Slanb* ©aalebeStøave nogle af be Opvafte crflærct, at bc, naarSlanbcit font over bent, funbe præbtfe ogforflare ©friften Itgefaa gobt fom kræften, faen 33onbc t ©cmmcløv ©ogn, fom meb megen3vcr føgtc at gjøre ^)rofch;tcr, fagbe til evfio*ne, bcr tffe vtlbc btbe paa grogen, men crvlce*rebe at være fornøiet mcb ftn tyvxft: "Silei,ffulbe tøørc ^ræften i ©•, bet cr en anberle;be8 SDianb, tøan er tffe føbt til ©erben, fomanbre fflicnncfTer, tøancr en af be #clltge, fom


104ftaae for ©ubg £ronc, og erfcnbt berueb for atpreebife bct rene og fanbc ©ubtf Ctu.' 1 --(£rbcttc langt fra ©anvib ?SlbjMige ^sntnctninger, fom man funb?jøn|Te gjorte i Dore fmaae ,ftjob|ia:&a\2Ja 3>nbfenbcren tycraf boer t cn liben ©tab,vil tyan ovcrlabe til anbre, at frcmfcettc tyvabber i be ftore ©tccbcr bør gjørcfi og labcé, ogblot ttl $øicreé ©cbøntmclfc nebftrtve noglegorflag til be fntaac ©tæbcrS ©ebftc, fom bt&fe, i bet nttnbftc be flefte af bem, bog tffe funnevente at fee opfylbte ubcn tyøiereSiH'ebvirfning.Set førftc ©avn i vore fmaae ivjøbftæbcrcre frnuffe, varige og branbftfre -£>ufc. SFianfeer t Sllmtnbcltgtycb fun ©tnbtngtfvcrfbøgniwger, ber fra ©egynbclfcn af ere uben ©yme*me, og efter en ©nceé ?laru gorløb bliveftjæveog fruntnte, uben at tale om, at be cre folbeog brccnbfcløbcnbe om SBmtcim ©et cr iffcben mtnbre ©cfoftcligtycb, ber gtver benne ©øg*ningéntaabe gortrinct fremfor ©øgninger af©teen;, ti;t benne cr fom ofteft fun liben,. paaftne ©teber albclcé ingen; bct fan iffc tycllcrtccnfcS om ^nbbøggerne t bc fmaae ©tcebcr,at bc ci ffulbe t'nbfec Siuurbøgningu gortrinlig*


705tøcb, tfcer veb bcnfi ©artgtøcb og ©ranbftffcrtøcb,Starfagcn cr SKangel paa fynbtge SSygmeftereog paa ct aVmifter af flig ©ygningéarttct»ilbe til bcnnc9Jc\unji(S3lf(;jc(p være ct fraf;Kgere SDitbbel, enb at ber { tøver ©tab opbyg;gebeoetfmuft, inbvcnbigbcfvcmt afbcelt, grunb*muret £)uug, af to at alle nyopbyggebe $ufe opførtcé af©runbnturc.©et anbet, font man maatte ørtffe vore©tccbcr, var et offentligt bertil inbrettet ogfre*bet ©pabfercfteb*- %t fommc famrnen,at feeé, at møbeS, at tale ct ^3ar Orb, fanofte forebygge cn fortrybclfe over vrangt afSjencftetycnbe bcrcttcbe ©rb etter afmalebe£)anbltngcr, fan bortjage entøver Ittte SWtétan?fe, ber veb Slffpnbrtng funbe vojcct op ttlfjcnb*ffab og SDtobbybcltgtøcb. ©e fmaae ©tæberSSnbvaancrc leve næften ganffe. ufjcnbt for tøm*anben*. j?trfcncr bet enefte ©teb, tøvor be erefantlebe, nten enbffjønbt ingen Stcligionéfliftertøar brevet faameget paa broberltg Omgang og


706©atnlevnctfont vor, ntaae bog ttlfkaecS, at voreÆtrfer ere ilbc fftffebc til at beforbre famme;bog beront paact anbet egentligere ©teb. iilub*ber tyaveé iffe engang t alle fmaae ©ræber, ogtyvor be tyaveé, er berveb tffe anbet at forfraac,enb et tyonnet ©pille* og ©vtrcficb for ©yenéubmcerfcbe ^Jerfoncr. ©c, tont cre t ©lægtffabog ©vogcrfFab, aflægge et favt ufelffabcligt ©e*føg, tyvori ber af SMccnbcne jlrar ttycé til ©pif*leborbene, ntebenS ©arnerne unberføge tyvab©erttnben vel tyar faaet af ©tab£ i bc 12 Uger,ftben bc vare tyo$ tyenbe ftbfi SOtcb eet £)rb,man fatt uben Ovcrbnvelfe ftge, at t mangen^jøbftab, af blot 4*500 3>nbvaancrc, fjenbe befiefie tffe gjerbcparten af bette lille SlntaL>f)vab cn ©ørå er for £anbetøaanben cren offentlig ©pabfercgang for ben ©orgeraanb,tyvté SKcertng cr et bagl.ig paa uffylbig SDtaabefornyet ©cfjcnbtffab, bet være enbog fun vebbet blotte $5tcfyn, meb be $)crfoncr, tyøtc ogringe, rige og fattige fom min ©tab3 ^nb*vaanerfamtlte beboer. (Jftertyaanben bltve bemig fjære, enbog blot veb ©anen, tyvor tngenanbcn ©cvæggrunb er. ©e cre mig nærmere,jeg føler bet, enb alle øvrige tyøicog lave, rigeog fattige i ©erben, ttyi be tycrc til min ©tab,og — be ere mine SOtcbfpabferenbe*©elv for ©æberne ere offentlige ©pabfcrc*


107gange (for faavibt be cre offentlige f olfcforfant;linger, og boS Diattoncr, l;vor folfefefccr tffefunne tøavcS, be enefte,) iffe uben ftor 9iyttc*Ser fan©ynct af utvungen anjlcenbig Omgangog ©arntale opbygge, ligefont i?aabfjeb og©tra;tcnjimfert felv ville, ont bc cnfclte ©angc torbc•*>ife ftg, veb ben almtnbcltg yttrcbc foragt,Være bclccrenbe SlbvarSler* % ©erfor er en of;fcntltg ©pabferegang font en ©omftol forbeub;vortes ©cebcr, og tjener ttl at tøolbcKonen ibet bele inbenfor Slnftænbigtøcbcné ©rcenbfer.©cn Siar eller bet £)anbyr, fom i 33eføg tørfremftillc ftg meb 33eenf læber, ber blot ffullevifc l;anS 5tj>u, — ben 9Jarin.be, ber cllerS tffefan vtfe ftg nøgen nof — tør bog iffe vifc bcrcStøele ©alffab paa vore offentlige ©pabfcrcftcbcri og veb $ovcbftaben*©e flefte af vore ©tæbcr vilbe uben fyn;bcrlig ©cfoftning funnc crl;olbc ct ttl bercS©tør;rclfe paéfenbe ©pabferefleb, men ftffcrt vilbefun faac anfTaffe ftg bet af egen ©rtvt.*) ©tb*) goe ct ?>ar 2fac ft'bcn fa^be brt&cmnbe 2fpo:tf)e£a' i ©lagclfe, tféffSfor ^armaciæJtnubfen, cn ^)lan til ct (gpabferefrcb forS3pcné Snbviiancrf, bet uanbt S3ifalb l)og en?bed af 23pcnS (Jmbefcgmcenb 09 fdotQete, fommeb ®læbe .bibroge til baiS Ubførdfe«. @ftrrbenne sp( rtU ffulbe runbt om ©pen anlcedge^


708t>or Jttegjering, ber faa vtfcltg og faa lempeligbrtvcr faa mangen nyttig Nationalfag igjen*nent, vtlbe f;er lagne ftn frafttgc $aanb. ©enGrrflærtng, bcfjenbt ©tccbcrnc, at bet vilbe væveSDZajcftcet fjært, ont be vilbe forflaffc figbenne nyttige 3>nbrctniitg, vilbe ene væve nofI;o3 bc fleftc*$oqU Slnfepoftcr, 33efortmng$&ceSnetwbfonimenbe.Sft ben fongelige ©cncral^oftbtrøtion, t©ærngcn negre; men faa meget ,bcémerc fto*ler man paa, at benne ©eftyrclfe iffc vil ftnbcbet wpaéfcnbe, eller ugavnltgt, at man veb fo*refontmenbe Seiligjjcbcr bringer @t eller SInbet t(Srtnbring, fom enbnu funbe trænge til gor*anbring og gorbebrtng*cn meb Sræer beplantet Wire, forfinet meb$mlebcenf:e, og toft)


7093 røb ten af forrige SDlaaneb gjennem;reijlc jeg en ©eet af 3yllanb, og ffjun&r ©ogn*meenbene tøavbe fra IjleOctober S'illabcife atbruge en Sune til tøver SJ'itil, fjor re be begmellem golfens og gribertcia iWtlen i treShtarteer* 3 bertmob, tøvordetene erebebre enb i 3ollanb, gi? bet et alene laugfom;mere,, nten, ubegribeligt nof! optøurre Spag;vognébeforbrtngen allerebe vebCbenfe, og manmaatte i benne 331; fptlbe £tb og ^Oengc vebat ligge over fra Ml om SQforgenen til Ml6§ om Slftnen, for at oppebie ben langfommespaffepofhDiaar man nu omftber er meb benne fom;men til Styborg Ml 10é, en SiD af ©øgnetba man iffe fan faae nogen forretning befor;get, eller talt meb noget Slftcnncffe, forbi 5(lleer t bereS©enge (ogmanfølgcltgen eitøar minb;fte 9ti;tte af at tøave fpilbt ftnSiattero ben fore;gaaenbe 3?at for at fjøre fra ©tnb Sil 4 omy)torgncn) —ba ntøber ben Hbetøageltgtøeb, aturan, veb at gaae om 33orb paa ©ampffibet tfeltet, af ben tn;fte jQvittcring erfarer, at^ofbeeemet albeleS tffe inbeftaaer for nogetbe mebtøavenbe ©ager; og felv faaer maniffe til at paapaéfe btofe, ttøi ©fibsfol;fene benta\]tige ftg SUt, og lægge bet faale*beS i taften, at tøverfen be eller Gncrett fan


710ftnbe ct cncfte ©tøffe førenb ©ftbet fommcr titjtorSør* 9Kan fan paa Overfarten altfaatyverfen tyave Stiføn bennet), eller faae Sov ttl atbenytte bct SDttnbffc. %t tycrvcbSøren aabneSfor mange og bctøbcligc SDctobrug, vtl Sngenfunne negte* £)vor mange ©ager af ©tgttg*tycb, ofte enbog meget foftbarc, rtjiquercé tffepaa benne 9Jiaabe! felv om ingen Utroffab bc*gaacS, fan bog megen Ulempe tnbtrccffc vebSfflangelpaa ttljiræffclig Orben ogJKøiagtigtyeb*Og beéuagtet ffaacr ber paaDuttertngen, atman ffal give ©øfolfcne©rtrfcpcngc, @ub maavibe tyvorfor* ©c forbre unberttben ct ^)3arSSKarf af tyverSlctfcnbc, ffjønbt bet .5'Jeglemcu*-tertc nof fun er en ©neetf ©ftlung; men t et*tyvert galb burbe tyerbet fammc rigtige principfølgeS, fom iagttages veb ©agvognobcforbrtngcn:ingen ©riffepenge, ingen ©jctrabctalægcr af no*get ©lagS ubenfor bc paa (Somptofrct erlagtereglcmenterte 95etalingei\ 58i cre allerebc bcryg*tebe nof ubenlanbff for bette evtnbcltge Sivav af©riffepenge, IMtjcnbrobcrpcnge, fom bet lat*tcrligt nof tyebber, o. f v. o. f- v*, lutter ilb*gtvtcr, tyvorfor ben Slcifcnbe intet SSebcrlagfaacr« Snbffrivningépcngcne 28 fu paa tyver©tation, ere ogfaa meget for tyøte; naar mattretfer meb ©agvognenc, er man ganffe frifor bcunc itbgivt* ©ct tyebber, at man cr be*


711rcttigct til at faae fine ©ager læSfcbc paa ben^oftvogn, fom man beforbrcé meb; men tin*bertiben vibe ^oftfarlcne tffe atfnnne fige tyvorSøtet er, naar man p aa # 33cbcffcb ønffcr atfaae noget frem beraf.@tb btéfc ©entærfntngcr maatte tageS til$ølgc, et alene paa benne Sfoutc, men ogfaa vebben m;e ©ampfart, font foranftaltcé over betlille mt.fSrnnotming til gaptraiit og ©røn&e*mtnébrcenDer Støarcuéfen.J®|an antager, at £cnftgtcn meb Gapt*tatn og ©rcenbcmtébrcenber SØiarcuSfcnénot anlagte ©rænberi, iffe tyar været, at nb*røge faavcl fine egne fom 9£abocrneé Seicrcmeb jfulbantp af bercS ©oligcr, ligefaa libetfom forminbffc ©ærtcrncé rctmæSfige Sete, el*ler forringe bereé Stcnbommcd ©ærb i Siærtyc*ben af bemelbte ©rænberi; tyvtlfet, fom (Sagerne*ui ftaae, uunbgaacltg vil blive Stlfælbct, ibeta t man nu iffe alene iffc fait luffe ct ©tn*op, ubcn at alle ©ærclferne ere tnbtyyllebci ^utoamp, ber ligefaa libet cr gob for et fva*gere ©.n.yfr, f o m f 0 r (gicvcå og Scicreg ©ærclfcrog iøieubler, tbet tycletaget, men langt mtnbre


712terre, fomtøibtil, SSaff m. m. i ©aarbcneeller paa Sofrcrnc* Qften bertmob (jarGapitain 9J?arcuSfen fiffert l;avt ttl £)crt;figt, at forøge f:n SDriftS ^robuctton, og fontgølge l;eraf ogfaa ftne Snbtægter, om tffe for©iebliffct faa bog gremtibem 3 betragtningIjcraf, og mcb bevtfrfteben ont, at gftcuéfen fom cn rettænfenbe SWanb tnbfccr, ogbeler ben l;erveb paalagtc ftorc byrbc meb ftneSfabocr og ©jenbocrc, er bet man Imabcr, ogret inbcrlig ønffciy at man fnarejl muligt vtltreeffe be fornøbnc foranstaltninger meb bc;, mdbte 23i\rnbertcé ©forftccn, bcr i bet mtnb;ftc vil gjøre bet nogcnlcbeé taaleligt i ben til;ftunbcnbe Sinter, inbtil f oraarct mclbcr fig,ba fiffert bet l;enfigtmceéfigftc QJiibbel vil være,at fcettc ©rænb.erietS ©øgning omtrent i£)oibcmeb bc anbre i Jftccrtøeben værenbe bygninger,boorveb benne uforbragelige ilulrøg fif ben øn;ffeligfrc bcforbrtng over alle bygningerne, ifcc;betfor, at bejt nu førfi tager Dvarteer i 9'fa;bocrncé ©aarbe og $5ccrelfer-tnben ben begiverHg paa ftn forejtaaenbc fiuftreife.sjloget^orun&er(igt«|JJa ©trecttonen for $jøbcnl;avn3 fattigveefen


713tillige cr SDirection for ©trcijfccmjialtcit paaGf;rifHanel;avn, faa fyncS bct unbcrltgt, atfamme føger at crtyolbc bc Jornøbcntycbciy berforbruget t bc gatttgvæfcnct unberlagte ©tiftel*fer, o eb offentlig fiicitation, og bertmob tnb*fy'øbcr 5ornøben!;cbcr ttl ©rraffcanftaltcn eftertnbfomnc ffrtvtltgc £tlbub;' Slarfagcn tycrttlfan faa meget mtnbre tnbfccé, fom ntan ffaacri ben gorntentng, at bc lavcjic ^rtfer crtyolbcSveb ojfcntligjyicitation, tyvorGoncurrentcrne fun*nc nebfvcttc ^)rtfcrne for tytnanben, tyvtlfet tffefan være SEiffcclbct veb fTrtvtligc SEtlbub, baentyver Scvcranbeur trocr, at tyanS ^rtt'S er benlaveffe, og ban forbliver uvtbcn'oe om tyanS2ftcbconcurrcntcréJ s j)rtfci% Set er ogfaa mit*ligt, at QJtøngen, font attraacbc cn leverance,beéaarfag unblaber at tnbgtvc ftt ffrivtltgc ZiUbub, tyvorvcb (Soncurrcnccn naturiigvuo blivermtnbre. ©eb offentlig licitation bertmob fanmuligen mangen SMani? vlubfcligcn bcflurrc ftgttl at fælge for lavere tyvii$, enb ben, tyanellersftrivth'gcn vtlbe ttlbybc fine 58arcr for, bvor*for bct var ønffcltgt, ont ntan engang ttl cnuprøve vtlbe forføgc offentlig ilicttation ogfaaPaa be $ornøben!;eber, ber ttbforbreS ttl ©traf*feanftaltcm^gfaa fmbcr man bet unberligt, at ber ttl©traffcanfialtcn forbrcS leveret gobt ©l å 6


114@r, og ftmpelt Øl å 3 ©r v tmcbcné ber ftt fattig;jtiftelferne fun forlanges gobt Øl /i 5 @i\ ogfimpelt Øl /i 1 f ©t\ ©et maa vccre faarctungt for ben, multgen uben egen ©fylb, for;armebe borger, at vibe at f orbn;beren nyberen bcbrc f orpletntng enb tøan, tøvtSenefte brøbeer Slnnob«.£)economi|f ©pør^maal.H&unbe ben Støngbe Søv, ber falber fra£rcc;erne t Sllleernc ubenfor ©tåben og af 3>tn;ben tøenføreS i ©røvter og paa Sete, .tøvorbet fun fremavler Urecnltgtøcb, tffe fontme ttlDipttc, f* ©Mil brcenbfel for ben fattige? 3S£t;fflanbé ffovløfe (£gne, faavelfom i SSunlan*bene, famleS mcb ©mtøyggcltgtøeb Søvct af bcveb Sanbcvctcne plantcbc frugttræer, og brugesfaavel til brænbfel fom til ©trøclfc unberkreaturerne, og afgive ba ct meget gobt ©jøb;ntng3; 9K ibbeLXtboioen af X\. ZU-ijrcnfcns trpft fyoégnEcttc Wn. faaeS t ©t. JCanni£cftræbe SKr. 45 ifte ©al.fjDOt 23iorage og ©ubffription tillige mobtagcS,


^ o h h f l m u m wXr. 1142.nillWlMIWlWIAMKUlUWWWobtvi&Qtn, »cn isse November 1837*£or(ent>cø tuet?poftcit, i Sølgc kongelig allcntrtrt«t»icifl: elfi\£)m Øjelbécommtéftoner ubenfoe Jg)0t>et)'fraDciu$|t en^ovebftabS^nbvaanerc funnc tøaveflerebehunnmcligbebcr enb bc mtnbre byen*, cr cnfaa albclcé ligefrem ©ag; men ncgtcé fan betberfor Itgefulbt tffe, at bc mtnbre ©tccber tøavegrimbct ifrav til at gjørcs bcelagttge t alle be@ober, font nogenlebeé funnc falbc t bcreé £ob*— Srebttorer og ©ebtrorcr ftnbeS t bver ogPaa iianbet, beggeé £arv ft'al ?ovcn, ber crover 2111c, paafce, og tøcrttl tøøreret blot, atbe begge vebcrfarcéStet, men at bc ogfaa fontmetit bette Stefultat ab ben lettefie og'tøurtigjlc 93cubetragte vt nu Srcbttorcré og ©ebltoreréSlctévtlfaar t #ovebftaben og ubenfor famme,ba ntaac vi vtéfeligcn erfjenbe, at be enfelte for;


716ffjetligtyeber t 51 lm t tt b c 1t g ty c b iffc funne væreanberlcbeå; men vi maae bertyoé paafraac, at,tyvab minbrc ©jælbéfagcr angaaer, ^Jroccbu*ren i btéfe lob fig anbcrlcbctf orDne ubenfor Jfjivbentyavm ©om bcfjenbt, tyar man ber en©jelbéeommtSjion, ber prøver forlig og paa*fjenber ©ager tnbtil en 93ccrbic af 100 i)cbb.©ølv, og ber cr bertyoé-for benne ©onijfolgjort ben fcerltge ©ifrcnimclfc, at ben s })arr,fom iffe giver be(;ørigt5Jføbe unber godtgévrø*ven, iffun bar at bebe 1 9'{bb. i SJiulft for uno*big Srcettc, tyvorimob el le ro benne 9)iulft$Støintmum er 4 9'{bb.©ølv* Ubenfor Jpovcb*ftaben fhtlle bertmob alle ©jelbéfager, om beenb'ere af nof faa ringe JBcUb, førftforetagcé veb gorltgclfcécommiSftonen og bcrcf*ter inbftævneS for vcbfomntenbe 33y^£)crreb^eller SBirfeting. 211 megen SiD fpilbeé ber?veb, cr inbløfcnbe; men i be flefte Stlfcdbcmebfører bette tillige forøgebe Omfoftntnger,fom efter vore Sove a Ib el c 6 tffe blive erftat*tebe, og tyerbyber altfaa itlogffab, tyellere atopgive ftt retntceéftgc .ftrav* vil t (£i\ftnbc fin Stegning veb at gjøre en gorbrtng paa5, 10 ja felv 20 9?bb- gjclbenbe, naar tyanbeéaarfag ffal reife 3 SDJile til gorltgelfeScom*mtéjtoncn, og ftben maaffe ligefaa langt, ftumbom enbog gjentagnc ©ange, til tinget? ©et


717famme Fan omtrent ftgco meb £>enfrm ttl ©ebi;tor. £roer benne, at tøan urettcltgcnafforbrc3 en ©ttm af ovenmelbte beløb, bavtltøan ogfaa frunbom ftnbc, at tøangjør flogeft iat (tbc Uret; ttøt 9{etfeomfoRntngerhe villeanbrage IWcre, og (Sagfører er et faa Del atengagere, naar ©agen angaaer faa £ibct- ©lige3nconventcncer burbe bovene føgc faamegetfom, muligt at unbgaac* 5J?en — tøcrttl tommer'enbnu ben fatale Dntftænbtgtøcb for baabe Grc;bitor og ©ebttor, at be, naar lovligt forfalbtffe 'fortøtnbrer bent, nftfcrcfor meget veb at labentøbe veb g-ulbnurgttg for forltgclfcécommt^ftoncn. CpnaaeS tffe forlig, og be tffe tttbefttfre ftg beiufct for tøiint lovlige forfalb, bafan bet let tøænbeS,at be, ffjønbt Sommcnfal*bcr ub i bcrcé faveur, beéuagtet maae betaleffabefilofe ^roceéomioftntngcr, og ovenifjøbetbøbe 4 3tbb. ©ølv til Sufntéfaéfen, uagtet betbog er albclcé fnblyfcnbe, at ber taler faitgtnterettl UnbfTylbntng for £>en, bcr, for at unbgaaeen Sietfe paa nogle QJitle, fenber en fulbmeeg;tig ttl forhgelfeckommtéftonen, enb for ben,ber boer i fammebt;, tøvor ©jclbécommtéfto;nen tøolbeé, og beéaagtet unblaber at give berperfonligt 9»øbe>9?aar ^nbfenberen, , paa ©runb af betAnførte, forefTaacr; overalt t ©anmarf atetafc


