Pengeoverførsel og Gavebeskatning - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

Pengeoverførsel og Gavebeskatning - Danmarks Skatteadvokater

PengeoverførselogGavebeskatningDanmarks Skatteadvokateroktober 2013Chefkonsulent Jørn O. Dysted


Generelle forudsætninger for kurset• Kurset handler om pengeoverførslerog relationen til gavebeskatning(penge mellem fysiske personer og deresafkom)• Ikke ret meget om værdiansættelser(danske kroner værdiansættes ikke)Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 2


En typisk sagsgang (pengeoverførsel)SKATKontrolmaterialeMaterialeindkaldelseForslag til ansættelseNyt forslagAfgørelse og opkrævningKlage (NB nye regler)AfgiftspligtigOpklarende spørgsmålForhandlingForhandlingDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 3


PengeoverførselSkatteretlig kvalifikation


Statsskatteloven§4Som skattepligtig Indkomst betragtes med dei det følgende fastsatte Undtagelser ogBegrænsninger den skattepligtiges samledeAarsindtægter, hvad enten de hidrører her fraLandet eller ikke, bestaaende i Penge ellerFormuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 5


Indkomst efter Statsskattelovens § 4Samlede årsindtægter fra ind- og udland i penge ellerformuegoder, eksempelvis fra:• Landbrug• Handel• Industri• Udleje• Lønning• Gaver• Understøttelse, uden for gavetilfælde (bortset fra børnsunderhold i givers hjem (KL § 5 4 og BAL § 24 1 )• Renter og udbytteDe fleste bestemmelser gælder både personer og selskaber.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 6


Ikke indkomst efter Statsskattelovens § 5Til indkomsten henregnes eksempelvis ikke:• Gaver der falder under BAL• Arv• Forsikring• Lån• KapitalforbrugBestemmelserne gælder både personer og selskaberDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 7


Pengeoverførsel, ej gaveEksempler på overførsler der ikke er gaver:• Lån• Kompensationskrav (papirløse samlevende)• Underhold i ht. Lov, men ikke aftalte bestemteydelser (beløb/løbetid)• Dødsgaver (det er arv)• Arv (overførsel i live er gaver, efter død er arv)• Givers betaling af gaveafgiftDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 8


Kvalifikation af indkomstHusk om statsskattelovens § 4:• Det skatteretlige indkomstbegreb er meget bredt• Alt der har økonomisk værdi kan væreskattepligtig indkomst• Der er ingen betingelser knyttet til:• Erhvervelsesmåden• Indtægtskilden eller• Fremtrædelsesformen (bortset fra gaver)Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 9


Indkomst efter Statsskatteloven, skematiskIndkomst/formuefremgangSkattepligtig indkomst?Skattefri formuefremgang?Gaver, husk gavmildhed!(ikke retlig forpligtelse, eller med retlig forpligtelse)Erhvervsindkomst, lønning, leje etc.Renter, understøttelse etc.Arv, forsikring, lån, kapitalforbrugetc.Gaver, skattepligtigeAfgiftspligtige gaverDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 10


Ikke indkomst efter Statsskattelovens § 5Specielt om lån i gavemiljø:Lån til nærtstående kan blive anset for en gave,hvis låntager ikke kan forventes at være i stand tilat tilbagebetale det modtagne beløb.I tvivlstilfælde henses til, om der foreligger de forlån sædvanlige karakteristika, eksempelvis gældsellerpantebreve, betaling af renter eller afdrag,opførelse i selvangivelser som hhv. lån ogtilgodehavende eller lignende forholdLærebog om indkomstskat 14. udgave s. 387Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 11


Ikke indkomst efter Statsskattelovens § 5Specielt om anfordringslånPraksis synes kritikløst og ikke udfordret at acceptere, atmellemværender der indeholder et anfordringsvilkår, kansættes til kurs 100, uden hensyn til vilkår og debitorsbetalingsevne.Altså ingen gavebeskatning af overkurs. Den juridiskevejledning (C.A.6.1.7) indeholder dog en passus om, atanfordringslån er lån der kan opsiges med en frist påhøjest 14 dage (hvorefter må forventes fuld indfrielse(min tilføjelse))Se TfS. 2012, 611Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 12


BevisbyrdeHvem har bevisbyrden?• Skattemyndighederne har bevisbyrden forindkomsterne. Byrden falder dog over påskatteyderen, når han bestrider at der erskattepligt.• Skatteyderen har bevisbyrden for fradragDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 13


