kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Sammendrag af rapporten

Nedenfor følger et sammendrag af de vigtigste resultater fra

undersøgelsen om danskernes holdninger og kendskab til

udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Befolkningens overordnede opbakning til udviklingsbistand

Den danske befolkning støtter fortsat op om udviklingsbistand. I forhold til sidste måling, i 2014, har der i

2015 endda været en stigning i andelen af tilhængere. Dette er en udvikling, som kan spores i løbet af 2015.

Dermed er andelen af tilhængere større i andet halvår 2015 end i første halvår. Samlet set bakker 63 % af

befolkningen op om udviklingsbistanden. Andelen har haft en faldende tendens siden 2010, og selvom der

siden sidste år har været en stigning, er andelen alt i alt gået tilbage med 13 procentpoint siden 2010.

Tilsvarende er andelen af danskere, som hverken er tilhængere eller modstandere, steget. Holdningen til

udviklingsbistanden synes altså at udvikle sig gradvist i en negativ retning, men dog ikke så negativ, at

andelen af direkte modstandere stiger.

Holdning til hvorvidt Danmark bruger for mange eller for få penge på udviklingsbistand

De seneste 5 år har danskernes holdning til, hvorvidt Danmark bruger for mange eller for få penge på

udviklingsbistanden ligget på et stabilt niveau. Andelen af danskere, der synes, at Danmark bruger en

passende mængde penge (36 %) eller for få penge (20 %) på udviklingsbistanden, er på niveau med

sidste år. I andet halvår 2015 angiver en større andel (end i første halvår), at det offentlige bruger for få

penge på udviklingsbistand. Mere end en tredjedel af befolkningen mener, at Danmark bruger for

mange penge, mens 9 % ikke kan tage stilling til spørgsmålet og svarer ”ved ikke”. Sidstnævnte andel

er faldet med 3 procentpoint i forhold til sidste år, hvilket kan indikere, at danskerne i højere grad end

tidligere har en holdning til udviklingsbistanden og størrelsen på denne.

Danskernes tro på hvorvidt udviklingsbistanden hjælper eller ej

Om end der de seneste to år har været tendens til negativ udvikling i opfattelsen af, om

udviklingsbistanden hjælper, så har målingen i år vist, at danskernes tro igen er oppe på niveau med 2012. I

2015 angiver 37 %, at udviklingsbistanden i nogen grad hjælper, og 12 % at den i høj grad hjælper. Det er

samlet set en stigning på 6 procentpoint i forhold til 2014. Denne udvikling er endvidere mere udtalt, jo

længere ind i 2015 man kigger. Dermed angiver flere, i andet halvår 2015, at de mener, at

udviklingsbistanden hjælper.

Danskernes holdning til forhold der vedrører udviklingsbistanden

Danskernes overordnede holdning til udviklingsbistanden følger tendensen fra sidste år – men der er dog

identificeret flere signifikante udviklinger. Danskerne er mest enige i udsagnene ”Vi har en moralsk

forpligtelse til at hjælpe andre” (71 %) og ”Udviklingsbistand kan være med til at begrænse antallet af

flygtninge fra fattige lande” (62 %), hvilket også var tilfældet i 2014. Udviklingen for de to udsagn er stabil,

da begge opnår omtrent samme andel enige/uenige danskere som i 2014. I forhold til sidste år er det

generelt set de samme udsagn, der giver anledning til størst uenighed. Udsagnene, som danskerne er

mindst enige i, er ”Jeg har tillid til, at der bliver ført god kontrol med, at den danske statslige udviklingsbistand

bliver anvendt korrekt” (37 %) og ”Problemerne i udviklingslandene er så store, at bistanden er nytteløs” (19

%). Danskernes holdninger til de underliggende forhold hænger i høj grad sammen med, hvorvidt man

mener, at staten bruger for mange eller for få penge på udviklingsbistand. De danskere, der mener, at

staten bruger for mange penge på udviklingsbistand, mener i højere grad end resten af befolkningen også,

at størstedelen af udviklingsbistanden ender i de forkerte lommer. På samme måde mener disse danskere i

højere grad, at den danske velfærd skal sikres, før det offentlige bruger penge på udviklingsbistanden.

Omvendt ses det, at de danskere, der mener, at staten bruger for få penge på udviklingsbistand, i højere

grad har tillid til, at udviklingsbistanden kan være med til at begrænse konflikter og dermed skabe stabilitet

i verden. I forlængelse af dette er der ligeledes stor sammenhæng med holdningerne til de underliggende

forhold om udviklingsbistanden, og hvorvidt man er tilhænger eller modstander af, at Danmark giver

udviklingsbistand.

© 2015– Side 6

Similar magazines