718lerc ©jclbécomntisftoner for ©ager inbttf 20citer 25 9tbb* ©ølv, ba cenfcr tyan iffc bct£ab t^nbtcegtcr, font vcbfommcnbe forligetfcScontmiSfatrcr bcrvcb ville libe; ttyi ^enfynettyertil fan iffc blive anbet enb unberorbnet*SKcre at bctpbe tyar ben Snbvenbtng, at Sibeniffe vel ttllabcr at foretage biofe ©ager paa bcalminbclige SEingbagc, tyvor faa meget Slnbct crat varetage, tfcer naar SSibneføring inbtræffcr,jog at bet for SictSbctjcntc, fom tffe boc paafammc ©teb, tyvor Xtngct tyolbeS, vilbe blivefor bprbefulbt at anfættc cn egen Sitnabaa forbtéfe ©lagé ©ager. 'SJicn — ogfaa berfor erlet 9?aab at ftnbe, £)vor bct ftbftncevntc ZiUfcclbc ftnber ©teb, ber fyneS intet fra gormené©ibe at være imob ben QScftcmmclfe, at ©jcteS*commtoftonen tyolbcS paa Sommeren-o (Sontp*toir, bvor jo fom ofteft ogfaa private ^Jolttt*fager famt '©jccftcretefagcr foretages, og, boerSommeren, bvab vel f om oftejt cr Siljwlbct,ber tyvor ben orbinatrc Siet tyolbeS, ba laber figj[o let en egen Singbag for fmaae ©jelbSfagerberamme.©ont cn fobrbeleS gorbeel veb ovenforforeflaaebe ^nbrctning unblabcr 3nbf tffe (Tut*teltgen at ubtyceve, at ©cbttorcrnc ville bervebvtnbc længere grifl til at afgjørc fmaae ©jelbS*poftcr, tyvtlfet ofteft ©fanget paa ©vnc tvinger


719bent til at ubfcctte til øberflc Sib, SnbflagcSbe nu for ct fav 9iigébanfbaler eller bcrunbermcb Slftenå eller faa ©agcé qSarfcl til f orligcl;fe^commioftoncn, ba cr Siben ofte for fttap tilat jTaffe Sontantcr, cg, tøoab enten bc møbetil forlig eller ubebltvc, cre £)mfoffningcrnctn;ffcnbc paa cn faa ringe ©jelb* 9taarbebcr;tntob faac 8 ©agcé SBarfcl til ©jclbScommté;ftoncn, ba fniber bet bverfen faameget nteb Si;ben, eller paabragetf bent faantange Ubgtfter*9tcgjcringcn, faavclfom bc flcfitc af bené Sjette;re, (;ar oftere fagt for Sagen at bet var ben og bemfjært og magtpaaliggenbe, at bervtfeé al mulig&empcltgl)cb intob fattige ©cbttorcr, og ^nbf.tøeraf baaber berfor, at benne ©runb maattemcb bc flere tale for l;anS forflag.SlbjMtge ^nbmnitiQtv, fom matt funbeørijTe gjorte i t>ore fmaae((Sluttet fra forrige fRrO39et cr tffe min #enjtgt tøcr at nævne 2llt, fjvabbc flcfre af vore fntaae Ifjøbftøber ttænge til:brolægning/ rene ©aber, Spgter p v aa©a*berne, gobe branbanftaltcr, og meget beéltge,tl)i for alt bette cr bcr førget, og bet cr futtveb;fontmenbc ØvrigtøcbcrS forfømmelfe og UvtV


720bentøcb eller Unibfjærtøcb tøoé ©tabentf ubvalgteSWccnb, om bet beévcrrre feer uefelt ub bermebi mangen iijobftab, 9Kin £enftgt er blot, atomtale faabanne Svibler ttl ©unbtøcbå,s 2lanb3og Segcmé, bcvarclfe og Hbbannelfe, fom beriffe fra Sovgivntngé eller 9iVgjcrtmvo ©ibe ergjort minbfrc ©frtbt eller befn\vbelfc for.©unbt Støanb, benne faa 'frore og berltgcforncbentøeb, er ber bov oo tffe (£an ebfrabcnunbtagcn) veb i!ov eller Sfcgjeringfrbaab førgetfon £>c flefre af vore fmaae ©tæber tøavein*tet anbet SJanb enb ©ronbvanb, og bet cr faalangt fra, at benne ©jenftanb bctragtcé fomvigtig, at ^nbbpggerne fjelbent vibe em bereéSSanb cr gobt eller et,' ligefont fim meget faavibe, tøvab bc Crb braf eller tøaarbt bcti;;bc, tøvor Salen cr om &Sanb* SDcovcvrre barman fun paa alt fur mange ©teber meget fletSBarib; bog rigtigt nofgjør man ftg tødler ingettUntagc for at faae bet bcbrc* ©enne nbcrlt'ge£igegt;lbigtøcb for ©unbtøcbcit er faa farafteruftiff, at felv ben øverfte iilaefc beri vtferfig fontben lavefre.©et vilbe være et fjelbent £ilfælbc, at bertffe i cn tøalv Støiilé Stvcbé ont en ©tab fl : ulbejinbeé ct SBcclb mcb funbt 93anb* 93eb mange©tæber tøar man fTtgt 93cclb enbog ganffe næruben for ©øen, og bernmer ftg bog iffeberaf*


721©ct cr altfaa funbt ©anb og Syft tit atbruge bct font jeg tyerønffcr bc fmaae ©tceber*©egge ©clc vare lette at crtyolbe: bct før*fte fTaffcå veb xn Unbcrføgelfe af (Jgncn, bctanbet, veb at gjøre bct ubcfofWigt, at benytte ftgaf bct bebre ©anb, ©ettejfunbe ffce enten vebet 9fcnbeanlæg, eller veb at aabne cn ©ubffrtp*tion paa tyvor meget ©anb ©ntyver vtlbe bagligeller ugcnltg tyave, imob for en ©panb at cr*lægge 2 {}•; anfattcS ba en eller flere af ©te*bets Sdmtéfelemmer ttl at tnbbccrc eller tnbførebet gobc ©anb '-og afgybc fammc t cn bertil be*fremt fror ©anbbctyolber, font funbe ftaae paaStorvct, veb 9Jaabtyufet eller veb jftrfen, ug ctanbet Sllmtfifelcm til at paafcc Ublcveringcn af©vinbet og at pengene fom;i cn laafct ©øéfe;faa opnaaebc ntan ftt £)tcmcb paa en SSftaabe,ber tillige mebbragte anbcn @avmStgcfom veb bc fortyen ønffte Snbrctningcr,maa jeg ogfaa tyer ønffc 5)Jcgjcringcné velgjø*renbe £)jclp, iffc meb ^3engc, men blot meb ben©cfaling til entyver ©ycé Øvrtgtycb og cltgcrcbeSDiænb, tyvert 2lar at infenbe cn ©erctning om,bvab ber var gjort i famme for at ffaffc ©yen,eller vebltgetyolbc ben i ©efibbclfc og ©rug af,bet mulig11 funbefte ©anb- ©lige ©eretnin*g er, offentlig tryftc, vtlbe vtrfe tyvabber ffulbevirfeé/


722SSeb&arettbe S&rfFjel imellem cnnber. ©et cr naturligt, at bet maa oærclUbrcS*fcaotfcnS Sccfere ligefaa behageligt fom (Som*miSftonSttbcnbcnS, fnarejl muligt at erfare Sræf*ningenS Ubfalb, men -berpaa bctyøocr førjt*ncconte 2foiS iffc at tage £)enfon; tin fom aleneprtoiligcrct er bct jo cn 9iaabcéfag, bo abog Siben naar ben ml mebbele Sioget, baingen fan og maa gjøre bet bcbrc, tfalbSomfto*lene anerfjenbe s ]3runlegtctS (Jncrct, 3mtb*lertib o ar bct bog o cl, om ilbiTofeaotfcn, font,ifølge tyoabber unber 4bc bennes berettes i g-æ*brenelanbet, inbbringer, fontben Abonnements*prtfen, aarligen 30,000 9ibb., l;oorafifftm3725$!bb* crc at erlægge fontIHfgtot, begynbteat rette ftg mere efter ben offentlige 9Kcntng ogefter Siben, m leoe i SlbreSfcatnfcn ocbbltocrenbnu at ubftyreé meb ct fmagløjl og forcclbetUboortcs, at tn;ffc meb latinffc og banffc Sy*per af alle ©imenfioner og meb faa f(ct ©og*tryffcrfocertc, at ben fværtcr af, faafnart ben


723anvenbea til ftn fencre SScftcnuncIfc, nemlig fontSDtaeulatur. IHbrcéfcavifen favner enbnu bvab(Sonuniéfton^ttbenbcntnbetøolbciv faafoui; for;tcgnelfe over ubrlarercbe ©ftbc, over be £øbei ©tabenS forftjdltge ©ogne, over binben paaStolbbobcn, .Kjobenl;avné fulbftcenbige børS;GourS, 9it;l;eb*poft o. f- V. ©eéiubcn ereaibreofeavtfcné. 9htbrifcr faa libet orbnebe, atbet er vanffeligt i en Spajt at ftnbc bvab manføgcr; f- fe unber blanbebe befjenbtgjørelferjTnbcS alle ©lagS barer meb Stlføtntng; en©tof er glemt, en £anbffc er glemt, ct Zmflcebe cr glemt o. f> v-, l;vtlfe £t'ng maaffee al;brig cre blevne glemt l;o£ vcbfommcnbc .iUwm;mere, og burbe ba bc glemte ©ager averteresunber 9i\tbrifen f remtySnmg, og barerne unber9iubrtfcn barer; tl;t benne blanbtngS;9tubrif,fom ben nu afbenyttes, cr i ©anbbeb latterlig-^igelebeoer bet bcfynberltgt, at unber b efor;brig Støt tffun fætteS bet fom ffal fcolgeS,nten tffe bet fem attraaeS, (jvtlfet ogfaa maaopføgetf unber b l a n b c b c b c f j e n D tg jø r c l;f c i\ Unber Siubrtfen $ u S l e i l i g f; e b til;b \) b c S cre alle Setltgbcber, fom Stlfcelbet vilbebet, fajiebc imellem tøvcraubre, tøvorimob bci (Sommtéftonotibcrtbcn ere orbncbc faalcbcS;for familier, for Sogerenbe,. feer*egne Setltgbcber, Og uagtet alle biSfe


Ufitlbfommcntyebcr maa SfvertiSfementer brta*IcS meb omtrent 16 jj. Sintcn, en Slfgtvt fomifccr tynger paa Sycjtbct og llforntucnbe, ogbog er ntan ct engang vto paa, at faae et faabyrt betalt SlvcrtiSfcment inbryffct Sagen efterat bet er inblevcrct, bai^ttc tffun ffccr naar^Plabfen ttUabcr bet.©t ville for benne @ang flutte meb be berfremfatte 93cimvrfntnger og meb bet almeneStøffc, at SomnriSftonåtibcnbcn veb Som maafrabfceftcS i ftn ©trffombeb, eller bvt'S tffe, atba StøreSfeavtfen veb en foranbrct fremgange*maabe vtl beftræbe ftg nogcnlebeS at erftatte.Kjøbenhavns ^nbvaanere bet ©amt, be vebSommtSftonSttbenbcnS 3;nbbragelfc ville fommetil at Itbe,Slnmo&iung ttl 53(at>et Sag en é du*t>acteut\3$labet Sagcné 9?ebaeteur vtlbe gjøre fig for*' bunbnc mange af ©labctS&cfere veb ar ubelabeben meget uintcrcSfante, ofte meget jlatigeCvcr*ftgt over bvorntange og l;vtlfe ©ftbe, ber havedarcrct §5rcfunbétolb* Sa ber e.n'fterer enjpanbelStibcnbc, burbe flige (Jfterretumger over*labeS benne Sibenle, og bet bcrvcb fparrbc


diiun funbe ba ubfylbeg mcb faabanne 2lrttfler,ber egne ftg for et politiff blab, og hvortil benSKatffe af frentntebe blabe, ber 4 Orange omUgen anfontmcr tøerril ©tåben, maa afgivegcligt ©tof. Sit ben øfterføiffe anbet alf formeget er gcraabet t fremmebe'Siarieneré £)æn*ber, vccb man Desværre alt for længe ftbcn, ogba ber t Ovcrfigten tøverfen cr anført tøvorftore ©ftbenc vare, eller tøvormeget be tøavebetalt, fan man albeleo ingen ©lutntng bragemeb *pcnfi;it ttl bett forbcel, ber berveb fanvære tilffybt ben fongeltgc j?aofi\ — StenneDverftgt fan altfaa fun være tntereefant for 5eller 6 s J)crfoncr, nemlig for bemfom erctilftaarbe1 9ibb., eller 3 ffliarf, eiler c ri ittigåort fortøvert ©ftb* ©céubcn ffal SDfængben af be©ftbe, 'bcr gaae gjennem ©unbet, tvertimob£>agcné Stening, flet tffe være bctybcltg,tøvilfct 3nbferibcrcn flutter bcraf, at naar tøanfontmcr til £>e!ftngør, tøører tøanaltib ftne gamlebenner paa Solbfammcrct flage over be faa©ftbe. —»p'vab vilbe man vel figc, naar manfanbt ©tatotibcubcn opfnlbr meb Cverftgterover, tøvormangeber i berte eller tøiint SibSrumtøavbe erlagt bcrcé ©fatter paa 2lnttfmcn, ogtøvormange af bisfe ^erfoncr ber vare Slange/Perfoner, tøvormange iffe SHangSpcrjoncr, tøvor;mange ber vare Stødere, bagere, brænbc*


726viinébrcenbcre, $ro!;olbcre, ©lagtcre, ©avvcrc, gabrifantcr, gifferc, Stgcrbyrfcrc; tyvor*mange af bififc ftbfte ber tyavbe ftore @aarbe,tyvormangc alnttnbcligc ©ønbergaarbc, tyvor*mange £)uémænb og flere flige Stubrtfer? (SrOverfigten over ©unbpaSfagcn iffc ligefaa in*tetftgenbe ?fQon om SSorttagelfe af SSon&truget paa6fit>entovm!$i\Ubgivcr!©en af K'reaturene tyar paa ©fibentorvetlabet tyenfætteveb ^often ct ©anbtrug, tyvorafbe torvenbe ©ønbcrS £)cftc funne crtyotbc cnSæffcbrif, førcnb bc begive fig paa bcrcS£>jtemreift\ ©aa prtfcltg enb bette goretagenbeer, faa fan boc; bette £rug, ber forbliver ftaa*enbe paa ftn s piabs Siattcn over, foraarfagcUlempe, t bet golf i mørfc Slftncr og veb©cegter*9Jiaancfftn funne tørne imob famme ogfaalebcé fomme til ©fabc*Qftan bcber berfor Ubgiver, at ©ctgjennem SDcrcé ©lab vil anmobe ben ubefjenbteveltamfenbe Qftanb ont at borttage Srugct,naar ©ønberne tyenimobSXften fortabe Sorvet,cfterfom ©rugen af famme fra &cn £ib cr


723unøbvcnbtg, og man tvivler iffe om at tøan jogjerne cftcrfomntcr benne Slnmobntng; ttøi tøanbeftbber vijfnof faa megen ^enncffcfjau'ltgtøcb,at bet vilbe fmerte tøam at erfare, om Smogen,Veb at ftøbe mob bette £rug t Srøørfc/ blevubucltg til SGrgtefTab eller fif ct eller anbetSJieen, ber multgen funbe vorbe livsvarigt(SpergémaalrilJafoBoberen af etØjelbS*Deoité.ffulbe ©c enbnu tffe tøave funbet jfjøber ttlben t Slbreéfeavtfen 9h\ 268 anmclbtc gotvbring, ftor 20 9tbb*, og Dcrcv Omftænbigtøe;ber være af ben beffaffentøeb, at Se for atttlveicbringe brøb ttl SDcrec [yamilte var nøb*faget ttPat foretage et faaban ©fribt: offentligat bcfjenbtgjørc en ZHanbti fiube Siavn for en©fi;lb af 20 9tbb* faa cr et Sdjtab villig fil atfjøbe beretf gforbrtng af Don, (£r bertntob betteSlvcrttéfcmcnt frentfalbt af Støiéuubdfc, vebmuligt at Debitor tøar tøenvenbt fig til en ung©ogtroffcr, ber vil levere bebrc£n;r til billigere^Prifer enb ©c, og De af ben Star fag bar føgt'at flabe QJtanbcn, faa vil ettøvert veliænfenbe93'icnncffe vift fee. neb paa Deres Dpførfel tøert


meb ben iWtc4nl(igcIfe, fi nt en faaban £)anb>lemaabe ttkuéfc bar fortjent.©jclben Cecture paa et $affcl)iut$.3ffaar unbtageS bc ftørrc ^\?fccirflcr, faa fin*bcei paa offentlige ©teber fun fjelbcnt provin*ctalavtfer, og t faa galb fun ©lagclfc og 5,'ar*tyuué 2(vto. 3>nbfenbcrcn tyeraf blev berforoverraffet, veb i biéfeSDage paa et- nyltgen etab*leret iuiffctyutté i Aabenraa 9tr, 240, Ijfe©al, at forcfinbc, iblanbt anbre ©labe, ogfaaflere 9iuntere af ^elftngørS, Sollanbé, galfteréog Slalborg 2Jvifer. £>a be to førjlnævnte afbteife tyave i ben fenere Sib ttlvunbct ftg en felv*fkrnbtg Sone, og ba bet i algalb maa tntereé*fere be flere ©tuberenbe fra nævnte ©teber,fom opbolbe ftg t ^ovebftaben, jevnltgen at fee2(viferne fra hjemmet, faa tyar 3nbf. tyerafiffe villet unblabe veb nærværenbe i!inier,atgjere opmcerffom- paa bet, Anførte,


71*!)£)pfoii>riug til UtK]mereii jof SHaftvcbilgeblab.l&cbactcurcn afSurfbcbllgcblab clfcr ^ræfføe5lnito Sibcnbc ontbcbctf at tilfjcnbcgtve t fnnlfcn351; bct ^Kjctnftttut cr, l;vor ber fpt'fcS ©riflerog Savlefhtmpcr, fom l;ar l;avt ccn Slevs ©øbog anbrcé ©ygbom til gølgc.33efjcnbføiorelfer.1) JØcn t ^Poltttevcnncn i ©ctobcr SWaancb b. 2f.omtalte llbftgt fra Sllmaltcnborg tili2øen er nuubvibct og forffjenner, veb tjlllccn fra Solbbob*veten til iiafcelugraven at borttage be S ræer,fom ftobc t Vieten for famme.2) ©en ifongeligc- @cneralpoftbtrccti'on>font tnbtager cn l;øtjt (jcebcrh'g ^jMabo blanbtbe 2luctorttcter, ben agte paa og nøte prøve bcbent vebtommcnbc, offcntltgcn frcmfatte^nfl'crog ftorflag til dlyttc og ©efvemmeh'gtyeb for5)ubltfum, laber nu mbrette bct t 3tr. 1131af bette ©(ab forcflaacbe Gontoir, l;vor ©rcvetil be forfljelltge ^oftftattoner ville blive mob*tagne til enbver Stb paa ©vigen, faa at mani ftremttbcn, fom ber t bt'tn 2lrtt£el blev ønfTet,


730mi fan fomntc for filbc for at inblcverc breve,men albrig for tibligtUorben.^teenftften for ©nben af Søvegaben veb Stye*bober er i cn faa ffrobeltg Stlffanb, at banb;bet veb be faa ofte t (Sfteraaret inbtrufne 9icgn;fn;l gif over benS bræbbcr og overfvømmebeborgergaben faalcbeé, at 9Jiccll)anblercn, berboer paa fjernet af borgergaben og $oppen&længe i jvjelbcren, ct ^3ar ©angc veb Siattetuber maatte forlabe ftt £ctc for at bortffajfe benSDiæitgbe afCanb, bcr l;avbc taget ftn tilflugt tbanfi bolig, 9lt benne SDianbé SUfeublcr og(Sjfectcr faavclfom l;ans barcforraab maa blivealbeleé bebærvet, l;vt£ bcr tffe ttibefættes cn©rænbfc for benne Uorben, er cn (Selvfølge, ©a©aben, l;vori 9Juinglcnjinbc£v f;enl;ørcr tilS'iyc*bober, anntobeé berfor bet bøte og rcfpera^c(ionunanbantffab, at fornævnte S5tcenfi|tc fna*vefr muligt maa blive renfet og efterfect-Ubg.iDcn aflv. I\uiftcitfcii$ tnjft Zxiøpping.®nfcite Sftre. faaeé i ©t. &annii!efh:æbc SRr. 45 ifte ©al,l;t>or Bibiage 03 ©ubffnptiou tillige mobtageé*


Xr. 1143*(UWVVWWIMWUMW\ WWW3L5b?rlragcn, tren 25&e Kføbtttrtcr 1837*Soi*fent>cø mct> potfen, i Søtøc fongcrig ailcvnaa*Maft Cillrtfcelfe,(£n 5Rening om ben faanieget omtalte^)uuéun&erfoge(fe.®tl tømffen begtventøeb ber ftgteé veb neervæ;renbe ©verfrrivt ktøøver et nærmere at ubvtf;leS* Sttan tøar t£)anmarf tøørt ta(e ont 9fanb;fagmng efter £y»cfojtcr, om £oibtnqvtftttoncrefter ujfemplebe barer ofv., men #uu$un*berføgelfer efter 9Jian ufertp ter tøar man tøer;tillanbé fun fjenbt af Slvtferncé beretninger frafremntebe -Sanbe, naar man ber cfterfporcbe po;Itttffe ftorbrybelfer* Set 3tye og ©jelbne tøarvaft hgefaamegenOpftgt font bet Ufccbvanltge tSrcmgangémaaben faavelfomben ^PaagjclbenbeS*>clfFrcx>nc gremfttilutg beraf tøargjort 3nbtn;talle i'æfere formaae eller gtbe unberfajTejaabamte 3nbtn;f nøtere ^røvelfe, og bet maa


732berfor erfjenbeé for meget fortjcnflfulbt, at en forftn©anbtycb£fjærltgbcb, ftn ©runbtgtycb og fit h;fc23ltf faa almcenagtct 9J£anb fom ^)rofcøfor©ctyoum tyar t golfeblabct føgt at bringe ©c*mptterne til at give bcreé gølclfcr, og bcrvcb ttl*Itgc bereé Sanfer om ©agen en, fornuftigereSletning •SDten, ibet Snbfenberen tyeraf paaffjønncrbette 5trbeibe, forfaavtbt beri er vitfii, at ©a* 'gen tffe faameget angaaer ct SDttébrug affen font fnarere et ^nbgrcb i Gricnbomércttcn,fan tyan iffe vcerc enig meb ben ccrcbe forfatter,naar benne, veb at bcflagc at ^uutfunber*føgelfc tyercr anvenbt, pttrcr, at ben gorfcelfe,tyvotfor man ffrccb til bette tyaarbe 9)?ib*bel, rimcligvtté cr "faa ringe" — Grnbffjønbtvore £ovc nemlig iffe veb ubtryffcligc 33cftcm*melfcr tyave vcernct ont (Sorrcfponbenecné $el*tigtyeb, faa er bet bog neppe unberfaftet Svtvl,at t anb*lingett maa cfyaractcrifercé fom cn tyøi ©rab afUtroffaK S!)tcn naar cn faaban ftorfeclfc alt