BevisbyrdeI praksis kan bevisbyrdefordelingen se sådan ud:GavemiljøSkatteyder skal bevise at derikke foreligger gavmildhedGavmildhed?Ikke gavemiljøSkattemyndighederne skal bevise atder foreligger gavmildhedDer er formodning for gavmildhed i gavemiljø/interessefællesskabDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 15


Praksis om kvalifikation og bevisbyrdeEn højesteretsdom fra 2011 (SKM2011.208.HR) slog treting fast, nemlig:1. Tilstedeværelsen af et påstået familielån frafader i Tyskland skulle bevises afskatteyderen.2. Løftes bevisbyrden ikke forhøjes indkomsten3. Ved negativt privatforbrug forhøjes denskattepligtige indkomstDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 16


Praksis om kvalifikation og bevisbyrdeFlere domme behandler emnet, fx:SKM2012.81.BR (TfS 2012, 156 )(Retten finder det ikke godtgjort at skatteyderen har forpligtet sig til at tilbagebetale etlån på 400.000 kr. til en skolekammerat og 200.000 til sin mor)SKM2008.905.HR (TfS 2008, 1426.H)(Et større beløb, der løbende var blevet indsat på et ægtepars bankkonti skullebeskattes, da de ikke havde bevist, at det stammede fra beskattede midler)SKM2007.542.VLR (TfS 2007, 1019.V)(Skatteyderen havde ikke bevist, at et større beløb som han havde fået udbetalt vardepositum eller lån. Indkomsten blev derfor forhøjet)Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 17


Praksis om kvalifikation og bevisbyrdeFlere domme (….fortsat)SKM2006.573.LSR (TfS 2006, 927.LSR)(LSR udtalte at alle indkomster som hovedregel er skattepligtige og de konkrete indkomsterkunne ikke karakteriseres som vennetjenester, da de indgik i et systematisk regnskab overydelser, en timebank)SKM2004.441.HR (TfS 2004, 804.H)(Retten slog fast at det ikke var godtgjort, at der ved overførsel til et dansk selskab var stiftet enubetinget tilbagebetalingsforpligtelse, derfor beskatning som driftstilskud)SKM2003.247.VLR (TfS 2003, 482.V)(Retten slog fast, at sagsøgeren har en skærpet bevisbyrde for at der foreligger et lån, når de somkærester/venner befinder sig i et gavemiljø. Gældsbrev først underskrevet da myndighedernebegyndte at undersøge sagen. Overførslerne betragtet som skattepligtige gaver)Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 18


Praksis om kvalifikation og bevisbyrdeFlere domme (….fortsat)J. nr. 10-03397 (LSR)(Landsskatteretten slog fast, at klageren var skattepligtig af hævninger på 2 kreditkort, somet selskab, der havde adresse hos ham havde stillet til rådighed. Da klageren ikke havdestillet oplysninger om selskaberne til rådighed blev han beskattet (processuel skadevirkning)Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 19


Praksis om kvalifikation og bevisbyrdeSe andre interessante sager:• SKM2013.550.VLR, SKM2013.363.BR, SKM2013.148.BR, SKM2013.121.BR,SKM2013.84.BR, SKM2013.68.BR, SKM2013.54.BR, SKM2013.19.BR• SKM2012.641.BR, SKM2012.605.BR• SKM2011.265.BR, TfS 2011, 33• SKM2010.813.LSR (TfS 2011, 177) (Indbragt), SKM2010.509.BR, 10-00701LSR• 09-02604LSR, 09-02779, 09-01819, SKM2007.183.HR, SKM2007.90.HRDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 20


Praksis om kvalifikation og bevisbyrdeKonklusionRetterne lægger vægt på:1. at det bevises eller godtgøres (af skatteyderne), at der er en retligpligt til fx at tilbagebetale eller forrente, hvis der fx påstås et lån istedet for en indkomst. Skriftlig dokumentation kræves.2. at forholdene bestyrkes ved objektive kendsgerninger3. at dokumenter er udarbejdet inden transaktionen gennemføres. Ikkeefterrationaliseringer4. at efterfølgende transaktioner (renter afdrag mv.) kan tillægges vægtved bedømmelse af forholdets realitet• Bevisbyrden er på parterne i transaktionen og der er skærpede krav tilbeviset, når de befinder sig i gavemiljø.• Kravene til beviser er ret strenge.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 21


GaverCivilretligt


Gaver, definitionEn gave er:• En hel eller delvis vederlagsfriformuefordel givet som udslag afgavmildhed.• Arveforskud og afkaldsvederlag er ogsågave efter loven (også udenfor boafgiftsloven)Begrebet gave er ikke defineret i skattelovgivningen,men hovedsageligt adopteret fra civilretten.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 23


Gaver, definitionGaveløftet:Det er en betingelse for at der foreligger en retskraftig gave at:1) Modtager kender til løftet2) Modtager accepterer gavenRene bogholderimæssige dispositioner anerkendes i reglenikke som gavedisposition, hvis ikke gaven realiseres snarest, ogdermed kommer til kundskabAt gøre en god forretning er ikke det samme som at modtageen gave, men kan være detDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 24


Gaver, definitionGaven er blevet til og kan beskattes når:1) Den er blevet overført, eller bindendelovet2) Den kan kvalificeres som gave, dvs. at dener et udslag af giverens gavmildhed og ikkeopfylder en retspligtDer er en stærk formodning for gaveoverdragelse mellempersonerne i § 22 (BAL), men det er ikke en regelDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 25


Gaver, definitionDet kan ikke aftales at en overdragelseskatteretligt skal behandles som en gaveOg på den anden sideKan det ikke aftales at noget skatteretligt ikkeskal behandles som en gave.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 26


AfgiftspligtigindkomstGaver, beskatning og praksis


Gaver, beskatningHR: Gaver er efter SL skattepligtig indkomst ogde er positivt nævnt i loven.U: Gaveafgiftspligtige gaver er undtaget fraindkomstskattepligtDet vil sige at alle skattepligtige iudgangspunktet er skattepligtige af gaverSom skattepligtige kan nævnes: søskende, ubeslægtede,selskaber, papirløse samlevende etc.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 28


Gaver, beskatningU: Fra indkomstskattepligten i ht. SL undtagespersoner der beskattes med gaveafgift efter (BAL)dvs.• Afkom, stedbørn, stedbørns afkom, afdøde børns ellerstedbørns efterlevende ægtefælle, forældre, bofæller(evt. tidl. 2 år) og plejebørn (5 år) (15%/58.700 kr.)• Barns eller stedbarns ægtefælle (15%/20.500 kr.)• Stedforældre, bedsteforældre (36,25%/58.700 kr.)• Ægtefæller, der ikke er fraseparerede (eller skilt)(0%/0 kr.). NB ved forbeholdt udbytte (15%/58.700)Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 29


Gaver, beskatningEksempler på afgiftspligtige gaver:• Pengeoverførsler fra fx forældre• Overdragelse af formuegoder• Afdrag på lån der ikke er virkeligt ydede• Arveforskud/arveafkaldsvederlag• Overdragelse af værdipapirer• Bankkonti stillet til rådighed• Eftergivelse af gæld (skyldners betalingsevne)Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 30


Gaver, beskatningEksempler på indkomstskattepligtige gaver:• Pengeoverførsler fra fx søskende eller ikke samboendepartnere (- kompensationskrav)• Overdragelse af formuegoder• Afdrag på lån der ikke er virkeligt ydede• Arveforskud/arveafkaldsvederlag uden for BAL• Overdragelse af værdipapirer• Bankkonti stillet til rådighedDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 31


Gaver, værdiGaver fastsættes til deres handelsværdiFormodning (men ikke regel):• Uafhængige parter har modstridende interesserog aftaler derfor reelle værdier• Afhængige parter, eller parter uden modståendeinteresser aftaler ikke reelle værdierUdenlandsk valuta omregnes til danske kroner påtidspunktet for gavens modtagelseDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 32


Gaver, skattefriEksempler på skatte- og afgiftsfri gaver:• Lejlighedsgaver (fødselsdag, bryllup etc.). Gavenmå dog ikke overstige et naturligt niveau. Såledesikke adgang for velstående til at give større gaver• Indsamlede gaver, ved modtagerens sygdom,skader ulykker etc.• Hæderspriser, fx Nobelprisen• Gevinster og dusører, fx danefæ/-kræDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 33


Gaver, specielle forhold• Udbetaling af kompensationskrav til tidligerepartner er ikke skattepligt – HVIS der er et krav.• Gaver mellem personer med fælles bopæl skalgives mens bopælen består, ellers kan der ikkeberegnes gaveafgift. NB plejehjemsanbringelse.• Et gavetilsagn på gave i rater beskattes på éngang, hvis den samlede ydelse ligger fast mht.beløb eller løbetid, fx en bankkonto eller eteftergivet gældsbrev.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 34


Gaver, specielle forhold• Løbende ydelser beskattes i takt med atydelsen forfalder• Renter af gæld der som gave eller arveforskuder påtaget overfor livsarvinger m.fl. kan ikkefradrages• Løbende ubestemte ydelser beskattes sompersonlig indkomst, også til gaveafgiftskredsenDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 35