733fortjener ct faa fmmgt^ræbtcat, og ben tøarfaavigtige borgerlige gølgcr, faa fan man bog iffefafbc fclvc gorfeclfcn ringe. ^vormeget min;brc fan ben ba fatbctf faalcbciS, naar ben brctcrfig om (Smbebefortøolb, og man g;ør bet fforclafcnbe ^Uibh'fiuu befjenbt meb tøvab ber iffebør fontme ubenfor ben affhifne jlrebé?SDfan tnbvcnbc iffe tøertmob, at bet om;tøanblcbc brev fra $£olbtnfpccttonen ttl@cncraf;tolbfammerct tffe angaaer noget privat ftortøolb,at bet vebfommcr (Statens Sjcncfifc, og at tøvabber fan tøenførctf bcrtt'l cr publici juris.bar betrc rigtigt, faa maatte alle collcgtalc^ortøanblinger, al collcgial Gorrefponbcnce væreoffentlig : bet maatte ba være ©ntøvcr ttllabt atgjøre ftg fcifjenbt meb bøgerne i bc fongeltge(iontoircr, eller i bet ntinbfte at forbre Slfffriv*'ter af biC-fCt Tim ligefont bet Ufornuftige og^jenftgttløfe i faaban Cjfcntligtøcb ligger Hartfor (£ntøvcr, ber bar mtnbfle begreb ont, tøvor;febees (£mbcbofagcr bør bctøantletf, faalcbeégt'vcSber ncppe noget, civtliferet Sanb, ber inbrøm;mer en faa ubegrænbfetOffentltgtøcb.bifmof cr^uttofrcb ct af bc vigttgfte bor;øerliae (Sober, og Jpuu^unbtnføgclfcr ct ntcbSWettc fo rtøabt SDHbbel; nten bcr gtvcé £tlfa v lbe,tøvor bette font faanteget 2lnbct t berben bliveret nøbvenbigt £)nbe* ©en, fom tbag jamrer


734fig over, at tyané^uuérctpaa benne 5D?aabe bliverfrccnfct, vtlbe tntorgcn btttcrltgcn beflage ftgnaar tyané anbre 9icttigf;cbcr maatte forblivefreenfebe, forbi tytint 9Ribbcl tffe gaves. —©fulbc bette enb i bct cnfeltc Stlfalbe vane ble*ven anvenbt ubcn tiljtrceffclig Slnlcbning, bafrygte man berfor tffe, at£)uuefrebcn cr albeleétabt t ©anntarf* ©c tyøicrcSluctoritctcr, bctfan man vccre overbcviift om, ønffc ingenlunbc^uuétnqvtftttoncrgjortc ttl alminbclig Sftegcl, ogben offentlige Støcning bc fornuftigeres og &Vt*ftnbcbcS uparttffcSont, cr ogfaa en ^nfrantS, fomen ^poltttemcfiLcr mcbSonbuitcei ganffe overfecr*£)vorvibt bet omtalte Sfttbbel cr i mxrva*renbe Stlfalbc anvenbt nteb 9fct eller liret, bit*ver ©jenjtanb for JpøicftcrctS ^aafjenbelfc, ogbette maa Grntyvcr glabe fig over; ttyi tyvabcn*ten ben ene eller ben anben SKcning givcS 9);cb*tyolb, faa er man bog forvtéfet om, at bct tffefan ffce ubcn oocrvctcnbe @runbt\Dacobfen,Cand, juris.£$mob Slnmobningen, i ^olttieDennett5>ir.1142, til "©agené"9lebactciu\og 33etyag cr, fom bcfjenbt, tyøift for*ffjellig, og faalebcS ogfaa tyoS ©agblabencS


735Scefere. g)?en, forbi bette mi engang er oglul blive faalcbeS, berfor bør man bog tffe mebcn afgjorenbeffliine forbøntme tøvab man et felvfoler ^ntereefe for, nten fom betøager 2lnbre*forfatteren tøeraf i'nbrømmer gjerne, at "©a;gen 1 ' funbe og burbe bctøattblc anberlebeé be©verftgter over ©unbpafifagen, fom laaneé af^elftngøréavifen, famt at biéfe velrcttejlburbeftnbc bcreé $fabS t^anbclgttbenbcn, men naarbet fibffe nu ci freer, faa cre bcr bog mange £ce;fere, fom iffe fee ^elftngøréavtfen og fom ønff'ect ©verblif over (SunbpagfagenS Rørre eller min*bre 23i'ti;bcnf;cb, bel er bet fanbt, at btéfe©verftgter tffe mebbele noget om ©ftbcnegSDiwgitgtøeb, bereS 1'abningerS^nbtøolb og bcer;bie famt 2-lfgiftcrnc bcraf ttl SEolbcaSfen, menbecle; vibe vi at ©unbtolben er cn betybeligtægtbfilbe, beelé fan man bog, vcbatfantmen;tøolbe flere Slaré ©unbpaéfagc til cn vté £tb af;Slaret, faae nogcnlcbctf 3bcc om ben er i 2(fta;genbe eller Stitagenbe.3 SlnmoberenS Slritfel cr bcr tøvrtgt mangebaroffe 3beer, tø^tc> @jcnbrtvclfc vilbe lebe for;vibt i ct 93lab] af mvrvccrenbe £enbcnté< Runen Stnførfel vil ^nbfenberen tøcrafj bog ci unb;labe at tilbagcvifc, forbi bener en aabenbarHfanbtøcb, Slnmobcrcn betøager nemlig at for*tælle, at.aKcettgben af bc ©fibe, bcr gaae tgjten*


732ncm@unbet, tvcrttmob ©agcnS SKening fletiffc cr bctybelig, men l;vab ffal man bem ni cont faaban fortælling, naar man af ^clftngoro*avtfen for tattanbagS feer, at ber til ben 1 8bcSKovcmbcr incL cr taar paøfcrct 12640 Sftbe,et Slntal, ber overfttger l;ele ©debet ibvert afbe forcgaacnbe fem ftbfie Star. 3 1831 paS*fercbc iult 12946 ©fibe, t 1 830 talt 13212,og efter al ©anbfynltgl;cb tul iaar i bct nrinbftcbct trettenbe Suftnb blive fylbt53ett om 'SKebfærtelfe i £tinbcj?aften.J9flan feer jevnligcn tSlbrcéfeavifcn ©efjenbt*gjørclfer fra ^Politiet om at tnbløfe bet befalcbc^unbctc^n, og enbnu oftere træffer man paabc Stbcr af Slarct, l;vort Scgnene fiitue løfcS,©farer af tycrreløfe *£>unbc, ©cune i'unfen*I; eb fooS golf t at erlægge ©fat for en g or*nøtelfe, fom bog ^pluraliteten fætter faa megen^Prttépaa, ben nemlig: at l;avc ct tro Syrom ftg, ligger vifhtof i, at Slfgtvtcn cr alt forSfange, fom uben ©etænfntng vilbe op*ofre 1 3ibb* ont il avet for at bcl;olbe et fjært©pr, negte fig bellcre felv ben ©læbe nu basprifen er 2 Sftbb* ©et er berfor tffe ubcn@runb, at man troer, at naar Saxlen blevncbfat til 1 9ibb,, vtlbe ^nbfomflernc af ben


737bcfalebe ©fat veb 9?cgnffabernea ©lutntngvtftnof være ligcfaa flove, om iffe flørre, enbmi; ba 93?ængbcn af ©cm, bcr ba vilbe tøolbe£unbe, vilbe bøbe paa ^rtfcnS Sfabfættclfe«.$ian bcbcr berfor tøøicre bebfommenbe, fontalttb cre bercbvilligc til at fee paa©tabcn3 33cb;ftc, ogfaa at tage i gunfttg ©vervct'effe betteforflag, tøvt'S £)pfi;lbclfe vtffnof mange fa;milicr vilbe være tafnemltge for..gmSnumere og ©abetta&ne*Slagtet bcr meget ofte t bette 33lab opgtveS4>ufe ber mangle Dtumerc, og £)jørncbt)gntn;ger ber mangle ©abcnavnc paantalcbe, fTeerbet bog iffe fjelbent, at man Røber paa btéfeSZangler, eller at man feer Dfumerc eller @a;benavnenc faalcbcé paantalcbe, at be cre megeteller ganffe tifjcnbch'ge, og altfaa ttl ingenSflyt*te. ©ctte er for £tben Stlfcvlbet meb over80£)ufe og ©aarbe tityjbentøavn og paa Gtørt;fh'amStøavn, tøvilfct cr til megen Ulempe for5)ictfcnbe og folf fra Sanbet, font tøaveJGFrtnbcttl cn eller flere af ©tabenS 3nbvaancre*3 tyaxiv tøar alt t ntangc 3lar benne ^3aa;maling været taget fra £>uéctcrncé og lagtmtber 'Politiets Omforg. ©cr bliver 3?um#


738ret over alt malet mtbt paa ^HtfctS ©rebe, intel*lem ©tue og førfte ©alSetage, alttb i en It*geftor og Itgeban farvet ©runb, meb quarteer*tyøte og tommetrebe Zal ©efofrntngen ItgneSpaa JpuSeterne* ©en famme ^Olan følges meb©abernes 9iavne paa hjørnerne.SO?an maatte o ufel tg en ønffc, at ogfaatyoS oS benne ^aamaltng, ber er mvften ligefaanøbvenbtg fom ©rolcegning og Sngter, maatteblive (agt unber en alntinbelig 9iegel, og bcnSSccfcligtyeb iffe mere bcroc paa faa mange ogunberttben bcSvccrrc faa vrange £)ovcbcr, beriffe engang, efter offentlig ^3aaminbelfe om enftebftnbcnbc SKangcl, ere at formaac til at af*tyjclpe fammc.£)m 33ebrageri i>et> ©morfje&.Ubgiver!2Hc tyar i et af£>crcS ©labe paatalt bc©cbragc*rier, ber foregaae veb ©ntørtyanbclcn j jeg ttlla*ber mig berfor at fenbe bem et libet ©tbrag omfamme (Smne*3 forige 9J?aancb gif jeg neb ttlentyolftccnf?©fipper for at fjøbe 2 fjerbtnger ©ntør til ©in*jerprovtfion. ©fipperen ffog een op, Raf©øge*


739ren i SOJibten af gjerbtngen (ige ncb til bunben,øg ba jeg herefter fmagtc paa (Smørret, fanbtj c g bet faa velfmagenbe, at jeg aubefalebe ©fip*perm til flere af mine bennet\ gften ba jeg fornogle ©age ftben vt'lbe tage ©mørret i brug,fanbt jeg fun gobt ©mør t 9)?ibten af fjerbiivgerne, men en langt ringere ©ort runbt ontfamme* 3cg maatte nu ffille bet gobc ©mørfra bet ffettere, og labe bet ftbjle omælte ogiteblccggc t ©teenfruffcr, for om muligt at ,bc;vare bet fra at forberveS* 3cg lob veie betontine g^'erbtnger, fanbt at ben ene vetebe 14og ben anben 16 og erfaalebeS, ba©ntør;ret foffebe 28 fi. U. og £'f;araen fun .beregnestil 12 bleven bebraget for PMb. 4 »if.8fu l;vorfor jeg fun tøar noget ubrugeligt £ra\3>eg tøar ftben af nogle af mine benner er;faret, at bet ergaaet bent ligefont betgif mig, ogbeber©ent berfor atbefjenbtgjørebette til2lbvar;fel for Sln'ore, 3eg ttllaber mig tillige at fpørge©em, om©e iffe ftnber bcttøcnftgtofvarcnbe, arbet paalagbeS ©fipperne, at be ffulbe ffrtppe©mørret naar 5\joberne maatte forlange bet, bogfaalebeS, at ©tapningen g tf for J\jøberenS 9ieg;ntng tøvt'S ©møret fatibteS forfvarltgt, men i mob;fatgalb for ©fipperenS?£>m$& ai.


140* * * * ** * * *SD?att plctcr at overbevtfc ftg ont (Smørrets©obtycb veb at labe ©øgeren gaae flere ©teber,nemlig { SOcibten og ct s )3ar ©teber nær veb£rceet. £)avbe ©c iagttaget bette, vilbe ©e(etteligen tyave opbaget ©lanbntngem ©er*for, og ba ©tripningen er fortutnben nteb nte*gen Uletltgtyeb, fornemltg for ©etatletyanblerecg mtnbre, ber ffttlle tyave Smørret tyenltggenbei lang £tb, anfeer j[eg iffe et faabant ^aabubfor nøbvenbtgt elfer tyenftgtofvarenbe, &tlmebvil entyver ©fipper, ber er overtpbet ont ftt©ntørS ©obtycb, vtffnof være villig ttl at jfrtp,pe, naar døberen', efter at tyave prøvet bet,erflærer at ville fjøbe bet, tyvte* tyele 9iu:ofenfvarer ttl prøven. ©ægrcr bertntob ©ftppe*ren fig tyerfor, ba fatter man SOiiStanfe ont©mørrctS ©obtycb og tyenvenberftg til en anben.UD g.5$an fan fomme fortibligt|pen 3bte November fulgtes jeg meb en gob33cnttt&iærum, forberfra atbeførge tyanSafbøbe5D?obpr ttl ftt vf)vtlefteb paa ©øllcrøb $irfegaarb*©i anfonrpaa Stirfcgaarben Sil 114 og fxvtitber ct anbet Stig ncbfat i en ©rav og fer la ur affølget, ber optyolbt ftg i ben nær veb &irfcgaai*


741ben beliggenbe Si ro, tøv or fra ogfaa ©raverenfom ub til bi babe benne melbe ^ræfienar in vare meb i'tg et paa Ivtrfegaarben, tøvilfettøan frrar ubfcrre, og bragte o£ bet ©var; at^raften læfte meb (SonfTrmanber, men vt'lbeftraje fomme. ©a vt tøavbeventet i Sune gtfben StfDøbcS ©cn til s ]3i\rftegaarben, for at an;mobe '^ræjlcn ont at fomme for at foretage 3orb&paafaffelfen; men tøan ftf tøant tffe ttale,tøvon'mob en ^ige fagbe, at kræften, bervar i begreb niebat flæbe ftg paa, vt'lbe fommejlrajr. 9'foget efter faae vt tøantfontme tnb paa^trfegaarben og nærm eb c oé tøamuteb en ærbø;btg £>tlfen, tøvtlfen tøanbog tffe gjengjelbte, ntettbertmob i en vreb&onefpurgte oS tøvor vt turbefomme paa ivtrfegaarben førenb ben ttl begra;velfen beffemte Stb, nemlig Sti 12. bi gavebet ©var, at vt tffe vare vibenbe om benne be;ffemmeffe, og at vt troebe, tffe at fortjene nogenbebretbelfe om vt enb vare fomuc l Sunefor ttbltgt, og bet faa meget mtnbre fom berførenb vi-ivtf Sliifomjl var tnbbragt et anbet Stigpaa jSfirfegaarben. ©ette ©var maa kræftentffe tøavefunbet tilfrebofnHeube; tf; i tøanvebblevenbnu noget meb ftne tffe venfTabelige bebretbelferfortnDen tøanforetog ^wbSpaafaftelfen* Grfterat benne forte Ceremoni var tilenbe, fpurgte^PvæRen tøvent ber tøavbeværet tnbe tøob tøant,


742og ba ben Slfbøbeé ©øn crflærcbc, at bct vartyam, begpnbte tyantgjcn at fpørge tyam: tyvortyan turbe unberftaae ftg ttl at ffynbc paa tyam,naar tyan tyavbeanbre forretninger og Sloffentffe var 12. Stoglc af©ørgcfølgct fvarcbe atSloffen nu var | over tolv, tyvilfct be befræf*tebe veb atforcvtfe bereé Utyre. 9Jfen bette be*roltgebe tffe ben gobe SDlanb, ber vebblev mebftne ©cbrctbclfer tnbtil enbeltgen baabe tyanog fol*get fortobe Ætrfegaarbcn. Gntbffjønbt benneCpførfel tffe ligner ben, be fjøbcntyavnffe ^præ*per ubvtfe Peb Itgncnbc &ctltgtyeb, tyar jeg tffevtlfet fremfcettemine ©entærfninger bero ver, menfun fortælle ©agen ligefont ben er foregaaet, forberveb at gtve Slubre bet Sfaab: tffe at fommefor ttbli'gt veb flig CeiUgtyeb.^ an bet:^anbfhmagcr.Sltter et^arOvb om S&enitoeé'éøaarb.^nbfenberen tyeraf, font tyavbe læft t ^polttie*vennen Slrtiflerne contra og pro ben nævnte©jæffgtvcrgaarb, og nogcnlcbcS vibfk tyvor*fraSontraartiflcn tyibrørtc,famt at benet fom fraben upaaltbeltgffc Mbe, befremte ftg, ba banfor nogle Uger ftben var i f{j*bcnf;avn, at tageSogicS ber, for felv at ovcrbcvifeSom, tyvo bertyavbe Siet. ©ct glæbcbc tyant ba at erfare en


743total foranbring tit bet bcbre, tffe blot t#en;feenbe til bet albelcS ombannebe Socalc, men og;faa meb ^enfyn til Opvartningen. for embcelStar tilbage, baSnbfenberen jcvnltgt befpgtebenne ©j^ftgivergaarb, var Opvartningen tent;nteltg, ja man tør gjeerne ftg c meget maabelig,men nu er ben albeleé mobfat, og en tøøi ©rabaf f orefontmentøeb intob be SWcifcnbc er fcerbe*lc3 fjcnbcltg. £>vab enten nu benne ftbftnervnteforbebnng mficvcbe før eller efter ©trtben,fan va v re bet famme, naar ben blot nu ftnber©teb, og Sftabam 33 en tjen vebbltver, bvabman et bør omtvivle, at betænfe, tøvormegettøcnbeS ©ubftficncc beroer tøerpaa. .SEftaaffeetøar et mtnbre opmærffonit 3!jiencfletvcnbe foran;lebigct Striben, men benne tøar i alfalb iffefrabetitøi o g f a a 21 n b r e funne tøavegobt afat fee, at man nuomftunber tf te taaler gammel©lenbrian, og for benne ere vore ©jafrg'tvereenbnu langtfra iffe i bet tøefcbefriebe*©wrcjmaal til BetforenebefBcIgiørcn^eDé©el|?a&.Sif ben i %bentøavn6poften 5Rr.320 inbførteberetning om bette ©elffab fecS, at ©elffabettøar i ^bet af 1 2(ar ubbeelt 94,166« brøb,tøvilfet, faavibt vibeS, cr fjøbt til bcnalmtnbeltgefriti. 50a man nu ffaaer t ben formening, at


744flere funbe unbcrfhUtcé tyvié ©røbet funbe ertyel*beé til lavere ^riiS, faatillabcrmanftg at fpørge:cm ©clffabct tffe funbe gjøre Slccerb enten meb£) alle b » e paa grcbcriféberg, ber falger gobtSfugbrcb til lavere ^)rits, eller giver mere ferpengene enb ©t;en3 ©agere, faalcbcS, at©rø*bet funbe tyenteS tyoé tyam, eller og meb cn af©i;cncifaug6bagcre, om at overtage leverancentil©elffabet imob cn taalcligSJabat eller Stlgttti ©reb V ©a f attigvafcncis ©cfrprcrc føg c vebSicitalicn at ertyolbc bet fomøbne ©røb, og manalbrtg tyar tyørt, at ber tyar manglet paa (Soncur*renter til faaban leverance, tvivler man iffc om,at ©clffabct paa cn Itgncnbc SDtaabc vilbe nubforbed funne forffaffc ftg bct forføbne SUvaiutunt ©røb.(Et curiojl ©fubémaaf.JfCtlfcclbct bragte npltgen Snbfcnbcren til atlæfc ncbcnjfaacnbc ©fubSntaaL ©et er ub*ftebt af en STfanb, fom vt ville falbe ber*un'tj, ber tnbbilbcr ftg at vært en tugtig©fribent. £)vorvtbt benne ©pgttgtycb gaaer,vtlle bajerne felv funne bcbøntme af bet tyerorbretaftryfte ©ccuntcnt. ©ct h;bcr faalcbcS:»211 ^pigen G. cr t følge min ^nbbt;*bclfc i ^jøbentyavné Stbreéfc Somptotré Sftcr*retninger Sirébagen ben lODtovcmbcr 1829


74-34:e SlvertiSfcmcnt 8bc©palic mtbuben og faa*leoeé fceftet og antaget til min Sjencfte mcb £StarS gøn 1 6 9ibb, ©ebler, 09 l;oé mig arri*vcrebe herefter ben 12te Diovcmbcr ftbfl ontSporgenen* beb afgiven uprøve paa tøenbeéSnbjtgt og ©tteltgbcb t bcttc fag" opbagebe ogerfarebe min ^Jujlru, at f;un albclcé tffe for;jfob ftg paa cn ^offeptgeé Sjenefte, mtnbre9D?ablavning, nten til .ftjøffen og op baffningvar taalclig, for Steffen ntaaletig i Omgang ogOpførfcl, faa at jeg tøverfen fan eller bør re;commanbere benbe t faa *£)enfccnbc til nogenanberlcbeS, nten ttlftaaer og ønffcr tøenbcfrem;beleS at omgaacS anbre bebre enb mine og mig,fom af faaban. Starfag til Dtyt Star cr enig mcbl>enbe cm at bun ffiftcr*«£ — O éubv. 1820.S3on til 33e&fommenbe, om tforScbring afSBeieii fra £>efterbro til StfnuiKrpfab*fene.JMcbenS f artmagSvcicn, blcgbamSvcten ogbe øvrige bivcie imellem forftæbernc ere vel*vebltgebolbtc og beplantebe rrtcb £ræer, liggerben bet, ber fører fra befterbro til Sømmer;plabfcnc, i ct faabant Uføre, at ben cr føijt ubc;tøagclig at paéfcrc faavel til bognS fom tilfobS*©e t 9tcer(;cben af benne bet boenbe nccringS;


746brivenbc©orgeretabcbett;bcltgt t bereé(£rf;vcrv,ba 3>ngcn, fom ellerS vtlbe unbc bem fortjenere,fljørter om at paSfere ben flette ©et, Itgefont©eboernc t 3(lmtnbcltgf;eb beSttben fun nteb me*gen ©ifoærligtyeb funne forfync ftg meb fon tø*benf;cber fra ©tabem Ogfaa be ^anblcnbcpaa Støntmcrplabfcnc mtfte enbeel af bereS ©øg*ntng, t bet ©ønber og anbre ^jøbere, for iffeat fjøre t ©crnfpaa ben flette ©et, !;cnvenbefig ttl be Sømmerplabfe, tyvormeballe ©roerne nufaa rigeligt cre forfyncbe.9)fan anntobcr berfor ©ebfommcnbe, un*ber bvt'S Siefort benne ©etS ©ebltge(;olbelfe l;cn*frører, at ben maa vorbe tjianbfat og vebltgcl;blbt,Itgefont be ovenfornævnte ©ete.!©efjenMgjørelfer*1) Pet t ftbffe JJit\ af ^Jolittevcnncn paaan*febe ©aubtrug paa ©ftbentorvet borttages nuom Aftenen, naar ©ønberne fortabe SEorvet,og ubfætteS tgjen om SDZorgcnem2)Ubgtveren er unberrettetom, at^ftanb*fvcttelfen af ben t ftbfte Siv. paaanfebe ©teenft*frc for ©nben afCøvegaben tffe paaltggerSfpbo*bcrS (Sommanbantffab, men at famme l;cnf;ørcrunber en anben 2lutoritet3 SJefortUfcfliuen nf Zvriftenfcn* trt^t £0$ pt£>t ftiøppiug.


•JJøltttrtoctttutnX T r. 1144.n/iuvwwiwwwwwuvvvtiStibcrlraflcn, tiett 2»cn HUctcmtcr issnÆorfciifceø met> pojlcn, i Sølgc kongelig rtUermtAc83rm nngaaenbc SfjeatrenZag•pøifrcerebci*pillerne boit!Ubgioer!*3Jnbfenberen af fctåfe Siniyr, ber meb for*nøiclfe l;ar lagt 9)?ærfc ttl be gavnlige foran*bringer, fom t afvigte ©ommer ere gjorte meb$enføit til ©ifferl;eb i 3(be6ranbéttlfælbe forbe St'uefpilbeføgenbe paa bct fongelige Sweater,fan tffe unblabe at f;cnkbe £l;catcrbirccttonen8Opmærffomtycb paaSlbfftlltgt af bet Sneget, berenbnu fraacr tilbage at gjøre for £ilfT'uerneé Se*foemmch'gtycb og f ornøielfc, og ba jeg tilligepaapegcr, tyvorlebcSStycaterfaéfen fan vtttbe eniffe ubetybeftg ^nbtcegt, troer jeg oeb mit for*


744flag at tøaveopfplbt be tvenbe tøoraijiffc Kegler:at gavne vg fornøie*9?aar be ©fuefpilbcføgenbc paa bet fongc;ligc£tøcatcr Kar goxyv blive falbte "Stlffttcre",ba fltnger bet for QRangen, ber tøar været paa(Somebie, fom bitter 3»rontc, ttøi ban fan oftefrit fværge paa, at tøan 3ntet tøar feet paa©cencn og berfor i bet tøøieftc fun tøar været"Z i l tø ø r c 93cc ben, ber, faalebeé fom beter tøænbetmig, i en Soge bitver placeret bag cnaf be ntangc — beéværre alt for mange — tyiUler, ber iffe prpbc, nten fnarcrc vanjire vortJEtøcatcr, eller t tøvté ©pnSfrebé et faabantUtøprc ftaacr ligefont cn onbffabfifulb Strolb;tøatt bitver tantaltfcrct paa cn grufont SDf aabc:for tøamubfolber frue Sp c tb c r g forgjæveé fttuovertræffelige mimiffe, ty tø i f t c r ftt uubtøm*rneltge fomtffe SEalent; — meb ct fortruffet©mil fibbcr tøan og tøører *Publifunt6 Ipbcltge3iubel, men fan iffe bele ben, tøan maa (abe ftgnøteé meb Naboernes forfttfring om, at bet"p>aa 2G?re" var tøcrltgt, meftcrligt! £)vabffaljeg gjøre unber faabannc ulpffcltge Dmfrænbtg*tøeber? flere ©angc retfer jeg nttg i min fontvivlelfe i ©æbet og læner nttg forover for bogat fee et lille ©limt af alle bc £erligtøcbcr, berforevtfeé paa ©céncn (f- naar en ©amferinbe t ynbig forte ©fjørter fmiberbctcncbccn


749paa Staffen) men faa tyebber bct ftrajc; "®ubbevares, min #crre, tyvab be frøller min 3?ap*Pc I ©c genever mtg volbfontt!" og beélige*9tu funbe jeg vel, uben i mtnbjie QKaabc attræbc ©ømntcligtyebcn paa bæerne, fvare:SDZabam -- 1 efter Somfrue! jeg tyar ben 5GFrc ibette £5iebltf at være foitgelig £tlffuer; er be*talenbe SD'tcblcm af #anS SWajcjtcetS ffttefpilbc*fogenbe ^)ub(tfum, og fan fom faabant gjøre for*bring paa at fee fbr mine ^enge'%men jeg gjor bet tffe; veb SæSntng af2Galter©cotté Romaner tyar jeg (ært 9iibbcrltgtycb ogat være galant mob ©arner og tager berfor Cr*bnte baglænbS t mig tgjem ©t( jeg bertmobKaae op paa ©ænfen og ty o Ib c mig fajt i Softet,fan bet gaae mig font bet for nogle Slarfibcn gifben følle :jøbc, nemlig paa ^ovebet at jiprteneb ifoifeté Slrntc og berpaa at blive gramfet af ^Po*li tiet, forbi flige ©efcenfioner ftben SioatS f albpaa bet firængeftc flvlle være forbubne. ©erer altfaa intet i!(nbet for mtg at gjøre, enb atItDe i ©tiltyeb, og tie; jeg er omtrent t fammeforfatning fom en ©øvfrum, ber cr fomntenpaa 35al, og rtftferer enbba oventfjøbct at for*;falbc til at blive ffletfantbrop, Sænfer og 9?cg*lebtbcr.©aalebeS er bet flere'©ange gaact mig ogi benne ©ttlltng beftnber fig tyver ©pt'llcriftcn en


750ftor 9D?oengbe ^crfoncr. ©a bcr af biéfemeget omtalte Sogc; piller ffnbeé omtrenttt ©tyffer, fom gaae gjennem alle 4 (Stager,faa fan matt mcb ©iffertøeb antage, at bcr paa£tøcatret ftnbeé 40 ^3erfoncr fom flet iffefee, ftreftnbétpve fom fee flet og tøunbrebeog trefinbétpvc fom fee maabeltgt, ttlfam?men altfaa 280 *Perfoner, og bet blot forbtéfetøffe fttrffaarne ^illeré ©f'ølb.2lt tage bent reent bort laber ftg , paa©runb af £tøcatcrbi;gntngcné Sonftructton, for;ntobentltg tffe gjøre, enbffjønbt flere af bc'm;ereStøeatre ere albelcé uben piller eller ©øiler;men tøvorfor tffe fættc (Søller af ftobt tftc;betfor biéfcSvffaffc af £ræ? fom be nuværenbe, bcr cre over entøalv alen t@jenncmfntt og blot fortræbigefolf,tøvt£ Ubftgter enbba funne være ntaabcligc notv^vilfen polt opføftenbe Sanfe maatte bet iffevære for Støeqterbirectioncn, at være ftg bevtbftveb benne foranbring tøver ©pilleaftett atglæbe2 8 0 SSRenncffer 1! gjør om Ugen 1400 ogtøele©atfonen igjennem 5 6 0 0 0 glabe SDicnneftcr*©enne folfefttmmel, tgjen forbeelt paa ©irectto;nem* trenbe SWeblemmer, ubgjør 18666}, glab


93?enncf?e paa tøver ©irecteur! og berncejT, be;tænf: tøvilfcn jnbtægt funbe bet tffe blive forStøeaterfaéfen! beregningen er fnart gjort*fprgetøve Soger vilbe t bet minbfte fft'ge 1 Sftbb*©tøffer i 93rtfen. ©ette gjør 40 9?bb, tøver©ptlleaftcn, 200 9lbb. om Ugen og, naartøefe©atfonen bercgneé ttl 40 Uger, 8 0 0 0 9?bb.om Havet * 3 ©anbtøeb en flceffeltg jnbtcegtSpvié nu ben ærebe £tøeaterbirectiontøavbe ta;get tfJottce af bette famme forffag, fom j|eg for10 2lar jtbcn fremfatte t bette blab, og fagt benberveb fammenfparebe (Sapttal op (5W53. paa etfiffert ©teb) faa funbe ben nu, formebelfl btéfejernpiller, meb fornem foragt tøave fmtletab alle "fccbrelanbcté" og "-ftjøbentøavnépo*ftené" ©ttfptller t Slnlcbntng af at ^ r t n tf?I a u p i 11 c b e Grnfefaéfen ganbffe blanf, og fagt:"bær faa gob, tøer ere bc lumpne 8 0 0 0 0 $bb,,fom bc gjøre faa megen £>.valnt over,nu være frie for ©ercé ©rovtøebcr,maae vit tø i o g fa abtéfe ere btttre." ©e fiaffetø @nfer ogf abertøfe vare ba fomne ttl bereé fægtertøvtlfctigjett,nu maaffee fan falbevanffcltgtnof. ©ogbette være fagt i al bcnffab og gob forjfaaelfe,fom om bet funbe tøave ftaaet i ben tøarmføfe"berlingffe £tbcnbe"eller i ben bltbe og bløbe"©ag'\ 3nttblerttb vil jeg i benne ©ag vt'feSonfcqventéogfafftøeb, og, ligefont tøtrnStenter


ffabigen enbte entyver £ate meb bc Cvb: "(Sar*ttyago bør øbelæggeS", faalebeS ffal jeg tyvertSlar,tnbtil mit forjtag ubføreS, tilraabc Stycaterbt*rccttonen be £)rb, ber ber ftaae fom ©revetsDverffrtvt: »£ag pillerne bort.«3 næfte-Kummer ffal Se børe mere fra mig.Slnmoimincj ttl jfjobcn(jai>nd Sflagiffratfra en £)eel af £>ct jfuefpilbefogenDe^ublicum.23c mange ftore og fmaae ©anbvøle, fom tinbtræftenbc9icgmog ©nce*©etr frembringes ve&pullerne i ©teenbroen paa kongensStytorv,paa ©træfningen, tverS over Sorvet, omtrentfra Stcnbcjlecnébrccttet ubenfor iUmbtror 9JJt*ntS ©outifbør-til ^Pavillonen paa ©fuefpiltyu*fetS veffre ©ibe, og fom et engang efter nogle£>ageS gobt©etr ere forfvunbne, gjøre ^asfagenmeget befvccrlig for bets ]3ublicunt, og i ©ccr;beleStyeb for ben qvinbeh'ge Deel affantme, bertilfobS ab benne ©ci begiver ftg tilStyeatret©ennc Ulempe formenes faare let at funne af*tyjelpeS, naar ©teenbroen paa bette ©teb (t en©rebbe af en tyalv ©neeS Silen) betyørtgen for*I;øiebeS meb forriøben5lfrunb(ng til begge ©iber,faa at ber bannebeS en@angffte tverSoverfor*


7,53vet, liig ben, ber ftnbcg fra brebgaben tilnet af Charlottenborg, bog noget tøøtere enbbenne. 9Jtan ttllaber fig berfor, veb at tøen;lebe 5\jøbentøavn3 9Jiagtfrraté ©pntcerffomtøebtøerpaa, at anmobe ont, at ©amme fnareft mu;ligt vil foranftalte bet tøer ^)aaanfebe afhjulpet,enten paa ben tøer foreffaaebe, eller paa en eftermtbigerecs Mening mere (;enftgtontæéftg9D?aabc.£)en Siebebontøeb, tøvormcb 9J?agtjfratcnftebfe opfplber ettøvert til famme offentlig fremfat,billigt £Dnf! : e, angaaenbe ©/enfranbe, fom tøentøøreunber bcne> SWetffort, borger for, at bet tøerfremførte iffe vil, nagtet benpaabegønbreOm;krgntng af So roet, blive ucenbfet.4 øn(Fe om 23dt)énut9 paa San^ebro.19a ber er gjortabfh'lltgt for at forbebrci^bett;tøavntf og Sbrifltanétøavné 23elpéntng og be ^aé^ferenbe over Xtnt'ppclébro tffe mgngle benne,faa jtaacr tilbage at ønffe, at ogfaa Sangenbro maatte faac nogen SBeløéning* ©ennebet,fom i flet føre om Siftenen, faa gjerne benøt;tebeé af ©aaenbe ttl og fra GtørtfKanétøavn, maamanforfage for bet 9ttørfc, ber tøv iler over berør*te ©ro. Sit bebfontmenbe ville opfplbe betfaarebillige £tøf?e; at nogle Søgter maatte blt've an;


agte paa53rocn, betvivlet ligefaa libcv fora atbet meb Gifjenbrligtyet tulpaafljenneo af Jlfangc«SJievc om feparatifti|Te^ovfamlingcr.et af bc foregaaenbcSiumcrc er talt omGonocntiflcr eller fcparatifttffc ftorfamiingcr, fomaf læg golf crc tyolbtc t ©jællanb, fyen og paaforffjellt'ge ©teber t Spllaiib, famt at nogle*))rccjtcr,i Ovcrcngftemmelfc meb g'ororbntn*gen af 13be 3anuari 1741, tyave mobfatfigbiSfe forfantlingcr, tyvorveb ©agen cr bragtfor ©omftolcnc,ber tyave mulcrcret bc s ]3aagjcl*benbe tfortyolb til bcreé jtørrc eller mtnbre £)ccl*tagclfc t bisfe Gonvcnttfler. SDct vtl maaffeeberfor tntcrcoferc Stogle, at erfare, at mattogfaa anbctftebS føger at bæntmc og optyævc etUvcefen, ber ftffcrligcn iffc fører noget ©obtmeb fig, ntcn bertntob fanbavebeforgcligfrejyøl*ger. ©i tillabc oo berfor tyer at anføre en©frivclfe fra £>rcébcn af 14be Dtovembcr, berIpber faalebeé :"2(llerebf i mange 2lac fpøgebe pietismenstrange Meninger ogfaa o$, i S9egpnbelfcn ubrtpbelig,mm paa ben fenere £ib langt flærfere, cu;bereS tficm,Sletning biet) beftanbig ffjæw*(tor Scfpm.ring maatte' man fee/ at >Pteti8tmn$^llftrcngere, efterat bere$- 2tn|fuelfer foaube fæfietfuntot tn infører,^aflta fot>


agcbcS og fanbt floit ffitløb, ?0?eti tfntalUt twebci cn umaabelig ©rat), ba ni Dengang bete.[laaenbe og meb mer,en »Jtøønbigbeb belMa-Dt OJ/'onoo^faa jhutebe ftg til benne ©eet og befugte bonsJC5 o n t) c n t i fl c c ^ thi bette gav beétwrr'e nfebningtil, at 9J?ange, minbre af £.ilbøieligb»-b mb ferben [)øie ^rotectorø €f»lb Og for at anbefale figl)o5 biini, t)enfl»ii>f fi'é titbiint ffjænbige €ccermerii religiøfe goUlfer. "Publicum miébiUigebe Dettei l)oi'(Sjcab og pttrebe fin LI o t II 1 e bøit, men manmaatte tabe éagen gaae ftn egen ®ang og, forgorbolbetieS €ti;lt>, tie. Uroligbebeme i fårene1830 og 1831 frembragte rigtignok ogfaa en lilleSHpjlelfe i benne pietiftiffe »Stat, ibet be røuebeben benG mægtige (Støtte (VJl. v. ; iffe betfo*minbre vcbblev ben, men ubartebe fnart i allerboietfeab. -£>e berpgtebe fønigébergflje 9)?ucFereé (£r sempel virtebe ogfaa paa ben, og ben fneg ftg Der«efter frem ab famme £3ane, fon) bine. 9)ieti.(lerne traaDte rigtignok fagtelig op, og |>o(bt berc*gorfatnltnger om batten i bovene, bog ingen«lunbe hemmeligt nof; tl)i man fif fnart ber:øm, og bette gav TInlebning til at man gi? paa(Spor efter Dem og ipbbebe ben vafre 9iebe UD.£)e førfie Spbagdfec af biéfe Iftattc^orfamlingccffete veb gorfibetjente, ber fanbt at et faabantSSartff.ib var aireleé ffribenbe mob en gob gor|J?vibenf?abS (%unbf\vtninger, og forbreve Derfor bet(Tåbelige il^lbt meb be baarbelte 2"raéler om atvtlle paagnbe Dem, &t?i6 De igjrn vovebe paa atfloffe. fig familien i Bfovene. 9iu begat) JUihtifig anbenftebi) beu , for at fortfætte fine £)rgiei.£>t>rtgbeben bolbc ct vaagent SDie meb bem. og vore


fra, ligefom be brigt Dave ifccrb meb at iuceif>fætte bereé ^Manipulationer, og ber bolbteé ftinpS*orl)ør otter bem, t)\)iltet uarebe til langt ub paa91 atten* ©elffabetS 2Duai)ox>eb iv,u tilftebe vrbbenne gorfamlwg. iDcnne £)uerrafl!elfc t>tl rime*ligt)ii$ gitie fyanå ncmærenbe (Stilling en mære*tocerbig og ganjfe anben Sletning. Jjinlfen? £ctffal jeg fenere giue Unberretning om, faauelfcmangaaenbe galgerne af benne £)pbagelfe for alle5)eeltagewe. *Publicum glcrber fig ouer at et 21 ti*liggenbe, fom tyar Dolbt faa megen gorargelfc, en;belig.en er bleuen bragt for £>omjloléne.''23rcenbet faa forfFraffeligt Dprt?(®t ©pørgSmaal tit enllelte ®jeeffgtoere.)®øtt> er vel et prisbilligere ©rænbfel enb©roenbe; men naar Sfcifenbe beregnes ©eta*ling for Opvarmning af bered ©ærelfer, faaftnber Qnbfenberen tyeraf bet pber|l upaSfenbc,at man pber benne ©arme nteb nogle fmaae uffeformetørv, fom fun i f orbt'nbelfe meb ©rombefvare til Øtemebet. SDctte jammerlige jvnibe*rie ftnber tffe ©teb i alle $ovcbjtabcn$ ©jæft*gtverfteber, men i enfelte, og afgiver et npt©eviié paa, at vt ©attffe tffe tyave rigtig Saftfor tyvab ber tyører til orbenlt'g ^erbergering.50?en — benne ©vagtycb maa eftertyaanbtn ja*geé paa ©øren, og ^nbfenberen tyeraf tyar ber*for veb biéfe faa gtnier villet givet ©ebfom;


753menbe Setligbcb til bcbrc (fftertanfc om tyvorle*bcé be fommcligcn fhtKe begegne folf tyoio©øg*tung be ønffc.Sappenfireg nteb 9tøu|7f.JØcn ©fif, at ubmccrfc kongens og Sronntn*gcné f øbfelébage pcb at labe Sappenftrcgen leb*fagcø af s Dtuftf, cr tycrtitfanbSiffemegctgammcl,men gammel nof til ben (Jrfartng, at ben gtV. ver Slnlcbntng til cn tyccl ©ccl Uorbcn, og vtnttnbcS enbnu ret vel be £)ptøtcr, font fattbr©teb veb Itgncnbc £ctltgtycber i Slaréne 1819og 1820. ilt man paa tyinc SanbctS fejrba*gc gtvcr bgfaa Jllntucéntanben Sciligjjcb ttl©toerffab paa ftn SSttS og ttl at betænfc bt'Sfe©agcS Setybntng er vtftnof meget rigtigt;men naar benne offentlige f orfyfifclfc let gaaerover til offentlig Uorbcn, faa cr bct vel rettefr,at ntan tamfer paa at arrangere bt'tn anbcrlcbctf.3 faa^penfeenoe vil 3nbf. iffc unblabc at gjøreopmærffom paa, at man i 21 al borg tyar op ta*get ben ©ftf at labe Reveillen lebfagcS t afSKufif, og benne ©fif foitjente vtftnof overaltat følges* forubcn at 9Jiorgen(lunbcu langt*fra iffc volbcr faantegen Summel, og man let*tcre ba i al fafb fan blive Wefrer over faabe


758cg altfor Ipftige ^erfoner, faa fytteé bet og iftg felv mere fjcnftgtéfvarenbe, at forfpnbe £asgen meb offentlig SDhiftf enb at ftutte ben ber*meb* SDian x>tl bringe golfet til, om ilte attænfe over £)agené ©etnbmng, faa bog atglæbe fig paa ben, men bvab er ba rigtigere enbat gjøre bette, naar Sagen gryer frem; enbnaarSDførfet alt bar forbnnflet [amme? ©nbnueen ^orbeel vilbe man, tfær i bc mtnbre @arni*fonéftæber, berveb opnaae; atfffcgtmcntébobokflerne, ber i SUmtnbeltgbeb ogfaa aoftftere rnebQJfnftf veb be baller, fom ba f;olbc£, letterefaalcbeé fnnbe opfolbe bcreé pligter t ben pr i*vate Sjenejfe, og benne ©pnépnnet fortjener,naar^oranbrtngen elleré er l;enftgtémoe£fig, og?faa at fomme i betragtning.(Sttar paa ©pfor&rlngen til 9iceflt>eb Uge«blabé UbgiDer.JSJet tjener til Unberretning for Spørgeren, atbet omtalte ^pigeinfiitnt er i ^jøbenf;avn, i)mbfet beéuben er tåbeligt nof af Slrtiflcn i SSlabetfelv.Ubg.af VLvfivtX) Uacblab,


55on paa $oitgené $i)fotu.tørn&ver, ber tffe er vtbenbe om ben Stlftanb,l;vort .fi'ongcno 3'tytorv er, fpmmcr t en ffem5ortegcnl;cb veb t SØiørfe atpaéfere famme, baman (laaer 5are for at bh've fcaaenbe t bet©farn, bcr nu er opbynget paa ben tffe brolagte£)ccl af famme, paabennorbre©tbe af Statuen.(Sn albrenbe 9J?anb, ber Strobag Stften for*mebclft cn ©fabe t ftoben ^>avbe føgt Dfaabpaa Jpofpttalet og vt'lbe gaae over korvet, blevfraacitbe t ©pnbet, og funbe tffe uben ^jcelpfomme berfra. Ian ønff'er berfor, at betom(;anb(ebe ©tøffe maatte ømgtvcéi meb nogleSægter, og for l;ver (5nbe forføneé mebter, for at varfToe golf for at betrcebe famme.SBefjenbtgjorclfc.JØct Uvæfen, at ^robenreutere etter GTommté*ftonatrer rct'fe omfrtng t Vanbet og ntobtagebcfftlltnger for fremmebe £>anbctel;ufe, bvtlfctofte. cr omtalt og ført Stnfe over t bette 33lab,fan nu venteS bævet eller t bet mtnbjle megetinbff'rænfet, ba ber unber 24bc October ftbffcleben tgjenncm bet fongeltge ©cneral


7f> 0tugbcmmernc ©lesvtg og^lpoljtecm 3 fWgebenne f ororbmngs ©cftemmclfc ffal al uprøve*banbel taabe paa s Diarfcbcrne og ubenfor fant*me van* c albeles forbubt paa Sanbet, og maa t.Ujobftæbente og bc laugsbcrctttgcbe fletter tf*fun brtvco meb Jpanbclébercttigebe, famt un*ber Sagttagclfe af følgenbe ©cttngelfer: 9{et*fenbe eller GonnntSftonatrcr for frcmmcbe£)an*bclobufe eller fabrtfanter ffultc t £>ertugbøm*uene, fer be maae føg c ©efalltnger paa bcreS©arcf, bos vebfommenbc Solbcntbcbsntanb cr*bocroe ftg et lUbgangSbevttS, ber berettiger bentttl, unber Jagttagélfc af bc angaaenbcog 2'olbocefenet ubgrbne f orfTrivtcr, at ontrctfei alle ^jøbfccebcr og laugéberetttgebe fleffer,for paa ethvert ©teb at føge ©cfttlltngcr bod^anbclSbcretttgcbe- 9?aar faabant Slbgange*bevttS lobcr paa ct cnfelt ^anbclSlntS eller cncnfelt fabnfant'bcralcS ttl ben fongelige .Uasfe'en 9fccogmtton af bO 9tbbh\ ©ct l;ar fun($i;lbigl>cb i eet 2lar, fra Ubjtebelfesbagcn at. regne, og maa efter benne StbS forløb, imoo(iilvggelfc af cn lige Sfeeogm'tton, ombyttesmeb et m;t ^IbgangSbeouS, ber ItgclebeS gjclbcrfor eet 5lar, og ntebbelcS af Solbautorttctcnpaa bet ©teb, tyvor ben ^anbelSrcifenbc baopl)olber ftg. SKeifcr Dfogcn for at fege 23c*fiitlinger for flere enb eet ^anbelSbuS eller een