Gaver, forældelse af gaveafgiftGaver modtaget til og med 31. december 2012Muligheden for at ændre værdiansættelsen vedgaveafgiftsberegningen forældes efter en frist på 3måneder fra anmeldelsens modtagelseForældelse hvor der ikke foreligger suspenderendeomstændigheder indtræder efter 3 årSelvom forældelsen er suspenderet forældes krav underalle omstændigheder absolut efter 10 årDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 36


Gaver, forældelse af gaveafgiftGaver modtaget 1. januar 2013 og senereMuligheden for at ændre værdiansættelsen vedgaveafgiftsberegningen forældes efter en frist på 6 månederfra anmeldelsens modtagelse og fristen løber først fra dettidspunkt hvor told- og skatteforvaltningen har detnødvendige oplysninger til værdiansættelsenMulighed for SKAT for at foretage skønsmæssig ansættelse afen gaves værdiØvrig forældelse som foregående plancheDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 37


Gaver, subjektiv afgiftspligt• Gaveafgiftspligt indtræder hvis giver, modtagereller begge har hjemting (oftest bopæl) iDanmark.• Beskatning efter SL forudsætter skattepligt formodtager til DK• Er der af samme gave betalt afgift/skat i udlandetgives nedslag i den danske afgift.• Beskatningsretten kan i DBO være tillagt giversbopælsstat.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 38


Gaver, subjektiv skattepligtIndkomstskattepligt af gave indtræder hvismodtager er skattepligtig til Danmark.Er der af samme gave betalt skat i udlandet givesnedslag i den danske skat efter loven eller DBO.Beskatningsretten kan i DBO være fordeltmellem aftalestaterne.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 39


Gaver, subjektiv afgiftspligt arv og gaveDBO mellem Danmark og:1. Italien (1966) A/-2. Schweiz (1973) A/-3. USA (1983) A/G4. Norden (1989) minus Sverige A/G5. Tyskland (1995) A/GLempelse via eksemption og kredit.A=arv G=GaveDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 40


Indgåede aftaler om bistandDanmark har indgået aftale med følgendeudvalgte lande om bistand:• Caymanøerne, ingen aftale• De britiske Jomfruøer, ingen aftale• Estland, art. 27+28• Frankrig, (opsagt)• Grækenland, art. 26• Grønland, art. 26• Italien, art. 27• Jamaica, art. 27• Letland, art. 27• Luxembourg, art. 26+27• Malta, art. 27• Nederlandene, art. 27Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 41


Indgåede aftaler om bistandDanmark har indgået aftale med følgendeudvalgte lande om bistand fortsat:• Polen, art. 25• Portugal, art. 26• San Marino, aftale om oplysninger• Schweiz, art. 27• Spanien, (opsagt)• Storbritannien, art. 25• Thailand, art. 27• Tyrkiet, art. 25 +26• Tyskland, art. 30 – 40• USA, art. 26+27• Østrig, art. 27Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 42


Gaver, formaliteter• Gaver mellem ægtefæller skal gives ved ægtepagt forat få gyldighed, også mellem dem. Gaver kan omstødes• Ægtefæller råder over hver deres bodel, ikke fællesboetTfS 2006, 154, TfS 2006, 119, JUS 2006, 4 (min kones navn)• Konstaterbare omstændigheder må pege på, ellerligefrem bevise, at midlerne er overført som gave, tilden påståede modtager fx:• Barn (skærpede formkrav, børn giver ikke gaver til værgen)Se senere - skatteskønnetDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 43


Gaver, formaliteter• En person kan påtage sig at videreformidlegave; men der er skærpede krav tildokumentation for givers vilje til at give, fxbarnebarn• Hver modtager har bundfradrag, ikke familien• Gave fra en ægtefælle skal komme frahende/hans bodel. Givere skal bevise at gavenkommer fra begge.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 44


Gaver, administrativtGiver og modtager har begge pligt til at anmeldeafgiftspligtige gaver. Det er strafbart at ladevære.Indkomstskattepligtige gaver selvangives afmodtager, som anden personlig indkomst. Giverhar ikke oplysningspligt.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 45


Gaver, straffebestemmelser• Der kan pålægges straf for urigtig ellermanglende anmeldelse af gaver. BAL kap. 10.• Ransagning kan ske i sager om overtrædelse afbestemmelserne i BAL i ht. Retsplejeloven• For indkomstskattepligtige gaver anvendesskattekontrollovens bestemmelser.Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 46


Gaver, litteraturDu kan finde ud af mere ved at:• Læse Den Juriske Vejledning (C.A.6)• Læse litteraturoversigten i Skattekartoteket(MAGNUS) kapitel 30, 31 og 32• Skatteretten 1, 5. udgave, Jan Pedersen m.fl.(Thomson), s. 404 ff.• Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl(Jurist- og Økonomforbundet), s. 381 ff.• Spørge SKATDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 47