Jabrifant,761ba ffal foruben ben onunelbtccogntrton af 80 9?bb, enbvibere for ethvert afbe anbre ^anbelofjufe erlægges bet *£)alve. .^nbenlanbiTe jtjøbmoenb, Der banble for egen{Regning, eller v s )?fifenbc for inbenlnnbfTe Jpanbeld*l)ufe eller bnifanter, (Tulle i alle i* job flæber oglaug$berettig*oe gleffer funne brive loulig *Prøve«banbel. naar be ere forfpnebe meb en 2Itte(l fra£>vrigbeben paa bereé Jpjemfleb, ber ubvifer, i bviUfen (jfiKnffab be reife, at bereé g'orbolb l)ar væretupaaflagetigt, famt for bvtlfe #anbe!Sbufe$ filetgabrifiinterg Oiegning be reife. — Snbenlanbffe4?anb(enbe eller Oieifenbe, fom i tfanbet pille 110 =fore gorretntnger' enten fom (Semmiéfionairer ellersprøiKbanblere for fremmebe, eller faavel for frem«mebe fom for inbenlanbffe, Jpanbetabufe eller ga«b-ifanter, batte, i i*igbeb meb b*>ab for tlblornbigeet forefTrevet, at erhverve bet anorbnebe 2IbgangS«beviiS ueb bet ftolbtfeb , bflor be ere bofatte. —£>e £nnbel$reifenbe, fom ffulle være forfpnebe mebet '2ibiuing$bevii$ eller meb S&vrigbebSattefl ba(>e,fonnben be paa noget ^reb -maae foae 53efnllitnger. at forevife SJevifet eller 2(tteffeit for vebfonnmenbe ^olities og' Solbautoritec, af botlfe fammeuben betaling bliver at vifere. — Vareprøver og*D?ønf?erfort, fom ^anbeléretfenb-e føre tncb fia,ma.ie fun i førfvarlige, meb £olbforfegling forfp;nebe (l'mbaUager, føreg fra 2olt>jteb til anber,Gmbnllagené gorfegling faavelfom eeølenetf gravtagelf* bør af vebfcmmenbe JJolbfteb eller i DeIflugSberetriiiebe gleffer, bøor intet iJelbffcb cr,af "-politievngbeben paa


Miwet £toertrcrberrn af benne gororbning«ocfÉritter at onfee meb 9J?ulct fe.rjlc ©ang af$bb. , anben tøang af 48 SUb og trebie ($angiif 64 SU>b., bvorhc« groverne confijhreé. @jøchan fig fjerbe ©ang tfplbig i faaban SuertrabeUfe fortabft ban ben Siet, at reife for efter *prø,t>rc eller, uben biéfe at fege nogen £aFiictømeltgl;ct>, ertbogfaa fraprovinderne, naar bc, forfync&c mc& Vebfom*menbeø ttavns Itn&erflrrirc, portofrit tilfense®Udgiveren t>eb en bcfjenbt ITCanfe I;er i ©ta?ben. ©nbferiprfon mobtagee paa olie fongeligepoilcotnptoircr i SDanmarf, og i 2\jøbenl;avn bo*UbgivcrcitSU IStriøtettøctr,(Store £anni?efkæbe 5Rr. 45/l fre ©at.Srpft i 9>« Æiøppingé SBoøtrpfferu


i h r i m u i c t ur 'TSV* 1145;/vwvMvvwiwwiwmiwwUtibtvTwaen, frot røc lømmfotr i8S7*5oi-jcnt>cø mci> potfen, i Sølge fotigciig aUentjut«frigfl: EtlUt>eIfe,.SBreoe airøaacnbe £l)eatret*IL5Det Oyt-efte piau^cerC t ©aitmarH.3 mir .ftbfte brev tog jeg mig ben grtøeb atomtale UI'Cnftgtémæøfigf;eben af be uformeligetøffe s ]3ttfer, fom vansire Sf;eatret og betage Ub;ftg ten (etter om man vilSnbfigten) for bc©fuc*fpiibeføgenbe; jeg ffat i bette atter tttfabe mtgat f;envenbe ©pmauffomfjeben paa noget unøb*venbtgt Srcevcvrf, ber, uben at t;cne ttf 9cM;tte cUer$)røbeife, forf;olDéviiei flaber £f;caterfasfen lige?faa meget fom Ritterne,.Salen er f;er ont be brcebber, ber ere op*fatte fom ©ftllerunt mellem ben faafalbte fiof*bameloge og ben ncermeft veb famme vcerenbei^ge, (i £)rbenen, faavibt jeg veb, Jftummer ni


764etter Slummer ti) og jeg tyar ofte, naar jeg vari Xtycatret, mtg fetv overvetet bc ©runbc,fom mueltgcn funne tyave foranlcbigctOpførelfcnaf bette ^pianfvccrf, ber nceficnrecntfpcrrrer Ub*ftgten for 9iaboelogcn og bog tffe fynce at meb*føre ben rtngefte Dtytte* SSel tyar jeg fagt mtgfelv, —og jeg ffplber tyerveb at bemærfc, at jegfjelbent fører faa fornuftig en^DaiJftar font netopmeb mig fetv — at bet muligen var fteet for atbevare be i £)ofbamclogcn vcerenbe fane og for*nemme ©arner for ben Sræf, fom funbe lifte ftginb fra 9?aboclogcn, og benne ©runb fy


3c *))ublifum, tf; i bet var en gorljofttfregcl, fontRemmer flet meb bcnStanb, ber tyfcraf atte voro tig eé »P) a n bf i ng e r, a n font tilftaaer ben rtngejteUnberfaat2(bgang til ftn^erfon og et forfntaaerat beeltage i U3orgerne$ ftorfantftngcr, og pvté2^ebfrefaber fra ftt 3lafi;tt forvtftc en ^ofhtanb,ber engang vovebe at falbe be troe Unberfaatter,fom floffebe ftg nær ont bereé jfonge,bel. ©eéuben vttbe en faaban Slbffillelfe alt*for meget vtbne ont en ifajteaanb, ber tvor£tb3*atber ingen UnbfTtylbmng ftnber, og uvflfaavltglebe Stanfen ben paa. /faflctnbbeltngen i 3tt*bien, f)vor-(£n af en ringere Jfajle tffe fan ta(emeb en bramin unbtagen meb ^aanben f;o(btfor Wunbeit, for at iffe ben gemene og fimpieIHanbe ffal blanbe ftg mcb ben fornemmes op*Ikuebe XUanDi\ glcre enb ovennævnte @run*be, ber bog fom jeg (måber cre tUftræffcligengjenbrevne, bar jeg iffe funnet ubjTnbc fom gor?fvar for Opførcffen af bette ©fitferum; jegfan berfor tffe begribe, hvorfor matt tffe t 2/arbar bortfaget bet, og bervcb vunbet-6/f 7^)(ab*fe, ba man bog bar anvenbt cn ct nbctpbelt'gCJapital paa cn ^)ovebrcparatton og in specienetop paa benne ©ibc af førfie (Stage I;arføgtat vtnbe abjMtge ^Mabfe, ffjønbt rtgttgnof,font jeg f;ar l;ørt ftge, paa ben Scgcnrébeetø 23e*foffning, fom ffalbavc ©ceb-c men iffe (Stem?


m \me i 5El;eatret. £tyi nu for £5iebliffet cr beri benne Soge fun 5 eller i bct tyøtcftc O ^Mabfe,paa tyvilfe man fan fee, bc øvrige crc alDeleSubrugelige, unbtagcn(£u eller 2lnbcn tyceitbclfcei*viié ffulbe tyave en Jpalo faa lang fom cn fla*mingo, tyvilfet bog i 2llminbclig(;cb ct fan forub*fcetteé. ©enne Sogc bliver (forntobentlig afnpénccvnte ©runb). iffc (ubbubt veb be offentligeSlucttoner, ntcn ba ntan tyver Siften feer benbc*fat meb forffjellige 3>nbivibcr, bliver ben faitb*fynltgcn bortfolgt eller bortabonneret unbertyaan*ben. ©og tvivler jeg meget paa, at ber forbenne Soge i ftn nuverrenbe Silftanb erfjolbcSntere enb3/z4 9ibb, for tyver ©ptllcaften, tyvor*imob ben, naar bct faameget omtalte s pianfc*veerf i forening meb bc i forrige ©rev omtaltepiller borttoges og 6 å 7 ^erfoner bcrvcb blevefeenbe, funbe brtveo op til 8 å 9 Sibb. forItyvcr ©pUlcaften. fordelen, font Xtycaterfao*fen faalebcS vanbt, blev 5 9ibb, for bver ©pil;leaften, og 25 ont Ugen, og for i>ele ©atfoncn,beregnet til-40 Uger, altfaa 1000 9ibb,, tyvtlfet(Sum er at betragte fom et reelt Stab, tyvor ben fun*beog burbe tage$ tU3nbtccgt* ©a nu bc fer fmaaeSBrcebber, tyvoraf ©fillerummct beftaaer, faa*lebcé aarligen foftc ©et Suftnbe 9?igøbanfbaler,eller denterne af en Qapital paa 25000 Slbb*faa tør manoiftnof brijtigen paajiaac, at bet


7(57er bet forf;o(bévué bprcRe^Ianfcvcrrf, ber ejeft;Rerer t £ané®?ajeRæt^ongcné 9?tgcr og San;be, gor frcmbcleé at vtfe fjvab en ttffpnclabenbeUbetpbeh'gljeb fan vojrc op til i Zibenå £crngbe,vtl man Fim gjøre oprnærffompaa, at benne 3nb;tergt, fom ^eatret nu t faa lang £tb er gaaetgltp af, (mvbc, naar man regner fra SEjjcatretø£)pbi;ggelfe og mtvccrcnbe Snbrctntng af, mebdenter og 9frnte$ SWentc været ttlRræffeftg tilberfor at opføre et albeleS m;t og Rørre Sweater,(jvorttf jTjøbenlwvnmeb fmforøgebcgWfcmamg;be faa l;øtftgcn trænger* ©og^eront vtKe vi iffetale vibe re, tf;t (;vab ber cr tabt cr tabt, ogvtfbe viopf^olbe og pcb 2(It f;vab vi funbe Ijave f;avt,var ber 2lnfcbntng nof til at ubbrpbc t^emma*ber. fflu for £)tcMtffct (mvc vt anfeet bet forvor $Wgt, at l;cnlcbe S{;eatcrbtrcfttonené Op*mærffomjjcb paa cn 3nbtægt, bcr blanbt Stnbetvt'fbe fætte ©amme t'Ranb til at førge libt merefor ^ubh'fiimé 93cfvemmcftgf)cb, ©aalebeSvtfbc ben, for bfot at nævne cct &empet,funnc faac 9¥aab til at befoRe cn etfer to Sanvper bnvnbenbe t ben @arbcrobc, fom f;ørér tiltyavquetlocjevue paa 9'tummcrftben, ba bennubrænbenbc Sampe af cn prifch'g ©parfomljebtffe unberf)o!beé paa Sf;catrcté23cfoRntng, ntenefter ©tgenbc atfenc tænbt veb prtvat©ammcnflub af vebfommcnbe STjeaterfontrok


7 68leurcr, fom forntobcntlig ynfebcs over at Solf/t bc førjtc©ageaf ©aifonen, iSDtfulm og'tWørfe,maatte raoc om i ©grbcroben og forføgc'atftnbc bereé ixlæbcr efter ^nftinct eller gclelfe.2>cg Ijar nu faalcbcS ttUabt mig, af et gebtfjerte, at f;cnIebcSf;eatevbUTCtionen6 0pmvVvf*fomfycb paa abftuligcSoranbringer, Ijvorocb Jtao*fen, ber fan l;aoc inberliggobt af ct faabant 5ltl*ff'ub, aarltgen tul tunbc ct ubctnbehge Summer,og er gtab ocb 33ctuftl)cbcn ont at Imoe opfnfbten gob Sorgers ^JMtgt, ubcn at gjøre ftorbringpaa nogen ©dønning* ©fulbc tntiblertib bencercbe £l;eatcrbtrcction ftnbc, at ©rcoflrtVerenfortjente enten ©clønntng eller Opmuntring, ogbeéaarfag af egen ©ritu allcrunberbanigfi: tnb*ffiltcbc l;am enten ttl at npbe Snbtcogten af cn©cnneftceforeftilltng eller til at erl;olbe cn Sri*plabo i ^3arfettct, for (Stempel 3'ir. 21 af9tummerplabfcne, faa bebcr jeg ærbøbigft ornatblioc unbcrrcttet bcSangaaenbe ocb ctt 2(nnoncei Slbreøfeaotfcn, boorefter jeg ba tffe ffal unb*• labe at inbfmbe mig i l\\jemøftørrclfe.S8æ9tcc»9Raanejfiiu©ct gaaer tyoé oS yberjl langfomt meb at af*ffaffe eller foranbrc inbgroebc ©coboaner, for*


709cvlbet ©lenbrian og groteéque ©fiffe, enbffjønbttuftnbe ©remmer f;aoef;ævet ftg bertntob- ©aa*lebeS fja&cS l;er ben faare unbcrltge tnbgroebe©fif, fom t ingen anben £o*>ebtfab ftnber©teb; iffe at tænbe Nøgterne naarSllmanafen forfønbcr SSKaanefftmSDZatt tager albclcé intet #enføn til, at ber paabe bebitbcbe SWaancfftnSaftener fan tnbtræjfe£aagc, ©nce, Slegn, tøf Suft m, nte fra SlrtlbS £tb ben £)rbrc,iffe paa fTige 2J(lmanaf^ftencr at tambe Spgterne,eller ogfaa Hot at labe bem Ipfe m'éfe Stmerog atter ffuffc bent tif en bcfiemt £tb, omcnbog et ccgøpttfTt tffløvfc ba fTnber©tcb; i an*bre X^ooebjl\Tber (luffer man berintob flet tffeSøgterne, men (aber bcm løfc fra ben mørfeSlften til ben flarc ©ag; iffe at tale om, at.Ujøbenbaon, enbfTjønbt forfønet mcb nøe Søg*ter, alligevel ftaaer langt tilbage i ©abcbeløé;nmg for anbre ^ooeBjlæber, ©aalaenge alt;faa ivpbenf;at>n Ijav t>avt 4Ji;gter, f;ar ben for;mobentlig ogfaa baot omtalte fformørfclfcé;Slnorbmng, og tngen af bc (;øie SJebfommenbcbar enbnu tnbfcet; at af alle DJiaanercr ben fjøben jjavnffc SWaane een afbe gjenftribtgfte og trobft'gftc, bcttrefpefterer f;vcrfcn SRagt'ffrat eller politi ogcenbfer tffe Sllntanafcné 53cbubclfct\


770elb for o$, at ber fra faa mange©outtqucr og ^jclbcreubbrcbcøSyei over ©aber*tie; var bette tffe Stlfælbct, vilbe bet tffe vanemuligt at gaae ubcn £)aanbh;gtc fra bct ene ©tebi ©pen til bet anbet* STOatt maa altfaa taffe93outiqitc* og ixjclbcrbcbocrnc, ber bog bvertfeer maa pbc bcrco Stnbecl i i'ngteffatten, forbette ©obc! — 3 be tvenbe jibftc UWaanebervilbe ben ftribigc fjøbcnljavnffe Qftaane iffc ub*brebc ftt£t;6 over ©pen; ben bolbt ftg ttl£rob5for 3llntanafené ©cbubclfc ffjult i £aage eller@fi;er, og felv iffc Slftcncn før glpttcbagcnvilbe ben Infe førcnb bentntob RL 9, tntebenSvi arme 3>nbvaancre fnttblebe over


tierne vanbrc t ihVtfe, naar 5iK\\jtermaanefTmer bebubet, er en latterlig og Ijøift nttDig ©par*fommeltgbcb,£>ar nu benne Uftif fmtbct©tcbt Maiinitvbrebe, faa troer man nteb 9iet og 53tlltg{>cb,at bet maa anfecd for at være paa Siben atben enbeh'gen vorber affTaffet, faa at ber an*befalcé fægterne, at tænbc Sygrerne fortnbenSKøifet falber paa, og uttber tittet ^OaafTub atffuffc bem forcnb 2)?aanett fyfer flavt og Snf*ten cr frt for ©fyer*£)vab Søgferiteé- ©fufitmg 52 an;gaaer, vtl man fjer et berøre bette; bog varbcr bet at ønfle, at nogle flere Søgter maattevære tænbte i bver ©abe.3bct vt tnbfn'de Ovcnjlaacnbc til SJebFom*inenbe^gunfftgeDpmærffoml;cb, l;aabc vt at feeben (hu* paaanfebc Slanget afbjufpen, ba beralbcleo iffe fi'nDcé nogen Stfarfag, ber funbe talefor at labe ben oebvarc.Slitev ct (Eyempcl paa oprørenbe ©i;rpfagert.Slet er ber/enbt, at £>cfren — bette nytrtgc jattunbværh'ge ®»r —, laber ftg veb ©obbeb ogmr;cb tffe afette afrette til Jijorfe! og Wtbnutg,men enbog til abfTMw iiimfrcr, biT fortab


712ubegribeligt tfølge©i;reté Diatur og ?cgcmébpg*tung* ©ct er It'gclcbcé bcfjenbt, at Araber, lEofa*fer og flere tyalvvtlbe ©tammcr betyanble bcrcé£>cfte meb ubmærfetOnttytt og ©libtyeb, jaførgefor bent fom for bereé eget 2lffonu ©cfto merepaafalbcnbe, tyarmvæffenbc og førgeligt er bet,naar vi blanbt Stationer, ber gjøre gorbrtngpaa at ftaae paa et tyøtcre Gulturtrtn, træffe paa©ubjecter, ber vife ei alene en utilgivelig 2tgc*gplbigtyeb men enbog en til 93arbart grænbfen*be, grufom Slbfcerb mob bette ccble ©pr, bertjener bem til faa megen 9ci;tte, ja ofte er bemuunbvcerligt til bcrcé og ^amtlteé Sivéopbolb*Ogfaa tyoé o£, og vt tyave 3f?avn af en bltbog gobmobig 3tfatton, ftnber benne ligegplbigeog tyaarbe 53ctyanbling af $cjre iffe fjelbent©teb. ©aalebeS fee. vi ofte paa vore ©aber2lrbcibévogne, trob£ gworbningen bcéangaaen*be, faa flærft belæSfebe, at effen c, uagtetbe, veb be grufomfte ^ptbfl'effag t ovebet ogpaa be nteeff ønttfølenbe ©teber ere tvungnetil at anfpambe alle kræfter, neppe ere ijranbtil at træffe bem. Og nu 93ønbcrncS £>eftc,tjær fra vift ©trøg i ©jællanb; tyvorlebctf bluve biéfe betyanblebe? ©jelbent fomntc be af ©c*len og forunbeS £tb til j at ertyolbe cn fnap oguéfel gøbe, mebenS be, fraftløfc fom bc crc,©ag og 9tat maac flæbe ftg frem paa Sanbcvciene


i l;vorban g^ret og SSeirliget enb cr, inbttl befrørte naar ben ftbfte Sivéfraft cr ubptbffet afbem. SlnmclDeven, font engang bcbrctbcbeen 93onbc, at (jan bebanblebe (5reatnrencfaa ubarmbjerrigen, fif af benne ttl ©var:"Det cr jo fun hæfter, og bc ffulle bejwnblcSfaalebeS©tb bog Sllmuené Særere maatte cn;gang blive faa opløfte, at bc felv følte ftg op;forbrebc til tilbørltgen at ttnbervtfe bc bent bctrocbeUnge om bereé ^Pligt ntob SKebfFabmnger ogbøpptgen vilbe tnbffærpc btéfeS (Jftcrlcvclfe, l)vor;til {øvrigtben for?(lntucn bcfalebcSteligton^Sæ;rebog^giver al 5(nlcbmng, — faa ønfTebc jeg ba. —©tdfe Sanfer og bette Ønff'e v af tee. atter bo 3Slnnt. grebagen ben Ifre ©eccmbcr, ba ban, omgormibbagen.ftL 1 var^tbnettl en grufomogpprørenbe £)anbliug paa (SljriftfanéborgS ©lortfWiDebanc, hvor en 'jOeijon, ber fortjen l>;rbørrtil et .UunfibrnDiufelffab, rceb en fmuf, brun•pefr, og bebanblebe ben faafebetf, at ethvertfolenbeVWennefre maatte gøfe ber veb. Sbi foru*ben ar. ban meb ©porerne buggebc ben volbfontti ©iDerne og tbeligen røffebe i ©ib/Tet, faale;bei< at ^eiirentf U^unb var faa blobtg fom outben var ffaaren meb cn iintv, jif jjan, veb artræffe t ben (wire Srænbfe, Jpefrcno


Ti ifen, mebené l;anvcbblev meb ben anben' atftaae£)eften i «f)ovebet ogover©nuben meb ben tøffe©nbe af 9KbeptbfTen faa ffræffeltgt, at betgav ©jenlpb over l;ele Slibebanen* ®a nogle afbc ttlftebevcmnbc£tlffttere pttrebe bcreé Uvillieover benne ffjcrnbtgc 3Sel;anbling, recb ^perfonenbort uben at t'nblabe ftg paa noget ©var; menSlnmælberen Ijar troet at burbe befjenbtgjøre£>ette, for at ^cftené ©er fan vorbe unberret*tet beront, famt at abvarc Slnbre for atbctroe bcrc£ £>efre ttl en ^Dcrfoit, ber faa gru*fomt mtotyanblcr bent.Ønffc om Sacjfcocjnettc.30SWanbagg otte ©age retfleSlmnelberen tilligemeb glere fra ^elftngcr til &jøbenl;avn meb©agoognem meerfebe vel, at bet ene$or(;jttl tffe breiebe ftg, menjTarbebe over ©teen*broen t)ck Sonen t'gjennent, bog ancbe vi ingen$arc, ba vi troebe at Rognen var efterfeet ogbefunbett tjenftbøgtig, førenb Svetfen ffulbe fo*retageé. Smiblerrtb vare vi nceppe fontne 2SSWitl fra £)elftngør førenb SBognen valtebe,ba bct omtalte .£>jul gif af, enten forbt SDIøt*rifen bavbc givet ftg, eller at 2tjrien brotffebeS..©aa ftor gare vi, ber fabbe tnbfnørcbe fom


771OJrønlvvnbtTcn t fut CSajaf, enb vare ubfatte for,ocb ar faffcé ttl forben fra en faa bctøbeltg £øtbe,flap vt bog alle berfra meb frørrc eder mtnbre©tøb, paa een mvr, ber fif en Sontufton paaOverarmen og ©fulbcren, fom t lang £tb vtfmtnbe (jam ont benne 9fetfe.©er er flere ©ange ffeet Utyefb meb btéfc©agvogne, , og bette fan Icttcltgcn bringe benneetters for Sdmeenjjeben faa gavnlige ©efor*brtngéntaabe t SWtécrcbtt, S3t|f cr bet, at$)?ange nteb 2(?ngfMfe befttge btéfe t)øic $>ogncog (abe ftg mbfpambe t ©a v bcrnc, tyvorfra bciffe t paafontmenbe Æiffcelbe funne g/øre nogetJyorføg paa at unbvtge etter formtnbffe $arem9Jiau ttttabcr ftg berfor at gjøre tyøtcre SScb*fontntenbe, unber l;vté SJeéfort ©cforbrtngé*vannet benborer, opimvrffom jjerpaa, ntebSlnmobmng om, naar m;c ©agvognc (Tutteauffaffeo iieber for be, ber nu ere t ©rug, atbiafc ba maatte gjore^ lavere, boorvcb megen 5arcfor 5 Paéfagcrernc vtTbe forebygget 2(t Dette fanlabe ftg gjøre, flutter man af JOicitcrvognenciS(Soitftrucrton; thi btofe &>ogne ere meget lave,enbfijønbt Jabmngcn l;cenger t ftjebrc, %t berbøggcS cn faa l;øt SSogn for ©eligencefarteit til^.elfingør, ar £)ovebparralet paa >poffgaarbentXijøbentyavn maa nebrøbeé for at ben ffal funnepaéfere, cr vel ncppe troligt, cnbffjønbt ntan


57(5bar bort tale beront« £>vor vil en faaban SJogitfomme i *£)mt$ i ^Iffngor, l;vtS man tffe vilopføre en nncl bygning for ben ? og cr cn faa*ban^otbe nøbvcnbtg eller blot npttig V(£n tffe jonffcltg Offentligf)el>.ff or nogle og trcbivc' 2Xar ftben ubgavcé l;cr i3ijøbenl;avn »9Jiaancblige Efterretninger ont bct £)of* og ©taburetten Icoftc og protocotlcrcbe©fpber, Cbligattoner og ©jcvlbébevtfer o. f-v.«, b vil fe, ba bc opvafte megen ©ftéfontøi*clfe, faafont bc anfaacé for crcbttfvceffenbe forQttange, cnbcligcn 'opførte, formobentligen vebbøtcrc 93cbfommenbeé 93?ebvirfning, bvortmobbet blev tillabt (£nl;vcr, uben Q3ctaling, ai føg cben forønffebe Unbcrretntng t *f)of; og ©tabe*rettenS 93revj¥river*(5ontotr. SDettne Stlla*belfe bar i mange Slar vårret anfeet for benfigto;fvarenbe og rilftrccffeltg, f;vtlfct ben ogfaa er;men nu cr i ben ftlbi'gcrc £ib foranfrahet ben;lagt paa 53prfen cn Sifre over famtlige t £>of*og ©taburetten l;vcr 93? anb ag Iccfrc og protorol*lercbc ^antfccttclfcr og ©jelbébevtfer/ ©et erfnbtyfenbe at benne Stjte, bcr faalibetf nyberen ftørrc publicitet enb l;tne tn;ftc Sfrcrrctmn*ger, fom fun bolbteéaf^aa, maa bevtrfegre;bttfpitbc og anbre Ubcl;agcltg^ebcr for $Jta\vge, og bet faa meget mere, fom beri iffe bero*


i i irer bc ubffettcbc ®jdti%vtjcr, [nn'lfef bog varSflfatfbet nteb be trnfte Efterretninger, $tantage fom et (fjrcntpcf, at en brtvttg £)anbctø*fnanb eller gabrtVfueur bebørcr en fort £tbnogle titftnbe 9n'gobanfba(er t (Jontant; (janfaaer btéfe tillaanå mob *J3ant t Miaver elfer(Stenbom, og Srcbttor taber (jané ©jtefbébevtréttnglcefe* 9?ogte ©age herefter ftnbeé bct an*ført i onttyanblebe fitjlc og nu anfcefi ban formtnbre foltbenb forben* Sroh'gt er bet ogfaa,at IDcattgc, af ffvygt fov faatebeé at paabrageftg Sfttécrcbtt, unbfabc at g jo re £aan og ber*veb fovblive uvivf fomme ttf ©fabefor ftg fcfv ogfor ©cm, ber furibe forrette 9?oget veb l;unS$trffomf;cb, ©a vt nu for Siben, tffe ttbenStarfag, flager over 9)?angef .paa £)anbel,33trffomf;cb og Grebtt, bør man otfrnof tffefoge cnbpbcrmcrc at Mbftramfe ten £i'o|ic;hvorfor bct var ønfrcftgi, om ben onijjanb*lebe Sifle iffe frcmbclcé fagbeu frem til offenr*ligt ©fue, ntcn at bc herrer £)anbfenbc, fontønftebe til egen ©ifferbeb at crbolbe Httberret*m'ng ont @cn3 ellev StnbenS ©olibitæt, vtlbe,Itgefont er Sitfoelbet meb anbre ©tabené ©or*gere, f;ave ben Ufetltgtycb at føgc famme t Sjof*og ©taburettens ©rcvffriver* Sontou\


ns(Et rb fif ©\£>rr.ceé ©elj?a& paa SSefferbro.|j| rtceo ®iocrf['abot()catcv paa U>cfrcrbrol)arfrcbfe tiltruffet ftg bet banffe ^ubltfumé Op*nuvrffombeb, () vorfor ©elffabet tffe fjelbent bar gi*vet gorcjtillinger for fulbtSlarfagen ttlbette ligger vel for en SDeel beri, at SCRcblcntmernefmve inift gævbigf;eb i ©citS gvemfltflmger, ntenvel og forbi ©c cre at anfec fom vore Sanbé*nuvnb og f;ave i faa lang £tb opf;olbt ©em fomboftbbenbe l;er t ©tåben, ©et fan berfor viftfaller tffe betvivles, at 25efh;rcrne for ©el*fl abet, ©£>n\ ty t i c e r, ba man f;ar erfaret,at be nu fnarlt'g vil reife f;erfra ©tåben, villefee fjentt'l, ont©elffabetSSD?eblemmer erei@ja1bl;ct\ ©a faabant for |25tebliffct er Stilfælber,vil man foreløbig give bent bette 93tnf; tl;t at beter ©£)t\ tyv teer é $5illie, at en SBorgermanb,ber fun felv fibber i fmaa SDmftccnbtgføber, veben faa fjurttg Slfretfc ffal tabe en ©um af 60 9ibb.,font (jan af Slgtelfc for ©elflabeté Inbnl ubvtfrc9fcclttct og humanitet l)av betroet et SDJeblcnt forftofr ogSogté, vil vjft albrig funne antaget ©is*fe velmeente foreløbige ^)ar ©rb bebcé behageligtagne t £)vervetclfe af bet cerebe »ty r i c e S ©cl*ffah«2*>aUin.Ut>gaf XUiftcnfen, tx\)U ZU^pping.


o l t t t c t o r t t i t tXr. 1146.tt»WMcvKåQcn, fccn lorrc jøccrmfccr 1837+$c>vfcn&ee mctf pojlcit, i Sølgc t'ouøcriflcgfitffcgra&crc i flov øtiiiluwfen brtveS i benne ,Tib, ber maa tiUbrage fig alutinbclig Opnuxrffomtyeb, cg t ftneJvølger være I;øijt foruroltgenbe; bet beftaaernemlig beri: at en 9Jfa$fe ifajaroner af begge^jon — faafalbebe ©cenl;anblere — fige ubenfor g\vffmngcn$s oolbe og paa bené ©farterbaglig fra ben tiltalte 9tøorgcnj?unb (i ftbffeAVaanefWn enbog om Matten) opgrave 3otvben og robe ontfring beri, for at føge efter©een og ©laSjlumpcrete*3ffe alene ben Omftambtgtyeb, at btéfcfatale ©jæjter bcrvcb bcffabtgcSraeerne, @rce&jungen og gjøre forben (juliet og ujevn, mat,f;vab ber maaffee er værre, at be veb benne£eiligbeb famfeS i ftore


780fen af bercS lovftrtbigc ©effjccftigclfe vtunofaftale og lægge flaner ttl mangt et 45rub paaben frcbcltgc 33orger8 (£tcnbom$rct, for l;vt'lfcnbtéfe ^pevfoner tffe l;avc nogen Slgtclfe eller SKe*fpcct, — gjør Snbfcnbcren bet tilpligt, at f;cn;lebe l;øte •SScbfomntcnbcS Dpntærffombeb paabenne ©jenjlanb* pluraliteten af btbfe ©fat;gravere er ganffe unge SEHenncffer, IjvoriManbtenbog en Stftængbc ©renge af ben Slaéfe, bcr cl;leré fcvbvanlig gjæfter Sorvene og gaaer paagtøngjt tøvor bcr ftnbefi- £etltg(;eb til at te«ftjcctc 33ønbcr og Slubre; ligefont gruentimmer*ne ere af bet lafebe livagtige ©lagé, ber om©omnieren cr faa befjenbt paa vore gari;magvvcic*3nbfen>crcn, ber længe meb billig £>armebar feet ben magetøfe græfbeb, (jvormeb btofe per;fonervcbblivebercS £)aanbtcringcr, enbog cfteratbcr flere ©angc er gjort 3agt paa bem, og berer opfat Sræncr, fom ertnbre om tffe at ubøvcbcreé lovftribtge £)anbltngcr paa g\vftMugcnd©lacter, og btetere ©traf fjerfor, maatte ifær iføiefte ©rab tnbtgncrcS grcbagen ben 24be og'^c;verbagen ben 25be November veb atbemærfe, atligefont ©laverne, ber vare ubfenbte for tgjenat ttbjevne forben overalt l;vor ben var opro;bet, vare beffjæfttgebc ubenfor SBcfterport paaben ene ©ibc af Slllccrnc,' ligcfaa (uirttgt vare


TSJtgjen bcrca s )Jlabo inbtagct af ftore Spobc i!aja*roner paa ben anben etter mobfatte ©ibe, fomni eb en ©rtfh'gtyeb, ncppe 9?ogcn ffulbe troe,fortfattc bercS ©fattegravntng uforfførrct*©enere bar man feet bent t fulb 23trffonttycbfaa gobr font jcvnftbcS ©laverne, ber rime*ItgvitS ere bercS fenner, ©et Uvæfcn, ber,uagtet tyvab ber tytbttl cr gjort bertntob, fpneSatfhtttc vebblt've, ntaa være cntyvcrQ3orgcr, ntcntfær entyver ©runbeter foruroltgenbe; ba Siigcitfan borge for, at naar tyint Iltet intet mereUbbptte pjtDer paagæffntngenS (£ncmærfer, beba maaffee Itg en ©ifværnt t SDtaSfc anfalbeprivate golfs (Stenbomme, ber (tgefaaltbet fombet Offentliges i bcrcS £*ine tyave noget el*ligt, og C'jt meb OoclæggelfenS ©værb fort*fætle bered Jpaanbtering.@ee 2(utoritctcrne ftg iffe ifiattb til atbolbe bent borte fra gæftutngcnS territorium,maa ben cnfeltc private ilftanb, til tyvt'S 5)?aa*bt'gtyeb ber tffe fiaae faabannc SKtblcr, enbnuminbre funne bet; og at gaae bette ^af tmøbcfor (Snfeltmanb, vtlbe være, forubcn cnSWaSfcaf ©rovtyeoer, at riftfere i* tv og Scmmer; ttytbc ©pabcr og gaffer, tyvormcb bc alle crcforføncbe, ere 3>aaben, be ftffert vtlbe vibe atbruge t paafommenbe Stlfælbc. Og fpørgcrman cnbcltg, tyvorttl anvcnbcS bc faalebeS for*


782tjente Penge? bliver ©varet; be bortfvtrco i33ærtétøufene og anvenbeé tffim paa at fylbcalfen meb 23rcvnbcvtiit og anbre fptrttuøfc©rtffe, unber jublen og Srtumfcrcu over at tøavefunnet unbbrage ftg bc anftillcbe ftorftlgclferog ben velfortjente ©traf. — ivont vtrfeltgbtéfcPenge til nogen fanb Sipttc, blev ben vberjte9?øbtørfttgtøcbé SErattg berveb afhjulpen, faa varber bog Sftoget tøvornteb ©agen for cnbccl funncunbffplbeé; nten tøvo bcr mob Siften paSfcrcr 33c;fferbro, og feer tøvorlcbcé tøele gloff'e af bisfe.væmmelige ©fabntnger, tøvté moralffc gorbc;bring fiffert fun cr cn tom 8i;b — Dvtnbcrogunge ©renge, mange enbnu ncppc conftrmcrebe—, ftrax efter at tøave crtøolbt Penge for bcreSSBarer, ligefont glubcnbeSprftprtcneb t SBccrtfi^tøuuéfjælbcrne, tøvor befccbvanligen forbrtve beleAftenen, faalamgc bcr cr noget af gortjencftcntilbage,—tøan fan fiffertiffc uben £)annc betragte3lnvcnbclfcm Unber Dtpbelfen afbtofe©riffeva;rer og i 33crufclfcn ligger fiffert ofte planer til3>nbbrub og Spvcrt; ttøt tøvab ben Sne iffe fanubftnbe vil nof cnSfnben tøtttc paa af bcffl'fattge,ber fra ben fpcebe $3arnbont cre inbprccntebe$ab tmob (Jntøver, tøvié ©tilling og ©fjccbncft;ncé bebre enb bereé; og blanbt bet jtore©clffab vil ber vel alttb jTnbeS glcrc, bcr alle; •


783rebe tyave beeltaget t, vel muligt og cre ffraffebeforjorbrpbclfcr af benne 2(rt2D?cb SattStyeb vtl3nbfcnbcren albcleé for*btgaac tyvab ber t moralf? £enfeenbe paa btéfe©teber og t bt'Sfc ©clfTaber gaacr i ©vang;men gonverfationSgjenffanben cr vel i Sllmtn*belt'gtycb fun SDtaabcr, paa tyvtlfcn man bebfifan trobfe og fortyaane Rovene, og ©em, bereS£>aanbtycrvclfe er betroet famt unbgaae Stctfcer^btgtycbenS 2lrm.©a 2Kamgbcn, fom allercbe bemoerfet, er(mlovorne ©rcnge og $iger, til tyvcm efter bebefTaacnbc ^oluie*Slnorbntngcr ingen SSæxtå*tyuuStyolbcr før. ffjccnfe 93rcrnbevtm eller anbre©ptrttuofa, rrocr 3nbfenberen bet tffe at væreaf Sktcn, om politiet m'lbe fee ncb i btéfe$cert$l;uu$fjclbere, tyvoraf een jtrajc foran paavenftre ©tbe af SSefterbro tfcer ffal ubmærfe ftgog tyvor tyinc SScefcncr tyave Siltyolb*£>vor flet be WSibxcå ©tempel ntaavtrfe paa be maaffee enbnu tffe albeleSforbærvebe Unge, ber befmbc ftg t bcrcS ©el*fTab/ er inblpfenbe;' og fra benne ©tbe be*tragtet, fortjener ben tyer frcmfftllcbc ©ag betOffentliges Opmcerffonttycb; ligefom ftorftø*berneS3nbvaanere ville vccre politiet Staf fTpl*big, om ber fnarefT muligt fTeete en JWenfclfe,veb tyvtlfcn bct Stltyolb, fom tytne ^erfoner nu


uforftyrret nybe i tøinc bipper, blev fVrfnu-rer,og vcbfontntenbe $ccrter bragne til itnfoar,tøvorveb fiffert mangt ct Syverie vtice forebyg;gc3* £)vorvibt for øvrigt be tilragenbe £wuop;lag, ber om ©ontmercn ubbrcbc en peftileu*ttalff ©tanf trinbt omfrtng, og tit funne for;aarfage ©ygbomnte, bcr taaleS af ©imbbebS*politiet, maa Qnbfcnberen tøenfrilte til beie^eb;fommenbeS ©ebømmelfe.©fterffrift, (SfteratbenneOpfatS forcirca 14 ©age fibcn var færbtg, tnbtraf gor;tøtnbrtngcr, tøvorveb fammeo ^nbfenbelfe blevfortøalet; og ba ftlbigcrc nogle yberligere ftor;anftalmingcr blcve trufne fra bet Cffcntligetf©t'be, veb Scfjcnbtgjørclfcr i Slviferne og Cp;flag uben for Portene, for at tøennnte betteUvcvfcn, faa befluttebe 3nbfenbercn at tøolbcben tilbage; men ba tøan bcntccrfcbe tøvor frug;teSløfe biSfe goranftaltntngcr vare, og ba tørneSovovcrtræbcrc baglig, ifccr ©ønbagen benJObe og SKanbageit ben Ilte, i frore gloffebreve bereS ^aanbtcring, bejtemte tøan ftg til^nbfenbelfcn.


Sil 5?joBcii&aenS oq £f;nfriané(jai>n$©aarb* cg $mtés giere.S^cn^vcr, bvormeb Æjøbcntyavné ærcbc$ué*tiere t ben fenere £tb Itgefont fappcé om at be*fvcmmcltggjørc og forffjømte bcreS ©tenboni*mc, maa otffnof(5n(;oerpaaff;ønne. ©amme3 ver (aber fowtobc, at be vclvtlltgen vtlleopfylbe et meget alnttnbcligt $nfTc,nemlig at oplpfe.bereS trappe*gange ont 2(ftcnen, og bet fa a ftt a r t © o*(en er gaaet ncb, £)en tyerntcb forbunbneUbgift cr faa o v c r o r b e n t (tg tt b c t \) b c (i g,(man tccttfc blot, bvab bct vel blev aarltgt,lignet paa famtltge £ctcrc. F ) at Qnbfcnberener forvt'éfet ont, tyané ØnfTe vtl af bc gleffeblive opfylbt, ubcn at tyan nærmere bctyøver atitbvtflc tyvor møtfontmcltgt, ttbSfptlbcnbc og far*h'gt ct yirbei'b bet er, at rave om t Sffltørfe paattf/cnbte©teber; ben Seiltgbcb, ber ttl*bpbcS ©avtpvc ttl at ffjule ftg3? atten o v c r; ben tummel, golfS Op*gang i iDiøifc foraarfagcr etc. etc.fitage o m £>pf;ø6 paa Sorbet.Wi f^vc en ^Joftttanorbnmg, fom forbpber^øferne at gjøre ^nbfjøb paa torvene førcnb


311, 10; men bette gorbub overtræbeo iffe QeUbent, tbet £)øferne enten felv eller veb beretfItbfenbte ttbligt om SWovgenen affjøfcc.83&nbcrncbereé gleff, (SjccS, (Spvutetøoveber, ©mor ete,,for ftben at fælge bet meb gorbeel ttl ©tabenu3nbvaanere* iManbt £>pfjøberne tøar man i©ccrbeleStøeb lagt SOfærfe til en ©pefbøfevfo;ite, bcr tøar fin ^opccl t Suvrtøeben af S o ro et,og font ti bl tg t om 9Jtorgenen i 2(lminbcligtøebbrtver ont veb (Springvanbet for at fjøbe (yjcvSaf bent, font tage (Stabe ber, 9fa*ppe tøar en af be©cvlgenbe nebfat fin ivurv ber, førenb tøunbe*gynber at oprive ©jæofene og ubjoge fig be$3ebfte, for at funne prange bermeb t fin SXjeUber. Slnmælberen tøar i lang £ib lagt 9)fccrfctil benne ifone og føgt at unbgaae at fontme iSBerørelfe nteb tøenbe, 9JJen ftbfte afvigte gø*verbag ben 9 ©cccmbcr ont 9)Jorgenen SlUfont tøun tøen til ben jfrtrv, tøvorveb jeg ftob ogtøanblebe ont en ®aaé, og tffe nøiet meb bent,tøun tøavbe ubføgt fig, fynteé tøun ogfaa gobtont ben jeg tøanbfebc om, og fpurgte nttg omjjeg vilbe tøave ben, ellerS vilbe tøun tage ben meb, •3eg betybebe tøende, at tøun paa benne £ib iffetøavbe Sillabelfe til at gjøre .Opfjøb ttl ©fabefor ©tabené borgere; men tøun gav nttg til©var : at tøun tøavbe 2ov til at fjøbe faa mangetøun vilbe., Cytøragt tøerpver vilbe jeg benvenbe


187mig tiltorvcmefreren, men fanbt tyam tffe paa•Gammeltorv, tyvorfor cn ^Politibetjent gifmeb mtg ncb paa 3{ptorv for at opføge tyam,men ber tyeeb bct, at tyan tffe enbnu var fom«men. 3mtb(erttb optegnebe 23ct;enten bct$)aSfcrcbc for at tnbgtvc Rapport berom tif3$ebfommcnbc, ber, fom jeg tyaabcr, vi((e betøbevelbennv(bte SKabame, at tyun tffe tyar 9iet tilat gjøre Snbfjøb førcnb ben i^olitianorbningenbejfemte £tb, ^cg tyar tt'Ktgc troet at burbepffentliggjøre bette, for at gtve mine 9)?cbbor?gere bet 9faab, at bc i (ignenbe tilfcelbc børtyeitvcnbc bem til politiet, fom vift vtl tyolbcover gororbntngenS (?fter(cve!fe og tffe tilfabcat ben faa brifrigen ovcrtrccbctiiibt enbim om Sproiwpttere*ISJen i dir. 1144 af s )3o(ittcvcnncn omtalte,unber 24be Crrober tgjenneut bct fongelige(Seneral Solbfammer og (>ommercc;(?ol(egtumubfomne Jororbntng, angaaen.be ^røvctyanbeicni*£)crtugbønmuTiie Slesvig og£olftecn,. bar op;vaft fror @(vVbe bo* ©tabenø, ©etailtyanblevc, ibct bc tyaabe, at en (ignenbe vil ubfomme forbet øvrige JDanmarf. Og vifter bet, at$)ro*Verøttcrict bar forvofbet megen ©fabe; tbt naav


9?ogle, font gave fig af bernub, tøavbe, mobSøvte om langSrebit, overtalt og paanøbct©e;tailtøanbleren enbeel af bereo 93are, opfegte ogforfpnebe be ogfaa ©etailtøanbieicntf iiunbermeb famme SSarer, tøvorveb ©etatlbanblercntabte ftn SWcertng, og font-ofte, naar 33etalingo*ttben inbtraf, t gorlegentøcb veb at ubvebe benffylbige ©um, bcr ftetfe inbfreevcbcé meb ftor;fte ©trengtøeb* gor at give et tempel paa,mcb tøvilfen Paattwngentøcb og Søiangel paa©elicateéfc nogle af biofe golf paanøbe enbog3ffctøanblcnbe bereo Sårer, vtU: vi anføre føl;genbe: GmPrøvcrytfer fom paa fin 9ietfetgjemnem ©jællanb til cn Præftcgaarb og bab ontat maatte optøolbc ftg ber, rnebenS $efren fifgobcr* SDette blev tøam iffe alene meb ftørftc33crcbvilltgtøeb ttllabt, men preéjrcn tnbbøbtøam enbog meb ftn fæbvanlige ©jæfffritøeb tilSDlibbagSmaaltibct* Snbbvbdfcn blev mobta;gen, og nu begynbtc vor Sfytter at anbefale fineSBarcr for bereS ©obtøcb og billige pritø, ogforlangte at Praten ffulbe fjøbe noget af fam;mc. ©enne evftccrebe vel, at tøan tffe tøavbeSBvug berfor, og at tøan, naar ban betøøvebeenUbctybcltgtøeb, fjøbte famme tøo3 cuii'jøbmanb tmxrmcfte ^Jøbffab; men bette ftoppcbe iffeQJZimben paa vor Stcifenbe, fom vebblcv at paa;nøbc tøam fnart ct Stnfer 3fom eller (Jegnar,


789fnart (j giajTer ^Jcabcvaiuin. ^prafrni, en;beh'gen fjeb af benne s Paanøbcn og s Paati\vngen*!>eb, ber tyavbe varet baabe for, unber og efter©taalttbet, fpurgte nu 'perfonen, tyvormegetban vel funbe fortjene paa erStnferGognac, fibenbet var tyam faa inagtpaaliggchbe at aftættefamme? ©varet var 2 9fbb, ^ræften gif nutil fm^uft, tog af fantnte 2 &ibb,, fom ban le?verebc tyam meb be .Crb: »benne JortjenetTe vtljeg uitbe ©em, (mob at jeg bitver fri for atfjøbe af bereS Uiavcw« ^)erfonen tog ^penge?ne, g/or&e en kompliment, taffebe for gobinvværtnt'ng og ret)ie vtbere.SMorfcinnuifer,SJet er vifrnof en meget billig gorbrtng afSijvberne, at funne fee tyvab be agte at fjøbe i 33ou*ttfcrne bo o ©tlfr; £)ofe* og 3fenfræntntere m,ment SllmmbeligtycD .er ber ubbrebt ct faabant*palvmørfe t CftergabenS og be øvrige '©aberS©outifer, at irerne crtyolbe ct ganffe anbet i To?feenbe naar De fenere betragtes veb ©agcnS fulbcenb be tyavbe i be mørfe ^otmfer. ©enneS'orvanbting,. tyvormeb -Ujøbcren fjefeen ra;:være ijent, autagco bog ift'e at tv;re (il ©fabefor vebfommenbe©ouiffeiere,. rbi cfferS vilbe be