SkatteskønnetIndkomst og gaver


Skatteskønnet, gaveafgiftMulighed for skatteskøn (gaver modtaget senest 31-12-2012):• Gaveanmeldelsen efter BAL § 26 skal foreligge,ellers må den inddrives (anerkendelsessøgsmål)• Afgiftspligtig gave kan ikke ansættesskønsmæssigt eller ved taksation• Når gaveanmeldelse foreligger kan der foretagesvisse skøn i forbindelse med værdiansættelsenDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 49


Skatteskønnet, gaveafgiftMulighed for skatteskøn (gaver modtaget fra 01-01-2013):• Gaveanmeldelsen efter BAL § 26 skalforeligge, eller må inddrives vedanerkendelsessøgsmål• Afgiftspligtig gave kan ansættesskønsmæssigt eller ved taksationDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 50


Dokumentation og skatteskønIkke tilstrækkelig dokumentation:• Oplysninger om tilgodehavende ikke bestyrket på objektivt grundlag• Oplysninger og erklæring om lån, ikke bestyrket af objektivekendsgerninger, såsom pengestrømme, bankoverførsler eller kreditorserklæring• Efterudarbejdet bekræftelse på aftale om lån og renter• Privatforbrugsopgørelse uden dokumentation for bankindsætninger• Manglende kvitteringer og købekontrakter for salg af indbo. Ikkedokumenterbare erklæringer• Løs opgørelse af spilleindtægterBetydeligt rum for myndighedernes skøn, når der er mangelfuld dokumentation.Skærpet bevisbyrde ved interessefællesskab (se efterfølgende afgørelser)Danmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 51


DokumentationDokumentation bedømt:• Lejekontrakter – opsigelser LSR 11-00175• Boopgørelse (ok) , manglende bestyrkelse på objektive grundlag LSR 09-02953• Manglende objektive kendsgerninger og kontoudtog TfS 2010.533.Ø• Erklæring om lån (efterudarbejdet) TfS 2009.770.H• Indsat på konti fælles kasse – bankfejl TfS 2008.1426.H• Politirapport, hælervarer designermøbler TfS 2007.265.H• Lånedokument TfS 2005.557.H• Efterfølgende udarbejdet dokument – kontoudtog TfS 2004.807.Ø• Manglende kasserapport ikke dokumentation for lån (i.f.a dokumenter/bankoverførsler)TfS 2004.273.Ø• Ikke lånedokument eller bankoverførsel TfS 2004.194.V• Erklæring fra fader om lån TfS 2003.532.HDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 52


DokumentationDokumentation bedømt (fortsat…):• Vidneforklaring ikke underbygget TfS 2002.948.H• Modstridende forklaringer og erklæringer TfS 2002.791.Ø• Forklaringer og dokumenter udarbejdet efter kreditors død TfS 2001.980.H• Kvittering udstedt flere år efter salg og uden nærmere angivelse TfS 2001.954.Ø• Papirer på lån, erklæringer og vidneforklaring TfS 2000.902.Ø og 2001.294.Ø• Udarbejdet spilleregnskab og vidner/erklæringer TfS 2000.747.Ø• Erklæring fra afdød om lån TfS 2000.623.Ø• Kontoudtog fra bank (medhold) UfR 1999.1197.H• Udateret dokument udfærdiget til bevisførelse/bekræftelse off. Kontor i udland TfS1999.616.Ø• Rekonstrueret liste TfS 1999.556.Ø• Ubekræftede oplysninger om købere, ikke kvitteringer og lignende. Malerier stadig tilsikkerhed for banklån TfS 1999.252.V• Ufuldstændige oplysninger om lån og pengeoverførsler TfS 1999.201.V• Regnskab, kasseregnskab, bankcheck (medhold) TfS 1999.180.ØDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 53


Særlig skattemæssig dokumentationSkattekontrolloven, væsentligst:• Enhver skattepligtig, § 1• Bogføringspligtige tillige § 3 (mindstekrav)• Ejerskab af et selskab på mindst 25% eller stemmeretpå mindst 50% skal oplyses med selvangivelsen § 3 A• Oplysningspligt efter opfordring, fx § 6 B, § 6 C, § 8 Cog § 8 D• Oplysningspligt uden opfordring, fx §7 G og§9 BDanmarks Skatteadvokater oktober 2013 Pengeoverførsler og gavebeskatning © 54


Afrunding ogspørgsmål

More magazines by this user
Similar magazines