57(5vel førge for ben fovnøbnc 8i;3ning, og ben Uffifxnlbc falbe bort, at opfplbe 93inbuernc faalcbeémcb Ubfalgtfarttfler, at man bcrvcb fortøinbrcSat fee i 33outtfem ©c £)anblcnbe burbe tagemtnbre £)enfpn ttl at forløfte bc ftorbtgaacnbcS$)tnemcb bc t ^tnbuerne ttl@fuc optøcengteSSa*rer, nten bertmob mere at mie bcrcé jfunberen reel ©etøanbltng, tøvté> førfte 33crittgclfe crfom fagt, at be funne fee, tøvab bc tøave tftnbeat fjøbe.• 33


(ilfmurte, ja fan være faa tttøelbtg at faac et©ci|i : ab mcb ftg tøjern, tøvtlfct man vtl ftnbcmeget bcfværltgt, ja meget bcfværltgcrc enb©joneren, ber veb ben Da^Ir'^c ®anc bctrag;ter flig ©clffabcltgbeb meb i'igegylbtgtøeb,, ©etcr berfor man bcr gjør ovmærffont paa benneUorben, og veb at (abc flige peifoner fom ©ven*nævnte blive uben for ©øren unber Sluctio*ncit, vil Scbfontmenbc gjøre ftg betaucttonobefø*genbe Publifunt meget fortumben.33iMtonuMifaat , enobt>enbrc)53t , ofor6ebt 4 iu3.ber nogen ©abe eller noget ©abejtyffe ttfjøbentøavn eller paa ©tøriffranétøavn, tøvt'3©tcenbro trænger ttl Omlægning, faa cr betbet ©tyffe af Overgaben over ^anbet, bcrløber fra 23øntef;uotorvet forbi £wnctøuébpg*jungen ttl ©norrcbrocn- ©et cr umuligt a\vbet, enb at benne ©tccnbrocS £raitg ttl ©m*lægning jo for længe ftben maa tøave tt (truffet\u} &cbfommenbc3 ©pmærffomtøeb. Starfa;gett ttl atbcn altfaa tffe allercbcfor abfl : t(ltge2(arftben cr bleven omlagt, maa man, efter al^ormobntng føgc bert, at bcr. nof tøarværet ventet paa, at ben afbrænbtc ©ccl af


^ørncbufct, tilligcmcb. De tilfrøbenbc ©maa*rønner, vtlbe blive opbygget, og at ntan ber*for bar ubfar ^axlægningcn. (©aavibt^jnb*lYnbcren minbeo er ber omtrent for 2 2larfroen allernaabigfr bleven ncbfat cn SomnuS*fion for at tage unber Cvcrvciclfc, tyvor*vtbt bcr-bavee Sicfourccr ttl at opbygge ben©ccl af ©rratTcanftalicnSitygningcr, ber i 2la*ret 1 b i 7 afbraminc, men bend 9iefultatcrere enbnu s })iib(teum ubefjenbte). 9)'icn ba©tratfeanftaUcn maa betale en bctybeltg a årligi!cte til ©øqvafrtyufet for cn ©eel af bennebygning, ber cr ovcrlabt ben ttl 93rug, ogber intet ©ynbcrligt ffal blive oplagt fragortjc*ncftcn veb tvangSarbctbcrneS Slrbctbe, tyarbet nof lang Ubftgt enbnu, tuben bct ccngangvil fontmc bertil. 9D?an funbe vel fige, at beterunøbvenbigt at betle ©tyffc ©abe ftaacr aa*bent til alntinbclig ^)aSfage, ftben benne ©træf*ning oeb liben Ontvct funbe paéfcrcé, entenpaa ben venftrc ©tbe af Ivanalen eller igjennem©romungené ©abc; men nøbvcnbtgt cr bctbog, at SSet'en paéfcrcé tffe alene af ©cm, berboet btéfc ^ørnctyufctétilbygninger, og ©cm,ber tyave gåretninger enten paa 93ørnctyué*comptoirct etter tyoS bc t biSfc boenbc 33et|ente>tyvoriblanbt Snfpecteuren, ntcn ogfaa af $]ag*ten, af bcbcr ubfHlte@ft'lbvagtcr, og afgorbc*


nug^Kijf.rnger, fom for Siben tøver ©agbruvVc'iS til at træffe trillebøre meb ©pife og©riffe, famt røatcrialicr tit og fra r.væfitøufet, og fra og (il nchufct, faavelfont afbe Jlrbeibofolf og Cpfimtfntænb, bcr paa Sctcntøolbe Sagt over i: nm Sfaar man feer, tøvor;lebeo bio fe Janger ftunbont mebtaget> fom ©ra;gere for fværc Srtllcbøre paa benne clcnbtge©teenbro, tøvor be, veb at gaac paa Xrætøf;ler ubfætteé for at'forvribe 23enene og maafreeat blive til .ftrøbltnger, tøvorveb bered ulpf;fcltgc £tl|Ianb i Ser ben funbe blive enbnuutyffeftgere, nøbcS ettøvert følenbe SMenneffc tilat ønfTe benne ©teenbro omlagt 3nbttl betteffeer, var bet vif? gobt, om be ganger, ber bru;gco til bette, bcm neppe i ©traffcanftaltcn vebbered ^jnbbømmelfc paalagte Slrbcibe, blcve for;fmiebe meb ©fo ijtebetfor Sefter, og at bettetffe aderebe er (Teet, maa man vel for enbeelti'Ifrrtve be overtøaanbtagne £yorrcnimgcr, benfor ftn ©rifrigtøeb befjenbte 3n)Veeteur tøar,uben tøvtlfe &Vbvcnbigtøcbcn af en faaban g : or*forg for bttffe ilWenneffer vc[ neppe vt'lbe bleventibemærfet* Sar bet enbba SDfrnncfTer, bervare i'nbbømte t ©trajfcanRaltcn for Sivétib,funbe ©traffeantfalten, om be. font ttl ©fabeog blevc j'frøblingcr, nogcnlcbeé formtlbe 'bereSUfnffe veb efter pligt at foulagcre bcm; men


7 94ufoittarit^cn crc be ^OtOnncfTcv, font brugeS ttlbenne transporteren, alle Slarsfanger, fonti Jvrcmttbcn, naar bereS ©traffetib cr ttlcnbc,ft'ullc fortjene bereo s^rcb font frte Wennefter.Uovbcnet.1) befalcbc 9i\mbefi:ccnSbrætubenfor £>ufct9fr. 23 7 t ©ronntngenSgabe fyar i længere ti'bmanglet. Sa 3nbfcnbcrcit forleben SJftcn fifftn Job i 9?enbcjfcttcn/ mcnvarbogfaalHtlbtg atban et ftt ben forvrebcn, atmtober ntan SJebfom*menbe at bcorbrc færten, ber boer i ©tuen,enten at forffaffe ct npt 93ræt ublagt, eller betgamle atter lagt paa ftt rette ©teb/2) 3 grebertfé £oSpttalS ^augc, fomvenber ub ttl 93rcbgabc og tolbbobvcten, op«fy o tb er ftg cn ung £)ttnb, ber omfifatten veb ftttutaalcltgc $plcn er ttl (for Ulempe for mangefamilier t Siccrfyeben. ®en buer vel neppcfont 93agt, og bør i alle ttlfælbc aftTaffcS, baben berøver golf ben Nattero, bc bavc lovligtixrav paa at bltve t uforftprrct Sfybclfc af.Ubftiucn af 21. Rriftenfeti; tvyft jjofi p. ZUØppiug^(gnCcttc SRrc. faaeS t @t, tfanitrteftræbe 45 iftc5vov 83ibrage 03 ©ufcjfriptton tiUiflc mobtaoicé«.


1141*tUfølttrctgcir, $cn 2Slrc tøcccmtcv i8St*Sovfcnbee mei> poftcu, i ^ølgc Itongcrig aUcvnaacEfltøbelfe*23rei>e ancjaacnbe Sfyattet.IILiDcn veftalftc flampc.3 mit ftbfrc ^3rci> omfatte jeg leiligljebttvité,at ben ©arbcrobc, boon Klæber, tøcnlwrcnbe ttl^arquctlogcrne, unber ftorefh'tttngcn opbevaret,forStben iftun oplyfeo afcttSampc, font tøolbetftænbt paa vcbtontmcnbc ZljeatcvcontrolleuverS${i\)MUij* Sften ba nu jibfJimwte af cn etfcranben 3(arfag funne bltoc fjebe af at afbolbcbenne Sefoinimg, og ber aftfaa tngcn ©tffcrtøcbeller ©aranti'e er for at benne ftoranfMtntngvil oebWtVe, men toertnnob $arc for at bet3)iprfc, fom tøerffebe i ovennævnte ©arbcrobci £3cgi;nbdfen af ©atfoncn, atter muligen fantnbtræbe, faa cr bet at jeg ocb cftcrftlgcubc SU


nier vt( gjøre opntærffont paa be g-'orftprrclfcr,beraf funne flpbc, og befværge Sbeatcrbircctto*nen paa OpføSntngené og ^elanftambtgbcbcnS9Scgnc, at (abe f i t Spa (Tinne til Skbfomntcn*beé 33cb(le, ba ben ene fan give ^)ubltfumben fornøbne ©aranttc for at goranftaltningcnvil blive afSSartgbcb* 3cg tul iffe ber tak ontfyvorlebcé en faaban mørf ©arbcrobc, ont enbben aarvaagncftcCSontrollcurftaacr font en@(>c*rub nteb et glammcfoccrb foran 3nbgangen til(Sbené $ave, fan bitve ct befrcmt ©teb ferforlibte rendez-vous og abftillig forbubcnSrugt blive fpiiff t ©mug unber'^JaajTub afat lebc om fine flæber-; . ctl;cl(cr ont bct »nu;*efet Uanftanbtge« (font allcrcbc af SDanbfemeflerSlcnncmann cr bcmccrfet t $aubcvtllcn>>2lprtlé*narrene») ber cr veb at gruenttmnter* eg anb*folfcflcebcr bitve tnbcluffcbc fantmen; eller beuberegnelige følger bct fan bavc, naar cn ungforvoven og fyrig SJKanbtf (Styemllc ffulbe for*bitvc tyele Sinter t 9Jførfc alene meb fvage oglettroenbe ©amefaaberj — ntcn blot lebc Cp*mcerffont(;cbcn (;cn paa be uuttbgaaeltgc §etl*tagelfcr, ber, f;vt3 SSKørfet atter inbfanbt (tg,vilbe ftnbc ©teb og forattlebigc volbfomntc dit)*ftelfcr — vel tffe i ©tat eller Rixh — ntcn bogi enfette ^amilteré 9?oltgl;cb og £tlfreb£ljeb* —£vtlfen gorftyrrelfe vil bct ttl®eempcl iffe vol;


797bc, hvié cn 2C?gtcmanb, ber tøar bavt fin fjibatil for trofafi anfcete 2(?gtcfælle paa Komcbtc,faaer tøcnbc tøjcnt en Siffen bcflccbt meb enStøanbécfjcnillc/ fom tøun, oeb ar rage om tmcl;lem jfkcbente i ben mørfc ©arbcrobc, tøar faaet- paa iftebctfov ftn egen tfaabe, og tffe maifcrørt'ltag effen, føreitb SWanbcné forbttfrcbe Øte;taft og rorbnenbe (Spørgémtaal gjør tøenbc op;imvrffont berpaa* Stan tffe ben 9fttétanfe op;fraae tøoé tøant, at j?onen cr fontmen ttl benne(Jtøentlle paa lignenbe Sffiaabc fom tyviovinbm ict vift Sihftcv, bcr, veb ct pfubfeltgt 23ranb;raab om 91 atten, i ben Zante at bcr var (jenbeå(Sdjawl, taftebc ct befjenbt ubtvøfulbt manbtligt Mvbningéfty ffc, fom formobcntltgt maahave ligget tæt veb (Sengen, om fialfcn ogfaa;lcbee> ptfrc ftg for be forbaufebe 9?otmer? Ogbog tøar lotten t bette Stffdbe oærer faa reenfont cn i!t'Ut'i\ jfontntcr bcr altfaa ©plt'b ibette 2ffgteffab, fyvié cr (Btytbcn? (SvavtZ tø c a t c r b i v eet i o n c n £tgdebcé: tømlfenaKobtageffe fan cn SJifanD vente, ber veb finJpjcmfomft til ben jventenbe Ægtefælle gtocr9J(øbe t cit ©antefaabc af et tøøtft imérajnfeltgtUboorteé? Sti tffe Jionen, rrobé alle $?anbenégwftffnnger om ftn Uffylb, tvoc, at tøan, fom manftger< tøar mxret paa gale Sete, ogtffet bette £t(;fælbe laber ftg nøte meb "nubero proJunone?"


IDS£)g tyvcnt fan tyan faa taff'c fov en frgbig Xcxt til©arbtnprcefcncr i et tyalvt 2iar? Stycatcr*btrcctioncn, ber tyar tabet tyam gjøre etgcifgrcb i SDlørfe* 3 nt> trccjfer nu cn faabangei(tagclfc meb cn ung ^ptgc, ba fan muligenfycnbeé fyctc Spffe vccre fpilbt; "ttyt at manftar tyavt'Stanbéf læber paa tybcr alttb tycn paaSlccrfycbcn af SJfanbfotf, og bet er albrtg til (gorbccl fov cn ung^pigcSSfygtc, naar Sian omfyénbc fatt fige: "a t ty u n ty a v o cc v c t c n SO? a n btemmelig ncci\" ©cc vi iffe ben Sag iSag gvøfen Svumfntcpcv vanbrc om uben Sitb*fagev paa ben attvaaebc 2


795 fbrage ftg veb frembeleS fom tytbtil at overlabe£tylpéntngen af ben ofte omtalte ©arberobe tilanbre enb ftg felv* £)og ttttaber /eg mtg atbe*ntærfe, at bet tffe vil hjælpe {lort, tyvt'3 ben,for at fpare ©mfofnttngerne meb Olte, berRebévtl opfh'tte en gammel eller af/affet£tyeater*@oletter 5Kaane; ttyt en faaban vtl Itgefaaltbetb;fc t ©arberobcn fom bet befjenbte SWagtfiraté*maanefTtn paa %bentyavn3 ©aber. 9?et! 93tvente ttlltbéfulbt, at fee en ftor og ffar Sampetibfaflc ftne (Btvaalcv i ©arberobcn paa £l)ea*•tertadfeitf hegning, og bet faa meget mere fontvi bcgjt'ccre ben i 33elanftcrnbtgtyebcné ogbentefi 9?avn* £>ctme £antpe vtl vtftnof ogfaapaa ©runb af Ovenanførte være faa lyffeltgatfraae unber fpectel 33efft;ttelfe af SSefta, berer j?t;bffl;ebené ©ubtnbc og faalebeé, i bet bettbcfiu-brerOplpSmng og ©cebcltgtyeb, t©anbtycbfortjene Stavn af: ben veftalffe Santpe.fiovtottge/ J&uénumere og Sigtet ikiobenfyavtuJlcppc ftnbcS nogen ^ovcbffab, tyvor bet JOven*anførte trænger faa meget trtftorbcbrmg og $or


8001) g o r t o u g c, 3 2llnuubeUgbeb cr veb93v olægntngcn l;cr t 33t;en bcbrc bleven førgetfor fejlene, for tøvtlfe SMibten af ©aben er be*jtcmt, enb for SD?cnncfFene, ber (Tulle afbenyttegortougene. Sore ^orfæbre bavbe Sftaab ttlat tnbfatte ncejlen alle 93t;en$ ftortottge meb enJKab Jltfcr, men allerebe een gobgccttger tnb;tager bcévcerre gltferneé l;ele S3rebbc. ©enPerfon, fom gaaer veb ©tben af benne gobgæn*$er, eller ben, fom fomnter barn t'ntøbe, maafor at gjøre piabé gaae paa bc fntaac fptbfc©tene imellem Jltfernc og pufene, og baabefptbfc og fTarpc crc btéfe ©rene, bervtbevt alleaf egen (Erfaring* 3falb nu £3i;cn tffefait overfontme at labe lægge en 9iab ftltferveb ©tben af be allerebe lagte, faa at bog to per;foner mageligt funbe gaae veb ©tben af In'nanbcn,faa burbe bog cftcrf;aanben gwtougene blive bro*lagte efter enforanbretplan, f* (£• mcb ttll;ug;ne flabe jfampcficen, cllcrog macabamtfcrco,font ©tøffet t ©rcbgaben fra Slfabemigaben ttl©Jplanabcn, og burbe 33cgpnbc(fcn bcrttl gjø;rcé meb *£)ovcbgabcrne* ©aalcbcé font Jortou;gene nu ere brolagte, f* ($x+ i Slmaltcgabcn,33rebgabeu, ^ronprtnbfeéfegaben famt t beflcjic øvrige ©aber, er betvirfeligen en fanbStor*tur for ffintøvcr, font maa betræbe bcrcé ffar;pe, fptbfc og ujevnt lagt fmaae SBrojjienC/ og


sol(om, maaftcclcbfagenbe en Same paa cn lang 33eitg/cnncnt 23i;cn, tffe glæbcé veb en cncfte ftlifc,fyvorpaa ftobcn funbe ftnbc £vtlc- (Jn 23cfpn*bcrltgtyeb, fom enbnu forværrer gwtougene, erat foran bc flefte tyovte mangle felv ben cne^lt*•ferab, tyvortmob begge ©tber til forten ere tnb*fattebe nteb gttfer, ubcn at bc ber crc til nogen9it;tte. 3 nogle ©aber, font i STptyavtt paaCharlottenborg ©tbe, cr ntan enbogfaa falbcnpaa, at (ægge ©roftenene foran fortene bctpbe*ligt lavere enb filifcrnc, faa at man i flige ©aberpar ben Ubctyagcltgtycb, at patffcrc faantangcvcbÆunft frembragte Ujtcvntycbcr, fom ber fmbcSgjorte, tyvtlfet vtftnof cr cit ganfte egen $?aabcat gaae paa t en forreften albcleS jevn ©abc. 2ltalle Jijøbentyavnd ^nbvaancrc føle ©avnet afvel brolagte ftortougc, at næften 2lllc flage ber*over cr unegteltgt; ntcn bertyen cr ntaaffcc tffeSiben fontmen at bcnnc9Jtaitgclfan aftyjjclpcé; ttytfaalængc,—og tyvem veeb tyvorlængc?— cnSccl'afifongené bytorv tycnftggcrubrolagt, faalængcbct fmuffe £orv enbnu van^ t'retf veb fiøie ogSale, tør vel tngen ftortougc fomme i 33c>tragtning.2) £)uénumert\ 3fafb|)u3numernc ftullcfvave til Øtcmcbct, faa trænger jft'øbentyavnvift nof,faare meget til en alminbelig £)mnu*mevcving; tlji tyvor ftnber man cn 25i;, l;voi:


802øgningernes Diumcrering cr ubført paa en faaurimelig Qftaabe fom tøer? •fjufene ere nemlignumcrcrcbc efter £}uartererne, iffe efter ©a>bente, tøvoraf følger, at flere £)ufe i enfette ©abertøave famme SRumcr, og at t mange©abcr jloreog fntaac 9'iumcre fmbcéblanbebetmellcmtøinan;ben, tøvorveb bet blioer meget vanfi'cltgt at ftnbcbc jftumcrc, man føgei\ bc flcflc øer erepufene nuntcrercbe efter ©aberne, faa at i tøver@abe begynbeS mebj)ti\ 1- abfftlligc@tavber ftnber man paa ben ene ©ibc af ©aben allelige, paa bctt anben alle ulige 3'fumere, tøvor;veb Cvcrftgtcn lettet. Paa cn plan over enø er bet ba fcvbvanligt, at futbe amnærfettøvert 5te eller 1 Obc £u«tøumei\ Paa planenover ifjøbentøavn vilbe benne Diumerbctegntngiffe være let at ubførc, og maaflce er,betberfor at ntan maa (avne bem ©ct fynetf atbet tøer cr ttUabt tøver vpuSctcr, at anbringe *;numcrct faa jlort eller faa fmaat fom tøan vil, ogtøvor tøan vil, faa at man fom ofteft iffe fan læfe bet;Slnbre ©teber beførgeo paamalingca af bet offent;lige, tøvorveb dunterne blive tpbcltgc, ftorc og læ;felige for Gntøver. ©ct ©amme gjælbcr om©abenavnene paa ©abetøjørnerne* ©cn rig*tigfre piab&for Jpuénumenic cr iffe over por;ten eller over^utvboren, men paa 9Ruren tmel;(em ©tuvn og 1 fte ©ab- ©et var vift meget


at ønfTe, at cn faaban Shmtcrertng uwrffaf;ta> ber; ba funbe ben nutwrenbe tut bitve tilSfytfCitben, og ba førft burbe ben m>e paa een;gang nvcbet iv'rafr, tyvorveb al#orvtrnng vtlbeforebygget3) S y g t c r n e ere ben trebie Slnfcpoic*ffief flageu ofre over SZagi'fcrat^ eller &\rgter;9J£aaneffut, men felv naar bette tffe ftnber©teb og lygterne brambe, fait man tffe unb;labe at benton-fe tyvor flet be brccube, og betuagtet ben ftore ikfofmtng, fom ¥ tyar tyavtveb at anffaffe nye Sygter* Vin ©fylbeit nuligger tSygterne^ fetfagttgeSonfmtctton, t bereS9)aetømg eller Sraneno 23omtet, maaeivynbtgerebebøntine, men (Entyver fan tyver Siften felvoverbevtfe ftg out, at vore ©abelygter iffutt ttb;brebe et mat og ufulbfommentSycy og bet tffunganffe i bereo Muvrtyeb- ©aavtbt vibec! tyavetftyer iffun 4 re, fir tv er fire, lygter, fom brcenbegobt, nemlig 2 i flove jføngenégabe ubenfor,pt\s >5anbanb(er 'peterfen3 ©aarb og 2t^Jojtgaarben.lygterne t s ]3ofrg'aarben tyave beøuben benJyorbeel, at be ere anbragte tyccngenbe mtbt i©aarben, ligefom dicvevbevevnei be fif c (le ftørre33ycr ba-itge t StøtDten af • ©aben, tyvorveb ik*luningen ubbrebetf Itge ftorft ttl alle ©iber.Cm ©aelvlytfmng tyavetf f;er vel intet -paab,


ar £)rt> ont bet jt)b(?e 23an£>(£ontoici 2larl)ttuéfllt.ctlænge bybt følt©avn for3;yllanbé£)anb;lenbe og anbre Pengemæub nu afbjclpeé, glæ;bcr vtftnof SDtangc; ja felv Se, fom tøavbe gor*bele af at ubføre SwberneS Sengeforretninger iiljøbentøavn, ntaae erfjenbc, at bcr var nogetUrimeligt t, at en tøcel s )3rovinbe ffulbe manglect faa vigtigt ©amqvcmémibbcl t £anbel og93anbcl* 9>fen ber ere nogle 93rand)er 93anf*forretninger, fom ere unbtagneforbet nye»33auf;comptotr, og, tøvorfor bette er (Teet, fan 3nb*fenberen ci faa ligefrem inbfcc. ©ette cr £tl;fælbet, forfaavibt angaaer ftolicrS SHabning ogSttobtagelfe af ©cpoftta. ©c fynctf nemligbegge tffe at forbre mere enb almtnbclig ®aex*fonttøeb tøotf £kjh;vernc; bc benyttes? i Sllminbc*Itgtøcb tffe tøyppigen, nten cre, naar be benyt;tcé, meget lettenbe. ^fær fyneb bet ubilligt,at, naar Gontantcr ffulle,. f. i Aalborg ellerStøifteb, bcponcrcé, ijtan ba ffal være nobfagettil at fenbe bcm ben lange; SBci til 5\jøbentøaviv,


805og ftben tøave faamcget ©rybcrie meb at fa aebcm tilbage, naar man tøar cn 33anf nærmerei 2lartøuu$. 5, 3»f.©tatofaofen tøar c liere! i SlfmtnbeltgtøeD faamange9?evenuer af 93oerd 25etøanbfiitg, at ben vel


8or>funbe give (Slip paa benne fccrligc, ogforubcntib*lebe 93oer bog temmcligc trpffcnbc, 3>nbtægt.SDfen naar nu engang benne fojtbarc gor*malitet ffal bcftaac, faa er bet bog albcleo tttil*gtvcltgt, at vcbfommcnbe Slutoritcter gjøreben enbnu foftbarcre, 2>ffe fjelbcnt feer man,at ^rodama*©evtlltngen£>rb til anbet inbrpf*feS i Slofferne, tyvor blot et llbtog beraf vartilfrræfleligt; og t btofe ©age bar man fraQKartboc feet et ^roclanta i ct Opbubéboe,ubfeerbiget efter cn 33cvilling, font fun ffal bc*nyttet, naav 9?ogcn ubenfor ©fif teb c*\) an b l i ng vil tnbfalbc fine (Srcbitorer* 9)'Janfyar onbt veb at forflarc fig faaban ^rregulari*tet; ttyi Slmtmccnb og (Sfiftcforvaltcre bør bogforubfeettetf at fjenbe lovgivningen og iffe paa*vælte SBoer og biéfeé Vcbfommcnbe Hbgtftcr,fom funbe og burbe bcfparcc?.3;nbfenbcrcn vil fluttc btéfe Etuier meb bctønffc, at bct fongelige Sanfte Gancelitc maatteveb et Strculaire føge at forcbpgge (lige 5 : etl forgrcmtibcm.a*re mere aUminbcltg.jgont bcfjenbt, ffal entyver D^ct^tyanbling fore*


tageé t -Cvcrværclfc af i bet minbfre to -I? Toner,tøvoraf altfaa fmietf tillige at fclgc, at btofc33tb;ner ffulbe unbcrffrtve bet ^rotocollcrebe, beetøfor bcrvcb at give bette »teer £roværbtgtøcb,becte for ogfaa, naar ©pørgSmaal opfraacrombet s ]3ac>ferebe, at tøave et faft ^)unft, tøvorfrabette fan opfriffcé i JpuFommclfen. ©enncformalitet iagttaget overalt veb g : ogeb*egSluc*tionéforrctntngcr, men paafalbenbe nof, tffeoveralt unber egentlige Sterøfager, navnligeniffe i politiet-etterne. 9Men bet fi;ne$ bog atvære noget mobftgenbe, at'9?otariué ffal unberftne i lUlmtnbeltgtøcb temmelig frebeltge forret;ntnger tffe være ene betroet Sltteftationen ont(;vab ber er foregaaet; men berunob^3oltttebom;mcren ffal, veb ene at unbcrffrivctprotocollenforhorer, i SJJangeé tøete ^elfærb forfrprrenbe©ager. gtvebiéfe albelcé afgjerenbc Sftirfning—cn iDfobftgclfc, ber.bliver faameget [terre naar©ommeren tillige er ©friver, og faalcbeS tøaitéeenligc &$ibncebnrb retfer eller faibcr* — ©etforefontmcr faaiebey 3nbfcnbcrcn at være i veb;foniiuutbeSeetobetienfe^egen Sntcreefc, at optagetøttn yfegd, fom alt f»>lgetf veb flere ^unobietio;ner, og fom bog altib tjener til at give ojfent;lige {yortøanblinger en i bet minbfre formel fforre33cti;bmmv


804fren" Jfot\


©ent umuligt at fceforge Ubbelingcn om Slftc*nen; nten paa ben anben ©ibe vil ©c ogfaainbrønme, at bet er ubehageligt for en Slboit*ur ur, bcr venter ftg et £Mab tilbragt om 3lftc*nen, fun unLHagcIfcsvus at faac bet til benneS tb, men luvftcn bejranbtg førfi ben nafreSDiorgen, tøvortmob bet fun gjør cn ringe for;ffjæl, at ntobtagc bet en £tmeé £ib eller to fenc;re rnb ntan venter bet om borgenen; og man,forventer berfor, at ©c vil bevtfe bereS Jlbon;ncittcr ben ©pmærffomtøcb, at ©e tøcrcftcr villabe ixjobenlnivn^pojren ubgaae font fortøen,ont SWorgencn, naar ©e iffe fTuloc fee ©enttjtanb til at labe ben ombclcé til bcm 211le tøverSiften.'f£n Abonnentog flittig Hæferaf Hjøben^avnepofleti,?lnmobittng ttK3uebferme|?er;£*nfeii i.ftlo|ferf?ra>De,afvigte flpttebag er etableret en 2£rt af£>ertøtøuué t©ere8 ©tuetagc, tøar meget forunbretflere af bereb ©jenboer og Sfabocr, ifær ba enbrtftt'g og rebeltg QKanb i vtjfttof over 20 2lartøar ernæret ftg i bereS ivjælbcr veb ben fammeSRæringetøeu ©et fnneø berfor at være tffe


SK)jufr faa ganffe rigtigt, at£>c meb bcrc6 SSilltc ogVtbcnbe paaforcr cn SWanb, fom De t faa langS tb tyar vævet ttlfrcbi? nteb fom £cicr, cn 9ii*val, ber vel, font nof ber crStlfælbct, iffc fyu*bevlt'g fan ffabc tyam, men bog beller tffe gavne(jam, og font ban berfor vift tyclft øuffcr at værefri fov,Den Crbcn, font ©c tytbtil tyar tagtagetmeb £)cnfyn ttl Valget at ©crc£ vfhtébcbocrc,(aber formobc, at De forger for, at benne 9J£t6*alltancc mellem ©tue og iijælber fnarcft nm*Itgt tyccvcS, font ogfaa, at ben malebc qvinbcltgcgigur, font unberttben fi'nbcS poftcret t. Vin*buerne, bortffaffcé, ba ben let fan antagcé forcn af Vcncrié ^Præfttnbcc iffebet for tyvab bennof paa bct ©teb ffal forefttlle: cn af$3acd)ullorben*Slet gamle tycclbenbc ^planfcvcrf, ber ftobcr optil £)ørfræmmcr Slarcftrupé Gaarb paa £">jor*net af Volbcn og gtolftræbct, trænger til atcftcrfccé, tyvté bet tffe t cn ftcerf £5læft ffalftyrte ttb over ftortougetUb^iiu^i afl\. Xu-itfcnfcn; tv\)it (jovP.jD. XU^ppiug.(£nhru 9irc\ faacé t jjtannito ftrccbc 45 ifte©al/Mun-og ^iit^vipti^n tillige mobfancé.


jtfV• 1148.n/iaiuwMiwwwwnwuvwu3^0'bcrlrcTgcn, frcn 305e Z3cccm6cr 1837*^oi-fcufccs mct> pollen, i Sølgc t'oiigciig allern^frigfc elfe.i • •••• . - •^offgangeri imellem ftret>erifS&org cg• Jftelfmcjor.JJlanbt be mange forbebringer, fom Pofcvæ*fenet i be fenere Star l;ar mobtaget i Sdmnarf,bar ^nbfenberen (;eraf oftere l;avt Setlujtøeb tilatfavne cn (;urtigere ^oftgang imellem frebc;nfoborg og £el|mgøi\ !jffun to ©angc omltgcn, eller be famme ©age fom damborger;pofcen fommcr og afgaaer, fan man ffrive33reveimellem biofe ø e r , ber fun ligge 3 SJiile fra(jtnanben. ©avnet af tiere Goriefyonbcnce*mibbet føleé ifær af vebfonunenbei ^clfingør,.(Smbebbmænbfom flaae i jcvnlig ^erørclfe mebiUmtécontoiret og 2lmtftuen i grcbertBborg,mangen ©ag , fom tffe fan taale bet, maabeSaarfag libe uforncbent Cpbolb> %ffe mog


812tyver prcéfcrcnbc ©ag ttllabcr ben Vcfoftntng,fom cr forbunben meb at fcnbcSjrpreéfe,3nbfenbcrcn inbrømntcr gjerne, at bctvilbe lebe ttl altfor ftor ©pojrrclfe, tyvié manvtlbe oprette cn fæ regen ^oftgang imellem'be nævnte 93i;cr, og om Urimcligtycbcr ber manntinbft antyolbc tyoécnSlutoritct, ber fremfor no*gen anbcn tyar ftræbt at afbjiipc ©avn og TOang*ler. 3Dlcn — ber givcé forntcentligcn en fim*pcl Vct for at opfplbe tyvab tyer ønffctf. £>a' ber nemlig bagltg er ^poffgang imellem jfy'øbcn*tyavn og ^elftngør over *|ptifd)tyolm, og ftbft*nævnte ©teb ligger fun 2 SKile fra ftrcbcrtfé*borg, faa maatte bet vel iffc være meget van*ffcligt, veb ribenbe 33ub at faae en ^)ojltaffc bc*fortovet bertyen og herfra* @t eller to faabannc58ub vilbe lettcligcn funne engageret, naar Slut*tet fra fin ©ibe fom til Jpjelp veb at tnbrømmenogle rafle £>uu£ntænb frtt^uuS og nogle Søn*ber Santo intob faaban Jorpligtclfe, og ^Ooft*væfenet tilffob noget Vift aavlig til Unbertyolb af*f)eftc. $vorlcbcs> bette en detail fan rcgule*rce imellem be forffjpUigeScjtyrelfeSgrcne, fov*attaacv 3nbfcnbevcn ei at opgive; men ligefaa*vel fom bev ellevé paa Sluttet evc Ubvibcvc ttl atfcefovbve 33veve i fongelig Sjeneftcfager, maattefaabanne ^olf funne faaeé paa paéfenbc billigefBilfaar til ben ommelbtc 23rcvbcforbrtng, ber


Miffc Hot Vtlbe lette ^Joftgangcn imellem grebe*rt'féborg og ^clftngør, men ogfaa ben mebbcnlmvm£)nt bore finalle SSfocr og oor fmippe$&6tøSmng.ffilagtct ben bete Sngtcffat i jijobenbavn cr®clpémngen fun maabeligj ingen JJpgtC, felvblanbr be bcb fre, fan fammenltgncrf mcbiir.com*nterfamperne bverfen t Spottingen^ itlartycb,e((er Ctprfe. Naar ntan nit. berttl lægger


814om fanbtcé paa 6tørtjitianétøavn t vor £*anbel3gplbne Periobe* fflion bcr tffe blanbt bc 32SJJænb fMbe ftnbcé nogle, fom ville tale Gbrt;fitantftøavncrncé ©ag tøo£ ben tøøtfrærebc 9Jiagt;flrat?£)m Jfpiillertie i fiore jelnuagergafceéSSrolægniug.^torc ^jøbntagcrgabc tøar t længere £ib væretforfynct mcb mange ttfbctø bybc puller, ber eretil ftor ftnber for Pabfagcrernc- Sftan tøarforfægt at afbjclpe benne Ulempe veb at ubfylbcpullerne mcb løfe ©teen, men biefe mebforemegen Ulempe ibet bc veb Paafjorfelcn tryffeuirnob bc faftliggcnbe ©teen, flyve til ©iberneog forvolbe ©fabe. 3[ær gaaer bet nb over.fijælbcrbcbocrneiS 33inbueorubcr, fom beeléfnæffco bcelø tønbcrflaacé. Slnmælbcrcn barfaalebcé faaet 3 Siuber beffabigebe uben at banfan vente nogen (Srjtatuing. Jtaar ©nee og3iéS Icc^fcS paa Sognene for at bortføres, følgeogfaa cn ©ccl af bt'ofe ©teen meb og ere faa;IcbcS fptlbtc. fylbtcé bertmob pullerne mebgrovt ©ruué eller meget fmaac©tccn, efter benmacabamffc STOaabe, vilbe ben tøer omtalteUlempe forebygget


8.1,5©Pørgémaof, ^ebfommenbe ©ortforSfenafog ©nec.Ubgtver!13|ave nu @abcrcnovattoné;@nteprcneurernei?ou til at ubfprebe paa ©aben og fortougene benaf vebfommenbe ©aarb; og ^uuéetere i 35un;Fer fammenfTujfebe ©nee og 3;t$? £)ette ffeereIffe 3ulcbagS3lftcn imellem 6 og7 iStofemborggabe, fom ^nbfenbcren netop paéferebepaaben £ib; 2be j?arle vare ba ifcerb meb ber atubjprebe over tøele ©aben og*fortougcne ben i©unfer fammenffuffebe ©nee og2bert 3u(ebagé STOorgen og ben tøele Sagvar ©aben veb benne — fonnobentlfg i finant*ftel #enjtgt foretagne — Operation ufremfont*mclig, og i bag (OnSbag) tøar$uu&og ©aarb;ei'erne været nøbte til 2ben ©ang, og meb langtmccr Slrbeibe enb lfte ©ang, i ©unfcr at opfa;ffc ben faalebefi fprebte ©nee og .SDetfont bet ovenfor frcmfattc©pørgémaalmaa, font ntan formober, bcfvareébcncgtcnbc,var bet øitffeltgt for ©abené famtlige ©eboerc,for en anben ©angé ©fplb, at vcbfontmenbc3fenovattoné;(£ntrcprenur blev betpbet attøanéf olf tøanble urigtigt veb at bruge benne frem;gang&naabe, og at tøan berfor bør paalæggebem, at tage btjreé Sæé af be famntcnfciebe23un;fer, uben at fprebe ^nbtøolbet omfrtng i ©aben-


812eller t9?enbeftencnc-—©anbfjeben af Joyeftaacn*be fan tpvrtgt bevtbneé af®abené beboere faa*vel font af Vægteren, ber beftagebe ftg over atmaatte ben l;clc$tat vabct bet veb l;iin Operationfrembragte ©abeuførc*3 tMetmiug af t>perli^ £)ecl af brrc^aarlige Snbtopgt, 09 faalebeø, brrfom ge 1;fo9ct ipffeS,at ubfætte bi$fe for at li&e SHa uget paa i'ut>et$ ferjle Somøbenbebar, uben at antnfe bem no*gen Grrftatning. (£n faaban gr.mgr.ngamaabe uilbetil en&uer £ib tiære ucebel, men bliver' bct bobbelt,naar gorfegtt ffeer i fjertet af Sinteren, paa avba gornøben^eberneé 2(ntal ei; fterjl Q9 9)erjf riften ncetmte 2lr»titel anmelber felt), at ban allerebe tilforn bar le*veret en Xrtitél af fantnie 2enben$ til 23labct S« 5brelanbet 122. £)m ban Pen, om iffe af anbet. faaafben geniale (3jjet|tagelfe: ''ja fe to Den, btr flaaertøcueraltrommeiVV gjenfjenb'er ligelcbetf eenaf be 9J??f'el. af ©agen ferbigaae be enten albelcé,


817nævne ben en passant fom cn 23iting, eller ben.faffe i bet t>oicjlc et lej], umobent gorflag. £)ennævnte gorfatter bar be«uben paataget (tg at bc»bomme Sing, fom ban$ tfrtifel Difer. b


9?aor gorf.itteten frembelcS vebbliva- :".pvor biSfe (gratulationer biiiuu'* e aabanne,fom t Det feicgaaeubc 'liar haov vare Dragnetil'Mnfvar for cn eller anben uletpbtitg l'ovouer«trcebelfe, ber nviae be uoen $ViUl betiagte$ [cmen &ilfiffnng, at man i ba femmenbe ar vilfee m?re igjennem gmgre meb laaoanne Doer«trcebelfec, for ln>ilfe man i bct forløbne tf ar tja cviill, at man fan paa fere ilVulet• og anoen Uteistigbeb", . •ba gaae$ atter ub fra en boift obiøg gorubfiTtning,fom . meb (Srunb funbf paabrage 2tn(var;. og uben atber paavifeS et enefte gactum fafieé l)cr £fpggepaa en beel Gln$fe af SLVenneffer.£)et (§ne|le gorfatteten gjør for at retfar*ibiggjøte fin britfige tyaafianb, Mgiigbeb banerfiærer for utvivlfom, er, at ban inbfører en£3orger talenbe, i bet b il n lægger fine *gne 21 n sfPuetfe.c i -banS *D?unb. £>m ogfaa en enfelt ellerflere af Sorgerne tonife faalebee,. bevifer bette ialt galb intet imob be 'tf ntlagebe, tbi 'tf nfi'uelfevnefunne være feilagtige og eenfibige; men felv om bei et eller anbet Silfælbe fanbteé grunbebe, be.rettiger faabant ingenlunbe gorfatteten til at talemeb cn faaban 2tlminbeligbeb» £)et uilDe væremeget ønffeligt, om gorfatteren' vilbe opgive fine(SjL'empler noget nøiete, naar ban nervners 3J?ulctfor at unblabt at anmelDe en tilreifenDe &enetc,


819fu$ frygter for gutnbfc?frer fig bo$ golfer, barneppe flaaet an uben bo« gorfatteren og Dem berlcvnfe» fom (jan, builfe oi totole om ere enten be fleilefiler bet)|le af golfet. 211 l)iin Uffif briwes effenuligt og uben ebtcegt, fom allerebe beroeb barfaaet ui« (Sanction af ben offentlige Stemme,og beller iffe mangler man retlig £3illigelfe beraf/i bet af gorfatteren felo, faaofbt uibe« , i gcebre.(anbet ci(erebe — bet oilbavel ftge efter gorfatteren« 2(n|Fuetfe — bor cpbcc«ve« etc." gorfatteren Debbliuer at tale om ffa®belige i?ot>e ; bet var ønffeligt, om ban paauijiebi«fe, eller af ©eneralprocureuren bleo opforbretDertil. . Uagtet gorfatteren fort iforueien tarer o«at en £oo bør bolbeg i #æi>b, gifler ban nu Viu,t>ii«tiing paa bet, 9J?obfatt'e og Icerer:y 'at ba ftet>f emaa (tee unber ben gorni, fom om 2 ;ne« Grfterleoei fe. Det fa ti. man falbe et lareriytøg confeqveut -gørcbrag.


820gorfatteren flutter benne *PalfuS meb at gjen>tage fine tibligereTIUufioner, S3effplbninger,


9)aflgjetbenbe, faa at bct fun er cftrr gorfafferenøUbtrøfémaabe at ben Dppebærenbe fremtfilUé fomen £igg*r. *ftaar gorfatteren frembeleS beretter,at benne ©ptrafortjenejh »et ofteft bliver tilfatpaa Siellevnet, ba funne vi mebbeele barn ben£)pli;éning, at ibunbt beti.ftlaéfr, ban !>aarbe(l ergaaet paa, anvenbeg SJptaaret fom oftefttil Snbfiob af £3icrnbfel, fom bibinbtit titbeelft;ar maattet unbvareS, til Jfnjfaffelfen af nøbven«bige itlæbninøftotfer 09 bcélige, famt til Afbetalingpåa en i2laret$l'eb paabragen tøjelb, ber vift iffeDit unbrf gorfatteren naar ban erfarer — bvabban let funbe bave erfpnbiget pg om-^-, at be (it>nævnte betjente (uuluftve be jaafalbte £)pfrgtébe*tjente) meb faa Unbtagelfer bave et aarligt ©e#balt ,af 100 til 200 9ibb, at bereS Sportler fXiuett Søb neppe funne anflaaeS i Reglen titover 20$bb., fom fortæres beel* veb $afrouille*ringer og beelé veb bet øvrige- uregelmcegftge Siv,fom bereS .ftalb mebfører. @r enb en faabanSflanb gamiliefaber, Jyvab ber fom ofteft er Sil*fæl bet, vil ba nogen miéunbe bam tt aarligtaar, af ctrca 70 9*bb., fom bet efter et hibbetstal fan anflaaeS til ? £)et bar imiblertib allerebe,veb gorfatteren^ 2(rtifel ifjor, libt en følelig 9?eb«foettelfe, og ban fan muligen nof baabe at faaeftnJpenft'qt opnaaet, at berøve be


822Ve« unber 70 *Kbb., at Vt;« c^ *£nrme foffer bemcirca 40 9ibb. , o


823gorfatteren ifon bar taget gorargelfe — tilfoieg :''ere flige >})erfoner 111e otbentlig lønnebe, faa børDer naturligviig hellere giveg bem Sillæg etc», ogbermeb troer gorfatteren at b>ive opfplbt £oven og5 3)ropbeteme og retfÆrbugjert a(t fi: goregaaenbe!i funne forfiffre gorfatteren om, at et faabantSillæg , ber inbebolbi et paéfenbe 2@qvivalentfor 9?maaret, vilbe meb tøloebe mobtageg, og betofte $bmi;genbe og .ftrernfenDe i at oppebære bettefi'bfte, ber forøge« veb i be offentlige 23labe at ffil*breg fom paatrængenbe S3ettere etter 9fetfa?rbigbe»betig prangere, faalebeg unbgaaeg; men er gorfat?teren virfelig faa ufpnbig i £ivetg gorbotbe, at bonnogenlinbe fan tvivle om, at en af 9?æring$forgertrpffet gamiliefaber fFulbe forfønime noget muligtog tiUabeiigt SWibbel (il .at ftffre fig et anflænbigtllbfomme ?gorfatteren bar lovet en gortfcettelfe; ba bartimiblertib røber #ang til £$ibtløftigbeb og ©jenta*golfer, vente vi intet men tvertimob a(tecat bore tøeneraltrommen røreg* 3 Materien om£>riffepenge er ban muligen blomme og fait talebcrom meb mere 6agfunbf!ab»sflQtaavSoevé' til1l?r. ^rtUcb^e, ben £æberémanb/.£)cr teen fer paa fin#am fEjccnfc vi veb 'Kaxctå dlanbnffe for fjané Sebffe.&ib tjan forubcn Støeen og (Strib£0?aa vanbrc 2Ur til Vinbet!.Og bofn 1 V.øniu'ii for fin Sibs'Hi linbIY Oitb pa.i tfanbef*


24'$tb 93røbet (janS maa falbe foccrt,©amt fraftigt og pritébiltigr*©ft ba vift maatte t>are fart,£>nt SJ?an ci fjebtc uiltigt.i^oab ffabcr ba, at nogle gaa,2)fC l;tgc 'efter enge/SK eb Ijam i SRette Dille gaae?©e plage bam ci længe*Siiftbft be boa maa gtoe tabt.Dg SNanben greben \)bc;£an cr, min Sro! ct faaban ffabf/2ft bc bam let fan ffr)bc !SJrebcrifdberg ben 30 ©cccmbcr 1837.Æn ftunfcc.33efjent>tgjerelfe.SJct t'9ti\ 1146 paaanfebe ntamjfcnbc 9fcnbc ublagt ftraxefter 33Iabcté Ubgtoclfc*Ubgioen af ftrijtenfen; tnøft fjoéP^itX Zviøpping.(Enfelte SRrc. faacé t ©t. tfanrnfejkæbe 9U\ 45 ific©al,f;i)or SBibrage og ©ubffription tillige mobtages«

More magazines by this user
Similar magazines